Postup : 2010/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0362/2011

Predkladané texty :

A7-0362/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 4
CRE 17/11/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.10
CRE 17/11/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0516

SPRÁVA     
PDF 254kWORD 194k
18. októbra 2011
PE 464.787v01-00 A7-0362/2011

o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ

(2010/2210(INI))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajkyňa: Isabella Lövin

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ

(2010/2210(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite a Deklaráciu z Ria o životnom prostredí a rozvoji prijatú na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v júni 1992,

–   so zreteľom na Dohodu o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijatú na 27. konferencii FAO v novembri 1993 (tzv. dohoda o podporovaní dodržiavania opatrení),

–   so zreteľom na Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (tzv. dohoda OSN o populáciách rýb z augusta 1995),

–   so zreteľom na Kódex správania pre zodpovedný rybolov FAO prijatý na konferencii FAO v októbri 1995,

–   so zreteľom na Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z júna 1998 (tzv. Aarhuský dohovor),

–   so zreteľom na Medzinárodný akčný plán na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, prijatý Radou FAO v júni 2001,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne Spoločenstva na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu z mája 2002 (KOM(2002)0180),

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johannesburgu od 26. augusta do 4. septembra 2002,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o vykonávaní akčného plánu EÚ proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (tzv. nariadenie o rybolove NNN)(2), nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (tzv. nariadenie o oprávneniach na rybolovné činnosti)(3) a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (tzv. nariadenie o kontrole)(4),

–   so zreteľom na Dohodu FAO o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorá bola schválená na 36.  konferencii FAO v Ríme v novembri 2009,

–   so zreteľom na správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) o nadnárodnom organizovanom zločine v odvetví rybolovu z roku 2011,

–   so zreteľom na referenčnú správu Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie nazvanú „Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability“ (Zabránenie nelegálnym činnostiam v odvetví rybolovu – genetika, genomika, chémia a forenzná veda v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a v rámci podpory vysledovateľnosti produktov z rýb) a uverejnenú v roku 2011,

–   so zreteľom na nadchádzajúcu Konferenciu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa uskutoční v júni 2012 v Brazílii,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0362/2011),

A. keďže 71 % povrchu Zeme tvoria oceány, v ktorých sa ukladá 16-násobne viac oxidu uhličitého ako na pevnine a ktoré majú zásadnú úlohu v systémoch podpory klímy a života na celej planéte a zároveň poskytujú významnému podielu obyvateľstva na celom svete potraviny, živobytie, energiu a dopravné cesty;

B.  keďže objem rýb vylovených v rámci nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu (tzv. rybolov NNN) sa pohybuje v rozmedzí 11 až 26 ton za rok, čo zodpovedá najmenej 15 % objemu ulovených rýb na celom svete a znemožňuje ekonomicky, sociálne a ekologicky udržateľným spôsobom riadiť využívanie svetových morských zdrojov;

C. keďže na základe dohody schválenej na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v októbri 2010 v Nagoji bola zavedená medzinárodná povinnosť znížiť stratu biodiverzity aspoň o polovicu do roku 2020;

D. keďže svetové oceány predstavujú domov pre 90 % života na Zemi;

E.  keďže dve tretiny svetových oceánov ležia mimo jurisdikcie jednotlivých štátov a neexistujú komplexné politiky riadenia medzinárodných vôd (pre otvorené more), pričom súčasné čiastkové právne predpisy vychádzajú zo zásad slobody morí zo 17. storočia a nezohľadňujú mnohé zásady v oblasti životného prostredia, ktoré sa už dlho uplatňujú na pôdu a atmosféru;

F.  keďže jedným z cieľov Dohody FAO o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu na prevenciu a odstránenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho je odstránenie tzv. zvýhodňujúcich prístavov, ktoré poskytujú bezpečné útočisko nezákonným, nenahláseným a neregulovaným plavidlám a sú vstupným bodom obchodu s nezákonnými úlovkami;

G. keďže nový balík opatrení EÚ v oblasti kontroly, ktorý pozostáva z nariadenia o rybolove NNN, nariadenia o kontrole a nariadenia o oprávneniach na rybolovné činnosti, je komplexným súborom nástrojov na boj proti tejto hrozbe pre oceány, keďže členským štátom EÚ, ako aj tretím krajinám, stanovuje povinnosti vlajkového štátu, pobrežného štátu, prístavného štátu a trhového štátu;

H. keďže EÚ je najväčším dovozcom výrobkov rybného hospodárstva na svete a jednou z najvýznamnejších rybolovných veľmocí sveta, a preto má významnú zodpovednosť v tom, aby zohrávala rozhodujúcu úlohu pri mobilizácii medzinárodného spoločenstva v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

1.  vyjadruje presvedčenie, že rybolov NNN je jednou z najzávažnejších hrozieb pre biodiverzitu svetových oceánov;

2.  je presvedčený, že rybolov NNN je významným environmentálnym a hospodárskym problémom na celom svete v oblasti morského aj sladkovodného rybolovu a podkopáva úsilie o riadenie rybného hospodárstva, ohrozuje udržateľnosť populácií rýb a potravinovú bezpečnosť a takisto narúša trh, čo má nevyčísliteľný sociálny a hospodársky vplyv na spoločnosť ako celok, a to aj v rozvojových krajinách;

3.   zdôrazňuje, že rybolov NNN a s ním spojené obchodné činnosti predstavujú nečestnú konkurenciu pre rybárov a iné subjekty pôsobiace v súlade s právnymi predpismi a vytvárajú hospodárske ťažkosti pre rybárske komunity, spotrebiteľov a celý tento sektor;

4.   zdôrazňuje vedúcu úlohu vo svete, ktorú na seba prevzala EÚ novým súborom opatrení v oblasti kontroly, ktorý pozostáva z nariadenia o rybolove NNN, nariadenia o kontrole a nariadenia o oprávneniach na rybolovné činnosti; nazdáva sa, že tento súbor opatrení je rozsiahlym a komplexným súborom nástrojov na boj proti tejto pohrome oceánov, keďže členským štátom EÚ, ako aj tretím krajinám, stanovuje povinnosti vlajkového štátu, pobrežného štátu, prístavného štátu a trhového štátu, ako aj povinnosti vo vzťahu k činnostiam ich štátnych príslušníkov; naliehavo vyzýva na dôrazné uplatňovanie týchto nástrojov;

5.  zdôrazňuje potrebu zintenzívniť koordináciu medzi Komisiou, Agentúrou pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a členskými štátmi s cieľom zlepšiť zhromažďovanie a výmenu informácií a pomôcť pri dôslednom a transparentnom uplatňovaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa rybného hospodárstva;

6.  domnieva sa, že zodpovednosť za dodržiavanie príslušných pravidiel správy a iných pravidiel plavidlami, za zber údajov a informovaní o úlovkoch a rybolovnom úsilí a za zabezpečenie vysledovateľnosti, a to aj prostredníctvom potvrdzovania osvedčení o úlovku, musí zostať vlajkovému štátu, keďže jej delegovanie na iný štát by ohrozilo boj proti rybolovu NNN;

7.  trvá na tom, aby sa Komisii a kontrolným orgánom v členských štátoch poskytli dostatočné ľudské, finančné a technologické zdroje, ktoré im umožnia v plnej miere vykonávať tieto nariadenia;

8.  zdôrazňuje, že v záujme dôveryhodnosti EÚ je potrebné, aby Komisia a členské štáty odhaľovali a trestali prevádzkovateľov EÚ, ktorí porušujú právne predpisy EÚ, a v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ má pred sebou ešte dlhú cestu, kým bude úspešne bojovať proti rybolovu NNN na vlastnom území a vykonávanom prevádzkovateľmi EÚ;

9.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že proti nezákonnému rybolovu sa bude bojovať na mori aj vo vnútrozemských vodách, a zdôrazňuje, že treba preskúmať, či existuje dostatok kontrolných mechanizmov a ako sa uplatňujú;

10. vyzýva, aby sa revízia spoločnej politiky rybného hospodárstva využila na vytvorenie stimulov pre legálny rybolov v záujme rýb, životného prostredia, spotrebiteľov a výrobcov v EÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 zistila, či rekreačný rybolov v EÚ existuje v takom rozsahu, že ho skutočne možno klasifikovať ako rybolov NNN;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali v záujme vytvorenia európskej pobrežnej stráže, a to s cieľom zvýšiť kapacitu spoločného monitorovania a inšpekcií a účinne bojovať proti súčasným alebo budúcim nebezpečenstvám na mori, akými sú terorizmus, pirátstvo, rybolov NNN, obchodovanie s ľuďmi, či dokonca aj znečistenie morí;

13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o podporu výmeny informácií tak, aby tieto informácie zahŕňali námorný dohľad, a najmä informácie zamerané na harmonizáciu činnosti pobrežnej stráže na európskej úrovni;

14. domnieva sa, že ciele EÚ v oblasti boja proti rybolovu NNN sa musia opierať o potrebné zdroje, predovšetkým finančné prostriedky, aby sa zabezpečilo ich presadzovanie, pričom členským štátom treba prideliť dostatok prostriedkov na to, aby mohli vykonávať platné právne predpisy; zdôrazňuje tiež, že akékoľvek prijatie nových metód v budúcnosti (napr. elektronických systémov sledovania atď.) musí na úrovni rozpočtu EÚ zaručiť dostupnosť finančných prostriedkov potrebných na ich vykonávanie;

15. vyzýva Komisiu, aby každoročne uverejnila hodnotenie uplatňovania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (SRP) každým členským štátom, čo by odhalilo prípadné slabiny, ktoré je potrebné zlepšiť, a aby využila všetky možné prostriedky – vrátane identifikácie členských štátov neplniacich si svoje povinnosti – na zabezpečenie plného dodržiavania týchto pravidiel s cieľom vytvoriť spoľahlivý a transparentný kontrolný mechanizmus;

16. víta rozhodnutie Komisie zaviesť licenciu na rybolov na základe bodového systému ako ďalší nástroj, ktorý budú môcť členské štáty použiť na identifikáciu nezrovnalostí v každej fáze trhového reťazca a na uloženie prísnych sankcií v prípade porušenia;

17. nazdáva sa, že vzhľadom na vysokú mobilitu populácií rýb, rybárskych flotíl a kapitálu, ktorý je pre flotily nevyhnutný, ako aj na globálny charakter trhov s rybami, je boj proti rybolovu NNN možné účinne viesť iba na základe medzinárodnej spolupráce, a to na dvojstrannej aj viacstrannej úrovni, a na základe rozsiahlej, presnej a včasnej výmeny informácií o rybárskych plavidlách, ich aktivitách a úlovkoch, ako aj o iných relevantných otázkach;

18. vyzýva EÚ, aby dôrazne trvala na tom, aby tretie krajiny účinne bojovali proti rybolovu NNN, a to aj tým, že v kontexte obchodných dohôd, dohôd o partnerstve v sektore rybolovu a rozvojovej politiky EÚ bude presadzovať podpísanie, ratifikáciu a vykonávanie dohody FAO o opatreniach prístavných štátov, dohody OSN o populáciách rýb, dohody FAO o podporovaní dodržiavania opatrení a Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj rôznych systémov dokumentácie úlovkov, ktoré už prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO);

19. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby všetky tretie krajiny, s ktorými EÚ podpísala dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, uplatňovali pravidlá Medzinárodnej organizácie práce (ILO) týkajúce sa základných práv pracovníkov, najmä tie, ktoré sa týkajú sociálneho dampingu spôsobeného rybolovom NNN;

20. zdôrazňuje, že niekdajšie obmedzenia v oblasti monitorovania, kontroly rybárskych činností a dohľadu nad nimi sa podarilo v zásade prekonať vývojom v technologickej oblasti vrátane vývoja vesmírnych a satelitných technológií a že v súčasnosti je kľúčovým prvkom v boji proti rybolovu NNN to, či jednotlivé vlády nájdu politickú vôľu konať účinne a zodpovedne;

21. vyzýva členské štáty, aby rovnako ako iných páchateľov environmentálnych alebo hospodárskych trestných činov sledovali a súdne stíhali plavidlá, vlastníkov, firmy, podniky alebo jednotlivcov zapojených do činností súvisiacich s rybolovom NNN, ako je aj miešanie úlovkov rybolovu NNN s legálne ulovenými rybami, a aby pri ich odsúdení uplatňovali tvrdé sankcie, a to pri vážnych alebo opakovaných porušeniach v prípade potreby aj trvalé odobratie licencií a odopretie prístupu k prístavným zariadeniam;

22. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že plavidlám, ktoré boli v minulosti prichytené pri nelegálnom rybolove, sa prideľujú dotácie EÚ;

23. vyzýva Komisiu, aby pozmenila a doplnila požiadavky na všetky druhy finančnej pomoci tak, aby sa na vlastníkov plavidiel, ktorí v minulosti preukázateľne uskutočňovali nelegálny rybolov, uplatňovali finančné sankcie a odopieral sa im prístup k možnostiam financovania;

24. vyzýva Komisiu, aby žiadnemu plavidlu podieľajúcemu sa na rybolove NNN neposkytla podporu z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

25. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť väčšiu zodpovednosť a spoľahlivosť odvetvia rybolovu v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného využívania morských zdrojov; nazdáva sa, že zásadný význam má zvýšenie transparentnosti vo všetkých aspektoch rybolovného priemyslu a jeho aktivít – vrátane uzavretia dohody o medzinárodných kritériách určovania reálnych, skutočných vlastníkov plavidiel, ako aj určovania ich práv na rybolov, a o podmienkach zverejnenia týchto kritérií – a monitorovanie rybárskych plavidiel v medzinárodných vodách;

26. domnieva sa, že Európska únia by mala ísť príkladom a prijať a presadzovať politiku transparentnosti pri rozhodovaní o riadení rybného hospodárstva v medzinárodných orgánoch a v tretích krajinách, s ktorými má EÚ vzťahy v oblasti rybného hospodárstva;

27. domnieva sa, že rybolov, ktorý je v súlade s opatreniami prijatými na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a je založený na zodpovednom a udržateľnom využívaní zdrojov, podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, zatiaľ čo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) má závažné dôsledky na hospodárskej, sociálnej a environmentálnej úrovni, ktoré sú ešte negatívnejšie pre rozvojové krajiny, pretože tento rybolov bráni plneniu rozvojových cieľov tisícročia, najmä cieľov 1, 7 a 8;

28. zdôrazňuje cezhraničný charakter rybolovných aktivít a v záujme boja proti rybolovu NNN i potrebu spolupracovať tak na dvojstrannej, ako aj na viacstrannej úrovni, aby všetky strany uplatňovali opatrenia zamerané na boj proti rybolovu NNN transparentným, nediskriminačným a spravodlivým spôsobom, pričom sa zohľadnia finančné, technické a personálne kapacity v rozvojových krajinách, najmä v malých ostrovných štátoch;

29. žiada Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť svojich politík, aby rozvojová politika na boj proti chudobe bola popri environmentálnych a obchodných záujmoch neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ zameranej na boj proti rybolovu NNN;

30. zdôrazňuje priame prepojenie medzi rybolovom NNN a úrovňou správy štátu a žiada, aby každé opatrenie v oblasti vonkajšej pomoci vychádzalo z pevnej politickej vôle prijímajúceho štátu zakázať rybolov NNN vo svojich vodách a – zo všeobecnejšieho hľadiska – zlepšiť správu v odvetví rybolovu;

31. nabáda Komisiu a členské štáty, aby rozšírili svoje programy finančnej, technologickej a technickej podpory vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci a dohôd o partnerstve v sektore rybolovu o programy monitorovania, kontroly a dohľadu vo vodách rozvojových krajín a aby pri tom uprednostňovali regionálne programy pred programami pre dvojice krajín; okrem toho podporuje väčšiu koordináciu medzi všetkými darcami – európskymi aj z iných krajín – pri financovaní takýchto programov;

32. okrem toho sa domnieva, že EÚ by mala aktívne využívať spoluprácu v rámci dohôd o partnerstve v sektore rybolovu na účinnejší boj proti rybolovu NNN;

33. vyzýva Komisiu, aby podľa potreby posilnila finančný balík na podporu odvetvia rybolovu v oblasti dohôd, ktoré uzatvára s rozvojovými krajinami, aby tieto krajiny mohli konsolidovať svoje inštitucionálne, personálne a technické kapacity na boj proti rybolovu NNN, a tým vo väčšej miere dodržiavali opatrenia svetových a regionálnych organizácií na riadenie rybolovu a európske právne predpisy;

34. zdôrazňuje potrebu zapojiť občiansku spoločnosť a preniesť na podniky z odvetvia rybolovu zodpovednosť, aby zabezpečili dodržiavanie právnych postupov v oblasti rybolovu a spolupracovali s orgánmi na boj proti rybolovu NNN, a to v rámci sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podnikov;

35. žiada Komisiu, aby zoznam nástrojov, ktorých uplatňovanie je podmienkou pre to, aby boli jednotlivé krajiny oprávnené využívať systém všeobecných preferencií plus, ktorý sa práve reviduje, rozšírila o dohodu FAO o opatreniach prístavného štátu, dohodu OSN o populáciách rýb a dohodu FAO o podporovaní dodržiavania opatrení; vyzýva na odoberanie vývozných licencií všetkým štátom, ktoré na trh uvádzajú výrobky získané rybolovom NNN; domnieva sa, že EÚ by mala s takýmito krajinami pracovať s cieľom zakázať uvádzanie týchto výrobkov na trh;

36. pripomína, že problematika rybolovu NNN je v kontexte obchodu, ktorý podlieha pravidlám WTO, neoddeliteľná od problematiky dohôd o hospodárskom partnerstve; zdôrazňuje problém odchyľovania sa od pravidiel týkajúcich sa pôvodu v prípade niektorých spracovaných výrobkov rybného hospodárstva, a najmä prípad Papuy Novej Guiney, čo bráni vysledovateľnosti takýchto výrobkov a otvára cestu rybolovu NNN;

37. domnieva sa, že v regionálnych organizáciách pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO), ku ktorým patrí, by EÚ mala presadzovať nasledujúce ciele:

•  zavedenie registrov rybárskych plavidiel – vrátane podporných plavidiel s oprávnením na rybolov – vo všetkých rybolovných oblastiach v rámci RFMO, ako aj zoznamov plavidiel vykonávajúcich rybolov NNN (tzv. čiernych zoznamov), pričom tieto zoznamy by sa mali byť často aktualizovať, zverejňovať v širokom rozsahu a koordinovať v rámci RFMO;

•  posilnenie výborov RFMO pre zabezpečovanie súladu, aby mohli skúmať konanie zmluvných strán a v prípade potreby ukladať účinné sankcie;

•  rozširovanie zoznamu konkrétnych opatrení, ktoré majú prijať zmluvné strany (ZS) v postavení vlajkových, pobrežných, prístavných a trhových štátov a štátov skutočného vlastníctva v rámci jednotlivých RFMO;

•   zavedenie príslušných programov inšpekcií na mori a pozorovateľských programov;

•   zákaz prekládok na mori;

•   vytvorenie systémov dokumentácie úlovkov počnúc najvýznamnejšími druhmi v každom RFMO;

•   povinné používanie elektronických nástrojov ako systém monitorovania plavidiel, elektronické lodné denníky a iné zariadenia na sledovanie tam, kde je to relevantné;

•   povinné a pravidelné hodnotenie fungovania jednotlivých RFMO s požiadavkou, aby boli odporúčania doplnené nadväzujúcimi opatreniami;

•   vyhlásenie vedúcich predstaviteľov delegácií v RFMO o finančných záujmoch vo vzťahu k rybnému hospodárstvu v prípade, že by mohli viesť ku konfliktu záujmov;

38. žiada urýchlené rozšírenie siete RFMO do všetkých rybolovov a oblastí na otvorenom mori, a to buď vytvorením nových RFMO alebo rozšírením mandátu tých existujúcich; vyjadruje presvedčenie, že vzhľadom na globálny charakter rybolovu NNN je potrebné výrazne posilniť spoluprácu medzi RFMO v oblasti výmeny informácií a sankcií proti plavidlám a ZS;

39. domnieva sa, že právo na lov rýb na otvorenom mori je nevyhnutné v rozsahu, v ktorom to medzinárodné právo umožňuje, podmieniť tým, aby štát pristúpil k príslušným medzinárodným orgánom a v plnej miere vykonával všetky opatrenia v oblasti riadenia, ktoré tieto orgány prijmú;

40. konštatuje, že FAO je hlavným zdrojom vedeckých odborných znalostí a odporúčaní pri skúmaní celosvetových otázok v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry, keďže rozvoj rybného hospodárstva a jeho riadenie sa lepšie zlučujú so zachovávaním biodiverzity a ochranou životného prostredia;

41. plne podporuje súčasnú iniciatívu FAO na čo najrýchlejšie vytvorenie globálneho registra rybárskych plavidiel, ktorý by bol povinný a v ktorom by boli vedené plavidlá nad 10 GT;

