Procedura : 2009/0060B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0404/2011

Teksty złożone :

A7-0404/2011

Debaty :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.15
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0534

SPRAWOZDANIE     ***III
PDF 167kWORD 103k
24 listopada 2011
PE 474.029v03-00 A7-0404/2011

w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

(PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego

Przewodniczący delegacji: Alejo Vidal-Quadras

Sprawozdawczynie: Kinga Gál, Barbara Lochbihler

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

(PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0194),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w drugim czytaniu(2) dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu(3),

–   uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (COM(2011)0170),

–   uwzględniając stanowisko Rady w drugim czytaniu,

–   uwzględniając art. 294 ust. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 69 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie delegacji PE do komitetu pojednawczego (A7-0404/2011),

1.  zatwierdza wspólny projekt;

2.  potwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji tego aktu wraz z odnoszącym się do niego oświadczeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Teksty przyjęte dnia 21.10.2010 r., P7_TA(2010)0380.

(2)

Teksty przyjęte dnia 3.2.2011 r., P7_TA(2011)0031.

(3)

Dz.U. C 7 E z 12.1.2011, s. 14.


UZASADNIENIE

Kontekst

W dniu 21 kwietnia 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie.

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR) rozpatrywany jest w pakiecie wraz z innymi instrumentami finansowymi z dziedziny działań zewnętrznych(1).

EIDHR oraz instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) to jedyne instrumenty w dziedzinie działań zewnętrznych, które nie przewidują wyjątku od zasady, że koszty związane z podatkami, cłami i innymi opłatami nie kwalifikują się do finansowania ze środków UE. Pozostałe instrumenty w tej dziedzinie dopuszczają pewną elastyczność, zezwalając na finansowanie takich kosztów na podstawie analizy poszczególnych przypadków, z korzyścią dla właściwego wdrażania programów i projektów. Taka elastyczność ma zasadnicze znaczenie, gdyż rygorystyczna formuła EIDHR i DCI może niezwykle utrudniać działania finansowane w ramach pomocy zewnętrznej.

Celem wniosku Komisji jest dostosowanie odpowiednich przepisów do pozostałych instrumentów przez dodanie słów „co do zasady” w art. 13 ust. 6.

I. Procedura ustawodawcza przed zwołaniem komitetu pojednawczego (pierwsze i drugie czytanie)

Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 2010 r. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 21 grudnia 2010 r. Parlament Europejski i Rada zgodziły się co do zmiany proponowanej w celu ujednolicenia odpowiednich instrumentów. Rada zgodziła się również na propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą podzielenia pierwotnego wniosku na dwa odrębne (w sprawie DCI i w sprawie EIDHR). Parlament Europejski zaproponował także wprowadzenie procedury, o której mowa w art. 290 TFUE, do celów przyjmowania wieloletnich programów współpracy oraz dokumentów strategicznych. Rada nie zgodziła się jednak na tę propozycję, argumentując, że środki te są środkami wykonawczymi (gdyż nie są to akty prawnie wiążące).

W dniu 3 lutego 2011 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w drugim czytaniu.

Rada odrzuciła to stanowisko w drugim czytaniu w dniu 19 lipca 2011 r.

II. Postępowanie pojednawcze

Po głosowaniu w drugim czytaniu, które miało miejsce w dniu 3 lutego, zważywszy na polityczną wolę jak najszybszego zakończenia postępowania pojednawczego, w dniu 15 lutego 2011 r. w Strasburgu odbyło się posiedzenie organizacyjne delegacji PE do komitetu pojednawczego. Delegacja PE podjęła decyzję, że będzie negocjować związane ze sobą cztery zagadnienia (DCI, DCI/BAM, ICI+ oraz EIDHR) w formie pakietu. W czasie przeglądu średniookresowego DCI i EIDHR uzgodniono, że instrumenty te pozostaną niezmienione, gdyż do 2013 r. nie przewiduje się powstania nowych dokumentów strategicznych. W związku z tym dalsze negocjacje dotyczyły ICI+(2) oraz DCI/BAM(3).

Procedura

Odbyło się osiem posiedzeń trójstronnych w dniach: 30 marca, 11 maja, 25 maja, 22 czerwca, 5 lipca, 6 września (pierwsze posiedzenie komitetu pojednawczego), 27 września i 19 października.

Odbyło się siedem posiedzeń delegacji Parlamentu w dniach: 15 lutego, 12 maja, 5 lipca, 6 września, 20 września, 11 października i 25 października. Porozumienie polityczne osiągnięto dnia 31 października 2011 r.

