Postup : 2008/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0426/2011

Predkladané texty :

A7-0426/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     ***I
PDF 492kWORD 724k
30. novembra 2011
PE 439.989v03-00 A7-0426/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Michael Cashman

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Anneli Jäätteemäki, Výbor pre ústavné veci

(*) Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho výboru

(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre petície
 Stanovisko Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)

(KOM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0229),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 255 ods. 2 Zmluvy o ES, podľa ktorého Komisia predložila svoj pôvodný návrh Európskemu parlamentu (C6-0184/2008),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 41 a 42,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov,

–   so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci(1)1 a stanoviská Výboru pre ústavné veci, Výboru pre petície a Výboru pre právne veci (A7-0426/2011),

A. keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  domnieva sa, že postup 2011/0073(COD) je bezpredmetný v dôsledku zapracovania obsahu návrhu Komisie KOM(2011)0137 do postupu 2008/0090(COD);

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vymedzujú všeobecné zásady a obmedzenia upravujúce právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie

Odôvodnenie

V názve sa musí odzrkadľovať nový charakter aktu vyplývajúci z uplatňovania Lisabonskej zmluvy ako nového všeobecného rámca pre demokratickú účasť, viditeľnosť, dohľad a transparentnosť, ktorý sa v zásade vzťahuje na všetky subjekty EÚ. Je to aj v súlade s oznámením KOM(2011)0137.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V nariadení (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie bolo urobených viacero podstatných zmien. V záujme jasnosti by sa toto nariadenie malo prepracovať.

(1) Po nadobudnutí platnosti ZEÚ a ZFEÚ sa právo na prístup k dokumentom vzťahuje na všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, a preto treba podstatným spôsobom zmeniť nariadenie (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie1, pričom by sa mali zohľadniť skúsenosti z pôvodného vykonávania tohto nariadenia, ako aj príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

_________________

 

1 Ú. v. ES L 145, 31.05.01, s. 43.

Odôvodnenie

Rozsah ustanovení zmluvy sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy výrazne rozšíril. V súčasnosti zahŕňa množstvo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ a už sa neobmedzuje iba na Parlament, Komisiu a Radu. ESĽP zároveň do svojej judikatúry o slobode prejavu (článok 10 EDĽP) začlenil za určitých podmienok právo na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Otvorenosť umožňuje občanom tesnejšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu a zaručuje, že v demokratickom systéme sa administratíva stáva legitímnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou voči občanovi. Otvorenosť prispieva k posilneniu princípov demokracie a úcty k základným právam, ako to ustanovuje článok 6 Zmluvy o EÚ a Charta základných práv Európskej únie.

(3) Otvorenosť umožňuje občanom tesnejšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu a zaručuje, že v demokratickom systéme sa administratíva stáva legitímnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou voči občanovi. Otvorenosť prispieva k posilneniu princípov demokracie, ako sa uvádza v článkoch 9 až 12 ZEÚ, a úcty k základným právam, ako to ustanovuje článok 6 ZEÚ a Charta základných práv Európskej únie (charta).

Odôvodnenie

Aktualizácia v súlade s Lisabonskou zmluvou a novými povinnými právami vyplývajúcimi z Charty základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a) Transparentnosť by mala posilniť aj zásady dobrej správy v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, ako to stanovuje článok 41 charty a článok 298 ZFEÚ. V súlade s tým by sa mali vymedziť vnútorné administratívne postupy a mali by sa vyčleniť primerané finančné a ľudské zdroje s cieľom zaviesť zásadu otvorenosti do praxe.

Odôvodnenie

Aktualizácia v súlade s Lisabonskou zmluvou a novými povinnými právami vyplývajúcimi z Charty základných práv a posilňujúcimi povinnosti zaručiť otvorenú a efektívnu európsku administratívu, ako sa stanovuje v článku 298 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a) Otvorenosť zvyšuje dôveru občanov voči inštitúciám Únie, pretože prispieva k tomu, aby poznali proces rozhodovania v Únii a svoje vlastné práva v rámci tohto procesu. Otvorenosť tiež zvyšuje transparentnosť pri uplatňovaní administratívnych a legislatívnych postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b) Zdôraznením normatívneho významu zásady transparentnosti pomocou tohto nariadenia posilňuje kultúra zákonnosti v Únii, a tým sa tiež prispieva k predchádzaniu trestnej činnosti a zločinnému konaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Všeobecné zásady a obmedzenia z dôvodov verejného alebo súkromného záujmu upravujúce prístup verejnosti k dokumentom boli ustanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001, ktoré nadobudlo účinnosť 3. decembra 2001.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Prvé hodnotenie implementácie nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa vypracovalo v správe uverejnenej 30. januára 2004. Dňa 9. novembra 2005 sa Komisia rozhodla spustiť proces vedúci k revízii nariadenia (ES) č. 1049/2001. V uznesení prijatom 4. apríla 2006 Európsky parlament vyzval Komisiu, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia. Komisia uverejnila 18. apríla 2007 zelenú knihu o revízii nariadenia a spustila verejnú konzultáciu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Účelom tohto nariadenia je čo najúčinnejšie uplatniť právo verejnosti na prístup k dokumentom a ustanoviť pre tento prístup všeobecné pravidlá a obmedzenia v súlade s článkom 255 ods. 2 Zmluvy o ES.

(6) Účelom tohto nariadenia je čo najúčinnejšie uplatniť právo verejnosti na prístup k dokumentom a ustanoviť pre tento prístup všeobecné pravidlá a výnimky na základe verejných alebo súkromných záujmov, ktoré upravujú takýto prístup v súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ a v súlade s ustanoveniami o otvorenosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie podľa článku 15 ods. 1 ZFEÚ. Akékoľvek ďalšie pravidlá prístupu k dokumentom by preto mali byť v súlade s týmto nariadením, pričom sa dodržujú osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú len na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku pri vykonávaní ich neadministratívnych úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) So zreteľom na zverejňovanie osobných údajov by sa mal ustanoviť jasný vzťah medzi týmto nariadením a nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov.

(10) Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie by mali spracúvať osobné údaje za dodržania práv dotknutých osôb, ako ich vymedzuje článok 16 ZFEÚ, ako aj článok 8 charty, príslušné právne predpisy Európskej únie a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Odôvodnenie

Medzi obidvomi príslušnými právami na ochranu údajov a na prístup k dokumentom by mala existovať náležitá rovnováha založená na jasných právnych predpisoch a príslušnej judikatúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) So zreteľom na zverejňovanie dokumentov pochádzajúcich z členských štátov a dokumentov tretích strán, ktoré sú súčasťou spisov súdneho konania alebo ich inštitúcie získali vďaka osobitným vyšetrovacím právomociam vyšetrovania, ktoré im zverili právne predpisy ES, by sa mali stanoviť jasné pravidlá.

(11) So zreteľom na zverejňovanie dokumentov pochádzajúcich z členských štátov a dokumentov tretích strán, ktoré sú súčasťou spisov súdneho konania alebo ich inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry získali vďaka osobitným vyšetrovacím právomociam, ktoré im boli zverené na základe právnych predpisov Európskej únie, by sa mali stanoviť jasné pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné poskytnúť širší prístup k dokumentom v prípadoch, keď inštitúcie konajú v rámci svojich právom stanovených právomocí vrátane prenesených právomocí, pričom zároveň zachovávajú efektívnosť ich rozhodovacieho procesu. Také dokumenty majú byť v čo najširšom rozsahu priamo prístupné.

(12) V súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ je potrebné poskytnúť úplný prístup k dokumentom v prípadoch, keď inštitúcie konajú podľa zmlúv v rámci svojich legislatívnych právomocí vrátane prenesených právomocí v súlade s článkom 290 ZFEÚ a vykonávacích právomocí v súlade s článkom 291 ZFEÚ, keď prijímajú všeobecné opatrenia. Prípravné legislatívne dokumenty a všetky súvisiace informácie v jednotlivých etapách medziinštitucionálneho postupu, ako sú dokumenty pracovných skupín Rady, mená a pozície členov delegácií členských štátov vo funkcii členov Rady a dokumenty v prvom čítaní v rámci trialógu, by sa mali okamžite a priamo sprístupniť verejnosti na internete.

Odôvodnenie

Mal by sa zabezpečiť úplný, priamy a včasný prístup verejnosti v prípade zásadných dokumentov súvisiacich s legislatívnymi aktmi, ako aj delegovanými a vykonávacími aktmi so všeobecnou pôsobnosťou, pretože legislatívny postup musí byť otvorený a čo najtransparentnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a) Legislatívne texty by sa mali vypracúvať jasným a zrozumiteľným spôsobom a zverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou čo najširšieho prístupu a transparentnosti musí byť legislatívny proces čo najotvorenejší a najtransparentnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12b) Európsky parlament, Rada a Komisia by sa mali v súlade s článkom 295 ZFEÚ a s týmto nariadením dohodnúť na postupoch lepšej tvorby právnych predpisov a modeloch a technikách ich vypracúvania, ktoré by boli spoločné pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a mali by ich uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa zlepšila zásada transparentnosti už v štádiu návrhu a zásada právnej jasnosti dokumentov EÚ.

Odôvodnenie

Nevyhnutným predpokladom účinného prístupu verejnosti je lepšia tvorba práva a koordinovaná činnosť jednotlivých inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12c) Dokumenty týkajúce sa nelegislatívnych postupov, ako sú záväzné opatrenia alebo opatrenia zaoberajúce sa vnútornou organizáciou, administratívne a rozpočtové akty, alebo opatrenia politickej povahy (ako sú závery, odporúčania alebo uznesenia) by mali byť ľahko a v rámci možnosti priamo prístupné v súlade so zásadou dobrej správy vecí verejných uvedenou v článku 41 charty.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je v súlade so zásadou čo najširšieho prístupu k dokumentom, ako aj s chartou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12d) V prípade každej kategórie dokumentu by zodpovedná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra mali sprístupniť občanom tok práce v rámci vnútorných postupov, ktoré sa majú dodržiavať, ako aj údaje o tom, ktoré organizačné jednotky nesú zodpovednosť vrátane ich právomoci, aké sú stanovené termíny a na ktorý úrad sa treba obrátiť. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry by mali v plnom rozsahu zohľadňovať odporúčania Európskeho ombudsmana. Mali by sa v súlade s článkom 295 ZFEÚ dohodnúť na spoločných usmerneniach, čo sa týka spôsobu registrácie ich interných dokumentov, ich klasifikácie v prípade prípadného poškodenia záujmov Únie a archivácie pre dočasné potreby alebo na historické účely v súlade so zásadami uvedenými v tomto nariadení. Mali by uceleným a koordinovaným spôsobom informovať verejnosť o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia a odborne pripraviť svojich pracovníkov na pomoc občanom pri uplatňovaní ich práv vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Nevyhnutným predpokladom účinného prístupu verejnosti je lepšia tvorba práva a koordinované kroky rôznych inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Transparentnosť v legislatívnom procese je pre občanov nadmieru dôležitá. Preto by inštitúcie mali aktívne šíriť dokumenty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu. Aktívne šírenie dokumentov by sa malo podporovať aj v ostatných oblastiach.