42. nabáda na rýchle vytvorenie systému hodnotenia výkonu vlajkových štátov, ktorý je v súčasnosti v procese vývoja vo FAO, ako prostriedku na vyvinutie tlaku na štáty, ktoré si neplnia svoje medzinárodné právne záväzky; naliehavo vyzýva, aby sa našiel účinný mechanizmus na sankcionovanie štátov, ktoré nedokážu zabezpečiť, aby plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou nepodporovali rybolov NNN, ani sa na ňom nepodieľali, a aby dodržiavali všetky príslušné právne predpisy; vyzýva členské štáty, aby spravodlivo a transparentne presadzovali trhové nástroje v záujme zastavenia nelegálneho rybolovu, a to bez diskriminácie iných krajín; podporuje rozhodnutie FAO zaviesť medzinárodné konzultácie o aktivitách vlajkových štátov v oblasti ich povinností podľa medzinárodného práva;

43. požaduje urýchlené prijatie opatrení na ukončenie používania tzv. lacných vlajok, čo je postup, ktorý rybárskym plavidlám umožňuje nelegálne a beztrestné pôsobenie, ktoré výrazne poškodzuje morský ekosystém, populácie rýb, pobrežné spoločenstvá, potravinovú bezpečnosť, predovšetkým v rozvojových krajinách, a legitímne, zákony dodržiavajúce podniky z odvetvia rybolovu;

44. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby záujmy EÚ neprispievali k takýmto formám rybolovného pirátstva, a preto vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich štátni príslušníci nebudú podporovať rybolov NNN, ani sa na ňom podieľať;

45. podporuje úsilie Komisie o vytvorenie verejného registra obsahujúceho zoznam vlastníkov lodí, ktorí sa preukázateľne podieľali na rybolove NNN; domnieva sa, že tento register by mal byť v súlade s registrom, ktorý spravuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva v meste Vigo;

46. vyjadruje presvedčenie, že nezávislé hodnotenie vlajkových štátov, ako aj fungovania RFMO, by mala vykonávať organizácia, ktorá bude bez ďalšieho odkladu začlenená do systému OSN;

47. uznáva, že chýba medzinárodná spolupráca pri zvládaní negatívnych vplyvov ľudskej činnosti odlišnej od rybolovu na morské životné prostredie, a vyzýva Komisiu, aby presadzovala vytvorenie celosvetového orgánu na vyplnenie tejto medzery, pravdepodobne pod záštitou OSN;

48. zdôrazňuje, že koncepcia zodpovednosti trhového štátu sa musí viac rozvinúť, aby sa stala nástrojom, prostredníctvom ktorého bude možné uzavrieť trhy s produktmi rybolovu NNN; domnieva sa, že EÚ musí s ostatnými významnými trhovými štátmi, a to okrem iného aj s USA, Japonskom a Čínou, bezodkladne rokovať o tom, ako navzájom spolupracovať a ako v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a v rámci systému OSN čo najrýchlejšie vytvoriť medzinárodné právne nástroje, ktorými by bolo možné zastaviť, súdne stíhať a trestať obchodovanie s rybami pochádzajúcimi z rybolovu NNN;

49. zdôrazňuje, že zachovanie a rozvoj európskeho odvetvia rybného hospodárstva závisí čiastočne od prísneho monitorovania výrobkov rybného hospodárstva obchodovaných na európskych a celosvetových trhoch z hľadiska rybolovu NNN; zdôrazňuje význam tohto odvetvia pre regionálne plánovanie, potravinovú bezpečnosť a ochranu pracovných miest a zdrojov vo vodách Spoločenstva;

50. zastáva názor, že Európska únia má už v súčasnosti nástroje na odrádzanie od nelegálneho rybolovu, a keďže ide o jeden z najväčších trhov s rybami na svete, je presvedčený, že odrádzajúci účinok bude mať nepochybne praktické dôsledky, ak tieto nástroje použije náležitým spôsobom; preto žiada, aby sa vývozné osvedčenia Európskej únie neposkytovali štátom alebo zmluvným stranám, ktoré nespolupracujú s RFMO na vytváraní nástrojov, ako sú systémy dokumentácie výlovu alebo opatrenia prístavného štátu, alebo aby sa im tieto osvedčenia odobrali;

51. zdôrazňuje, že najlepšou zbraňou v boji proti rybolovu NNN je obchod; opäť preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýba koordinácia medzi GR MARE a GR TRADE, keďže to prvé z nich si síce stanovuje stále viac cieľov v oblasti boja proti rybolovu NNN, no výhradným cieľom druhého z nich je, zdá sa, väčšmi otvoriť trhy Spoločenstva pre dovoz, a to bez ohľadu na jeho pôvod a bez ohľadu na platné záruky kontroly, pričom poskytuje colné preferencie a výnimky z pravidiel o pôvode, ktorých účelom je len odovzdať európske trhy flotilám a krajinám, o ktorých sa zistilo, že prinajmenšom tolerujú rybolov NNN;

52. v tomto kontexte sa domnieva, že by sa mala vyvodiť väčšia zodpovednosť trhu – a najmä dovozcov – za svoje aktivity, keďže trh je možno najvýznamnejšou príčinou rybolovu NNN;

53. zdôrazňuje význam práva spotrebiteľa na to, aby mal vždy istotu, že kúpený produkt bol ulovený zákonným spôsobom;

54. vyzýva Komisiu aj členské štáty, aby zlepšili svoje informovanie spotrebiteľov o rozličných systémoch označovania, napr. o systéme organizácie Marine Stewardship Council (MSC), ktoré vytvárajú transparentnosť a poskytujú spotrebiteľom záruku, že si kupujú legálne vylovené ryby z udržateľného hospodárstva;

55. vyjadruje plnú podporu novým usmerneniam, ktoré boli prijaté na schôdzi Výboru FAO pre rybné hospodárstvo vo februári 2011 s cieľom harmonizovať systém označovania výrobkov rybného hospodárstva v záujme boja proti nelegálnemu rybolovu; domnieva sa, že medzi charakteristiky označovania by malo patriť jasné označenie týkajúce sa obchodného a vedeckého označenia príslušných rýb, typu rybného hospodárstva, a predovšetkým oblasti pôvodu;

56. nabáda Komisiu, aby sa usilovala o vytvorenie globálneho systému dokumentovania úlovku;

57. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj a používanie metód na zabezpečenie úplnej a účinnej vysledovateľnosti produktov rybného hospodárstva v celom dodávateľskom reťazci vrátane satelitného sledovania rybárskych a podporných plavidiel a elektronických známok na sledovanie rýb, ako aj vytvorenia celosvetovej databázy DNA rýb a iných genetických databáz na identifikáciu výrobkov z rýb a ich zemepisného pôvodu, ako sa opisuje v správe Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie nazvanej „Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability“ (Zabránenie nelegálnym činnostiam v odvetví rybolovu – genetika, genomika, chémia a forenzná veda v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a v rámci podpory vysledovateľnosti produktov z rýb);

58. vyzýva Komisiu a Radu, aby zvýšili objem prostriedkov vyčlenených na boj proti korupcii a organizovanému zločinu na všetkých úrovniach;

