Eljárás : 2010/0132(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0448/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0448/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 19/01/2012 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


AJÁNLÁS     ***
PDF 142kWORD 77k
2011. december 21.
PE 473.955v02-00 A7-0448/2012

az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Brian Simpson

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (13238/2011),

–   tekintettel az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásra (10843/3/2010),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7 0242/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0448/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Indonéz Köztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A tagállamok és a harmadik országok közötti nemzetközi légiközlekedési kapcsolatok hagyományosan kétoldalú légiközlekedési megállapodások hatálya alá tartoznak. Az Európai Unió Bírósága 2002-ben úgy rendelkezett, hogy a kétoldalú megállapodások kijelölésre vonatkozó nemzeti záradékai sértik az uniós jogot. Lehetővé teszik ugyanis egy harmadik ország számára, hogy megtagadja, visszavonja vagy felfüggessze egy tagállam által kijelölt azon légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, amelynek többségi tulajdona és tényleges felügyelete nem az adott tagállam vagy annak állampolgárai kezében van. Ez az egy tagállamban alapított, de más tagállamok állampolgárai tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött közösségi légi fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével, amely a szabad letelepedés jogát gyakorló uniós polgár számára a fogadó tagállam állampolgárait megilletővel egyenlő bánásmódot biztosít. Felmerülnek további kérdések is, például a verseny tekintetében indokolt lenne biztosítani a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások meglévő rendelkezéseinek módosítása vagy kiegészítése révén az uniós jognak való megfelelést.

A Bizottság ezért tárgyalásokat folytatott az Unió tagállamai és Indonézia között meglevő 19 kétoldalú légiközlekedési megállapodás néhány rendelkezését helyettesítő megállapodás megkötése érdekében.

A megállapodás főbb pontjai

2. cikk (Kijelölési záradék): Az uniós légi fuvarozók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a nemzeti kijelölési záradékok helyébe – amelyek a kétoldalú megállapodásban részt vevő tagállam légi fuvarozóira utaltak – egy, az összes uniós légi fuvarozóra vonatkozó uniós kijelölési záradék lép. A célkitűzés az Európai Unió érintett tagállamai és Indonézia közötti légi utakhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása az összes uniós légi fuvarozó számára.

3. cikk (Biztonság): Ez a rendelkezés biztosítja, hogy a kétoldalú megállapodásokban foglalt biztonsági rendelkezések olyan helyzetekben is alkalmazhatók, amikor a légi fuvarozónál elvégezendő szabályozott ellenőrzést nem az a tagállam hajtja végre, amely az illető légi fuvarozót kijelölte.

4. cikk (A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek): Míg a hagyományos kétoldalú megállapodások hajlanak a nemzetközi légi járatok üzemanyag-adóztatás alól történő kivonására, 2003/96/EK tanácsi irányelv bizonyos feltételek mellett megengedi az EU-n belüli műveletek ilyen jellegű megadóztatását. A megállapodás célja a tagállamok ezen jogának kiterjesztése azon indonéz légitársaságokra, amelyek Unión belüli légi járatokat kívánnak üzemeltetni.

5. cikk (Megfelelés a versenyszabályoknak): Ez a cikk tiltja a versenyellenes magatartást.

A megállapodást 2011. június 29-én írták alá, és a két fél megállapodott abban, hogy már az aláírástól a hatálybalépésig a megállapodás szellemében jár el. E megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Eljárási szabályzata 81. cikkének értelmében „a Parlament egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, módosítás benyújtására pedig nincs lehetőség”.

Az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséhez.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.12.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Kristiina Ojuland

Utolsó frissítés: 2012. január 5.Jogi nyilatkozat