(13) Transparentnosť v legislatívnom procese je pre občanov nadmieru dôležitá. Preto by inštitúcie mali aktívne šíriť dokumenty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu a pracovať na zlepšovaní komunikácie s potenciálnymi žiadateľmi. Inštitúcie Únie by mali na svojich webových stránkach štandardne sprístupňovať verejnosti čo najviac kategórií dokumentov. Aktívne šírenie dokumentov by sa malo podporovať aj v ostatných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

13a) S cieľom zlepšiť otvorenosť a transparentnosť v legislatívnom procese by sa inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mali dohodnúť na medziinštitucionálnom registri lobistov a iných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na veľmi citlivý obsah niektorých dokumentov je potrebné, aby sa s nimi zaobchádzalo osobitným spôsobom. Opatrenia týkajúce sa informovania Európskeho parlamentu o obsahu takýchto dokumentov musia byť stanovené medziinštitucionálnou dohodou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom vniesť väčšia otvorenosť do práce inštitúcií má zabezpečiť Európsky parlament, Rada a Komisia prístup nielen k dokumentom vypracovanými týmito inštitúciami, ale aj k dokumentom, ktoré tieto inštitúcie dostávajú. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že vyhlásenie č. 35, ktoré je prílohou záverečného aktu Amsterdamskej zmluvy, zabezpečuje, že každý členský štát môže požiadať Komisiu alebo Radu, aby bez predchádzajúceho súhlasu neposkytovali dokumenty pochádzajúce z daného štátu tretím osobám.

(16) S cieľom vniesť väčšiu otvorenosť do práce inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr sa má zabezpečiť prístup nielen k nimi vypracovaným dokumentom, ale aj k dokumentom, ktoré dostávajú. Každý členský štát môže požiadať inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, aby bez predchádzajúceho súhlasu neposkytovali dokumenty pochádzajúce z daného štátu tretím osobám mimo samotných inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr.

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali mať právo veta v súvislosti s dokumentmi, ktorých sú pôvodcami, keďže konečné rozhodnutie prijímajú inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

16a) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že požiadavka konzultovať s členskými štátmi v súvislosti so žiadosťami o prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z týchto štátov, nedáva členským štátom právo vetovať takýto prístup ani právo odvolávať sa na vnútroštátne právne predpisy či ustanovenia, a že inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktorým bola takáto žiadosť podaná, môžu zamietnuť prístup iba na základe výnimiek stanovených v tomto nariadení.1

 

______________

 

1Rozsudok z 18. decembra 2007 vo veci C-64/05 P, Švédsko/Komisia, Zb. 2007, s. I-11389.

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali mať právo veta v súvislosti s dokumentmi, ktorých sú pôvodcami, keďže konečné rozhodnutie prijímajú inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V zásade majú byť všetky dokumenty týchto inštitúcií prístupné verejnosti. Je však potrebné chrániť niektoré verejné a súkromné záujmy prostredníctvom výnimiek. Inštitúcie majú mať právo chrániť svoje vnútorné porady a rokovania v prípadoch, keď je potrebné zachovať ich schopnosť plniť úlohy. Pri posudzovaní výnimiek by mali inštitúcie zohľadniť tie zásady v právnych predpisoch spoločenstva, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov vo všetkých oblastiach činnosti Európskej únie.

(17) Všetky dokumenty týchto inštitúcií majú byť prístupné verejnosti. S cieľom chrániť niektoré verejné a súkromné záujmy by sa mali stanoviť výnimky z tejto zásady, tieto výnimky by sa však mali riadiť transparentným systémom pravidiel a postupov a celkovým cieľom by malo byť uplatňovanie základného práva občanov na prístup k dokumentom. Pri posudzovaní výnimiek by mali inštitúcie zohľadniť tie zásady v právnych predpisoch Európskej únie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Všetky pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom inštitúcií by mali byť v súlade s týmto nariadením.

(18) Vzhľadom na to, že týmto nariadením sa priamo vykonáva článok 15 ZFEÚ, ako aj článok 42 charty, stanovené zásady a obmedzenia prístupu k dokumentom by mali mať prednosť pred všetkými pravidlami, opatreniami alebo postupmi, ktoré prijme inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na základe iného právneho základu a ktorými sa zavádzajú dodatočné alebo prísnejšie výnimky v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť neobmedzené účinky článku 15 ZFEÚ a článku 42 charty je potrebné vymedziť akékoľvek prísnejšie lex specialis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Toto nariadenie platí bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva na prístup k dokumentom členských štátov, súdnych orgánov alebo vyšetrujúcich orgánov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V súlade s článkom 255 ods. 3 Zmluvy o ES každá inštitúcia stanoví osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k jej dokumentom vo svojom rokovacom poriadku,

(23) V súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ a so zásadami a pravidlami uvedenými v tomto nariadení každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra stanovia osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k ich dokumentom v ich rokovacom poriadku, ako aj k dokumentom týkajúcim sa ich administratívnych úloh,

Odôvodnenie

V článku 15 ods. 3 ZFEÚ sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad a agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce a zapracuje do svojho rokovacieho poriadku osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k svojim dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vymedziť pravidlá, podmienky a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu, ktorými sa spravuje právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (ďalej len „inštitúcie“), ako sa ustanovuje v článku 255 Zmluvy o ES, takým spôsobom, aby sa poskytol verejnosti  čo najširší prístup k takýmto  dokumentom;

a) vymedziť v súlade s článkom 15 ZFEÚ zásady, podmienky a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu, ktorými sa spravuje právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie takým spôsobom, aby sa poskytol verejnosti čo najširší prístup k takýmto dokumentom;

Odôvodnenie

Článok 15 ZFEÚ stanovuje, že všeobecné zásady a obmedzenia, ktoré vychádzajú z verejného alebo súkromného záujmu a upravujú právo na prístup k dokumentom, stanoví prostredníctvom nariadení Európsky parlament a Rada. Vzťahuje sa na KOM(2011)0137.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) podporiť dobrú administratívnu prax v prístupe k dokumentom.

c) podporiť transparentnú a dobrú administratívnu prax s cieľom zlepšiť prístup k dokumentom, a najmä dosiahnuť celkové ciele, ako je väčšia transparentnosť, zodpovednosť a demokracia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Adresáti a rozsah pôsobnosti

Adresáti

1. Každá fyzická alebo právnická osoba bude mať  prístup k dokumentom inštitúcií v súlade s pravidlami, podmienkami a obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

Každá fyzická alebo právnická osoba alebo každé združenie fyzických alebo právnických osôb má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v súlade so zásadami, s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v tomto nariadení.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky dokumenty uchovávané v inštitúciou konkrétne  na dokumenty, ktoré vypracovala alebo dostala a ktoré uchováva týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na politiky, činnosti a rozhodnutia spadajúce do oblasti pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti Európskej únie.

 

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 9, dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď na základe písomnej žiadosti, alebo priamo v elektronickej forme alebo prostredníctvom registra. Najmä dokumenty vypracované alebo získané v priebehu legislatívneho procesu sa sprístupnia priamo v súlade s článkom 12.

 

4. Na citlivé dokumenty, ako sú definované v článku 9 ods. 1, sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie v súlade s týmto článkom.

 

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré predkladajú súdom iné strany než inštitúcie.

 

6. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné práva zainteresovaných strán na prístup ustanovené právnymi predpismi ES, dokumenty, ktoré sú súčasťou spisu vyšetrovania alebo postupov v individuálnom rozsahu nie sú prístupné verejnosti do ukončenia predmetného vyšetrovania alebo kým tento úkon nie je definitívne ukončený. Dokumenty, ktoré obsahujú informácie zhromaždené alebo získané inštitúciou od fyzických alebo právnických osôb v rámci takýchto vyšetrovaní, nie sú prístupné verejnosti.

 

7. Toto nariadenie platí bez toho, aby boli dotknuté práva na prístup verejnosti k dokumentom, ktoré tieto inštitúcie uchovávajú a ktoré môžu vyplývať z dokumentov medzinárodného práva alebo z právnych predpisov inštitúcií, ktoré ich uplatňujú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Rozsah pôsobnosti

 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky dokumenty uchovávané inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie, to znamená na dokumenty, ktoré vypracovali alebo získali a ktoré uchovávajú, týkajúce sa všetkých oblastí činnosti Únie. Toto nariadenie sa vzťahuje na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku, len keď vykonávajú svoje administratívne úlohy.

 

2. Dokumenty sú prístupné verejnosti buď v elektronickej forme v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo v oficiálnom registri inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry alebo na základe písomnej žiadosti. Dokumenty vypracované alebo prijaté v priebehu legislatívneho procesu sa sprístupnia priamo v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

 

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté rozšírené práva na prístup verejnosti k dokumentom, ktoré tieto inštitúcie uchovávajú a ktoré môžu vyplývať z dokumentov medzinárodného práva alebo z aktov inštitúcií, ktorými uplatňujú tieto dokumenty, alebo z právnych predpisov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia:

Na účely tohto nariadenia:

a) «dokument» znamená  akýkoľvek obsah bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), vypracovaný inštitúciou a úradne odovzdaný jednému alebo viacerým adresátom alebo inak zaevidovaný, prípadne prijatý inštitúciou; údaje obsiahnuté v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyberanie údajov dokumenty, ak ich možno extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie v elektronickom formáte pomocou dostupných nástrojov na využívanie systému ;

a) „dokument“ znamená akýkoľvek dátový obsah bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na oblasť pôsobnosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Európskej únie. Údaje obsiahnuté v elektronickom pamäťovom systéme a v systémoch na spracovanie a vyberanie údajov vrátane externých systémov používaných na prácu inštitúcie predstavujú dokumenty, najmä ak ich možno extrahovať pomocou akýchkoľvek primerane dostupných nástrojov na využívanie príslušného systému. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktoré majú v úmysle vytvoriť nový elektronický pamäťový systém alebo podstatne zmeniť existujúci systém, posúdia pravdepodobný vplyv na právo na prístup, zabezpečia, aby právo na prístup ako základné právo bolo garantované, a konajú tak, aby podporovali cieľ transparentnosti. Funkcie na vyberanie informácií, ktoré sa ukladajú v elektronických pamäťových systémoch, sa upravujú s cieľom uspokojiť požiadavky verejnosti.

 

aa) „utajený dokument“ je dokument, ktorý je úplne alebo čiastočne utajený v súlade s článkom 3a ods. 1 tohto nariadenia;

 

ab) „legislatívny akt“ zahŕňa na účely tohto nariadenia dokumenty vypracované alebo prijaté počas legislatívnych postupov zameraných na prijatie legislatívnych aktov vrátane všeobecne záväzných opatrení prijatých na základe prenesených a vykonávacích právomocí, a akty, ktoré sú právne záväzné v členských štátoch alebo pre ne;

 

ac) „administratívna úloha“ znamená opatrenia na riešenie organizačných, administratívnych alebo rozpočtových vecí príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry;

 

ad) „archívny systém“ znamená nástroj alebo postup inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr na štruktúrované riadenie evidovania všetkých ich dokumentov, ktoré sa týkajú prebiehajúceho alebo nedávno skončeného postupu;

 

ae) „historické archívy“ znamenajú časť archívov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, ktorá bola vyčlenená na trvalé zachovanie za podmienok stanovených v písmene a);

 

Podrobný zoznam všetkých kategórií aktov, na ktoré sa vzťahujú vymedzenia pojmov v písmenách a) až ac), sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetových stránkach inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ktoré tiež povolia a uverejnia svoje spoločné kritériá archivácie.

b) «tretia osoba» znamená  akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt mimo príslušnej inštitúcie vrátane členských štátov alebo inštitúcií a orgánov patriacich do Spoločenstva alebo mimo neho a tretie krajiny.

b) „tretia osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt mimo príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry vrátane členských štátov, iných inštitúcií a orgánov patriacich do Únie alebo mimo nej a tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Postup pre utajovanie a odtajovanie dokumentov

 

1. Ak existujú dôvody verejnej politiky podľa článku 4 ods. 1 a bez toho, aby bola dotknutá parlamentná kontrola na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra utaja dokument, ak by jeho zverejnenie mohlo narušiť ochranu základných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov, najmä čo sa týka verejnej bezpečnosti, obrany a vojenských vecí. Dokument môže byť utajený čiastočne alebo úplne. Dokumenty sa klasifikujú takto:

 

a) „EÚ – PRÍSNE TAJNÉ“: táto kategória utajenia sa uplatňuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť mimoriadne vážne poškodenie hlavných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov;

 

(b) „EÚ – TAJNÉ“: táto kategória utajenia sa uplatňuje len na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť vážne poškodenie hlavných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov;

 

(c) „EÚ – DÔVERNÉ“: táto kategória utajenia sa uplatňuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo poškodiť hlavné záujmy Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov;

 

(d) „EÚ – VYHRADENÉ“: táto kategória utajenia sa uplatňuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov.

