Postup : 2011/2087(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0385/2011

Predkladané texty :

A7-0385/2011

Rozpravy :

PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0025

SPRÁVA     
PDF 379kWORD 338k
21. novembra 2011
PE 466.981v02-00 A7-0385/2011

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajca: Santiago Fisas Ayxela

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (KOM(2011) 12 v konečnom znení),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (KOM(2007)0391),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Boj proti korupcii v EÚ (KOM(2011) 0308),

so zreteľom na Dohovor Rady Európy o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí z 19. augusta 1985 a Dohovor proti dopingu z 19. augusta 1990,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o ženách a športe(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. apríla 2004 o dodržiavaní kľúčových pracovných noriem pri výrobe športových potrieb na olympijské hry(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o dopingu v športe(3),

–   so zreteľom na svoje vyhlásenie zo 14. marca 2006 o boji proti rasizmu vo futbale(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o nútenej prostitúcii počas medzinárodných športových podujatí(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o úlohe športu vo vzdelávaní(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o bielej knihe o športe(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve(9),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete(10),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o piatej správe Komisie o súdržnosti a stratégii pre politiku súdržnosti po roku 2013(11),

–   so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie č. 62/2010 zo 16. decembra 2010 o väčšej podpore Európskej únie pre športy vykonávané na amatérskej úrovni,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/37/ES z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011),

–   so zreteľom na závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroji a hybnej sily aktívneho sociálneho začlenenia(12),

–   so zreteľom na závery Rady zo 17. júna 2010 o novej stratégii pre pracovné miesta a rast,

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 1. júna 2011 o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014(13),

–   so zreteľom na Deklaráciu z Punta del Este z decembra 1999 a na stretnutie UNESCO za okrúhlym stolom o tradičných športoch a hrách(14), na ktorom sa diskutovalo o uznaní tradičných športov a hier ako súčasti nehmotného dedičstva a symbolu kultúrnej rozmanitosti,

–   so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Súdu pre verejnú službu a rozhodnutia Komisie v oblasti športu,

–   so zreteľom na Európsku chartu práv žien v športe – skákať v Olympii – silné, resp. silnejšie ženy vďaka športu (European Chart of Women’s rights in Sports – Jump in Olympia – Strong(er) Women through Sport),

–   so zreteľom na chartu opatrení na odstránenie diskriminácie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT) v športe,

–   so zreteľom na články 6, 19 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(15) z 11. – 12. októbra 2011 a na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. – 27. októbra 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe(16),

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelanie a na stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ako aj Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0385/2011),

A. keďže šport prispieva k realizácii strategických cieľov Únie, zdôrazňuje základné pedagogické a kultúrne hodnoty a je nástrojom integrácie, keďže sa týka všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, vek, štátnu príslušnosť, sociálne postavenie a sexuálnu orientáciu;

B.  keďže špecifická povaha športu by mala byť precedensom pri rozsudkoch Súdneho dvora EÚ a rozhodovaní Komisie v oblasti športu;

C. keďže všetky zainteresované subjekty vrátane tvorcov politiky musia zohľadniť špecifickú povahu športu, jeho štruktúry založenej na dobrovoľnej činnosti a jeho sociálne a vzdelávacie funkcie;

D. keďže špecifickosť športu vychádza zo súhrnu individuálnych a dôležitých aspektov, ktoré ho odlišujú od akejkoľvek inej činnosti vrátane hospodárskej činnosti keďže by mal však v individuálnych prípadoch a tam, kde je to vhodné a potrebné, podliehať európskemu právu;

E.  keďže činnosť EÚ v oblasti športu by mala vždy zohľadňovať špecifickosť športu a rešpektovať jeho sociálne, vzdelávacie a kultúrne aspekty;

F.  keďže šport patrí podľa Lisabonskej zmluvy do pôsobnosti EÚ a jeho cieľom je presadzovanie spravodlivosti a otvorenosti športových súťaží, spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za šport, ochrana fyzickej a morálnej integrity športovcov a zlepšovanie zdravotných, sociálnych, kultúrnych a hospodárskych prínosov športu a vyžaduje si primeranú finančnú a politickú podporu;

G. keďže šport veľmi významne prispieva k pozitívnym hodnotám, ako je čestnosť, úcta a sociálne začleňovanie;

H. keďže miliardy ľudí sa na celom svete venujú športom, ktoré boli vynájdené, kodifikované a šírené v Európe, a keďže okrem toho moderné olympijské hnutie vytvoril vo Francúzsku barón Pierre De Coubertin;

I.   keďže politika EÚ v oblasti športu sa musí budovať tak, aby riešila a podporovala zámery a ciele profesionálneho aj amatérskeho športu;

J.   keďže podpora a presadzovanie športu pre ľudí s duševným alebo telesným postihnutím by mala byť v EÚ prioritou, lebo má významnú úlohu pri zabezpečovaní sociálneho začleňovania, verejného zdravia a dobrovoľníctva v rôznych štátoch;

K. keďže dobrovoľníctvo je základným kameňom väčšiny amatérskych športov v Európe;

L.  keďže 35 miliónov dobrovoľníkov a rovnako aj kluby a neziskové športové združenia pomáhajú rozvíjať amatérsky šport a šírenie športových ideálov ;

M. keďže šport je rozhodujúcim faktorom zdravia v modernej spoločnosti a prostredníctvom svojej úlohy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní je nevyhnutným prvkom kvalitného vzdelania  a prispieva k pocitu osobného naplnenia seniorov;

N. keďže podpora telesných a športových aktivít prispieva k významnej úspore verejných výdavkov v oblasti zdravia;

O. keďže zlepšenie osobného zdravia a pohody je kľúčovým motivačným faktorom podporujúcim zapájanie sa občanov do športových a telesných aktivít;

P.       keďže dopingové praktiky porušujú športové hodnoty a vystavujú športovcov vážnemu nebezpečenstvu, pretože spôsobujú vážne a trvalé poškodenie zdravia;

Q. keďže šport na vysokej úrovni zviditeľňuje niektoré zo svojich najzákladnejších hodnôt a sprostredkúva ich verejnosti, čo podporuje vykonávanie športovej činnosti;

R.  keďže situácia mnohých špičkových športovcov po skončení športovej kariéry je neistá;

S.  keďže je veľmi dôležité pripraviť týchto športovcov na kariéru tým, že sa im súbežne s ich športovou prípravou poskytne všeobecné vzdelanie alebo odborná príprava;

T.  keďže je nutné chrániť základné práva športovcov;

U. keďže športové súťaže môže sprevádzať slovné aj fyzické násilie a diskriminačné prejavy;

V. keďže vykonávanie športovej činnosti ženami nie je dostatočne ohodnotené a ženy majú v rozhodovacích orgánoch športových organizácií nedostatočné zastúpenie;

W. keďže športovanie si vyžaduje osobitné a primerané zariadenia, vybavenie a náčinie, a keďže aj školy by mali mať vhodné zariadenia na podporu telesnej výchovy;

X. keďže šport zaujíma dôležité miesto v európskom hospodárstve, pretože priamo alebo nepriamo zamestnáva 15 miliónov ľudí, t. j. 5,4 % aktívneho obyvateľstva, a predstavuje ročnú pridanú hodnotu vo výške približne 407 miliárd EUR, čo je 3,65 % európskeho HDP, a keďže hospodársky rozkvet športu takto prispieva k splneniu cieľov stratégie Európa 2020;

Y. keďže porušovanie práv duševného vlastníctva športových organizácií a rozkvet digitálneho pirátstva, najmä nepovoleného on-line prenosu športových podujatí, ohrozuje ekonomiku celého športového odvetvia;

Z.  keďže šport nefunguje ako typické odvetvie hospodárstva z dôvodu vzájomnej previazanosti protivníkov a konkurenčnej rovnováhy, ktorá je potrebná na zachovanie neistoty výsledkov;

AA.     keďže šport sa nespráva ako bežná hospodárska činnosť, pretože má špecifické charakteristiky a organizačné štruktúry, ktoré sa opierajú o zväzy, ktoré nepôsobia ako obchodné spoločnosti, a keďže športový záujem sa líši od obchodného záujmu;

AB.     keďže európsky sociálny dialóg môže zohrať významnú úlohu, a preto by ho bolo potrebné podporovať;

AC.     keďže šport zohráva významnú úlohu a prináša mnohým občanom radosť, či už sú účastníkmi, fanúšikmi alebo divákmi;

AD.     keďže veľké podujatia a účasť na športových podujatiach ponúkajú výborné príležitosti využiť potenciál rozvoja cestovného ruchu v Európe, prostredníctvom ktorého sa môžu šíriť hodnoty a zásady spojené so športom;

AE.     keďže európsky model športu sa opiera o federácie vytvorené pre každú športovú disciplínu a keďže mechanizmy športovej a finančnej solidarity, napríklad zásada možnosti postupu a zostupu a otvorených súťaží zahŕňajúcich kluby a národné tímy, sa vytvárajú na autonómnej, demokratickej a územnej báze v pyramídovej štruktúre, čo je výsledkom dlhej demokratickej tradície;

AF.     keďže transparentnosť a demokratická zodpovednosť športových klubov sa môže zlepšiť zapojením fanúšikov do vlastníctva a riadiacich štruktúr ich klubov;

AG.     keďže tradičné a amatérske športové organizácie majú kľúčovú úlohu pri podporovaní kultúry, presadzovaní sociálneho začleňovania a posilňovaní spoločenstiev;

AH.     keďže národné tímy zohrávajú významnú úlohu, medzinárodné súťaže tvoria naďalej referenčný model a je potrebné prijať opatrenia na boj proti „účelovým naturalizáciám“;

AI. keďže zo samotnej povahy súťaží medzi národnými tímami vyplýva, že federácie a športové kluby môžu podporovať tréning svojich športovcov;

AJ. keďže profesionálny a amatérsky šport je ohrozený a vážne postihnutý finančnou nestabilitou a keďže je povinnosťou príslušných federácií podporovať kluby v osvojovaní si kultúry plánovania a rozumného investovania;

AK.    keďže medzinárodné prestupy môžu byť pre mladých športovcov nebezpečné, lebo priskorý odchod mladých športovcov z domova môže viesť ku zlyhaniu v športe, narušeniu rodiny a odsunu na okraj spoločnosti;

AL.     keďže športové federácie nedisponujú štrukturálnymi ani právnymi prostriedkami, aby mohli účinne zasahovať proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

AM.    keďže stávkové služby sú vyčlenené z rozsahu pôsobnosti smernice o službách (2006/123/ES) a novej smernice o právach spotrebiteľov (schválenej Európskym parlamentom 23. júna 2011) z dôvodu ich špecifickosti;

AN.    keďže financovanie amatérskeho športu je zabezpečené len vtedy, ak majú držitelia potrebných vnútroštátnych povolení na prevádzkovanie stávkových hier, ktorí platia dane a financujú ďalšie ciele vo verejnom záujme v členských štátoch, zo zákona povinnosť platiť odvody vo verejnom záujme a ak sú účinne chránení proti nezákonnej hospodárskej súťaži;

AO.    keďže regulácia agentov hráčov si vyžaduje sústredené úsilie športových riadiacich orgánov a verejných orgánov, aby bolo možné ukladať účinné sankcie agentom a/alebo sprostredkovateľom, ktorí pravidlá porušia;

AP.     keďže šport môže zohrávať úlohu v rozličných oblastiach vonkajších vzťahov Únie, okrem iného prostredníctvom diplomacie;

Sociálna úloha športu

1.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca navrhla cielený a ambiciózny rozpočet pre športovú politiku, a to so zreteľom na prínosy športu v oblasti verejného zdravia a jeho sociálne, kultúrne a hospodárske prínosy;

2.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby bol šport povinným predmetom v osnovách škôl všetkých typov, a zdôrazňuje, že je dôležité podporovať vykonávanie športových aktivít na všetkých úrovniach vzdelávania od najnižšieho veku v školách, na univerzitách a v miestnych komunitách, ktoré by mali byť nabádané k vlastníctvu vhodne vybavených zariadení;

3.  naliehavo žiada členské štáty, aby zaviedli jasné usmernenia na začlenenie športu a telesnej činnosti do všetkých úrovní vzdelávania vo všetkých členských štátoch;

4.  zdôrazňuje význam vzdelávania prostredníctvom športu a potenciál, ktorý má šport pri pomoci sociálne zraniteľnej mládeži v návrate späť do normálneho života, a žiada členské štáty, národné združenia, ligy a kluby, aby vytvorili a podporovali iniciatívy v tomto smere;

