Postopek : 2010/0303(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0372/2011

Predložena besedila :

A7-0372/2011

Razprave :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Glasovanja :

PV 15/12/2011 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


POROČILO     ***I
PDF 496kWORD 798k
25. oktober 2011
PE 464.908v03-00 A7-0372/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Knut Fleckenstein

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0611),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0343/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. februarja 2011(1),

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0372/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poudarja, da je pri širitvi nalog Evropske agencije za pomorsko varnost treba upoštevati točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju; poudarja, da odločitve zakonodajnega organa v prid širjenju nalog ne vplivajo na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 je bila ustanovljena Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za zagotovitev visoke, enotne in učinkovite stopnje pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z ladij.

(1) Z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002, sprejeto po nesreči naftnega tankerja Erika in po uničujočem onesnaženju z nafto, ki ga je povzročila nesreča, je bila ustanovljena Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za zagotovitev visoke, enotne in učinkovite stopnje pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z ladij.

Obrazložitev

To je treba pojasniti, da bodo osebe, ki bodo morda v prihodnje preučevale znanstveno dokumentacijo, vedele, zakaj so evropske institucije dale to pobudo.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Po nesreči tankerja Prestige je bila spremenjena Uredba št. 1406/2002, tako da je Agencija dobila več pristojnosti v boju proti onesnaževanju.

Obrazložitev

To je treba pojasniti, da bodo osebe, ki bodo morda v prihodnje preučevale znanstveno dokumentacijo, vedele, zakaj so evropske institucije dale to pobudo.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1406/2002 je upravni odbor Agencije leta 2007 naročil neodvisno zunanje ocenjevanje o izvajanju navedene uredbe. Na podlagi tega ocenjevanja je junija 2008 izdal priporočila v zvezi s spremembami Uredbe (ES) št. 1406/2002, Agencije in njenih delovnih postopkih.

(2) V skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1406/2002 je upravni odbor Agencije (v nadaljevanju upravni odbor) leta 2007 naročil neodvisno zunanje ocenjevanje o izvajanju navedene uredbe. Na podlagi tega ocenjevanja je junija 2008 izdal priporočila v zvezi s spremembami Uredbe (ES) št. 1406/2002, Agencije in njenih področij pristojnosti ter delovnih postopkov.

Obrazložitev

S spremembo te uredbe se predvideva podelitev novih pristojnosti Agenciji, zato bodo ponovno opredeljena področja njenega posredovanja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Na podlagi zaključkov zunanjega ocenjevanja, priporočil upravnega odbora in večletne strategije je treba pojasniti in posodobiti nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1406/2002. Agencija bi morala dobiti številne dodatne naloge, ki odražajo razvoj pomorske varnostne politike na ravni EU in mednarodni ravni. Za zagotovitev stroškovne in proračunske učinkovitosti sta potrebna obsežen pregled in prerazporeditev. Tako bi bilo možno z notranjo prerazporeditvijo v Agenciji pokriti eno tretjino dodatnega osebja, potrebnega za opravljanje novih nalog.

(3) Na podlagi zaključkov zunanjega ocenjevanja, priporočil upravnega odbora in večletne strategije, ki jo je odbor sprejel v marcu 2010, je treba pojasniti in posodobiti nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1406/2002. Agencija bi morala dobiti tudi številne dodatne naloge, ki odražajo razvoj pomorske varnostne politike na ravni EU in mednarodni ravni, pri čemer bi se morala osredotočiti na svoje prednostne naloge, povezane s pomorsko varnostjo. Ob upoštevanju proračunskih omejitev Unije sta za zagotovitev stroškovne in proračunske učinkovitosti ter preprečevanje odvečnih stroškov potrebna obsežen pregled in prerazporeditev. Kolikor je mogoče, bo treba z notranjo prerazporeditvijo v Agenciji pokriti osebje, potrebno za opravljanje novih nalog.

Obrazložitev

Finančnih sredstev Agencije za učinkovito posredovanje na področju pomorske varnosti ne bi smeli preusmeriti na nove naloge. Torej je pogoj za širitev pristojnosti Agencije skrbno upravljanje proračuna. Nove naloge bi morali, kjer je mogoče, pokriti s prerazporeditvijo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) To prerazporeditev je treba uskladiti z agencijami v državah članicah.

Obrazložitev

Prerazporeditev nalog bo učinkovitejša in uspešnejša, če bo hkrati z njo okrepljeno tudi usklajevanje.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3b) Agencija je že dokazala, da se nekatere naloge, na primer sistemi satelitskega spremljanja, učinkoviteje izvajajo na evropski ravni. Uporaba teh sistemov za podporo ciljem drugih politik prinaša proračunske prihranke državam članicam ter pomeni pravo evropsko dodano vrednost.

Obrazložitev

Glede na gospodarsko krizo je jasno, da so javni proračuni pod pritiskom na evropski, nacionalni in deželni ravni. Toda trditi, da bi bilo treba zamrzniti proračun čisto vsaki javni organizaciji, je nesmiselno, saj lahko naložbe na eni ravni omogočijo večje prihranke na drugih stopnjah upravljanja. To zlasti pomeni, da bi lahko Agencija z uporabo obstoječih sistemov prispevala k dodatnim političnim ciljem, kar bi zahtevalo skromno povečanje sredstev, a privedlo do neto zmanjšanja evropskih javnih odhodkov, saj bi nacionalne uprave razbremenili teh nalog.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Da bi lahko Agencija ustrezno uresničevala naloge, ki so ji dodeljene s to uredbo, je treba povečati njena sredstva, čeprav v omejenem obsegu. Zato bo treba nameniti posebno pozornost v proračunskem postopku.

Obrazložitev

Ker se spopadamo z resno gospodarsko krizo, se lahko izkaže, da je treba vsaj v omejenem obsegu vlagati v sredstva Agencije, če se bodo z novimi nalogami, ki so ji zaupane, zmanjšali izdatki na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Pri imenovanjih v upravni odbor je treba v celoti upoštevati pomen uravnotežene zastopanosti glede na spol. Ta cilj je treba upoštevati pri izvolitvi predsednika in podpredsednika ter pri izbiri predstavnikov iz tretjih držav.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Agencija deluje v interesu Unije. To pomeni, da lahko Agencija deluje tudi zunaj ozemlja EU na področju svojih pristojnosti.

(5) Agencija bi morala delovati v interesu Unije in upoštevati smernice Komisije. To pomeni, da lahko Agencija deluje tudi zunaj ozemlja EU na področju svojih pristojnosti, pri čemer spodbuja politiko pomorske varnosti Unije prek znanstvenega in tehničnega sodelovanja s tretjimi državami.

Obrazložitev

Agencija deluje v imenu Evropske komisije, ki potrjuje uporabo zakonodaje in načel Skupnosti. Tako agencija pomaga Komisiji in državam članicam pri tehničnih in operativnih nalogah, kadar potrebujejo pomoč. Agencija ni pooblaščena za podeljevanje pristojnosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Agencija bi morala na prošnjo države članice pripraviti dodatne, stroškovno ugodne ukrepe in z njimi podpreti odziv na onesnaženje morja, tudi na onesnaženje z naftnih in plinskih ploščadi na morju. V primeru onesnaženja morja v tretji državi bi morala zahtevo izraziti Evropska komisija.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo Komisiji na področju raziskovalnih dejavnosti glede na področje pristojnosti. Treba se je izogniti podvojevanju dela z obstoječim okvirom za raziskave EU. Predvsem pa Agencija ne sme biti zadolžena za upravljanje raziskovalnih projektov.

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo Komisiji in državam članicam na področju raziskovalnih dejavnosti glede na področje pristojnosti. Treba se je izogniti podvojevanju dela z obstoječim okvirom za raziskave EU. Predvsem pa Agencija ne sme biti zadolžena za upravljanje raziskovalnih projektov. Pri razširitvi nalog je treba paziti, da so naloge jasno in natančno opisane, da se ne podvajajo ter da se prepreči nepreglednost.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Glede na razvoj novih inovativnih aplikacij in storitev ter izboljšanje obstoječih ter zaradi vzpostavljanja evropskega pomorskega prostora brez meja bi morala Agencija v celoti izkoristiti možnosti, ki jih omogočajo programi EGNOS, Galileo in GMES.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7a) Agencija državam članicam posreduje podrobne informacije o primerih onesnaževanja z ladij ter jim omogoča izpolnjevanje nalog iz Direktive 2005/35 Evropskega parlamenta in Sveta1. Toda učinkovitost izvrševanja in kazni se močno razlikujejo, čeprav se lahko tako onesnaženje razširi v vode drugih držav.

 

________________

 

1. UL L 255, 30.9.2005, str. 11.

Obrazložitev

Direktiva 2005/35/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/123/ES, dodeljuje državam članicam pristojnost za sprejemanje kazenskih ukrepov za izpuste onesnaževal, za katera se Direktiva uporablja. Agenciji pa namenja osrednjo vlogo pri razvoju tehničnih rešitev in zagotavljanju tehnične pomoči. Toda države članice so doslej pokazale zelo različne stopnje zagnanosti pri izpolnjevanju svojih obveznosti.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila nevarnost dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju za pomorski promet in morsko okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja Agencije bi morala biti nedvoumno razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje na onesnaženje, ki izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija zagotavljati podporo Komisiji pri analizi varnosti premičnih vrtin na morju za plin in nafto, da bi lahko odkrila možne pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja.

(8) Nedavna dogajanja so poudarila nevarnost dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju za pomorski promet in morsko okolje. Uporaba zmogljivosti Agencije bi morala biti nedvoumno razširjena, da bi lahko pokrivala onesnaženje, ki izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija zagotavljati podporo Komisiji pri analizi varnosti vrtin na morju za plin in nafto, da bi lahko odkrila možne pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja. To dodatno vlogo, ki prinaša evropsko dodano vrednost z uporabo obstoječega znanja in izkušenj Agencije, bi bilo treba podpreti z ustreznimi finančnimi in kadrovskimi viri.

Obrazložitev

Agencija sicer zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev glede na njeno dosedanje strokovno znanje in obstoječe tehnične sisteme, ni pa realistično pričakovati, da bi lahko nove naloge prevzela brez nekih dodatnih virov. Stroga zamrznitev proračuna bi ogrozila zmožnost Agencije, da izpolni obstoječe obveznosti glede preprečevanja onesnaževanja morja z ladij in odzivanja nanj.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Predvsem sistem Agencije CleanSeaNet, ki se trenutno uporablja za fotografsko dokumentiranje razlitja nafte iz plovil, bi bilo treba uporabljati tudi za odkrivanje in dokumentiranje razlitja nafte iz obratov na obali in morju;

Obrazložitev

S tem predlogom bi zagotovil celovit nadzor vseh voda ne glede na vir onesnaženja.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Za vzpostavitev enotnega trga bi bilo treba v čim večji meri uporabljati pomorski prevoz na kratke razdalje ter zmanjšati upravno breme za ladijski prevoz. Projekt t. i. „modrega pasu“ bo pripomogel k zmanjšanju formalnosti poročanja za trgovske ladje pri vplutju v pristanišča držav članic ali izplutju iz njih.

Obrazložitev

Plovba ladij med pristanišči Unije se obravnava kot mednarodna plovba, s tem povezana upravna bremena pa ovirajo intermodalni promet. Z Direktivo 2010/65/EU o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (ki jo je treba prenesti do 19. maja 2012), je določena prav poenostavitev in uskladitev upravnih postopkov za pomorski promet, kar se zagotovi z elektronskim prenosom podatkov.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Unija je pripravila obsežno pomorsko prometno strategijo do leta 2018, ki vključuje koncept e-maritime. Poleg tega razvija omrežje EU za pomorski nadzor. Agencija ima na voljo pomorske sisteme in aplikacije, ki so uporabne za izvedbo teh politik. Zato bi morala Agencija omogočiti zainteresiranim partnerjem dostop do teh sistemov in podatkov.

(9) Unija je pripravila obsežno pomorsko prometno strategijo do leta 2018, ki vključuje koncept e-maritime. Poleg tega razvija omrežje EU za pomorski nadzor. Agencija ima na voljo pomorske sisteme in aplikacije, ki so uporabne za izvedbo teh politik ter zlasti projekta „modri pas“. Zato bi morala Agencija omogočiti zainteresiranim partnerjem dostop do teh sistemov in podatkov.

Obrazložitev

Projekt modri pas carinskim organom daje jamstvo, da je ladja, ki svoje blago prijavi kot blago iz EU, obiskala zgolj pristanišča EU. Omogoča zmanjšanje upravnega bremena za ladijski promet na kratke razdalje, hkrati pa ohranja sedanjo raven nadzora. Tako bi spodbudili uporabo tega načina prevoza, ki je manj škodljiv za okolje kot cestni prevoz.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Treba bi bilo ustvariti sinergije med nacionalnimi izvršnimi organi, vključno z nacionalnimi obalnimi stražami, saj bi tako prispevali k vzpostavitvi enotnega evropskega pomorskega prostora ter pomagali pri preprečevanju in odpravljanju onesnaženja morja.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Agencija bi morala Komisiji in državam članicam pomagati pri oblikovanju in izvajanju pobude Unije „e-maritime“, katere namen je povečati učinkovitost pomorskega sektorja s pomočjo boljše uporabe informacijskih tehnologij brez poseganja na področja pristojnosti pristojnih organov.

Obrazložitev

Informacijske in satelitske tehnologije lahko znatno prispevajo k izboljšanju pomorske varnosti in k večji učinkovitosti tega sektorja. V tem smislu je treba poudariti pomen pobude Komisije za e-maritime, pri čemer se je treba izogibati podvajanju in prekrivanju s pristojnostmi nacionalnih in regionalnih organov.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) Agencija bi morala podpirati države članice in Komisijo pri spodbujanju usposabljanja v pomorstvu, saj je pomembno, da Evropa še naprej privablja nove, visoko kakovostne pomorščake, ki bodo zamenjali generacijo, ki se upokojuje. Zlasti bi si morala prizadevati za izmenjavo najboljše prakse in spodbujanje izmenjav med institucijami za pomorstvo na podlagi modela Erazmus.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden dobavitelj podatkov o pomorskem prometu na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni za druge dejavnosti EU. Agencija bi morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem pomorskega prometa in plovnih poti ter pomočjo pri odkrivanju možnih onesnaževalcev, prispevati k krepitvi sinergij na ravni EU pri nekaterih dejavnostih obalne straže. Poleg tega bi Agencija lahko s spremljanjem in zbiranjem podatkov zbrala osnovne podatke o možnih nevarnostih, ki jih za pomorski promet in morsko okolje pomenita raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina na morju.

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden dobavitelj podatkov o pomorskem prometu na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni za druge dejavnosti EU. Agencija bi morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem pomorskega prometa in plovnih poti ter pomočjo pri odkrivanju možnih onesnaževalcev, prispevati h krepitvi sinergij na ravni EU pri dejavnostih za preprečevanje onesnaževanja morja in boj proti njemu, in sicer s spodbujanjem izmenjave informacij in dobrih praks med različnimi službami obalne straže. Poleg tega bi Agencija lahko s spremljanjem in zbiranjem podatkov zbrala osnovne podatke, na primer o piratstvu ter o možnih nevarnostih, ki jih za pomorski promet in morsko okolje pomenijo raziskovanje, izkoriščanje in transport nafte in zemeljskega plina na morju.

Obrazložitev

Glavni cilj služb obalne straže je zagotavljati pomorsko varnost posamezne države. Torej sodi strategija za njihovo ukrepanje med pristojnosti držav članic. Države lahko Agencijo zaprosijo za strokovno pomoč, vendar Agencija ne sme biti vključena v usklajevanje med različnimi službami obalne straže na področju pomorske varnosti. Nasprotno pa je legitimno njeno sodelovanje pri združevanju sredstev za boj proti onesnaževanju morja, kar je treba okrepiti.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Da bi se odzvali na vse večjo nevarnost piratstva v Adenskem zalivu in zahodnem Indijskem oceanu, mora Agencija operaciji pomorskih sil EU Atalanta posredovati natančne informacije o položaju plovil pod zastavo EU, ki prečkajo to območje, označeno kot zelo nevarno. Soglasja za to dejavnost doslej še niso dale vse države članice. S to uredbo bi jim morala biti naložena ta obveznost, s čimer bi se okrepila vloga Agencije v boju proti piratstvu.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Na področju pomorske inšpekcije Unija tesno sodeluje s Pariškim memorandumom o soglasju. Zaradi večje učinkovitosti bi morala Agencija in sekretariat Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, čim tesneje sodelovati, Komisija in države članice pa bi morale preučiti vse možnosti za nadaljnje povečanje učinkovitosti.

Obrazložitev

V obdobju zategovanja proračunskega pasu je nujno treba preprečiti podvajanje struktur in delo poveriti organu, ki ga je najbolj sposoben opraviti uspešno in stroškovno učinkovito.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Znanje in izkušnje Agencije na področju onesnaževanja in odzivanja na nesreče v morskem okolju bi bile dragocene tudi pri oblikovanju smernic za izdajo licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina. Agencija bi zato morala pomagati Komisiji in državam članicam pri tej nalogi.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Komisija in Agencija morata tesno sodelovati pri pripravi operativnih delovnih postopkov Agencije pri inšpekcijskih pregledih. Dokler ukrepi o teh delovnih postopkih ne začnejo veljati, naj Agencija pri inšpekcijskih pregledih uporabi dosedanjo prakso.

(13) Komisija in Agencija bi morali tesno sodelovati pri čim hitrejši pripravi operativnih delovnih postopkov Agencije pri inšpekcijskih pregledih. Dokler ukrepi o teh delovnih postopkih ne začnejo veljati, naj Agencija pri inšpekcijskih pregledih uporabi dosedanjo prakso.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14. Pogoje za operativne delovne postopke Agencije pri izvajanju inšpekcij, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(14) Za sprejemanje pogojev za operativne delovne postopke Agencije pri izvajanju inšpekcij bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Predlog Komisije odraža tako imenovan „postopek komitologije“, ki so ga določale pogodbe pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Zato je primerno posodobiti to ureditev in priznati enakovredno vlogo obema vejama zakonodajne oblasti.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Vsi ti ukrepi ter prispevek Agencije k usklajevanju med državami članicami in Komisijo bi morali biti usmerjeni k vzpostavljanju dejanskega evropskega pomorskega prostora.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b) Treba je upoštevati Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1 (finančna uredba), zlasti njen člen 185, ter medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju2 (medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006), zlasti njegovo točko 47.

 

________________

 

1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

 

2 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Obrazložitev

Kot pravno podlago je treba navesti finančno uredbo in medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Agencija zagotavlja državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo ter visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim pomagala pravilno uporabljati zakonodajo Unije na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite in preprečevanja onesnaževanja z ladij, spremljati njeno izvajanje in ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov.

2. Agencija zagotavlja državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo ter visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim pomagala pravilno uporabljati zakonodajo Unije in s tem zagotovila visoko, enotno in učinkovito raven pomorske varnosti in zaščite, da bi uporabila obstoječe zmogljivosti za pomoč, preprečila in obravnavala onesnaževanje morja, tudi z naftnih in plinskih ploščadi na morju, ter razvijala evropski pomorski prostor brez meja, da bi spremljala njeno izvajanje in ocenjevala učinkovitost obstoječih ukrepov.

Obrazložitev

Navedba „onesnaževanja morja“ se ujema s predlogom Komisije k členu 1(3) (v zvezi z odzivanjem na onesnaženje).

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 tega člena na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja, da bi zagotovila primerno doseganje ciljev iz člena 1.

1. Cilji iz člena 1 so najpomembnejša naloga Agencije in prednostna naloga je njihova uresničitev. Z dodelitvijo nalog iz odstavka 2 tega člena Agenciji se prepreči podvajanje dela in se dobro izvedejo naloge, povezane s pomorsko varnostjo in zaščito, preprečevanjem onesnaževanja z ladij in odzivanjem na onesnaženje morja, na zahtevo držav članic ali Komisije.

Obrazložitev

Povečanje števila nalog Agencije je smiselno, če lahko ta pod enakimi pogoji izpolnjuje svoje prednostne naloge. Predlog spremembe o preprečevanju onesnaževanja je usklajen s predlogom Komisije k členu 1(3) in bi Agenciji omogočil, da prispeva k preprečevanju onesnaževanja iz virov na morju razen ladij (zlasti naftnih in plinskih ploščadi).

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) zagotavljanju tehnične pomoči Komisiji pri opravljanju nadzornih nalog, ki so ji dodeljene v skladu s členom 13(2) Direktive (ES) št. 65/2005 Evropskega parlamenta in Sveta1;

 

_____________

 

1 UL L 310, 25.11.2005, str 28.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe lahko Agencija Komisiji zagotavlja tehnično pomoč pri spremljanju izvajanja direktive o krepitvi varnosti v pristaniščih v državah članicah. Jasno je, da bi bila vloga Agencije omejena na vidike, kjer ima ustrezno tehnično strokovno znanje; Komisija nikakor ne bi bila dolžna sprejeti pomoč Agencije in verjetno zanjo tudi ne bi zaprosila, razen če bi menila, da bi bil nasvet Agencije dragocen.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotavljanju tehnične podpore, ki je potrebna za sodelovanje v tehničnih organih IMO, ILO, Pariškem memorandumu o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, in drugih regionalnih organizacijah;

(c) posodabljanju in razvoju sredstev, ki so potrebna za sodelovanje v tehničnih organih IMO, ILO, Pariškem memorandumu o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, in drugih regionalnih organizacijah;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) razvoju in izvajanju politik EU, povezanih z nalogami Agencije, kot so pomorske avtoceste, evropski pomorski prostor brez meja, e-maritime, celinske plovne poti, Okvirna direktiva o morski strategiji, podnebne spremembe in pri analizi varnosti premičnih vrtin na morju za plin in nafto;

(d) razvoju in izvajanju politik EU, povezanih z nalogami Agencije, zlasti na področju pomorske varnosti, pa tudi pri pomorskih avtocestah, evropskem pomorskem prostoru brez meja, projektu „modrega pasu“, e-maritime, okvirni direktivi o morski strategiji, podnebnih spremembah in pri analizi varnosti naftnih in plinskih vrtin na morju ter boju proti onesnaževanju;

Obrazložitev

Projekt modri pas carinskim organom daje jamstvo, da je ladja, ki svoje blago prijavi kot blago iz EU, obiskala zgolj pristanišča EU. Omogoča zmanjšanje upravnega bremena za ladijski promet na kratke razdalje, hkrati pa ohranja sedanjo raven nadzora. Tako bi spodbudili uporabo tega načina prevoza, ki je manj škodljiv za okolje kot cestni prevoz. Podobno bi tudi z omogočanjem prostega pretoka podatkov o morskih in rečnih ladjah med obema sistemoma zmanjšali upravno breme.

.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) pri izmenjavi informacij o kateri koli drugi politiki, ki bi lahko bila ustrezna glede na pristojnosti in strokovno znanje Agencije;

Obrazložitev

Enake pripombe kot pri predlogu spremembe za člen 2(3)(a).

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) pri oblikovanju in izvajanju politike za večjo kakovost usposabljanja evropskih pomorščakov ter pri spodbujanju poklicnih poti v pomorstvu, pri čemer je treba upoštevati potrebo po visoko kvalificirani delovni sili v pomorskem grozdu EU.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) analizi raziskovalnih projektov v teku in zaključenih raziskovalnih projektov, ki so povezani s področjem delovanja Agencije. To vključuje določanje možnih nadaljnjih ukrepov, ki izhajajo iz posameznih raziskovalnih projektov ter opredelitev ključnih vsebin in prednostnih nalog za prihodnje raziskovalne projekte na ravni EU;

(f) analizi raziskovalnih projektov v teku in zaključenih raziskovalnih projektov, ki so povezani s področjem delovanja Agencije. To vključuje določanje možnih nadaljnjih ukrepov, ki izhajajo iz posameznih raziskovalnih projektov;

Obrazložitev

Opredelitev ključnih vsebin ne bi smela biti naloga Agencije; za to so zadolžene druge institucije EU. Treba se je izogniti prekrivanju pristojnosti.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) oblikovanju pogojev ali smernic glede izdaje licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina v morskem okolju, zlasti s tem povezanih okoljskih vidikov ter vidikov civilne zaščite;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) podpori spremljanju priznanih organizacij, ki v imenu držav članic izdajajo spričevala v skladu s členom 9 Direktive 2009/15/ES1, brez poseganja v pravice in obveznosti države zastave;

 

________________

 

1 UL L 131, 28.5.2009, str. 47

Obrazložitev

Agencija že pomaga Komisiji pri spremljanju priznanih organizacij; če bi lahko podprla tudi države članice, bi s tem povečali učinkovitost in razbremenili proračune držav članic.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) pomoči Komisiji pri dokončevanju nalog iz členov 3, 5, 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 391/20091 ter svetuje glede uporabe in izvajanja člena 10 navedene uredbe;

 

________________

 

1 UL L 131, 28.5.2009, str. 11

Obrazložitev

Treba je bolje opredeliti pomoč, ki jo Agencija zagotavlja Evropski komisiji, tako da se izrecno vključijo določbe Uredbe (ES) št. 391/2009, saj si je treba še posebej prizadevati za spoštovanje te uredbe.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotavljanju dodatnih sredstev, na stroškovno učinkovit način, prek mehanizma EU za civilno zaščito, vzpostavljenega z Odločbo 2007/779/ES, Euratom, za njihove postopke odzivanja na onesnaženje pri naključnem ali namernem onesnaženju morja, kadar je takšna zahteva predložena. V zvezi s tem Agencija pomaga prizadeti državi članici, pod vodstvom katere potekajo postopki čiščenja.

(c) zagotavljanju dodatnih sredstev, na stroškovno učinkovit način, prek mehanizma EU za civilno zaščito, vzpostavljenega z Odločbo 2007/779/ES, Euratom, za njihove postopke odzivanja na onesnaženje pri naključnem ali namernem onesnaženju morja, kadar je takšna zahteva predložena. V zvezi s tem Agencija pomaga prizadeti državi članici, pod vodstvom katere potekajo postopki čiščenja, tako da ji da na voljo ustrezna tehnična sredstva;

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) zbiranju in analizi nacionalnih podatkov o kvalifikacijah in zaposlovanju pomorščakov, da bi izmenjali dobro prakso pri usposabljanju pomorščakov po Evropi;.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka c b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) usklajevanju programov šol za usposabljanje, s čimer bi zagotovili usklajenost;

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka c c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc) omogočanju vzpostavitve izmenjav med izobraževalnimi ustanovami za pomorstvo po zgledu modela Erazmus.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka c d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd) zagotavljanju tehničnega znanja na področju ladjedelništva ali drugih podobnih dejavnosti, povezanih s pomorskim prometom, da bi razvili uporabo okolju prijaznih tehnologij in zagotovili visoko raven zaščite;

Obrazložitev

V standardih gradnje „ladij prihodnosti“ je treba posebno pozornost namenjati boju proti onesnaževanju morja, spoštovanju pomorske varnosti in varstvu okolja. Torej lahko Agencija na področju ladjedelništva pomaga s svojim strokovnim znanjem na teh področjih.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) podpiranju ukrepov v boju proti nelegalnem prometu in piratstvu, tako da zagotavlja podatke in informacije za lažje izvajanje teh ukrepov ter zlasti z uporabo svojih sistemov samodejnega prepoznavanja in satelitskih slik;

Obrazložitev

Agencija ima na voljo instrumente in podatke, zlasti satelitske, ki bi jih lahko države članice uporabile pri nadzoru nad nezakonitimi pomorskimi dejavnostmi. Trenutno je posebej pomembna izmenjava informacij z operacijo pomorskih sil EU Atalanta za zaščito plovil pod zastavo EU pred piratstvom pri prečkanju območja pred Afriškim rogom.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) oblikovanju in izvajanju makroregionalne politike Unije na področjih dejavnosti Agencije;

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) preiskavah pomorskih nesreč v skladu z Direktivo 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija zagotovi podporo državi članici, pri izvajanju preiskave resnih pomorskih nesreč in pripravi analizo poročil o preiskavah nesreč, da bi opredelila dodano vrednost na ravni EU v smislu pomembnih naukov iz izkušenj.

(b) preiskavah pomorskih nesreč v skladu z Direktivo 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija na zahtevo pristojne države članice zagotovi podporo državam članicam pri izvajanju preiskave resnih pomorskih nesreč in pripravi analizo poročil o preiskavah nesreč, da bi opredelila dodano vrednost na ravni EU v smislu pomembnih naukov iz izkušenj. V ta namen se Agencijo povabi, naj pomaga državam članicam med preiskavami nesreč na morskih obratih (na obali in morju), tudi nesreč na naftnih in plinskih ploščadih, države članice pa naj v čim večji meri in pravočasno sodelujejo z Agencijo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zahteva večjo pripravljenost držav članic za sodelovanje, ki bi sicer lahko včasih sodelovanje zavrnile ali odlašale s svojo podporo.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) spremljanju obsega in posledic za okolje pri razlitjih nafte iz obratov na morju, in sicer s pomočjo svojega sistema CleanSeaNet;

Obrazložitev

Obstoječi sistem CleanSeaNet se je izkazal za učinkovitega, saj pomeni stroškovno zelo učinkovit odziv na vse večjo zaskrbljenost zaradi tveganj, povezanih s črpanjem nafte na morju, po nesreči ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) pri naftnih in plinskih ploščadih na morju, kjer ocenjuje ureditev držav članic za načrte ukrepov ob nesrečah in pripravljenost na nesrečo, ter pri usklajevanju odziva na onesnaženje z nafto v primeru nesreče;

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 1 - točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka b c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) pri obratih na morju, kjer zagotavlja nadzor neodvisne tretje strani nad pomorskimi vidiki, povezanimi z varnostjo, preventivo, varovanjem okolja in načrtovanjem ukrepov v izrednih razmerah;

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotavljanju nepristranskih, zanesljivih in primerljivih statistik, informacij in podatkov. Agencija omogoči Komisiji in državam članicam narediti vse potrebno za izboljšanje njihovih dejavnosti in oceniti učinkovitost obstoječih ukrepov. Take naloge vključujejo zbiranje, beleženje in ocenjevanje tehničnih podatkov, sistematično uporabo obstoječih zbirk podatkov, vključno z njihovim medsebojnim bogatenjem, ter po potrebi razvoj dodatnih zbirk podatkov. Na podlagi zbranih podatkov Agencija pomaga Komisiji pri objavi informacij o ladjah v skladu z Direktivo 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija Komisiji in državam članicam pomaga pri njihovih dejavnostih za izboljšanje identifikacije in sledenja ladij, ki so izvedle nezakonite izpuste v skladu z Direktivo 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

(c) zagotavljanju nepristranskih, zanesljivih in primerljivih statistik, informacij in podatkov. Agencija omogoči Komisiji in državam članicam narediti vse potrebno za izboljšanje njihovih dejavnosti in oceniti uspešnost in stroškovno učinkovitost obstoječih ukrepov. Take naloge vključujejo zbiranje, beleženje in ocenjevanje tehničnih podatkov, sistematično uporabo obstoječih zbirk podatkov, vključno z njihovim medsebojnim bogatenjem, ter po potrebi razvoj dodatnih zbirk podatkov. Na podlagi zbranih podatkov Agencija pomaga Komisiji pri objavi informacij o ladjah v skladu z Direktivo 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija Komisiji in državam članicam pomaga pri njihovih dejavnostih za izboljšanje identifikacije in sledenja ladij, ki so izvedle nezakonite izpuste v skladu z Direktivo 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Agencija pripravi letni pregled nesreč in skorajšnjih nesreč pri ustreznih organih držav članic.

Obrazložitev

Pregled bo podprt z bazo podatkov, ki jo Agencija trenutno vzpostavlja (glej člen 17 in Prilogo II Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa). To bo zagotovilo ustrezen pregled na ravni EU ter dragocene podatke za nadaljnje ukrepe EU.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo Komisije Agencija zagotovi tehnično podporo glede izvajanja ustrezne zakonodaje EU državam, ki so zaprosile za pristop k Uniji, evropskim sosedskim partnerskim državam in državam, ki sodelujejo v Pariškem memorandumu o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe.

Na zahtevo Komisije Agencija zagotovi tehnično podporo glede izvajanja ustrezne zakonodaje EU državam, ki so zaprosile za pristop k Uniji, evropskim sosedskim partnerskim državam, kakor in kadar je to primerno, in državam, ki sodelujejo v Pariškem memorandumu o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih Agenciji in podporo Komisiji pri opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, predvsem oceno dejanskega izvajanja zakonodaje Unije, Agencija izvaja inšpekcije v državah članicah.

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih Agenciji in podporo Komisiji pri opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, predvsem oceno dejanskega izvajanja zakonodaje Unije, Agencija pomaga Komisiji pri pregledu presoj vplivov na okolje in na zahtevo Komisije izvaja inšpekcije v državah članicah.

Obrazložitev

Agencija bi lahko delovala tudi pri pregledovanju presoj vplivov na okolje za dejavnosti na morju, da bi preprečili škodljive vplive na zelo občutljive morske ekosisteme.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Operativni delovni postopki Agencije za izvajanje inšpekcijskih pregledov iz odstavka 1 so pogojeni z zahtevami, ki jih je treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 23(2).

2. Operativni delovni postopki Agencije za izvajanje inšpekcijskih pregledov iz odstavka 1 so pogojeni z zahtevami, ki jih je treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 23(1).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi upoštevali začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki je prejšnje postopke komitologije nadomestila z delegiranimi akti in izvedbenimi ukrepi.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Po potrebi oziroma vsakokrat, ko se zaključi krog inšpekcijskih pregledov, Agencija analizira poročila tega kroga in opredeli horizontalne ugotovitve in splošna spoznanja glede učinkovitosti obstoječih ukrepov. Agencija to analizo predloži Komisiji v nadaljnjo razpravo z državami članicami.