 

2. Dokumenty sa utajujú iba vtedy, ak je to potrebné. Ak je to možné, autori na utajených dokumentoch špecifikujú dátum alebo termín, do ktorého alebo do uplynutia ktorého sa obsah môže zaradiť do nižšej kategórie alebo odtajniť. V ostatných prípadoch posudzujú dokumenty aspoň raz za päť rokov, aby zistili, či je pôvodné utajenie naďalej potrebné. Utajenie je jasne a riadne označené a ponecháva sa iba dovtedy, kým si informácie vyžadujú ochranu. Zodpovednosť za utajenie dokumentov a akékoľvek následné zníženie stupňa utajenia alebo odtajnenie nesie inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktoré dokument vytvorili alebo ktorým bol utajený dokument doručený treťou stranou alebo inou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.

 

3. Bez toho, aby bolo dotknuté právo prístupu iných inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie, utajené dokumenty sa sprístupnia tretím stranám so súhlasom toho, kto ich vytvoril. Ak sa na spracúvaní utajeného dokumentu zúčastňuje viac ako jedna inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, zabezpečí sa rovnaké utajenie a v prípade, že sa inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry líšia v nazeraní na poskytovaný stupeň ochrany, pristúpi sa k vyjednávaniu. Dokumenty týkajúce sa legislatívnych postupov sa neutajujú; vykonávacie opatrenia sa utajujú predtým, ako sa prijmú, pokiaľ je utajenie nevyhnutné a jeho zámerom je zabrániť nepriaznivým účinkom na samotné opatrenie. Medzinárodné dohody týkajúce sa výmeny dôverných informácií a uzatvárané v mene Európskej únie neoprávňujú tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu k tomu, aby bránila Európskemu parlamentu v prístupe k týmto dôverným informáciám.

 

4. Žiadosti o prístup k utajeným dokumentom môžu v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 7 a 8 spracúvať iba osoby, ktoré majú právo oboznamovať sa s týmito dokumentmi. Tieto osoby zároveň posúdia, ktoré odkazy na utajené dokumenty možno uviesť vo verejnom registri.

 

5. Utajené dokumenty sa zaznamenajú v registri inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, alebo sa sprístupňujú so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

 

6. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktoré sa rozhodnú odmietnuť prístup k utajenému dokumentu, uvedú dôvody svojho rozhodnutia takým spôsobom, ktorý nepoškodí záujmy chránené výnimkami stanovenými v článku 4 ods. 1.

 

7. Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna parlamentná kontrola, členské štáty prijmú primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa pri vybavovaní žiadostí o utajené dokumenty Európskej únie dodržiavali zásady stanovené v tomto nariadení.

 

8. Pravidlá inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr týkajúce sa utajených dokumentov sa zverejnia.

Odôvodnenie

Toto nariadenie by malo predstavovať rámec postupov na registráciu, klasifikáciu a archiváciu utajených dokumentov a prístup k nim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) verejnej bezpečnosti vrátane bezpečnosti fyzických alebo právnických osôb ;

(a) verejnej bezpečnosti Európskej únie alebo jedného či viacerých členských štátov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Spoločenstva alebo niektorého členského štátu;

(d) finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Únie alebo niektorého členského štátu;

Odôvodnenie

Z dôvodu nadobudnutia platnosti ZEÚ je potrebná formálna úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 4 – úvodná časť – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu v prípade, keď by sa jeho zverejnením porušila ochrana:

2. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zamietnu prístup k dokumentu v prípade, keď by sa jeho zverejnením porušila ochrana:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) právneho poradenstva a  súdu , konaní arbitráže a zmierovania sporov  ;

(c) právneho poradenstva v oblasti súdnych konaní;

Odôvodnenie

Súdny dvor vo  svojom rozsudku vo veci Turco (spojené veci C-39/05 a C-52/05) uviedol, že sprístupnenie právneho stanoviska mimo súdnych konaní v zákonodarných iniciatívach zvyšuje transparentnosť a otvorenosť zákonodarného procesu a posilňuje demokratické práva európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) objektívnosti a nestrannosti výberového konania.

 

(e) objektívnosti a nestrannosti konania verejného obstarávania až do prijatia rozhodnutia zmluvnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry alebo v prípade výberových konaní na účely náboru zamestnancov až do prijatia rozhodnutia menovacieho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom  bude zamietnutý v prípade, ak by ich  zverejnenie mohlo vážne narušiť rozhodovací proces inštitúcií:

3. Prístup k dokumentom, ktoré inštitúcia vypracovala pre vnútornú potrebu alebo ktoré dostala a ktoré sa týkajú veci, v ktorej ešte nerozhodla, smie byť odmietnutý len vtedy, ak by ich zverejnenie mohlo evidentne a vážne narušiť rozhodovací proces v dôsledku ich obsahu a objektívnej situácie.

(a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, v ktorej ešte inštitúcia nerozhodla;

 

(b) dokumenty  obsahujúce stanoviská pre vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou rokovaní a predbežných konzultácií v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí rozhodnutia .

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa použijú, pokiaľ nepreváži verejný záujem na zverejnení. Pokiaľ ide o odsek 2 písm. a), predpokladá sa, že verejný záujem na zverejnení prevažuje tam, kde sa požadované informácie týkajú emisií do životného prostredia.

4. Pri posudzovaní verejného záujmu na zverejnení podľa odsekov 1 a 3 sa predpokladá sa, že verejný záujem na zverejnení prevažuje tam, kde sa požadovaný dokument týka ochrany základných práv a zásady právneho štátu, riadnej správy verejných financií alebo práva na život v zdravom prostredí, aj pokiaľ ide o emisie do životného prostredia. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra dovolávajúce sa jednej z týchto výnimiek musí objektívne a individuálne posúdiť a preukázať, že ohrozenie chráneného záujmu je predvídateľné a nielen čisto hypotetické, a presne stanoviť, ako by prístup k dokumentu mohol konkrétne reálne poškodiť chránený záujem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Dokumenty, ktorých zverejnenie by ohrozilo ochranu životného prostredia, ako sú miesta rozmnožovania vzácnych druhov, sa zverejňujú iba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva1.

 

________________________

 

1Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje zohľadnenie Aarhuského dohovoru a zásad vyjadrených v rozsudku Turco (spojené veci C-39/05 a C-52/05).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Mená, tituly a funkcie verejných funkcionárov, štátnych zamestnancov a zástupcov záujmov v súvislosti s ich odbornými činnosťami sa nezverejnia, pokiaľ by za osobitných okolností zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť dotknuté osoby. Ostatné osobné údaje sa zverejňujú v súlade s podmienkami zákonného spracovania takýchto údajov ustanovenými v právnych predpisoch ES o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

5. Osobné údaje sa nezverejnia, ak by toto zverejnenie poškodilo súkromie alebo integritu príslušnej osoby. Za poškodenie sa nepovažuje:

 

– ak údaje súvisia výlučne s profesionálnou činnosťou danej osoby, okrem špecifických okolností, keď je odôvodnený predpoklad, že zverejnenie by malo na túto osobu nepriaznivý vplyv;

 

– ak sa údaje vzťahujú výlučne na verejne činnú osobu, okrem špecifických okolností, keď je odôvodnený predpoklad, že zverejnenie by malo nepriaznivý vplyv na túto osobu alebo iné osoby s ňou späté;

 

– ak údaje už boli zverejnené so súhlasom príslušnej osoby;

 

Osobné údaje sa však v každom prípade zverejnia, ak prevažujúci verejný záujem vyžaduje ich zverejnenie. V týchto prípadoch sa od inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry vyžaduje, aby špecifikovali verejný záujem. Uvedú dôvody, prečo v konkrétnom prípade verejný záujem prevažuje nad záujmami príslušnej osoby.

 

Keď inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zamietnu prístup k dokumentu na základe tohto odseku, zvážia, či je k danému dokumentu možné udeliť čiastočný prístup.

Odôvodnenie

Zabezpečenie náležitej rovnováhy medzi dvomi základnými právami – prístupom k dokumentom a ochranou údajov – je úlohou zákonodarcu. Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-28/08 P Komisia/Bavarian Lager vychádzalo zo súčasného znenia nariadenia (ES) č. 1049/2001. Nové nariadenie by malo zabezpečiť novú rovnováhu a zároveň zohľadniť stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúce sa predpokladov a proaktívneho prístupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého je ochrana odôvodnená na základe obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 30 rokov. V prípade dokumentov, na ktoré sa vzťahujú výnimky týkajúce sa ochrany osobných údajov  alebo obchodných záujmov, a v prípade citlivých dokumentov môžu výnimky, ak to je nevyhnutné, platiť aj na dlhšie obdobie.

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa nevzťahujú na dokumenty postupované v rámci postupov, ktoré vedú k vzniku všeobecne záväzného legislatívneho aktu, delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu. Uvedené výnimky sa nevzťahujú ani na dokumenty poskytované inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram, ktoré slúžia na ovplyvňovanie politík lobistami alebo inými zainteresovanými stranami. Výnimky platia len na obdobie odôvodnené obsahom dokumentu a v každom prípade najviac na obdobie 30 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže poskytnúť zvýhodnený prístup k dokumentom, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, na účely výskumu. Ak sa poskytne zvýhodnený prístup, informácie sa poskytnú len s podmienkou primeraného obmedzenia ich použitia.

Odôvodnenie

Zámerom je, aby predovšetkým akademickí pracovníci mali možnosť prístupu k informáciám, ktoré by inak boli neprístupné, musia však pritom akceptovať primerané obmedzenia týkajúce sa povoleného používania týchto informácií. Poskytnutím zvýhodneného prístupu pre akademických pracovníkov sa zlepšia možnosti kontrolovať európsky rozhodovací proces a diskutovať o ňom , čím sa zvýši nielen transparentnosť, ale aj účasť verejnosti na demokratickom živote EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konzultácie

Konzultácia s tretími stranami

1. Pokiaľ ide o dokumenty tretej osoby, inštitúcia sa poradí s treťou osobou s cieľom posúdiť, či sa môže použiť výnimka uvedená  v článku 4, ak nie je jasné, či dokument môže alebo nemôže byť zverejnený.

1. Pokiaľ ide o dokumenty tretej osoby, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra sa poradí s treťou osobou s cieľom posúdiť, či sa môže použiť výnimka uvedená  v článku 4, ak nie je jasné, či dokument môže alebo nemôže byť zverejnený.

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu pochádzajúceho z niektorého členského štátu s výnimkou dokumentov zasielaných v rámci konania vedúceho k legislatívnemu aktu alebo k nelegislatívnemu aktu všeobecného použitia, treba sa poradiť s orgánmi tohto členského štátu. Inštitúcia, ktorá uchováva tento dokument, ho zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie dôvody pre jeho zadržanie na základe výnimiek uvedených v článku 4 alebo osobitných ustanovení vo svojich právnych predpisoch, ktoré bránia zverejniť daný dokument. Inštitúcia oceňuje primeranosť dôvodov uvedených členským štátom, pokiaľ sú založené na výnimkách ustanovených v tomto nariadení.

