Процедура : 2010/0093(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0026/2012

Внесени текстове :

A7-0026/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0061

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 182kWORD 91k
1 февруари 2012 г.
PE 452.637v02-00 A7-0026/2012

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

(11343/2010 – C7 0207/2011 – 2010/0093(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Emilio Menéndez del Valle

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

(11343/2010 – C7 0207/2011 – 2010/0093(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Решение на Съвета (11343/2010),

–   като взе предвид проекта на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (09429/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0207/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A7-0026/2012),

1.  дава своето одобрение за сключването на конвенцията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на страните по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход и на председателите на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В духа на процеса от Барселона настоящата конвенция насърчава създаването на евро-средиземноморска зона за свободна търговия. Първите стъпки към тази цел бяха споразуменията за асоцииране между ЕС и неговите партньори от района на Средиземноморието. Сега е време за надграждане върху тези споразумения.

До настоящия момент евро-средиземноморската система на кумулация на произхода беше съставена от повече от 100 двустранни протокола, които бяха твърде комплексни за предприятията, особено малките и средните предприятия, и за държавите и поради това не беше лесно от тях да бъдат извлечени ползи.

Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход обединява всички различни разпоредби относно произхода на стоките, обменяни в рамките на съответните търговски споразумения, сключени между страните, както следва: Европейски съюз, държави, участващи в Барселонския процес (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Сирия, Тунис, Турция, Палестина), държави от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн), Фарьорски острови и държавите, участващи в процеса за стабилизиране и асоцииране (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, както и Косово по смисъла на резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации), като по този начин се улеснява използването на паневросредиземноморската кумулация на произход чрез приемането на единен и опростен инструмент.

Приемането на този нов правен инструмент вероятно ще стимулира търговията Юг-Юг, което може да допринесе за икономическия растеж, икономическата диверсификация, намаляването на бедността и демократизацията на региона и също така да стимулира търговската и икономическата интеграция между държавите от Южната част на средиземноморския регион, чието задълбочаване представлява една от основните цели на евро-средиземноморската политика на ЕС от времето на Барселонския процес.

Този единен инструмент създава необходимата правна рамка за диагонална кумулация не само сред традиционните партньори от Южното Средиземноморие, но също включва участници в процеса на стабилизиране и асоцииране и в ЕАСТ, като по този начин се предоставя по-широк географски обхват на кумулацията и по-голям приемащ пазар за износа в резултат на кумулация.

Арабската пролет е голямо предизвикателство и голяма възможност за ЕС във връзка с неговите отношения със съседните държави на юг. Нашите съседи на юг изискват конкретни отговори от нас, които улесняват техния смел, но нелесен път към свобода и демокрация. Върховният представител и Комисията правилно обозначиха това досие като приоритетно като част от рамката за отговор, както това беше заявено в съвместното съобщение от 8 март 2011 г., озаглавено „„Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“и от 25 май 2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“. Като цяло приемането на Конвенцията е един от инструментите за осигуряване на максимално въздействие на търговията и инвестициите в региона.

Въпреки че се предвиждат множество ползи, съществуват и редица нередности, във връзка с които се изискват действия от страна на Европейската комисия. Парламентът изразява загриженост относно твърдения за нередности в договореностите за прилагане на Протокол № 4 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел относно продуктите, произведени в израелските поселения. Постигането на евентуална нова договореност с Израел или преразглеждането на съществуващите договорености с цел даване на отговор на тази загриженост биха могли да дадат по-голяма сигурност и да предоставят подходяща основа за отхвърлянето на преференциалното третиране съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел на продуктите, произхождащи от окупираните територии, от страна на митническите власти на държавата-членка. Ако тази загриженост не бъде ефективно разрешена, Конвенцията може да се окаже инструмент за умножаване на тази порочна практика. Наша отговорност е да гарантираме, че стоките, кумулирани от трети държави с Израел, са в съответствие със същите териториални принципи, към които се придържа и ЕС. Това също така е в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз по т.нар. дело „Brita”.