3. Po potrebi oziroma vsakokrat, ko se zaključi krog inšpekcijskih pregledov, Agencija analizira poročila tega kroga in opredeli horizontalne ugotovitve in splošna spoznanja glede uspešnosti in stroškovne učinkovitosti obstoječih ukrepov. Agencija to analizo predloži Komisiji v nadaljnjo razpravo z državami članicami ter jo da na voljo javnosti v preprosto dostopni obliki, tudi elektronski.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni odbor v soglasju z zadevnimi državami članicami sklene, da bo ustanovil območne centre, potrebne za opravljanje nalog Agencije na najbolj uspešen in učinkovit način.

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni odbor v soglasju in sodelovanju z zadevnimi državami članicami sklene, da bo ustanovil območne centre, potrebne za opravljanje nalog Agencije na najbolj uspešen in učinkovit način, in s tem okrepil sodelovanje med obstoječimi regionalnimi in nacionalnimi omrežji, ki že sodelujejo pri preventivnih ukrepih. Pri tem natančno opredeli obseg dejavnosti območnega centra in se izogiba nepotrebnim finančnim stroškom.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) sprejme letno poročilo o aktivnostih agencije in ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

 

Agencija vsako leto pošlje proračunskemu organu vse informacije o rezultatu postopkov vrednotenja;

Obrazložitev

Namen spremembe je pojasniti, da Agencija ne more sama presoditi, kaj je pomembno za Parlament.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 10 – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ca) sprejme večletno strategijo za Agencijo za obdobje naslednjih pet let ob upoštevanju mnenja Komisije;

(ca) sprejme večletno strategijo za Agencijo za obdobje naslednjih pet let ob upoštevanju mnenj Parlamenta in Komisije;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zapisati v uredbo, da se je treba za sprejetje večletne strategije agencije posvetovati s Parlamentom (medinstitucionalna delovna skupina).

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 10 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(h)opravlja svoje dolžnosti v zvezi s proračunom agencije po členih 18, 19 in 21 ter nadzoruje in zagotovi ustrezno upoštevanje ugotovitev in priporočil različnih notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen;

Obrazložitev

Za boljše sprejemanje in spremljanje ugotovitev revizije in ocenjevanja bi bilo treba upravnemu odboru, ki mu je direktor odgovoren, izrecno zaupati njuno nadzorovanje v skladu s priporočili medinstitucionalne delovne skupine za agencije.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2 se spremeni tako, da se glasi:

 

Člani odbora so imenovani na podlagi stopnje ustreznih izkušenj in strokovnega znanja na področju pomorske varnosti, zaščite in odzivanja na onesnaženje morja. Imajo tudi izkušnje in tehnično znanje na področjih splošnega finančnega upravljanja, uprave in kadrovskega vodenja.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) v členu 11, se doda nov odstavek 1, pododstavek 2, ki se glasi:

 

Člani upravnega odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesu, v kateri navedejo neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Na vsaki seji navedejo interese, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri obravnavi nekaterih točk dnevnega reda, ter ne sodelujejo pri razpravah in glasovanju o teh točkah.

Obrazložitev

Potrebna je določba za preprečevanje konflikta interesov.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 c (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c V členu 11 se odstavek 3 spremeni tako, da se glasi:

 

3. Mandat traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat obnovi.

Obrazložitev

Trajanje mandata članov upravnega odbora je treba uskladiti z mandati v drugih agencijah v skladu s priporočilom medinstitucionalne delovne skupine za agencije.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 d

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 11 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) Odstavek 4 člena 11 se spremeni tako, da se glasi:

 

Po potrebi se udeležba predstavnikov tretjih držav in pogoji zanjo uredijo z dogovori iz člena 17(2). Takšna udeležba ne vpliva na glasovalni delež predstavnikov Komisije v upravnem odboru.

Obrazložitev

Kjer zakonodajalec predstavnikom Komisije dodeljuje status manjšine, ki lahko prepreči sprejetje odločitve o glavnih vprašanjih (na primer o sprejetju delovnega programa), te odločitve ne bi smeli spreminjati brez predhodne odobritve Parlamenta in Sveta. Če tretje države dobijo glasovalno pravico, ne bi bilo treba povečati števila predstavnikov Komisije; primernejši bi bil sistem ponderiranih glasov (Glej predlog spremembe k členu 14).

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e) Člen 14, odstavek 2, pododstavek 1 se spremeni tako, da se glasi:

 

2. Predstavniki držav članic imajo 75-odstotni delež vseh glasov, ki si ga delijo enakovredno. Predstavniki Komisije imajo 25-odstotni delež vseh glasov, ki si ga delijo enakovredno. Izvršilni direktor Agencije ne glasuje.

Obrazložitev

Ko je bilo v upravnem odboru 15 predstavnikov držav članic, je bila za imenovanje izvršilnega direktorja s štiripetinsko večino potrebna podpora Komisije. Zdaj, ko je držav članic 27, to ne drži več. Pretekle ali prihodnje širitve ne bi smele spreminjati institucionalnega ravnovesja. Zato se zdi primerna strukturna rešitev s ponderiranimi glasovi.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pripravi večletno strategijo Agencije in jo predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov pred ustrezno zasedanje odbora;

(a) pripravi večletno strategijo Agencije in jo predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo in pristojnim odborom Evropskega parlamenta najmanj 8 tednov pred ustreznim zasedanjem odbora;

Obrazložitev

V skladu z načelom spolno nezaznamovanega jezika je bolj zaželeno ohraniti besedilo iz obstoječe uredbe (ne zadeva slovenske različice). To je tudi skladno s predlogom Komisije k členu 16(2). Glede na pomen večletne strategije in zaradi institucionalnega ravnovesja bi moral biti poleg predstavnikov držav članic (v upravnem odboru) in Komisije udeležen tudi Parlament.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske politike in ga po posvetu s Komisijo predloži upravnemu odboru;

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske politike ter ga po posvetu s Komisijo in pristojnim odborom Evropskega parlamenta predloži upravnemu odboru;

Obrazložitev

V skladu z načelom spolno nezaznamovanega jezika je bolj zaželeno ohraniti besedilo iz obstoječe uredbe (ne zadeva slovenske različice). To je tudi skladno s predlogom Komisije k členu 16(2). Glede na pomen večletnega kadrovskega načrta in zaradi institucionalnega ravnovesja bi moral biti poleg predstavnikov držav članic (v upravnem odboru) in Komisije udeležen tudi Parlament.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ab) pripravi letni delovni program in podroben načrt o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj osem tednov pred ustrezno zasedanjem odbora. Stori vse potrebno za njuno izvajanje. Odziva se na vse prošnje po podporo držav članic v skladu s členom 10(2)(c).

(ab) pripravi letni delovni program in navede predvidene človeške in finančne vire, določene za vsako dejavnost, in podroben načrt o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj osem tednov pred ustreznim zasedanjem odbora. Izvršni direktor sprejme vsako povabilo pristojnega odbora Evropskega parlamenta, naj predstavi letni delovni program in izmenja mnenja o njem. Stori vse potrebno za njuno izvajanje in se odziva na vse prošnje držav članic za podporo v skladu s členom 10(2)(c).

Obrazložitev

Velja enaka utemeljitev spolno nezaznamovanega jezik kot pri predlogih sprememb k odstavku 2(a) in 2(aa) (ne zadeva slovenske različice). Prva sprememba je skladna z načeli upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB): delovni program in letno poročilo o delu agencije bi morala zagotavljati informacije o virih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije. Druga sprememba določa prakso o izmenjavi mnenj o letnem delovnem načrtu med direktorjem in pristojnim odborom.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) odloča o izvedbi inšpekcijskih pregledov iz člena 3 po posvetovanju s Komisijo in v skladu z zahtevami iz istega člena 3. Tesno sodeluje s Komisijo pri pripravi ukrepov iz člena 3(2);“

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Velja enaka utemeljitev za spolno nezaznamovan jezik kot pri predlogih sprememb k odstavku 2(a) in 2(aa) (ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 – točka (b)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) organizira učinkovit sistem spremljanja, ki je namenjen primerjavi dosežkov Agencije z njenimi cilji in nalogami, določenimi s to uredbo. Zagotovi, da so organizacijske strukture Agencije redno prilagojene glede na spreminjajoče se potrebe v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in človeških virov. Na podlagi tega izvršilni direktor vsako leto pripravi osnutek splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Poročilo vsebuje poseben razdelek o finančnem izvajanju podrobnega načrta dejavnosti o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter vsebuje posodobljen pregled statusa vseh dejavnosti, ki izhajajo iz tega načrta. Oblikuje redne postopke ocenjevanja, ki ustrezajo priznanim strokovnim standardom;“

(d) organizira učinkovit sistem spremljanja, ki je namenjen primerjavi dosežkov agencije z njenimi cilji in nalogami, določenimi s to uredbo. V ta namen v dogovoru s Komisijo določi prilagojene kazalnike uspešnosti za učinkovito oceno doseženih rezultatov. Zagotovi, da so organizacijske strukture agencije redno prilagojene glede na spreminjajoče se potrebe v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in človeških virov. Na podlagi tega izvršilni direktor vsako leto pripravi osnutek splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Poročilo vsebuje poseben razdelek o finančnem izvajanju podrobnega načrta dejavnosti o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter vsebuje posodobljen pregled statusa vseh dejavnosti, ki izhajajo iz tega načrta. Vzpostavi redne ocenjevalne postopke, ki dosegajo priznane profesionalne standarde;

Obrazložitev

V skladu z načeloma upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) bi morala delovni program in letno poročilo o delu agencije zagotavljati informacije o virih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije, ter o splošni uspešnosti pri doseganju teh ciljev.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovanje je kandidat s seznama, ki jih predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovan je kandidat s seznama, ki ga predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Mnenje odbora, če ga izrazi, se obravnava pred uradnim imenovanjem. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

Obrazložitev

Jasno mora biti navedeno, da se vsako mnenje Parlamenta o izbranem kandidatu obravnava pred njegovim imenovanjem.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni odbor lahko, na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila ocenjevanja, podaljša mandat izvršilnega direktorja za največ tri leta. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršilnega direktorja. Izvršilnega direktorja lahko v enem mesecu pred podaljšanjem njegovega mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Če se izvršilnemu direktorju mandat ne podaljša, ta opravlja funkcijo do imenovanja naslednika.

2. Upravni odbor lahko, na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila ocenjevanja podaljša mandat izvršilnega direktorja za največ pet let. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršilnega direktorja. Izvršilnega direktorja lahko v enem mesecu pred podaljšanjem njegovega mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Mnenje odbora, če ga izrazi, se obravnava pred ponovnim uradnim imenovanjem. Če se izvršilnemu direktorju mandat ne podaljša, ta opravlja funkcijo do imenovanja naslednika.

Obrazložitev

Ponovni mandat direktorja mora trajati enako dolgo kot prvi mandat. Mnenje Parlamenta o izbranem kandidatu bi se moralo obravnavati pred njegovim imenovanjem.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje oddelka imenuje ali razreši izvršilni direktor po predhodnem pozitivnem mnenju upravnega odbora.

