Διαδικασία : 2011/2200(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0378/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0378/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0500

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 213kWORD 118k
7 Νοεμβρίου 2011
PE 473.788v02-00 A7-0378/2011

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα)

(COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/001 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα)

(COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0580 – C7-0255/2011),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου όπως προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0378/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 642 απολύσεις, για το σύνολο των οποίων ζητείται ενίσχυση, σε δύο επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (σουπερμάρκετ και προμηθευτής) που λειτουργούσαν στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής όπου βρισκόταν ο μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων ALDI. Μικρότεροι αριθμοί απολύσεων από το ALDI πραγματοποιήθηκαν επίσης σε άλλες ελληνικές περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος Από τις 642 απολύσεις, οι 554 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και οι 88 πραγματοποιήθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς, αλλά είναι επιλέξιμες για ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 3α στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Ζητείται ενίσχυση από το ΕΤΠ για το σύνολο των 642 απολυμένων εργαζομένων.

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά επ' αυτού τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου· ελπίζει ότι στο πλαίσιο των επικείμενων αναθεωρήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ορατότητα σε σχέση με το Ταμείο

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για εξασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας, ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση και έχουν τη χαμηλότερη κατάρτιση·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· αποδοκιμάζει το ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε να παρέχει κίνητρο για να αντικαταστήσουν οι επιχειρήσεις το επί συμβάσει εργατικό δυναμικό τους από εργατικό δυναμικό στη βάση περισσότερο ευέλικτης εργασιακής σχέσης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας·

4.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις της·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματά του, στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών ύψους 47 608 950 ευρώ στη θέση για το ΕΤΠ 04 05 01· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προβλεπόμενη ενίσχυση της θέσης 04.05.01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ με 50.000.000 ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2011, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για τη παρούσα αίτηση·

7.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

(4)      Στις 10 Μαΐου 2011 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία ALDI Hellas Supermarket Συμμετοχική Ε.Π.Ε & Σια E.E. και σε έναν προμηθευτή της και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 22 Ιουνίου 2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 2 918 500 ευρώ.

(5)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 2.918.500 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Βρυξέλλες/Στρασβούργο],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

              ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

              ΕΕ C […], […], σ. […].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), καθώς και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί ένα ανώτατο ποσόν 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αντλούνται από το περιθώριο κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με την κατηγορία 1β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Τρέχουσα κατάσταση: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.

Αυτή είναι η δεκάτη ογδόη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2.918.500 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας. Πρόκειται για 642 απολύσεις, για το σύνολο των οποίων ζητείται ενίσχυση, σε δύο επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (σουπερμάρκετ και προμηθευτής) που λειτουργούσαν στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής και σε άλλες ελληνικές περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου αναφοράς από τις 4 Νοεμβρίου 2010 έως τις 4 Μαρτίου 2011. Από αυτές τις απολύσεις, οι 88 έλαβαν χώρα εκτός της περιόδου αναφοράς, αλλά σχετίζονται με την ίδια διαδικασία συλλογικών απολύσεων και με το γεγονός που πυροδότησε τις απολύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Η αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas της Ελλάδας υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Μαΐου 2011 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 22 Ιουνίου 2011. Βασίζεται στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 του κανονισμού του ΕΤΠ, το οποίο προβλέπει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος.

Ένα από τα κριτήρια της αποτίμησης της Επιτροπής ήταν η αξιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ των απολύσεων και των μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε αυτή τη περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές της Ελλάδας, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Υπήρξε επίσης μείωση του μέσου εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα. Άμεση συνέπεια του μειωμένου εισοδήματος ήταν η μείωση της κατανάλωσης. Το 2009 τα στοιχεία σχετικά με την ιδιωτική τελική καταναλωτική δαπάνη για την Ελλάδα ακολούθησαν την ίδια αρνητική τάση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Το 2010 σημειώθηκε ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ-27, ενώ η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα ήταν ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του προηγούμενου έτους. Η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης έχει επηρεάσει σημαντικά τον τομέα του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα τα σουπερμάρκετ.

