Procedura : 2010/0125(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0016/2012

Teksty złożone :

A7-0016/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


ZALECENIE     ***
PDF 151kWORD 71k
26 stycznia 2012
PE 454.733v02-00 A7-0016/2012

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych

(12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Annemie Neyts-Uyttebroeck

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych

(12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (12712/2010),

–   uwzględniając protokół do układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych (12711/2010),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0430/2010),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0016/2012),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Maroka.


UZASADNIENIE

Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Maroko w dniu 13 października 2008 r. Unia Europejska i Królestwo Maroka przyjęły wspólny dokument UE-Maroko w sprawie zacieśnienia stosunków dwustronnych / przyznania szczególnego statusu. W dokumencie tym zatwierdza się cele szczególnego statusu przyznanego przez UE w odpowiedzi na wyrażone przez Maroko pragnienie zacieśnienia partnerstwa z UE. Wspomniane cele skupiają się na lepszym uwzględnianiu priorytetów strategicznych obu zainteresowanych stron oraz na stopniowym włączaniu Maroka do rynku wewnętrznego.

Głębokie przemiany, jakie zachodzą w południowej części regionu Morza Śródziemnego od rewolucji tunezyjskiej oraz późniejszych wydarzeń w sąsiednich krajach, stanowią dla UE wezwanie do bardziej zdecydowanego wspierania aspiracji tamtejszej ludności, zważywszy że aspiracje te są popierane przez tamtejszych przywódców.

Królestwo Maroka od wielu lat zaangażowane jest w proces globalnych reform politycznych, gospodarczych i społecznych. UE nieustannie wspiera wysiłki Maroka mające na celu realizację programu reform. Przyznanie szczególnego statusu wpisuje się we wspólną wolę wspierania procesu wewnętrznych reform przy jednoczesnym prowadzeniu zorganizowanego i szczerego dialogu, którego zasadniczy element stanowią prawa człowieka. Należy kontynuować i rozwijać ów dialog w ramach szczytów UE-Maroko, posiedzeń Rady Stowarzyszenia UE-Maroko oraz Podkomitetu ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego.

Szczególny status Maroka rozszerza zakres współpracy dwustronnej na dziedziny, które nie zostały uwzględnione w układzie o stowarzyszeniu podpisanym w 1996 r. w ramach procesu barcelońskiego. W tej nowej perspektywie dialog polityczno-strategiczny prowadzony w ramach szczytów dwustronnych UE-Maroko oraz innych spotkań ad hoc o charakterze dwustronnym jest wyrazem politycznej wagi, jaką obie strony przywiązują do wzajemnych stosunków. Współpracy polityczno-strategicznej towarzyszy także dynamiczne zacieśnianie współpracy gospodarczo-finansowej zgodnie z celami europejskiej polityki sąsiedztwa.

Ogólne zasady europejskiej polityki sąsiedztwa oraz plan działania na rzecz sąsiedztwa przyjęty wspólnie w lipcu 2005 r. zainicjowały nowy etap w stosunkach dwustronnych, dając Maroku możliwość stopniowej integracji z rynkiem wewnętrznym UE. Szczególny status jest potwierdzeniem tej strategicznej opcji i daje możliwość uczestnictwa w pracach agencji wspólnotowych oraz w programach wspólnotowych; umożliwia także odpowiednie wsparcie finansowe dostosowane do wielkości i ambitnego charakteru tej ewolucji. W tym kontekście UE będzie zwracać szczególną uwagę na to, aby wszystkie marokańskie strategie polityczne przynosiły korzyści wszystkim regionom kraju, a także Saharze Zachodniej.

Protokół do euro-śródziemnomorskiego układu o stowarzyszeniu między UE a Marokiem dotyczący ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach wspólnotowych jest decydującym etapem dwustronnych stosunków. Na jego mocy zezwala się, aby Maroko brało udział we wszystkich obecnych i przyszłych programach wspólnotowych, w których uczestnictwo będzie dla tego kraju otwarte. Ta nowa perspektywa pozostaje w zgodzie z celami nowej polityki sąsiedztwa UE.

Protokół stanowi wyraźny akt wsparcia i zachęty ze strony UE dla wysiłków podejmowanych przez Maroko w celu pogłębienia podjętych reform oraz inicjowania przyszłych, przy jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego uczestnictwa marokańskich obywateli. Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 25 listopada 2011 r. w warunkach zapewniających wysoką frekwencję wyborczą powinno stanowić ważny etap w rozpoczętym procesie reformy konstytucyjno-demokratycznej.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.1.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

59

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marije Cornelissen, Spyros Danellis

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2012Informacja prawna