Procedure : 2010/0093(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0026/2012

Indgivne tekster :

A7-0026/2012

Forhandlinger :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0061

HENSTILLING     ***
PDF 149kWORD 75k
1. februar 2012
PE 452.637v02-00 A7-0026/2012

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

(11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Emilio Menéndez del Valle

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

(11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11343/2010),

–   der henviser til udkast til en regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (09429/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0207/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0026/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne for de lande, der har indgået den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse og formændene i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet.


BEGRUNDELSE

Denne konvention fremmer i tråd med Barcelonaprocessens ånd oprettelsen af et Euro-Middelhavsfrihandelsområde. Associeringsaftalerne mellem EU og dets partnere i Middelhavsområdet var det første skridt hen imod dette mål. Det er nu tid til at bygge videre på disse aftaler.

Indtil nu har Euro-Middelhavsordningen om kumulativ oprindelse været sammensat af mere end 100 bilaterale protokoller, der var for komplicerede for virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder, og landene til, at de kunne drage fordel heraf.

I den nye regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse samles alle bestemmelser vedrørende oprindelsen for de varer, der handles med inden for rammerne af de relevante handelsaftaler, som er indgået mellem følgende parter: Den Europæiske Union, deltagerne i Barcelonaprocessen (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Den Palæstinensiske Myndighed), EFTA-landene (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein), Færøerne og deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien samt Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99), og vedtagelsen et enkelt og forenklet instrument vil dermed lette brugen af ordningen med oprindelseskumulation for hele Euro-Middelhavsområdet.

Vedtagelsen af dette nye retlige instrument kan være et incitament til at stimulere Syd-Syd-handelen, hvilket kan bidrage til den økonomiske vækst, økonomisk diversificering, nedbringelse af fattigdom og demokratisering i regionen samt skabe social, handelsmæssig og økonomisk integration blandt de sydlige Middelhavslande, da udbygningen af denne integration har udgjort et af de vigtigste mål for EU's Euro-Middelhavspolitik siden Barcelonaprocessen.

Dette ene instrument skaber de nødvendige juridiske rammer for diagonal kumulation, ikke kun blandt de traditionelle sydlige Middelhavspartnere, men også blandt deltagere i stabiliserings- og associeringsprocessen og EFTA, hvilket giver et bredere geografisk anvendelsesområde til kumulation og et større modtagermarked til kumuleret eksport.

Det arabiske forår udgør en stor udfordring og en lige så stor chance for EU’s forbindelser med de sydlige nabolande. Vores sydlige naboer kræver konkrete handlinger fra os, der letter deres tapre, men usikre rejse mod frihed og demokrati. Den højtstående repræsentant og Kommissionen har korrekt gjort denne sag til en prioritet inden for disse handlingsrammer, som anført i fælleserklæringerne af 8. marts 2011 om "Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde", og af 25. maj 2011 om "En ny tilgang til nabolande i forandring". Alt i alt er vedtagelsen af konventionen et af de værktøjer, der skal sikre den størst mulige virkning af handel og investeringer i regionen.

Mens der er mange forventede fordele, er der også nogle væsentlige mangler, som kræver handling fra Kommissionens side. Parlamentet er foruroliget over, at ordningen til gennemførelse af protokol nr. 4 til associeringsaftalen mellem EU og Israel efter sigende ikke fungerer efter hensigten, når det gælder produkter, der hidrører fra de israelske bosættelser. For at tage hensyn til denne bekymring kan en ny teknisk aftale med Israel eller en revision af den eksisterende aftale bringe mere sikkerhed og give et tilstrækkeligt grundlag for EU-medlemsstaternes toldmyndigheder til at afvise præferencebehandling i henhold til frihandelsaftalen mellem EU og Israel for varer med oprindelse i de besatte områder. Risikoen er, at hvis denne bekymring ikke behandles effektivt, så risikerer konventionen at komme til at tjene som et redskab til yderligere at udbrede denne uregelmæssighed. Det er vores ansvar at sikre, at varer, der kumuleres af tredjelande med Israel, overholder de samme territoriale principper, som EU gør. Dette er i tråd med EU-Domstolens dom i den såkaldte Brita-sag.

Endelig bør dette vigtige skridt følges op og konsolideres af andre ambitiøse planer om at forbedre og fremme handelen i regionen, der starter hurtigst muligt med opdateringen af pan-Euro-Middelhavsreglerne for oprindelse. Den nye demokratiske bevægelse i Middelhavsområdet bør være en lejlighed for de europæiske ledere til ikke blot at forbedre de menneskelige og sociale rettigheder for deres borgere, men også til maksimalt at udnytte de fordele, der kommer af et venligere politisk og økonomisk miljø i vore sydlige nabolande.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (12.10.2011)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

(11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

Ordfører for udtalelse: Vincent Peillon

PA_Leg_Consent

KORT BEGRUNDELSE

Oprindelsesreglerne er kriterier, der gør det muligt at fastslå oprindelseslandet for et produkt og dermed bestemme, hvilken told og præferencebehandling der er gældende herfor. I den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse fastlægges bestemmelserne vedrørende oprindelsen for de varer, der handles med inden for rammerne af de relevante handelsaftaler, som er indgået mellem følgende parter: Den Europæiske Union, deltagerne i Barcelonaprocessen (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Den Palæstinensiske Myndighed), EFTA-landene (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein), Færøerne og deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien samt Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99).

Formålet med Rådets afgørelse er først og fremmest at opnå en rationaliseringsgevinst ved at indføre en regional konvention i stedet for det aktuelle system med mere end hundrede bilaterale protokoller vedrørende oprindelsesregler. Mens den nuværende ordning indebærer, at der ved enhver ændring af en protokol, som finder anvendelse mellem to lande, der er partnere i pan-Euro-Middelhavszonen, foretages identiske ændringer af alle øvrige protokoller, vil det med indførelsen af et enkelt retligt instrument blive lettere i fremtiden at foretage de nødvendige ændringer og ajourføringer af reglerne.

Med vedtagelsen af denne konvention er det ligeledes hensigten at udvide pan-Euro-Middelhavsordningen for oprindelseskumulation til at omfatte staterne i det vestlige Balkan og gøre det lettere at optage nye medlemmer.

Denne ændring gennemføres også i bestræbelserne på at undgå, at de økonomiske aktører i Syd underudnytter de handelspræferencer, de tildeles af Fællesskabet. Ved at gøre det lettere at anvende ordningen for oprindelseskumulation vil det blive muligt at forbedre adgangen til fællesskabsmarkedet for produkter fra Middelhavstredjelandene og stimulere handelssamkvemmet mellem landene i det sydlige og det østlige Middelhavsområde og derved bidrage til at afhjælpe den manglende økonomiske integration i Euro-Middelhavsområdet, hvis udbygning har udgjort et af de vigtigste mål for EU's Euro-Middelhavspolitik siden Barcelonaprocessen.

Da Parlamentet hele tiden har støttet en udvidelse og forenkling af pan-Euro-Middelhavsordningen, mener det, at indgåelsen af denne konvention – der er ønsket af partnerne i det sydlige og østlige Middelhavsområde – udgør et skridt i den rigtige retning og gør det muligt for EU at udsende et første konkret budskab om liberalisering af samhandelen i kølvandet på det arabiske forår og i forbindelse med omlægningen af den europæiske naboskabspolitik.

Parlamentet beklager imidlertid, at der fortsat er politiske og handelsmæssige hindringer, der bremser udvidelsen af Syd-Syd-handelen, og understreger, at de positive virkninger af ikrafttrædelsen af denne konvention ikke vil kunne mærkes fuldt ud uden et tæt netværk af bilaterale handelsaftaler mellem alle parter i det sydlige og østlige Middelhavsområde.

Parlamentet betoner desuden, at det er nødvendigt for at sikre, at ordningen er afbalanceret, at ethvert eksportland, der undertegner konventionen, anvender bestemmelserne om administrativt samarbejde og udstedelse af oprindelsescertifikater ensartet og korrekt, og at alle eksportlande råder over tilstrækkelige tekniske midler, budgetmidler og it-ressourcer til at udøve en effektiv toldkontrol, som gør det muligt at undgå enhver omgåelse af præferenceordningen. I den forbindelse er Parlamentet foruroliget over, at ordningen til gennemførelse af protokol nr. 4 til associeringsaftalen mellem EU og Israel efter sigende ikke fungerer efter hensigten, når det gælder produkter, der hidrører fra bosættelserne, og opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet en grundig undersøgelse af situationen, eventuelt med en række forslag.

Parlamentet ønsker endelig, at der efter indgåelsen af denne aftale hurtigt foretages en modernisering af pan-Euro-Middelhavsreglerne for præferenceoprindelse og tilstræbes en mere ambitiøs udvikling af EU's handelspolitik over for partnerlandene i Middelhavsområdet, hvor der tages bedre hensyn til partnernes interesser, og hvor de forsikres om, at de fortsat kan være herre over udviklingen i liberaliseringen af samhandelen og deres nationale strategier til fremme af den økonomiske og sociale udvikling.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Liisa Jaakonsaari, Jaromír Kohlíček, Monica Luisa Macovei, Jacek Protasiewicz, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jolanta Emilia Hibner


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta

Seneste opdatering: 2. februar 2012Juridisk meddelelse