Procedure : 2011/0039(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0028/2012

Indgivne tekster :

A7-0028/2012

Forhandlinger :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Afstemninger :

PV 14/03/2012 - 9.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0076

BETÆNKNING     ***I
PDF 890kWORD 1547k
3. februar 2012
PE 469.996v03-00 A7-0028/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger

(KOM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger

(KOM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0082),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0069/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0028/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter1

 

–––––––––––––––––

1 EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18.

Begrundelse

Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 falder under nærværende forordnings anvendelsesområde. Den bygger på EF-traktatens tidligere artikel 113/133, dens mål fokuserer på spørgsmål vedrørende den fælles handelspolitik, og den indeholder bestemmelser, der tillægger Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne gennemførelsesbeføjelser, der bør tilpasses bestemmelserne i artikel 290 og 291 i TEUF og forordning 182/2011.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 – led 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf1

 

–––––––––––––––––

1EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

Begrundelse

Rådets forordning (EF) nr. 2448/93 falder under nærværende forordnings anvendelsesområde. Den bygger på EF-traktatens tidligere artikel 133, dens mål fokuserer på spørgsmål vedrørende den fælles handelspolitik på en måde, der svarer til forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) eller til forordning (XX/2011 om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om skydevåben og fastsættelse af udførselstilladelse samt indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (KOM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD), og den indeholder bestemmelser, der tillægger Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne gennemførelsesbeføjelser, der bør tilpasses bestemmelserne i artikel 290.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 – led 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

udgår

Begrundelse

Denne forordning er blevet tilpasset kravene i artikel 290 og 291 gennem Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (KOM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I alle de forordninger, der er opført i bilaget, skal enhver henvisning til ”Det Europæiske Fællesskab”, ”Fællesskabet”, ”De Europæiske Fællesskaber” eller ”Fællesskaberne” forstås som en henvisning til Den Europæiske Union eller Unionen; enhver henvisning til “fællesmarkedet” skal forstås som en henvisning til “det indre marked”, enhver henvisning til “det i artikel 113 omhandlede udvalg” eller “det i artikel 133 omhandlede udvalg” skal forstås som “det i artikel 207 omhandlede udvalg”, enhver henvisning til “traktatens artikel 113” eller “traktatens artikel 133” skal forstås som “traktatens artikel 207”.

Begrundelse

Teknisk ændring for at sikre gennemsigtighed og ensartethed i hele forordningen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Betragtning 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning 3c indsættes:

 

"Gennemførelsen af den bilaterale aftales beskyttelsesklausul kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

–––––––––––––––––

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Betragtning 3 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning 3d indsættes:

 

"Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 24, 24a og 26 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 27, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 24, 24a og 26 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 27, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I presserende situationer skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 5 udgår.

Begrundelse

Artikel 5 er affattet således: "Bestemmelserne i denne forordning berører ikke anvendelsen af de i traktaten, særlig artiklerne 108 og 109, omhandlede beskyttelsesklausuler i henhold til de fremgangsmåder, der er fastsat heri." Da TEUF ikke længere henviser til de tidligere beskyttelsesklausuler i de tidligere artikler 108 og 109 i TEU, udgår artikel 5.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse i sammenhæng med artikel 4.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvor udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den skriftlige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer beslutning herom eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 1 – punkt 4 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2841/72

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af de forskellige organer, som har ansvaret for at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. Beretningen indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Schweiz.

 

3. Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

 

4. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen.

 

5. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s (bilaterale) handelsforbindelser. Navnlig når der er tale om defensive handelsinstrumenter (TDI) er det væsentligt for offentligheden og interessenterne at være velorienteret om alle de foranstaltninger, der er sat i værk.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Betragtning 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning 3c indsættes:

 

"Gennemførelsen af den bilaterale aftales beskyttelsesklausul kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

–––––––––––––––––

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Betragtning 3 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning 3d indsættes:

 

"Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 25, 25a og 27 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 28, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 25, 25a og 27 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 28, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I presserende situationer skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 5 udgår.

Begrundelse

Artikel 5 er affattet således: "Bestemmelserne i denne forordning berører ikke anvendelsen af de beskyttelsesklausuler, der omhandles i traktaten, særlig i artiklerne 108 og 109, efter de fremgangsmåder, der er fastsat deri." Da TEUF ikke længere henviser til de tidligere beskyttelsesklausuler i de tidligere artikler 108 og 109 i TEU, udgår artikel 5.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse i sammenhæng med artikel 4.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvor udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den skriftlige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer beslutning herom eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 2 – punkt 4 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 2843/72

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af de forskellige organer, som har ansvaret for at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. Beretningen indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Schweiz.

 

3. Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

 

4. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen.

 

5. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s (bilaterale) handelsforbindelser. Navnlig når der er tale om defensive handelsinstrumenter (TDI), er det væsentligt for offentligheden og de berørte parter at være velorienteret om alle de foranstaltninger, der er sat i værk.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Betragtning 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning 3c indsættes:

 

"Gennemførelsen af den bilaterale aftales beskyttelsesklausul kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

–––––––––––––––––

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Betragtning 3 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning 3d indsættes:

 

"Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 24, 24a og 26 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 27, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

1. Når særlige omstændigheder gør øjeblikkelig indgriben nødvendig i de i artiklerne 24, 24a og 26 i overenskomsten omhandlede situationer samt i tilfælde af eksportstøtte med direkte og øjeblikkelig indvirkning på samhandelen, kan de i artikel 27, stk. 3, litra e), i overenskomsten fastsatte foreliggende foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 7, stk. 3.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I presserende situationer skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 5 udgår.

Begrundelse

Artikel 5 er affattet således: "Bestemmelserne i denne forordning berører ikke anvendelsen af de beskyttelsesklausuler, der omhandles i traktaten, særlig i artiklerne 108 og 109, efter de fremgangsmåder, der er fastsat deri." Da TEUF ikke længere henviser til de tidligere beskyttelsesklausuler i de tidligere artikler 108 og 109 i TEU, udgår artikel 5.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse i sammenhæng med artikel 4.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 4

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvor udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den skriftlige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer beslutning herom eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 – punkt 4 a (nyt)

Forordning (EØF) nr. 1692/73

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af de forskellige organer, som har ansvaret for at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. Beretningen indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Schweiz.

 

3. Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

 

4. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen.

 

5. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s (bilaterale) handelsforbindelser. Navnlig når der er tale om defensive handelsinstrumenter (TDI), er det væsentligt for Europa-Parlamentet såvel som for offentligheden og de berørte parter at være velorienteret om alle de foranstaltninger, der er sat i værk.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at ændre forordning (EF) nr. 3448/93 fra december 1993 med henblik på at skabe større overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten. Dette kan, hvor det er hensigtsmæssigt, ske ved at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser og ved at anvende visse procedurer i forordning (EU) nr. 182/2011. I alle tilfælde, hvor den særlige procedure i den tidligere artikel 16 anvendes, indføres undersøgelsesproceduren i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Hvor det relevant bør der gives mulighed for vedtagelse af øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Kommissionen tillægges i flere tilfælde beføjelse til at fastsætte detaljerede bestemmelser om anvendelse af forordningen og retten til at ændre bilaget.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår forordning (EF) nr. 3448/93 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 med henblik på at vedtage detaljerede regler for anvendelsen af denne forordning samt for ændring af bilaget hertil. For så vidt angår forordning (EF) nr. 3448/93 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. Følgende betragtning 17a indsættes:

 

"Med henblik på at vedtage de nødvendige bestemmelser til anvendelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af detaljerede bestemmelser for anvendelsen af artikel 6, stk. 1-3, i henhold til artikel 6, stk. 4, vedtagelsen af detaljerede bestemmelser for fastlæggelsen og forvaltningen af reducerede landbrugselementer i henhold til artikel 7, stk. 2, og ændring af tabel 2 i bilag B. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 2 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Betragtning 18 affattes således:

 

"Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af forskellige foranstaltninger og vedtagelse af detaljerede bestemmelser om kommunikation mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

–––––––––––––––––

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 3 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 2 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Artikel 2, stk. 4, affattes således:

 

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af detaljerede regler for anvendelsen af denne forordning."

