Процедура : 2011/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0374/2011

Внесени текстове :

A7-0374/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0514

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 130k
27 октомври 2011 г.
PE 469.788v02-00 A7-0374/2011

съдържащ препоръки на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

(2011/2133(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик по становище: Krzysztof Lisek

PR_INI_art90-4

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ препоръки на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

(2011/2133(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид текущите преговори между ЕС и Грузия за сключване на споразумение за асоцииране,

 като взе предвид заключенията от заседанията на извънредния Европейски съвет от 1 септември 2008 г. и заключенията на Европейския съвет по външни отношения от 15 септември 2008 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета относно Грузия от 10 май 2010 г., с които бяха приети указания за водене на преговори,

 като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Грузия и Европейския съюз, влязло в сила на 1 юли 1999 г.,

 като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

 като взе предвид речта на Михеил Саакашвили, президент на Грузия, пред Европейския парламент на 23 ноември 2010 г.,

 като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Източното партньорство от 25 октомври 2010 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ от 25 май 2011 г.,

 като взе предвид съвместния план за действие в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) между ЕС и Грузия, одобрен от Съвета за сътрудничество между ЕС и Грузия на 14 ноември 2006 г., определящ стратегическите и специфични цели, въз основа на ангажираността спрямо споделени ценности и ефективно прилагане на политически, икономически и институционални реформи,

 като взе предвид приетия на 25 май 2011 г. доклад на Европейската комисия относно напредъка на Грузия,

 като взе предвид споразуменията между ЕС и Грузия за облекчаване на визовия режим и за реадмисия, влезли в сила на 1 март 2011 г.,

 като взе предвид съвместната декларация за партньорство за мобилност между Европейския съюз и Грузия от 30 ноември 2009 г.,

 като взе предвид основните препоръки на Европейската комисия по отношение на подготовката на Грузия за започването на преговори по задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Грузия, публикувани през 2009 г.,

 като взе предвид подписването на Споразумението между ЕС и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни на 14 юли 2011 г.,

 като взе предвид подписването на Споразумението за обща европейска въздухоплавателна зона между ЕС и неговите държави-членки и Грузия от 2 декември 2010 г.,

 като взе предвид Специалния доклад № 13/2010 на Европейската сметна палата относно резултатите от Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) в Южен Кавказ,

 като взе предвид резолюциите си от 3 септември 2008 г. относно Грузия(1), от 20 май 2010 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС относно Южен Кавказ(2) и от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика на съседство – Източното измерение(3),

 като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0374/2011),

A.  като има предвид, че Източното партньорство създаде значима политическа рамка за задълбочаване на отношенията, ускоряване на политическото асоцииране и засилване на икономическата интеграция между ЕС и Грузия, посредством оказването на подкрепа на политически и социално-икономически реформи и улесняване на сближаването на законодателството с това на ЕС;

Б.   като има предвид, че Източното партньорство предвижда укрепване на двустранните взаимоотношения посредством нови споразумения за асоцииране, при отчитане на конкретното положение и амбиции на всяка държава партньор и нейната способност да се съобрази с произтичащите ангажименти;

В.   като има предвид, че активната ангажираност на Грузия и нейната съпричастност към споделените ценности и принципи, включително демокрацията, правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, са от решаващо значение за по-нататъшния напредък на процеса, за успешното протичане на преговорите и за последващото прилагане на споразумението за асоцииране, както и гаранция, че то ще има трайни резултати за развитието в страната;

Г.   като има предвид, че законодателното сближаване е важен инструмент за засилване на сътрудничеството между ЕС и Грузия;

Д.  като има предвид, че Грузия е една от страните партньори от Източното партньорство, които отбелязват най-добри резултати в приемането на реформи, въпреки че все още съществуват проблеми по отношение на тяхното прилагане; като има предвид, че е необходимо допълнително подобрение, що се отнася до реформите в съдебната система, трудовите права, правата на жените и интеграцията на малцинствата;

Е.   като има предвид, че неразрешеният конфликт между Русия и Грузия пречи на стабилността и развитието на Грузия; като има предвид, че Русия продължава да окупира грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, в нарушение на основните норми и принципи на международното право; като има предвид, че в зоните под ефективния контрол на окупиращите сили се провеждат етническо прочистване и принудителни демографски промени, като тези сили носят отговорността за нарушенията на правата на човека в съответните зони;