5.  vyzýva členské štáty, aby propagovali a podporovali spoluprácu škôl a športových klubov; v tejto súvislosti sa domnieva, že by Komisia mala využiť svoju koordinačnú funkciu v športe na to, aby z členských štátov zozbierala príklady osvedčených postupov a sprístupnila ich všetkým zainteresovaným stranám v celej Európe v ústrednej databáze;

6.  odporúča Komisii podporovať športovanie starších osôb, pretože pomáha rozvíjať sociálne interakcie a zlepšuje zdravie;

7.  pripomína, že šport v každom veku má veľký potenciál zvyšovať celkovú úroveň zdravia Európanov, a preto vyzýva členské štáty, aby uľahčovali športovanie a propagovali zdravý životný štýl využívaním všetkých športových príležitostí, čím sa znížia náklady na zdravotnú starostlivosť;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôraznejšie podporovali úlohu zdravotníckych pracovníkov pri propagácii aktívneho športovania a aby preskúmali, akým spôsobom by mohli zdravotné poisťovne ponúkať stimuly, ktorými by podporovali aktívne športovanie ľudí;

9.  zdôrazňuje význam sprístupnenia športu všetkým občanom v mnohých rozdielnych prostrediach, v škole, v práci a podobne, ako rekreačnej činnosti alebo prostredníctvom klubov a združení;

10. vyjadruje uznanie práci, ktorú vykonávajú organizácie, ktoré umožňujú športovanie osobám s duševným alebo telesným postihnutím v EÚ; žiada Komisiu, členské štáty a športové organizácie, aby prostredníctvom primeraného financovania podporovali a rozvíjali športovanie a súťaženie osôb so zdravotným postihnutím, najmä tým, že im umožnia športovanie a rovnaký prístup k športu a zdarma sprístupnia športové zariadenia prispôsobené ich potrebám;

11. zdôrazňuje, že šport má veľkú schopnosť sociálne začleňovať ľudí do mnohých oblastí zahŕňajúcich občiansku angažovanosť a vnímanie demokracie, propagáciu zdravia, rozvoj miest, sociálnu integráciu, pracovný trh, zamestnanosť, odbornú prípravu a vzdelávanie;

12. nabáda členské štáty a inštitúcie Spoločenstva, aby zvýšili objem grantov poskytovaných organizáciám, ktoré sa prostredníctvom športu snažia o integráciu ľudí, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, alebo ktoré propagujú šport pre telesne alebo duševne postihnutých ľudí;

13. nabáda členské štáty, aby šport trvalo zaradili do programov a služieb zameraných na skutočné začlenenie skupín ohrozených diskrimináciou, a vyzýva športové organizácie, aby zaviedli vhodné programy odbornej prípravy pre odborníkov a dobrovoľníkov v oblasti predchádzania a boja proti všetkým formám diskriminácie alebo rasizmu;

14. zdôrazňuje, že šport slúži ako príklad pre spoločnosť, a naliehavo žiada športové riadiace orgány, aby sa postavili do čela boja proti inštitucionálnej diskriminácii;

15. pripomína, že rodová diskriminácia by sa v športe nemala vyskytovať, a vyzýva na rozšírenie uplatňovania olympijskej charty na všetky športové podujatia, najmä na európske podujatia;

16. vyzýva Radu, Komisiu, členské štáty a národné riadiace športové orgány, aby sa zaviazali k boju proti homofóbii a transfóbii a náležite vykonávali právne predpisy a protidiskriminačné politiky, a to najmä pokiaľ ide o lesbických, bisexuálnych, homosexuálnych a transsexuálnych účastníkov;

17. vyzýva členské štáty, aby kládli väčší dôraz na význam kvalitnej telesnej výchovy pre obe pohlavia, a navrhuje, aby vytvorili potrebné stratégie na riešenie tejto problematiky;

18. zdôrazňuje, že zloženie rozhodovacích orgánov športových organizácií musí odzrkadľovať zloženie valného zhromaždenia a rovnováhu mužov a žien medzi organizovanými športovcami, čo ženám a mužom poskytne rovnaký prístup k riadiacim pozíciám aj na nadnárodnej úrovni;

19. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zohľadňovali dôležitosť športu ako prostriedku na presadzovanie mieru, hospodárskeho rozvoja, dialógu medzi kultúrami, verejného zdravia, integrácie a emancipácie žien;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naliehali na Medzinárodný olympijský výbor, aby do olympijskej charty zaviedol pravidlo zakazujúce akékoľvek demonštrácie alebo politickú, náboženskú a rasistickú propagandu na športových podujatiach, a súčasne aby zabezpečili, že sa na ženy nebude vyvíjať politický nátlak, aby toto pravidlo porušovali, a že sa nebude obchádzať tým, že ženy nebudú svojimi krajinami vysielané súťažiť;

21. vyzýva športové organizácie, aby ešte viac podporovali ženy v športe a riadiacich orgánoch športových organizácií tým, že zabezpečia rovnaký prístup najmä dievčat a žien zo znevýhodneného prostredia k športovým činnostiam, budú podporovať účasť žien v športe a rovnako zviditeľňovať ženské a mužské športy a výsledky; vyzýva členské štáty, aby vytvorili opatrenia umožňujúce športovkyniam zosúladiť ich rodinný život a život profesionálnych športovkýň a aby podporovali zásadu rodovej rovnosti vo vládnych športových politikách; vyzýva Komisiu, aby podnecovala výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti rovnosti príležitostí pre ľudí oboch pohlaví v športe;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali európske organizácie pôsobiace v oblasti propagácie a uplatňovania odporúčaní Európskej charty práv žien v športe;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začlenili zohľadňovanie rodového hľadiska do všetkých svojich činností spojených so športom, s osobitným dôrazom na prístup ku športu pre prisťahovalkyne a ženy z etnických menšín, prístup žien k rozhodovacím pozíciám v športe a mediálne spravodajstvo týkajúce sa žien v oblasti športu, a aby zabezpečili, aby športové politiky a právne predpisy vychádzali zo zásady rovnosti pohlaví;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a podnecovali európsky výskum, ktorý sa zameria na špecifický charakter ženských športových aktivít, dôvody, prečo sa ženy a dievčatá športu vzdávajú, a pretrvávanie nerovnosti v oblasti prístupu žien k športu;

25. vyzýva na vytvorenie ženských sietí v oblasti športu s cieľom podporiť výmenu najlepších postupov a informácií;

26. zdôrazňuje, že zakazovanie dievčatám z prisťahovaleckých rodín zapájať sa do športových aktivít a plávania na školách rodičmi nemožno tolerovať ani ospravedlňovať kultúrnymi či náboženskými dôvodmi;

27. poukazuje na to, že mnohé dievčatá sa venujú športu v mladšom veku a mnohé ho zanechávajú v období dospievania; v tejto súvislosti odkazuje na výskum, z ktorého vyplynulo, že dievčatá sú vystavené zjavnému alebo skrytému tlaku zo strany svojich rovesníkov a rodín s poukázaním na ich „ženskosť“ alebo preberajú zodpovednosť, ktorá im bráni v tom, aby sa športu venovali naďalej; nabáda členské štáty a národné riadiace športové orgány, aby vypracovali stratégie pre programy a trénerov najmä na podporu dievčat so záujmom o šport s cieľom rozvinúť ich identitu ako športovkýň;

28. zdôrazňuje potrebu podporovať boj proti dopingu a rešpektovať základné práva športovcov, najmä tých najmladších, prostredníctvom preventívnych a informačných kampaní; naliehavo žiada členské štáty, aby pristupovali k obchodu s dopingovými látkami vo svete športu rovnako ako k obchodu so zakázanými drogami a aby v tomto zmysle prijali vnútroštátne právne predpisy s cieľom zlepšiť európsku koordináciu v tejto oblasti; vyzýva Svetovú antidopingovú agentúru, aby vytvorila ľahko použiteľný administratívny systém informácií o mieste zdržiavania sa športovcov v súlade s právom EÚ, a zdôrazňuje potrebu štatistických údajov o dopingu a vyhýbaniu sa testom s cieľom vytvoriť vhodný prístup k boji proti dopingu;

29. domnieva sa, že pristúpenie EÚ k Dohovoru proti dopingu Rady Európy je nutným krokom na koordinovanie jednotnejšieho zavádzania kódexu WADA v členských štátoch;

30. podporuje výraznejšiu harmonizáciu právnych predpisov v záujme dosiahnutia účinnej spolupráce polície a justície v oblasti boja proti dopingu a iných foriem manipulácie pri športových podujatiach;

31. vyzýva členské štáty, aby sa venovali problematike závislosti od hazardných hier a ochrane mladistvých pred rizikami hazardných hier;

32. podporuje formulovanie jasných pravidiel v oblasti ochrany mladistvých v súťažnom športe  a vytváranie ďalších veľmi dôležitých ochranných opatrení v spolupráci s federáciami;

33. zdôrazňuje veľký význam súbežnej športovej a profesionálnej odbornej prípravy mladých športovcov; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci so všetkými relevantnými subjektmi pripravili usmernenia, ktoré zaručia, že mladí športovci budú môcť okrem svojej športovej prípravy absolvovať riadne a/alebo odborné štúdium, a budú zohľadňovať najlepšie postupy v jednotlivých členských štátoch; povzbudzuje členské štáty, aby v tejto súvislosti brali do úvahy relevantné skúsenosti bývalých športovcov, ak sa budú chcieť uchádzať o trénerské profesie, aby pripravili možnosti kariérnej dráhy pre profesionálnych športovcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom vzdelávaní, a zabezpečili využívanie ich skúseností na prospech športu vo všeobecnosti;

34. naliehavo žiada členské štáty, aby vytvorili vzdelávacie programy štruktúrované tak, aby profesionálnym športovcom uľahčili kombinovanie vzdelávania a tréningu;

35. navrhuje, aby sa vytvoril rámec odbornej prípravy a kvalifikácií pre trénerov a ich vzdelávanie, a aby sa začlenil do európskeho rámca kvalifikácií a programov celoživotného vzdelávania s cieľom presadzovať znalostnú spoločnosť a rozvoj excelentnosti v oblasti trénerstva na amatérskej aj profesionálnej úrovni;

36. zdôrazňuje úlohu trénerov v oblasti rozvoja a vzdelávania mladých ľudí, a to nielen pokiaľ ide o ich športové schopnosti, ale aj životné zručnosti; konštatuje, že tréneri môžu mladých ľudí usmerňovať k tomu, aby si osvojili zdravý životný štýl;

37. žiada členské štáty, aby v úzkej spolupráci s príslušnými federáciami zakázali fanúšikom, ktorí sa správali násilne a diskriminačne, prístup na štadión, aby postupovali zosúladeným spôsobom pri stanovovaní a presadzovaní sankcií voči nim, aby spoločne zabezpečili, že sa tieto zákazy vstupu na štadióny budú uplatňovať aj pri medzinárodných stretnutiach, ktoré sa konajú v členských štátoch, v ktorých neboli stanovené, a aby zostavili európsku databázu na výmenu informácií a zlepšenie spolupráce prostredníctvom lepšieho systému varovania v prípade veľmi rizikových zápasov, pričom budú rešpektovať práva a slobody jednotlivcov;

38. pozitívne hodnotí skutočnosť, že členské štáty v spolupráci s európskymi športovými federáciami vytvárajú minimálne normy pre bezpečnosť štadiónov a prijímajú primerané opatrenia na zaistenie čo najvyššej bezpečnosti športovcov aj fanúšikov;

39. zdôrazňuje, že ak sa športy vykonávajú v prírodnom prostredí, treba zabezpečiť rovnováhu medzi spoločenským prínosom a ochranou prostredia, v ktorom sa konajú;

40. zdôrazňuje potenciál športových podujatí pre cestovný ruch na miestnej a štátnej úrovni a vyzýva členské štáty, aby pomohli rozvoju tohto odvetvia hospodárskej a obchodnej činnosti;

Hospodársky rozmer športu

41. zasadzuje sa za to, aby bol v oblasti právnych predpisov vnútorného trhu a hospodárskej súťaže uznaný osobitný charakter športu, a preto opakuje svoju žiadosť, aby Komisia prijala usmernenia týkajúce sa uplatňovania práva EÚ na oblasť športu s cieľom napraviť mnohé aspekty právnej neistoty;