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu pochádzajúceho z niektorého členského štátu s výnimkou dokumentov zasielaných v rámci postupu vedúcemu k legislatívnemu aktu alebo k všeobecne záväznému delegovanému alebo vykonávaciemu aktu, treba sa v prípade pochybností, či sa na dokument môže vzťahovať niektorá z výnimiek, poradiť s orgánmi tohto členského štátu. Inštitúcia, ktorá uchováva tento dokument, ho zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie dôvody pre jeho zadržanie na základe výnimiek uvedených v článku 4, a rozhodne podľa vlastného uváženia, či sa výnimky vzťahujú na príslušný dokument.

3. Ak členský štát dostane žiadosť o dokument, ktorý má v držbe, ktorá pochádza z nejakej inštitúcie, a pokiaľ nie je jasné, či tento dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, poradí sa členský štát s príslušnou inštitúciou, aby prijala rozhodnutie, ktoré neohrozí ciele tohto nariadenia. Členský štát môže namiesto toho aj postúpiť žiadosť inštitúcii.

3. Ak členský štát dostane žiadosť o dokument, ktorý má v držbe, pochádzajúci od inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, a pokiaľ nie je jasné, či tento dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, poradí sa s príslušnou inštitúciou, aby prijala rozhodnutie, ktoré neohrozí ciele tohto nariadenia. Členský štát môže namiesto toho aj postúpiť žiadosť inštitúcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Legislatívne akty

 

1. V súlade s demokratickými zásadami uvedenými v článkoch 9 až 12 ZEÚ a judikatúrou Súdneho dvora inštitúcie, ktoré konajú v rámci svojej zákonodarnej pôsobnosti vrátane delegovaných a vykonávacích právomocí, ako aj členské štáty, keď vystupujú ako členovia Rady, poskytujú čo najširší prístup k dokumentom týkajúcim sa ich činností.

 

2. Dokumenty týkajúce sa ich legislatívnych programov, predbežných konzultácií s občianskou spoločnosťou, hodnotení vplyvu a iných prípravných dokumentov súvisiacich s legislatívnym postupom, ako aj dokumenty týkajúce sa vykonávania právnych predpisov a politík Únie súvisiacich s legislatívnym postupom sa sprístupnia na užívateľsky vhodnej stránke koordinovanej na medziinštitucionálnej úrovni a zverejnia sa v osobitnej sérii Úradného vestníka Európskej únie.

 

3. Počas legislatívneho postupu každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zapojená do rozhodovacieho procesu zverejní svoje prípravné dokumenty a všetky súvisiace informácie vrátane právnych stanovísk v osobitnej sérii Úradného vestníka Európskej únie, ako aj na spoločnej internetovej stránke uvádzajúcej štádiá cyklu príslušného postupu.

 

4. Po prijatí sa legislatívne akty uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie, ako je stanovené v článku 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadosti o prístup k dokumentu sa podávajú akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej formy v niektorom z jazykov uvedených v článku 314 Zmluvy o ES a dostatočne presným spôsobom, aby inštitúcia mohla dokument identifikovať. Žiadateľ nie je povinný uviesť dôvod svojej žiadosti.

1. Žiadosti o prístup k dokumentu sa podávajú akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej formy v niektorom z jazykov uvedených v článku 55 ods. 1 ZEÚ. Žiadateľ nie je povinný uviesť dôvod svojej žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak žiadosť nie je dostatočne presná alebo ak nie sú požadované dokumenty identifikovateľné , inštitúcia požiada žiadateľa, aby žiadosť objasnil, a žiadateľovi pri tom pomôže napríklad poskytnutím informácií o používaní verejných registrov dokumentov. Lehoty uvedené v článkoch 7 a 8 začínajú plynúť od momentu, kedy inštitúcia dostala požadované vysvetlenia.

2. Ak žiadosť nie je dostatočne presná alebo ak nie sú požadované dokumenty identifikovateľné, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra do 15 pracovných dní požiada žiadateľa, aby žiadosť objasnil, a žiadateľovi pri tom pomôže napríklad poskytnutím informácií o používaní verejných registrov dokumentov. Lehoty uvedené v článkoch 7 a 8 začínajú plynúť od momentu, kedy inštitúcia dostala požadované vysvetlenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, môže byť lehota stanovená v odseku 1 predĺžená o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

2. Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, sa lehota stanovená v odseku 1 môže najviac jedenkrát predĺžiť maximálne o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia môže žiadateľ do 15 pracovných dní od doručenia odpovede od inštitúcie podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko. .

3. Inštitúcia informuje žiadateľa, či je pravdepodobné, že bude neskôr možný čiastočný alebo úplný prístup k dokumentu a kedy sa tak stane.

 

Žiadateľ môže do 15 pracovných dní od doručenia odpovede od inštitúcie podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko.

Odôvodnenie

Žiadatelia sú upozorňovaní na možnosť získať v budúcnosti prístup k požadovanému dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Každá inštitúcia vymenuje osobu zodpovednú za overenie, či sú náležite splnené všetky lehoty stanovené v tomto článku.

Odôvodnenie

Ombudsman odporučil vymenovanie „osoby zodpovednej za informácie“ poverenej sledovaním dodržiavania lehôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opakovaná žiadosť sa bezodkladne spracuje. Do 30  pracovných dní od zaevidovania takejto žiadosti inštitúcia buď povolí prístup k požadovanému dokumentu a v danej lehote poskytne prístup v súlade s článkom 10 alebo písomne oznámi dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti inštitúcia informuje žiadateľa o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii. .

1. Opakovaná žiadosť sa bezodkladne spracuje. Najneskôr do 15 pracovných dní od zaevidovania takejto žiadosti inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra buď povolia prístup k požadovanému dokumentu a poskytnú prístup v súlade s článkom 10 v danej lehote, alebo písomne oznámia dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra informujú žiadateľa o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii.

Odôvodnenie

30-dňová lehota je príliš dlhá a skracuje súčasnú lehotu, ktorá platí pre inštitúcie a ostatné orgány podľa terajšieho nariadenia a ktorá trvá 15 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, sa lehota stanovená v odseku 1 môže predĺžiť o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

2. Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, sa lehota stanovená v odseku 1 môže najviac jedenkrát predĺžiť maximálne o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sa inštitúcii nepodarí odpovedať na žiadosť v stanovenej lehote, považuje sa to za zápornú odpoveď a podľa príslušných ustanovení Zmluvy o ES má  žiadateľ nárok začať súdne konanie proti inštitúcii a/alebo podať sťažnosť ombudsmanovi.

4. Ak inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra neodpovedia na žiadosť v stanovenej lehote, považuje sa to za konečnú zamietavú odpoveď a podľa príslušných ustanovení zmlúv má žiadateľ nárok začať súdne konanie proti inštitúcii a/alebo podať sťažnosť ombudsmanovi.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že 15 dní je maximálna lehota, ale nie pravidlo, pretože odpoveď treba poskytnúť čo najskôr. Neposkytnutie odpovede by sa malo považovať za definitívnu a konečnú zamietavú odpoveď, ktorou vzniká možnosť začať kompletné kritické hodnotenie založené na obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Nová žiadosť

 

Ak žiadateľ na základe získaných dokumentov žiada poskytnutie nových dokumentov inštitúcie, tejto žiadosti sa vyhovie ako novej žiadosti v súlade s článkami 7 a 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Zaobchádzanie s citlivými dokumentmi

 

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušnej inštitúcie klasifikované ako «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» alebo «CONFIDENTIEL» a ktoré chránia základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu a vojenské veci.

 

2. Žiadosti o prístup k citlivým dokumentom môžu v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 7 a 8 spracovávať iba osoby, ktoré majú právo oboznamovať sa s týmito dokumentmi. Tieto osoby zároveň posúdia bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 2, ktoré odkazy na citlivé dokumenty je možné uviesť vo verejnom registri.

 

3. Citlivé dokumenty sa zaznamenávajú v registri alebo uvoľňujú na uverejnenie iba so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

 

4. Inštitúcia, ktorý sa rozhodne zamietnuť prístup k citlivému dokumentu, uvedie dôvody tohto svojho rozhodnutia takým spôsobom, ktorý nepoškodí záujmy chránené podľa článku 4.

 

5. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri spracovávaní žiadostí o prístup k citlivým dokumentom sa budú rešpektovať princípy uvedené v tomto článku a v článku 4.

 

6. Pravidlá inštitúcií týkajúce sa zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa zverejnia.

 

7. Komisia a Rada poskytne Európskemu parlamentu informácie týkajúce sa citlivých dokumentov v súlade s dojednaniami, na ktorých sa inštitúcie navzájom dohodnú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Obsah dokumentu sa sprístupní bez diskriminácie na základe postihnutia zraku, pracovného jazyka alebo platformy operačného systému. Inštitúcie zabezpečia žiadateľovi skutočný prístup k obsahu dokumentov bez technickej diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadateľovi možno naúčtovať náklady na výrobu a zaslanie kópií. Tento poplatok nesmie prekročiť reálne náklady na výrobu a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, kópie menej ako 20 strán formátu A4 a priamy prístup v elektronickej forme alebo cez register sú bezplatné.

4. Žiadateľovi možno naúčtovať náklady na výrobu a zaslanie kópií. Tento poplatok nesmie prekročiť reálne náklady na výrobu a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, kópie menej ako 50 strán formátu A4 a priamy prístup v elektronickej forme alebo cez register sú bezplatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné opatrenia na vytvorenie registra, ktorý bude funkčný od 3. júna 2002.

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné opatrenia na vytvorenie spoločného rozhrania k inštitucionálnym registrom v záujme zabezpečenia koordinácie medzi týmito registrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podľa článkov 4 a 9 sa verejnosti  priamo sprístupňujú dokumenty vypracované alebo doručené v priebehu prijímania právnych predpisov , alebo nelegislatívnych aktov všeobecného použitia .

1. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry verejnosti priamo sprístupňujú v elektronickej forme alebo prostredníctvom registra dokumenty, najmä dokumenty vypracované alebo doručené v priebehu prijímania všeobecne záväzných legislatívnych aktov alebo nelegislatívnych aktov Únie.

Odôvodnenie

Zaručenie rýchleho a čo najefektívnejšieho prístupu k dokumentom si vyžaduje ich poskytovanie v elektronickej forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každá inštitúcia si zadefinuje vo svojom rokovacom poriadku, ktoré ďalšie kategórie dokumentov sú priamo prístupné verejnosti.

4. Každá inštitúcia si zadefinuje vo svojom rokovacom poriadku, ktoré ďalšie kategórie dokumentov sa proaktívne priamo sprístupnia verejnosti.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť riadny prehľad dokumentov, ktoré dostávajú jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, treba zriadiť spoločný register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) spoločné pozície prijaté Radou v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 251 a 252 Zmluvy o ES a odôvodnenie týchto spoločných pozícií, ako aj stanoviská Európskeho parlamentu k týmto postupom;

(b) pozície prijaté Radou v súlade s postupom uvedeným v článku 294 ZFEÚ a odôvodnenie týchto spoločných pozícií, ako aj stanoviská Európskeho parlamentu k týmto postupom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) medzinárodné dohody uzatvorené spoločenstvom alebo v súlade s článkom 24 Zmluvy o EÚ.

(f) medzinárodné dohody uzatvorené Európskou úniou v súlade s článkom 37 ZEÚ a článkom 218 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Úradník pre informácie

 

1. Každé oddelenie pre všeobecnú administratívu v rámci každej inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry vymenuje úradníka pre informácie, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie súladu s týmto nariadením a dobrú správu vecí verejných na príslušnom oddelení pre všeobecnú administratívu.