Ж.  като има предвид, че в съвместното си съобщение, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, ЕС заяви амбицията си да участва по-активно за разрешаване на конфликтите; като има предвид, че мисията за наблюдение на ЕС играе важна роля на място и че специалният представител на ЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия е съпредседател на преговорите в Женева; като има предвид, че резултатът от тези преговори до момента е минимален;

З.   като има предвид, че ЕС изтъква правото на Грузия да се присъединява към която и да било международна организация или съюз, при зачитане на международното право, и отново изразява своето твърдо убеждение в принципа, че нито една трета държава няма право на вето върху суверенното решение на друга държава да се присъедини към която и да било международна организация или съюз, нито правото да дестабилизира демократично избрано правителство;

И.  като има предвид бързия напредък на преговорите с Грузия по споразумението за асоцииране, въпреки че преговорите относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия все още не са започнали;

1.  в контекста на текущите преговори относно споразумението за асоцииране отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД:

а)   да гарантират, че преговорите с Грузия ще продължат със стабилен темп;

б)   да гарантират също така, че споразумението за асоцииране представлява всеобхватна и насочена към бъдещето рамка за по-нататъшното развитие на отношенията с Грузия през следващите години;

Политически диалог и сътрудничество

в)   да признаят Грузия за европейска държава и да дадат европейска перспектива на ангажимента на ЕС и текущите преговори с Грузия, включително въз основа на член 49 от Договора за ЕС, считан за важен лост за осъществяването на реформите и за необходим катализатор на обществената подкрепа за тези реформи, което може допълнително да укрепи съпричастността на Грузия към споделените ценности и принципите на демокрацията, правовата държава, правата на човека и доброто управление;

г)    да засилят подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия и да обезпечат приложимостта на споразумението, когато то бъде сключено, на цялата територия на Грузия; за тази цел, да продължат да участват активно в разрешаването на конфликта, наред с другото, благодарение на мисията за наблюдение на ЕС, чийто мандат наскоро беше удължен до 15 септември 2012 г.;

д)   да подчертаят необходимостта от безопасно и достойно завръщане на всички вътрешно разселени лица и бежанци на тяхното постоянно местожителство и неприемливия характер на принудителните демографски промени;

е)   да изтъкнат важността на междуетническата и религиозната толерантност; да приветстват закона относно регистрацията на религиозни организации, приет неотдавна от грузинския парламент, и положителните мерки, приети от грузинското правителство в областта на образованието, които целят по-добра интеграция на националните малцинства;

ж)  да признаят грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия за окупирани територии;

з)    да ускорят преговорите с Руската федерация с цел да се гарантира, че тя безусловно изпълнява всички разпоредби на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. между Русия и Грузия, по-специално разпоредбата, по силата на която Русия трябва да предостави пълен и неограничен достъп на мисията на ЕС за наблюдение до териториите на Абхазия и региона Цхинвали/Южна Осетия; да подчертаят необходимостта от осигуряването на стабилност в горепосочените региони на Грузия;

и)   да призоват Русия да оттегли признаването на независимостта на грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, да прекрати окупацията на грузински територии и да зачита изцяло суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите й граници, в съответствие с международното право, Хартата на ООН, Заключителния акт на Конференцията в Хелзинки за сигурност и сътрудничество в Европа и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

й)   да приветстват едностранния ангажимент, поет от страна на Грузия да не използва сила, за да възстанови контрола си над регионите Абхазия и Южна Осетия, както беше заявено от президента Саакашвили пред ЕП на 23 ноември 2010 г., и да призоват Русия да поеме реципрочен ангажимент за неизползването на сила срещу Грузия; да приветстват стратегията на Грузия относно окупираните територии и плана за действие за ангажираност като важни инструменти за помиряването и да подчертаят необходимостта от подновяване на диалога и преките контакти с местното население на Абхазия и Южна Осетия с цел осъществяване на помиряването;

к)   да призоват Грузия и Русия да се ангажират с преки преговори, без предварителни условия, по кръг от теми, с посредничеството, ако е необходимо, на взаимно приемлива трета страна, като това следва да допълни, а не да замести съществуващия Женевски процес;

л)   да изразят загриженост относно терористичните нападения, случили се в Грузия от последната година насам, и да призоват Русия да сътрудничи в разследването на гореспоменатите терористични нападения; настоятелно да призоват Грузия и Русия да намалят чувствително риториката относно бомбардировки и подпомагане на тероризъм, за да се създаде климат на доверие при провеждането на разследванията;

Правосъдие, свобода и сигурност

м)   да приветстват постигнатия от Грузия значителен напредък в областта на демократичните реформи, включително укрепването на демократичните институции, и по-специално службата на омбудсмана, борбата с корупцията и реформата на съдебната система, както и икономическите реформи и либерализацията; да поздравят Грузия за цялостното намаляване на престъпността, и по-специално дела на тежките престъпления в страната;

н)   да изразят загриженост по отношение на случаите с адвокати, които са били нападнати и бити от полицейски служители; настоятелно да призоват грузинските органи да предприемат незабавни и ефективни мерки за разследване на гореспоменатите факти, за борба срещу безнаказаността и политически мотивираните наказателни преследвания и за изправяне пред съд на отговорните лица; да гарантират незабавното и ефективно спиране на всички действия и заплахи срещу адвокати във връзка с легитимното упражняване на техните професионални задължения;

о)   да призоват грузинското правителство да започне по-широк конструктивен политически диалог с опозиционните сили и да продължи да развива демократична среда, благоприятстваща свободата на словото, и по-специално достъпността на обществените медии за всички политически партии;

п)   призовава правителството на Грузия допълнително да подобри физическите условия в местата за лишаване от свобода и центровете за задържане, да продължи да оказва пълна подкрепа на омбудсмана на Грузия, отговарящ за следенето за евентуални нарушения на правата на човека, както и да разгледа възможностите за улесняване посещенията на представители на гражданското общество и неправителствени организации за защита на правата на човека при лица, намиращи се в затвори и центрове за задържане;

р)   да извършат оценка на прилагането на споразуменията за визови облекчения и реадмисия и на партньорството за мобилност между ЕС и Грузия; да обмислят своевременното започване на диалог по визовите въпроси между ЕС и Грузия с цел визова либерализация; да гарантират, че споразумението отразява напредъка по отношение на визовата либерализация, постигнат по време на приключването на преговорите по споразумението;

с)   да включат в споразумението клаузи относно закрилата и насърчаването на правата на човека, отразяващи най-високите международни и европейски стандарти, като използват в максимална степен рамката на Съвета на Европа и ОССЕ и като настояват в частност за правата на вътрешно разселените лица и на лицата, принадлежащи към национални и други малцинства;

т)   да отбележат добрата работа, свършена от Грузия за изпълнение на плана за действие за вътрешно разселените лица, по-специално що се отнася до достъпа до жилища;

у)   да насърчат грузинските органи да приемат и прилагат всеобхватно и ефективно антидискриминационно законодателство в съответствие с духа и буквата на законодателството на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, като това законодателство включва, наред с другото, разпоредби за борба с дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност;

ф)   да изтъкнат в споразумението значението на гарантирането на основните свободи, правовата държава, доброто управление и продължаването на борбата срещу корупцията, както и да продължат да подкрепят реформата на съдебната система като свой приоритет с оглед повишаване на доверието на обществеността в съдебната система и необходимостта от развитие на напълно независима съдебна система, включително чрез предприемане на мерки за гарантиране на справедливото разглеждане на ключови политически дела и дела, свързани с правата на човека и присвояването на имущество;

х)   призовава правителството на Грузия да насърчава свободата на медиите, свободата на изразяване и медийния плурализъм; да осигури възможност за медиите да предоставят независима и обективна информация, без да се оказва политически и икономически натиск; да гарантира надеждно и ефективно прилагане на мерки за защита на журналистите; да гарантира прозрачност по въпроса за собствеността на медиите, и по-специално по отношение на електронните медии и свободния достъп до публична информация;

ц)   да включат в споразумението раздел относно закрилата на правата на детето, в това число хармонизиране на съответното грузинско законодателство с Конвенцията за правата на детето;

ч)   да подчертаят важността на постигането на пълно равенство между половете, по-специално във връзка с огромната разлика в заплащането на мъжете и жените;

Икономика и отраслово сътрудничество

ш)  да започнат възможно най-скоро преговори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и в този контекст да предоставят на своите грузински партньори съответната помощ за воденето на преговорите и в последствие за прилагането на ЗВЗСТ, след точна и цялостна оценка на нейното социално и екологично въздействие;

щ)  да подкрепят започването на преговори относно задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) възможно най-бързо, след като Грузия изпълни основните препоръки на Комисията, одобрени от държавите-членки на ЕС, с оглед по-голяма интеграция на Грузия с най-големия й търговски партньор, което е необходимо за поддържане на икономическия растеж на Грузия и преодоляване на икономическата криза и щетите, нанесени от войната с Русия през 2008 г.;

аа)  да насърчат напредъка на Грузия за подобряване на нейното законодателство, повишаване на ефективността на грузинските институции и гарантиране на стандарти за висококачествен контрол за грузинските продукти, с цел изпълнение на изискванията на Европейската комисия;

аб) да предоставят финансова и техническа помощ на Грузия, с цел да се гарантира продължаването на законодателните и институционалните реформи, които са необходими за приспособяване към ЗВЗСТ и ускоряване на процеса на прилагане на основните препоръки, изложени в плана за действие ЕС – Грузия;

ав) да подчертаят колко е важно за ЕС Грузия да гарантира правилното обезвреждане на токсичните и радиоактивни отпадъци на нейна територия като предпоставка за улесняване на търговията, по-специално в областта на селското стопанство, с оглед гарантиране на безопасността на храните;

аг)  да включат в споразумението ангажименти за прилагане на трудовите права и стандарти на Международната организация на труда, и по-специално на конвенции 87 и 98 и Социалната харта на ЕС, за практическо развитие на истински, структуриран и недискриминационен социален диалог, както и за сближаване на грузинското законодателство с достиженията на правото на ЕС в социалната област, което би подобрило перспективите на страната за присъединяване към ЕС;

ад) да призоват грузинските органи да поемат по-твърд ангажимент по отношение на политиките за заетост и социално сближаване, както и за по-нататъшно създаване на среда, благоприятна за стандартите на ЕС в областта на социалната пазарна икономика;

ае)  да бъдат отчетени значителните усилия, положени от грузинското правителство през последните години за отваряне на икономиката на страната чрез установяването на много ниски мита за промишлените стоки, за приемане на правна и регулаторна рамка, благоприятстваща предприемачеството и инвестициите, както и за укрепване на принципите на правовата държава;

аж) да се включат поетапни ангажименти, обхващащи ключови глави, свързани с търговията, като например нетарифните бариери, улесняването на търговията, правилата за произход, санитарните и фитосанитарни мерки, правата върху интелектуалната собственост, инвестициите и политиката в областта на конкуренцията, както и да се завършат дейностите в области, включени в плана за действие;

аз)  да се насърчи Грузия да продължи реформите за подобряване на бизнес климата, да оптимизира възможностите си за събирането на данъци и механизма си за разрешаване на спорове във връзка с договори, като същевременно поощрява корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие; да се насърчи Грузия да инвестира в своята инфраструктура, и по-специално тази за публичните услуги, и да се бори със съществуващите неравенства, най-вече в селските райони, да стимулира сътрудничеството между експерти от държавите-членки на ЕС и техните грузински колеги, за да се насърчи прилагането на реформи в страната и редовният обмен на най-добри практики в областта на европейското управление;

аи) да насърчават широко отраслово сътрудничество; по-специално да разяснят ползите от него и да насърчават сближаването на регулаторните изисквания в тази област;

ай) да включат в споразумението разпоредби относно възможността Грузия да участва в програми и агенции на Общността, което е основен инструмент за насърчаване прилагането на европейски стандарти на всички равнища;

ак)  да подчертаят необходимостта от устойчиво развитие, включително чрез насърчаване на енергийната ефективност и източниците на възобновяема енергия, при отчитане на целите на ЕС във връзка с изменението на климата; да подчертаят значението на Грузия за подобряване на енергийната сигурност на ЕС чрез насърчаването на приоритетни проекти и политически мерки за развитието на Южния коридор („Набуко“, „Агри“, Транскаспийския газопровод, „Бял поток“, Евроазиатския транспортен коридор (EAOTC));

ал) да насърчават и подпомагат грузинските органи в тяхната инвестиционна програма за изграждане на производствен капацитет от ново поколение под формата на водни електроцентрали, в съответствие със стандартите и нормите на ЕС като начин за диверсификация на енергийните нужди на страната;

Други въпроси

ам) да се консултират с Европейския парламент относно разпоредбите за парламентарното сътрудничество;

ан) да включат ясни критерии за прилагането на споразумението за асоцииране и да предвидят механизми за наблюдение, включително представянето на редовни доклади пред Европейския парламент;