Στις 16 Ιουλίου 2010, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την αδυναμία να επιτύχει οικονομίες κλίμακας – λόγω των συνθηκών της αγοράς ως αποτέλεσμα της κρίσης – και τις επακόλουθες προθέσεις της να παύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με την εφαρμογή του δεκαετούς στρατηγικού προγράμματος και να κλείσει όλα τα καταστήματά της, ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι ελληνικές αρχές ήταν προετοιμασμένοι γι’ αυτές τις ειδήσεις.

Η προς χρηματοδότηση συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της συμβατότητάς της με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβάνει μέτρα για:

· Επαγγελματικός προσανατολισμός και αρωγή για αναζήτηση εργασίας: στο μέτρο αυτό θα περιλαμβάνεται μια συνάντηση υποδοχής/πληροφόρησης· συναντήσεις ανάλυσης των σχετικών χαρακτηριστικών· συναντήσεις προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικού προσανατολισμού και παρουσίασης τεχνικών αναζήτησης εργασίας·

· Κατάρτιση και επανακατάρτιση: το μέτρο αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης των ενδιαφερόμενων εργαζομένων και την κατάρτιση που θα ακολουθήσει·

· Συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση: οι εργαζόμενοι που ξεκινούν δική τους επιχείρηση θα λαμβάνουν μέγιστο ποσό 20.000 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών εκκίνησης·

· Επίδομα αναζήτησης εργασίας: το επίδομα αυτό έχει ως σκοπό τη στήριξη του εργαζομένου που αναζητεί ενεργά νέα εργασία·

· Επίδομα κινητικότητας και συμμετοχή στα έξοδα ταξιδιού: ως συμμετοχή στα έξοδα ταξιδιού, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στα μέτρα θα λαμβάνουν ποσό 15 ευρώ ανά ημέρα συμμετοχής·

Όσον αφορά τα κριτήρια που περιέχονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006, οι ελληνικές αρχές στην αίτησή τους και στα συμπληρωματικά στοιχεία:

•          επιβεβαίωσαν ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας·

•          κατέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν ατομική στήριξη σε εργαζόμενους και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων·

•          επιβεβαίωσαν ότι για τις ως άνω επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν την χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή και η ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) ως ελεγκτική αρχή·

Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 2°918°500 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στη θέση 04°05°01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών (47°608°950 ευρώ) στη θέση για το ΕΤΠ, καθώς και για το γεγονός ότι αυξήθηκαν κατά 50.000.000 ευρώ οι πιστώσεις της θέσης 04.05.01., σύμφωνα με τον ΔΠ 2/2011.

Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων.

Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την δέκατη όγδοη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του ζητούμενου ποσού (2 918 500 ευρώ) από τις διαθέσιμες πιστώσεις μένει ποσό 412 401 361 ευρώ έως το τέλος του 2011. Μένει επομένως πάνω από το 25% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ για το τελευταίο τετράμηνο του 2011, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 12, παράγραφος 6 του κανονισμού του ΕΤΠ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή υπέβαλε αίτηση μεταφοράς πιστώσεων για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό 2011, όπως ορίζεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Αφού προβεί στη δική της αξιολόγηση η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γνωστοποιήσει την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου η οποία θα επισυνάπτεται ως επιστολή στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

EK/jm

D(2011)49869

Κο. Alain Lamassoure

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 13E158

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα (COM(2011)580 τελικό)

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό εξέταση αίτηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και αφορά τη στήριξη 642 εργαζομένων, περιλαμβανομένων 554 εργαζομένων που απολύθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς από 4ης Οκτωβρίου 2010 έως 4ης Μαρτίου 2011 στην ALDI Hellas Supermarket Συμμετοχική και στον προμηθευτή της Thessaloniki Logistics, καθώς και 88 εργαζομένων που απολύθηκαν πριν από και μετά την περίοδο αναφοράς(1) στην ALDI Hellas·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν πως οι απολύσεις οφείλονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, που είχε καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του μέσου εισοδήματος των Ελλήνων, πράγμα που οδήγησε σε περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης (μείωση που έφτανε το 8,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2010)·

Γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα επηρεάστηκε σημαντικά από την πτώση της ζήτησης και επλήγη από πτωχεύσεις και εξαγορές, καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών του μειώθηκε κατά 600 εκατ. ευρώ μεταξύ 2009 και 2010·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές εξηγούν πως η ALDI Hellas, παρότι είχε αναπτύξει δεκαετές στρατηγικό πρόγραμμα που προέβλεπε την λειτουργία έως 400 καταστημάτων στην Ελλάδα, ανέφερε συνολικές ζημίες ύψους σχεδόν 182 εκατ. ευρώ μεταξύ 2005 και 2010 (το 58% των ζημιών αυτών αφορούν το 2008 και το 2009)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουλίου 2010, η ALDI Hellas ανακοίνωσε ότι λόγω της χειροτέρευσης των συνθηκών της αγοράς, η εφαρμογή του δεκαετούς στρατηγικού προγράμματος σταματά και όλα τα καταστήματά της θα κλείσουν·

Ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι 24,1 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 75,9 % είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 93% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των εργαζομένων έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 20% έχουν συμπληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταμίες, καθαριστές και υπάλληλοι γενικών καθηκόντων αποτελούν το 69,9% των απολυμένων υπαλλήλων, οι μεσαίου επιπέδου διαχειριστές και λογιστές το 24,9% και οι διευθυντές το 5%·

Ζ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ του 2011 περιλαμβάνει για πρώτη φορά πιστώσεις πληρωμών στη θέση του προϋπολογισμού ΕΤΠ 04.05.01, αντικαθιστώντας τη μεταφορά πληρωμών από άλλες μη χρησιμοποιηθείσες θέσεις του προϋπολογισμού·

κατά συνέπεια, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση για την ALDI Hellas τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ (1927/2006) και ότι ως εκ τούτου η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του συγκεκριμένου κανονισμού·

2.  σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές αρχές αιτούνται την οικονομική βοήθεια που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του ΕΤΠ· σημειώνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε στις 10 Μαΐου 2011 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την πλήρη αποτίμησή της στις 22 Σεπτεμβρίου 2011·

3.  σημειώνει ότι οι απολύσεις επηρέασαν κυρίως τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής, που έχουν πληγεί βαρύτατα από την κρίση και καταγράφουν ποσοστά ανεργίας που άγγιζαν σχεδόν το 18% το 2010·

4.  σημειώνει ότι η ALDI Hellas βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση των καταστημάτων της και, συνεπώς, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών δεν περιλαμβανόταν στην πρόταση της Επιτροπής· διερωτάται εάν υπάλληλοι που απολύθηκαν από την ALDI Hellas θα μπορούσαν ενδεχομένως να απασχοληθούν από τον νέο ιδιοκτήτη των καταστημάτων·

5.  σημειώνει ότι η προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που αποτελείται από: επαγγελματικό προσανατολισμό και αρωγή για αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανακατάρτιση, συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση, επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κινητικότητας, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, περιλαμβανομένων εκπροσώπων των εργαζομένων που απολύθηκαν·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην προσφορά εξατομικευμένου δρόμου προς την απασχόληση και έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν κατάρτιση σε εγκάρσιες δεξιότητες (π.χ. ΤΠΕ)· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι δεν προσφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες (ανά τομέα) σχετικά με τα είδη κατάρτισης·

7.  σημειώνει ότι η συνεισφορά του ΕΤΠ ανά εργαζόμενο ανέρχεται στα 4.546 ευρώ, που είναι περιορισμένο ποσό σε σχέση με άλλες εφαρμογές του ΕΤΠ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pervenche Berès

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

7.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, James Elles, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner, Jürgen Klute

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, María Irigoyen Pérez, Baroness Sarah Ludford, George Lyon, Marit Paulsen, Ivo Vajgl

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου