Procedure : 2011/0128(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0440/2011

Indgivne tekster :

A7-0440/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/05/2012 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0206

BETÆNKNING     *
PDF 149kWORD 202k
8. december 2011
PE 473.802v01-00 A7-0440/2011

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

(KOM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Hans-Peter Martin

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

(KOM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0296),

–   der henviser til artikel 128, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0189/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0440/2011),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 975/98.

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 fremsender den udstedende medlemsstat udkastet til de nye design på euromønter til Kommissionen mindst seks måneder før den planlagte udstedelsesdato. Kommissionen kontrollerer hurtigst muligt og senest inden for ti arbejdsdage, om designet er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

2. Med henblik på stk. 1 fremsender den udstedende medlemsstat udkastet til de nye design på euromønter til Kommissionen mindst seks måneder før den planlagte udstedelsesdato. Kommissionen kontrollerer hurtigst muligt og senest inden for ti arbejdsdage, om designet er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Kommissionen meddeler inden for ti arbejdsdage efter denne kontrol de øvrige medlemsstater og Den Europæiske Centralbank sin afgørelse.


BEGRUNDELSE

Det reducerede antal erindringsmønter i omløb vil medføre en forenkling af de administrative procedurer, og værdien af ​​hver enkelt erindringsmønt vil desuden stige i kraft af mønternes øgede sjældenhed.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Anni Podimata, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elena Băsescu, Pervenche Berès, Thijs Berman, Sari Essayah, Vicky Ford, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson

Seneste opdatering: 25. oktober 2012Juridisk meddelelse