Διαδικασία : 2011/2319(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2012

Συζήτηση :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.9
CRE 15/02/2012 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0048

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 183kWORD 120k
27 Ιανουαρίου 2012
PE 478.513v02-00 A7-0018/2012

σχετικά με τη συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012

(2011/23190(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012

(2011/2319(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2012 (COM(2011)0815),

–   έχοντας υπόψη τη νομοθετική δέσμη σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση που εγκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2011 και, ειδικότερα, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων για την εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών: η σχεδιαζόμενη αρχική μορφή»(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(4),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0018/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση των ανισοτήτων και της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν παρεκκλίνει από την πορεία προς την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020,

Οικονομικές προκλήσεις και κύριες μακροοικονομικές πολιτικές

1.  χαιρετίζει την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης (ΕΕΑ) 2012, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σαν μια καλή βάση για το εφετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· τονίζει ότι οι λύσεις που στοχεύουν ειδικά στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης του δημόσιου χρέους και της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, λύσεις τις οποίες επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση όλα τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να συνοδεύονται από μείζονα εστίαση στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης καθώς και από αναθεώρηση του γενικού οικονομικού πλαισίου, ούτως ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να εξασφαλιστεί η σταθερή επιτυχία της·

2.  φρονεί, ωστόσο, ότι στην ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης δεν αναφέρεται τι ακριβώς χρειάζεται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τόσο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών, δεδομένου ότι αγνοείται η ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης για τη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

3.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2011 και μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών, οι οποίες χρειάζεται να εφαρμοστούν μέσω εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, περιείχαν ήδη τα περισσότερα από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση έξυπνης και διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

4.  υπενθυμίζει τα αιτήματα που απηύθυνε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και ζητεί δημόσια απάντηση στα ζητήματα που περιέχει το εν λόγω ψήφισμα·

5.  εκφράζει αποδοκιμασία για την ελλιπή ή ανομοιογενή εφαρμογή στα κράτη μέλη των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, εντός του αναγκαίου περιθωρίου άσκησης πολιτικής των κρατών μελών, που δεν επιτρέπει στις συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές να αξιοποιηθούν πλήρως προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020· επικροτεί το γεγονός ότι στη φετινή ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δίνεται έμφαση στην ανάγκη ανάληψης δράσεων εφαρμογής και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά η δημοκρατική νομιμοποίηση και ο εθνικός ενστερνισμός των αλλαγών που αποφασίστηκαν όσον αφορά τη μελλοντική οικονομική διακυβέρνηση·

6.   συμφωνεί με την άποψη ότι η ΕΕΑ και οι επίσημες θέσεις που έλαβαν σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθορίζουν τις προτεραιότητες δράσης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για τους επόμενους δώδεκα μήνες, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές οικονομικές και δημοσιονομικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις της ΕΕ·

7.   συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στις εξής πέντε προτεραιότητες:

–  επιδίωξη διαφοροποιημένης φιλοαναπτυξιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση οικονομικής ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

–  εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

–  προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων·

–  καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης·

–  εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας της ΕΕ·

8.  επιδοκιμάζει την αξιολόγηση της προόδου των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής ΕΕ 2020, όμως υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα κάθε πολιτικής·

9.  πιστεύει ότι η πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες παραμένει βασικός παράγοντας κοινωνικής ένταξης και ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να αναλάβει πιο τολμηρή δράση για να εγγυηθεί την πρόσβαση αυτή·

Επιδίωξη διαφοροποιημένης φιλοαναπτυξιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση οικονομικής ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης

10. αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση και τα συνακόλουθα φαινόμενα διάχυσης μεταξύ των οικονομιών και των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών· τονίζει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης όλων των κρατών μελών, είτε αυτά ανήκουν σήμερα στη ζώνη του ευρώ είτε όχι, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η κρίση του δημόσιου χρέους και από τον τρόπο με τον οποίο οι συντονισμένες οικονομικές πολιτικές εξασφαλίζουν μεγαλύτερη εστίαση στις επενδύσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματά τους εντός των προθεσμιών που έχει ορίσει το Συμβούλιο και να μειώσουν το δημόσιο χρέος τους σε βιώσιμο επίπεδο·

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να προσφέρουν μια ευκαιρία για ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και την εφαρμογή των διαδικασιών εποπτείας της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 121 και 136 της Συνθήκης·

12. υπενθυμίζει ότι στη σημερινή συγκυρία, στην οποία πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πιεστικές και δύσκολες επιλογές όσον αφορά την κατανομή των δημόσιων πόρων, είναι επιτακτικό να εξασφαλιστεί η συνοχή των διάφορων μέσων οικονομικής πολιτικής, και ειδικότερα των πολιτικών που συμβάλλουν σε ισότιμη αποδοχή των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και των πρωταρχικών άμεσων επιδιώξεων·

13. υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να εντοπισθούν σαφώς, να αξιολογηθούν και να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα διάχυσης των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και να διενεργηθούν αξιολογήσεις του κοινωνικού αντικτύπου των μέσων οικονομικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

14. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν διαφοροποιημένες στρατηγικές, ανάλογα με τη δημοσιονομική τους κατάσταση και επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν την αύξηση των δημόσιων δαπανών τους σε επίπεδο χαμηλότερο από τη μεσοπρόθεσμη τάση αύξησης του ΑΕγχΠ, εάν οι αυξημένες δαπάνες δεν αντισταθμίζονται με πρόσθετα μέτρα διακριτικής ευχέρειας από πλευράς εσόδων· καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους τομείς της παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας, των υποδομών και της ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών και εσόδων· ζητεί αποτελεσματικές, κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις:

–   για τα συστήματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης,

–   ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές στα κράτη μέλη καθώς επίσης καλύτερο φορολογικό συντονισμό, και όποτε ενδείκνυται εναρμόνιση, στην ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εγχώρια φορολογικά πλαίσιά τους όπως συμφωνήθηκε, με στόχο την προαγωγή αποτελεσματικών και βιώσιμων φορολογικών πολιτικών(5)· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον συντονισμό των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής·

Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

15. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ετοιμάζεται εκτεταμένη αναθεώρηση της ρύθμισης και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα· πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερο επιμελημένα και φιλόδοξα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αντοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ· τονίζει ότι αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή πρέπει να διενεργηθεί με τρόπο ώστε να αποθαρρυνθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να μην ενθαρρυνθεί η φυγή κεφαλαίων ή η μετατόπιση χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ·

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, θα πρέπει να ενισχυθεί η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της πρόσβασης των τραπεζών σε χρηματοδότηση, και ταυτόχρονα να περικοπούν κατά το δυνατόν τα συστήματα αμοιβών με βραχυπρόθεσμη βάση και τα απρόσφορα επιχειρηματικά μοντέλα· πιστεύει ότι θα χρειαστεί περαιτέρω αναμόρφωση της ρύθμισης και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να αντανακλώνται οι αυξημένοι κίνδυνοι στις αγορές δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης των συστημικών τραπεζών, όμως τούτο δεν επιτρέπεται να υπονομεύσει την ανταγωνιστική θέση των μη συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· τονίζει ότι οι τράπεζες, ύστερα από την ενδεδειγμένη κεφαλαιοποίηση, δεν θα πρέπει να περιορίζουν υπέρμετρα τον δανεισμό στην πραγματική οικονομία και ότι, κατά συνέπεια, οι ρυθμιστικές δράσεις θα πρέπει να θέτουν τις βάσεις για αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητάς τους· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα διατηρήσει την τραπεζική δανειοδοσία, ιδίως εκ μέρους των ιδρυμάτων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση λόγω της κρίσης καθώς και τη στήριξη των παροχών ρευστότητας από την ΕΚΤ· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων πριν από το καλοκαίρι του 2012· αποδοκιμάζει την κοινωνικοποίηση των ιδιωτικών ζημιών μέσω των ενέσεων ρευστότητας στον τραπεζικό κλάδο, καθώς οποιαδήποτε κερδοσκοπική συμπεριφορά των οίκων αξιολόγησης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων·

17. υποστηρίζει τη δημιουργία ομολόγων έργου με προορισμό να συμβάλουν στη χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, ούτως ώστε να προαχθούν η διατηρήσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση·

18. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο όμιλος της ΕΤΕπ στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ, και στην εξασφάλιση επενδύσεων σε μακροπρόθεσμα έργα υποδομών, σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους υφιστάμενους πόρους και να δημιουργήσει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για τα κράτη μέλη με περιορισμένο περιθώριο δημιουργίας χρηματοδοτικών κινήτρων·

Προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων

19. εκφράζει ανησυχία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στο εσωτερικό της ΕΕ και για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη, και ιδιαίτερα αυτά που υφίστανται τις πιέσεις της αγοράς, υστερούν σε παραγωγικότητα· επιμένει στον ρόλο που αναλογεί στον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τόσο στις ελλειμματικές όσο και στις πλεονασματικές χώρες· ανησυχεί για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ανάπτυξης αναμένεται να προέλθει κατά τα προσεχή έτη από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, πράγμα που θα απαιτήσει ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας των κρατών μελών και εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου για άμεσες ξένες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της ΕΕ οι οποίες να δημιουργούν αξία·

Καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης (αρμοδιότητα της επιτροπής EMPL)

20. πιστεύει ότι η διαρθρωτική αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα παρεμποδίσει την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ζητεί, ως εκ τούτου, διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής· εφιστά την προσοχή στον ρόλο και στις ευθύνες των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας της ΕΕ

21. υπενθυμίζει ότι η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συνιστά καθοριστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και σημαντικό παράγοντα παραγωγικότητας· σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας· φρονεί ότι, για να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, χρειάζονται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι και μεταρρυθμίσεις με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

22. λαμβάνει υπό σημείωση το πλαίσιο ποιότητας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και προάγουν την ποιότητα·

23. εκφράζει αποδοκιμασία για τον αργό ρυθμό εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ από ορισμένα κράτη μέλη και τα παροτρύνει να επιτύχουν τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η διάθεση αξιόπιστων, ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή (Eurostat)· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών·

24. ζητεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών καθώς και αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού τομέα, ενώ, επιπλέον, ενθαρρύνει τη μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης και της γραφειοκρατίας· υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

25. ενθαρρύνει την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης καλύπτει πολλά περισσότερα πέρα από τα αμιγώς οικονομικά στοιχεία, να αναπτύξει προγράμματα για ειδικούς τομείς πολιτικής, όπως τον τομέα της άμυνας, στους οποίους η κοινή διαχείριση ή η κοινή ιδιοκτησία μεταξύ πολλών κρατών μελών μπορεί να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας που θα αποφέρουν στα συμμετέχοντα κράτη μέλη προστιθέμενη αξία και εξοικονόμηση πόρων·

26. υπογραμμίζει, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τον ακόμη πιο καίριο ρόλο των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση των δράσεων της στρατηγικής ΕΕ 2020 μέσω της μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί·

Διαδικαστικό πλαίσιο

27. λυπάται για το γεγονός ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών οικονομικής πολιτικής/ της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης δεν προβλέπεται επίσημα από τη Συνθήκη, ενώ η συμβολή του Κοινοβουλίου στα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης (άρθρο 148 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ)· υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία συναπόφασης, η οποία θα θεσπιστεί από την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· επιθυμεί ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών οργάνων, ιδίως των κοινοβουλευτικών, όποτε αυτό είναι ενδεδειγμένο και με τον δέοντα αμοιβαίο σεβασμό και την πρέπουσα συναίνεση·

28. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί σήμερα τμήμα της παράγωγης νομοθεσίας της ΕΕ (βλέπε άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1175/2011)(6)·

29. υπενθυμίζει ότι το νομικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης (η «δέσμη έξι μέτρων») αποτελεί το εργαλείο του οικονομικού διαλόγου: «Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να προσέλθουν ενώπιον της επιτροπής για να συζητηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν …. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στο κράτος μέλος το οποίο αφορούν οι εν λόγω αποφάσεις να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων»· ζητεί το εργαλείο αυτό, το οποίο καθιστά δυνατή την οικονομική συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο·

30. σημειώνει ότι η έκδοση 2012 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι το πρώτο από τα συμφωνηθέντα μέτρα για το νομικό πλαίσιο ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης («δέσμη έξι μέτρων»), που περιλαμβάνει ενισχυμένους κανόνες για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εθνικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και νέες διαδικασίες για την παρακολούθηση και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

31. παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων που θα δημοσιεύσει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012·

32. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια αυθεντική και κοινή ονοματολογία προϋπολογισμού και τήρησης λογαριασμών·

33. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να εξηγεί δημόσια τη θέση του ως τμήμα του οικονομικού διαλόγου στο Κοινοβούλιο, όταν αυτή αποκλίνει σημαντικά από τις συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής·

34. τονίζει εν προκειμένω ότι οι συστάσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να σέβονται και να διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών που απαιτείται για την εφαρμογή, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τις διατάξεις του άρθρου 126 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορα μέσα που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη των συνιστώμενων στόχων·

35. παροτρύνει την Επιτροπή να εξηγεί αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αξιολόγησε αρνητικά το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) ή το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης· αναμένει ότι, με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα παρέχει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη λεπτομερή μεθοδολογία και την υπόθεση εργασίας στις οποίες βασίστηκε η αξιολόγησή της·

36. υπενθυμίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπεται να συμμετέχει δεόντως στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ούτως ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των αποφάσεων που λαμβάνονται, ειδικότερα μέσω του οικονομικού διαλόγου όπως ορίζεται στη σχετική παράγωγη νομοθεσία·

37. συγχαίρει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δημοσίευσε την ετήσια επισκόπησή της στον τομέα της ανάπτυξης πριν από το τέλος του Νοεμβρίου και αναμένει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα γίνει μόνιμο, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο να εκφράσει τις απόψεις του πριν αποφασιστούν οι ετήσιοι προσανατολισμοί από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

38. υπογραμμίζει ότι οι πρόεδροι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 121 ΣΛΕΕ, και κατά περίπτωση ο πρόεδρος της Ευρωομάδας, προβλέπεται να υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας·

39. παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο επί ενός εκσυγχρονισμένου χρονοδιαγράμματος για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ούτως ώστε αυτό να καταστεί όσον το δυνατόν πιο αποδοτικό, διαφανές και δημοκρατικά αποδεκτό·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπερασπιστεί αυτή τη θέση κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (1-2 Μαρτίου 2012)·

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(1)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0583.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0542.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.

(5)

Βλέπε, για παράδειγμα, οδηγία του Συμβουλίου 2011/85/ΕΕ της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.

(6)

Βλέπε κανονισμό αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

24.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Juan Andrés Naranjo Escobar, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Rolandas Paksas

Τελευταία ενημέρωση: 3 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου