Procedura : 2011/0094(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0002/2012

Teksty złożone :

A7-0002/2012

Debaty :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0475

SPRAWOZDANIE     *
PDF 234kWORD 278k
9 stycznia 2012
PE 472.334v03-00 A7-0002/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń

(COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń

(COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0216),

–   uwzględniając art. 118 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0145/2011),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7–0002/2012),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Ponieważ za przyznawanie patentów europejskich odpowiada Europejski Urząd Patentowy, ustalenia dotyczące tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku powinny opierać się na obecnie stosowanej przez ten organ procedurze. Takie ustalenia powinny zmierzać do zapewnienia niezbędnej równowagi między interesem podmiotów gospodarczych a interesem publicznym pod względem kosztu postępowania oraz dostępności informacji technicznych.

(6) Ponieważ za przyznawanie patentów europejskich odpowiada Europejski Urząd Patentowy, ustalenia dotyczące tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku powinny opierać się na obecnie stosowanej przez ten organ procedurze. Takie ustalenia powinny zmierzać do zapewnienia niezbędnej równowagi między interesem podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, a interesem publicznym pod względem kosztu postępowania oraz dostępności informacji technicznych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W celu ułatwienia dostępu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty zgłaszające nieposługujące się jednym z trzech urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego powinny mieć możliwość dokonania zgłoszenia patentowego w tym organie w dowolnym innym języku urzędowym Unii. Jako środek uzupełniający w odniesieniu do podmiotów zgłaszających uzyskujących patenty europejskie o jednolitym skutku, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim Unii, gdzie językiem urzędowym jest inny język niż jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego, należy wprowadzić system dodatkowego zwrotu kosztów związanych z tłumaczeniem z takiego języka na język postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wykraczający poza obecną praktykę tego organu i zarządzany przez niego zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne].

(9) W celu ułatwienia dostępu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty zgłaszające nieposługujące się jednym z trzech urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego powinny mieć możliwość dokonania zgłoszenia patentowego w tym organie w dowolnym innym języku urzędowym Unii. Jako środek uzupełniający małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i organizacje non profit uzyskujące patenty europejskie o jednolitym skutku, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim Unii, gdzie językiem urzędowym jest inny język niż jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego, powinny korzystać z systemu dodatkowego zwrotu kosztów związanych z tłumaczeniem z takiego języka na język postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, co wykraczałoby poza obecną praktykę tego organu. System dodatkowego zwrotu kosztów powinien być zarządzany przez Europejski Urząd Patentowy zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne].

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Warunki i zakres zwrotu kosztów za dodatkowe tłumaczenia powinny w zasadzie gwarantować pełną rekompensatę za koszty tłumaczenia. Niezbędne jest określenie odpowiedniego limitu zwrotu za stronę tłumaczenia, aby kwota zwrotu odzwierciedlała normalną średnią cenę rynkową tłumaczenia oraz aby zapobiec nadużyciom.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zwiększania dostępności informacji patentowej oraz upowszechniania wiedzy technicznej, w najwcześniejszym możliwym terminie należy udostępnić tłumaczenia maszynowe zgłoszeń patentowych i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe UE. Prace nad rozwojem tłumaczeń maszynowych prowadzi Europejski Urząd Patentowy i stanowią one bardzo ważne narzędzie usprawniające dostęp do informacji patentowej i szerokiego upowszechniania wiedzy technicznej. Udostępnienie w niedalekiej przyszłości wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych zgłoszeń patentów europejskich i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe Unii byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników europejskiego systemu patentowego. Tłumaczenia maszynowe są kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej. Takie tłumaczenia maszynowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym, nie powinny natomiast mieć żadnych skutków prawnych.

(10) W celu zwiększania dostępności informacji patentowej oraz upowszechniania wiedzy technicznej, w najwcześniejszym możliwym terminie należy udostępnić tłumaczenia maszynowe zgłoszeń patentowych i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe UE. Prace nad rozwojem tłumaczeń maszynowych prowadzi Europejski Urząd Patentowy i stanowią one bardzo ważne narzędzie usprawniające dostęp do informacji patentowej i szerokiego upowszechniania wiedzy technicznej. Udostępnienie w niedalekiej przyszłości wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych zgłoszeń patentów europejskich i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe Unii byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników europejskiego systemu patentowego. Tłumaczenia maszynowe są kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej. Takie tłumaczenia maszynowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym, nie powinny natomiast mieć żadnych skutków prawnych. Należy je udostępniać bezpłatnie online z chwilą publikacji zgłoszenia patentowego i przyznanego patentu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Po zakończeniu okresu przejściowego Europejski Urząd Patentowy w dalszym ciągu powinien publikować dodatkowe tłumaczenie specyfikacji patentu europejskiego na język angielski, udostępniane dobrowolnie przez wnioskodawcę. Byłoby to korzystne z punktu widzenia międzynarodowego rozgłosu oraz ograniczało możliwości argumentacji sprawcy naruszenia twierdzącego, jakoby działał on w dobrej wierze.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej zgodnie z upoważnieniem zawartym w decyzji Rady 2011/167/UE w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej zgodnie z upoważnieniem zawartym w decyzji Rady 2011/167/UE w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń. Reguluje ono ustalenia dotyczące tłumaczeń i mające zastosowanie do patentów europejskich, tak aby zagwarantować ich jednolity skutek.

 

2. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla zasad regulujących system językowy instytucji Unii, ustanowiony zgodnie z art. 342 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz dla rozporządzenia Rady 1/1958.

 

3. Niniejsze rozporządzenie opiera się na systemie językowym Europejskiego Urzędu Patentowego i nie należy go uważać za próbę ustanowienia szczególnego systemu językowego dla Unii ani precedensu dla ograniczonego systemu językowego w jakimkolwiek przyszłym instrumencie prawnym Unii.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Kiedy tłumaczenia maszynowe wniosków patentowych i specyfikacji na wszystkie języki UE, o których mowa w art. 6 ust. 3, będą już dostępne, należy je opublikować online i udostępnić bezpłatnie z chwilą publikacji wniosku patentowego i przyznanego patentu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w art. 6, a także zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne], zaangażowane państwa członkowskie – stosownie do art. 143 konwencji o patencie europejskim – powierzają Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie opublikowania dodatkowego pełnego tłumaczenia specyfikacji na język angielski, jeżeli wnioskodawca dobrowolnie udostępnił takie dodatkowe tłumaczenie. Tłumaczenia takiego nie wykonuje się w sposób zautomatyzowany.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia, na żądanie i zgodnie z wyborem domniemanego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu na język urzędowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie bądź w którym ma siedzibę domniemany sprawca naruszenia.

1. W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia, na żądanie i zgodnie z wyborem domniemanego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu na język urzędowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie bądź w którym ma siedzibę domniemany sprawca naruszenia. Tłumaczenia takiego nie wykonuje się w sposób zautomatyzowany.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, na żądanie sądu znajdującego się na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia w trakcie postępowania prawnego pełne tłumaczenie patentu na język postępowania takiego sądu.

2. W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, na żądanie sądu znajdującego się na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia w trakcie postępowania prawnego pełne tłumaczenie patentu na język postępowania takiego sądu. Tłumaczenia takiego nie wykonuje się w sposób zautomatyzowany.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodowanie, sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie powinien również wziąć pod uwagę, że przed otrzymaniem tłumaczenia, o którym mowa w ust. 1 domniemany sprawca mógł nie wiedzieć bądź też nie mieć uzasadnionych powodów, aby domyślać się, że narusza patent.

4. W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodowanie sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie, bierze również pod uwagę, czy przed otrzymaniem tłumaczenia, o którym mowa w ust. 1, domniemany sprawca działał nie wiedząc bądź też nie mając uzasadnionych powodów, aby domyślać się, że narusza patent, zwłaszcza jeżeli jest to małe lub średnie przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, organizacja non profit, uniwersytet lub publiczny ośrodek badawczy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ze względu na fakt, że na mocy art. 14 ust. 2 konwencji o patencie europejskim zgłoszeń patentów europejskich można dokonywać w dowolnym języku, zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne], zaangażowane państwa członkowskie powierzają, w rozumieniu art. 143 konwencji o patencie europejskim, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie zarządzania programem zwrotu wszystkich kosztów tłumaczeń, do określonego pułapu, z opłat, o których mowa w art. 13 wspomnianego rozporządzenia, dla podmiotów składających zgłoszenia patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym w jednym z języków urzędowych Unii, niebędącym językiem urzędowym tego organu.

1. Ze względu na fakt, że na mocy art. 14 ust. 2 konwencji o patencie europejskim zgłoszeń patentów europejskich można dokonywać w dowolnym języku, zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne], zaangażowane państwa członkowskie powierzają, w rozumieniu art. 143 konwencji o patencie europejskim, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie zarządzania programem zwrotu wszystkich kosztów tłumaczeń, do określonego pułapu, z opłat, o których mowa w art. 13 wspomnianego rozporządzenia, dla podmiotów składających zgłoszenia patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym w jednym z języków urzędowych Unii, niebędącym językiem urzędowym tego organu.

 

2. Program zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z opłat, o których mowa w art. 13 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne], i jest dostępny jedynie dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, organizacji non profit, uniwersytetów i publicznych ośrodków badawczych, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim UE.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Program zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, zapewnia pełny zwrot kosztów tłumaczenia w ramach pułapu określonego w sposób uwzględniający średnią cenę rynkową tłumaczenia i zapobiegający nadużyciom.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Tłumaczeń takich nie wykonuje się w sposób zautomatyzowany.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [dokładna data zostanie określona i będzie zbiegać się z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia xx/xx wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej].

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, przy czym obowiązująca jest data późniejsza.


UZASADNIENIE

1. Wstęp

Dobrze funkcjonujący system patentowy, który jest w stanie sprostać faktycznym potrzebom własnych użytkowników, ma zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność UE. Istotnie, korzystanie z praw własności intelektualnej − oprócz tego, że stanowi ono jeden z głównych czynników rozwoju innowacyjności − znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarczego całego rozpatrywanego obszaru(1).

Od prawie pięćdziesięciu lat celem państw członkowskich jest ustanowienie jednolitej ochrony patentowej w UE. W związku z niemożliwością osiągnięcia porozumienia w sprawie patentu wspólnotowego w 1973 r. zawarta została tzw. konwencja monachijska(2), do której przystąpiły wszystkie obecne państwa członkowskie.

Określona w konwencji scentralizowana procedura nie umożliwiła jednak usunięcia głównych przeszkód w budowie europejskiego systemu patentowego, w szczególności: wysokiego poziomu niepewności prawnej(3) oraz znacznych kosztów związanych z walidacją i utrzymaniem patentu(4).

Współistnienie wymienionych ograniczeń sprawiło, że system patentowy stał się bardzo fragmentaryczny i niewystarczająco konkurencyjny w skali międzynarodowej. Wystarczy pomyśleć, że patent europejski zatwierdzony w 13 państwach kosztuje 13 razy więcej niż w USA i 11 razy więcej niż w Japonii(5).

2. Opinia sprawozdawcy w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń

2.1. Uwagi wstępne i kwestie priorytetowe

Mimo iż obecny wniosek opiera się na językach roboczych Europejskiego Urzędu Patentowego i że jest on wynikiem trudnych kompromisów politycznych, sprawozdawca uważa za niezbędne chronienie i promowanie języka angielskiego jako języka najczęściej używanego w międzynarodowych stosunkach handlowych.

W tym względzie należy zauważyć, że 77%(6) wszystkich wniosków wpływających do Europejskiego Urzędu Patentowego sporządzono w języku angielskim(7). Z tych danych łatwo wywnioskować, że za językiem angielskim opowiedział się już sektor przedsiębiorstw oraz środowisko akademickie związane z technologicznymi pracami badawczymi i innowacją. Ponadto można stwierdzić, że język angielski stanowi w rzeczywistości język techniki par excellence, czego dowodzi fakt, że 95% magazynów naukowo-technicznych jest publikowana w tym języku(8).

Sprawozdawca utrzymuje, że europejskie MŚP wciąż cierpią z powodu niższego poziomu produktywności oraz wolniejszego poziomu rozwoju w porównaniu z ich amerykańskimi odpowiednikami i innymi wschodzącymi gospodarkami, zwłaszcza w zakresie innowacyjności. Takie utrudnienie zostało też ujawnione w komunikacie Komisji Europejskiej z 2007 r., którego celem było wznowienie dyskusji na temat europejskiego systemu patentowego. Komisja wskazała, że główne przyczyny braku uczestnictwa MŚP na rynku patentowym leżą w braku dostępnych usług doradczych, szczególnie na etapie badawczym, oraz w zbyt często niezrównoważonych kosztach(9).

W trakcie konsultacji na temat przyszłego europejskiego systemu patentowego(10) same MŚP zwróciły uwagę na konieczność szczególnego wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów tłumaczeń, badań patentowych oraz ochrony prawnej.

Ta sama potrzeba została ujawniona w trakcje konsultacji dotyczących Small Business Act, podczas których przedstawiciele MŚP do głównych przeszkód w dostępie do europejskiego rynku patentowego zaliczyli wysokie koszty i zawiłości prawne systemu patentowego. Podkreślono tym samym potrzebę opracowania uproszczonego i dostępnego systemu patentowego, który wiązał się będzie z niższymi kosztami(11).

Ponadto badania naukowe prowadzone w tej dziedzinie wielokrotnie potwierdzały potrzebę opracowania szczególnych środków ułatwiających MŚP dostęp do europejskiego rynku patentowego(12). Jednocześnie badania naukowe ukazały wysoce negatywny wpływ kosztów tłumaczenia, walidacji i utrzymania patentu na podejmowanie przez MŚP decyzji w sprawie rozszerzenia lub nie swojej działalności na rynki zagraniczne(13), hamując tym samym rozwój innowacyjności w UE.

Sprawozdawca popiera przytoczone powyżej nalegania oraz konieczność opracowania szczególnych środków mających na celu ułatwienie MŚP dostępu do europejskiego rynku patentowego i innowacyjności. W tym względzie sprawozdawca przekonany jest, że środki prawne dotyczące jednolitego systemu ochrony patentowej stanowią doskonałą okazję, by odpowiedzieć na potrzeby wyrażone przez MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów i wsparcia prawnego.

2.2. Proponowane zmiany

Ustalenia dotyczące tłumaczeń patentu europejskiego o jednolitym skutku

Sprawozdawca podtrzymuje decyzję o tym, by system językowy oprzeć na systemie języków roboczych Europejskiego Urzędu Patentowego, zgodnie z oceną oddziaływania przeprowadzoną prze Komisję Europejską(14) oraz zgodnie z decyzją Rady 2011/167/UE, zezwalającą na wzmocnioną współpracę w dziedzinie jednolitego systemu ochrony patentowej.

Jednak sprawozdawca wyraża krytyczną opinię co do wyboru instrumentu takiego jak wzmocniona współpraca w sferze, która jest integralną częścią rynku wewnętrznego. W związku z tym, życząc wszystkim państwom członkowskim UE szybkiego uczestnictwa, sprawozdawca pragnie zaznaczyć, że ustalony wstępnie system językowy nie powinien tworzyć precedensu dla ograniczonego systemu językowego w jakimkolwiek przyszłym instrumencie prawnym Unii (zob. poprawka 8).

Jednocześnie, w świetle wyżej wspomnianych informacji, sprawozdawca podtrzymuje opinię, że system patentowy powinien zmierzać do stosowania języka angielskiego. Zdaje sobie on sprawę, że bezpośrednie przejście na jednojęzyczny system patentowy oznaczałoby utrudnienia dla Europejskiego Urzędu Patentowego i jego klientów.

Sprawozdawca wyraża jednak opinię, że należy zaoferować użytkownikom możliwość nakierowania systemu na posługiwanie się językiem angielskim, mając na uwadze podejmowanie decyzji w sprawie lepszego propagowania i ochrony własnych wynalazków. Sugeruje, aby pod koniec okresu przejściowego, będącego przedmiotem art. 6 rozporządzenia, wyznaczyć Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie publikowania tłumaczenia specyfikacji patentu europejskiego na język angielski, udostępnionego dobrowolnie przez wnioskodawcę i na jego koszt (zob. poprawki 7 i 10).

W ten sposób wnioskodawca będzie mógł lepiej promować własny wynalazek, chroniąc się jednocześnie przed ewentualnymi nadużyciami klauzuli dobrej wiary (zob. art. 4 ust. 4) przez podmioty rzekomo dokonujące naruszeń(15).