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja in odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje oddelka imenuje ali razreši izvršilni direktor po predhodnem pozitivnem mnenju upravnega odbora.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Člen 18(3) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

 

3. Izvršni direktor na osnovi proračuna, oblikovanega na podlagi dejavnosti, pripravi osnutek izjave o predračunu prihodkov in odhodkov agencije za naslednje leto in ga skupaj z osnutkom programa vzpostavitve pošlje upravnemu odboru.

Obrazložitev

V skladu z načeloma upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) bi moral proračun agencije izrecno temeljiti na njenih ciljih in dejavnostih ter povezovati poslanstvo in cilje agencije z njenimi dejavnostmi in viri.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 b (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 - odstavka 7 in 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) V členu 18 se odstavka 7 in 8 nadomestita z besedilom, ki se glasi:

 

7. Komisija pošlje izjavo o predračunu Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu proračunski organ) skupaj z [...] osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

 

8. Na podlagi izjave o predračunu Komisija v [...] osnutek splošnega proračuna Evropske unije vnese ocene, ki jih šteje potrebne za program vzpostavitve, in znesek subvencije, ki se zaračuna splošnemu proračunu, in ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije, skupaj z opisom in utemeljitvijo morebitnih razlik med oceno prihodkov in odhodkov agencije ter zneskom subvencije, ki bo bremenila splošni proračun.

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe zadeva uporabo izrazov iz Lizbonske pogodbe. Namen drugega dela je zagotoviti proračunskemu organu ustrezne informacije v primeru, da bi Komisija spremenila oceno agencije.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 c (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Člen 18(10) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

 

10. Proračun sprejme upravni odbor. Dokončen postane z dokončnim sprejetjem splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi, skupaj z letnim delovnim programom.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v primeru velikih proračunskih rezov agencija ne bi morala opravljati enakih nalog in dejavnosti z močno zmanjšanimi sredstvi.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 22 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni odbor naroči neodvisno zunanje ocenjevanje izvajanja te Uredbe v rednih presledkih in najmanj vsakih pet let. Komisija Agenciji omogoči dostop do vseh informacij, ki jih slednja potrebuje za navedeno ocenjevanje.

1. Upravni odbor naroči neodvisno zunanje ocenjevanje izvajanja te Uredbe, kjer se oceni njena primernost, uspešnost in stroškovna učinkovitost, v rednih presledkih in najmanj vsakih pet let. Komisija Agenciji omogoči dostop do vseh informacij, ki jih slednja potrebuje za navedeno ocenjevanje.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 1 - točka 7a (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Člen 22(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Pri tem ocenjevanju se presojajo koristnost, pomembnost, dosežena dodana vrednost in učinkovitost agencije in njene delovne prakse Pri oceni se upoštevajo stališča interesnih skupin na evropski in nacionalni ravni. V oceni se še posebej obravnava morebitna potreba po spremembi ali razširitvi nalog agencije ali ukinitvi njenih dejavnosti, v primeru, da njena vloga postane odvečna.

Obrazložitev

Omeniti je treba, da bi redna ocenjevanja lahko privedla tudi do tega, da se ponovno pretehtajo naloge ali obstoj agencije, če bi se izkazalo za potrebno.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7 b

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

Študija izvedljivosti

 

Komisija v enem letu od začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži študijo izvedljivosti sistema usklajevanja nacionalne obalne straže, kjer bodo jasno navedeni stroški in koristi.

 

Poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7 c

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 22 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22b

Poročilo o napredku

 

Komisija v [treh] letih po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje poročilo, v katerem navede, kako Agencija uresničuje dodatne pristojnosti, ki jih določa ta uredba, ter utemelji dodatno razširitev njenih ciljev in nalog. Poročilo vsebuje zlasti:

 

(a) analizo povečanja učinkovitosti, ki izhaja iz večje povezanosti med Agencijo in Pariškim memorandumom o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe;

 

 

 

(b) informacije o učinkovitosti in doslednosti izvajanja Direktive 2005/35/ES1 v državah članicah ter podrobne statistične podatke o izrečenih kaznih.

 

Poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

 

____________

 

1 UL L 255, 30.9.2005, str. 11

Obrazložitev

Pomembno je dodati navedbo o pregledu, da bi analizirali, kako učinkuje spremenjena uredba in ali bi bile primerne dodatne prilagoditve.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

1. Komisiji se podeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23a o operativnih delovnih postopkih agencije pri izvajanju inšpekcijskih pregledov iz člena 3(1).

Obrazložitev

Posodobitev upošteva začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe.. Poročilo Józsefa Szájerja (sprejeto na plenarnem zasedanju 5. maja 2010) navaja, da bi moral biti Parlament enakovreden s Svetom glede vseh vidikov pristojnosti za zakonodajna pooblastila. Poziva tudi k uskladitvi obstoječe zakonodaje, da bo skladna z določbami nove pogodbe.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 23 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 23 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

Prenos pooblastil

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23(1) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje šest mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom vsakega obdobja podaljšanju nasprotujeta.

 

3. Prenos pooblastila iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedene odločitve preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23, začne veljati samo, če mu ne nasprotujeta niti Evropski parlament niti Svet v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če sta pred iztekom omenjenega roka tako Evropski parlament kot tudi Svet uradno obvestila Komisijo, da ne nameravata nasprotovati. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

Ta in naslednja predloga spremembe sledijo istemu pristopu kot poročilo Dirka Sterckxa o formalnostih poročanja (Direktiva 2010/65/EU). Kasneje bodo predlogi sprememb glede delegiranih aktov usklajeni s skupnim razumevanjem o delegiranih aktih.

(1)

Še ni objavljeno v UL.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je bila ustanovljena zaradi onesnaženja, ki ga je povzročil brodolom tankerja Erika za prevoz nafte. Delovati je začela marca 2003. Uredba o njeni ustanovitvi je bila spremenjena trikrat. Ta najnovejši pregled bi moral biti usmerjen k dolgotrajnim spremembam, tudi če bo za pogajanja potrebno več časa.

Predlog Komisije

Predlog Komisije temelji na posvetovanju z zainteresiranimi stranmi glede Agencije iz leta 2008, zunanjem ocenjevanju in oceni učinka, ki jo je izvedla Komisija. Odraža tudi petletno strategijo EMSA, ki jo je sprejel njen upravni odbor (v katerem so zastopane vse države članice). Komisija je objavila tudi poročilo (KOM(2011)286), ki kaže, da sistem EU za odkrivanje in spremljanje razlitij nafte zniža stroške za okoli 20 % v primerjavi z nacionalnimi sistemi.

Z izvajanjem tretjega svežnja zakonodajnih ukrepov za pomorsko varnost je EMSA že dobila nove naloge. Sklenila je številne „pogodbe za specializirana plovila v pripravljenosti za ukrepanje po razlitju nafte“ z zasebnimi ladijskimi podjetji, ki bodo v izrednih primerih opustila svoje redne dejavnosti in ukrepala zoper onesnaženje. Predlog Komisije pojasnjuje, da bi takšna plovila lahko uporabili tudi za boj proti onesnaženju, ki ga povzročajo drugi viri, vključno z naftnimi ploščadmi.

Norveška in Islandija sta edini tretji državi, ki sodelujeta v EMSA. Komisija priporoča širitev možnosti tehnične podpore na države pristopnice, partnerske države evropske sosedske politike in države, ki sodelujejo v Pariškem memorandumu o soglasju.

Predhodna stališča Parlamenta

Parlament je že oblikoval mnenje o številnih možnih dodatnih nalogah EMSA:

· v poročilu Luisa de Grandesa Pascuala o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve je poudarjeno, da morajo države članice zagotoviti učinkovito preprečevanje onesnaževanja morja z ladij;

· poslanka Corien Wortmann-Kool je v poročilu o onesnaževanju morja z ladij Komisijo pozvala, naj oblikuje predlog o ustanovitvi skupne evropske obalne straže;

· poročilo Dirka Sterckxa o formalnostih poročanja za ladje poudarja, da je „za uresničitev evropskega prostora pomorskega prometa brez ovir [...] potrebno tesno sodelovanje [...] na področju carine, javnega zdravja in prometnih omrežij“. V njem je bilo tudi predlagano, da bi Komisija morala preučiti, v kolikšni meri je sistem SafeSeaNet združljiv s sistemom rečnih informacijskih storitev;

· poročilo poslanke Gesine Meissner o celostni pomorski politiki Komisijo odločno poziva, naj pooblastila EMSA razširi na inšpekcijske preglede varnosti obratov na morju ter čiščenje razlitja nafte. V poročilu je bilo obenem ocenjeno, „da obstajajo velike možnosti za polno udeležbo Evropske agencije za pomorsko varnost pri nadzoru obalnih regij in zagotavljanju boljše podpore državam članicam pri spremljanju onesnaževanja morja“;

Parlament v svoji resoluciji z dne 7. oktobra 2010 navaja, da bi moral biti mandat EMSA „s plovil razširjen tudi na objekte na morju“ ter „poziva, naj se prenosu takšnih novih nalog prilagodi tudi proračun agencije EMSA in število zaposlenih“.

Predhodna stališča Sveta

Tudi Svet je že sprejel več pomembnih sklepov, zlasti 2. in 3. decembra 2010, ko je Komisijo pozval, naj oceni, kako bi lahko obstoječe instrumente/zmogljivosti EU na področju civilne zaščite, odzivanja na izredne razmere in varnosti na morju čim bolje uporabili tudi v sektorju črpanja nafte in plina na morju. Na isti seji so ministri za promet pozvali k vsestranski vključitvi vodnega prometa v prometne in logistične verige EU. Še zlasti so podprli načrt Komisije za začetek pilotnega projekta za izboljšanje koncepta „modrega pasu“ v sodelovanju z organi držav članic in EMSA.

Dodatne naloge za EMSA

EMSA je splošno priznana kot učinkovita organizacija z dobrim upravljanjem, ki državam članicam prinaša izdatne prihranke, saj deluje na evropski ravni in zagotavlja ekonomijo obsega. Veliko njenega dela se nanaša na svetovanje Komisiji in državam članicam.

Dejavnosti EMSA je mogoče razširiti, tako da bi lahko njene dosedanje izkušnje in obstoječe tehnične službe uporabili za širši razpon politik. Zlasti njen sistem nadzora prometa bi lahko prispeval k vzpostavitvi evropskega pomorskega prostora brez meja, ki bi omogočal prevoz blaga in potnikov po morju med državami članicami, ne da bi bili podvrženi večjim formalnostim kot v cestnem prometu. S tem bi se izognili izkrivljanju konkurence v korist okolju manj prijaznega načina prevoza. EMSA bi morala Komisiji svetovati tudi o krepitvi vzajemne združljivosti sistema rečnih informacijskih storitev in sistema SafeSeaNet, da bi znižali stroške upravljanja.

Poročevalec sicer ne predlaga ustanovitve evropske obalne straže, vendar močno obžaluje, da Komisija ni izvedla študije, ki jo od nje zahteva Direktiva 2005/35/ES. Komisijo je treba opomniti, da tudi njo obvezuje evropska zakonodaja.

