Proċedura : 2009/0059(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0401/2011

Testi mressqa :

A7-0401/2011

Dibattiti :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Votazzjonijiet :

PV 01/12/2011 - 6.14
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.16
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0533

RAPPORT     ***III
PDF 164kWORD 110k
24 ta' Novembru 2011
PE 474.027v03-00 A7-0401/2011

dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli

(PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD))

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

'Chairman' tad-delegazzjoni: Alejo Vidal-Quadras

Rapporteur: Helmut Scholz

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli

(PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tielet qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u d-dikjarazzjonijiet rilevanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2009)0197),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari(2) dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari(3),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi tal-Parlament għall-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (COM(2011)0167),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fit-tieni qari,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(13) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 69 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tad-delegazzjoni tiegħu għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni (A7-0401/2011),

1.  Japprova t-test konġunt;

2.  Jikkonferma d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament u tal-Kunsill annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att, flimkien mad-dikjarazzjonijiet relattivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1)

Testi adottati tal-21.10.2010, P7_TA(2010)0381.

(2)

Testi adottati tat-3.2.2011, P7_TA(2011)0033.

(3)

ĠU C 7 E, 12.1.2011, p. 1.


NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

Il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (Regolament ICI) fil-21 ta' April 2009. Il-proposta ġiet ippreżentata bħala parti mir-rieżami intermedju tal-istrumenti ta' finanzjament esterni. L-għan ewlieni huwa li jiġi estiż l-ambitu tar-Regolament ICI biex jinkludi wkoll il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw koperta bir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006, l-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) għal kooperazzjoni ġeografika ma' pajjiżi fl-Asja, l-Asja Ċentrali u l-Amerika Latina, kif ukoll l-Iraq, l-Iran, il-Jemen u l-Afrika t'Isfel. Ir-Regolament ICI emendat jipprovdi bażi legali xierqa għal attivitajiet (ta' finanzjament) li ma jissodisfawx il-kriterji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) kif stabbiliti mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (DAC/OECD) u li fuq dik il-bażi huma esklużi mir-Regolament DCI.

Ir-Regolament ICI emendat isaħħaħ aktar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi kemm li qed jiżviluppaw kif ukoll li huma sħab ewlenin fl-ekonomija dinjija, bħaċ-Ċina, il-Brażil u l-Messiku u reġjuni bħall-Asja Ċentrali u l-Lvant Nofsani, l-Asja, l-Amerika Latina, kif ukoll l-Afrika t'Isfel. L-ammont ta' referenza miżjud huwa ta' EUR 176 miljun għall-perjodu 2010-2013.

I. Il-proċedura leġiżlattiva qabel il-konċiljazzjoni (l-ewwel u t-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew adotta l-ewwel qari tiegħu fil-21 ta' Ottubru 2010. Dan ippropona li jittejjeb l-involviment tal-Parlament Ewropew fil-programmazzjoni, l-evalwazzjoni u r-rappurtar ta' programmi ta' kooperazzjoni multiannwali u daħħal xi emendi dwar il-finanzjament tal-istrument ICI.

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-10 ta' Diċembru 2010. Ħafna emendi ġew aċċettati iżda l-Kunsill ma aċċettax it-talba tal-Parlament Ewropew biex l-atti delegati għall-adozzjoni ta' programmi ta' kooperazzjoni multiannwali (dokumenti ta' strateġija multiannwali) jitqiesu bħala atti mhux vinkolanti fl-opinjoni tal-Kunsill, li għalhekk għandhom jiġu adottati bħala miżuri implimentattivi. Ma aċċettax ukoll l-emendi għall-Artikolu 16 rigward il-finanzjament (il-Kunsill sostna li dan għandu jiġi deċiż miż-żewġ fergħat baġitarji (il-PE u l-Kunsill) fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali).

Il-Parlament adotta t-tieni qari tiegħu fit-3 ta' Frar 2011 (u kkonferma l-pożizzjoni fl-ewwel qari).

Il-Kunsill adottat t-tieni qari tiegħu fid-19 ta' Lulju 2011.

II. Konċiljazzjoni

Wara l-votazzjoni tat-tieni qari fit-3 ta' Frar u fid-dawl tar-rieda politika li l-konċiljazzjoni tiġi konkluża mill-aktar fis possibbli, il-laqgħa kostitwenti tad-delegazzjoni tal-PE għall-kumitat ta' konċiljazzjoni saret fi Strasburgu fil-15 ta' Frar 2011. Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew iddeċidiet li tinnegozja l-erba' fajls (DCI, DCI/BAM, ICI+ u EIDHR) ikkonċernati bħala pakkett. Waqt ir-rieżami intermedju ta' DCI u EIDHR, intlaħaq qbil li dawn kellhom jibqgħu invarjati u għalhekk ma hemm l-ebda dokument ta' strateġija previst sal-2013. Għalhekk in-negozjati komplew dwar il-fajl ICI+(1) (fadal dokument ta' strateġija wieħed) u l-fajl DCI/BAM(2) (fadal 10 dokumenti ta' strateġija).

Proċedura

Saru tmien trilogi fit-30 ta' Marzu, fil-11 ta' Mejju, fil-25 ta' Mejju, fit-22 ta' Ġunju, fil-5 ta' Lulju, fis-6 ta' Settembru (l-ewwel laqgħa tal-kumitat ta' konċiljazzjoni), fis-27 ta' Settembru u fid-19 ta' Ottubru. Saru seba' laqgħat tad-delegazzjoni tal-Parlament fil-15 ta' Frar, fit-12 ta' Mejju, fil-5 ta' Lulju, fis-6 ta' Settembru, fl-20 ta' Settembru, fil-11 ta' Ottubru u fil-25 ta' Ottubru. Il-qbil politiku ntlaħaq fil-31 ta' Ottubru 2011.