 

2. Úradník pre informácie určí, aké informácie je vhodné poskytnúť verejnosti, pokiaľ ide o:

 

a) vykonávanie tohto nariadenia,

 

b) osvedčené postupy,

 

a zabezpečí šírenie týchto informácií vhodnou formou a primeraným spôsobom.

 

3. Úradník pre informácie posúdi, či sa útvary, ktoré patria do pôsobnosti jeho oddelenia pre všeobecnú administratívu, riadia osvedčenými postupmi.

 

4. Úradník pre informácie môže osobu, ktorá požaduje informácie, odkázať na iné oddelenie pre všeobecnú administratívu, ak príslušné informácie nepatria do pôsobnosti daného oddelenia, ale do pôsobnosti iného oddelenia v rámci tej istej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry za predpokladu, že toto iné oddelenie má takéto informácie k dispozícii.

Odôvodnenie

Na každom oddelení pre všeobecnú administratívu by sa mal vymenovať úradník zodpovedný za transparentnosť a dobrú správu, aby bol od začiatku zaručený súlad s ustanoveniami navrhovaného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 14b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14b

 

Zásada dobrej a otvorenej správy

 

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry v prechodnom období pred prijatím ustanovení podľa článku 298 ZFEÚ a na základe požiadaviek článku 41 charty prijmú a uverejnia na základe Kódexu dobrého administratívneho správania všeobecné usmernenia o rozsahu povinnosti zachovania dôvernosti a služobného tajomstva, ktoré sú stanovené v článku 339 ZFEÚ, a povinností vyplývajúcich z dobrej a transparentnej správy a ochrany osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001. V týchto usmerneniach sa stanovia aj sankcie, ktoré sa uplatnia v prípade porušenia tohto nariadenia v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie, Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a vnútornými predpismi inštitúcií.

Odôvodnenie

Otvorená, efektívna a nezávislá európska administratíva, stanovená v článku 298 ZFEÚ, musí byť založená na prísnych normách profesionálneho správania, a to aj v prípade ochrany osobných údajov, pričom sa zároveň musia ustanoviť primerané sankcie pre prípad porušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 15 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Administratívna prax v inštitúciách

Administratívne postupy týkajúce sa transparentnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach

Odôvodnenie

Malo by byť jasne uvedené, že toto ustanovenie sa týka transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry čestne a prehľadne informujú občanov o svojej organizačnej štruktúre uvedením právomocí jednotlivých vnútorných útvarov, o vnútornom rozvrhu práce a orientačných termínoch postupov patriacich do ich pôsobnosti, ako aj uvedením oddelení, na ktoré sa občania môžu obrátiť so žiadosťou o podporu, informácie alebo administratívny opravný prostriedok.

Odôvodnenie

Po úprave v súlade s Lisabonskou zmluvou a novými povinnými právami vyplývajúcimi z Charty základných práv posilnenie povinnosti zaručiť občanom prístupnú otvorenú a efektívnu európsku administratívu, ktorá je ustanovená v článkoch 10 a 298 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Dokumenty týkajúce sa rozpočtu Európskej únie, jeho plnenia a príjemcov finančných prostriedkov a grantov Európskej únie sú verejné a prístupné občanom.

 

Tieto dokumenty sú prístupné aj prostredníctvom príslušnej internetovej stránky a databázy, ako aj databázy týkajúcej sa finančnej transparentnosti Únie.

Odôvodnenie

Dôležitým aspektom transparentnosti je zviditeľnenie postupu prípravy a plnenia rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením nie sú dotknuté akékoľvek existujúce predpisy o autorských právach, ktoré môžu obmedzovať právo tretej osoby na získanie kópií dokumentov alebo na  rozmnožovanie alebo využívanie dokumentov uvoľnených na zverejnenie.

Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne existujúce predpisy o autorských právach, ktoré môžu obmedzovať právo tretej osoby na rozmnožovanie alebo využívanie dokumentov uvoľnených na zverejnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Hlava V – Záverečné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Najneskôr do* .… Komisia uverejní správu o vykonávaní tohto nariadenia a predloží odporúčania, ktoré obsahujú podľa potreby návrhy na revíziu tohto nariadenia a ktoré si vyžiada zmena situácie, a akčný plán opatrení, ktoré majú jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijať.

 

_______________

 

* dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vykonávanie právneho aktu si vyžaduje dodatočné hodnotenie a celkovú správu vrátane prípadných návrhov na revíziu.

(1)

1 Priložené k správe A6-0077/2009.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ako spravodajca pre návrh na revíziu nariadenia (ES) č. 1049/2001 som navrhol niekoľko kľúčových úprav návrhu Európskej komisie, ktorý bol predložený 30. apríla 2008. Európsky parlament o nich hlasoval a schválil ich dňa 11. marca 2009. Po voľbách do EP v júni 2009 som bol opäť vymenovaný ako spravodajca zodpovedný za tento dokument. Dňa 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, čím sa vo veľkej miere zmenil právny rámec na revíziu tohto nariadenia.

Keď súčasné nariadenie nadobudlo v roku 2001 účinnosť, bol som tiež spravodajcom zodpovedným za túto otázku.

Už v roku 2006 som vypracoval návrh uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré schválila prevažná časť poslancov EP a ktorého súčasťou bol zoznam odporúčaní na zlepšenie existujúceho nariadenia.

V tejto súvislosti, keď Komisia predstavila svoj návrh na revíziu v roku 2008, som mal veľké očakávania, čo sa týka spôsobu, akým by sa mohli zlepšiť normy o prístupe verejnosti k dokumentom EÚ.

Napriek určitým pozitívnym úpravám, ktoré boli zapracované do návrhu a ktoré majú jasné opodstatnenie, napr. rozšírenie okruhu adresátov tohto nariadenia a súlad s Aarhuským dohovorom, by iné úpravy podľa môjho názoru predstavovali krok späť z hľadiska transparentnosti, predovšetkým ak si uvedomíme, že väčšina požiadaviek Európskeho parlamentu z roku 2006 nebola zohľadnená.

Na dôvažok sa v dôsledku platnosti Lisabonskej zmluvy od Komisie očakáva, že dá občanom jasnejšie najavo svoje odhodlanie zabezpečiť transparentnejší spôsob fungovania inštitúcií, úradov, orgánov a agentúr EÚ.

Domnievam sa, že ako zákonodarcovia musíme využiť túto príležitosť a pokúsiť sa urobiť z tohto nariadenia skutočný a jedinečný právny rámec pre prístup verejnosti k všetkým dokumentom spracovávaným inštitúciami, úradmi, orgánmi a agentúrami s prihliadnutím na to, že konečnými užívateľmi sú občania. Je našou povinnosťou a úlohou, aby išlo o prístup čo najjednoduchší a užívateľsky čo najvhodnejší.

Okrem toho musíme využiť túto príležitosť a snažiť sa usporiadať jednotlivé ustanovenia ucelenejším a zmysluplnejším spôsobom, aby tak inštitúcie mohli konečne spolupracovať s cieľom stanoviť spoločné pravidlá a usmernenia týkajúce sa zaobchádzania s rôznymi typmi dokumentov. Nezačíname od nuly, pretože už existuje viacero podnetov, ktoré sa právne nevynútiteľným spôsobom snažia dosiahnuť rovnaký cieľ. Nástroje ako úradný vestník, systém Celex alebo mnohé medziinštitucionálne dohody o kodifikácii a vypracovaní právnych predpisov majú rovnaký cieľ, a to zvýšenie zrozumiteľnosti európskeho rozhodovacieho procesu.

Keď odkazujem na  rozhodovací proces EÚ, domnievam sa, že by mal zahrňovať aj delegované akty a vykonávacie opatrenia, pretože tieto texty majú skutočný vplyv na európskych občanov.

Môj prístup je omnoho ambicióznejší ako návrh Komisie a pravdepodobne je v súlade s odhodlaním Rady. Cieľom mojej správy je stavať na našich spoločných skúsenostiach tým, že sa budeme v čo najväčšej miere, v medziinštitucionálnom duchu, deliť o svoje povinnosti a právomoci, a to v súlade so zmluvami.

V tomto ohľade sa snažím doplniť nedostatok spoločných pravidiel v oblasti „utajovaných informácií“ (v súčasnom nariadení (ES) č. 1049/2001 označených ako citlivé dokumenty) tým, že na úrovni nariadenia preberám niektoré osvedčené zásady obsiahnuté vo vnútorných bezpečnostných pravidlách Rady a Komisie za predpokladu, že sa tieto zásady dajú uplatňovať aj v prípade parlamentného orgánu.

Druhú úlohu predstavovalo odlíšenie legislatívnej a administratívnej transparentnosti a využitie príležitosti na spresnenie určitých zásad transparentnej a dobrej správy vecí verejných, ako je stanovené v článku 41 Charty základných práv EÚ.

Nezávislým orgánom, ako sú Európsky ombudsman a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, by mala byť zverená právomoc pomáhať inštitúciám pri realizácii reformy ich vnútorných postupov. Keďže inštitúcie už majú k dispozícii úradníkov pre ochranu údajov, v súlade s cieľom tohto nariadenia by sa mal v každej organizačnej jednotke, ako sú generálne riaditeľstvá, vymenovať úradník pre informácie, ktorý by mohol byť hovorcom pre občanov, ako aj ostatné administratívne jednotky pracujúce s dokumentmi inštitúcií. Transparentnosť nie je iba prívlastkom, ale aj zásadou, z ktorej by mali vychádzať všetky postupy inštitúcií.

Vplyv na povinnosť úradníkov vypracúvať, registrovať, prerokúvať, klasifikovať a archivovať dokumenty EÚ by sa mal upraviť tak, aby sa súčasne ochránila účinnosť a transparentnosť inštitúcií EÚ.

Musíme čo najrýchlejšie reagovať na rastúce požiadavky európskych občanov, ale aj vnútroštátnych inštitúcií a regionálnych orgánov, predovšetkým národných parlamentov.

Rozhodol som sa predložiť súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú týchto bodov:

Vyňatie adresátov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Do článku obsahujúceho vymedzenia pojmov som sa rozhodol vložiť predošlé vymedzenie pojmu dokument, ktoré je v súčasnom nariadení, pretože sa zdá byť komplexnejšie. Taktiež som kvôli väčšej zrozumiteľnosti zmenil vymedzenie pojmu databáza prostredníctvom odkazu na informácie obsiahnuté v týchto databázach, ktoré by rovnako mali byť verejnosti sprístupnené na požiadanie. Inštitúcie určia konkrétne nástroje na sprístupnenie týchto informácií.

Do návrhu som tiež vložil nové vymedzenia pojmov, pokiaľ ide o utajené a legislatívne akty, ako aj administratívne úlohy, archívne systémy a historické archívy.

Pozmenil som článok o výnimkách na rozlíšenie medzi ochranou verejných a súkromných záujmov.

Rovnako sa pokúšam špecifikovať režim používania dokumentov tretími stranami, ktoré v rámci postupov inštitúcií zvyčajne spôsobovali mnohé problémy.

Navrhujem aj úpravu článku o dokumentoch, ktoré sa majú uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vložil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa úlohy a zodpovednosti zmieneného úradníka pre informácie rozšírením úlohy Európskeho ombudsmana, ktorý sa pre úradníkov pre informácie stáva referenčným subjektom, s ktorým sa v prípade pochybností môžu poradiť.

Na záver som vložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh o sankciách ukladaných v prípade porušenia tohto nariadenia.