59. víta nedávnu správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) o úlohe nadnárodného organizovaného zločinu v odvetví rybolovu a v nej uvedené informácie, ktoré vysvetľujú, ako zločinecké skupiny rozširujú svoj vplyv v oblasti rybolovu na činnosti na začiatku reťazca (dodávka plavidiel a posádok, dopĺňanie paliva atď.) i na jeho konci (marketing, preprava);

60. vyjadruje znepokojenie nad tým, že osoby vykonávajúce rybolov NNN sú zapojené do kriminálnych aktivít, napríklad do vykorisťovania ľudí a obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí, korupcie, manipulácie s ukradnutým tovarom, daňových únikov a colných podvodov, čo by sa malo považovať za jednu z foriem nadnárodného organizovaného zločinu; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť komplexnejší a integrovanejší prístup k boju proti rybolovu NNN vrátane kontrol obchodu a dovozu;

61. v plnej miere súhlasí s odporúčaniami uvedenými v správe UNODC vrátane rozšírenia medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaní kriminálnych aktivít na mori, zvýšenia transparentnosti v oblasti vlastníctva a činností rybárskych plavidiel a bránenia v predaji rybárskych plavidiel spoločnostiam s neidentifikovateľnými skutočnými vlastníkmi a v ich používaní týmito spoločnosťami;

62. konštatuje, že Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu je jednou z najväčšmi ratifikovaných zmlúv a jeho zmluvné strany sú povinné navzájom spolupracovať v oblasti vyšetrovania, trestného stíhania a súdnych konaní v prípadoch nadnárodného organizovaného zločinu, čím sa vytvára synergický efekt, ktorý je dôležitý v boji proti rybolovu NNN;

63. domnieva sa, že rybolov NNN by sa mal stať jednou z prioritných oblastí Interpolu, pričom by sa tejto organizácii mali prideliť zdroje a vyšetrovacie právomoci na monitorovanie nadnárodných kriminálnych aspektov rybolovu NNN a na boj proti nim;

64. žiada Komisiu, aby preskúmala tzv. Laceyho zákon z USA a aby zvážila, či by niektoré jeho prvky nemohli byť užitočné v európskom kontexte, predovšetkým zodpovednosť za legálny pôvod rýb, ktorú ukladá maloobchodným predajcom;

65. vyzýva Komisiu, aby uvedené zásady zahrnula do ustanovení svojich dvojstranných dohôd o rybnom hospodárstve tam, kde je to relevantné;

66. trvá na tom, aby EÚ navrhla, aby sa otázka medzinárodnej správy oceánov stala prioritou na nadchádzajúcom svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji v Brazílii v roku 2012 konanom pri príležitosti 30. výročia Dohovoru OSN o morskom práve;

67. poukazuje na to, že boj proti nelegálnemu rybolovu na svetovej úrovni je životne dôležitý pre celosvetový trvalo udržateľný rozvoj, a preto musí byť nevyhnutnou a výslovnou súčasťou dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, záväzkov v oblasti obchodnej politiky, cieľov politiky rozvojovej spolupráce a priorít zahraničnej politiky Európskej únie;

68. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, národným parlamentom členských štátov, sekretariátom RFMO, ktorých zmluvnou stranou je EÚ, a Výboru FAO pre rybné hospodárstvo.

(1)

Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 502.

(2)

Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.

(4)

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

FAO prijala v roku 2001 Medzinárodný akčný plán na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorý bol vyhlásený za prioritu medzinárodného spoločenstva.

Rybolov NNN podkopáva úsilie chrániť a riadiť populácie rýb vo všetkých rybolovných loviskách. Je možné, že pri konfrontácii s rybolovom NNN sa vnútroštátnym a regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva nepodarí splniť ciele v oblasti riadenia. Táto situácia vedie k úbytku krátkodobých aj dlhodobých sociálnych a hospodárskych príležitostí a k negatívnym účinkom na potravinovú bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Rybolov NNN môže spôsobiť zánik niektorej rybolovnej oblasti, alebo závažne oslabiť úsilie o obnovenie vyčerpaných populácií. Existujúce medzinárodné nástroje v oblasti rybolovu NNN neboli účinné vzhľadom na nedostatok politickej vôle, priorít, kapacity a zdrojov na ich ratifikáciu, na pristúpenie k nim alebo na ich vykonanie. (Akčný plán FAO z roku 2001, prvý odsek)

V určitých rybolovných oblastiach alebo v niektorých krajinách sa podarilo dosiahnuť istý pokrok. Mnohé ustanovenia akčného plánu však dodnes platia rovnako, ako v čase, keď boli napísané, čo svedčí o tom, že je potrebné ešte veľa urobiť.

Aj keď charakter rybolovu NNN nedovoľuje presne odhadnúť jeho rozsah, vie sa, že je veľmi veľký. Podľa jednej nedávno publikovanej štúdie(1) by mohol dosahovať 11 až 26 miliónov ton ročne. Aj keď by sme vzali ten nižší odhad, zodpovedalo by to 15 % objemu ulovených rýb na mori.

Európska únia má osobitnú zodpovednosť v boji proti rybolovu NNN, keďže je najväčším trhom pre ryby a jednou z najväčších rybárskych veľmocí.

Najnovšie nariadenia v oblasti rybolovu NNN a kontroly (nariadenie č. 1005/2008 a 1224/2009) poskytujú EÚ účinné a bezprecedentné nástroje na boj proti rybolovu NNN tým, že členským štátom a tretím krajinám stanovujú povinnosti a príležitosti podľa toho, či ide o vlajkový štát, pobrežný štát, prístavný štát alebo trhový štát. Samotné nariadenia však na odstránenie rybolovu NNN nestačia. Keďže jednoznačná väčšina (približne dve tretiny) plochy svetových oceánov leží mimo jurisdikcie ktoréhokoľvek štátu, je jasné, že úsilie jednotlivých štátov a regionálna spolupráca nie sú postačujúce. Tento boj je možné vyhrať len na základe spolupráce medzinárodného spoločenstva.

V dvoch pracovných dokumentoch sú uvedené základné informácie o niektorých iniciatívach prijatých medzinárodným spoločenstvom v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) a regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO). V správe sú uvedené konkrétne návrhy toho, čo by mala EÚ presadzovať a podporovať na príslušných fórach.

Zastrešujúca téma transparentnosti

Rybolovu NNN prospieva nedostatočný prístup k informáciám skrývajúci sa za „dôvernosť“ a „ochranu súkromia“. Opakujúcou sa témou v mnohých analýzach rybolovu NNN je nedostatok transparentnosti týkajúci sa mien plavidiel a identity ich skutočných vlastníkov. Slúži to jednoznačne záujmom bezohľadných prevádzkovateľov, ktorí nechcú byť odhalení. Tento nedostatok transparentnosti sa prejavuje mnohými spôsobmi, v malom aj veľkom, počnúc členmi posádok, ktorí skrývajú meno lode, aby plavidlo nemohlo byť na mori identifikované, cez sieť nastrčených spoločností v určitých krajinách, ktoré kryjú meno vlastníka lode, až po vlajkové štáty, ktoré nespolupracujú a odmietajú si plniť svoje povinnosti. Na zvýšenie transparentnosti je potrebné prijať širokú škálu opatrení.

