Postup : 2010/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0403/2011

Předložené texty :

A7-0403/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.13
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0532

ZPRÁVA     ***III
PDF 156kWORD 108k
24. listopadu 2011
PE 474.030v03-00 A7-0403/2011

o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem

(PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru

Předseda delegace: Alejo Vidal-Quadras

Zpravodaj: Charles Goerens

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem

(PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Řádný legislativní postup: třetí čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem a na příslušná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0102),

–   s ohledem na své stanovisko ve druhém čtení(2) k postoji Rady v prvním čtení(3),

–   s ohledem na stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu k postoji Rady v prvním čtení (KOM(2011)0179),

–   s ohledem na postoj Rady ve druhém čtení,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu své delegace v dohodovacím výboru (A7-0403/2011),

1.  schvaluje společný návrh;

2.  prohlašuje, že je připraven kompromisní balíček v zájmu dohody přijmout, protože zbývající doba platnosti stávajících nástrojů je poměrně krátká; vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku neflexibilního postupu Rady nebylo možné dále vylepšit text zřizující nástroj DCI/BAM, zejména část týkající se úlohy Parlamentu při přijímání strategických rozhodnutí, kdy má rovnocenné postavení obou zákonodárných orgánů zásadní význam; zdůrazňuje, že tento výsledek nezavádí precedens pro budoucí jednání o finančních nástrojích vnější pomoci pro období po roce 2013; prohlašuje, že v souladu s kritérii stanovenými v čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude Parlament trvat na používání aktů v přenesené pravomoci vždy, když se bude jednat o strategická politická rozhodnutí o financování a plánování těchto nástrojů;

3.  potvrzuje společné prohlášení Parlamentu a Rady připojené k tomuto usnesení;

4.  bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co se ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s prohlášeními Parlamentu, Rady a Komise, které se aktu týkají, v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Texty přijaté dne 21.10.2010, P7_TA(2011)0382.

(2)

Texty přijaté dne 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.

(3)

Úř. věst. C 7 E, 12.1.2011, s. 17.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Dohodovací řízení

Na základě hlasování ve druhém čtení, které proběhlo dne 3. února, a s ohledem na politickou vůli co nejdříve uzavřít dohodovací řízení se dne 15. února 2011 ve Štrasburku konala ustavující schůze delegace EP v dohodovacím výboru. Delegace EP se rozhodla jednat o čtyřech dotčených nástrojích (DCI, DCI/BAM, ICI+ a EIDHR) jako o jednom balíčku. Při střednědobém přezkumu nástrojů DCI a EIDHR bylo dohodnuto, že tyto nástroje zůstanou nezměněny, jelikož se až do roku 2013 neplánují žádné nové strategické dokumenty. Další jednání se proto soustředila na nástroj ICI+(1) (zbývá projednat jeden strategický dokument) a nástroj DCI/BAM(2) (zbývá projednat deset strategických dokumentů).

II. Postup

Celkem proběhlo osm třístranných jednání, a to ve dnech 30. března, 11. května, 25. května, 22. června, 5. července, 6. září (první schůze dohodovacího výboru), 27. září a 19. října. Ve dnech 15. února, 12. května, 5. července, 6. září, 20. září, 11. října a 25. října proběhlo sedm schůzí parlamentní delegace. Politické dohody bylo dosaženo dne 31. října 2011.

Delegace EP schválila tuto dohodu na své schůzi konané dne 25. října (pro:17 hlasů, proti: 6 hlasů, zdrželi se: 3 členové).

Dohodovací řízení bylo ukončeno výměnou dopisů (24. a 26. října 2011).

III. Závěry

Evropský parlament prohlašuje, že je připraven kompromisní balíček v zájmu dohody přijmout, protože zbývající doba platnosti stávajících nástrojů je poměrně krátká. Vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku neflexibilního postupu Rady nebylo možné dále vylepšit text zřizující nástroj DCI/BAM, zejména část týkající se úlohy Parlamentu při přijímání strategických rozhodnutí, kdy má rovnocenné postavení obou zákonodárných orgánů zásadní význam. Parlament zdůrazňuje, že tento výsledek nezavádí precedens pro budoucí jednání o finančních nástrojích vnější pomoci pro období po roce 2013. V souladu s kritérii stanovenými v čl. 290 odst. 1 SFEU bude Parlament trvat na používání aktů v přenesené pravomoci vždy, když se bude jednat o strategická politická rozhodnutí o financování a plánování těchto nástrojů.

(1)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, 2009/0059 (COD).

(2)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, 2010/0059(COD).


POSTUP

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

Referenční údaje

PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059 (COD)

Předseda(předsedkyně) delegace:

místopředseda(místopředsedkyně)

Alejo Vidal-Quadras

Věcně příslušný výbor

Předseda(předsedkyně)

DEVEEva Joly

Zpravodaj(ové)

Charles Goerens

 

Návrh aktu projednanýprvním čtení

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010

Datum prvního čteníEP – číslo P

21.10.2010

P7_TA(2010)0382

Pozměněný návrh Komise

 

Postoj Radyprvním čtení

Datum oznámení na zasedání

16447/1/2010 – C7-0424/2010

16.12.2010

Postoj Komise

(čl. 294 odst. 6 Smlouvyfungování Evropské unie)

COM(2010)0787

Datum druhého čtení EP – číslo P

3.2.2011

P7_TA(2011)0030

Stanovisko Komise

(čl. 294 odst. 7 Smlouvyfungování Evropské unie)

KOM(2011)0179

Datum, kdy Rada obdržela zněnídruhého čtení

23.3.2011

Datum dopisu Radyneschválení pozměňovacích návrhů EP

19.7.2011

Schůze dohodovacího výboru

6.9.2011

 

 

 

Datum hlasování delegace EP

25.10.2011

Výsledek hlasování

+:

–:

0:

17

6

3

Přítomní členové

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Přítomný(í) náhradník(ci)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Přítomný(í) náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2 jednacího řádu)

Leonidas Donskis

Datum, kdy bylo dosaženo dohodydohodovacím výboru

 

Dohoda, které bylo dosaženo výměnou dopisů

24.10.2011

26.10.2011

Datum, kdy spolupředsedové konstatovali, že společný návrh byl schválenpředán EPRadě

31.10.2011

Datum předložení

24.11.2011

Poznámky (údaje, které jsoudispozici jenjednom jazyce)

...

PRODLOUŽENÍ LHŮT

Lhůta pro druhé čteníRadě

23.7.2011

Lhůta pro svolání dohodovacího výboru

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

13.9.2011Council – 24.08.2011

Lhůta pro prácidohodovacím výboru

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

01.11.2011Council – 6.10.2011

Lhůta pro přijetí aktu

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

 

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2011Právní upozornění