Mojím cieľom je samozrejme pozmeniť toto nariadenie tak, aby sa zvýšila transparentnosť, ale bez toho, aby sa tento nástroj stal príliš špecifickým a ťažko vykonateľným. Pri svojej práci som sa preto zameral na všeobecné zásady, ktoré v súčasnom nariadení, čo sa týka legislatívnych a administratívnych činností inštitúcií, stále chýbajú. Zároveň verím, že tento nástroj prispeje k zlepšeniu postupov inštitúcií vďaka poučeniu z minulých skúseností, ktoré boli mojím hlavným zdrojom inšpirácie pri vypracúvaní týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 52 ods. 3 rokovacieho poriadku

Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Kinga Gál, Lívia Járóka, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Elena Oana Antonescu, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Sonik, Esther Herranz García

Skupina PPE žiada na základe článku 52 ods. 3 rokovacieho poriadku, aby k dôvodovej správe k prijatému návrhu správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie bolo doplnené toto menšinové stanovisko

2008/0090(COD), KOM(2008)0229

Ako najväčšia politická skupina v Európskom parlamente sa PPE vždy zasadzovala za stále väčšiu transparentnosť zákonodarstva EÚ a rozhodovacích mechanizmov EÚ a spolu s tým za oveľa širší prístup občanov k dokumentom EÚ. Predložená správa prekračuje vo veľkej miere tento cieľ a zaoberá sa otázkami, ktoré nemôžu byť predmetom takéhoto nariadenia.

Skupina PPE nemôže súhlasiť so správou najmä so zreteľom na tieto aspekty:

· Dokumentmi majú byť všetky údaje alebo každý obsah nezávislý od formy, ktorý súvisí s politikami, opatreniami alebo rozhodnutiami EÚ. Zahŕňa to aj pripravované, dôverné a utajované dokumenty, ktorých ochrana sa má minimalizovať a rovnako aj „priestor na premýšľanie“.

· Neobmedzeným prístupom k dokumentom a pripravovaným legislatívnym dokumentom, ako aj k informáciám o rôznych štádiách medziinštitucionálnych postupov, ktoré s tým súvisia, sa otvára postup, ktorý nemožno považovať za prístup k dokumentom a ktorý by veľmi sťažil rozhodovanie.

Skupina PPE sa rozhodne vyslovuje v prospech sféry súkromia, ochrany údajov a ochrany obchodného tajomstva a citlivých informácií týkajúcich sa súdnych konaní, súťažných postupov a personálnych dokumentov s osobnými údajmi.

Počas rokovaní konala skupina PPE vždy konštruktívne. V záujme občanov sa hneď vyslovila za implementáciu druhého návrhu Komisie (KOM(2011)0137) s cieľom naplniť požiadavky Súdneho dvora a Lisabonskej zmluvy.


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (30.11.2010)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasné nariadenie 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom EÚ bolo významným krokom k väčšej otvorenosti v rámci Únie. V priebehu ôsmich rokov vykonávania nariadenie prispelo k vytvoreniu transparentnejšej kultúry v administratíve v európskych inštitúciách.

Lisabonská zmluva posúva význam transparentnosti na novú úroveň v súlade s článkom 10 ods. 3 ZEÚ, v ktorom sa uvádza: „Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.“

Nová zmluva jednoznačne rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia. Predtým sa v zmluve požadovala otvorenosť len od Parlamentu, Rady a Komisie. V súčasnosti sa v článku 15 ZFEÚ uvádza, že „každý občan ... má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič“.

Parlament už niekoľkokrát žiadal Komisiu, aby predložila nový návrh na prepracovanie nariadenia č. 1049/2001 a zohľadnila pritom zmenu jeho právneho základu v dôsledku Lisabonskej zmluvy. V decembri minulého roku Parlament prijal uznesenie, v ktorom sa uvádza, že nariadenie by sa malo čo najrýchlejšie aktualizovať, a v ktorom vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nevypracovala zmenený a doplnený návrh.

Okrem toho, odkedy Komisia predložila v roku 2008 svoj návrh, Súdny dvor prijal niekoľko významných rozhodnutí o prístupe k dokumentom. Spomedzi nich je najdôležitejšie rozhodnutie vo veci Turco (T-84/03 Turco/Rada), ktorým Súdny dvor rozhodol, že aj stanoviská právnych služieb sa musia sprístupniť. Súdny dvor vo svojich záveroch uvádza: „transparentnosť ... prispieva k väčšej legitimite inštitúcií v očiach európskych občanov a zvyšuje ich dôveru“.

Komisia však odmietla predložiť nový návrh. Jediná skutočná zmena zo strany Komisie je zmena právneho základu resp. východiska nariadenia, ktorá sa nachádza v súhrnnom oznámení z decembra minulého roka.

Za týchto okolností gestorský výbor, t. j. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, rozhodol, že Parlament by mal prevziať úlohu Komisie a vypracovať potrebné zmeny a doplnenia, ktorými sa zabezpečí súlad nariadenia s Lisabonskou zmluvou.

Návrh Komisie

Teraz musíme vychádzať z návrhu Komisie z roku 2008. Tento návrh však žiaľ neposilňuje transparentnosť Únie do tej miery, ako by si to vyžadovala nová zmluva. Naopak, mnohé návrhy Komisie na zmenu a doplnenie by dokonca znížili súčasnú úroveň transparentnosti.

Najzávažnejším z nich je návrh Komisie na zmenu a doplnenie článku 3, ktorý by výrazne obmedzil vymedzenie dokumentu. Podľa názoru spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko by súčasná definícia mala zostať nezmenená, pretože zahŕňa všetky dôležité dokumenty – nielen registrované.

Ďalší návrh na zmenu a doplnenie, ktorý spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje za znepokojujúci, sa týka práva členských štátov zadržať dokument podľa článku 5. Na základe navrhovaného znenia Komisie by členské štáty mali neobmedzené právo odvolať sa na vlastné právne predpisy s cieľom odôvodniť odmietnutie, pokiaľ ide o prístup k dokumentu pochádzajúcemu z určitého členského štátu. Inštitúcie budú môcť len posúdiť dôvody na základe nariadenia, a nie na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Takéto právo by oslabilo zásadu transparentnosti a ponechalo by ju úplne na rozhodnutí členských štátov. Mali by postačovať výnimky uvedené v článku 4 nariadenia. Ak nie, mali by sa urobiť zmeny v článku 4, a nie poskytovať členským štátom neobmedzené práva.

Účel nariadenia

Ako sa uvádza už v názve nariadenia, jeho predmetom je prístup verejnosti k dokumentom. Naším hlavným cieľom je zaručiť občanom právo na účasť na demokratickom živote Únie tým, že sa im zabezpečí čo najširší prístup k dokumentom EÚ.

Podľa spravodajkyne by sa mal jasne rozlíšiť prístup verejnosti k dokumentom a informovanie a účasť občanov na jednej strane od práva inštitúcií na prístup k dokumentom, a to aj dôverným, na druhej strane. Právo inštitúcií by sa malo ustanoviť prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) «dokument» znamená  akýkoľvek obsah bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), vypracovaný inštitúciou a úradne odovzdaný jednému alebo viacerým adresátom alebo inak zaevidovaný, prípadne prijatý inštitúciou; údaje obsiahnuté v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyberanie údajov dokumenty, ak ich možno extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie v elektronickom formáte pomocou dostupných nástrojov na využívanie systému ;

a) dokument znamená akékoľvek údaje alebo akýkoľvek obsah bez ohľadu na to, aké je ich médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), týkajúce sa veci, ktorá súvisí s politikami, činnosťami a rozhodnutiami patriacimi do oblasti zodpovednosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry; informácie obsiahnuté v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyberanie údajov (vrátane externých systémov používaných na činnosť inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry) predstavujú dokument alebo dokumenty, ak ich možno extrahovať vo forme jedného alebo niekoľkých výtlačkov alebo kópií v elektronickom formáte pomocou dostupných nástrojov na využívanie systému;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie by obmedzil počet dokumentov, ku ktorým má verejnosť prístup, len na malé množstvo. Bolo by to jednoznačné zníženie úrovne otvorenosti v porovnaní so súčasnou situáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) právneho poradenstva a  súdu , konaní arbitráže a zmierovania sporov ;

c) právneho poradenstva v oblasti súdnych konaní;

Odôvodnenie

Súdny dvor uviedol v rozsudku vo veci Turco, že sprístupnenie právneho stanoviska v zákonodarných iniciatívach zvyšuje transparentnosť a otvorenosť zákonodarného procesu a posilňuje demokratické práva európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom  bude zamietnutý v prípade, ak by ich  zverejnenie mohlo vážne narušiť rozhodovací proces inštitúcií:

vypúšťa sa

a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, v ktorej ešte inštitúcia nerozhodla;

 

b) dokumenty  obsahujúce stanoviská pre vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou rokovaní a predbežných konzultácií v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí rozhodnutia .

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa použijú, pokiaľ nepreváži verejný záujem na zverejnení. Pokiaľ ide o odsek 2 písm. a), predpokladá sa, že verejný záujem na zverejnení prevažuje tam, kde sa požadované informácie týkajú emisií do životného prostredia.

4. Výnimky podľa odseku 2 sa použijú, pokiaľ nepreváži verejný záujem na zverejnení. Pri posudzovaní verejného záujmu na zverejnení sa osobitne zohľadňuje skutočnosť, že požadované dokumenty sa vzťahujú na ochranu základných práv, životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Odôvodnenie

V nariadení 1367/2006 sa uvádza prevažujúci verejný záujem o zverejnenie informácií týkajúcich sa emisií do životného prostredia. Podobný predpoklad by mal platiť aj pre prevažujúci verejný záujem o zverejnenie informácií týkajúcich sa ochrany základných práv alebo rizík pre ľudské zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Mená, tituly a funkcie verejných funkcionárov, štátnych zamestnancov a zástupcov záujmov v súvislosti s ich odbornými činnosťami sa nezverejnia, pokiaľ by za osobitných okolností zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť dotknuté osoby. Ostatné osobné údaje sa zverejňujú v súlade s podmienkami zákonného spracovania takýchto údajov ustanovenými v právnych predpisoch ES o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

5. Osobné údaje sa nezverejnia, ak by toto zverejnenie poškodilo súkromie alebo integritu príslušnej osoby. Také poškodenie nevznikne:

 

– ak údaje súvisia výlučne s profesionálnou činnosťou príslušnej osoby, okrem špecifických okolností, keď je predpoklad, že zverejnenie by malo na túto osobu nepriaznivý vplyv;

 

– ak sa údaje vzťahujú výlučne na verejne činnú osobu, okrem špecifických okolností, keď je predpoklad, že zverejnenie by malo nepriaznivý vplyv na túto osobu alebo iné osoby, ktoré sú s ňou spojené;

 

– ak údaje už boli zverejnené so súhlasom príslušnej osoby.

 

Osobné údaje sa však v každom prípade zverejnia, ak prevažujúci verejný záujem vyžaduje ich zverejnenie. V týchto prípadoch sa od inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry vyžaduje, aby špecifikovali verejný záujem. Uvedú dôvody, prečo v konkrétnom prípade verejný záujem prevažuje nad záujmami príslušnej osoby.

 

Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktorá zamietne prístup k dokumentu na základe tohto odseku, zváži, či je k danému dokumentu možné umožniť čiastočný prístup.

Odôvodnenie

Návrh Komisie dostatočne nerieši potrebu správnej rovnováhy medzi príslušnými základnými právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého je ochrana odôvodnená na základe obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 30 rokov. V prípade dokumentov, na ktoré sa vzťahujú výnimky týkajúce sa ochrany osobných údajov  alebo obchodných záujmov, a v prípade citlivých dokumentov môžu výnimky, ak to je nevyhnutné, platiť aj na dlhšie obdobie.

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa nevzťahujú na dokumenty prenášané v rámci postupov vedúcich k vzniku legislatívneho aktu alebo všeobecne záväzného nelegislatívneho aktu. Výnimky sa vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého je ochrana odôvodnená na základe obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 30 rokov.

