Postopek : 2011/0188(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0004/2012

Predložena besedila :

A7-0004/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/01/2012 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PRIPOROČILO     ***
PDF 144kWORD 80k
4. januar 2012
PE 473.902v02-00 A7-0004/2012

o osnutku sklepa Sveta o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED)

(13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Vital Moreira

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED)

(13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13895/2011),

–    ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu z drugo alineo člena 4(2) Sklepa Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov ("Revidiran sporazum iz leta 1958")(1) (C7-0302/2011),

–   ob upoštevanju člena 81 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0004/2012),

1.   odobri predlog sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 346, 17.12.1997, str. 78.


OBRAZLOŽITEV

Svetovni forum za harmonizacijo pravilnikov o vozilih (WP.29) Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) predstavlja edinstven okvir za globalno harmonizacijo pravilnikov o vozilih s sodelujočimi z vsega sveta, zlasti iz držav, ki so glavne proizvajalke motornih vozil. Koristi takih harmoniziranih pravilnikov so opazne na področju prometne varnosti, varstva okolja in trgovine.

WP.29 je stalna delovna skupina v institucionalnem okviru Združenih narodov s posebnim pooblastilom in poslovnikom. Deluje kot svetovni forum in omogoča odprte razprave o pravilnikih o motornih vozilih. Vsaka država članica Združenih narodov in vsaka regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki jo ustanovi država članica Združenih narodov, lahko sodeluje v vseh dejavnostih Svetovnega foruma in lahko postane pogodbenica sporazumov o vozilih, ki jih upravlja Svetovni forum.

Svetovni forum se uradno sestane trikrat letno in neformalne skupine zadolži za obravnavo posebnih težav, ki jih je treba hitro rešiti ali ki zahtevajo posebno strokovno znanje. Na sestankih svetovnega foruma sodeluje več kot 120 predstavnikov.

Do danes so se v okviru UN/ECE dogovorili o 126 pravilnikih. Evropska unija je do sedaj pristopila k 106 pravilnikom UN/ECE, za 62 od teh pa se je odločila, da bodo v EU obvezujoči(1). Evropska komisija Svetu in Parlamentu vsako leto pošlje delovni dokument služb Komisije o dejavnostih svetovnega foruma za vozila(2).

Direktiva 2007/46/ES določa možnost obvezne uporabe pravilnikov UN/ECE za ES-homologacijo vozil(3).

Uredba (ES) št. 661/2009 razveljavlja več direktiv v zvezi s homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila. Zahteve v teh direktivah je treba nadomestiti, kjer je to primerno, s sklicevanjem na ustrezne pravilnike UN/ECE.

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 661/2009 homologacija, ki je skladna z obveznimi pravilniki UN/ECE, velja kot ES-homologacija v skladu z navedeno uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

Homologacije, izdane v skladu s pravilniki UN/ECE, bodo veljale kot ES-homologacije; tako se bo mogoče izogniti ne le podvajanju tehničnih zahtev, temveč tudi certifikacijskih in upravnih postopkov, v korist industrije in nacionalnih organov.

Te tehnične zahteve se ne bodo uporabljale samo v mnogih državah v EU, v državah Zahodne in Vzhodne Evrope, ki niso države članice EU, v Jugovzhodni Evropi, v Skupnosti neodvisnih držav, na Japonskem in v Severni Ameriki, ki so pogodbenice sporazuma UN/ECE iz leta 1958. Homologacija, ki temelji neposredno na mednarodno dogovorjenih standardih in se uporablja v številnih državah, se bo upoštevala tudi v tretjih državah, s čimer se bo izboljšal dostop do trga in okrepila konkurenčnost industrije EU.

Na ravni UN/ECE sta bili pripravljena dva nova osnutka pravilnika, ki sta pripravljena za glasovanje: prvi zadeva varnost pešcev, drugi pa svetlobne vire s svetlečimi diodami (LED).

Na ravni UN/ECE se Komisija pogaja in glasuje v imenu EU. Svet (po pridobitvi soglasja Parlamenta) sprejme sklep, s katerim Komisiji omogoči glasovanje v imenu EU.

Poročevalec predlaga, da Parlament odobri osnutek sklepa Sveta o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED), skupaj z njegovimi popravki, saj bi ta pravilnika UN/ECE omogočila uporabo enakih standardov v mnogih državah, skrajšala upravne postopke in evropski industriji omogočila lažje konkuriranje na širših trgih.

(1)

Vsi pravilniki UN/ECE so na voljo na spletni strani Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html.

(2)

Evropska komisija je 27. maja 2011 Svetu in Parlamentu poslala poročilo za leto 2010 (SEC (2011) 689).

(3)

Seznam pravilnikov UN/ECE, ki so obvezujoči, je na voljo v Prilogi IV k Direktivi 2007/46/ES.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.12.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski (William (The Earl of) Dartmouth), Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Zadnja posodobitev: 6. januar 2012Pravno obvestilo