Procedure : 2011/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0015/2012

Indgivne tekster :

A7-0015/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 244kWORD 261k
16. januar 2012
PE 473.949v01-00 A7-0015/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdning)

(COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Dan Jørgensen

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdning)

(COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0245),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0107/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 13. juli 2011(1),

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–   der henviser til skrivelse af 25. november 2011 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0015/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Unionens deltagelse i konventionen er Kommissionens og medlemsstaternes fælles ansvar, navnlig for så vidt angår teknisk bistand, informationsudveksling og spørgsmål vedrørende bilæggelse af tvister, deltagelse i hjælpeorganer og afstemninger.

(genindsættelse af den oprindelige ordlyd af artikel 5, stk. 1, i PIC-forordningen)

Begrundelse

Kommissionen sletter tekst, hvoraf det fremgår, at det er Kommissionen og medlemsstaterne, der repræsenterer EU i Rotterdamkonventionen. Det er herefter kun Kommissionen og ikke medlemsstaterne, der kan repræsentere EU i konventionen. Dette er uberettiget, da PIC-forordningen både har et miljømæssigt retsgrundlag og et kommercielt retsgrundlag. Da der er tale om et miljømæssigt retsgrundlag, har medlemsstaterne ret til at repræsentere sig selv og til at gennemføre konventionen på en strengere måde, end hvad der kræves i henhold til EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med konventionens administrative funktioner med hensyn til PIC-proceduren handler Kommissionen som en fælles udpeget myndighed på vegne af alle de udpegede nationale myndigheder i nært samarbejde og samråd med medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder.

1. For så vidt angår Unionens deltagelse i konventionen, handler Kommissionen i forbindelse med konventionens administrative funktioner med hensyn til PIC-proceduren og eksportanmeldelsen som en fælles udpeget myndighed på vegne af alle de udpegede nationale myndigheder i nært samarbejde og samråd med medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder.

(genindsættelse af den oprindelige ordlyd af artikel 5, stk. 2, i PIC-forordningen)

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 1 skal Kommissionens ansvar præciseres.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) videresendelse af EU-eksportanmeldelser til parter og andre lande, jf. artikel 8

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 1 skal Kommissionens ansvar præciseres.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Informationsudveksling, ansvarsdeling og samarbejde mellem EU og medlemsstaterne og tredjelande bør fremmes for at sikre forsvarlig kemikaliehåndtering, uanset om de pågældende tredjelande er parter i konventionen. Navnlig bør udviklingslandene og lande med overgangsøkonomi ydes teknisk bistand enten direkte af Kommissionen og medlemsstaterne eller indirekte via støtte til projekter, der gennemføres af ikke-statslige organisationer, navnlig støtte med henblik på at sætte dem i stand til at gennemføre konventionen.

(20) Informationsudveksling, ansvarsdeling og samarbejde mellem EU og medlemsstaterne og tredjelande bør som forebyggende foranstaltning fremmes for at sikre forsvarlig kemikaliehåndtering, uanset om de pågældende tredjelande er parter i konventionen. Navnlig bør udviklingslandene og lande med overgangsøkonomi ydes teknisk bistand enten direkte af Kommissionen og medlemsstaterne eller indirekte via støtte til projekter, der gennemføres af ikke-statslige organisationer, navnlig støtte med henblik på at sætte dem i stand til at gennemføre konventionen og forebygge, at kemikalier har skadelige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a. "agenturet": Det Europæiske Kemikalieagentur, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) sikre effektiv anvendelse af forordningen ved efter aftale med Kommissionen at yde industrien bistand og levere den tekniske og videnskabelige vejledninger og værktøjer, når det er hensigtsmæssigt

c) sikre effektiv anvendelse af forordningen ved at yde industrien bistand og levere den tekniske og videnskabelige vejledninger og værktøjer, når det er hensigtsmæssigt