2.2.2. Szczególne środki na rzecz MŚP

Sprawozdawca zgadza się z opinią użytkowników systemu, że w pierwszej kolejności należy zmniejszyć koszty, jakie ponoszą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwiększając jednocześnie poziom udostępnianej im ochrony prawnej (zob. poprawka 1).

W związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje przepis zawarty w art. 4 rzeczonego wniosku, konieczny do zapewnienia ochrony dobrej wiary podmiotu naruszającego. Jednakże jednocześnie uważa, że przepis ten powinien objąć w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (zob. poprawka 13). W związku z ograniczonymi środkami finansowymi i organizacyjnymi, jakimi dysponują MŚP, szczególnie na etapie badawczym oraz na etapie oceny pomysłu patentowego, należy odróżnić małe przedsiębiorstwa od wielkich koncernów w momencie oceny dobrej lub złej wiary rzekomego podmiotu naruszającego.

Natomiast jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów na korzyść MŚP, sprawozdawca uważa, że przewidziany w art. 5 rzeczonego wniosku system zwrotu kosztów powinien obejmować wyłącznie zwrot kosztów dodatkowych ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, których siedziba główna lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w jednym z państw członkowskich UE (zob. poprawki 2 i 14). Do wykazu beneficjentów systemu zwrotu kosztów należy włączyć osoby prawne oraz organizacje typu non profit (zob. poprawki 2 i 14), tak aby zagwarantować, że do zwrotu kosztów będą mieli prawo także indywidualni wnioskodawcy, ośrodki badawcze i uniwersytety.

Ponadto należy koniecznie określić górny limit zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, tak aby obejmował on wszystkie koszty tłumaczenia (zob. poprawka 3). Jednocześnie niezbędne jest, by system zwrotu kosztów opierał się na cenach rynkowych tłumaczenia technicznego, aby zapobiec nadużyciom ze strony wnioskodawców (zob. poprawka 14).

2.2.3. Tłumaczenia maszynowe oraz system przejściowy

Sprawozdawca wyraża nadzieję, że Europejski Urząd Patentowy szybko rozwinie system tłumaczeń maszynowych. Takie tłumaczenia będą odgrywały w istocie zasadniczą rolę, jako że umożliwią udostępnienie informacji patentowej już od wczesnych etapów procedury, stanowiąc tym samym podstawową pomoc na etapie badawczym. Przyniesie to szczególne korzyści wnioskodawcom indywidualnym oraz MŚP.

W tym względzie istotne jest, by tłumaczenia maszynowe udostępniać natychmiastowo i bezpłatnie, tak aby wnioskodawcy i użytkownicy nie ponosili kosztów w związku z opracowaniem i wdrożeniem systemu (zob. poprawki 4 i 9).

Jednocześnie sprawozdawca jest zdania, że zaangażowanie przedstawicieli krajowych urzędów patentowych ułatwi ocenę jakości tłumaczeń maszynowych (zob. poprawki 6 i 16).

W tym względzie sprawozdawca nie widzi żadnych powodów, dla których kontrolę jakości tłumaczeń powinno się wprowadzić dopiero po sześciu latach od wejścia w życie rzeczonego rozporządzenia. Dlatego sugeruje on zmianę tego przepisu, tak aby umożliwić podjęcie kontroli już po trzech latach od rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia (zob. poprawka 16).

W tym samym celu lub mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń, sprawozdawca naniósł poprawki w przepisach dotyczących okresu przejściowego, tak aby jakość tłumaczeń maszynowych zależała wyłącznie od oceny specjalistów. Sprawozdawca naniósł zmianę w przepisach, tak aby na wniosek Komisji można było przedłużyć okres przejściowy na podstawie oceny komisji niezależnych ekspertów (zob. poprawki 17 i 18).

2.2.4. Wejście w życie

Sprawozdawca jest zdania, że stworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej powinno iść w parze z opracowaniem jednolitego systemu prawnego.

W tym celu proponuje on zmianę tekstu rzeczonego rozporządzenia, tak aby weszło ono w życie dopiero w momencie, gdy porozumienie w sprawie systemu prawnego zostanie ratyfikowane przez przynajmniej dziewięć państw członkowskich, w tym przez trzy państwa z najwyższą liczbą wniosków patentowych (zob. poprawka 19). Taka zmiana pozwoli uniknąć ewentualnego konstytucyjnego lub politycznego blokowania przez państwa członkowskie procesu ratyfikacyjnego w momencie przyjmowania porozumienia w sprawie jurysdykcji, co opóźniłoby wejście w życie rozporządzeń.