Pojasnilo, da se lahko obstoječa specializirana plovila za ukrepanje po razlitju nafte v pripravljenosti uporabijo tudi v primeru onesnaženja morja, ki ga povzročijo naftne in plinske ploščadi, ponuja smotrno in stroškovno učinkovito rešitev. EMSA že preverja skladnost klasifikacijskih zavodov z zahtevami EU za ladijski promet. Nekateri zavodi sodelujejo tudi z naftnimi in plinskimi ploščadmi na morju. Spremenjena uredba o EMSA bi torej morala čim bolje izkoristiti strokovno znanje te agencije, da bi ta lahko Komisiji in državam članicam pomagala pri preprečevanju onesnaževanja iz plinskih in naftnih ploščadi na morju ter pri razvoju zahtev in smernic glede izdajanja licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina. Uredba bi morala tudi zagotoviti, da bodo imeli večjo vlogo obstoječi sistemi, kot je CleanSeaNet, morala pa bi tudi razširiti inšpekcijske naloge agencije ter preučiti, ali je zmožna prevzeti neodvisno vlogo revizorja pri izdajanju licenc.

EMSA bi morala Komisiji in državam članicam svetovati tudi glede usposabljanja pomorščakov in izdajanja spričeval pomorščakom. Povečanje privlačnosti poklicev v pomorstvu za državljane EU je dolgoročen skupni cilj. EMSA Komisiji že pomaga s študijo učinka o izvajanju Konvencije o delu v pomorstvu prek zakonodaje EU. Usposobljena bi bila tudi za pomoč pri izvajanju prihodnjega svežnja o socialnem programu za pomorstvo. EMSA bi morala tudi spodbujati oblikovanje omrežja akademij za usposabljanje pomorščakov, kar bi omogočilo izmenjavo najboljših praks in zagotavljanje visokih standardov.

EMSA pri preverjanju pogojev za imenovanje priznanih organizacij zaenkrat deluje samo v imenu Komisije. Ta preverjanja pokrivajo zahteve mednarodnih konvencij in torej vključujejo skoraj iste zahteve, kot so tiste, ki jih ocenjujejo države članice. Če bi EMSA potrebna preverjanja izvajala tudi v imenu držav članic, bi to zagotovilo ekonomijo obsega. Dodatne nacionalne zahteve ne bi bile izvzete.

Kar zadeva pomorsko inšpekcijo, je sekretariat Pariškega memoranduma o soglasju ločen subjekt, ki zajema Rusijo, Kanado in EU, EMSA pa veliko prispeva k njegovemu delu. Prerazporeditev nalog ali morebitna združitev bi lahko pripomogla k občutnemu povečanju učinkovitosti.

Zdi se zelo primerno, da EMSA dobi večje možnosti za pomoč sosednjim državam pri zmanjševanju tveganj za onesnaženje ter pri odzivanju nanj. Če bi na primer prišlo do onesnaženja v južnem Sredozemlju, obstaja precejšnja verjetnost, da bi nekaj nafte zašlo v vode EU. V takih primerih je preprečevanje zagotovo boljše od zdravljenja. Prilagoditev uredbe tako, da je v njej izrecno navedeno, da lahko EMSA pomaga Komisiji in državam članicam v regionalnih organizacijah pri odzivanju na onesnaženje morja (npr. Helsinška in Barcelonska konvencija), prinaša koristi z vidika pravne varnosti in preglednosti.

Vidiki upravljanja

Kot se priznava v predlogu Komisije, lahko pride pri določanju politike obiskov EMSA do navzkrižja interesov pri predstavnikih držav članic v upravnem odboru, saj slednji določajo pravila, po katerih se bo izvajal inšpekcijski nadzor nad njihovo lastno organizacijo. Toda operativne delovne postopke Agencije na področju inšpekcij bi bilo treba sprejeti z uporabo določb o „delegiranih aktih“ v Lizbonski pogodbi namesto s komitologijo.

Poleg tega se je s širitvijo EU spremenilo ravnovesje med predstavniki držav članic in predstavniki Komisije. Ker je sedaj 27 držav članic in ne več 15, se teoretično lahko zgodi, da se direktor imenuje ali razreši v nasprotju z željami predstavnikov Komisije. Sistem ponderiranih glasov bi dolgoročno zagotovil institucionalno ravnovesje.

Proračunske posledice

Če delo enkrat opravi EMSA, namesto da bi ga opravljale posamezne nacionalne uprave, je strošek za evropskega davkoplačevalca seveda manjši, ustvari pa se tudi prava evropska dodana vrednost. To že dokazujejo sistemi EMSA za pomorski nadzor. Uporaba teh sistemov za zagotavljanje koristnih informacij ostalim političnim področjem je najverjetneje stroškovno veliko učinkovitejša od ustvarjanja samostojnih sistemov.

Dodatne naloge EMSA se morajo stvarno odražati v njenem proračunu in osebju. V nasprotnem primeru bi bila ogrožena njena osnovna naloga, to je spodbujanje pomorske varnosti.


MNENJE Odbora za proračun (16. 6. 2011)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predlaganega ukrepa je sprememba Uredbe (ES) št. 1406/2002 z jasnejšo opredelitvijo obstoječih delovnih nalog in vloge EMSA ter širjenjem delovnih nalog EMSA na nova področja v razvoju na mednarodni ravni in/ali ravni EU.

Splošni vidiki in medinstitucionalna delovna skupina za agencije

Pripravljavka mnenja se je dobro seznanila s predlaganimi širitvami nalog ter z oceno učinka, ki ga je pripravila Komisija. Odbora BUDG in TRAN bi rada opozorila, da je treba tudi v bodoče izvesti oceno učinka (priložnosti in posledice) dodatnih nalog, ki bi jih predlagal pristojni odbor (na primer delovni dokument pristojnega poročevalca, mnenje EESO), vključno z vidika proračuna in osebja, v skladu z medinstitucionalnim skupnim pristopom k oceni učinka vsebinskih sprememb.

Pripravljavka mnenja meni, da je delo medinstitucionalne delovne skupine že tako napredovalo, da se lahko prvi sklepi o vprašanjih upravljanja vključijo v to mnenje. Sklepe so na zadnji seji 23. marca 2011 že potrdile vse tri institucije, spremembe, ki so bile predlagane, pa zadevajo:

– okrepitev nadzorne pristojnosti Parlamenta glede večletne strategije (mnenje) in letnega delovnega programa agencije,

– nadzorne naloge upravnega odbora ter temu ustrezajoče zahtevane sposobnosti njegovih članov,

– ustanovitev izvršnega odbora,

– preprečevanje navzkrižja interesov v upravnem odboru,

– oblikovanje natančnih kazalnikov za oceno uspešnosti agencije,

– redno ocenjevanje agencije.

Proračunska vprašanja

Glede strogo proračunskih vprašanj pripravljavka mnenja ugotavlja, da so v oceni finančnih posledic in v zvezi s proračunskimi posledicami potrebna dodatna pojasnila.

– Ocena finančnih posledic se zdi napačna, saj je v njej omenjeno dodatno mesto v GD MOVE, ki pa je že bilo dodeljeno upravljanju dejavnosti. Pripravljavka mnenja bo pozorna, da ne bodo nastali dodatni odhodki (učinek je približno 0,5 milijona EUR v štirih letih).

– Treba bi bilo dodatno pojasniti prerazporeditev šestih članov agencije zaradi novih nalog, časovni razpored in iz katerih dejavnosti bo osebje prerazporejeno.

– Potrebne bodo tudi dodatne informacije o natančnih potrebah po virih zaradi novih nalog agencije, ki niso vključene v to uredbo: postavke v zvezi s temama „človeški dejavniki“ in „e-maritime“ v večletni strategiji upravnega odbora.

– In končno, treba bo preučiti, kakšno vsoto se lahko pričakuje od pristojbin za izmenjavo pomorskih podatkov ter kakšna zagotovila obstajajo, da bo zakonodajni organ ohranil pristojnost za odločanje o drugih virih financiranja agencije kljub splošnemu besedilu nove določbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da je pri širitvi nalog Evropske agencije za pomorsko varnost treba upoštevati točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju; poudarja, da odločitve zakonodajnega organa v prid širjenju nalog ne vplivajo na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka;

Obrazložitev

Opozarjanje na proračunske pristojnosti Parlamenta.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Na podlagi zaključkov zunanjega ocenjevanja, priporočil upravnega odbora in večletne strategije je treba pojasniti in posodobiti nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1406/2002. Agencija bi morala dobiti številne dodatne naloge, ki odražajo razvoj pomorske varnostne politike na ravni EU in mednarodni ravni. Za zagotovitev stroškovne in proračunske učinkovitosti sta potrebna obsežen pregled in prerazporeditev. Tako bi bilo možno z notranjo prerazporeditvijo v Agenciji pokriti eno tretjino dodatnega osebja, potrebnega za opravljanje novih nalog.

(3) Na podlagi zaključkov zunanjega ocenjevanja, priporočil upravnega odbora in večletne strategije, ki jo je odbor sprejel marca 2010, je treba pojasniti in posodobiti nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1406/2002. Agencija bi morala dobiti številne dodatne naloge, ki odražajo razvoj pomorske varnostne politike na ravni EU in mednarodni ravni. Za zagotovitev stroškovne in proračunske učinkovitosti sta potrebna obsežen pregled in prerazporeditev. Tako bi bilo možno z notranjo prerazporeditvijo v Agenciji pokriti eno tretjino dodatnega osebja, potrebnega za opravljanje novih nalog.

Obrazložitev

Zakonodajni akt mora biti dovolj jasen, ko se sklicuje na vir svoje vsebine.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Treba je upoštevati Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1 (finančna uredba), zlasti njen člen 185, ter medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju2 (medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006), zlasti njegovo točko 47.

 

1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

 

2 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Obrazložitev

Finančno uredbo (člen 185) in medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (člen 47) je treba navesti kot pravno podlago za ustanovitev nove agencije EU.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

(a) točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

 

(b) sprejme letno poročilo o aktivnostih Agencije in ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

 

Agencija vsako leto pošlje proračunskemu organu vse informacije o rezultatih postopkov vrednotenja;

„(c) v okviru priprave programa dela preuči prošnje držav članic za tehnično podporo, kakor je navedeno v členu 2(3);

(c) v okviru priprave programa dela preuči prošnje držav članic za tehnično podporo, kakor je navedeno v členu 2(3);

(ca) sprejme večletno strategijo za Agencijo za obdobje naslednjih pet let ob upoštevanju mnenja Komisije;

(ca) sprejme večletno strategijo za Agencijo za obdobje naslednjih pet let ob upoštevanju mnenja Parlamenta in Komisije;

(cb) sprejme večletni načrt kadrovske politike Agencije;“

(cb) sprejme večletni načrt kadrovske politike Agencije;“

Obrazložitev

Namen prve spremembe je jasno navesti, da agencija ne more sama presoditi, kaj je pomembno za Parlament. Namen druge je zapisati v uredbo, da se je za sprejetje večletne strategije agencije treba posvetovati s Parlamentom.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka (da) (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 10 – odstavek 2 – točka (h)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) točka (h) se nadomesti z naslednjim:

 

„(h) opravlja svoje dolžnosti v zvezi s proračunom agencije po členih 18, 19 in 21 ter nadzoruje in zagotovi ustrezno upoštevanje ugotovitev in priporočil različnih notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen;“

Obrazložitev

Za boljše sprejemanje in upoštevanje ugotovitev revizije in ocenjevanja je treba njun nadzor izrecno zaupati upravnemu odboru, ki mu odgovarja direktor (medinstitucionalna delovna skupina).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka (3a) (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Člen 11 se spremeni:

 

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

1. Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, štirje predstavniki Komisije, pa tudi štirje predstavniki iz najbolj zadevnih strokovnih sektorjev, ki jih imenuje Komisija in nimajo pravice glasovanja.