Odôvodnenie

Súdny dvor uviedol v rozsudku vo veci Turco, že sprístupnenie právneho stanoviska v zákonodarných iniciatívach zvyšuje transparentnosť a otvorenosť zákonodarného procesu a posilňuje demokratické práva európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Každá inštitúcia vymenuje osobu zodpovednú za overenie, či sú náležite splnené všetky lehoty stanovené v tomto článku.

Odôvodnenie

Ombudsman odporučil vymenovanie „osoby zodpovednej za informácie“, poverenej sledovaním dodržiavania lehôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Nová žiadosť

 

Ak žiadateľ po získaní informácií žiada od inštitúcií ďalšie dokumenty, táto žiadosť sa posudzuje ako nová žiadosť v súlade s článkami 7 a 8.

POSTUP

Názov

Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Referenčné čísla

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

19.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anneli Jäätteenmäki

22.2.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.4.2010

4.5.2010

2.6.2010

 

Dátum prijatia

30.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesca Balzani, Maria do Céu Patrão Neves


STANOVISKO Výboru pre petície (3.12.2010)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

(KOM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ágnes Hankiss

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa článku 1 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii musia inštitúcie a orgány Spoločenstva prijímať rozhodnutia čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom. Občanom a voleným orgánom by sa mal preto umožniť čo najširší prístup k dokumentom európskych inštitúcií, aby sa mohli účinne zapojiť do politického procesu a brať orgány verejnej moci na zodpovednosť.

Konkrétne zmeny a doplnenia týkajúce sa návrhu nariadenia, ktoré predložila Komisia, sú však neuspokojivé, pretože v mnohých prípadoch sú krokom späť, a nie ráznym posunom vpred v rámci „úsilia o zvýšenie transparentnosti“.

Komisia mala v prvom rade úplne prepracovať svoj predchádzajúci návrh, keďže nadobudnutie platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytuje nový právny rámec vychádzajúci z článku 15 ods. 3. Tento návrh mala zahrnúť do oznámenia KOM(2009)0665 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Komisia oficiálne nestiahla svoj návrh a nikdy ho nenahradila novým návrhom, v ktorom by sa zohľadnil nový rámec poskytovaný Lisabonskou zmluvou.

Najvýznamnejším krokom späť, ktorý Komisia urobila, je opätovné vymedzenie pojmu dokument (článok 3), ktorý tvorí jadro nariadenia. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že namiesto zúženia vymedzenia pojmu dokument, ako to navrhuje Komisia, by sa jeho rozsah mal ešte rozšíriť, aby zahŕňal „oficiálne informácie“, keďže prístup žiadateľov k určitým informáciám by umožnil požadovať sprístupnenie osobitných informácií presnejším, cielenejším a komplexnejším spôsobom, pričom by sa zabránilo prijímaniu veľkého množstva nepotrebných údajov, ktorých poskytovanie by znamenalo dodatočné náklady. Nové vymedzenie by tiež uľahčilo získavanie čiastočného prístupu k určitým tajným dokumentom a umožnilo by jasné rozlišovanie medzi neoficiálnymi a oficiálnymi informáciami.

Hoci uľahčenie prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ zostáva cieľom tohto nariadenia, sprístupnením informačných dokumentov, napr. návrhov poznámok alebo oznámení, verejnosti by sa mohol tok oficiálnych informácií presmerovať do neformálnych a/alebo medzivládnych informačných kanálov, čo by viedlo k zníženiu transparentnosti a oslabeniu Európskej únie.

Náklady na vyhľadávanie dokumentov a vyhotovovanie kópií by sa mali obmedziť na rozumnú výšku, ktorá zodpovedá štandardným nákladom na vyhľadávanie dokumentov a vyhotovovanie kópií. Komisia by mala vypracovať návrhy v súvislosti s uvedenými bodmi.

Pre občanov je mimoriadne dôležité, aby sa napríklad v prípade konaní o porušení právnych predpisov, ktoré často vychádzajú z petícií občanov, zabezpečil úplný prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa takýchto uzavretých konaní. To platí aj pre dokumenty, ktoré poskytli členské štáty. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko poukazuje na to, že návrh Komisie, ktorý dáva členským štátom právo na zamietnutie prístupu k dokumentom (článok 5) na základe ich právnych predpisov, je v rozpore s jurisdikciou Európskeho súdneho dvora a je preto neprijateľný. So zreteľom na článok 9 („Zaobchádzanie s citlivými dokumentmi“) je dôležité, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie stanovili spoločné pravidlá utajovania takýchto dokumentov a aby sa tieto pravidlá zverejnili.

Výbor pre petície sa domnieva, že zachovanie a zvyšovanie dôvery občanov v inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ je veľmi dôležité. EÚ by mala chrániť osobné údaje a súkromie na základe najprísnejších možných noriem a nemala by vytvárať predpisy umožňujúce prijímanie opatrení, ktoré sa ťažko vykonávajú objektívnym spôsobom. Hoci existuje judikatúra EÚ vzťahujúca sa na interpretáciu pojmu „prevažujúci verejný záujem“, bolo by žiaduce, aby Komisia poskytla presné a konkrétne vymedzenie tohto pojmu.

Príjemca utajovaných informácií nesmie postúpiť tieto informácie tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu. Výbor pre petície by privítal spoločný rámec a postup pre odtajnenie dokumentov vrátane možnosti pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie preskúmať a zrušiť kategóriu utajenia dokumentu v prípade, že sa predloží žiadosť o jeho verejné sprístupnenie. Dokumenty, ktoré boli predtým tajné, by sa tak mohli sprístupňovať pružnejším spôsobom.

V prípade, že inštitúcia zamietne na základe ustanovení tohto nariadenia žiadosť o sprístupnenie dokumentu, je povinná informovať žiadateľa, či a kedy sa v budúcnosti zabezpečí čiastočný alebo úplný prístup k tomuto dokumentu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že na to, aby bola Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti úspešná, musia byť žiadatelia schopní ľahko nájsť a získať informácie, ktoré hľadajú. V súvislosti s týmto nariadením by preto inštitúcie mali zabezpečiť, aby sa dokumenty poskytovali prostredníctvom spoločného rozhrania ich registrov dokumentov alebo prostredníctvom rozhrania s priamymi odkazmi na register každej z inštitúcií.

Okrem toho podobne ako v prípade existujúceho nariadenia by mala byť Komisia vyzvaná, aby predložila správu o vykonávaní revidovaného nariadenia a podľa potreby poskytla návrhy zlepšení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky dokumenty uchovávané v inštitúciou konkrétne na dokumenty, ktoré vypracovala alebo dostala a ktoré uchováva týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na politiky, činnosti a rozhodnutia spadajúce do oblasti pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti Európskej únie.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky dokumenty uchovávané inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Európskej únie, týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na politiky, činnosti, uzavreté postupy uplatňované v súvislosti s porušovaním právnych predpisov EÚ a rozhodnutia spadajúce do jeho/jej oblasti pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti Európskej únie.

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky dokumenty (ako je vymedzené v článku 3) uchovávané inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Európskej únie. Osobitne sa odkazuje na dokumenty týkajúce sa vyšetrovaní prípadov porušovania právnych predpisov EÚ, ktoré môžu vyžadovať účastníci konania (napr. autori petície) s cieľom uplatniť si svoje právo na odškodnenie alebo nápravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 3 –písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) «dokument» znamená akýkoľvek obsah bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), vypracovaný inštitúciou a úradne odovzdaný jednému alebo viacerým adresátom alebo inak zaevidovaný, prípadne prijatý inštitúciou; údaje obsiahnuté v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyberanie údajov sú dokumenty, ak ich možno extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie v elektronickom formáte pomocou dostupných nástrojov na využívanie systému;

a) dokument znamená záznam alebo súbor záznamov, ktorý slúži na úradné účely, a to bez ohľadu na použité médium (písomná forma alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), týkajúci sa veci spadajúcej do oblasti pôsobnosti inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. Nepatria sem návrhy dokumentov, poznámky alebo oznámenia, ktoré nemajú byť časťou dokumentácie;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu dokument navrhované Komisiou je príliš úzke. Dokument v zmysle tohto nariadenia by bol dokumentom len vtedy, ak by bol úradne odovzdaný alebo inak zaevidovaný. Išlo by o krok späť, čo sa týka transparentnosti.

Sprístupnením informačných dokumentov, napr. návrhov poznámok alebo oznámení, verejnosti by sa tok oficiálnych informácií presunul do neformálnych a/alebo medzivládnych informačných kanálov, čo by viedlo ku kontraproduktívnemu  zníženiu transparentnosti a oslabeniu Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) «tretia osoba» znamená  akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt mimo príslušnej inštitúcie vrátane členských štátov alebo inštitúcií a orgánov patriacich do Spoločenstva alebo mimo neho a tretie krajiny.

b) tretia strana“ znamená  akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt mimo príslušnej inštitúcie, iné inštitúcie a orgány patriace aj nepatriace do Únie a tretie krajiny.

Odôvodnenie

Členské štáty by sa nemali považovať za tretie strany v rámci svojich vzťahov s inštitúciami ani v rámci komunikácie o záležitostiach týkajúcich sa niektorej z oblastí činností Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Spoločenstva alebo niektorého členského štátu;

d) finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Európskej únie alebo členského štátu;

Odôvodnenie

Z dôvodu nadobudnutia platnosti ZEÚ je potrebná formálna úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) právneho poradenstva a súdu, konaní arbitráže a zmierovania sporov;

c) právneho poradenstva okrem prípadov, keď sa poskytuje v súvislosti s postupmi prijímania právnych predpisov,súdnych sporov;

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie článku 4 ods. 2 písm. c), ktoré navrhuje Komisia, by znamenalo zníženie noriem v porovnaní so súčasnými predpismi. Cieľom tejto zmeny a doplnenia je zlepšenie noriem a zohľadnenie rozsudku vo veci Turco (veci C-39/05 P a C-52/05 P).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly;

d) účelu inšpekcií, vyšetrovania, konaní v oblasti hospodárskej súťaže a kontroly;

Odôvodnenie

Sprístupnenie dokumentov o konaniach vo veci hospodárskej súťaže sa zamieta, keďže to ohrozuje ochranu takýchto konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Mená, tituly a funkcie verejných funkcionárov, štátnych zamestnancov a zástupcov záujmov v súvislosti s ich odbornými činnosťami sa nezverejnia, pokiaľ by za osobitných okolností zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť dotknuté osoby. Ostatné osobné údaje sa zverejňujú v súlade s podmienkami zákonného spracovania takýchto údajov ustanovenými v právnych predpisoch ES o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

5. Mená, tituly a funkcie verejných funkcionárov, štátnych zamestnancov a zástupcov záujmových skupín v súvislosti s ich odbornými činnosťami sa zverejnia iba so súhlasom ich pôvodcu, okrem prípadov, keď by za osobitných okolností zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť ochranu súkromia alebo nedotknuteľnosť dotknutých osôb. Ostatné osobné údaje sa zverejňujú v súlade s podmienkami zákonného spracovania takýchto údajov ustanovenými v právnych predpisoch Únie o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

 

Skôr, ako sa v dokumente uvedú mená, tituly a funkcie funkcionárov, štátnych zamestnancov a zástupcov záujmových skupín, požiada sa o súhlas týchto osôb.

 

Keď inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zamietnu prístup k dokumentu na základe odseku 1, zvážia, či je k danému dokumentu možný čiastočný prístup.

Odôvodnenie

Znenie by malo byť v súlade s nedávnym rozsudkom Súdneho dvora vo veci Bavarian Lager (C-28/08P). V budúcnosti by sa mal uľahčiť prístup k novým dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu pochádzajúceho z niektorého členského štátu s výnimkou dokumentov zasielaných v rámci konania vedúceho k legislatívnemu aktu alebo k nelegislatívnemu aktu všeobecného použitia, treba sa poradiť s orgánmi tohto členského štátu. Inštitúcia, ktorá uchováva tento dokument, ho zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie dôvody pre jeho zadržanie na základe výnimiek uvedených v článku 4 alebo osobitných ustanovení vo svojich právnych predpisoch, ktoré bránia zverejniť daný dokument. Inštitúcia oceňuje primeranosť dôvodov uvedených členským štátom, pokiaľ sú založené na výnimkách ustanovených v tomto nariadení.

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu pochádzajúceho z niektorého členského štátu s výnimkou dokumentov zasielaných v rámci konania vedúceho k legislatívnemu aktu alebo k nelegislatívnemu aktu všeobecného použitia, alebo pokiaľ ide o informácie predkladané Komisii v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie až do okamihu začatia súdneho konania v danej veci, vykonajú sa konzultácie s orgánmi tohto členského štátu. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktoré uchovávajú tento dokument, ho zverejnia, pokiaľ členský štát neuvedie dôvody na jeho zadržanie na základe výnimiek uvedených v článku 4. Inštitúcia považuje takéto dôvody uvedené členským štátom za primerané.

Odôvodnenie

Členské štáty môžu požiadať inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry EÚ o zamietnutie prístupu k ich dokumentom, len ak sa ich žiadosť zakladá na výnimkách stanovených v článku 4 (vec IFAW C-64/05). Členské štáty nemajú právo veta v súvislosti s dokumentmi, ktoré od nich pochádzajú, ani právo odvolať sa na ustanovenia vo svojich právnych predpisoch, aby zdôvodnili ich dôverný charakter. Zabezpečiť by sa mal aj prístup k informáciám, ktoré členské štáty predkladajú Komisii v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ, a to až do začatia súdneho konania (odporúčanie 4 Cashmanovho uznesenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia môže žiadateľ do 15 pracovných dní od doručenia odpovede od inštitúcie podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko.

3. Inštitúcia informuje žiadateľa, či je pravdepodobné, že sa neskôr zabezpečí čiastočný alebo úplný prístup k dokumentu, a ak áno, oznámi mu dátum jeho sprístupnenia.

 

Žiadateľ môže do 15 pracovných dní od doručenia odpovede od inštitúcie podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko.

Odôvodnenie

Žiadatelia sú upozorňovaní na možnosť získať v budúcnosti prístup k požadovanému dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušnej inštitúcie klasifikované ako «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» alebo «CONFIDENTIEL» a ktoré chránia základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranuvojenské veci.

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo z orgánov, úradov či agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade so spoločnými pravidlami ustanovenými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami klasifikované ako TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET alebo CONFIDENTIEL a ktoré chránia základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a) a písm. b), predovšetkým oblasť verejnej bezpečnosti, obranyvojenských vecí.

Odôvodnenie

Návrh Komisie nemeniť článok 9 nie je v súlade s navrhovanými zmenami článku 4, keďže odkaz na odsek 1 tohto článku je nekoherentný a nesprávny. Podľa článku 15 ZFEÚ sa podmienky a obmedzenia prístupu k dokumentom stanovujú v rámci spolurozhodovacieho postupu. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry prijímali spoločné pravidlá utajovania, čo je v súlade s právnym základom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pravidlá inštitúcií týkajúce sa zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa zverejnia.

6. Spoločné pravidlá inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr týkajúce sa zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa zverejnia.

Odôvodnenie

Návrh Komisie nemeniť článok 9 nie je v súlade s navrhovanými zmenami článku 4, keďže odkaz na odsek 1 tohto článku je nekoherentný a nesprávny. Podľa článku 15 ZFEÚ sa podmienky a obmedzenia prístupu k dokumentom stanovujú v rámci spolurozhodovacieho postupu. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry prijímali spoločné pravidlá utajovania, čo je v súlade s právnym základom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné opatrenia na vytvorenie registra, ktorý bude funkčný od 3. júna 2002.

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné opatrenia na vytvorenie spoločného rozhrania k inštitucionálnym registrom v záujme zabezpečenia koordinácie medzi týmito registrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podľa článkov 4 a 9 sa verejnosti  priamo sprístupňujú dokumenty vypracované alebo doručené v priebehu prijímania právnych predpisov EÚ, alebo nelegislatívnych aktov všeobecného použitia.

1. Inštitúcie čo najskôr verejnosti priamo sprístupnia dokumenty v elektronickej forme alebo prostredníctvom registra, a to v súlade s pravidlami príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

Odôvodnenie

Na zachovanie súčasných noriem sa opätovne zavádza znenie platného článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Najneskôr do .. .. … Komisia uverejní správu o vykonávaní zásad tohto nariadenia a predloží odporúčania, ktoré budú okrem iného obsahovať vymedzenie pojmu „prevažujúci verejný záujem“ a v ktorých sa podľa potreby uvedú návrhy na revíziu tohto nariadenia a akčný plán opatrení, ktoré majú jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady a agentúry prijať.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade platného nariadenia by sa mala predložiť správa o vykonávaní nariadenia, ktorá by podľa potreby obsahovala odporúčania a návrhy na zlepšenie.

POSTUP

Názov

Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Referenčné čísla

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

19.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ágnes Hankiss

4.5.2010

 

 

Dátum prijatia

1.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Victor Boştinaru, Michael Cashman, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zoltán Bagó, Tamás Deutsch

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Petru Constantin Luhan, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz


Stanovisko Výboru pre právne veci

Vec: D(2011)51887

Juan Fernando López Aguilar

preseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 11G306

Brusel

Vec:       Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Vážený pán Lopez Aguilar,

Výbor pre právne veci bol požiadaný o stanovisko k uvedenému návrhu. Stanovisko je predmetom tohto listu, v súlade s časovým plánom hlavného výboru.

1. Je potrebné pripomenúť jeho kontext, t.j. že o návrhu prepracovaného znenia nariadenia (ES) č. 1049/2001 (KOM(2008)0229) sa rokuje už niekoľko rokov (ďalej len „prvý návrh“). V roku 2009 Európsky parlament na plenárnej schôdzi prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, nehlasoval však o legislatívnom uznesení a dokument bol vrátený späť gestorskému výboru(1). Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bol vytvorený nový právny rámec pre prístup k dokumentom. Komisia sa však rozhodla, že nestiahne prvý návrh a nepredloží revidovaný návrh(2), ktorý by plne zohľadňoval požiadavky väčšej transparentnosti zakotvené v Lisabonskej zmluve a uvedené v judikatúre Súdneho dvora.

2. Medzitým bolo na plenárnej schôdzi v septembri 2011 prevažnou väčšinou prijaté uznesenie poslankýň Hautalovej a Sargetiniovej, ktoré sa zaoberalo vykonávaním nariadenia č. 1049/01. V uznesení poslankýň Hautalovej a Sargetiniovej sa uvádza, že v dôsledku Lisabonskej zmluvy sa transparentnosť stala záväzným základným právom občanov a „so zreteľom na desaťročné skúsenosti s uplatňovaním nariadenia a na judikatúru Súdneho dvora“(3) je toto nariadenie potrebné revidovať a vyjasniť niektoré jeho ustanovenia, zúžiť pôsobnosť niektorých výnimiek a zaručiť, aby sa transparentnosť, ktorú sľubujú zmluvy, stala realitou. Preto v ňom bola Komisia znova vyzvaná, aby „predložila revidovaný návrh na revíziu nariadenia (ES) č. 1049/2001“.

3. Napriek týmto dôležitým krokom na zabezpečenie vyššej transparentnosti a napriek niekoľkým schôdzam a rokovaniam s Radou a Komisiou, je jediným, čo Komisia urobila, predloženie nového legislatívneho návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1049/2001 (ďalej len „druhý návrh“, ktorý je predmetom tohto listu) v marci 2011 a ktorým sa zaviedla drobná úprava súčasného nariadenia rozšírením práva verejnosti na prístup k dokumentom všetkých inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie podľa článku 15 ZFEÚ.

4. Keďže súčasnou existenciou oboch návrhov Komisie (prvého a druhého) na zmenu a doplnenie rovnakého právneho aktu vznikla nejasná právna situácia a právna služba EP bola požiadaná o objasnenie otázky „priameho vplyvu“ článku 15 ZFEÚ a toho, či je možné považovať druhý návrh Komisie za dostatočný, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie nariadenia č. 1049/2011 so zreteľom na povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Právna služba odpovedala jasne (stanovisko je v prílohe) a potvrdila, že článok 15 ods. 3 pododseky 3 a 4 „priamo “ stanovujú, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie musia dodržiavať právne ustanovenia nariadení o prístupe k dokumentom. Ďalej so zreteľom na obsah navrhovanej zmeny a doplnenia nariadenia č. 1049/2001 („druhého návrhu“) nie je možné návrh považovať za dostatočný, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie nariadenia č. 1049/2001 v súlade s novým právnym kontextom Únie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

5. Právna služba poukázala aj na článok 44 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu, v ktorom sa stanovuje, že „ak boli súčasne alebo krátko po sebe predložené Parlamentu dva alebo viaceré návrhy (ktorých autorom je Komisia a/alebo členské štáty) s rovnakým zámerom úpravy, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.“ Uzatvára, že by bolo právne prijateľné považovať tento návrh za úpravu prvého návrhu Komisie.

Záverom Výbor pre právne veci po preskúmaní tejto veci na schôdzi 10. a 11. októbra 2011 odporučil v súlade so stanoviskom právnej služby na základe hlasovania s10 hlasmi za, 5 proti, v ktorom sa nikto hlasovania nezdržal, aby váš výbor ako gestorský výbor pri preskúmaní návrhu spojil tento návrh s prvým návrhom Komisie.

S pozdravom

Klaus-Heiner Lehne

Príloha: stanovisko právnej služby

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2009)0114.

(2)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665).

(3)

Pokiaľ ide o judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a všeobecného súdu o prístupe k dokumentom, správa odkazuje na rozsudky Súdneho dvora vo veci Turco (spojené veci C-39/05 P a C-52/05 P), Bavarian Lager (vec C-28/08), Volker und Marcus Schecke (spojené veci C-92/09 and C-93/09), Technische Glaswerke Ilmenau - TGI (C-139/07 P) a API (spojené veci C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P), a na rozsudky všeobecného súdu vo veciach Access Info Europe (T-233/09), MyTravel (vec T-403/05), Borax (veci T-121/05 a T-166/05), Joséphidès (vec T-439/08), Co-Frutta (spojené veci T-355/04 a T-446/04), Terezakis (vec T-380/04), Agrofert Holdings (vec T-111/07) a Editions Jacob (vec T-237/05).


POSTUP

Názov

Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Referenčné čísla

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Dátum predloženia v EP

30.4.2008

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

19.10.2009

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

      dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.10.2009

JURI

19.10.2009

AFCO

19.10.2009

PETI

19.10.2009

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

17.3.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Michael Cashman

22.7.2009

 

 

 

Námietky voči právnemu

základu      

°°°°°dátum stanoviska JURI

JURI

5.7.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

4.11.2009

4.2.2010

31.5.2010

 

1.2.2011

19.9.2011

3.10.2011

7.11.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Dátum prijatia

23.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

17

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Joanna Senyszyn, Bogusław Sonik, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Stephen Hughes, Kent Johansson, Marit Paulsen, Ivo Vajgl

Dátum predloženia

30.11.2011

Posledná úprava: 5. decembra 2011Právne oznámenie