(1)

Zob. Arora, A. i Gambardella, D. (2010): „Ideas for rent: an overview of markets for technology”, Industrial and Corporate Change, 19(3): 775-803.

(2)

Na dzień dzisiejszy 38 państw jest sygnatariuszami konwencji monachijskiej, przyjętej w dniu 5 października 1973 r. Konwencja ta pozwoliła powołać, w dniu 7 października 1977 r., Europejską Organizację Patentową, składającą się z dwóch organów: Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Rady Administracyjnej. Rzeczona konwencja umożliwia uzyskanie patentu europejskiego za pomocą ujednoliconej procedury. Po przyznaniu patentu europejskiego w gestii jego posiadacza leży wystąpienie do państw stron rzeczonej konwencji o uznanie patentu na podstawie poszczególnych przepisów krajowych i odpowiednich procedur uznawania.

(3)

Łączne koszty spraw sądowych prowadzonych równolegle w czterech państwach członkowskich, w których prowadzi się najwięcej spraw dotyczących sporów patentowych (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia), wynoszą między 310 000 a 1 950 000 EUR w przypadku sądów pierwszej instancji i między 320 000 EUR a 1 390 000 EUR w przypadku sądów apelacyjnych − zob. Harhoff (2009), „Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report”.

(4)

Łączny koszt walidacji patentu europejskiego w 13 państwach członkowskich wynosi średnio 12 500 EUR, a w przypadku walidacji w całej UE wynosi on ponad 32 000 EUR − zob. van Pottelsberghe, Bruno i François Didier (2006): „The Cost Factor in Patent Systems”, Universitè Libre de Bruxelles, Working Paper WP-CEB 06-002.

(5)

Zob. SEC(2010)796: przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena oddziaływania w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej, s. 9–11.

(6)

Zob. van Pottelsberghe, Bruno (2010): Europe should stop taxing innovation. Bruegel Policy Brief, 2010/02, s. 6.

(7)

Jednak zgodnie z danymi przedstawionymi w ocenie wpływu sporządzonej przez Komisję 45% wszystkich wniosków patentowych sporządza się w jęz. ang. (zob. SEC(2010)796, s.21). W związku z tym należy zauważyć, że dane Komisji dotyczą jedynie wniosków składanych przez wnioskodawców europejskich. Jednak ze względu na fakt, że wnioski o jednolitą ochronę patentową mogą być również składane przez wnioskodawców z państw trzecich, ogólne dane statystyczne dają pełniejszy obraz sytuacji.

(8)

Zob. van Pottelsberghe, Bruno (2010), op. cit., s. 7.

(9)

COM(2007) 165, s. 13.

(10)

Zob. sprawozdanie Komisji w sprawie wstępnych wyników konsultacji, dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

(11)

Zob. następujące uwagi otrzymane w procesie konsultacji: BDI (Bundesverband der deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries) oraz UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises), dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.

(12)

Zob. van Pottelsberghe, B. i Danguy, J.(2010): Patent fees for a sustainable EU (community) patent system; van Pottelsberghe, B. i Francois, D. (2009): The cost factor in patent systems, Journal of Industry, Competition and Trade, 2009:9(4), 329–355.

(13)

Zob. Harhoff, D., Hoisl, K., van Pottelsberghe, B. (2009): Languages, fees and the international scope of patenting, Ecore Discussion Paper, n. 50.

(14)

Zob. op. cit., s. 23–25.

(15)

Wniosek w sprawie rozporządzenia przewiduje w istocie, by właściwy sąd oceniał wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku oraz, między innymi w okresie przejściowym, tłumaczenie przedłożone wraz z wnioskiem o jednolity skutek (zob. punkt 8 preambuły).


PROCEDURA

Tytuł

Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń

Odsyłacze

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)

Data konsultacji z PE

30.5.2011

 

 

 

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.6.2011

 

 

 

sprawozdawca(y).

Data powołania

Raffaele Baldassarre

11.4.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Data przyjęcia

20.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Data złożenia

9.1.2012

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2012Informacja prawna