И накрая, тази важна стъпка следва да бъде последвана и консолидирана от други амбициозни планове за подобряване и стимулиране на търговията в региона във възможно най-кратък срок чрез осъвременяването на паневросредиземноморските правила за произход. Новото демократично движение в района на Средиземноморието следва да бъде възможност за европейските ръководители не само за подобряване на подобряване на човешките и социалните права на своите граждани, но и за максимално извличане на ползи, предлагани от една по-благосклонна в политическо и икономическо отношение среда сред нашите съседи на юг.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (12.10.2011)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

(11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

Докладчик по становище: Vincent Peillon

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Правилата за произход представляват критерии, които позволяват да се определи държавата на произход на даден продукт, като по този начин те обуславят приложимите спрямо въпросния продукт права и преференции. Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход установява разпоредби относно произхода на стоките, обменяни в рамките на съответните търговски споразумения, сключени между страните, както следва: Европейски съюз, държави, участващи в Барселонския процес (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Сирия, Тунис, Турция, Палестина), държави от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн), Фарьорски острови и държавите, участващи в процеса за стабилизиране и асоцииране (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, както и Косово по смисъла на резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации).

Настоящето решение има за цел най-вече да внесе рационализация, като замени действащата мрежа от над сто двустранни протоколи в областта на правилата за произход чрез една регионална конвенция. Докато действащата уредба задължава за всяко изменение на сключен между две държави, членуващи в паневросредиземноморската зона протокол, да се внесе подобно изменение във всички останали протоколи, въвеждането на настоящия единен правен инструмент ще улесни в бъдеще необходимото преразглеждане и актуализиране на правилата.

Приемането на настоящата конвенция си поставя също така за цел да разшири паневросредиземноморската система за кумулация на преференциални правила за произход на държавите от Западните Балкани, и ще улесни евентуално разширяване с нови членки.

Накрая настоящето преразглеждане е част от волята за борба срещу недостатъчното използване от страна на икономическите участници от Юга на търговските преференции, които са им предоставени на общностно равнище. Улесняването на използването на кумулация на произход ще позволи подобряване на достъпа на продукти от трети средиземноморски държави до общностния пазар и за стимулирането на обмена между държавите от Юга и Изтока на Средиземноморието, като по този начин допринесе за компенсиране на липсата на икономическа интеграция в евросредиземноморския регион, чието задълбочаване представлява една от основните цели на евросредиземноморската политика на ЕС от времето на Барселонския процес.

Съгласно постоянната си подкрепа за разширяването и опростяването на посочената паневросредиземноморска система, Парламентът счита, че сключването на настоящата конвенция, каквото е желанието на нашите партньори от южното и източното Средиземноморие, представлява стъпка в правилната посока и позволява на ЕС да отправи до тях първо конкретно послание за отваряне на търговията вследствие на арабската пролет и в контекста на изменението на европейската политика за съседство.

Парламентът все пак изразява съжаление по повод продължаващите политически и търговски пречки, които възпират увеличаването на обмена по посока „Юг-Юг“ и подчертава, че положителните последици от влизането в сила на настоящата конвенция не биха могли да се реализират изцяло без гъста мрежа от двустранни търговски споразумения между всички партньори от южния и източния бряг на Средиземно море.

Парламентът припомня също така, че за равновесието на системата е необходимо всяка страна по споразумението, която осъществява износ, да прилага по еднообразен и правилен начин разпоредбите в областта на административното сътрудничество и издаването на сертификати за произход, както и всяка страна вносителка да разполага с достатъчни технически, бюджетни и информационни средства, за да упражнява ефикасен митнически контрол, който да позволи да се избегне всяко възможно отклоняване на преференции. Във връзка с това Парламентът изразява загриженост по повод твърденията за неправилно прилагане на договарянето за прилагане на протокол №4 към споразумението за асоцииране ЕС-Израел относно продуктите, произведени в предните постове, и призовава Комисията да предостави на Парламента и на Съвета резултатите от задълбочено проучване на ситуацията, придружени, при необходимост, от предложения.

Накрая Парламентът желае сключването на настоящето споразумение да бъде бързо последвано от модернизиране на паневросредиземноморските правила за произход и на по-амбициозно развитие на търговската политика на ЕС по отношение на нашите средиземноморски партньори по посока на отчитане в по-голяма степен на техните интереси и предоставянето на гаранции, че ще запазят ритъма на отваряне на търговията, както и ритъма на националните си стратегии за икономическо и социално развитие.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде одобрението си.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2011г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Евгени Кирилов, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Liisa Jaakonsaari, Jaromír Kohlíček, Monica Luisa Macovei, Jacek Protasiewicz, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jolanta Emilia Hibner


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta

Последно осъвременяване: 2 февруари 2012 г.Правна информация