 

Člani odbora so imenovani na podlagi stopnje ustreznih izkušenj in strokovnega znanja na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaženja in odzivanja na onesnaženje z ladij. Imajo tudi potrebno vodstveno, upravno in proračunsko znanje za izpolnjevanje nalog, naštetih v členu 10.

 

Člani upravnega odbora dajo pisno izjavo o zavezi in pisno izjavo o interesu, v kateri navedejo neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Na vsaki seji navedejo interese, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri obravnavi nekaterih točk dnevnega reda, ter ne sodelujejo pri razpravah in glasovanju o teh točkah.

 

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Mandat traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat obnovi.

Obrazložitev

Člani upravnega odbora bi morali imeti znanje v skladu s funkcijami, ki so jim dodeljene. Poleg tega bi bilo treba vključiti določbo, ki bi preprečevala kakršno koli navzkrižje interesov, trajanje mandata članov upravnega odbora pa bi moralo biti usklajeno z drugimi agencijami (medinstitucionalna delovna skupina).

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14a

Izvršni odbor

 

1. Ustanovi se izvršni odbor, ki ga sestavljajo člani upravnega odbora, vključno z dvema predstavnikoma Komisije. Njegova velikost ne sme presegati ene tretjine upravnega odbora. Sestane se najmanj enkrat na četrtletje.

 

2. Izvršni odbor ima jasen formalni mandat upravnega odbora. Njegova naloga vključuje nadzor nad izvajanjem sklepov upravnega odbora, reševanje vprašanj v zvezi z upravljanjem in proračunom v imenu upravnega odbora, pripravljanje sklepov, programov in dejavnosti, ki jih mora sprejeti upravni odbor. Izvršni odbor je odgovoren upravnemu odboru, zato za vsako sejo upravnega odbora pripravi poročilo o dejavnosti.

Obrazložitev

Izvršni odbor se ustanovi zaradi krepitve upravnega in proračunskega menedžmenta s pripravo sklepov upravnega odbora (medinstitucionalna delovna skupina).

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točki (a) in (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) točki (a) in (b) odstavka 2 se nadomestita z naslednjim:

(a) točki (a) in (b) odstavka 2 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„(a) pripravi večletno strategijo Agencije in jo predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov pred ustrezno zasedanje odbora;

„(a) pripravi večletno strategijo Agencije in jo predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Parlamentom in Komisijo najmanj 8 tednov pred ustreznim zasedanjem odbora;

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske politike in ga po posvetu s Komisijo predloži upravnemu odboru;

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske politike in ga po posvetu s Komisijo predloži upravnemu odboru;

(ab) pripravi letni delovni program in podroben načrt o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov pred ustrezno zasedanje odbora. Stori vse potrebno za njuno izvajanje. Odziva se na vse prošnje po podporo držav članic v skladu s členom 10(2)(c).

(ab) pripravi letni delovni program s predvidevanji o človeških in finančnih virih, določenih za vsako dejavnost, in podroben načrt o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju predloži upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov pred ustreznim zasedanjem odbora. Pozitivno se odzove na vsako povabilo pristojnega odbora Parlamenta, naj predstavi letni delovni program in izmenja mnenje o njem. Stori vse potrebno za njuno izvajanje. Odziva se na vse prošnje za podporo držav članic v skladu s členom 10(2)(c).

(b) odloča o izvedbi inšpekcijskih pregledov iz člena 3 po posvetovanju s Komisijo in v skladu z zahtevami iz istega člena 3. Tesno sodeluje s Komisijo pri pripravi ukrepov iz člena 3(2);

(b) odloča o izvedbi inšpekcijskih pregledov iz člena 3 po posvetovanju s Komisijo in v skladu z zahtevami iz istega člena 3. Tesno sodeluje s Komisijo pri pripravi ukrepov iz člena 3(2);“

Obrazložitev

Namen prve spremembe je zapisati v uredbo, da se je za sprejetje večletne strategije agencije treba posvetovati s Parlamentom (medinstitucionalna delovna skupina). Druga je skladna z načeli upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB): delovni program in letno poročilo o delu agencije bi morala zagotavljati informacije o virih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije. Tretja sprememba določa prakso o izmenjavi mnenj o letnem delovnem načrtu med direktorjem in pristojnim odborom.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka (b)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 15 – odstavek 2 – točka (d)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(d) organizira učinkovit sistem spremljanja, ki je namenjen primerjavi dosežkov Agencije z njenimi cilji in nalogami, določenimi s to uredbo. Zagotovi, da so organizacijske strukture Agencije redno prilagojene glede na spreminjajoče se potrebe v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in človeških virov. Na podlagi tega izvršilni direktor vsako leto pripravi osnutek splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Poročilo vsebuje poseben razdelek o finančnem izvajanju podrobnega načrta dejavnosti o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter vsebuje posodobljen pregled statusa vseh dejavnosti, ki izhajajo iz tega načrta. Oblikuje redne postopke ocenjevanja, ki ustrezajo priznanim strokovnim standardom;“

„(d) organizira učinkovit sistem spremljanja, ki je namenjen primerjavi dosežkov Agencije z njenimi cilji in nalogami, določenimi s to uredbo. V ta namen v dogovoru s Komisijo določi natančne kazalnike uspešnosti za učinkovito oceno doseženih rezultatov. Zagotovi, da so organizacijske strukture Agencije redno prilagojene glede na spreminjajoče se potrebe v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in človeških virov. Na podlagi tega izvršilni direktor vsako leto pripravi osnutek splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Poročilo vsebuje poseben razdelek o finančnem izvajanju podrobnega načrta dejavnosti o pripravljenosti in odzivanju Agencije na onesnaženje ter vsebuje posodobljen pregled statusa vseh dejavnosti, ki izhajajo iz tega načrta. Oblikuje redne postopke ocenjevanja, ki ustrezajo priznanim strokovnim standardom;“

Obrazložitev

V skladu z načeloma upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) bi morala delovni program in letno poročilo o delu agencije zagotavljati informacije o virih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije, ter o splošni uspešnosti pri doseganju teh ciljev.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovanje je kandidat s seznama, ki jih predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovan je kandidat s seznama, ki ga predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Mnenje odbora, če ga izrazi, se obravnava pred uradnim imenovanjem. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

Obrazložitev

Jasno mora biti navedeno, da se vsako mnenje Parlamenta o izbranem kandidatu obravnava pred njegovim imenovanjem.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni odbor lahko, na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila ocenjevanja, podaljša mandat izvršilnega direktorja za največ tri leta. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršilnega direktorja. Izvršilnega direktorja lahko v enem mesecu pred podaljšanjem njegovega mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Če se izvršilnemu direktorju mandat ne podaljša, ta opravlja funkcijo do imenovanja naslednika.

2. Upravni odbor lahko, na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila ocenjevanja podaljša mandat izvršilnega direktorja za največ pet let. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršilnega direktorja. Izvršilnega direktorja lahko v enem mesecu pred podaljšanjem njegovega mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Mnenje odbora, če ga izrazi, se obravnava pred ponovnim uradnim imenovanjem. Če se izvršilnemu direktorju mandat ne podaljša, ta opravlja funkcijo do imenovanja naslednika.

Obrazložitev

Direktorjev mandat se podaljša obdobje, ki je enako prvemu mandatu. Mnenje Parlamenta o izbranem kandidatu se obravnava pred njegovim imenovanjem.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka (6a) (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Izvršni direktor na osnovi proračuna, oblikovanega na podlagi dejavnosti, pripravi osnutek izjave o predračunu prihodkov in odhodkov agencije za naslednje leto in ga skupaj z osnutkom programa vzpostavitve pošlje upravnemu odboru.“

Obrazložitev

V skladu z načeloma upravljanja na podlagi dejavnosti in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) bi moral proračun agencije izrecno temeljiti na ciljih in dejavnostih agencije ter povezovati poslanstvo in cilje agencije z njenimi dejavnostmi in viri.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka (6b) (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 – odstavka 2 in 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) V členu 18 se odstavka 7 in 8 nadomestita z naslednjim besedilom:

 

7. Komisija pošlje izjavo o predračunu Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu proračunski organ) skupaj z [...] osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

 

8. Na podlagi izjave o predračunu Komisija v [...] osnutek splošnega proračuna Evropske unije vnese ocene, ki jih šteje potrebne za program vzpostavitve, in znesek subvencije, ki se zaračuna splošnemu proračunu, in ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 314 PDEU, skupaj z opisom in utemeljitvijo morebitnih razlik med oceno prihodkov in odhodkov agencije ter zneskom subvencije, ki bo bremenila splošni proračun.“

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe zadeva uporabo izrazov iz Lizbonske pogodbe. Namen drugega dela je zagotoviti proračunskemu organu ustrezne informacije v primeru, da bi Komisija spremenila oceno agencije.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka (6c) (novo)

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 18 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Člen 18(10) se nadomesti z naslednjim:

 

10. Proračun sprejme upravni odbor. Dokončen postane z dokončnim sprejetjem splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi, skupaj z letnim delovnim programom.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v primeru velikih proračunskih rezov agencija ne bi morala opravljati enakih nalog in dejavnosti z močno zmanjšanimi sredstvi.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 22 – odstavka 1 in 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Člen 22(1) se nadomesti z naslednjim:

(7) V členu 22 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim besedilom:

„1. Upravni odbor naroči neodvisno zunanje ocenjevanje izvajanja te Uredbe v rednih presledkih in najmanj vsakih pet let. Komisija Agenciji omogoči dostop do vseh informacij, ki jih slednja potrebuje za navedeno ocenjevanje.“

„1. Upravni odbor naroči neodvisno zunanje ocenjevanje izvajanja te Uredbe v rednih presledkih in najmanj vsakih pet let. Komisija Agenciji omogoči dostop do vseh informacij, ki jih slednja potrebuje za navedeno ocenjevanje.

 

2. Pri ocenjevanju se presojajo koristnost, pomembnost, dosežena dodana vrednost in učinkovitost Agencije ter njenega načina dela. Pri oceni se upoštevajo stališča interesnih skupin na evropski in nacionalni ravni. V oceni se še posebej obravnava morebitna potreba po spremembi ali razširitvi nalog Agencije ali ukinitvi njenih dejavnosti v primeru, da njena vloga postane odvečna.

Obrazložitev

Omeniti je treba, da bi redna ocenjevanja lahko privedla tudi do tega, da se ponovno premisli o nalogah ali obstoju agencije, če bi se izkazalo za potrebno.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

 

Referenčni dokumenti

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Pristojni odbor

        Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.11.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

        Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.11.2010

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Člen 51 - Skupne seje odborov

  Datum razglasitve na zasedanju

 

Datum sprejetja

15.6.2011

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

37

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (19.4.2011)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Pripravljavec mnenja: Bart Staes

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Nedavno iztekanje nafte v Mehiškem zalivu zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon je opozorilo na nujnost obravnave vprašanj, povezanih s pomorsko varnostjo in preprečevanjem onesnaženja morskega okolja EU. Evropski parlament se je začel s temi vprašanji ukvarjati v svoji resoluciji o ukrepanju EU na področju iskanja in črpanja nafte v EU z dne 7. oktobra 2010 (pobudnik resolucije je bil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane).

