Procedūra : 2009/0060B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0404/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0404/2011

Debates :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Balsojumi :

PV 01/12/2011 - 6.15
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0534

ZIŅOJUMS     ***III
PDF 170kWORD 114k
2011. gada 24. novembra
PE 474.029v03-00 A7-0404/2011

par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

(PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

Delegācijas vadītājs: Alejo Vidal-Quadras

Referentes: Kinga Gál, Barbara Lochbihler

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

(PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, un attiecīgos Parlamenta un Padomes paziņojumus (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011),

–   ņemot vērā savu nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0194),

–   ņemot vērā savu nostāju otrajā lasījumā(2) attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā(3),

–   ņemot vērā Komisijas sniegto atzinumu par Parlamenta grozījumiem Padomes nostājā pirmajā lasījumā (COM(2011)0170),

–   ņemot vērā Padomes nostāju otrajā lasījumā,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 13. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu,

–   ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A7-0404/2011),

1.  apstiprina kopīgo dokumentu;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt šo aktu pēc tam, kad viņš būs pārbaudījis, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (kopā ar attiecīgajiem Parlamenta un Padomes paziņojumiem);

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo normatīvo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, 21.10.2010., P7_TA(2010)0380.

(2)

Pieņemtie teksti, 3.2.2011., P7_TA(2011)0031.

(3)

OV C 7 E, 12.1.2011., 14. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārēja informācija

Komisija 2009. gada 21. aprīlī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē.

Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) ir viens no ārējo darbību finansēšanas instrumentiem, kuri tiek aplūkoti kopumā(1).

EIDHR kopā ar Attīstības sadarbības instrumentu (DCI) ir viens no tikai diviem ES ārējās darbības finanšu instrumentiem, kas neparedz izņēmumu attiecībā uz principu par izmaksu, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām un citiem fiskāliem maksājumiem, neattiecināmību uz Savienības finansējumu. Visi pārējie instrumenti šajā jomā ļauj katru gadījumu izskatīt atsevišķi un elastīgi pieņemt lēmumus par šo izmaksu finansēšanu tā, lai pienācīgi īstenotu programmas un projektus. Šāda elastība ir būtiska, jo stingrie formulējumi attiecībā uz EIDHR un DCI instrumentiem var ļoti apgrūtināt darbības, kuras finansē no ārējās palīdzības.

Komisijas priekšlikuma iecere ir saskaņot šā instrumenta attiecīgo noteikumu ar pārējiem instrumentiem, papildinot 13. panta 6. punktu ar vārdu „principā”.

I. Likumdošanas kārtība pirms samierināšanas procedūras (pirmais un otrais lasījums)

Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobrī pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā. Padome 2010. gada 21. decembrī pieņēma nostāju pirmajā lasījumā. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome piekrita ierosinātajām izmaiņām, lai saskaņotu attiecīgos instrumentus. Padome arī piekrita Eiropas Parlamenta priekšlikumam sākotnējo priekšlikumu sadalīt divos atsevišķos priekšlikumos (attiecībā uz DCI un uz EIDHR). Eiropas Parlaments arī ierosināja ieviest LESD 290. pantā paredzēto kārtību daudzgadu sadarbības programmu un stratēģijas dokumentu pieņemšanai. Tomēr Padome neatbalstīja šo ierosinājumu un apgalvo, ka šie pasākumi ir īstenošanas pasākumi (jo tie nav juridiski saistoši akti).

Eiropas Parlaments 2011. gada 3. februārī pieņēma savu nostāju otrajā lasījumā.

Padome noraidīja šo nostāju otrajā lasījumā 2011. gada 19. jūlijā.

II. Samierināšana

Pēc 3. februāra balsojuma par nostāju otrajā lasījumā un ņemot vērā politisko gribu pabeigt samierināšanu pēc iespējas ātrāk, 2011. gada 15. februārī Strasbūrā notika EP delegācijas Samierināšanas komitejā dibināšanas sanāksme. EP delegācija nolēma apspriest četrus dokumentus (DCI, DCI/BAM, ICI+ un EIDHR), kuri uzskatāmi par vienotu dokumentu kopumu. Veicot DCI un EIDHR termiņa vidusposma pārskatu, tika panākta vienošanās, ka tie paliks nemainīgi, jo līdz 2013. gadam nav paredzēti jauni stratēģijas dokumenti. Tāpēc sarunas turpinājās par ICI+ dokumentiem(2) un DCI/BAM dokumentiem(3).

Procedūra

Pavisam notika astoņas trialoga sanāksmes, proti, 30. martā, 11. maijā, 25. maijā, 22. jūnijā, 5. jūlijā, 6. septembrī (samierināšanas komitejas pirmā sanāksme), 27. septembrī un 19. oktobrī.

Notika arī septiņas Parlamenta delegācijas sanāksmes, proti, 15. februārī, 12. maijā, 5. jūlijā, 6. septembrī, 20. septembrī, 11. oktobrī un 25. oktobrī. Politiskā vienošanās tika panākta 2011. gada 31. oktobrī.