Begrundelse

Som i Reach bør Det Europæiske Kemikalieagentur være ansvarligt for at yde bistand og levere tekniske og videnskabelige vejledninger og værktøjer til industrien og myndighederne uden en juridisk bindende forpligtelse til at nå frem til en formel aftale med Kommissionen. En sådan forpligtelse ville udgøre en uforholdsmæssigt stor byrde for Det Europæiske Kemikalieagentur og ville højst sandsynligt føre til unødvendige forsinkelser i forbindelse med leveringen af disse værktøjer og tjenester.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) sikre effektiv anvendelse af forordningen ved efter aftale med Kommissionen at yde de udpegede nationale myndigheder bistand og teknisk og videnskabelig vejledning

d) sikre effektiv anvendelse af forordningen ved at yde de udpegede nationale myndigheder bistand og teknisk og videnskabelig vejledning

Begrundelse

Som i Reach bør Det Europæiske Kemikalieagentur være ansvarligt for at yde bistand og levere tekniske og videnskabelige vejledninger og værktøjer til industrien og myndighederne uden en juridisk bindende forpligtelse til at nå frem til en formel aftale med Kommissionen. En sådan forpligtelse ville udgøre en uforholdsmæssigt stor byrde for Det Europæiske Kemikalieagentur og ville højst sandsynligt føre til unødvendige forsinkelser i forbindelse med leveringen af disse værktøjer og tjenester.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en eksportør skal eksportere et kemikalie som omhandlet i stk. 1 fra EU til en part eller et andet land første gang på eller efter den dato, hvor kemikaliet bliver omfattet af denne forordning, anmelder eksportøren eksporten til den udpegede nationale myndighed i den medlemsstat, hvor han er etableret, senest 20 hverdage før eksporten skal finde sted. Derefter anmelder eksportøren den første eksport af kemikaliet hvert kalenderår til den udpegede nationale myndighed, senest 20 hverdage før eksporten af kemikaliet finder sted. Anmeldelserne skal opfylde kravene i bilag II og offentliggøres via agenturets database på dets websted.

Når en eksportør skal eksportere et kemikalie som omhandlet i stk. 1 fra EU til en part eller et andet land første gang på eller efter den dato, hvor kemikaliet bliver omfattet af denne forordning, anmelder eksportøren eksporten til den udpegede nationale myndighed i den medlemsstat, hvor han er etableret, senest 30 dage før eksporten skal finde sted, medmindre eksportøren tidligere har indgivet en sådan anmeldelse, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 689/2008. Derefter anmelder eksportøren den første eksport af kemikaliet hvert kalenderår til den udpegede nationale myndighed, senest 15 dage før eksporten af kemikaliet finder sted, medmindre eksportøren tidligere har indgivet en sådan anmeldelse, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 689/2008. Anmeldelserne skal opfylde kravene i bilag II og offentliggøres via agenturets database på dets websted.

Begrundelse

Det er bedre at anvende udtrykket "dage" i modsætning til "hverdage", da de officielle helligdage kan være forskellige i EU's medlemsstater og importlandene. I henhold til PIC-forordningen skal der hvert kalenderår indgives nye eksportanmeldelser for hvert kemikalie. De foreslåede ændringer ville indebære, at det ikke ville være nødvendigt at indgive en ny anmeldelse i den resterende del af det kalenderår, hvor den omarbejdede forordning fandt anvendelse; hermed undgås unødvendigt arbejde både for eksportører og for eksport- og importmyndighederne.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til kemikalierne i del 2 eller 3 i bilag I kan eksportørens udpegede nationale myndighed i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, og fra sag til sag beslutte, at eksporten kan finde sted, hvis der trods alle anstrengelser ikke er modtaget noget svar på en anmodning om udtrykkeligt samtykke efter stk. 6, litra a), inden 60 dage, og hvis det fra officielle kilder i den importerende part eller det importerende andet land er dokumenteret, at kemikaliet har været omfattet af en importlicens eller har været registreret eller godkendt, eller at det inden for de foregående fem år har været anvendt eller importeret i den importerende part eller det importerende andet land, og der ikke er foretaget noget reguleringsindgreb for at forbyde dets anvendelse.

Med hensyn til kemikalierne i del 2 eller 3 i bilag I kan eksportørens udpegede nationale myndighed i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, og fra sag til sag beslutte, at eksporten kan finde sted, hvis der trods alle anstrengelser ikke er modtaget noget svar på en anmodning om udtrykkeligt samtykke efter stk. 6, litra a), inden 60 dage, og en af de to følgende betingelser er opfyldt:

 

a) det er fra officielle kilder i den importerende part eller det importerende andet land dokumenteret, at kemikaliet er omfattet af en importlicens eller er registreret eller godkendt, eller

 

b) hvad angår det pågældende kemikalie:

 

(i) det er dokumenteret fra officielle kilder, at det inden for de foregående fem år har været anvendt eller importeret i den importerende part eller det importerende andet land

 

(ii) det er ikke dokumenteret fra officielle kilder i den importerende part eller det importerende andet land, at der er foretaget et reguleringsindgreb for at forbyde eller underkaste kemikaliet strenge restriktioner inden for den kategori, som det er beregnet til at blive anvendt inden for, og

 

(iii) den tilsigtede anvendelse, der er angivet i eksportanmeldelsen, falder ikke inden for nogen af de kategorier, for hvilke kemikaliet er opført i del 2 eller 3 i bilag I.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der træffes beslutning om eksport af kemikalierne i del 3 i bilag I, tager den udpegede nationale myndighed i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, hensyn til de indvirkninger, som anvendelse af kemikaliet eventuelt har på folkesundheden eller miljøet i den importerende part eller det importerende andet land.

Når der træffes beslutning om eksport af kemikalierne i del 3 i bilag I, dokumenterer den udpegede nationale myndighed i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, at den har taget hensyn til de indvirkninger, som anvendelse af kemikaliet eventuelt har på folkesundheden eller miljøet i den importerende part eller det importerende andet land.

(Skal ses i sammenhæng med samme stillers ændringsforslag til artikel 14, stk. 9)

Begrundelse

Denne klausul indførtes på anmodning af Europa-Parlamentet som del af det kompromis, lovgivningsmyndighedens to parter nåede frem til i 2007, således at der kunne tilvejebringes en yderligere garanti i forbindelse med den fritagelse, der er fastsat i dette stykke. På grund af klausulens vage formulering anvendes den dog i realiteten ikke. Dette bør der rettes op på ved at fastsætte en forpligtelse til at dokumentere, at der er taget hensyn til disse forhold; dette bør så også indgå i den database, der er omhandlet i artikel 14, stk. 9.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Agenturet registrerer alle anmodninger om udtrykkeligt samtykke, alle modtagne svar og alle indrømmede fravigelser i sin database. Alle udtrykkelige samtykker, der er modtaget eller fraveget, tildeles et reference-id-nummer og opføres på en liste med alle relevante oplysninger om eventuelle tilknyttede betingelser, såsom gyldighedsdatoer. Ikke-fortrolige oplysninger gøres offentligt tilgængelige via agenturets database.

9. Agenturet registrerer alle anmodninger om udtrykkeligt samtykke, alle modtagne svar og alle indrømmede fravigelser, herunder den dokumentation, der er omhandlet i stk. 7, andet afsnit, i sin database. Alle udtrykkelige samtykker, der er modtaget eller fraveget, tildeles et reference-id-nummer og opføres på en liste med alle relevante oplysninger om eventuelle tilknyttede betingelser, såsom gyldighedsdatoer. Ikke-fortrolige oplysninger gøres offentligt tilgængelige via agenturets database.

(Skal ses i sammenhæng med samme stillers ændringsforslag til artikel 14, stk. 7)

Begrundelse

For at sikre, at artikel 14, stk. 7, andet afsnit, rent faktisk efterleves, bør den tilsvarende dokumentation indgå i databasen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1272/2008 er kemikalier, som er bestemt til eksport og undergivet toldtilsyn, forudsat at de ikke behandles eller forarbejdes og er midlertidigt oplagret eller befinder sig i en frizone eller på et frilager med henblik på reeksport, omfattet af de foranstaltninger vedrørende emballering og mærkning, der er truffet i eller i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Uanset artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1272/2008 er kemikalier, som er bestemt til eksport og undergivet toldtilsyn, forudsat at de ikke behandles eller forarbejdes og er midlertidigt oplagret eller befinder sig i en frizone eller på et frilager med henblik på reeksport, omfattet af de foranstaltninger vedrørende klassificering, emballering og mærkning, der er truffet i eller i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Begrundelse

Emballering og mærkning i henhold til forordningen om klassificering, mærkning og emballering afhænger af klassificering. Alle relevante bestemmelser i denne forordning skal således finde anvendelse på eksporten af kemikalier og ikke kun bestemmelserne om emballering og mærkning.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen undersøger senest fem år efter datoen i artikel 33, andet afsnit, om det er hensigtsmæssigt, at agenturet opkræver et gebyr for tjenesteydelser til eksportørerne, og fremlægger om nødvendigt et forslag herom.

3. Kommissionen undersøger senest tre år efter datoen i artikel 33, andet afsnit, om det er hensigtsmæssigt, at agenturet opkræver et gebyr for tjenesteydelser til eksportørerne, og fremlægger om nødvendigt et forslag herom.

Begrundelse

Tre år er tilstrækkeligt til en gennemgang og til, at der kan udarbejdes et eventuelt forslag om indførelse af gebyrer.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31a

 

Når det gælder artikel 8, stk. 1, artikel 10, stk. 1, artikel 14, stk. 6, og artikel 15, stk. 1, finder de foranstaltninger vedrørende klassificering, emballering og mærkning, der er truffet i eller i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, anvendelse, hvor det er relevant. Forpligtelser i medfør af forordning (EF) nr. 1272/2008 er omfattet af overgangsbestemmelserne i nævnte forordnings artikel 61.

Begrundelse

I forordningen om klassificering, mærkning og emballering er der fastsat overgangsordninger, der tillader mærkning og emballering af blandinger i henhold til det gamle EU-system indtil den 1. juni 2015. Disse ordninger bør også finde anvendelse ved eksport. Da selve forordningen om klassificering, mærkning og emballering kun finder anvendelse på kemikalier, der markedsføres i EU, og ikke på kemikalier til eksport, er der behov for en præcisering af, at alle henvisninger til denne forordning i forbindelse med PIC-proceduren bør læses, som om forordningen fandt anvendelse på de pågældende udførsler.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. april 2013.

Den anvendes fra den 1. oktober 2013.

Begrundelse

Der er behov for en længere frist, så medlemsstaterne har tilstrækkelig mulighed for at tilpasse deres nationale håndhævelsesforskrifter med henblik på at tage hensyn til den omarbejdede PIC-forordning. Det indebærer ingen større fordele at anvende den omarbejdede forordning, inden de nødvendige håndhævelsesbestemmelser er på plads.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Forordning (EF) nr. 689/2008 (PIC-forordningen) gennemfører Rotterdamkonventionen i EU. Formålet med Rotterdamkonventionen er at fremme udvekslingen af oplysninger om kemikalier, der handles mellem konventionens parter, og at gennemføre proceduren for forudgående informeret samtykke, når en part i konventionen eksporterer kemikalier, der er omfattet af konventionen, til en anden part i konventionen.

Proceduren for forudgående informeret samtykke er en mekanisme, der sikrer, at lande, der eksporterer kemikalier, formelt får samtykke fra importlandene, inden eksporten kan finde sted. Proceduren gælder for de kemikalier, der er opført i bilag III til Rotterdamkonventionen, som omfatter pesticider og industrikemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner af parterne af sundheds- eller miljømæssige årsager, og som er blevet anmeldt af parterne med henblik på inddragelse i PIC-proceduren.

Forordning (EF) nr. 689/2008 er mere vidtgående end Rotterdamkonventionen, for så vidt som den omfatter flere kemikalier end dem, der er opført i Rotterdamkonventionen. Endvidere gælder PIC-proceduren i henhold til forordningen for alle lande, der importerer de opførte kemikalier fra EU, og ikke kun for de lande, der er parter i konventionen.