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 4 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Artikel 6, stk. 4, afsnit 1, affattes således:

 

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af detaljerede regler for anvendelsen af denne artikel."

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 5 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Artikel 7, stk. 2, indledningen affattes således:

 

"2. Hvis det i en præferenceaftale er fastsat, at der skal foretages en nedsættelse af landbrugselementet af afgiften, hvad enten det sker inden for eller uden for et toldkontingent, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af de nærmere regler for bestemmelse og anvendelse af sådanne nedsatte landbrugselementer[...], for så vidt aftalen fastlægger:"

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 6 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. Artikel 7, stk. 3, affattes således:

 

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af de nærmere regler, der er nødvendige for indledningen og forvaltningen af nedsættelserne

af importbelastningens ikke-landbrugsmæssige elementer [...]."

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 7 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7. I artikel 8 foretages følgende ændringer:

 

(a) Stk. 3 affattes således:

 

"3. De fælles gennemførelsesbestemmelser for den i nærværende artikel omhandlede restitutionsordning vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

 

(b) Stk. 4, afsnit 2, affattes således:

 

"Beløbene fastsættes efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 16, stk. 2. Eventuelle nødvendige gennemførelsesbestemmelser til dette stykke og især foranstaltninger til sikring af, at varer, der er anmeldt til udførsel under en præferenceordning, ikke udføres under en ikke-præferenceordning eller omvendt, fastsættes efter samme procedure."

 

(c) Stk. 6 affattes således:

 

"6. Grænsen, hvorunder mindre producenter kan fritages for at forevise certifikater som led i ordningen for eksportrestitutioner, er fastsat til 50 000 EUR årligt. Dette maksimumsbeløb kan justeres efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2."

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 8 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8. Artikel 9 affattes således:

 

"Artikel 9

 

Såfremt der i henhold til en forordning om den fælles markedsordning for en bestemt sektor fastsættes afgifter eller andre foranstaltninger ved udførsel af et af de i bilag A anførte landbrugsprodukter, kan der efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 16, stk. 2, og under hensyntagen til forarbejdningsindustriens særlige interesser vedtages passende foranstaltninger for visse varer, hvis udførsel på grund af deres høje indhold af det pågældende landbrugsprodukt og deres anvendelsesmuligheder kan skade virkeliggørelsen af den målsætning, der er opstillet for den pågældende landbrugssektor. I presserende situationer vedtager Kommissionen øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger efter proceduren omhandlet i artikel 16, stk. 3."

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 9 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9. Artikel 10a, stk. 4, afsnit 1, affattes således:

 

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af de nærmere gennemførelsesbestemmelser[...]."

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 10 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10. Artikel 11, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

 

"Gennemførelsesbestemmelserne til andet afsnit, som skal gøre det muligt at fastsætte, hvilke råvarer der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, og at kontrollere og planlægge mængderne heraf, sikrer de erhvervsdrivende større gennemsigtighed ved forudgående offentliggørelse for hver enkelt fælles markedsordning af de vejledende mængder, der kan indføres. Denne offentliggørelse foretages regelmæssigt navnlig under hensyn til udnyttelsen af de pågældende mængder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om vedtagelse af de nærmere gennemførelsesbestemmelser."

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 11 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11. Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om ændring af tabel 2 i bilag B med henblik på en tilpasning til aftaler indgået af Unionen."

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 12 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12. Artikel 13, stk. 2, sidste punktum, affattes således:

 

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b om ændring af nævnte forordning [...]."

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 13 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13. Artikel 14 affattes således:

 

"1. Der kan efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2, fastsættes en tærskel eller tærskler, under hvilke de beløb landbrugselementer fastlagt efter artikel 6 og 7 sættes til nul. I presserende situationer vedtager Kommissionen øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger efter proceduren omhandlet i artikel 16, stk. 3. Fritagelse fra disse landbrugselementer kan efter samme procedure gøres betinget af, at særlige betingelser opfyldes, for at undgå kunstige handelsstrømme.