Saturs

Eiropas Parlaments un Padome vienojās pieņemt svarīgākos lēmumus (mērķi, prioritātes, paredzamais finanšu sadalījums un gaidāmie rezultāti) saskaņā ar koplēmuma procedūru. Trialoga sanāksmē 27. septembrī tika panākta pagaidu vienošanās par ierosināto kompromisa paketi (ICI+, DCI/BAM un Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgā deklarācija par deleģēto tiesību aktu turpmāku izmantošanu. Šo dokumentu kopumu 2011. gada 29. septembrī apstiprināja Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper). Eiropas Parlamenta delegācija 11. oktobra sanāksmē tomēr nolēma, ka sarunas ir jāturpina, jo īpaši attiecībā uz DCI/BAM dokumentiem. Tāpēc 19. oktobrī notika vēl viena trialoga sanāksme, kurā Padome palika pie pagaidu vienošanās, kas tika panākta 27. septembra trialogā. Tika nolemts pagaidu vienošanos vēlreiz iesniegt Parlamenta delegācijai galīgajam balsojumam. Eiropas Parlamenta delegācija 25. oktobra sanāksmē apstiprināja vienošanos.

Samierināšanas procesu noslēdza vēstuļu apmaiņa (2011. gada 24. un 26. oktobrī).

Samierināšanas kopējais rezultāts ir pozitīvs. Ir panākta vienošanās, ka Eiropas Parlaments un Padome kopīgi lemj par svarīgiem stratēģiskiem jautājumiem, izmantojot koplēmuma procedūru.

Turklāt tika panākta vienošanās par kopīgu Eiropas Parlamenta un Padomes deklarāciju par deleģēto tiesību aktu izmantošanu saistībā ar turpmāko finanšu instrumentu ārējo attiecību aspektiem, ar ko tiek stiprināta Eiropas Parlamenta sarunu pozīcija attiecībā uz deleģēto aktu iekļaušanu jaunajos instrumentos.

III. Secinājums

EP delegācija nolēma apspriest četrus tiesību aktus kā vienotu dokumentu kopumu. Šāda pieeja deva ievērojamus uzlabojumus. Samierināšanas procedūras noslēgumā panāktais kopējais rezultāts uzlabos Parlamenta nostāju attiecībā uz deleģētajiem aktiem turpmākajos instrumentos. Cenšoties panākt kompromisu, delegācija ierosina saglabāt pieeju tiesību aktiem kā vienotam dokumentu kopumam un Parlamentam — apstiprināt kopīgo dokumentu trešajā lasījumā.

(1)

kopā ar DCI/BAM instrumentu (2010/0059 (COD)), DCI (2009/0060A (COD)) un ICI+ (2009/0059 (COD)).

(2)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni, 2009/0059(COD).

(3)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā, 2010/0059(COD).


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

Atsauces

PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Delegācijas vadītājs(-a): vadītāja vietnieks(-ce)

Alejo Vidal-Quadras

Par jautājumu atbildīgā komiteja

  Priekšsēdētājs(-a)

AFET

Elmar Brok

Referents(-i)

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

 

Pirmajā lasījumā izskatītais akta projekts

COM(2009)0194 – C7-0158/2009

EP 1. lasījuma datums – P numurs

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Grozītais Komisijas priekšlikums

 

Padomes nostāja 1. lasījumā

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

16446/1/2010 – C7-0427/2010

16.12.2010

Komisijas nostāja

(LESD 294. panta 6. punkts)

COM(2010)0789

EP 2. lasījuma datums – P numurs

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Komisijas atzinums

(LESD 294. panta 7. punkta c) apakšp.)

COM(2011)0170

Datums, kad Padome saņēma 2. lasījumu

23.3.2011

Datums Padomes vēstulei par to, ka tā neapstiprina EP grozījumus

19.7.2011

Samierināšanas komitejas sanāksmes

6.9.2011

 

 

 

Datums, kad notika balsošana EP delegācijā

25.10.2011

Balsošanas rezultāti

+:

–:

0:

17

6

3

Deputāti, kas bija klāt balsošanā

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Aizstājēji, kas bija klāt balsošanā

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Aizstājēji (Reglamenta 187. panta 2. punkts), kas bija klāt balsošanā

Leonidas Donskis

Datums, kad panākta vienošanās Samierināšanas komitejā

 

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā

24.10.2011

26.10.2011

Datums, kad līdzpriekšsēdētāji konstatējuši, ka kopīgais dokuments ir apstiprināts un nosūtīts uz EP un Padomi

31.10.2011

Iesniegšanas datums

24.11.2011

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

TERMIŅU PAGARINĀJUMI

Termiņš 2. lasījumam Padomē

23.7.2011

Komitejas sasaukšanas termiņš

  Iestāde, kas to pieprasa – datums

13.9.2011Padome – 24.08.2011

Termiņš darbam komitejā

  Iestāde, kas to pieprasa – datums

01.11.2011Padome – 6.10.2011

Tiesību akta pieņemšanas termiņš

  Iestāde, kas to pieprasa – datums

 

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 30. novembraJuridisks paziņojums