Kontenut

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu li jistabbilixxu d-deċiżjonijiet fundamentali (objettivi, prijoritajiet, allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi u riżultati mistennija) bil-kodeċiżjoni. Waqt it-trilogu tas-27 ta' Settembru, intlaħaq qbil provviżorju dwar proposta għal pakkett ta' kompromess (dwar ICI+, DCI/BAM u dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu futur tal-atti delegati). Dan il-pakkett ġie approvat mill-Coreper fid-29 ta' Settembru 2011. Fil-laqgħa tal-11 ta' Ottubru, id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew iddeċidiet, madankollu, li n-negozjati kellhom jitkomplew, speċjalment dwar il-fajl DCI/BAM. Għalhekk fid-19 ta' Ottubru sar trilogu ieħor, fejn il-Kunsill żamm il-ftehim provviżorju milħuq fit-trilogu tas-27 ta' Settembru. Inqabel li l-ftehim provviżorju jerġa' jitressaq quddiem id-delegazzjoni tal-Parlament għal votazzjoni finali. Id-delegazzjoni tal-PE adottat il-ftehim fil-laqgħa tagħha tal-25 ta' Ottubru.

Il-konċiljazzjoni ntemmet bi skambju ta' ittri (l-24 u s-26 ta' Ottubru 2011).

Ir-riżultat kumplessiv tal-konċiljazzjoni huwa pożittiv. Intlaħaq qbil li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddeċiedu flimkien dwar deċiżjonijiet strateġiċi importanti bil-kodeċiżjoni.

Barra minn hekk, intlaħaq qbil dwar Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-atti delegati fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni għall-istrumenti finanzjarji futuri, li ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati favur l-inklużjoni ta' atti delegati fl-istrumenti l-ġodda.

Dwar l-istrument ICI+

Il-qbil milħuq jippermetti lill-Unjoni Ewropea ssaħħaħ l-attivitajiet għajr l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp ma' pajjiżi kemm li qed jiżviluppaw kif ukoll li huma sħab ewlenin fl-ekonomija dinjija (bħall-Indja, il-Brażil u ċ-Ċina).

Il-Parlament Ewropew insista fuq Anness bl-allokazzjoni finanzjarja ta' fondi skont il-qasam ta' prijorità (Diplomazija Pubblika u Outreach, Promozzjoni tas-sħubija ekonomika u tal-kooperazzjoni kummerċjali, kuntatti bejn il-persuni) b'perċentwali minimi. L-istabbiliment ta' dawn l-allokazzjonijiet finanzjarji fl-att bażiku isaħħaħ il-pożizzjoni ta' negozjar tal-Parlament Ewropew għal atti delegati futuri.

Fi spirtu ta' kompromess il-Parlament Ewropew aċċetta Dikjarazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet finanzjarji.

III. Konklużjoni

Id-delegazzjoni tal-PE ddeċidiet li tinnegozja l-erba' fajls leġiżlattivi bħala pakkett. Dan l-approċċ wassal għal titjib konsiderevoli. Il-pakkett kumpelssiv konkluż fi tmiem il-proċedura ta' konċiljazzjoni se jtejjeb il-pożizzjoni tal-Parlament dwar atti delegati fl-istrumenti li jmiss. Id-delegazzjoni tirrakkomanda li, fi spirtu ta' kompromess, jinżamm l-approċċ ibbażat fuq pakkett, u li l-Parlament japprova t-test konġunt fit-tielet qari.

(1)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli, 2009/0059(COD).

(2)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp, 2010/0059(COD).


PROĊEDURA

Taqsima

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli

Referenzi

PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD)

President tad-delegazzjoni: Viċi President

Alejo Vidal-Quadras

Kumitat responsabbli

  President

INTAVital Moreira

Rapporteur(s)

Helmut Scholz

 

Abbozz ta' att eżaminat fl-1 qari

COM(2009)0197 – C7-0101/2009

Data tal-1 qari tal-PE – Numru P

21.10.2010

P7_TA(2010)0381

Proposta emendata tal-Kummissjoni

 

Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

16440/1/2010 – C7-0425/2010

16.12.2010

Proposta tal-Kummissjoni

(skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea)

COM(2010)0786

Data tat-2 qari tal-PE – Numru P

3.2.2011

P7_TA(2011)0033

Opinjoni tal-Kummissjoni

(skont l-Artikolu 294(7)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea)

COM(2011)0167

Data meta l-Kunsill irċieva t-tieni qari

23.3.2011

Data tal-ittra tal-Kunsill dwar iċ-ċaħda tal-emendi tal-PE

19.7.2011

Laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

6.9.2011

 

 

 

Data tal-votazzjoni tad-delegazzjoni tal-PE

25.10.2011

Riżultat tal-votazzjoni

+:

–:

0:

17

6

3

Membri preżenti

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Sostitut(i) preżenti

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2) tar-Regoli ta' Proċedura) preżenti

Leonidas Donskis

Data tal-ftehim fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

 

Ftehim permezz ta' skambju ta' ittri

24.10.2011

26.10.2011

Data meta l-kopresidenti stabbilew li t-test konġunt ġie approvat u ntbagħat lill-PE u lill-Kunsill

31.10.2011

Data tat-tressiq 

24.11.2011

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...

ESTENSJONI TAL-PERJODI TA' SKADENZA

Skadenza għat-tieni qari tal-Kunsill

23.7.2011

Skadenza għas-sejħa tal-kumitat

Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

13.9.2011

Il-Kunsill – 24.08.2011

Skadenza għall-ħidma fil-kumitat

Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

01.11.2011

Il-Kunsill – 6.10.2011

Skadenza għall-adozzjoni tal-att

Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

 

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Novembru 2011Avviż legali