Kommissionens forslag

Kommissionen har foreslået en omarbejdning af PIC-forordningen for at 1) præcisere visse definitioner og tilpasse forordningen til ny kemikalielovgivning, der er vedtaget for nylig, 2) inddrage Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i gennemførelsen af forordningen, 3) ændre bestemmelserne om EU’s repræsentation udadtil, således at det kun er Kommissionen og ikke medlemsstaterne, der repræsenterer Unionen i Rotterdamkonventionen, og 4) ændre reglerne om forudgående informeret samtykke for at gøre det lettere for eksportører af kemikalier, der er omfattet af PIC-forordningen, at eksportere, når der ikke kommer et svar.

For så vidt angår ændringer af PIC-proceduren ændrer Kommissionen artikel 14, stk. 7, om muligheden af at fravige PIC-proceduren for kemikalier, der er opført i bilag I, del 2 og 3, i forordningen. I henhold til den nuværende tekst kan eksportører, der ikke har modtaget noget svar inden for 60 dage, eksportere kemikaliet, hvis det er dokumenteret, at det har været omfattet af en importlicens eller har været registreret eller godkendt i importlandet. I omarbejdningen foreslår Kommissionen en tilføjelse, der gør det muligt for eksportørerne at eksportere, hvis kemikaliet har været anvendt i eller importeret til importlandet inden for de foregående fem år.

Kommissionen gør gældende, at denne ændring er nødvendig, fordi eksporten af de i bilag I, del 2 og 3, opførte kemikalier i 30 % af tilfældene ikke kan finde sted, fordi det ikke har været muligt at få et svar fra importlandet. Kommissionen mener, at dette ofte skyldes, at EU har medtaget flere kemikalier i PIC-forordningen end dem, der er opført i Rotterdamkonventionen, og at importlandene derfor ikke reagerer eller svarer i forbindelse med kemikalier, der ikke er opført i konventionen.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren kan støtte Kommissionens forslag, for så vidt som det præciserer visse definitioner i forordningen og inddrager Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i gennemførelsen af forordningen. Når vi har et europæisk agentur, bør vi bruge det, og det er derfor kun logisk, at ECHA overtager en stor del af ansvaret for gennemførelsen af forordningen.

Ordføreren kan ikke tilslutte sig Kommissionens forslag, for så vidt som det udvider mulighederne for at fravige PIC-proceduren i forbindelse med eksport af kemikalier til tredjelande. De kemikalier, der er opført i bilag I, del 2 og 3, i PIC-forordningen, er enten forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU. Det er der en grund til. I de fleste tilfælde indebærer kemikalierne risici for miljøet og/eller menneskers sundhed. Vi bør derfor, når vi eksporterer disse kemikalier til tredjelande, være meget omhyggelige med at sikre, at vi ikke gør det mod de pågældende landes vilje.

Kommissionen gør gældende, at hvis et land ikke svarer på en eksportanmodning, kan det skyldes, at myndighederne i det pågældende land ikke anser det for nødvendigt at svare på anmodninger vedrørende kemikalier, der ikke er opført i Rotterdamkonventionen, men kun i EU-lovgivningen. Dette er måske rigtigt i nogle tilfælde, men det kan også være, at landet har en meget svag forvaltning og derfor ikke er i stand til at svare rettidigt eller ikke ved, hvordan man skal håndtere anmodningen. Hvis det er tilfældet, forekommer det meget problematisk at tillade eksport af farlige kemikalier til de pågældende lande. Hvis deres forvaltning ikke er i stand til at reagere på en eksportanmodning, er det ikke sandsynligt, at den samme forvaltning kan beskytte borgerne eller miljøet mod farlige kemikalier.

Producenter af kemikalier, der er forbudt eller underkastet restriktioner i EU, vil synes, at det er vanskeligt at sælge kemikalierne i EU. En løsning kan derfor være at eksportere kemikalierne til andre lande, som har en mere lempelig kemikalielovgivning. Men det er ikke vores opgave at gøre denne eksport af farlige kemikalier lettere for at sikre disse producenter indtægter. Formålet med Rotterdamkonventionen er at beskytte "menneskers sundhed og miljøet" (artikel 1). Vi sikrer ikke opfyldelsen af denne målsætning ved at indføre nye undtagelser fra den forordning, der gennemfører konventionen.