S predlogom uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) ima Parlament prvič zakonodajno možnost, da preuči načine, kako okrepiti obstoječe delovanje EMSA, in s tem pospeši doseganje ciljev varstva okolja ter poveča zmogljivosti za odzivanje na nesreče v vodah EU.

Pri predlagani uredbi bi bilo treba kar najbolje izkoristiti znanje in izkušnje agencije in okrepiti njeno vlogo, ki je ta, da Komisijo in države članice podpira pri preprečevanju onesnaževanja iz obratov za pridobivanje nafte in plina na morju in pri oblikovanju pogojev in navodil za izdajo dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina. Predlagana uredba bi morala tudi zagotoviti, da bodo imeli večjo vlogo sistemi, kot sta CleanSeaNet in elektronski sistem odkrivanja, ki ju EMSA aktualno uporablja pri svojem delu, morala pa bi tudi razširiti inšpekcijske naloge agencije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo Komisiji na področju raziskovalnih dejavnosti glede na področje pristojnosti. Treba se je izogniti podvojevanju dela z obstoječim okvirom za raziskave EU. Predvsem pa Agencija ne sme biti zadolžena za upravljanje raziskovalnih projektov.

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo Komisiji na področju raziskovalnih dejavnosti glede na področje pristojnosti. Treba se je izogniti podvojevanju dela z obstoječim okvirom za raziskave EU. Predvsem pa Agencija ne sme biti zadolžena za upravljanje raziskovalnih projektov. Pri razširitvi nalog Agencije je treba paziti, da so naloge jasno in natančno opisane, da se ne podvajajo ter da se prepreči zmeda.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila nevarnost dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju za pomorski promet in morsko okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja Agencije bi morala biti nedvoumno razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje na onesnaženje, ki izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija zagotavljati podporo Komisiji pri analizi varnosti premičnih vrtin na morju za plin in nafto, da bi lahko odkrila možne pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja.

(8) Nedavna dogajanja so poudarila nevarnost dejavnosti raziskovanja, izkoriščanja in transporta nafte in zemeljskega plina na morju za pomorski promet, morsko okolje in obalna območja. Uporaba sposobnosti odzivanja Agencije bi morala biti nedvoumno razširjena, da bi lahko pokrivala preprečevanje onesnaženja in odzivanje nanj, ki izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija zagotavljati podporo Komisiji pri analizi varnosti premičnih vrtin na morju za plin in nafto (vključno s transportnimi napeljavami), da bi lahko odkrila možne pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja. Agencija bi morala zlasti z obstoječo službo za satelitsko spremljanje in nadzor pomagati Komisiji in državam članicam pri odkrivanju in obravnavanju posledic iztekanja nafte iz naftnih in plinskih obratov na morju.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Razširitev nalog in odgovornosti Agencije glede naftnih in plinskih obratov na morju bi se morala primerno odražati v proračunu, sprejetem na podlagi člena 18 Uredbe (ES) št. 1406/2002, njen rezultat pa bi moralo biti povečanje števila osebja in zmogljivosti za odzivanje na nesreče, da bi Agencija lahko učinkovito opravljala svoje nove naloge.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Obstoječi elektronski sistem odkrivanja Agencije bi lahko koristno uporabili za dodatne vrste plovil, saj ima potencial za izboljšanje učinkovitosti pomorskega prometa in torej zagotavlja spodbude za preselitev tovora s cest na morske poti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden dobavitelj podatkov o pomorskem prometu na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni za druge dejavnosti EU. Agencija bi morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem pomorskega prometa in plovnih poti ter pomočjo pri odkrivanju možnih onesnaževalcev, prispevati k krepitvi sinergij na ravni EU pri nekaterih dejavnostih obalne straže. Poleg tega bi Agencija lahko s spremljanjem in zbiranjem podatkov zbrala osnovne podatke o možnih nevarnostih, ki jih za pomorski promet in morsko okolje pomenita raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina na morju.

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden dobavitelj podatkov o pomorskem prometu na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni za druge dejavnosti EU. Agencija bi morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem pomorskega prometa in plovnih poti ter pomočjo pri odkrivanju možnih onesnaževalcev, prispevati h krepitvi sinergij na ravni EU pri nekaterih dejavnostih obalne straže. Na podlagi študije je treba tudi ugotoviti, ali naj v prihodnje Agencija kot evropska obalna straža prevzame take naloge, da bi lahko organi ukrepali hitreje in učinkoviteje. Poleg tega bi Agencija lahko s spremljanjem in zbiranjem podatkov zbrala osnovne podatke o možnih nevarnostih, ki jih za pomorski promet in morsko okolje pomenita raziskovanje, izkoriščanje in transport nafte in zemeljskega plina na morju.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Znanje in izkušnje Agencije na področju onesnaževanja in odzivanja na nesreče v morskem okolju bi prav prišle tudi pri oblikovanju smernic za izdajo licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina. Agencija bi zato morala pomagati Komisiji in državam članicam pri tej nalogi.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, Komisije, držav članic in upravnega odbora morajo biti jasno določene.

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, Komisije, držav članic in upravnega odbora morajo biti jasno določene. Agencija bi morala zlasti izvajati inšpekcijske preglede v tretjih državah v regijah Sredozemlja, Črnega morja in Baltskega morja, če se v njihovih vodah opravlja raziskovanje in črpanje nafte in plina, ter pomagati tem tretjim državam pri krepitvi njihovih zmogljivosti za boljšo varnost pri projektih na morju. Treba je okrepiti sodelovanje s tretjimi državami pri izvajanju nalog, da bi omogočili hitrejše ukrepanje.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Agencija zagotavlja državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo ter visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim pomagala pravilno uporabljati zakonodajo Unije na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite in preprečevanja onesnaževanja z ladij, spremljati njeno izvajanje in ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov.

2. Agencija zagotavlja državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo ter visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim pomagala pravilno uporabljati ustrezno zakonodajo na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, zaščite morskega okolja, zlasti pri zagotavljanju preprečevanja onesnaževanja z ladij ter iz naftnih in plinskih obratov na morju, tudi z naftnih in plinskih ploščadi ter terminalov, spremljati njeno izvajanje in ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Agencija za razvoj usklajevanja podpira tudi obstoječe mreže za čezmejno in obalno usklajevanje, pri čemer posebno pozornost nameni preprečevanju nesreč ter s tem mrežam omogoči, da izkoristijo tehnično in znanstveno pomoč Agencije in poglobljeno znanje regionalnih in lokalnih oblasti v zvezi s posebnimi lastnostmi in lokalnimi pogoji.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 tega člena na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na onesnaženje morja, da bi zagotovila primerno doseganje ciljev iz člena 1.

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 tega člena na področju pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij ter naftnih in plinskih obratov na morju (vključno s premičnimi in transportnimi napeljavami ter terminali) in odzivanja na onesnaženje morja, da bi zagotovila primerno doseganje ciljev iz člena 1.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 2 – točka (fa) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) oblikovanju pogojev ali smernic glede izdaje licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina v morskem okolju, zlasti z tem povezanih okoljskih vidikov ter vidikov, povezanih s civilno zaščito;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 3 – točka (ca) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) razširitvi uporabe obstoječih sistemov elektronskega odkrivanja na druge vrste plovil.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2 – odstavek 4 – točka (ca) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) odkrivanju in odpravljanju onesnaženosti, ki jo v morskem okolju povzročajo manjša iztekanja nafte iz naftnih in plinskih obratov na morju, in sicer s pomočjo službe za satelitsko spremljanje in nadzor, znane pod imenom CleanSeaNet, ki je bila ustanovljena na podlagi člena 10 Direktive št. 2005/35/ES.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih Agenciji in podporo Komisiji pri opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, predvsem oceno dejanskega izvajanja zakonodaje Unije, Agencija izvaja inšpekcije v državah članicah.

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih Agenciji in podporo Komisiji pri opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, predvsem oceno dejanskega izvajanja zakonodaje Unije, Agencija pomaga Komisiji pri pregledu presoj vplivov na okolje in izvaja inšpekcije v državah članicah.

Obrazložitev

Evropska agencija za pomorsko varnost bi lahko delovala tudi pri pregledovanju presoj vplivov na okolje za dejavnosti na morju, da bi preprečili škodljive vplive na zelo občutljive morske ekosisteme.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede organizacij, ki jih Unija priznava v skladu z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ter usposabljanja pomorščakov in izdajanja spričeval pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede organizacij, ki jih Unija priznava v skladu z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ter usposabljanja pomorščakov in izdajanja spričeval pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija bi morala zlasti izvajati inšpekcijske preglede v tretjih državah v regijah Sredozemlja, Črnega morja in Baltskega morja, če se v njihovih vodah opravlja raziskovanje in črpanje nafte in plina, ter pomagati tem tretjim državam pri krepitvi njihovih zmogljivosti za boljšo varnost pri projektih na morju.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Po potrebi oziroma vsakokrat, ko se zaključi krog inšpekcijskih pregledov, Agencija analizira poročila tega kroga in opredeli horizontalne ugotovitve in splošna spoznanja glede učinkovitosti obstoječih ukrepov. Agencija to analizo predloži Komisiji v nadaljnjo razpravo z državami članicami.

3. Po potrebi oziroma vsakokrat, ko se zaključi krog inšpekcijskih pregledov, Agencija analizira poročila tega kroga in opredeli horizontalne ugotovitve in splošna spoznanja glede učinkovitosti obstoječih ukrepov. Agencija to analizo predloži Komisiji v nadaljnjo razpravo z državami članicami ter jo da na voljo javnosti v preprosto dostopni obliki, tudi elektronski.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni odbor v soglasju z zadevnimi državami članicami sklene, da bo ustanovil območne centre, potrebne za opravljanje nalog Agencije na najbolj uspešen in učinkovit način.

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni odbor v soglasju in sodelovanju z zadevnimi državami članicami sklene, da bo ustanovil območne centre, potrebne za opravljanje nalog Agencije na najbolj uspešen in učinkovit način, in s tem okrepil sodelovanje med obstoječimi regionalnimi in nacionalnimi omrežji, ki že sodelujejo pri preventivnih ukrepih.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovanje je kandidat s seznama, ki jih predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor. Imenovan je kandidat s seznama, ki ga predlaga Komisija, za obdobje petih let na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi enakosti spolov, usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij ter z naftnih in plinskih obratov na morju, tudi terminalov, in odzivanja na morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je lahko pred imenovanjem povabljen, da pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. Upravni odbor sprejme odločitev s štiripetinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 16 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje oddelka imenuje ali razreši izvršilni direktor po predhodnem pozitivnem mnenju upravnega odbora.

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi enakosti spolov, usposobljenosti in izkušenj, s področja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje oddelka imenuje ali razreši izvršilni direktor po predhodnem pozitivnem mnenju upravnega odbora.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

16.3.2011

 

 

 

Datum sprejetja

19.4.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

George Sabin Cutaş


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Datum predložitve EP

28.10.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Obravnava v odboru

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Datum sprejetja

11.10.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Tusas (Georgios Toussas), Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Peter Simon

Datum predložitve

25.10.2011

Zadnja posodobitev: 14. november 2011Pravno obvestilo