Eljárás : 2011/2046(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0008/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0008/2012

Viták :

PV 02/02/2012 - 8
CRE 02/02/2012 - 8

Szavazatok :

PV 02/02/2012 - 12.3
CRE 02/02/2012 - 12.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0019

JELENTÉS     
PDF 203kWORD 134k
2012. január 9.
PE 472.373v02-00 A7-0008/2012

a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal

(2011/2046(INI))

Jogi Bizottság

Előadó: Evelyn Regner

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 42. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE – A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal

(2011/2046(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. és 54. cikkére,

–   tekintettel a Bizottság „A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás erősítése az Európai Unióban – terv az előrelépéshez” című, 2003. május 21-i közleményére (COM(2003)0284),

–   tekintettel a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010) 2020),

–   tekintettel a Bizottság „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében” című, 2010. október 27-i közleményére (COM(2010)0608),

–   tekintettel a Bizottság „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 2011. április 13-i közleményére (COM(2011)0206),

–   tekintettel az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendeletre,(1)

–   tekintettel az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvre,(2)

–   tekintettel a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,(3)

–   tekintettel a Daily Mail-(4), a Centros-(5), az Überseering-(6), az Inspire Art-(7), a SEVIC Systems-(8), a Cadbury Schweppes-(9) és a Cartesio-ügyben(10) hozott bírósági ítéletekre,

–   tekintettel a társasági joggal kapcsolatos új fejleményekről és kilátásokról szóló, 2006. július 4-i állásfoglalására,(11)

–   tekintettel az európai magánvállalatról és a társasági jogról szóló tizennegyedik irányelvről (a társaság székhelyének áthelyezése) szóló 2007. október 25-i állásfoglalására,(12)

–   tekintettel az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv alkalmazásáról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására,(13)

–   tekintettel a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal kiegészített, 2009. március 10-i állásfoglalására,(14)

–   tekintettel a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi aspektusairól szóló, 2010. november 23-i állásfoglalására,(15)

–   tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0008/2012),

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 49. és 54. cikke minden társaság számára biztosítja a letelepedés szabadságát; mivel a vállalatok határokon átnyúló vándorlása a belső piac kiteljesítésének egyik leglényegesebb eleme; mivel ki kell emelni a létező, nemzeti jog szerinti társaságok létesítő okirat szerinti vagy tényleges székhelyének az egységes piacon belül egyik tagállamból a másikba történő áthelyezésére és a székhelyáthelyezés módozataira vonatkozó szabályozás egységességének hiányát és az ezzel összefüggésben a foglalkoztatás szempontjából fennálló kockázatokat, valamint az adminisztratív nehézségeket, a felmerülő költségeket, a szociális következményeket és a jogbiztonság hiányát;

B.  mivel a 2004. április 15-én lezárult nyilvános konzultáció résztvevőinek többsége támogatta a társaságok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló társasági jogi irányelv elfogadását;

C. mivel a tagállamok által a társaságok migrációja tekintetében előírt követelmények különbözőségére tekintettel a Bíróság Cartesio-ügyben hozott ítélete megerősíti, hogy szükség van a társaságok székhelyének határokon átnyúló áthelyezésére alkalmazandó harmonizált rendszerre;

D. mivel a Bíróság Cartesio-ügyben hozott ítélete a Bizottság 2007-es hatásvizsgálatában megfogalmazott várakozásokkal ellentétben nem tisztázta a szükséges mértékben a vállalati székhelyek áthelyezésének kérdését(16);

E.  mivel nem a Bíróság, hanem a jogalkotók feladata, hogy a Szerződés alapján meghatározzák a vállalatok székhely-áthelyezési szabadságát biztosító megfelelő intézkedéseket;

F.  mivel a Bizottság 2007-es hatásvizsgálatában szereplő megállapítás – amely szerint „arányosabbnak tűnik az intézkedés mellőzése, mivel ehhez további uniós intézkedés nem szükséges”(17) – következtében a vállalati mobilitás még ma is súlyos adminisztratív terhekbe, valamint szociális és adóköltségekbe ütközik;

G. mivel a Bizottság 2007-es hatásvizsgálata a munkavállalói részvétel kivételével nem terjed ki a szociális és foglalkoztatáspolitikát érintő következményekre;

H. mivel meg kell előzni a „postafiók-irodákkal” és fedőcégekkel való visszaéléseket, amelyek célja a jogi, szociális és adózási feltételek megkerülése;

I.   mivel a társaság székhelyének határokon átnyúló áthelyezésének adóügyi szempontból semlegesnek kellene lennie;

J.   mivel a társaság zökkenőmentes működése érdekében a székhelyáthelyezés során fenn kell tartani a társaság jogi személyiségének folytonosságát;

K. mivel az áthelyezés nem érintheti az áthelyezés előtti érdekelt felek – így a kisebbségi részvényesek, munkavállalók és hitelezők – jogait;

L.  mivel az áthelyezési eljárásra szigorú szabályokat kell alkalmazni átláthatóság és az áthelyezés megtörténte előtt az érintett felek tájékoztatása tekintetében;

M. mivel a munkavállalók részvételi joga nagy jelentőséggel bír egy vállalat székhelyének áthelyezése során;

N. mivel biztosítani kell a társasági jogi irányelvekben foglalt különböző jogszabályi rendelkezések szerinti munkavállalói részvételi eljárások koherenciáját;

1.  kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének g) pontja alapján mielőbb nyújtson be egy, a társaságok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló irányelvre irányuló javaslatot az állásfoglaláshoz csatolt részletes ajánlásokat szem előtt tartva;

2.  megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a szubszidiaritás elvét;

3.  véleménye szerint a kért javaslat nem jár pénzügyi következményekkel;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kapcsolódó részletes ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1)

HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

(2)

HL L 294., 2001.11.10., 22. o.

(3)

HL L 310., 2005.11.25., 1. o.

(4)

A 81/87. sz. Daily Mail-ügy, EBHT 1988., I-5483.

(5)

A C-212/97. sz. Centros-ügy, EBHT 1999., I-1459.

(6)

A C-208/00. sz. Überseering-ügy, EBHT 2002., I-9919.

(7)

A C-167/01. sz. Inspire Art-ügy, EBHT 2003., I-10155.

(8)

A C-411/03. sz. SEVIC Systems-ügy, EBHT 2005., I-10805.

(9)

A C-196/04. sz. Cadbury Schweppes-ügy, EBHT 2006., I-7995.

(10)

A C-210/06. sz. Cartesio-ügy, EBHT 2008., I-9641.

(11)

HL C 303 E, 2006.12.13., 114. o.

(12)

HL C 263 E, 2008.10.16., 671. o.

(13)

HL C 76 E, 2010.3.25., 11. o.

(14)

HL C 87 E, 2010.4.1., 5. o.

(15)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0426.

(16)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: Hatásvizsgálat a határokon átnyúló székhelyáthelyezésről szóló irányelvről, SEC(2007)1707, 3.5.2. pont, 24–25. o.

(17)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: Hatásvizsgálat a határokon átnyúló székhelyáthelyezésről szóló irányelvről, SEC(2007)1707, 6.2.4. pont, 39. o.


AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE – A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. ajánlás (az elfogadandó irányelv hatályáról)

Az irányelvet a 2005/56/EK irányelv 2. cikkének 1. pontja szerinti tőkeegyesítő társaságokra kell alkalmazni.

Hatályának megfelelő megoldást kell biztosítania a társaságok létesítő okirat szerinti székhelye és tényleges ügyvezetésének helye elkülönítésének kérdésére.

2. ajánlás (a határokon átnyúló áthelyezés hatásairól)

Az irányelvnek lehetővé kell tennie a társaságok számára, hogy jogi személyiségük elvesztése nélkül, a fogadó tagállam joga szerinti társasággá való – felszámolás nélküli – átalakulás útján gyakorolhassák letelepedési jogukat a fogadó tagállamba való migrációval.

Az áthelyezés nem szolgálhatja a jogi, szociális és adózási feltételek megkerülését.

Az áthelyezés a fogadó tagállamban való bejegyzés napján lép hatályba. A fogadó tagállamban való bejegyzés napjától fogva a társaságra e tagállam joga vonatkozik.

A székhelyáthelyezés nem befolyásolhatja a társaság harmadik felekkel fennálló jogviszonyait.

Az áthelyezésnek a 90/434/EGK irányelv(1) rendelkezéseivel összhangban adóügyi szempontból semlegesnek kell lennie.

3. ajánlás (az áthelyezésről szóló határozat meghozatalát megelőzően az átláthatóságra és a tájékoztatásra vonatkozó szabályokról)

Elő kell írni, hogy a székhelyáthelyezést tervező társaság vezetése vagy igazgatótanácsa készítsen jelentést, valamint áthelyezési tervet. Mielőtt a társaság vezetése döntene a jelentésről és az áthelyezési tervről, a 2002/14/EK irányelv(2) 4. cikke értelmében a javasolt áthelyezésről tájékoztatni kell a munkavállalók képviselőit, vagy ha ilyenek nincsenek, magukat a munkavállalókat, továbbá konzultálni kell velük.

A jelentést át kell adni az érdekelt feleknek és a munkavállalók képviselőinek, vagy ez utóbbiak hiányában maguknak a munkavállalóknak.

A jelentésben be kell mutatni és igazolni kell az áthelyezés gazdasági, jogi és társadalmi szempontjait, és ki kell fejteni a részvényesekre, a hitelezőkre és a munkavállalókra gyakorolt következményeket, akik egy meghatározott, a részvényesek áthelyezést jóváhagyó ülését megelőzően legalább egy, legfeljebb három hónapig tartó időszak alatt megvizsgálhatják a jelentést.

Az áthelyezésről szóló tervben fel kell tüntetni a következőket:

a)        a társaság jogi formája, neve és létesítő okirat szerinti székhelye a származás szerinti tagállamban;

b)        a társaság jogi formája, neve és létesítő okirat szerinti székhelye a fogadó tagállamban;

c)        a társaság számára a fogadó tagállamban tervezett alapító okirat és alapszabály;

d)        az áthelyezés tervezett menetrendje;

e)        az időpont, amikortól a létesítő okirat szerinti székhelyét áthelyezni szándékozó társaság tranzakcióit könyvelési szempontból úgy tekintik, hogy azok a fogadó tagállamban történtek;

f)         a központi ügyvezetés vagy az üzleti tevékenység fő helyének áthelyezésére vonatkozó részletes információk;

g)        a társaság részvényesei, munkavállalói és hitelezői számára garantált jogok vagy a javasolt megfelelő intézkedések, és az a cím, ahol minden erre vonatkozó információ hozzáférhető;

h)        ha a társaságot a munkavállalói részvétel alapján igazgatják, és a fogadó tagállam nemzeti jogszabályai nem írnak elő ilyen rendszert, tájékoztatás azokról az eljárásokról, amelyekkel meghatározzák a munkavállalói részvétellel kapcsolatos intézkedéseket.

A jelentést és az áthelyezési tervet a társaság közgyűlésének időpontját megelőző megfelelő időn belül megvizsgálás céljából át kell adni a társaság részvényeseinek és a munkavállalók képviselőinek.

Az áthelyezési tervet a 2009/101/EK irányelv(3) rendelkezéseinek megfelelően közzé kell tenni.

4. ajánlás (a részvényesek ülése által hozott határozatról)

A közgyűlés a társaságra a származás szerinti tagállamban alkalmazandó jogszabályok értelmében, az alapító okirat és az alapszabály módosításához szükséges többségi szavazással, illetve alaki követelményekkel összhangban jóváhagyja az áthelyezési javaslatot.

Ha a társaságot a munkavállalói részvétel alapján igazgatják, a taggyűlés az áthelyezés végrehajtását függővé teheti a munkavállalói részvétellel kapcsolatos intézkedések általa történő kifejezett jóváhagyásától.

A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani olyan rendelkezések elfogadására, amelyekkel biztosítható a székhelyáthelyezést ellenző kisebbségi tagok megfelelő védelme, például hogy biztosítsák jogukat a vállalatból való kiválásra a származás szerinti tagállamban alkalmazandó jogszabályok szerint.

5. ajánlás (az áthelyezés jogszerűségének ellenőrzéséről)

A származás szerinti tagállamnak jogszabályaival összhangban ellenőriznie kell az áthelyezési eljárás jogszerűségét.

A származás szerinti tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak tanúsítványt kell kiállítania, amely minden kétséget kizáróan igazolja, hogy az áthelyezést megelőzően minden szükséges jogi aktus megtörtént, és betartották az alaki követelményeket.

A tanúsítványt, a fogadó tagállamban a társaság számára tervezett alapító okirat és alapszabály egy példányát és az áthelyezési javaslat egy példányát megfelelő időn belül be kell mutatni a fogadó tagállam bejegyzésért felelős szervének. Ezeken az iratokon felül nem írható elő más irat benyújtása a társaság fogadó tagállamban való bejegyzéséhez. A fogadó tagállam bejegyzésért felelős hatóságának ellenőriznie kell, hogy teljesültek-e az áthelyezés anyagi és alaki követelményei, beleértve a fogadó tagállamban az ilyen társaság alapítására vonatkozó követelményeket is.

A fogadó tagállam illetékes hatósága azonnal értesíti a bejegyzésről a származás szerinti tagállam megfelelő hatóságát. Ekkor a származás szerinti tagállam hatóságának törölnie kell a társaságot a cégjegyzékből.

Harmadik felek védelme érdekében a fogadó tagállamban történő bejegyzést és a származás szerinti tagállam cégjegyzékéből való törlést megfelelően közzé kell tenni.

6. ajánlás (a védelmi intézkedésekről)

Olyan társaság, amely ellen felszámolás, végelszámolás, fizetésképtelenség, illetve a kifizetések felfüggesztése vagy hasonló okok miatt eljárás van folyamatban, nem hajthat végre székhelyáthelyezést.

A székhelyáthelyezés előtt indított, folyamatban lévő bírósági vagy közigazgatási eljárás szempontjából a társaság létesítő okirat szerinti székhelyének a származási tagállam szerinti székhelyet kell tekinteni. A meglévő hitelezőknek jogukban áll biztosítékot követelni.

7. ajánlás (a munkavállalói jogokról)

Az áthelyezés során folyamatosan biztosítani kell a munkavállalók részvételi jogát. A munkavállalói részvételre főszabályként a fogadó tagállam jogszabályai vonatkoznak.

A fogadó tagállam jogszabályai ugyanakkor nem alkalmazandók:

a)        ha e tagállam nem biztosít legalább ugyanolyan szintű részvételi szintet, mint a származás szerinti tagállam, vagy

b)        ha nem biztosít a társaság más tagállamokban található telephelyein dolgozó munkavállalói számára ugyanolyan részvételi jogokat, mint amelyeket az áthelyezés előtt élveznek.

Emellett a munkavállalói jogokra vonatkozó rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a közösségi vívmányokkal.

(1)

A Tanács 1990. július 23-i 90/434/EGK irányelve a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (HL L 225., 1990.8.20., 1. o.).

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról (HL L 80., 2002.3.23., 29. o.).

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK irányelve az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (27.9.2011)

a Jogi Bizottság részére

a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvről

(2011/2046(INI))

A vélemény előadója: Philippe Boulland

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 42. cikke)

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a Bizottság 2007-es hatásvizsgálata a munkavállalói részvétel kivételével nem terjed ki a szociális és foglalkoztatási politikákat érintő következményekre;

B.  mivel az európai részvénytársaság statútuma és az európai szövetkezet statútuma szerint a székhelyáthelyezésre a munkavállalói részvételre vonatkozó különleges és kötelező erejű szabályok figyelembevétele mellett kerülhet sor a 2001/86/EK irányelvnek megfelelően, és mivel a lehető legkövetkezetesebben leghatékonyabban kell alkalmazni az európai társasági jogi irányelvek munkavállalók részvételére vonatkozó eljárásait;

C. mivel az Európai Unió Bírósága a Daily Mail and General Trust(1), a Centros(2), az Überseering(3) és a Cartesio(4) ügyekben hozott ítéleteiben részletesen kifejtette a vállalkozások letelepedésének szabadságával kapcsolatos megközelítéseit;

1.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. és 54. cikke minden társaság számára biztosítja a letelepedés szabadságát; megállapítja, hogy a vállalatok határokon átnyúló vándorlása a belső piac kiteljesítésének egyik leglényegesebb eleme, megállapítja, hogy egy létező, nemzeti jog szerinti társaság létesítő okirat szerinti vagy tényeleges székhelyének az egységes piacon belül egyik tagállamból a másikba történő áthelyezésére és a székhelyáthelyezés módozataira vonatkozóan nem egységes a szabályozás, és hogy ez kockázatot jelent a foglalkoztatásra nézve, továbbá kiemeli az adminisztratív nehézségeket, az előidézett költségeket, a szociális következményeket és a jogbiztonság hiányát;

2.  támogatja a székhelyáthelyezés uniós szintű szabályozását, amennyiben az nem veszélyezteti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke célkitűzéseinek megvalósulását és nem korlátozza a munkavállalók részvételi jogát;

3.  kéri, hogy a társaság zökkenőmentes működése érdekében a székhelyáthelyezés során őrizzék meg a társaság jogi személyiségének folytonosságát;

4.  kéri, hogy a rugalmasabb, a munkavállalók igényeihez jobban igazodó és korlátozásmentes piac érdekében, de a munkavállalók jogai és elbocsátás elleni védelmük tiszteletben tartása mellett a székhelyáthelyezést kössék össze a rugalmas biztonság elvével;

5.  azt várja a javasolt irányelvtől, hogy megakadályozza a 2011/86/EK irányelvben említett visszaéléseket és a csalásokat (elsősorban a „postafiókcégek” létrehozásával elkövetett csalásokat), és megvédje a hitelezők, a kisebbségi részvényesek és a munkavállalók érdekeit és jogait, és mindemellett legalábbis megőrizze a vállalkozások irányításának jelenlegi egyensúlyát; rámutat, hogy valamely társaság székhelyének határokon átnyúló áthelyezése nem járhat a társaság megszüntetésével vagy jogi személyiségének bármilyen más megszakításával vagy elvesztésével;

6.  ösztönzi a tagállamokat, hogy írják elő a székhelyáthelyezés jogszerűségének illetékes hatóság általi ellenőrzését, amelynek keretében többek között megállapítják, hogy az összes érintett fél tiszteletben tartotta-e a kötelezettségeket;

7.  az alábbiakban javaslatokat tesz azokra a kötelező feltételekre, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a tizennegyedik társasági jogi irányelv a székhelyáthelyezés idején és azt követően garantálni tudja a munkavállalói részvételt;

8.  kéri, hogy a társasági jogban alkalmazandó jogrendszerre tekintettel a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezésére vonatkozóan a 2001/86/EK irányelv legyen a fő jogalap;

–   állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

9.  1. ajánlás: a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósításával összefüggésben hatásvizsgálatot terjeszt elő a székhelyáthelyezésre vonatkozó irányelv következményeiről; a hatásvizsgálatot legkésőbb a tizennegyedik irányelvre vonatkozó javaslattal egyidejűleg kell közzétenni;

10. 2. ajánlás: a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezésére vonatkozó uniós szabályozásnak a következő elemeket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy az áthelyezés idején és azt követően biztosított legyen a munkavállalók részvételi joga és kohéziója, valamint a hatékonyság és a jogbiztonság érdekében megőrizzék a munkavállalók képviselőinek biztosított védelmet és garanciákat:

- annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a munkavállalók részvételével kapcsolatos eljárások koherenciáját az európai társasági jogi irányelvek alkalmazásával, a munkavállalói részvételre vonatkozó jogi rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a 2001/86/EK irányelvben a munkavállalói részvétel vonatkozásában rögzített rendelkezésekkel, különösen abban az esetben, ha átalakítás útján jön létre társaság;

- továbbá az irányító testületnek konzultációt kell folytatnia a munkavállalókkal és a tulajdonosokkal az áthelyezés jogi és gazdasági következményeiről egy olyan jelentés útján, amelyben teljes körűen és indokolással együtt szerepelnek a munkavállalókat és a tulajdonosokat érintő következmények, és amelyet kellő időben, legalább egy hónappal azelőtt terjesztenek elő, hogy a közgyűlés végleges döntést hozna az áthelyezési terv jóváhagyásáról; a jelentéssel kapcsolatos konzultáció dokumentumait és az áthelyezési tervet betekintésre minden munkavállaló és azok képviselői részére ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni;

- a társaságnak a származási tagállami szintű jogszabályokból, a gyakorlatból és az egyéni munkaszerződésekből vagy a munkaviszonyokból, valamint a munkavállalókat képviselő szervek tevékenységéből eredően a foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatosban fennálló jogai és kötelezettségei a székhelyáthelyezés alkalmával és a befogadó tagállamban történő bejegyzés után is érvényesek maradnak;

- ha a székhelyáthelyezés a társaság szerkezetének megváltoztatását vonja maga után, a központi irányításnak a saját kezdeményezésére vagy bizonyos – a szociális partnerek által meghatározott – számú munkavállaló kérelmére döntést kell hoznia a munkavállalókat képviselő szervek összetételének módosításáról;

- ha a székhelyáthelyezéssel összefüggő kollektív leépítések elkerülhetetlenek, a 98/59/EK irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni;

- a székhelyáthelyezést attól kell függővé tenni, hogy a vállalkozás bizonyítani tudja-e, hogy tiszteletben tartja a munkavállalók jogaira vonatkozó rendelkezéseket;

- a munkavállalókkal szemben a munkaadókra háruló nemzeti és európai szintű kötelezettségek betartatása érdekében e kötelezettségek be nem tartása esetén a tagállamoknak tényleges és a székhelyáthelyezést felfüggesztő hatályú jogorvoslatot kell meghatározniuk a munkavállalók és képviselőik részére;

- a befogadó tagállam jogszabályait kell alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha törvényi rendelkezései a munkavállalók alacsonyabb részvételi és együttdöntési szintjét határozzák meg.

- 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.9.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Emilie Turunen, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

(1)

A 81/87. sz., Daily Mail and General Trust plc ügyben 1988. szeptember 27-én hozott ítélet (EBHT 1988., 5483. o.).

(2)

A C-212/97. sz. Centros-ügyben 1999. március 9-én hozott ítélet (EBHT 1999., 1459. o.).

(3)

A C-208/00. sz., Überseering BV ügyben 2002. november 5-én hozott ítélet (EBHT 2002., I-9919. o.).

(4)

A C-210/06. sz. Cartesio-ügyben 2008. december 16-án hozott ítélet (EBHT 2008., I-9641. o.).


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.12.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Utolsó frissítés: 2012. január 19.Jogi nyilatkozat