42. konštatuje, že sponzorstvo poskytuje športu finančnú životodarnú silu a množstvo možností spolu s rešpektovaním zásad finančnej čestnosti;

43. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dobrovoľným činnostiam v športe prisudzovali vysokú hodnotu; znovu zdôrazňuje dôležitosť dobrovoľníctva v športe, vyzdvihuje potrebu vytvoriť rámec sociálneho uznávania a poskytovať dobrovoľníkom vhodnú odbornú prípravu a podporuje výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi s cieľom podporovať dobrovoľníctvo v športe a hľadať možnosti právneho a daňového rámca vhodného pre činnosti športových združení;

44. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili systém uznávania kvalifikácií získaných dobrovoľníkmi a kvalifikácií vyžadovaných na výkon regulovaných povolaní súvisiacich so športom;

45. zdôrazňuje, že vzájomné uznávanie kurzov a špeciálnej odbornej prípravy ľudí profesionálne pôsobiacich v športe (rozhodcovia, tréneri) v jednotnom európskom rámci je mimoriadne dôležité, pretože z dlhodobého hľadiska prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, ktorá umožňuje zaistiť, aby nedochádzalo k významným stratám príjmov;

46. nabáda členské štáty, aby zabezpečili možnosť vysokoškolského vzdelávania pre športovcov a harmonizované uznávanie ich športových a profesionálnych kvalifikácií s cieľom zlepšovať profesionálnu mobilitu;

47. okrem toho nabáda členské štáty k tomu, aby zlepšili štruktúry pre bývalých športovcov, ktorí sa vracajú na pracovný trh, a pre ich začleňovanie do profesijného života po skončení profesionálnej športovej dráhy;

48. vyzýva členské štáty, aby hľadali spôsoby zmierňovania finančného bremena profesionálnych športovcov s najnižšími príjmami, ktorí majú krátku a nepredvídateľnú kariéru; znovu pripomína, že profesionáli v oblasti športu, tí ktorí sú zaradení ako športovci a väčšina tých, ktorých príjmy pochádzajú zo športu, by mali mať rovnaké práva v oblasti sociálneho zabezpečenia ako pracujúci;

49. považuje sociálny dialóg v športe za významný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné docieliť rovnováhu medzi základnými a pracovnými právami športovcov a špecifickou povahou športu;

50. je presvedčený, že keďže sa hospodárska dimenzia odvetvia športu neustále rozvíja, je potrebná okamžitá náprava, pokiaľ ide o aspekty športu v rozhodujúcich oblastiach, ako je voľný pohyb pracovníkov a služieb, sloboda usadiť sa, uznávanie odbornej kvalifikácie, práva duševného vlastníctva a pravidlá štátnej pomoci, s cieľom zaručiť, aby odvetvie športu mohlo v plnej miere využívať výhody vnútorného trhu;

51. zdôrazňuje, že pre zabezpečenie spravodlivého rozdelenia príjmov pre vrcholový a masový šport má zásadný význam obchodné využívanie audiovizuálnych práv týkajúcich sa športových súťaží na centralizovanom, exkluzívnom a územnom základe;

52. domnieva sa, že športové podujatia, ktoré sú považované za podujatia veľkého spoločenského významu, by mali byť prístupné čo najširšiemu spektru ľudí; vyzýva členské štáty, ktoré ešte neprijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby vysielatelia v ich právomoci nevysielali prenosy z týchto podujatí exkluzívnym spôsobom, aby tak urobili;

53. uznáva právo novinárov na prístup na organizované športové podujatia verejného záujmu a informovanie o nich, a to s cieľom ochrániť právo verejnosti na získanie nezávislých správ a informácií o športových podujatiach;

54. žiada Komisiu a členské štáty, aby chránili práva duševného vlastníctva, pokiaľ ide o športový obsah, a pritom rešpektovali právo verejnosti na informácie;

55. domnieva sa, že stávkovanie pri športových podujatiach predstavuje formu obchodného využívania súťaží, a žiada Komisiu a členské štáty, aby chránili stávkovanie, pokiaľ ide o neoprávnené činnosti, subjekty bez licencie a podozrenie z ovplyvňovania výsledkov zápasov, a to najmä uznaním práv duševného vlastníctva organizátorov týchto súťaží, zaručením toho, že sa významný podiel príspevkov zo stávkovania poskytne na financovanie masového a amatérskeho športu a ochranou čistoty súťaží s dôrazom na výchovu športovcov; domnieva sa však, že takéto vlastnícke práva by nemali byť prekážkou uplatňovania práva na poskytovanie krátkeho spravodajstva podľa smernice 2007/65/ES (smernica o audiovizuálnych službách);

56. opakovanie žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia v oblasti štátnej pomoci a spresnila, ktorý typ verejnej podpory je legitímny na naplnenie sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích úloh športu;

57. žiada členské štáty, aby účinne bojovali proti korupcii a dbali na športovú etiku; považuje preto za nevyhnutné, aby sa v každej krajine zaviedli prísne pravidlá finančnej kontroly športových klubov;

58. nabáda športové združenia k spolupráci s orgánmi na presadzovanie práva, a to okrem iného prostredníctvom výmeny informácií s cieľom dosiahnuť primeraný a efektívny prístup k boju proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a iným podvodom v športe;

59. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na zaistenie financovania športu z prostriedkov lotérií;

60. zdôrazňuje, že zavedenie „satelitného účtu“ pre oblasť športu Komisiou je skutočne aktuálne, lebo pomôže hodnotiť športové činnosti na národnej úrovni podľa jednotných noriem, čo umožní nájsť anomálie a vytvoriť pridanú hodnotu pre európske hospodárstvo a vnútorný trh;

61. žiada Komisiu a členské štáty, aby konkrétnym spôsobom podporovali výmenu osvedčených postupov a úzku spoluprácu v oblasti technických aspektov a výskumu v odvetví športu;

62. domnieva sa, že úloha miestnych a regionálnych orgánov v rozvíjaní európskeho rozmeru v športe je veľká, pretože ich inštitucionálne povinnosti zahŕňajú poskytovanie služieb občanom v oblasti športu a prideľovanie finančných prostriedkov na športové aktivity a potrebnú infraštruktúru;

63. nalieha na to, aby mal amatérsky šport možnosť využívať vo svoj prospech Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond, čo by umožnilo investície do športovej infraštruktúry, a žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili osobitný rozpočtový program Únie v oblasti športu, ako to už teraz umožňuje článok 165 ZFEÚ;

Organizovanie športu

64. konštatuje, že štruktúra športu v Európe spočíva na národnom a územnom princípe;

65. potvrdzuje svoju podporu európskemu modelu športu, v rámci ktorého zohrávajú hlavnú úlohu federácie a ktorého základ tvoria rozličné subjekty vrátane fanúšikov, hráčov, klubov, líg, združení a dobrovoľníkov, ktoré majú zásadnú úlohu pri podpore celej štruktúry športu;

66. požaduje znižovanie prekážok, ktoré bránia dobrovoľníctvu v športe v EÚ;

67. zdôrazňuje významnú úlohu miestnych orgánov pri propagácii športu pre všetkých v spoločnosti a žiada tieto orgány, aby sa aktívne zapojili do európskych fór pre diskusiu a dialóg zameraných na svet športu;

68. pripomína, že dobré riadenie športu je podmienkou autonómie a samoregulácie športových organizácií v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a demokracie, a zdôrazňuje potrebu politiky nulovej tolerancie korupcie v športe; zdôrazňuje potrebu primeraného zastúpenia všetkých zainteresovaných strán v rozhodovacom procese;

69. vyzýva členské štáty a športové riadiace orgány, aby aktívne stimulovali sociálnu a demokratickú úlohu športových fanúšikov, ktorí podporujú zásady čestnosti, a to prostredníctvom presadzovania ich zapájania do vlastníckych a riadiacich štruktúr v ich športových kluboch a ako významných zainteresovaných subjektov v športových riadiacich orgánoch;

70. potvrdzuje, že športové kluby by mali uvoľňovať svojich hráčov, ktorí boli vybraní do národných tímov, a byť si vedomé toho, že prispievajú k úspechu veľkých turnajov za účasti národných tímov; súčasťou toho by mohol byť mechanizmus poistenia, a zdôrazňuje že na všetky športy nemožno uplatniť jednotný prístup;

71. zdôrazňuje, že tréning hráčov na miestnej úrovni a investovanie do športového vzdelávania je nevyhnutné pre udržateľný rozvoj športového hnutia v Európe a rozširovanie pozitívneho vplyvu športu na jednotlivcov a spoločnosť; domnieva sa, že je dôležité zabezpečiť, aby šport na vrcholovej úrovni nemal vplyv na vývoj mladých športovcov, amatérsky šport a na základnú úlohu organizácií masového športu; zdôrazňuje potrebu rovnosti a uznávania diplomov a kvalifikácií v športe;

72. potvrdzuje, že podporuje pravidlo týkajúce sa tzv. domácich hráčov, a domnieva sa, že by sa mohlo stať modelom pre iné profesionálne ligy v Európe; podporuje úsilie športových riadiacich orgánov, ktoré podnecujú tréning mladých hráčov na ich území v medziach práva EÚ, čím posilňujú rovnováhu medzi súťažami a zdravým rozvojom európskeho športového modelu;

73. domnieva sa, že rozvoj nového talentu je jednou z kľúčových činností športového klubu, a že prehnaná závislosť od prestupov hráčov môže podrývať športové hodnoty;

74. zdôrazňuje význam príspevkov na tréning, keďže predstavujú účinný ochranný mechanizmus pre tréningové centrá a zabezpečujú spravodlivú návratnosť investícií;

75. je presvedčený, že profesia športových agentov by mala byť regulovaným povolaním a jej podmienkou by mala byť primeraná oficiálna kvalifikácia a že z dôvodu transparentnosti by daňové sídlo športových agentov malo byť na území Únie; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so športovými federáciami, úniami hráčov a združeniami agentov pripravila a zaviedla európsky povoľovací a registračný systém spolu s etickým kódexom a mechanizmom udeľovania sankcií;

76. navrhuje zostaviť v rámci športových federácií neverejný európsky register športových agentov, v ktorom by uviedli mená športovcov, ktorých zastupujú, s cieľom chrániť športovcov, najmä športovcov vo veku nižšom ako 18 rokov, a obmedziť riziko stretu záujmov; domnieva sa, že platby agentom za prestupy by sa mali uskutočňovať vo viacerých splátkach počas trvania zmluvy, ktorú podpíše športovec po prestupe, a že plná platba by mala byť závislá od plnenia tejto zmluvy;

77. vyzýva členské štáty, aby súčasné regulačné ustanovenia týkajúce sa agentov/sprostredkovateľov hráčov doplnili o odrádzajúce sankcie a aby tieto sankcie prísne uplatňovali;

78. vyzýva športové orgány, aby zvýšili transparentnosť v oblasti činnosti športových agentov a aby spolupracovali s orgánmi členských štátov na odstraňovaní korupčných praktík;

79. víta štúdiu o hospodárskom a právnom vplyve prestupov hráčov, ktorú si vyžiadala Komisia; takisto sa domnieva, že iniciatívy športových federácií smerujúce k zavedeniu väčšej transparentnosti do oblasti medzinárodných prestupov si zaslúžia podporu;

80. vyjadruje názor, že systémy zavedené športovými riadiacimi orgánmi v oblasti zvyšovania transparentnosti medzinárodných prestupov hráčov sú krokom správnym smerom, keďže slúžia zásade dobrého riadenia a ich cieľom je zabezpečiť čistotu športových súťaží;

81. jasne vyhlasuje svoju podporu systémom udeľovania licencií a finančnej čestnosti, keďže podporujú kluby v súťažení podľa ich skutočných finančných možností;

82. domnieva sa, že tieto opatrenia pomáhajú zlepšovať riadenie, obnovovať dlhodobú finančnú stabilitu a udržateľnosť klubov a prispievajú k finančnej čestnosti v európskych súťažiach, a preto žiada Európsku komisiu, aby uznala súlad týchto pravidiel s právom EÚ;

83. víta úsilie športových federácií v oblasti zákazu vlastnenia viacerých športových klubov zapojených do rovnakej súťaže; domnieva sa, že je nutné zakázať, aby prevádzkovatelia stávok mali kontrolný balík v subjekte, ktorý organizuje súťaže alebo sa ich zúčastňuje, a aby subjekt, ktorý organizuje súťaže alebo sa ich zúčastňuje, mal kontrolu nad prevádzkovateľom stávok ponúkajúcim stávky na podujatia, ktoré organizuje alebo ktorých sa zúčastňuje;

84. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali všetky kroky potrebné na to, aby zabránili nelegálnym činnostiam, ktoré vplývajú na čistotu športu, trestali ich, a považovali ich za trestný čin; najmä tam, kde súvisia so stávkovaním, a teda predstavujú zámernú a podvodnú manipuláciu s výsledkom súťaže alebo jednej z jej etáp s cieľom získať prospech, ktorý nevyplýva z normálnej športovej praxe ani z neistoty, ktorá sa s ňou spája;

85. naliehavo žiada športové federácie, aby úzko spolupracovali s členskými štátmi v záujme ochrany čistoty športu;

86. vyzýva Európsku komisiu, aby sa zaoberala nepriehľadnosťou prestupov a ovplyvňovaním výsledkov zápasov, ako to ohlasuje protikorupčná stratégia EÚ, prostredníctvom určenia minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov v tejto oblasti;

87. je hlboko znepokojený závažnými protiprávnymi činnosťami, ku ktorým dochádza v športe, napríklad praním špinavých peňazí, a vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu v záujme riešenia týchto problémov a zabezpečenia väčšej transparentnosti finančných operácií uskutočňovaných pri prestupoch hráčov a v súvislosti s činnosťou agentov;

88. potvrdzuje, že je potrebné vypracovať nástroje na podporu spolupráce medzi verejnými a športovými orgánmi a prevádzkovateľmi stávok pri riešení prípadov podvodov v športe a že by sa mohlo počítať so spoluprácou s Europolom a Eurojustom;

89. uznáva legitimitu športových súdov pri riešení sporov v oblasti športu, pokiaľ budú dodržiavať základné právo občanov na spravodlivý súdny proces; vyzýva Športový arbitrážny súd, aby pri riešení sporov v oblasti športu v EÚ bral do úvahy ustanovenia právnych predpisov EÚ;

90. žiada Komisiu, aby v horizonte roku 2012 predložila návrh, ktorý by mal viesť k lepšiemu chápaniu špecifických potrieb športu a k prijatiu praktických opatrení na ich naplnenie, s riadnym zreteľom na znenie článku 165 ZFEÚ;

Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

91. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s tretími krajinami spolupracovali na problematike medzinárodných prestupov hráčov, využívania maloletých hráčov, nelegálneho ovplyvňovania výsledkov zápasov a nezákonných stávok; rovnako zdôrazňuje dôležitosť posilnenia medzinárodnej spolupráce pre rozvoj športu v rozvojových krajinách;

92. očakáva prínosy systému, ktorý bol zavedený na monitorovanie transparentnosti a dodržiavania pravidiel hry v oblasti financovania a na boj proti korupcii a obchodovaniu s ľuďmi; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol systém v súlade s právnymi predpismi EÚ a pravidlami v oblasti ochrany údajov; vyzýva športové riadiace orgány, aby údaje z TMS prepojili s inými systémami boja proti korupcii s cieľom zabezpečiť účinnejšie monitorovanie v záujme boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

93. zdôrazňuje potrebu zamerať sa na riešenie problému neautorizovaných prevádzkovateľov stávok z EÚ i z iných štátov, keďže dokážu uniknúť pozornosti systémov monitorovania podvodov v športe;

94. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri spolupráci s tretími krajinami presadzovali celosvetové rešpektovanie olympijských pravidiel a predpisov;

95. žiada kluby, aby pri podpisovaní zmlúv s mladými hráčmi pochádzajúcimi z tretích krajín dodržiavali právne predpisy v oblasti prisťahovalectva a aby zabezpečili súlad všetkých ustanovení zmlúv s platným právom; žiada, aby sa mladí športovci mohli vrátiť do svojej krajiny pôvodu za primeraných podmienok, ak si to budú želať, najmä ak sa ich kariéra nerozbehne; v súvislosti s tým zdôrazňuje, že je nevyhnutné presadzovať príslušné právna predpisy;

96. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť ochranu mladistvých pri medzinárodných prestupoch; domnieva sa, že medzinárodné prestupy môžu predstavovať nebezpečenstvo pre mladých športovcov, ktorí sú veľmi zraniteľní, pretože opustia svoju rodinu a krajinu v nízkom veku, a športové organizácie by im preto mali venovať stálu pozornosť;

97. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby aj napriek pravidlám či povinnostiam, ktoré sú ukladané ženám a ktoré súvisia s kultúrnymi, tradičnými, historickými alebo náboženskými faktormi v spoločnosti, presadzovali úplnú slobodu žien a mužov venovať sa akémukoľvek športu;

Európska identita prostredníctvom športu

98. vyzýva Komisiu, aby rozšírila súčasné programy, ktoré presadzujú šport ako nástroj jej rozvojovej politiky, a aby v tejto oblasti zaviedla nové iniciatívy;

99. vyzýva Komisiu, aby:

–  každoročne organizovala Európsky deň športu propagujúci sociálnu a kultúrnu úlohu amatérskeho a profesionálneho športu a prínosy športu v oblasti verejného zdravia;

–  podporovala každoročné vymenovanie európskeho hlavného mesta športu na podnet ACES (Združenie európskych hlavných miest a miest športu) spojené s finančnou podporou a nevyhnutnou kontrolou;

–  podporovala miestne, tradičné, domorodé športy, ktoré sú súčasťou bohatej kultúrnej a historickej rozmanitosti EÚ symbolizovanej heslom „Zjednotení v rozmanitosti“, zvyšovaním informovanosti o týchto športoch okrem iného prostredníctvom propagácie európskej mapy a európskych festivalov;

–  pripravila program mobility a príslušné opatrenia pre mladých športovcov a ich trénerov, s cieľom umožniť im naučiť sa nové tréningové metódy, vytvoriť najlepšie postupy a športom rozvíjať európske hodnoty, ako sú čestnosť, úcta a sociálne začleňovanie, a podporovať medzikultúrny dialóg;

–  uľahčila program mobility na výmenu športových trénerov;

–  s členskými štátmi a športovými organizáciami spolupracovala na ochrane základnej čistoty amatérskeho športu;

–  podporovala prácu členských štátov v oblasti zberu údajov a výskumu v záujme výmeny najlepších postupov;

100.    navrhuje, aby počas veľkých medzinárodných športových podujatí organizovaných na území Únie viala európska vlajka, a navrhuje európskym športovým federáciám, aby zvážili, či by spolu so štátnou vlajkou nemala byť prítomná aj na dresoch športovcov členských krajín; zdôrazňuje, že využitie tejto možnosti by malo byť úplne dobrovoľné a mali by o tom rozhodovať výhradne členské štáty a športové organizácie;

o

o        o

101.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a európskym, medzinárodným a národným športovým federáciám.

(1)

Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 605.

(2)

Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 757.

(3)

Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 590.

(4)

Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 143.

(5)

Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.06, s. 292.

(6)

Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 232.

(7)

Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 131.

(8)

Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 51.

(9)

Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 16.

(10)

Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 30.

(11)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0316.

(12)

Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 5.

(13)

Ú. v. EÚ C 162, 1.6.2011, s. 1.

(14)

(Alma-Ata, Kazachstan 5. – 6. novembra 2006).

(15)

CdR 66/2011 fin.

(16)

CESE 1594/2011 – SOC/413.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa EÚ udeľuje nová právomoc v oblasti športu, vyžaduje sa od nej, aby prispievala k podpore oblasti športu, a ustanovuje sa zameranie činnosti EÚ na rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Oznámenie Komisie je prvým politickým dokumentom vydaným v oblasti športu po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá poskytuje EÚ právomoc podporovať, koordinovať a dopĺňať opatrenia politiky v oblasti športu, ktoré prijímajú členské štáty.

S cieľom poukázať na dôležitosť tejto skutočnosti Európsky parlament počas minulého volebného obdobia vypracoval ďalšie súvisiace návrhy uznesení, konkrétne uznesenie o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe(1), o úlohe športu vo vzdelávaní(2) a o bielej knihe o športe(3) (realizovanej Komisiou v roku 2007).

- Prečo je šport dôležitý pre spoločnosť

Šport ako taký predstavuje dôležitý spoločenský jav a verejné blaho. Pre mnohých ide o jednu z najdôležitejších foriem oddychu, či už sa na ňom zúčastňujú priamo alebo ako diváci. Šport spája ľudí bez ohľadu na ich pôvod, vzdelanie, náboženské presvedčenie či ekonomické postavenie. Šport podporuje aktívne zapájanie sa európskych občanov v spoločnosti a prispieva k podpore ich zmyslu pre sociálne začlenenie.

- Podpora zdravia prostredníctvom športu

Telesná aktivita je jedným z najdôležitejších faktorov zdravia v modernej spoločnosti. Nedostatok telesnej aktivity má nepriaznivý účinok na zdravie európskych občanov, keďže zvyšuje riziko obezity a nadváhy jednotlivcov a privodenia si vážnych chorôb. Tieto nepriaznivé dôsledky sú záťažou pre rozpočet na zdravotníctvo a všeobecné hospodárstvo členských štátov.

- Doping, násilie a intolerancia

Doping naďalej zostáva významnou hrozbou pre šport. Mnohé zainteresované strany žiadajú aktívnejší prístup EÚ v boji proti dopingu, napríklad pripojením sa k dohovoru Rady Európy proti dopingu, pokiaľ to právomoci Únie v tejto oblasti umožňujú.

Násilnosti a nepokoje medzi divákmi sú naďalej celoeurópskym javom a vyžadujú európsky prístup zahŕňajúci opatrenia na zníženie s nimi spojených rizík.

- Šport a hospodárstvo

Šport predstavuje veľké a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie hospodárstva a významnou mierou prispieva k rastu a zamestnanosti, pričom jeho pridaná hodnota a účinky na zamestnanosť prekračujú priemernú mieru rastu. Udržateľné financovanie športu je však záležitosť, ktorá sa musí preskúmať dôkladnejšie.

- Organizovanie športu

Dobré riadenie v športe je predpokladom riešenia výziev súvisiacich so športom a právnym rámcom EÚ. K takýmto výzvam patrí voľný pohyb občanov a štátna príslušnosť športovcov, prestupy hráčov (zákonnosť týchto úkonov a transparentnosť finančných tokov sú častým problémom), čistota športových súťaží a európsky sociálny dialóg v oblasti športu.

Oznámenie Komisie:

Európska komisia prijala 18. januára 2011 oznámenie s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe. Komisia v ňom vymedzuje návrhy na opatrenia na úrovni EÚ v oblasti športu. Navrhujú sa v ňom konkrétne kroky pre Komisiu a/alebo členské štáty v rámci troch hlavných kapitol: spoločenská úloha športu, hospodársky rozmer športu a organizovanie športu.

Hlavný odkaz oznámenia:

-    určuje hlavné problémy týkajúce sa športov (napr. doping amatérskych športovcov, násilie spojené so športovými podujatiami),

-    rešpektuje autonómiu riadiacich štruktúr v športe a rešpektuje aj právomoci členských štátov pri organizovaní športu,

-    rovnako tvrdí, že opatrenia na úrovni EÚ môžu pri organizovaní športu priniesť významnú pridanú hodnotu,

-    každú kapitolu uzatvára zoznam možných nadväzných opatrení pre Komisiu a členské štáty,

-    uznáva zložitosť návrhov v oblasti športu,

-    navrhuje, aby naďalej existovali štruktúry neformálnej spolupráce medzi členskými štátmi, a tak sa zabezpečila nepretržitá výmena osvedčených postupov a šírenie výsledkov.

V oznámení sa uvádza, že opatrenia EÚ prispievajú k celkovým cieľom stratégie Európa 2020, a to zlepšovaním zamestnateľnosti a mobility, najmä prostredníctvom opatrení podporujúcich sociálne začlenenie v športe a prostredníctvom športu, vzdelávania a odbornej prípravy a európskych usmernení týkajúcich sa telesnej aktivity.

Opatrenia navrhované v oznámení majú za cieľ podnietiť diskusiu medzi zainteresovanými stranami, riešiť problémy v oblasti športu a pomôcť rozvíjaniu tohto odvetvia. Očakáva sa, že športovci, športové organizácie a občania budú využívať tieto plány, ktoré v rámci Lisabonskej zmluvy vyplývajú z novej úlohy EÚ podporovať a koordinovať športovú politiku v členských štátoch.