EÚ ako líder, ktorý ide príkladom

Nové právne predpisy poskytli EÚ na papieri účinné nástroje na boj proti rybolovu NNN. Ak má EÚ primať aj iné štáty k aktivite, nesmie zadať žiaden dôvod na to, aby mohla byť sama kritizovaná. Na zozname pre rybolov NNN nesmie uvádzať len plavidlá z nečlenských štátov, či ako nespolupracujúce uvádzať len tretie krajiny. Musí bez váhania uvádzať plavidlá EÚ, alebo uplatňovať sankcie proti tým členským štátom, ktoré nepresadzujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, aj keď je z politického hľadiska problematické uvádzať niektorý členský štát, ako štát, ktorý si neplní svoje povinnosti, a haniť ho za to. Komisii a členským štátom sa musia zároveň poskytnúť dostatočné zdroje na to, aby mohli tieto nariadenia vykonávať v plnom rozsahu.

Komisia zverejňovala od roku 2003 do roku 2006 tabuľky, v ktorých hodnotila úspešnosť členských štátov pri uplatňovaní pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Táto iniciatíva by mala byť obnovená v mene transparentnosti a vytvorenia „rovnakých podmienok pre všetkých“.

EÚ zo svojho rozpočtu financuje množstvo programov dohľadu v rozvojových krajinách. Tieto programy by sa mali rozšíriť a koordinovať s podobnými projektmi v členských štátoch. Väčšina medzinárodných právnych nástrojov, napríklad dohoda o opatreniach prístavného štátu, dohoda OSN o populáciách rýb a dohoda FAO o podporovaní dodržiavania opatrení umožňuje financovať rozvojové krajiny, a EÚ by preto mohla konať na ich základe.

Na zvýšenie transparentnosti by EÚ mohla vykonať jednoduchý jednostranný krok a zverejniť mená majiteľov rybárskych plavidiel EÚ a ich povolenia.

Iniciatívy v medzinárodných organizáciách

Existujúce RFMO sa veľmi líšia, pokiaľ ide o ich prístup k rybolovu NNN a právne opatrenia, vrátane sankcií, ktoré v boji proti nemu používajú. EÚ môže podporiť množstvo opatrení, ktorými by sa aj priamo aj nepriamo obmedzil rybolov NNN:

· vznik ďalších RFMO alebo rozšírenie mandátu existujúcich RFMO na doteraz neregulované oblasti a druhy;

· registre rybárskych plavidiel vrátane podporných plavidiel s oprávnením na rybolov vo všetkých rybolovných oblastiach v rámci RFMO, ako aj zoznamy plavidiel vykonávajúcich rybolov NNN (tzv. čierne zoznamy), ktoré by boli často aktualizované, zverejňované v širokom rozsahu a koordinované v rámci RFMO;

· posilnenie výborov pre zabezpečovanie súladu, aby mohli skúmať konanie zmluvných strán a v prípade potreby ukladať účinné sankcie;

· rozšírenie opatrení týkajúcich sa vlajkových, pobrežných, prístavných a trhových štátov v rámci jednotlivých RFMO;

· inšpekcie na mori a monitorovacie programy;

· zákaz prekládok na mori;

· systémy dokumentovania úlovkov počnúc najvýznamnejšími druhmi v každom RFMO;

· povinné a pravidelné hodnotenia fungovania jednotlivých RFMO nezávislým orgánom, napríklad OSN, s požiadavkou, aby sa na základe odporúčaní prijali nadväzujúce opatrenia;

Vzhľadom na globálny charakter rybolovu je väčšinu týchto ideí potrebné realizovať (alebo aspoň koordinovať) v rámci systému RFMO. Popri vyvíjaní aktivít v rámci RFMO by EÚ mohla v rovnakom čase podporovať súčasné globálne iniciatívy (napríklad iniciatívy FAO), ako aj navrhovať nové:

· finančne aj politicky podporovať v čo najkratšom čase vznik globálneho registra rybárskych plavidiel, ktorý by mal byť povinný a mali by byť doňho zapísané všetky plavidlá (vrátane podporných plavidiel) nad 10 GT alebo 12 metrov,

· podporiť rýchle vytvorenie systému hodnotenia výkonu vlajkových štátov;

· nabádať štáty k ratifikácii medzinárodných právnych nástrojov v oblasti rybolovu (dohoda o podporovaní dodržiavania opatrení, dohoda o opatreniach prístavného štátu, dohoda OSN o populáciách rýb) a k pristupovaniu k nim, a to tak, že tieto nástroje uvedie v zozname právnych nástrojov, ktoré musia krajiny zaviesť, ak majú byť oprávnené využívať všeobecný systém preferencií plus(2) (v súčasnosti predmetom revízie);

· navrhnúť globálnu databázu genetického materiálu z populácií rýb, aby bolo možné identifikovať druhy a populácie, z ktorých rybie produkty pochádzajú;

Spolupráca trhových štátov

Nariadenie o rybolove NNN EÚ je mimoriadne pozitívnou iniciatívou, ak má však byť čo najúčinnejšie, musia ho podporiť ďalšie veľké trhy s produktmi rybolovu a v konečnom dôsledku aj medzinárodné spoločenstvo ako celok. Ak bude ryby z rybolovu NNN odmietať len EÚ, ako odbytište sa nevyhnutne nájdu iné trhy. Je mimoriadne dôležité, aby sa o elimináciu dovozu rýb z rybolovu NNN usilovali aj iné krajiny, okrem iných USA, Japonsko a Čína. Komisia by mala vyvinúť silnú diplomatickú iniciatívu v súvislosti s veľkými trhovými štátmi a rokovať s nimi o opatreniach, ktoré by mohli prijať na svojich vlastných trhoch, ako aj o tom, aké prípadné opatrenia je možné prijať na multilaterálnej a globálnej úrovni.

Sledovateľnosť by sa dala zlepšiť aj ďalšou možnosťou, ktorá s tým súvisí, a to výrazným rozšírením používania osvedčení o úlovkoch v súvislosti s rybami, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodného obchodu. Takýto systém bol už zavedený v dvoch takýchto RFMO a EÚ by mala osvedčenia presadzovať ako všeobecný nástroj v boji proti rybám z rybolovu NNN. Konečným cieľom by malo byť vytvorenie globálneho systému vydávania osvedčení o úlovkoch, pričom by sa malo zabrániť vzniku necolnej obchodnej prekážky. Je ťažké si predstaviť situáciu, že by niektorý štát obhajoval obchod s produktmi rybolovu NNN, v EÚ sa však pri prvom predložení návrhu nariadenia o rybolove NNN zdvihol silný odpor.

Aspekty rybolovu NNN súvisiace s organizovaným zločinom

Väčšina uvedených návrhov patrí medzi štandardné aspekty dobrého riadenia rybného hospodárstva, o ktorých sa diskutuje už roky a ktoré už boli v niektorej forme aspoň na niektorých miestach zavedené. Relatívne novým prvkom je uznanie skutočnosti, že do rybolovu NNN sú zapojené zločinecké skupiny. Môže ísť o zapojenie klasických zločineckých gangov do rybolovných operácií, ale častejšie ide o to, že na podporu rybolovu sa využívajú niektoré zločinecké postupy, napríklad obchodovanie s ľuďmi, práca otrokov, daňové úniky, pranie špinavých peňazí, colné podvody, korupcia, manipulácia s ukradnutým tovarom, atď.