ао) да предоставят на Грузия целева финансова и техническа помощ, за да й помогнат да гарантира, че може да изпълни ангажиментите, произтичащи от споразумението за асоцииране, и цялостното му прилагане, като продължават да предоставят всеобхватни програми за институционално изграждане; да отделят повече ресурси за развитие на административния капацитет на местните и регионалните органи с помощта на мерките в рамките на инициативата „Източно партньорство“, за партньорски програми, консултации на високо равнище, програми за обучение и обмен на персонал, стажове и стипендии за професионално обучение;

ап) да увеличат подкрепата на ЕС за организациите на гражданското общество и медиите в Грузия в съответствие със съвместното съобщение, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, за да им дадат възможност да осъществяват вътрешно наблюдение и да осигуряват по-голяма прозрачност за реформите и поетите от правителството ангажименти;

ар) да насърчават групата за преговори на ЕС да продължава доброто сътрудничество с ЕП, като предоставя постоянна информация, подкрепена със съответни документи, относно напредъка на преговорите, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, който постановява, че Парламентът трябва да бъде незабавно и изчерпателно уведомяван на всички етапи от процедурата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, на Съвета, Комисията и ЕСВД, както и на Грузия, за нейно сведение.

(1)

OВ C 295E, 4.12.2009 г., стр. 26.

(2)

OВ C 161E, 31.5.2011 г., стр. 136.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2011)0153


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (19.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно препоръките към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

(2011/2133(INI))

Докладчик по становище: Laima Liucija Andrikienė

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В контекста на текущите преговори относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия и предстоящите преговори относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  да се подкрепи започването на преговори относно задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) възможно най-бързо, и веднага след като Грузия изпълни ключовите препоръки, отправени от Комисията и одобрени от държавите-членки на ЕС, за да може Грузия да се интегрира още по-тясно с най-големия си търговски партньор, което е необходимо за поддържането на икономическия растеж на Грузия и преодоляването на икономическата криза и щетите, нанесени от войната с Русия през 2008 г.;

2.  да бъдат отчетени значителните усилия, положени от грузинското правителство през последните години за отваряне на икономиката на страната чрез установяването на много ниски мита за промишлените стоки, приемането на правна и нормативна рамка, водеща до предприемачество и инвестиции, и укрепването на принципите на правовата държава;

3.  да бъде насърчен напредъкът на Грузия в усъвършенстването на нейното законодателство, подобряването на ефикасността на грузинските институции и гарантирането на стандарти за висококачествен контрол за грузинските продукти, за да се спазят изискванията на Европейската комисия;

4.  на Грузия да се предостави финансова и техническа помощ от ЕС с цел осигуряване на непрекъснатостта на законодателните и институционалните реформи, нужни за приспособяване към ЗВЗСТ, и да се ускори изпълнението на ключовите препоръки, изложени в плана за действие ЕС–Грузия;

5.  да се подчертае колко е важно за ЕС Грузия да гарантира правилното обезвреждане на токсични и радиоактивни отпадъци на нейна територия като предпоставка за улесняване на търговията, и по-специално по отношение на селското стопанство, за да се подсигури безопасността на храните;

6.  да се включат поетапни ангажименти, обхващащи ключови глави, свързани с търговията, като например нетарифни бариери, улесняване на търговията, правила за произход, санитарни и фитосанитарни мерки, права върху интелектуалната собственост, инвестиции и политика в областта на конкуренцията, и за да се завършат дейностите в области, обхванати от плана за действие

7.  да се насърчи Грузия да проведе реформи, които подобряват стопанския климат, възможностите й за събиране на данъци и механизма за разрешаване на спорове чрез договаряне, насърчавайки същевременно корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие, както и да инвестира в своята инфраструктура, и по-специално във връзка с обществените услуги, и да се бори със съществуващите неравенства, най-вече в селските райони; да се насърчава сътрудничеството между експерти от държавите-членки на ЕС и Грузия с цел засилване на изпълнението на реформите в страната и ежедневно споделяне на най-добри практики, свързани с управлението на ЕС;

8.  да се насърчава, в хода на договарянето на споразумението за асоцииране, прилагането на стандартите за свободна и лоялна търговия, устойчиво развитие, права на човека, труд, както и доброто управление в Грузия; по-специално да се гарантира, че грузинското законодателство в областта на труда изпълнява основните конвенции на МОТ, и най-вече конвенции 87 и 89, и че е премахнат детският труд.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Martin Callanan


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Последно осъвременяване: 7 ноември 2011 г.Правна информация