Komisia v súčasnosti poskytuje podporu projektom a sieťam v oblasti športu buď prostredníctvom motivačných opatrení konkrétne zameraných na šport, najmä prípravných akcií v oblasti športu, alebo prostredníctvom existujúcich programov v jednotlivých príslušných oblastiach. K týmto oblastiam patrí celoživotné vzdelávanie, verejné zdravie, mládež, občianstvo, výskum a technický rozvoj, sociálne začlenenie, boj proti rasizmu, ochrana životného prostredia a ďalšie.

Poznámky spravodajcu a problémy do budúcnosti:

Pokiaľ ide o hodnotu športu

-    Spravodajca je pevne presvedčený, že šport môže prispievať k strategickým cieľom Európskej únie vzhľadom na jeho vzdelávaciu a kultúrnu hodnotu.

-    Šport je nástrojom integrácie, keďže sa týka všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, vek, štátnu príslušnosť a sociálne postavenie.

-    Spravodajca uznáva, že praktizovanie športu u žien nie je dostatočne hodnotené a ženy majú v rozhodovacích orgánoch športových organizácií nedostatočné zastúpenie.

-    Spravodajca pobáda členské štáty, aby brali do úvahy skúsenosti bývalých športovcov, ak sa budú chcieť uchádzať o trénerské profesie, aby zriadili osobitné postupy pre profesionálnych športovcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom vzdelávaní, a zabezpečili tútorov zodpovedných za ich monitorovanie.

-    Dobrovoľníci umožňujú plynulý priebeh mnohých športových podujatí. Spravodajca by rád zdôraznil význam ich prínosu.

Pokiaľ ide o riešenie závažných problémov

-    Spravodajca zastáva názor, že za propagovanie zdravotných prínosov by mali byť zodpovedné členské štáty. Na úrovni EÚ by sa mala pozornosť zamerať na závažnejšie problémy, ako sú doping, obchodovanie s ľuďmi, mobilita športovcov, rasizmus a násilie v športe.

-    Mala by sa vynaložiť maximálna snaha o predchádzanie trestným činnostiam, ktoré predstavujú hrozbu v športe, napríklad pranie špinavých peňazí, ovplyvňovanie výsledkov zápasov, obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie mladistvých.

-    Spravodajca vyzýva členské štáty, aby zakázali prístup na štadión tým fanúšikom, ktorí preukázali násilné alebo diskriminačné správanie. Navrhuje vytvorenie európskeho zoznamu osôb so zákazom vstupu na štadión.

Pokiaľ ide o dobré riadenie

-    Mali by sa podporiť štandardy riadenia športu prostredníctvom výmeny osvedčených postupov.

-    Právne predpisy členských štátov v oblasti predaja mediálnych práv by sa mali zharmonizovať, aby sa zabránilo situácii, v ktorej sú ziskové len veľké združenia.

-    Spravodajca uznáva význam spravodlivého rozdelenia príjmov medzi športové kluby rozličných veľkostí a medzi profesionálne a amatérske športy.

-    Zdôrazňuje sa aj význam príspevkov na odbornú prípravu, keďže predstavujú účinný ochranný mechanizmus pre vzdelávacie centrá a spravodlivý návrat investícií.

Pokiaľ ide o spravodlivosť športových súťaží

-    Čistota športových súťaží je dôležitá. Členské štáty by mali prijať regulačné opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana športu pred nevhodným vplyvom, ako je stávkovanie alebo ovplyvňovaniu výsledkov zápasov.

-    Spravodajca nalieha na členské štáty, aby kriminalizovali akúkoľvek formu zásahu do čistoty súťaží.

-    Spravodlivosť a otvorenosť športových súťaží je nevyhnutná s cieľom chrániť čestnosť športovcov a športovkýň.

-    Športové federácie nedisponujú štrukturálnymi ani právnymi prostriedkami, aby mohli účinne zasahovať proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov.

-    Spravodajca podporuje systémy udeľovania licencií a finančnú čestnosť.

-    Spravodajca uznáva legitimitu športových súdov pri riešení sporov v oblasti športu, preto vyzýva na vytvorenie európskej komory Športového arbitrážneho súdu.

Pokiaľ ide o rozpočet

-    Musí sa zvážiť vhodné krytie z rozpočtu pre potreby športu, aby sa z prípravnej akcie stal osobitný program určený pre novú právomoc.

Pokiaľ ide o príležitosti a pracovné miesta

-    Mali by sa koordinovať vzdelávacie programy členských štátov, aby mohli mladí športovci kombinovať vzdelávanie so športovým tréningom.

-    Mali by existovať kurzy pre mladých ľudí, ktorí chcú pokračovať v športovej kariére spolu so štúdiom.

-    Šport by sa mal propagovať na školách, vzhľadom na jeho prínosy, ako je napríklad odstraňovanie sociálnych prekážok či integrácia marginalizovaných skupín.

-    Šport má potenciál prispievať k vytváraniu pracovných miest a inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Pokiaľ ide o cestovný ruch

-    Musia sa vymedziť synergie medzi športom a cestovným ruchom, najmä prostredníctvom zlepšovania kolektívnych infraštruktúr.

-    Spravodajca poznamenáva, že veľké podujatia a súťažný šport ponúkajú rozsiahle príležitosti využiť potenciál rozvoja cestovného ruchu v Európe.

Pokiaľ ide o tradičné športy a hry

-    Spravodajca je pevne presvedčený, že by sme mali zachovávať miestne, tradičné športy, keďže sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a posilňujú zmysel pre európske občianstvo. To je skutočný symbol kultúrnej rozmanitosti v našich spoločnostiach.

-    Spravodajca poznamenáva, že niektoré tradičné hry a športy už vymizli a tým, ktoré ešte pretrvávajú, čoskoro hrozí vymiznutie.

-    Spravodajca vyzýva Komisiu, aby vypracovala európsku kartu pôvodných športov a podporovala jej šírenie.

Európska identita prostredníctvom športu

-    Spravodajca vyzýva Komisiu, aby každoročne organizovala Európsky deň športu v záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o prínosoch športu.

-    Medzi možné iniciatívy zahŕňa konferencie a diskusie o športe, zľavy na športové vybavenie v obchodoch a podporovanie zdravého životného štýlu.

-    Spravodajca vyzýva Komisiu, aby podporovala každoročné určenie európskeho hlavného mesta športu na podnet ACES s finančnou podporou a nevyhnutnou kontrolou.

-    Spravodajca navrhuje, aby počas veľkých športových podujatí organizovaných na území Európskej únie viala európska vlajka a sa aby zobrazovala aj na dresoch športovcov členských krajín.

Vzdelávanie a mobilita v športe

-    Zdôrazňuje, že vzdelávanie hráčov na miestnej úrovni je nevyhnutné pre udržateľný rozvoj európskeho športu.

-    Spravodajca navrhuje vytvorenie programu mobility pre mladých športovcov, ktorého cieľom by bolo poskytnúť športovcom možnosť trénovať so zahraničnými tímami.

-    Študenti a žiaci zo športových tímov by sa mohli zúčastňovať na týchto výmenách. Študenti by mali príležitosť naučiť sa nové tréningové metódy a rozvíjať svoje európske povedomie. Týmto programom by sa posilnil medzikultúrny dialóg.

Pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

-    Spravodajca vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problémy, ako sú prestupy medzinárodných hráčov, využívanie maloletých hráčov, pirátstvo a nezákonné stávky, zaradila do programu spolupráce s tretími krajinami.

-    Športové kluby by mali dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti prisťahovalectva, pokiaľ ide o najímanie mladých hráčov pochádzajúcich z tretích krajín. Tak sa zabezpečí, že bude o nich dobre postarané, kým sa vrátia svojej krajiny pôvodu.

Pokiaľ ide o športových agentov

-    Spravodajca je presvedčený, že tak ako akákoľvek iná regulovaná profesijná činnosť aj profesia športových agentov by mala si mala vyžadovať minimálnu kvalifikáciu poskytovanú vysokoškolskou inštitúciou, ktorej daňové sídlo by malo byť takisto na území Únie.

-    Spravodajca navrhuje zostaviť európsky zoznam agentov hráčov, v ktorom by sa uvádzali mená športovcov, ktorých zastupujú, ako aj výška ich platov.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0100.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0503.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0198.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (23.9.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Burkhard Balz

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve (2008/2250(INI)),

–   keďže šport okrem toho, že je spoločensko-kultúrnym fenoménom, je dynamickým sektorom hospodárstva, ktorý dokáže vytvoriť významné priame príjmy a nepriame ekonomické dividendy, a mohol by preto prispieť k stratégii Európa 2020,

–   keďže šport sa nespráva ako bežná hospodárska činnosť vzhľadom na jeho špecifické charakteristiky a organizačné štruktúry opierajúce sa o zväzy, ktoré nepôsobia ako obchodné spoločnosti, a keďže športový záujem treba odlíšiť od obchodného záujmu;

   keďže športové akcie nadobúdajú čoraz väčší cezhraničný význam a keďže hrozby pre čestnosť športu, ako je ovplyvňovanie výsledkov zápasov, nie je možné riešiť v rámci hraníc len jedného členského štátu, a preto je potrebná spolupráca a koordinovaná činnosť členských štátov EÚ;

1.  víta článok 165 ZFEÚ, ktorý po prvýkrát poskytuje EÚ právny základ pre opatrenia v oblasti športu, a tým aj pre program finančnej podpory na úrovni EÚ;

2.  uznáva význam športových podujatí v procese integrácie Európy; možnosť navštíviť športové podujatia alebo ich sledovať v televízii, na internete alebo počúvať v rádiu pomáha kultúrne spájať európskych občanov;

3.  poukazuje na to, že šport plní mnohé dôležité úlohy nielen v spoločnosti, ako je presadzovanie dobrovoľného zapájania, začleňovania a zdravia, ale tiež ako zamestnávateľ, daňový poplatník a inovatívny podporovateľ hospodárstva a rastu; domnieva sa, že empirická hospodárska analýza tohto odvetvia na európskej úrovni má prvoradý význam, treba však vyvinúť ďalšie úsilie o vytvorenie primeranej platformy spoľahlivých a porovnateľných údajov; opakovane zdôrazňuje svoju požiadavku na uznanie potreby podrobného štatistického spracovania sektora sociálneho hospodárstva;

4.  domnieva sa, že Eurostat by mal urýchlene poskytnúť tieto štatistiky v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pričom do tohto procesu by sa mali v plnom rozsahu zapojiť medzinárodné orgány, ako aj ďalšie hospodárske subjekty a orgány, ako sú televízne stanice a Európsky audiovizuálny informačný úrad;

5   upozorňuje ďalej na to, že dobrovoľníctvo, okrem toho, že predstavuje morálny príklad a výraz solidárnosti, má pre členský štát množstvo výhod aj z hospodárskeho hľadiska; navyše napomáha aj ľahšie vytváranie nových pracovných miest a rast miery zamestnanosti;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali právo organizátorov športových súťaží na náhrady od prevádzkovateľov športových stávok, ktorí ich súťaže využívajú na prevádzku vlastných obchodných činností, a aby pomáhali športovým orgánom pri ich úsilí chrániť čestnosť športu; netýka sa to však verejných prevádzkovateľov stávok, ktorí šport podporujú v súlade so svojimi ustanoveniami;

7.  požaduje analýzu ekonomickej situácie športových klubov v Európe; je čoraz bežnejšie, najmä vo futbale, že kluby majú ťažkosti s veľkými finančnými dlhmi;

8.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili zriadenie štruktúry pre trvalú výmenu najlepších postupov a koordinácie medzi členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť súčinnosť medzi hlavnými podujatiami a všetkými dôležitými iniciatívami, ktoré sú zamerané na stimulovanie hospodárskeho rastu súvisiaceho so športovými činnosťami; konštatuje však, že harmonizácia vnútroštátnych politík na úrovni EÚ nie je cieľom politík EÚ;