Vo svojej najnovšej správe sa Úrad OSN pre drogy a kriminalitu(3) zameriava na otázku, do akej miery môžu takéto aktivity ohroziť globálne odvetvie rybolovu, a načrtáva veľmi chmúrny obraz rozširovania vplyvu prvkov organizovaného zločinu do rybolovu v EÚ a na celom svete.

Tieto kriminálne skupiny sú často výborne organizované, využívajú sofistikované postupy, napríklad finančné a daňové raje na ukrytie identity skutočných vlastníkov, a lode registrujú v tých štátoch, ktoré nie sú schopné alebo ochotné plniť si svoje úlohy v oblasti presadzovania právnych predpisov. V niektorých prípadoch môže ísť o rozsiahle a komplexné aktivity – môžu napríklad využívať flotily rybárskych plavidiel, ktoré spoločne využívajú tie isté dodávateľské siete a spôsoby distribúcie a marketingu, pričom často môžu nezákonné úlovky legalizovať s pomocou legálne ulovených rýb. Rybárske plavidlá sa niekedy používajú aj na pašovanie drog a zbraní a dokonca aj teroristov. Prepojenia medzi rybárskymi a kriminálnymi skupinami sa rozširujú a prehlbujú.

V  správe sa uvádzajú viaceré odporúčania, ktoré si zasluhujú pozornosť EÚ. Niektoré z nich sa prekrývajú s predchádzajúcimi ideami:

· posilnenie vyšetrovacích kapacít vo vzťahu k zločineckým aktivitám na mori, a to aj zlepšením koordinácie veľkého počtu rozličných agentúr presadzovania práva (colné otázky, finančná trestná činnosť, obchod s drogami, atď.);

· zvýšenie transparentnosti a sledovateľnosti rýb v záujme odhalenia kriminálnych aktivít a obmedzenia z nich vyplývajúcich ziskov;

· monitorovanie alebo podľa možnosti zákaz predaja použitých rybárskych plavidiel spoločnostiam, ktorých skutoční vlastníci nie sú známi, alebo ktoré sú registrované pod vlajkami štátov, ktoré nespĺňajú podmienky;

· zlepšenie monitorovania činností rybárskych plavidiel a ich interakcie s obchodnými plavidlami;

V súčasnosti už skrátka nestačí nazerať na rybolov NNN ako na ojedinelé prípady nedostatočného presadzovania predpisov v oblasti rybolovu. Krajiny musia tejto novej realite prispôsobiť svoje zdroje v oblasti práva a riadenia a v boji proti rybolovu NNN, do ktorého sú zapojené kriminálne skupiny, vrátane aktivít na začiatku aj konci výrobného reťazca spojených s rybolovom, v plnej miere využiť nástroje, ktoré sú už k dispozícii pre iné typy trestnej činnosti.

Dohovor OSN proti nadnárodného organizovanému zločinu má 159 zmluvných strán, ktoré sú povinné konať a spolupracovať v boji proti rybolovu NNN v prípade, že sú doň zapojené kriminálne skupiny.

Závery

Rybársky priemysel, vrátane rybolovu NNN, je globálnym odvetvím. Ako jasne vyplýva z uvedených informácií, v boji proti rybolovu NNN je potrebná globálna spolupráca.

Svetové oceány sú spoločným dedičstvom ľudstva a ich ochrana patrí do spoločnej zodpovednosti všetkých ľudí.

Z toho logicky vyplýva, že na riadenie rybolovu, predovšetkým na otvorenom mori, je nevyhnutný globálny systém riadenia oceánov. Súčasný prístup jednoznačne zlyhal.

Je potrebné rokovať o medzinárodných dohodách, na základe ktorých bude právo na rybolov podmienené splnením minimálnych kritérií týkajúcich sa transparentnosti v oblasti vlastníctva, operácií, úlovkov, sledovateľnosti produktu, atď., a štáty, ktoré si nebudú plniť svoju zodpovednosť, o svoje práva na rybolov prídu.

Na záver je potrebné uviesť, že uplatnenie mnohých z týchto odporúčaní v praxi by si vyžiadalo významné investície. Mnohé rozvojové krajiny by mali problém tieto zdroje nájsť, a preto sa  musí nájsť spôsob, ako im poskytnúť pomoc. V súčasnosti nejde o nič neobvyklého. Takáto pomoc by sa však mala viazať na splnenie určitých podmienok. V prípade ich nesplnenia by z toho mali pre krajiny dostávajúce pomoc vyplynúť rovnaké dôsledky, ako pre ostatné krajiny – napríklad zákaz vývozu.

(1)

Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.

(2)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf

(3)

UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. K dispozícii na adrese: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (15.6.2011)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k boju proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ

(2010/2210(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Maurice Ponga

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  domnieva sa, že rybolov, ktorý je v súlade s opatreniami prijatými na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a je založený na zodpovednom a udržateľnom využívaní zdrojov, podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, zatiaľ čo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) má závažné dôsledky na hospodárskej, sociálnej a environmentálnej úrovni, ktoré sú ešte negatívnejšie pre rozvojové krajiny, pretože tento rybolov poškodzuje plnenie rozvojových cieľov tisícročia, najmä cieľov 1, 7 a 8;

2.  zdôrazňuje cezhraničný charakter rybolovných aktivít a v záujme boja proti rybolovu NNN i potrebu spolupracovať tak na dvojstrannej, ako aj na viacstrannej úrovni, aby všetky strany uplatňovali opatrenia zamerané na boj proti rybolovu NNN transparentným, nediskriminačným a spravodlivým spôsobom, pričom sa zohľadnia finančné, technické a personálne kapacity v rozvojových krajinách, najmä v malých ostrovných štátoch;

3.  v tejto súvislosti víta, že Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v novembri 2009 dohodu o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu, ktorej účelom je predchádzanie rybolovu NNN a jeho zamedzenie a odstránenie, a preto vyzýva celé medzinárodné spoločenstvo, aby ratifikovalo túto dohodu v čo najkratšom čase;

4.  žiada Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť svojich politík, aby rozvojová politika na boj proti chudobe bola popri environmentálnych a obchodných záujmoch neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ zameranej na boj proti rybolovu NNN;

5.  zdôrazňuje priame prepojenie medzi rybolovom NNN a úrovňou správy štátu a žiada, aby každé opatrenie v oblasti vonkajšej pomoci vychádzalo z pevnej politickej vôle prijímajúceho štátu zakázať rybolov NNN vo svojich vodách a – zo všeobecnejšieho hľadiska – zlepšiť správu v odvetví rybolovu;

6.  vyzýva Komisiu, aby podľa potreby posilnila finančný balík na podporu odvetvia rybolovu v oblasti dohôd, ktoré uzatvára s rozvojovými krajinami, aby tieto krajiny mohli konsolidovať svoje inštitucionálne, personálne a technické kapacity na boj proti rybolovu NNN, a tým vo väčšej miere dodržiavali opatrenia svetových a regionálnych organizácií na riadenie rybolovu a európskych právnych predpisov;