EU er førende inden for miljølovgivning. Og det skulle EU gerne fortsætte med at være. Ordføreren foreslår derfor, at vi begrænser undtagelserne fra PIC-proceduren, da det er EU’s ansvar at sikre, at de kemikalier, vi eksporterer, ikke forvolder mennesker eller miljøet unødvendig skade.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

RETSUDVALGET

FORMANDEN

Ref.: D(2011)58377

Jo LEINEN

Formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ASP 12G205

Bruxelles

Om:           Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdning)

                  (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87 om omarbejdning.

Denne artikels stk. 3 lyder som følger:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af Kommissionens forslag, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage det omarbejdede forslag tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Afslutningsvis henstiller Retsudvalget efter at have diskuteret det på sit møde den 22. november 2011, med 19 stemmer for og ingen hverken for eller imod(1), at Deres udvalg som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

(1)

Til stede var: Klaus-Heiner Lehne (formand), Luigi Berlinguer (næstformand), Raffaele Baldassarre (næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis og Rainer Wieland.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den ...

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdning)

COM(2011)0245 af 5.5.2011 – 2011/0105(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 23. maj og 23. juni 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter på disse møder(1) at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af farlige kemikalier konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1) Med hensyn til begrundelsen burde den, for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, have begrundet hver af de foreslåede indholdsmæssige ændringer, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, a), ii), og præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt, der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, a), iii).

2) Følgende ændringer fremsat i forslaget til omarbejdning burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

- i artikel 1, stk. 2, sletningen af ordene "i Rådets direktiv 67/548/EØF"

- i artikel 3, stk. 1, sletningen af ordene "jf. definitionen i direktiv 67/548/EØF"

- i artikel 4, stk. 2, erstatningen af datoen den 1. november 2008, som findes i den aktuelt gældende tekst i artikel 4 i forordning (EF) nr. 689/2008, med en ny dato efter offentliggørelsen af den omarbejdede tekst

- i artikel 5, stk. 1, første afsnit, sletningen af ordene "og eksportanmeldelsen", som på nuværende tidspunkt fremgår af artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 689/2008

- i artikel 8, stk. 2, første afsnit, erstatningen af den eksisterende tidsfrist på 30 dage, som fremgår af artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 689/2008, med en ny tidsfrist på 20 arbejdsdage

- i artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, erstatningen af den eksisterende tidsfrist på 15 dage, som fremgår af artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 689/2008, med en ny tidsfrist på 10 arbejdsdage

- i artikel 8, stk. 3, erstatningen af den eksisterende tidsfrist på 30 dage, som fremgår af artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 689/2008, med en ny tidsfrist på 20 arbejdsdage

- i artikel 31, stk. 1, erstatningen af datoen den 1. august 2009, som fremgår af artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 689/2008, med en ny dato efter offentliggørelsen af den omarbejdede tekst.

3) I bilag I og V var de seneste ændringer hidrørende fra to forordninger, der for nyligt er blevet vedtaget af Kommissionen, ikke gengivet. Disse nylige ændringer bør indføres i den foreslåede omarbejdede tekst. De to pågældende ændringsretsakter er Kommissionens forordning (EU) nr. 186/2011 af 25. februar 2011 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier og Kommissionens forordning (EU) nr. 214/2011 af 3. marts 2011 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. For så vidt angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt med de indholdsmæssige ændringer konkluderede den rådgivende gruppe, at kodifikationen var ufuldstændig, for så vidt den ikke omfattede de ændringer, der henvises til i punkt 3. Europa-Parlamentets og Rådets juridiske tjenester anbefaler derfor, at Kommissionen fremsætter et ændret omarbejdet forslag, hvori disse ændringer medtages.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver                     Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdet)

Referencer

COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD)

Dato for høring af EP

5.5.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

JURI

10.5.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

24.5.2011

ITRE

25.5.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dan Jørgensen

8.6.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

7.11.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Mairead McGuinness, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Prendergast, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Dato for indgivelse

16.1.2012

Seneste opdatering: 1. marts 2012Juridisk meddelelse