9.  vyjadruje poľutovanie nad prípadmi korupcie a ovplyvňovania výsledkov zápasov v športe, ktoré poškodzujú čestnosť športu pre fanúšikov a ohrozujú ekonomické príjmy zo športu; vyzýva preto na zavedenie účinných opatrení v oblasti spolupráce medzi organizátormi športových podujatí, prevádzkovateľmi stávok na internete a verejnými orgánmi na úrovni EÚ na obranu čestných postupov v športe v súlade s článkami 6, 83 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na účely podpory vzdelávania hráčov a koordinovanej činnosti proti podvodom a korupcii v športe na základe výmeny informácií a odborných poznatkov a uplatňovania spoločného vymedzenia priestupkov a sankcií vrátane trestných sankcií za podvody v športe;

10. žiada Komisiu, aby objasnila uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci s prihliadnutím na financovanie športu z verejných zdrojov s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre členské štáty v oblasti podpory verejného záujmu prostredníctvom financovania športu za najnižšej úrovni;

11. zdôrazňuje potrebu hlbšej a podrobnejšej analýzy trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja v športe; okrem iného by sa istá časť prestupových poplatkov mala vrátiť klubom, ktoré sa venujú športu na najnižšej úrovni; je to dôležité na vytvorenie trvalejšie udržateľného a spravodlivého vývoja športových aktivít;

12. pripomína, že príjmy v oblasti športu sa zvyčajne používajú na financovanie podujatí a súťaží, účastníckych organizácií, výstavby a údržby infraštruktúry, ako aj podpory mládežníckeho, amatérskeho športu a športu na najnižšej úrovni; upozorňuje preto na to, že organizátori musia mať právo sami transparentne predať svoje podujatia v súlade s pravidlami EÚ o hospodárskej súťaži; pripomína významnú úlohu tréningových akadémií a potrebu zabezpečiť ich dlhodobú životaschopnosť a úspech prostredníctvom primeranej ochrany;

13. uznáva existenciu prepojenia medzi hospodárskym významom športu a ochranou práv duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili primeranú ochranu práv duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že stávky na internete sú jednou z foriem komerčného využívania športových podujatí a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zabezpečenie primeranej návratnosti pre športové podujatia a na zaručenie čestnosti športu na najnižšej úrovni a jej rozvoja;

14. pripomína, že poslaním Európskej únie je podporovať spravodlivosť a chrániť čestnosť športu, ako je ustanovené v článku 165 ZFEÚ; domnieva sa preto, že EÚ musí zaviesť štrukturálnu spoluprácu na európskej úrovni s cieľom koordinovať boj proti podvodom a korupcii v športe;

15. podporuje akúkoľvek formu samoregulácie v odvetví športu zameranú na posilnenie zodpovednosti, transparentnosti a finančnej stability; v súvislosti s dôveryhodnosťou tohto druhu regulácie považuje za zásadné, aby sa zároveň uplatňoval jednotný európsky účinný systém kontroly a vyvážená sústava sankcií a podnetov, pomocou ktorých bude možné odstrániť rôzne formy korupcie (ovplyvňovanie výsledkov zápasov a negatívne vplyvy športových stávok na čestné postupy v športe). žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť opatrení na základe článku 114 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť existenciu harmonizovaných pravidiel riadneho finančného hospodárenia pre európske profesionálne športové kluby;

16. zdôrazňuje, že vzájomné uznávanie vzdelania a kvalifikácie osôb profesionálne pôsobiacich v športe (rozhodcovia, tréneri) v jednotnom európskom rámci je mimoriadne dôležité, pretože z dlhodobého hľadiska prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, ktorá umožňuje zaistiť, aby nedochádzalo k významným stratám príjmov;

17. domnieva sa, že je nevyhnutné a odôvodnené zachovať systém stimulov v športovom odvetví ako súčasť nasledujúceho viacročného finančného rámca, či už v rámci samostatného športového programu Únie, alebo v rámci niektorého z podprogramov;

18. zdôrazňuje, že zavedenie „satelitného účtu“ v rámci športu Komisiou, je skutočne aktuálne, lebo pomôže pri hodnotení športových činností podľa jednotných noriem aj na národnej úrovni, čo je nevyhnutné na odstránenie všetkých odchýlok a na vytvorenie pridanej hodnoty európskeho hospodárstva a vnútorného trhu;

19. požaduje vytvorenie a vykonávanie interných nariadení týkajúcich sa vysokých úrovní dlhu v profesionálnom športe, ktoré budú schopné riešiť jeho príčiny; tieto nariadenia by mali navrhnúť športové inštitúcie v Európe na základe spoločného jednotného chápania s cieľom zaviesť jednotný rámec pre celý kontinent.

20. žiada Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy s cieľom odstrániť nedostatky a nesúlad v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na činnosti cezhraničnej povahy športových agentov, ktoré boli uvedené v nezávislej štúdii vypracovanej pre Komisiu v roku 2009.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Mojca Kleva, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (14.9.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sophie Auconie

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

-    keďže článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ukladá Európskej únii za úlohu „rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov“,

1.  zdôrazňuje, že šport je hlavným nástrojom v oblasti verejného zdravia a významným faktorom znižovania výdavkov na ňu; opakuje, že pravidelná telesná aktivita má pozitívny vplyv na prevenciu takých zdravotných problémov ako je obezita, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, rakovina a osteoporóza; zdôrazňuje, že šport a telesná aktivita môžu zohrávať terapeutickú úlohu tým, že zvyšujú sebadôveru, zlepšujú fyzické vnímanie seba samého a rozvíjajú sociálne zručnosti, čím prispievajú k pozitívnemu duševnému zdraviu a pohode; odsudzuje tlak, ktorý sa niekedy vyvíja na deti a dospievajúcich zapojených do športovej činnosti; poznamenáva, že vzhľadom na starnutie obyvateľstva EÚ by sa mal klásť väčší dôraz na pozitívny vplyv, ktorý fyzická aktivita môže mať na zdravie starších ľudí;

2.  vyzýva členské štáty, aby v rámci národných vzdelávacích programov vyčlenili dôležité miesto pre telesnú aktivitu, a to už od veľmi útleho veku, vzhľadom na to, že v súčasnosti v EÚ trpí nadváhou alebo obezitou každé siedme dieťa; vyzýva Radu, aby vypracovala odporúčanie v zmysle usmernení EÚ o telesnej aktivite, ktoré v roku 2008 schválili ministri športu členských štátov EÚ; vyzýva členské štáty, aby nabádali podniky na organizovanie športových aktivít pre zamestnancov;

3.  zdôrazňuje, že dobrovoľnícka práca športových organizácií je cenným prínosom pre verejné zdravie; domnieva sa, že Európska únia by mala takúto prácu podporovať efektívnejšie než doteraz;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripustili rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym športom a aby podporovali participatívnejší model fyzickej aktivity „pre všetkých“, so silnou základňou, zapájajúci aj osoby s telesným postihnutím, a aby tento model použili ako ústrednú časť svojej stratégie pre oblasť verejného zdravia;

5.  vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby sa nespoliehali výlučne na súkromné športové zariadenia – prístup, ktorý môže viesť k nerovnostiam – ale aby zabezpečili široký a rovný prístup aj k verejným športovým zariadeniam a v tejto súvislosti si vymieňali poznatky o osvedčených postupoch;

6.  zdôrazňuje, že šport a národné, európske a medzinárodné organizácie, ktoré ho riadia a regulujú, môžu účinne prispieť k dosiahnutiu dlhodobých strategických cieľov EÚ stanovených v stratégii Európa 2020 a tak pripraviť nové vyhliadky na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

7.  domnieva sa, že Európska únia musí zohrávať aktívnejšiu úlohu pri ochrane integrity športu, ktorú nemôžu zaisťovať iba športové organizácie, a že by sa taktiež mala podporovať spolupráca medzi športovými organizáciami členských štátov s cieľom zabezpečiť pravidelnú výmenu vyskúšaných a overených postupov a rozširovať informácie o dosiahnutých výsledkoch;

8.  považuje úlohu miestnych a regionálnych orgánov v rozvoji európskeho rozmeru v športe za zásadnú, keďže ich inštitucionálne povinnosti zahŕňajú poskytovanie služieb občanom v oblasti športu a prideľovanie finančných prostriedkov na športové aktivity a potrebnú infraštruktúru;

9.  domnieva sa, že doping predstavuje vážne zdravotné riziko pre profesionálnych aj amatérskych športovcov; domnieva sa, že boju proti dopingu v súčasnosti chýba ucelenosť a koordinácia medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami; požaduje výmenu informácií a osvedčených postupov medzi národnými správnymi orgánmi, antidopingovými organizáciami a laboratóriami; v tejto súvislosti pripomína, že Európska únia musí v súlade s článkom 165 ZFEÚ dohliadať na ochranu fyzickej a morálnej integrity športovcov a športovkýň;

10. vyslovuje sa za pripojenie EÚ k Dohovoru Rady Európy proti dopingu;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala primeranosť smernice o potravinách určených na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, s cieľom poskytnúť spotrebiteľom uspokojivé informácie, najmä pokiaľ ide o antidopingové pravidlá; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu prevencie dopingu zameranú najmä na mladých športovcov a športovkyne;

12. vyzýva na vymedzenie trestných činov a sankcií za obchodovanie s dopingovými látkami;

13. vyzýva na systematickú spoluprácu na úrovni Európskej únie v záujme ochrany športovej integrity a spravodlivosti, ktorá by náležite zohľadnila články 6, 83 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s cieľom koordinovať boj proti podvodom a korupcii v športe, ako aj bojovať proti dopingu, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá a spôsob fungovania Svetovej antidopingovej agentúry;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôraznejšie podporovali úlohu zdravotných pracovníkov pri propagácii aktívneho športovania a aby preskúmali, akým spôsobom by mohli zdravotné poisťovne ponúkať stimuly, ktorými by povzbudzovali aktívne športovanie u ľudí.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Edite Estrela, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marisa Matias, James Nicholson, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Anna Záborská, Andrea Zanoni


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (27.9.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eija-Riitta Korhola

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže šport je odvetvím s dynamickým rastom, je skutočným nástrojom sociálnej súdržnosti a má veľmi dôležitý spoločenský, zdravotný a finančný dosah v EÚ a jej regiónoch, kde môže výrazne prispievať k miestnemu rozvoju infraštruktúry aj hospodárstva a slúžiť ako hlavná turistická atrakcia;

B.  keďže služby hazardných hier sú vyčlenené z rozsahu pôsobnosti smernice o službách (2006/123/ES) a novej smernice o právach spotrebiteľov (schválenej Európskym parlamentom 23. júna 2011) z dôvodu ich špecifickosti,

C. keďže financovanie amatérskeho športu sa zabezpečí len vtedy, ak majú držitelia potrebných vnútroštátnych povolení na prevádzkovanie hazardných hier, ktorí platia dane a financujú ďalšie ciele vo verejnom záujme v členských štátoch, zo zákona povinnosť platiť odvody vo verejnom záujme a ak sú účinne chránení proti nezákonnej hospodárskej súťaži,

D. keďže porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje skutočnú hrozbu pre dlhodobé financovanie európskeho športu,

1.  víta štúdiu Komisie o vplyvoch politík vnútorného trhu na financovanie amatérskeho športu a požaduje preklenutie medzery medzi „bohatým“ a „chudobným“ športom prostredníctvom mechanizmov finančnej solidarity; žiada rozvoj európskeho rozmeru čestnosti v športe s počiatočným zameraním na boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili systém na uznávanie kvalifikácií získaných dobrovoľníkmi a kvalifikácií vyžadovaných na výkon regulovaných povolaní súvisiacich so športom;

3.  je presvedčený, že v rámci neustále sa rozvíjajúceho hospodárskeho rozmeru odvetvia športu sú potrebné okamžité zlepšenia v otázkach športu v rozhodujúcich oblastiach, ako je voľný pohyb pracovníkov a služieb, sloboda usadiť sa, uznávanie odbornej kvalifikácie, práva duševného vlastníctva a pravidlá štátnej pomoci, s cieľom zaručiť, že odvetvie športu bude v plnej miere využívať výhody vnútorného trhu;

4.  žiada lepšie uznávanie príspevku športu k celkovým cieľom stratégie Európa 2020 so zreteľom na silný potenciál odvetvia prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu a k novým pracovným miestam a s ohľadom na jeho pozitívny vplyv na sociálne začleňovanie, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj na verejné zdravie a aktívne starnutie;

5.  trvá na tom, že právo udeliť výhradné práva na prevádzkovanie lotérie a iných číselných hier majú mať aj naďalej členské štáty, keďže zastrešujúce športové organizácie v EÚ považujú príspevky z národných lotérií na financovanie najmä amatérskeho športu za nevyhnutné;