7.  zdôrazňuje potrebu zapojiť občiansku spoločnosť a preniesť na podniky z odvetvia rybolovu zodpovednosť, aby zabezpečili dodržiavanie právnych postupov v oblasti rybolovu a spolupracovali s orgánmi na boj proti rybolovu NNN, a to v rámci sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podnikov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Csaba Őry


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (25.5.2011)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k boju proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ

(2010/2210(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Rosbach

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že je potrebné prijať okamžité a dôkladné opatrenia, pokiaľ ide o boj proti problému nezákonného rybolovu, a opakuje, že táto otázka je globálnym problémom;

2.  zdôrazňuje, že nezákonný rybolov je formou nadnárodného organizovaného zločinu a zostáva jednou z najvážnejších hrozieb pre ochranu a udržateľné riadenie morských zdrojov;

3.  zdôrazňuje, že ekologická udržateľnosť je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú hospodársku a sociálnu životaschopnosť činností v oblasti rybolovu, a preto žiada, aby sa prijali komplexné, účinné a transparentné opatrenia na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie vrátane opatrení týkajúcich sa vlajkových, pobrežných a prístavných štátov, opatrení v oblasti trhu a opatrení, ktoré zabezpečia, že štátni príslušníci týchto štátov nebudú podporovať rybolov NNN, ani sa doňho nezapoja;

4.  zdôrazňuje význam práva spotrebiteľa na to, aby mal vždy istotu, že kúpený produkt bol ulovený zákonným spôsobom;

5.  upozorňuje na skutočnosť, že nadmerný rybolov umocnený nezákonným rybolovom predstavuje vážnu hrozbu pre biodiverzitu a udržateľné morské prostredie, a rovnako zdôrazňuje sociálny a hospodársky dosah úbytku populácií rýb a možné ohrozenie potravinovej bezpečnosti;

6.  zdôrazňuje, že nezákonný rybolov prispieva k nadmernému výlovu, poškodzuje morský ekosystém, je formou nekalej hospodárskej súťaže s čestnými rybármi, spôsobuje straty príjmov v sektore a ohrozuje prežitie pobrežných komunít, a to najmä v rozvojových krajinách;

7.  podčiarkuje skutočnosť, že nezákonný rybolov je globálnym problémom, ktorý vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a ktorý treba riešiť, či už k nemu dochádza zo strany rybárskych flotíl tretích strán alebo zo strany flotíl členských štátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu včasných, podrobných a presných údajov o rybárskych plavidlách, a to najmä tých, o ktorých sa zistilo, že vykonávajú rybolov NNN;

8.  domnieva sa, že dôveryhodnosť EÚ vo svete, pokiaľ ide o boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, závisí od toho, s akým nasadením bojuje proti rybolovu NNN v rámci svojej vlastnej flotily a proti predaju rýb z rybolovu NNN na svojich trhoch;

9.  žiada, aby sa prijali naliehavé opatrenia na ukončenie využívania registrácie lodí pod cudzími vlajkami, čo umožňuje rybárskym plavidlám beztrestne vykonávať nezákonnú činnosť so závažnými dôsledkami na morské prostredie, populácie rýb, pobrežné komunity, zákonný rybársky priemysel a potravinovú bezpečnosť, a to najmä v rozvojových krajinách, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby EÚ nebola na takýchto formách rybolovného pirátstva nijako zainteresovaná;

10. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by sa nemohol pozastaviť alebo zakázať dovoz produktov zo štátov, ktoré nezaručujú dodržiavanie opatrení na boj proti nezákonnému rybolovu, a to v súlade s pravidlami WTO;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie zvýšenej ochrany v období a v oblastiach rozmnožovania tam, kde existujú;

12. vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje (ľudské, finančné, logistické) s cieľom plne vykonávať nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, a vyzýva Komisiu, aby začala konania o porušení práva v prípade, že to nebudú robiť členské štáty;

13. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že proti nezákonnému rybolovu sa bude bojovať na mori aj vo vnútrozemských vodách, a zdôrazňuje, že treba preskúmať, či existuje dostatok kontrolných mechanizmov a ako sa uplatňujú;

14. zdôrazňuje, že boj proti nezákonnému rybolovu je predpokladom pre ochranu morských ekosystémov a je životne dôležitý pre rozvoj skutočne udržateľného rybolovu;

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uplatňovali politiku nulovej tolerancie proti nezákonnému rybolovu tým, že zabezpečia plnú vysledovateľnosť všetkých produktov rybolovu dovážaných do EÚ, a to najmä prostredníctvom vytvorenia celosvetovej databázy populácií rýb s cieľom identifikovať zdroj rýb a pomôcť pri trestnom stíhaní, a aby zaručili, že úlovky z nezákonného rybolovu sa v členských štátoch nebudú predávať, ani sa do nich dovážať; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby diskutovali s ostatnými štátmi s významnými trhmi (vrátane USA, Japonska a Číny) o tom, ako by mohli zakázať dovoz nezákonne ulovených rýb a zaviesť opatrenia podobné nariadeniu EÚ o rybolove NNN, pokiaľ ide o zámer a prístup;

16. konštatuje, že boj proti nezákonnému rybolovu je do značnej miery otázkou politickej vôle, a preto naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili boj proti nezákonnému rybolovu, zabezpečili dodržiavanie nariadenia EÚ o rybolove NNN a aby sa s použitím všetkých dostupných prostriedkov, najmä na medzinárodnej úrovni, ako napríklad v rámci WTO alebo iných fór, usilovali o zvýšenie medzinárodnej pozornosti a sprísnenie opatrení, a to najmä zintenzívnením spolupráce s medzinárodnými partnermi v záujme zlepšenia monitorovania, kontroly a dohľadu nad aktivitami rybolovu NNN;

17. zdôrazňuje význam zvýšenia transparentnosti v prípadoch rybolovu NNN a nalieha na členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili snahu zverejňovať informácie o operáciách týkajúcich sa rybolovu NNN a vytvárať systémy na výmenu informácií so všetkými potenciálne dotknutými štátmi a medzinárodnými organizáciami;

18. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami v boji proti rybolovu NNN a zabezpečiť, aby rozvojové krajiny boli schopné dodržiavať právne predpisy EÚ;

19. vyzýva Komisiu, aby žiadnemu plavidlu podieľajúcemu sa na rybolove NNN neposkytla podporu z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

20. víta rozhodnutie Komisie zaviesť licenciu na rybolov na základe bodového systému ako ďalší nástroj, ktorý budú môcť členské štáty použiť na identifikáciu nezrovnalostí v každej fáze trhového reťazca a na uloženie prísnych sankcií v prípade porušenia;

21. vyzýva Komisiu, aby posilnila partnerstvá s rozvojovými krajinami v oblasti rybolovu a aby zamerala pozornosť na ich monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.5.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Michail Tremopoulos, Anna Záborská


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Jorgo Chatzimarkakis, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Chris Davies, Ioannis A. Tsoukalas

Posledná úprava: 8. novembra 2011Právne oznámenie