Treść

Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że podejmą kluczowe decyzje (dotyczące celów, priorytetów, orientacyjnego podziału środków finansowych i oczekiwanych wyników) w ramach procedury współdecyzji. Na posiedzeniu trójstronnym w dniu 27 września osiągnięto tymczasowe porozumienie w sprawie proponowanego pakietu kompromisowego (dotyczącego instrumentu ICI+ i DCI/BAM oraz obejmującego wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyszłego wykorzystywania aktów delegowanych). COREPER poparł ten pakiet w dniu 29 września 2011 r. Jednak na posiedzeniu w dniu 11 października delegacja Parlamentu Europejskiego postanowiła kontynuować negocjacje, w szczególności w zakresie DCI/BAM. W związku z tym dnia 19 października odbyło się kolejne posiedzenie trójstronne, na którym Rada podtrzymała tymczasowe porozumienie osiągnięte na posiedzeniu trójstronnym w dniu 27 września. Postanowiono ponownie przedłożyć tymczasowe porozumienie delegacji Parlamentu, aby przeprowadziła końcowe głosowanie. Delegacja PE przyjęła to porozumienie na posiedzeniu w dniu 25 października.

Postępowanie pojednawcze zostało zakończone wymianą pism (z dnia 24 i 26 października 2011 r.).

Ogólny wynik postępowania jest pozytywny. Uzgodniono, że Parlament Europejski i Rada będą wspólnie decydować o ważnych kwestiach strategicznych w ramach procedury współdecyzji.

Ponadto uzgodniono wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania aktów delegowanych w obszarze stosunków zewnętrznych w ramach przyszłych instrumentów finansowych, które umacnia pozycję negocjacyjną Parlamentu w kwestii włączania aktów delegowanych w ramy nowych instrumentów.

III. Wniosek

Delegacja PE podjęła decyzję, że będzie negocjować cztery zagadnienia ustawodawcze w formie pakietu. Podejście to poskutkowało znacznymi ulepszeniami. Ogólny pakiet ustalony na zakończenie procedury pojednawczej umocni stanowisko Parlamentu w sprawie aktów delegowanych w zakresie przyszłych instrumentów. W duchu kompromisu delegacja zaleca utrzymanie podejścia opartego na pakiecie oraz zatwierdzenie przez Parlament wspólnego projektu w trzecim czytaniu.

(1)

wraz z instrumentem DCI/BAM (2010/0059 (COD)), DCI (2009/0060A (COD)) oraz ICI+ (2009/0059 (COD))

(2)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie, 2009/0059(COD).

(3)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, 2010/0059(COD).


PROCEDURA

Tytuł

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

Odsyłacze

PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Przewodniczący delegacji: wiceprzewodniczący

Alejo Vidal-Quadras

Komisja przedmiotowo właściwa

  Przewodniczący

AFETElmar Brok

Sprawozdawca(y)

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

 

Projekt aktu rozpatrzony w pierwszym czytaniu

COM(2009)0194 – C7-0158/2009

Data pierwszego czytania w PE - Numer P

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Zmieniony wniosek Komisji

 

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

16446/1/2010 – C7-0427/2010

16.12.2010

Stanowisko Komisji(Artykuł 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

COM(2010)0789

Data drugiego czytania w PE - Numer P

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Opinia Komisji(Artykuł 294 ust. 7 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

COM(2011)0170

Data otrzymania drugiego czytania przez Radę

23.3.2011

Data pisma Rady w sprawie niezatwierdzenia poprawek PE

19.7.2011

Posiedzenia komitetu pojednawczego

6.9.2011

 

 

 

Data głosowania w delegacji PE

25.10.2011

Wynik głosowania

+:

–:

0:

17

6

3

Obecni członkowie

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Obecny(i) zastępca(y)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2 Regulaminu) obecny(i)

Leonidas Donskis

Data osiągnięcia porozumienia w komitecie pojednawczym

 

Porozumienie w wyniku wymiany pism

24.10.2011

26.10.2011

Data decyzji współprzewodniczących o uzgodnieniu wspólnego projektu i przekazaniu go do PE i Rady

31.10.2011

Data złożenia

24.11.2011

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW

Termin drugiego czytania w Radzie

23.7.2011

Termin powołania komitetu

  Instytucja wnioskująca - data

13.9.2011[Rada] – 24.8.2011

Termin ukończenia prac w komitecie

  Instytucja wnioskująca - data

1.11.2011[Rada] – 6.10.2011

Termin zatwierdzenia aktu

  Instytucja wnioskująca - data

 

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2011Informacja prawna