6.  vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na zaistenie financovania športu z prostriedkov lotérií;

7.  odporúča, aby členské štáty a športové federácie v prípade, že tak ešte neurobili, zaviedli kolektívny predaj mediálnych práv, ktorého súlad s právnymi predpismi EÚ Komisia uznala pri niekoľkých príležitostiach;

8.  rešpektuje právo členských štátov vypracovať opatrenia na udeľovanie trestov na potlačenie nezákonných hazardných hier na internete; požaduje regulačnú zásadu, podľa ktorej môže spoločnosť prevádzkujúca hazardné hry pôsobiť (alebo uchádzať sa o potrebné vnútroštátne povolenie) v členskom štáte len vtedy, ak to nie je v rozpore so zákonmi v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ;

9.  zdôrazňuje význam športovej výchovy a podporuje iniciatívy športových organizácií a prevádzkovateľov hier, v ktorých sa športovci učia osvedčené postupy v oblasti športových stávok;

10. víta zavedenie koncepcie finančnej fair play v európskom futbale ako hlavný krok k dosiahnutiu finančnej stability a k zabráneniu nespravodlivej súťaži v športe;

11. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vysielaním športových podujatí na verejných miestach na kanáloch vysielajúcich na území členského štátu, v ktorom nemajú práva na prenos;

12. zdôrazňuje, že v čoraz konkurenčnejšom prostredí globálneho športového trhu treba chrániť dostatočné sledovanie a primerané presadzovanie práv duševného vlastníctva v súvislosti s médiami, ochrannými známkami, komerčnými komunikačnými a inými prostriedkami; žiada Komisiu a členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie o ochranu práva duševného vlastníctva športových organizácií s cieľom vytvoriť v EÚ rovnaké podmienky a súčasne rešpektovať slobodu názoru a tlače, a aby zohľadnili význam týchto príjmov pre financovanie amatérskeho športu, pretože to následne umožní profesionálnym klubom zapojiť sa do charitatívnej činnosti v prospech miestnych spoločenstiev a amatérskeho športu;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie článku 20 ods. 2 smernice o službách, ako aj riadne presadzovanie vnútroštátnych ustanovení na vykonávanie pravidla nediskriminácie v právnych systémoch členských štátov zo strany vnútroštátnych orgánov a súdov, a to so zreteľom na cezhraničný predaj lístkov na športové podujatia;

14. podporuje prikročenie Komisie k vypracovaniu štúdie o hospodárskych a právnych aspektoch prestupov hráčov a o ich vplyve na športové súťaže, najmä na postupy výcviku mladých hráčov v kluboch;

15. pripomína, že podľa ustanovení článku 165 ZFEÚ má Európska únia povinnosť podporovať spravodlivosť a ochraňovať čestnosť pri športových súťažiach; zastáva preto názor, že Európska únia by mala vytvoriť štrukturálnu spoluprácu na európskej úrovni s cieľom koordinovať boj proti podvodom a korupcii v športe; popri tom vyzýva Komisiu, aby preskúmala vhodnosť legislatívneho nástroja podľa článku 114 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť harmonizované pravidlá pre zdravé finančné riadenie profesionálnych európskych športových klubov;

16. domnieva sa, že európski občania a najmä mladí ľudia by mali dostať viac informácií o dostupnosti športových programov, projektov, štipendií a výcvikov; vyzýva Komisiu, členské štáty a športové organizácie, aby zjednotili mechanizmy pre ľahko prístupné informácie, ktoré ľuďom pomôžu v plnej miere využiť príležitosti, ktoré na vnútornom trhu ponúkajú programy Spoločenstva;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že podvodné ovplyvňovanie výsledkov v záujme finančných alebo iných výhod bude zakázané, a to tak, že ustanovia za trestný čin akékoľvek ohrozenie čestnosti pri súťažiach vrátane súťaží spojených s uskutočňovaním stávok;

18. vyjadruje presvedčenie, že jedným z hlavných spôsobov na zaistenie dynamického, dobrého a zdravého života pre európskych spotrebiteľov a občanov je zabezpečiť, aby sa občania aktívne zapájali do športových a rekreačných činností v celej Európe, ktoré prispievajú k lepšiemu zdraviu, a to najmä v prípade detí s ohľadom na to, že množstvo prípadov obezity a ďalších zdravotných ochorení sa v nižších vekových skupinách zvyšuje; vyzýva Komisiu, aby vytvorila viac stimulov súvisiacich so zdravím a vyčlenila viac finančných prostriedkov na projekty, najmä na tie, ktorých súčasťou sú cezhraničné športové aktivity;

19. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom usmernení objasnila acquis communautaire v oblasti športu a vychádzal pritom z oznámenia o športe;

20. vyzýva Komisiu, aby otvorila dialóg so všetkými európskymi profesionálnymi športovými organizáciami o tom, ako riešiť problémy vznikajúce z rozdielov medzi členskými štátmi, čo sa týka pracovných zmlúv (napr. minimálny vek pre podpísanie pracovnej zmluvy), pracovných podmienok a platových tabuliek pre profesionálnych športovcov, ako aj pravidiel o štátnej pomoci a pravidiel hospodárskej súťaže pre profesionálny šport (napr. maximálny počet hráčov na celú sezónu vo všetkých súťažiach, obdobia prestupu atď.).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Marielle Gallo, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber


STANOVISKO Výboru pre právne veci (11.10.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Toine Manders

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže hodnoty, ktoré šport stelesňuje, čelia v prostredí právnej neistoty nadmerným komerčným tlakom, ako je ovplyvňovanie výsledkov zápasov;

B.  keďže porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje skutočnú hrozbu pre dlhodobé financovanie európskeho športu,

C. keďže len hospodársky rozmer športu podlieha právnym predpisom EÚ a pravidlá spojené s usporadúvaním športových podujatí, musia ostať mimo rámca ich pôsobnosti,

1.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie na ochranu práv duševného vlastníctva športových organizácií;

2.  odporúča členským štátom a športovým federáciám, aby v prípade, že tak ešte neurobili, zaviedli centralizovaný predaj mediálnych práv, ktorého súlad s právnymi predpismi EÚ Komisia uznala pri niekoľkých príležitostiach;

3.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vysielaním športových podujatí na verejných miestach na kanáloch vysielajúcich na území členského štátu, v ktorom nemajú práva na prenos;

4.  opakuje svoje stanovisko, že športové stávky sú formou komerčného využívania športových súťaží, a nazdáva sa, že Komisia a členské štáty môžu v rámci podpory športu na profesionálnej a amatérskej úrovni chrániť športové súťaže pred každým neoprávneným komerčným využívaním, najmä prostredníctvom uznania práv duševného vlastníctva športových orgánov v súvislosti so súťažami, ktoré organizujú;

5.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s usporiadateľmi športových podujatí a prevádzkovateľmi športových stávok pri riešení podvodného ovplyvňovania výsledkov v záujme finančných alebo iných výhod, a to tak, že akékoľvek ohrozenie čestnosti pri súťažiach vrátane súťaží spojených s uskutočňovaním stávok ustanovia za trestný čin;

6.  zdôrazňuje, že výcvik hráčov na miestnej úrovni je nevyhnutný v záujme trvalého rozvoja európskeho športu; žiada Komisiu, aby uznala legálnosť opatrení na podporu hráčov trénovaných na miestnej úrovni;

7.  vyjadruje svoju jednoznačnú podporu systémom udeľovania licencií a finančnej fair play; považuje tieto opatrenia za primerané;

8.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom usmernení objasnila acquis communautaire v oblasti športu a vychádzala pritom z oznámenia o športe;

9.  uznáva odbornosť a oprávnenosť špeciálnych športových tribunálov pri riešení sporov v oblasti športu, pokiaľ budú tieto tribunály rešpektovať právo občanov na spravodlivý proces;

10. domnieva sa, že by sa mala stanoviť minimálna úroveň kvalifikácie pre futbalových agentov, pričom transparentnosť by sa mala zabezpečiť prostredníctvom registra agentov a zoznamu všetkých športovcov, ktorých každý agent zastupuje, a platov, ktoré dostávajú;

11. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, na základe ktorých budú usporiadatelia športových súťaží dostávať od stávkových spoločností spravodlivý podiel príjmov, keď budú ich súťaže predmetom stávok, aby sa tak chránila bezúhonnosť športu na najnižšej úrovni a aby sa rozvíjal;

12. vyzýva Komisiu, aby otvorila dialóg so všetkými európskymi profesionálnymi športovými organizáciami o tom, ako riešiť problémy vznikajúce z rozdielov medzi členskými štátmi, čo sa týka pracovných zmlúv (napr. minimálny vek pre podpísanie pracovnej zmluvy), pracovných podmienok a platových tabuliek pre profesionálnych športovcov a športovkyne, ako aj pravidiel o štátnej pomoci a pravidiel hospodárskej súťaže pre profesionálny šport (napr. maximálny počet hráčov na celú sezónu vo všetkých súťažiach, obdobia prestupu atď.).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

10.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kurt Lechner, Toine Manders, Paulo Rangel

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Zalba Bidegain


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (3.10.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Emine Bozkurt

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva osobitný charakter športu, zdôrazňuje však, že športové pravidlá musia byť vždy v súlade s právnymi predpismi EÚ, a predovšetkým s Chartou základných práv; zdôrazňuje potrebu transparentnosti a zodpovednosti v riadiacich štruktúrach športu; vyzýva športové riadiace orgány, aby prijali politiku nulovej tolerancie voči korupcii, zaviedli v praxi etické kódexy vychádzajúce zo zásad morálnej integrity a zo skutočného záujmu o spravodlivú súťaž, vytvorili nezávislé vnútorné vyšetrovacie tímy a nadviazali úzku spoluprácu s orgánmi presadzovania práva;

2.  žiada členské štáty, aby zahrnuli definíciu podvodu v oblasti športu do trestného práva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaujali jednotný postoj proti korupcii v športe; zdôrazňuje potrebu zahrnúť všetky formy korupcie v športe do balíka protikorupčných opatrení;

3.  domnieva sa, že manipulácia s výsledkami zápasov, ako aj nelegálne stávkovanie a predstierané sponzorstvo so zámerom dopustiť sa daňových podvodov sú v Európe vážnym problémom a predstavujú typické formy trestnej činnosti s vysokými príjmami a v niektorých členských štátoch s mimoriadne nízkymi trestami a mierou odhalenia; s touto trestnou činnosťou sú často prepojené aktivity špecializovaných kriminálnych organizácií spojených s praním špinavých peňazí, obchodovaním s drogami a obchodovaním s ľuďmi;

4.  vyzýva športové riadiace orgány, aby pred udeľovaním licencií prešetrili spoločnosti, ktoré slúžia ako subdodávatelia pre organizovanie zápasov; žiada športové riadiace orgány, aby vytvorili účinný nástroj na monitorovanie zápasov; žiada Europol, aby v oblasti korupcie v športe spolupracoval so spoločnými vyšetrovacími tímami a s Eurojust-om; podčiarkuje potrebu zintenzívniť spoluprácu s tretími krajinami v boji proti manipulácii s výsledkami zápasov;

5.  očakáva prínosy prestupového registračného systému FIFA (Transfer Matching System – TMS), najmä pokiaľ ide o transparentnosť, dodržiavanie pravidiel vo finančných otázkach a boj proti korupcii a obchodovaniu s ľuďmi; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol systém v súlade s právnymi predpismi EÚ a jej pravidlami v oblasti ochrany údajov; vyzýva športové riadiace orgány, aby údaje z TMS prepojili s inými systémami boja proti korupcii s cieľom zabezpečiť účinnejšie monitorovanie v záujme boja proti manipulácii s výsledkami zápasov;

6.  zdôrazňuje, že neplnoleté osoby by mali byť neustále chránené; vyzýva športové riadiace orgány, aby podrobne a individuálne preskúmali každú poskytnutú výnimku z pravidla zakazujúceho prestupy neplnoletých osôb a aby poskytovanie takýchto výnimiek obmedzili na absolútne minimum;

7.  vyzýva športové riadiace orgány, aby vytvorili systém registrácie hráčskych agentov, ktorý by bol doplnený kódexom správania a sankčným mechanizmom; zdôrazňuje nutnosť profesionalizácie povolania hráčskych agentov udeľovaním osvedčení alebo iným podobným spôsobom;

8.  zdôrazňuje potrebu záväznej dohody medzi športovými riadiacimi orgánmi a stávkovými organizáciami, pokiaľ ide o monitorovanie zápasov a boj proti podvodom v športe; vyzýva stávkové organizácie, aby prevzali zodpovednosť za bezúhonnosť svojho odvetvia a aby v týchto otázkach spolupracovali so športovými riadiacimi orgánmi;

9.  zdôrazňuje potrebu zamerať sa na riešenie problému neautorizovaných prevádzkovateľov hazardných hier z EÚ i z iných štátov, keďže dokážu uniknúť pozornosti systémov monitorovania podvodov v športe;

10. zdôrazňuje, že boj proti dopingu by mal byť v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ, predovšetkým s Chartou základných práv, právnymi predpismi v oblasti ochrany súkromia a údajov a právnymi predpismi v pracovnoprávnej oblasti; vyzýva Svetovú antidopingovú agentúru, aby vytvorila presný a ľahko použiteľný administratívny systém na zisťovanie miesta pobytu v súlade s právom EÚ; zdôrazňuje potrebu príslušných štatistických údajov; pripomína, že je dôležité trestať skôr používanie dopingu než neabsolvovanie testov; vyzýva športovú komunitu, aby v súvislosti so športom propagovala spôsob myslenia, ktorý je spojený s pocitom duševného a telesného zdravia a nie je zameraný jedine na výkon, pretože také zmýšľanie môže v niektorých prípadoch viesť k vzniku závažných foriem závislosti na drogách a dopingových látkach;

11. upozorňuje, že telesná aktivita je nevyhnutnou podmienkou zdravého a vhodného životného štýlu vrátane samostatného života ľudí so zdravotným postihnutím a mala by byť doplnená vyváženou stravou; šport je navyše významným prostriedkom boja proti marginalizácii a sociálnemu vylúčeniu;

12. vyzýva členské štáty, aby vystupňovali svoje úsilie v boji proti násiliu na športových podujatiach, predovšetkým pokiaľ ide o prepravu organizovaných skupín fanúšikov medzi členskými štátmi; s týmto cieľom vyzýva členské štáty, aby podporovali výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov a umožnili tým jednoduchšie predchádzať násiliu na športoviskách i mimo nich;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Európskej komisie o športe sa nevenuje dostatočná pozornosť boju proti diskriminácii; schvaľuje uplatniteľnosť antidiskriminačných právnych predpisov EÚ, ktoré zakazujú všetky formy diskriminácie, v oblasti profesionálneho i amatérskeho športu v Európskej únii a vyzýva všetky členské štáty a Komisiu, aby účinne transponovali a vykonávali smernice 2000/78/ES a 2000/43/ES;

14. považuje športové kluby a štadióny za pracoviská profesionálnych športovcov, takže každá forma diskriminácie je diskrimináciou na pracovisku; vyzýva profesionálne športové organizácie a kluby, aby spustili kampane proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, a to pred účasťou na športových aktivitách, počas nich i po nich, na štadiónoch i mimo nich; požaduje, aby sa zverejňovali výročné správy o pokroku v tejto oblasti; požaduje stanovenie minimálnych sankcií a zmluvné doložky týkajúce sa diskriminácie; vyzýva Komisiu, aby tento proces monitorovala.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Debora Serracchiani, Gianni Vattimo

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Rosbach


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (23.9.2011)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k európskemu rozmeru v športe

(2011/2087(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joanna Senyszyn

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. apríla 2004 o dodržiavaní kľúčových pracovných noriem pri výrobe športových potrieb na olympijské hry(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o ženách a športe(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o nútenej prostitúcii počas medzinárodných športových podujatí(3),

–   so zreteľom na Európsku chartu práv žien v športe – skákať v Olympii – silné, resp. silnejšie ženy vďaka športu (European Chart of Women’s rights in Sports – Jump in Olympia – Strong(er) Women through Sport),

–   so zreteľom na chartu opatrení na odstránenie diskriminácie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT) v športe,

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, ako aj príslušné zainteresované strany, športové združenia a federácie, aby zaručili ženám a mužom rovnaký prístup k vhodným, z hľadiska veku primeraným a dostupným športovým aktivitám a rozvíjali príležitosti na športovanie a programy, ktorými sa podporuje účasť na športových aktivitách a trvalý záujem o ne, a to najmä pre dievčatá a ženy zo znevýhodneného prostredia, s cieľom posilniť sociálne začlenenie a zabezpečiť, aby sa so športovkyňami rovnako zaobchádzalo pri poskytovaní vybavenia a dodávok a pri plánovaní hier, rozvrhu tréningov a trénerstve;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, ako aj príslušné zainteresované strany a športové združenia a federácie, aby zabezpečili rovnosť, pokiaľ ide o členstvo v športových rozhodovacích orgánoch a prístup k trénerským a správcovským pozíciám v športových združeniach;

3.  vyzýva členské štáty a národné federácie, aby zabezpečili, aby muži a ženy, ktorí sa zúčastňujú na športových súťažiach na vysokej úrovni, dostávali ocenenia rovnakej hodnoty, a aby zaručili rovnaké podmienky na tréning a prípravu vrátane zdravotníckej podpory, ako aj rovnaký prístup k súťažným podujatiam, sociálnym dávkam a vhodným systémom opätovného začlenenia po skončení ich športovej kariéry;

4.  vyzýva Radu, Komisiu, členské štáty a národné riadiace športové orgány, aby sa zaviazali k boju proti homofóbii a transfóbii a náležite vykonávali právne predpisy a protidiskriminačné politiky, a to najmä v prípade lesbických, bisexuálnych, homosexuálnych a transsexuálnych športovcov a športovkýň;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti do všetkých svojich činností týkajúcich sa športu a najmä do tvorby politiky, procesov plánovania, rozpočtových postupov a rozvoja ľudských zdrojov, s hlbším porozumením prekážok, ktorým sú vystavené ženy a dievčatá, pokiaľ ide o prístup k športu, zapájanie sa do športových aktivít a prospech z nich, a prijali konkrétne opatrenia s cieľom zaistiť vyvážené zastúpenie žien a mužov na príslušných úrovniach v športových rozhodovacích orgánoch;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili jednotné športové programy s cieľom napadnúť a rozptýliť mylné predstavy o schopnostiach žien, prispieť k zníženiu diskriminácie a rodových stereotypov a rozšíriť úlohu pripisovanú ženám;

7.  vyzýva na vytvorenie ženských sietí v oblasti športu s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov a informácií;

8.  spresňuje, že zapájanie dievčat do športových aktivít popri chlapcoch môže napomôcť prekonanie predsudkov a stereotypov, ktoré často prispievajú k sociálnej zraniteľnosti žien a dievčat;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhla konkrétne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby médiá prinášali športové spravodajstvo, ktoré je vyvážené a vyhýba sa rodovej diskriminácii, a obmedziť stereotypné zobrazovanie žien v športe, a vyzýva národné športové organizácie a orgány, aby sa zaviazali k priebežnému monitorovaniu pokroku v tejto oblasti;

10. opakuje svoju výzvu Eurostatu, aby vypracoval ukazovatele a štatistické údaje týkajúce sa účasti mužov a žien v oblasti športu;

11. domnieva sa, že vrcholové športovkyne sú dobrým vzorom pre mladých ľudí; preto zdôrazňuje dôležitosť úlohy médií pri zviditeľňovaní týchto športovkýň;

12. žiada Komisiu, aby podporovala a povzbudzovala európsky výskum, ktorý by skúmal pretrvávanie rodových nerovností v športe a dôvody, pre ktoré ženy prerušujú svoju športovú kariéru; zdôrazňuje, že uznanie a finančná podpora športových združení a inštitúcií by mala závisieť od dodržiavania rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach športu;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o význame vysokokvalitnej, vekovo primeranej telesnej výchovy vhodnej pre deti určenej pre dievčatá a chlapcov už od materskej školy, a preto navrhuje vypracovať primerané stratégie a usmernenia;

14. vyzýva členské štáty, aby podporovali partnerstvá s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri vzdelávaní odborníkov v oblasti športu a najmä učiteľov telesnej výchovy vzhľadom na kľúčovú úlohu učiteľov pri zvyšovaní informovanosti rodičov a žiakov o potrebe bojovať proti existencii rodových stereotypov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali maximálne úsilie s cieľom podporovať a tým i zabezpečiť zastúpenie oboch pohlaví pri vykonávaní športových aktivít v školách a vo verejných športových zariadeniach;

16. zdôrazňuje, že zákaz rodičov dievčat z prisťahovaleckých rodín týkajúci sa ich zapájania do športových aktivít a plávania na školách nemožno tolerovať ani ospravedlňovať kultúrnymi či náboženskými dôvodmi;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali usmernenia o kombinovaní športového tréningu a všeobecnej telesnej výchovy, ktoré by zohľadňovali rodové hľadisko;

18. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby aj napriek pravidlám či povinnostiam ukladaným ženám, ktoré súvisia s kultúrnymi, tradičnými, historickými alebo náboženskými faktormi v spoločnosti, presadzovali úplnú slobodu žien a mužov venovať sa akémukoľvek športu;

19. vyzýva členské štáty, aby podporovali rodové rozpočtovanie, t. j. v rovnakej miere financovali ženské i mužské športové kluby/národné tímy, aby nikto nebol vylúčený z finančných dôvodov;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili konkrétne opatrenia a programy zamerané na zabezpečenie toho, aby ženy a muž nemuseli zanechať svoju športovú kariéru pre nemožnosť zosúladiť rodinný a profesionálny športový život, a aby poskytovali odbornú prípravu a poradenstvo najmä športovkyniam s cieľom uľahčiť im návrat do pracovného života, najmä po materskej alebo rodičovskej dovolenke;

21. v tejto súvislosti takisto navrhuje zamyslieť sa nad kampaňami na zvýšenie informovanosti o športe zameranými na materské školy a školy, v rámci ktorých by boli bývalí profesionálni športovci a športovkyne prezentovaní ako vzory, s cieľom vzbudiť alebo udržať medzi deťmi a mladými ľuďmi záujem o šport;

22. podporuje vytváranie jasieľ v športových centrách a pri telocvičniach, aby matky a otcovia vychovávajúci malé deti mali zabezpečený rovnaký prístup k športovým zariadeniam;

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala nadnárodné projekty propagujúce odbornú prípravu, ktorá zohľadňuje rodový rozmer a týka sa oblastí manažérstva, trénerstva, rozhodcovstva a masmédií, s cieľom posilniť postavenie žien, aby mohli zastávať rôzne funkcie potrebné v športe;

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila výmenný program pre športovkyne a zvýšila štipendiá, odbornú prípravu a pracovné príležitosti pre športovkyne, trénerky a ostatné profesionálky v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby vypracovala profesijné normy pre odvetvie športu, ktoré budú zahŕňať komplexný opis súčasných a budúcich kvalifikácií špecifických pre toto odvetvie;

25. poukazuje na to, že mnohé dievčatá sa venujú športu v mladšom veku a mnohé ho zanechávajú v období dospievania; v tejto súvislosti odkazuje na výskum, z ktorého vyplynulo, že dievčatá sú vystavené či už zjavnému alebo nepatrnému tlaku zo strany svojich rovesníkov a rodín, aby „boli ženskejšie“ alebo sa ujali povinností, ktoré im bránia v tom, aby sa športu venovali naďalej; nabáda členské štáty a národné riadiace športové orgány, aby vypracovali stratégie pre programy a trénerov najmä na podporu dievčat so záujmom o šport s cieľom rozvinúť ich identitu ako športovkýň;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sprístupnili finančné prostriedky v rovnakej výške pre športovcov i športovkyne a spolufinancovali projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) s cieľom podporiť športovú infraštruktúru prispôsobenú potrebám žien a z Európskeho sociálneho fondu (ESF) s cieľom podporiť zručnosti a zamestnateľnosť žien v odvetví športu vrátane manažérskych a vrcholových pozícií vo vplyvných medzinárodných športových agentúrach a federáciách, ako sú Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) and Medzinárodný olympijský výbor (MOV);

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili finančnú podporu pre športové združenia a organizácie, ktorá by bola podmienená požiadavkou dodržiavať zásadu rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Jill Evans, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn

(1)

Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 757.

(2)

Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 605.

(3)

Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 292.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Zalba Bidegain

Posledná úprava: 1. decembra 2011Právne oznámenie