 

2. Der kan efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2, fastsættes en tærskel, under hvilken medlemsstaterne kan undlade at anvende beløb, der i henhold til denne forordning skal udbetales eller opkræves, og som er knyttet til én og samme økonomiske transaktion, hvis summen af beløbene ligger under nævnte tærskel. I presserende situationer vedtager Kommissionen øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger efter proceduren omhandlet i artikel 16, stk. 3."

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 14 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 14a

 

Kompetencetildeling

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b om vedtagelse af de nærmere regler for anvendelse af artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, vedtagelse af de nærmere regler for anvendelse af artikel 6, stk. 1, 2 og 3, i henhold til artikel 6, stk. 4, vedtagelse af de nærmere regler for bestemmelse og anvendelse af nedsatte landbrugselementer i henhold til artikel 7, stk. 2, samt til at ændre tabel 2 i bilag B."

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 15 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 14 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 14b

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en beretning vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 16 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16. Artikel 17 udgår.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 17 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17. Artikel 18 affattes således:

 

"De foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse nærværende forordning til de ændringer, der er foretaget i forordningerne om de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, med henblik på at opretholde nærværende ordning, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2."

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 3 a – punkt 18 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3448/93

Artikel 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18. Artikel 20 affattes således:

 

"Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de for anvendelsen af denne forordning nødvendige oplysninger dels om varernes indførsel, udførsel og om fornødent deres fremstilling og dels om de administrative gennemførelsesforanstaltninger. De nærmere regler vedrørende denne meddelelse fastsættes efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2."

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 3286/94

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning 4a indsættes:

 

"For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

_______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 3286/94

Betragtning 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning 4b indsættes:

 

"Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til suspension af igangværende undersøgelsesforanstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige foranstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 3286/94

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Betragtning 9 affattes således:

 

"der bør tages hensyn til de institutionelle og proceduremæssige bestemmelser i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; Europa-Parlamentet og det ved traktatens artikel 207 nedsatte udvalg bør derfor holdes underrettet om udviklingen i individuelle sager, så det kan gøre sig overvejelser om deres bredere politiske konsekvenser;"

Begrundelse

Ifølge artikel 207 i TEUF har det pågældende udvalg ikke bemyndigelse til at udarbejde "rådgivning for Fællesskabets institutioner om alle handelspolitiske spørgsmål". Såfremt lovgiveren ønsker at udvide udvalgets beføjelser i denne retning, bør dette gøres ved at give både Europa-Parlamentet og udvalget den rådgivende funktion.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 3286/94

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Betragtning 10 affattes således:

 

"i det omfang en aftale med et tredjeland forekommer at være det mest hensigtsmæssige middel til at fjerne eller bilægge en uoverensstemmelse, der hidrører fra en handelshindring, skal der desuden føres forhandlinger med henblik herpå i henhold til de procedurer, der er fastsat i traktatens artikel 207, særlig i konsultation med det udvalg der er nedsat i henhold til denne artikel og Europa-Parlamentet;"

Begrundelse

Ifølge artikel 207 i TEUF fungerer det pågældende udvalg som et rådgivende organ for Kommissionen, mens sidstnævnte orienterer Europa-Parlamentet på samme niveau som udvalget om alle spørgsmål vedrørende internationale handelsaftaler. Derfor bør betragtningen præcisere de nye roller for hhv. Kommissionen, udvalget og Europa-Parlamentet i forbindelse med de første stadier i indgåelsen af en international handelsaftale.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 6 – litra a

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når undersøgelsesproceduren viser, at der ikke kræves noget indgreb til beskyttelse af Unionens interesse, afsluttes den af Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, litra b)."

1. Når undersøgelsesproceduren viser, at der ikke kræves noget indgreb til beskyttelse af Unionens interesse, afsluttes den af Kommissionen i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 1, litra b). Formanden kan indhente udvalgets udtalelse i en skriftlig procedure som anført i artikel 7, stk. 1, litra ba)."

Begrundelse

Da en suspension af proceduren kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes enten efter undersøgelsesproceduren eller efter den almindelige lovgivningsprocedure, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 6 – litra b

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. a) Proceduren kan ligeledes suspenderes af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), såfremt det eller de pågældende tredjelande efter afslutningen af en undersøgelse træffer sådanne foranstaltninger, som anses for tilfredsstillende, og der derfor ikke kræves noget indgreb fra Unionen.

2. a) Proceduren kan ligeledes suspenderes af Kommissionen i henhold til rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 1, litra aa), såfremt det eller de pågældende tredjelande efter afslutningen af en undersøgelse træffer sådanne foranstaltninger, som anses for tilfredsstillende, og der derfor ikke kræves noget indgreb fra Unionen.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 6 – litra c

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Såfremt det efter en undersøgelsesprocedure eller på noget tidspunkt før, under og efter en international tvistbilæggelsesprocedure må antages, at det mest hensigtsmæssige middel til at bilægge en tvist, der er opstået som følge af en handelshindring, er indgåelse af en aftale med det eller de pågældende tredjelande, som kan ændre Unionens og det eller de pågældende tredjelandes materielle rettigheder, suspenderer Kommissionen proceduren i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), og der føres forhandlinger i overensstemmelse med traktatens artikel 207.

3. Såfremt det efter en undersøgelsesprocedure eller på noget tidspunkt før, under og efter en international tvistbilæggelsesprocedure må antages, at det mest hensigtsmæssige middel til at bilægge en tvist, der er opstået som følge af en handelshindring, er indgåelse af en aftale med det eller de pågældende tredjelande, som kan ændre Unionens og det eller de pågældende tredjelandes materielle rettigheder, suspenderer Kommissionen proceduren i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 1, litra aa), og der føres forhandlinger i overensstemmelse med traktatens artikel 207.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 4 – punkt 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 3286/94

Artikel 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 13a

 

Beretning

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af Kommissionen og Udvalget for Handelsbarrierer. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser. Alle fakta vedrørende en WTO-procedure for tvistbilæggelse er af største interesse for Europa-Parlamentet og offentligheden.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 5 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 385/96

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 25 affattes således:

 

"(25) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

________________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 5 – punkt 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 385/96

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Såfremt foranstaltninger ikke er nødvendige, afsluttes undersøgelsen eller proceduren. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til proceduren i artikel 10, stk. 2.

"Såfremt foranstaltninger ikke er nødvendige, afsluttes undersøgelsen eller proceduren. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2. Formanden kan indhente udvalgets udtalelse i en skriftlig procedure som anført i artikel 10, stk. 2a."

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 5 – punkt 5

Forordning (EF) nr. 385/96

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 5 – punkt 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 385/96

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 14a

 

Beretning

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af Kommissionen og Udvalget for skadevoldende prisfastsættelse på fartøjer. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2271/96

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 9 affattes således:

 

"Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for fastsættelsen af kriterier for tilladelse til personers fuldstændige eller delvise overholdelse – i det omfang manglende overholdelse i alvorlig grad vil skade deres egne eller Unionens interesser – af et eventuelt krav eller forbud, herunder anmodninger fra udenlandske domstoles side. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

_______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2271/96

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning 9a indsættes:

 

"For at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at tilføje eller slette love i bilaget til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 2271/96

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 7, litra b) og c), bistås Kommissionen af udvalget for ekstraterritorial lovgivning. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 7, litra b) og c), bistås Kommissionen af udvalget for ekstraterritorial lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i stk. 2, i denne artikel. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 2271/96

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 2271/96

Artikel 11a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 1, for en ubegrænset periode.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 1 med henblik på at tilføje eller slette love i bilaget til denne forordning.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 11b og 11c anførte betingelser.

 

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 2271/96

Artikel 11b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 1, andet afsnit, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, gives den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og den oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 1, for en ubegrænset periode.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Den i artikel 1 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

3a. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3b. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

3c. Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 6 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 2271/96

Artikel 11c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11c

udgår

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

4. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelser herfor."

 

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning indsættes:

 

"(6a) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse eller suspension af foranstaltninger med henblik på at efterleve henstillinger og afgørelser fra WTO's tvistbilæggelsesorgan. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Betragtning 6 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Følgende betragtning indsættes:

 

"(6b) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til suspension af foranstaltninger i en begrænset periode i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 1 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) Stk. 1, litra b), affattes således:

 

"b) vedtage enhver anden særlig foranstaltning til gennemførelse af en retsakt, som skønnes hensigtsmæssig efter omstændighederne."

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere den omtvistede eller ændrede foranstaltning, indrømmes en suspension for en begrænset periode af Kommissionen efter proceduren i artikel 3a, stk. 2.

4. For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere den omtvistede eller ændrede foranstaltning, indrømmes en suspension for en begrænset periode af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 3a, stk. 1a.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gøre teksten i stk. 1, litra b) mere klar for at undgå at give indtryk af, at retsakter eller delegerede retsakter kan ændres under denne beføjelse. Hvad angår stk. 4, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren til suspension af den omtvistede eller ændrede foranstaltning, da den kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 2 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere den ikke-omtvistede eller ændrede foranstaltning, indrømmes en suspension for en begrænset periode af Kommissionen efter proceduren i artikel 3a, stk. 2.

4. For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere den ikke-omtvistede eller ændrede foranstaltning, indrømmes en suspension for en begrænset periode af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 3a, stk. 1a.

Begrundelse

Da en suspension af en given ikke-omtvistet eller ændret foranstaltning kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 3 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 3 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 7 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1515/2001

Artikel 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 3b

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, procedurer og afgørelser, der er gennemført og truffet af Kommissionen, Antidumpingudvalget og Antisubsidieudvalget. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser. Alle fakta vedrørende en WTO-procedure for tvistbilæggelse er af største interesse for Europa-Parlamentet og offentligheden.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 6 affattes således:

 

"(6) Kommissionens gennemførelsesretsakter om ændring af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-koder medfører ingen substansændringer."

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 10 affattes således:

 

"(10) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af de nærmere regler for gennemførelsen af visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

________________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

"(10a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige foranstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Betragtning 10 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(10b) Kommissionen bør vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende særlige og kritiske omstændigheder af typen omhandlet i artikel 25, stk. 4, litra b), og artikel 26, stk. 4, i den midlertidige aftale, og derefter artikel 38, stk. 4, litra b), og artikel 39, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftale, er påkrævet af særligt hastende årsager."

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 2 affattes således:

 

"Artikel 2

 

Indrømmelser for "baby beef"

 

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 14, stk. 2, i interimsaftalen og derefter artikel 27, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingentet for "baby beef"-produkter."

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 3 udgår.

Begrundelse

Som følge af ikrafttrædelsen af TEUF og forordning (EU) No 182/2011 har henvisninger til Rådets afgørelse 1999/468/EF ikke længere gyldighed.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Indrømmelser for fiskerivarer

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 15, stk. 1, i interimsaftalen og derefter artikel 28, stk. 1, i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingenterne for fisk og fiskerivarer, der er anført i bilag V(a) til begge aftaler."

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 5 udgår.

Begrundelse

Som følge af ikrafttrædelsen af TEUF og forordning (EU) No 182/2011 har henvisninger til Rådets afgørelse 1999/468/EF ikke længere gyldighed.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt -1 h (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1h. Artikel 7 affattes således:

 

"Artikel 7

 

Tekniske tilpasninger

 

Ændringer og tekniske tilpasninger af de detaljerede gennemførelsesbestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Unionen og Kroatien, og som ikke indebærer nogen væsentlige ændringer, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, i denne forordning."

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7a – stk. 3a og 3b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Som stk. 3a og 3b indsættes:

(a) Stk. 2, 3 og 4 udgår.

"3a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse.

 

3b. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5]."

 

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7 a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved afslutningen af konsultationerne kan Kommissionen, hvis det ikke har været muligt at finde en anden løsning, efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a, beslutte ikke at gribe ind eller træffe egnede foranstaltninger som omhandlet i artikel 25 og 26 i interimsaftalen, og senere artikel 38 og 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen. I hastende tilfælde gælder artikel 7a, stk. 3b.

Ved afslutningen af konsultationerne kan Kommissionen, hvis det ikke har været muligt at finde en anden løsning, efter undersøgelsesproceduren i artikel 7fb, stk. 5, beslutte ikke at gribe ind eller træffe egnede foranstaltninger som omhandlet i artikel 25 og 25 i interimsaftalen, og senere artikel 38 og 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen. I hastende tilfælde gælder artikel 7fa, stk. 7.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7 b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der foreligger ekstraordinære og kritiske omstændigheder som omhandlet i artikel 25, stk. 4, litra b), og artikel 25, stk. 4, i interimsaftalen, og senere artikel 38, stk. 4, litra b), og artikel 38, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, kan Kommissionen straks træffe foranstaltninger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 24 og 26 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a. I hastende tilfælde gælder artikel 7a, stk. 3b.

Hvis der foreligger ekstraordinære og kritiske omstændigheder som omhandlet i artikel 25, stk. 4, litra b), og artikel 25, stk. 4, i interimsaftalen, og senere artikel 38, stk. 4, litra b), og artikel 38, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, kan Kommissionen straks træffe foranstaltninger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 24 og 26 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen efter rådgivningsproceduren i artikel 7fa, stk. 4. I hastende tilfælde gælder artikel 7fa, stk. 6.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage omgående foranstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7e – stk. 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager om nødvendigt beskyttelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a, dog ikke i tilfælde af støtte, hvor Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og foranstaltningerne træffes efter procedurerne i nævnte forordning.

Kommissionen vedtager om nødvendigt beskyttelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, dog ikke i tilfælde af støtte, hvor Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og foranstaltningerne træffes efter procedurerne i nævnte forordning.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7f – stk. 3-6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. I artikel 7f foretages følgende ændringer:

 

(a) Stk. 3 affattes således:

 

"3. Så længe der ikke er fundet en gensidigt tilfredsstillende løsning inden for rammerne af de konsultationer, der er omhandlet i stk. 2, kan Kommissionen træffe de foranstaltninger, som den finder passende og nødvendige, ifølge artikel 30 i interimsaftalen, og senere artikel 43 i stabiliserings- og associeringsaftalen, samt undersøgelsesproceduren, der er henvist til i artikel 7fa, stk. 5."

 

(b) Stk. 4, 5 og 6 udgår.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 8 – punkt 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 2248/2001

Artikel 7 f a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7fa

 

Udvalgsprocedure

 

1. Med henblik på artikel 2 bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EF) nr. 1254/1999. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2. Med henblik på artikel 4 bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3. Med henblik på artikel 7a, 7b, 7e og 7f bistås Kommissionen af et rådgivende udvalg, der er nedsat ved artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 3285/94. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

6. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

 

7. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikel 5.

 

8. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen."

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 6 affattes således:

 

"(6) Kommissionens gennemførelsesretsakter om ændring af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-koder medfører ingen substansændringer."

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 11 affattes således:

 

(11) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af detaljerede regler for gennemførelsen af visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 9. april 2001. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

________________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

"(11a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige foranstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Betragtning 11 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(11b) Kommissionen bør vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende særlige og kritiske omstændigheder af typen omhandlet i artikel 24, stk. 4, litra b), og artikel 25, stk. 4, i den midlertidige aftale, og derefter artikel 37, stk. 4, litra b), og artikel 38, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, er påkrævet af særligt hastende årsager."

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 2 affattes således:

 

"Artikel 2

 

Indrømmelser for "baby beef"

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 14, stk. 2, i interimsaftalen og derefter artikel 27, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingentet for "baby beef"-produkter."

Begrundelse

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 3 udgår.

Begrundelse

Artikel 3, som nu lyder som følger: Gældende procedure -- 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EF) nr. 1254/1999. -- 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned. -- 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.”, dækkes nu af den nye ordning med gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Yderligere lempelser

 

I tilfælde af, at der under anvendelse af artikel 29 i stabiliserings- og associeringsaftalen og artikel 16 i interimsaftalen indrømmes yderligere lempelser for fiskerivarer inden for toldkontingenterne, vedtager Kommissionen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til disse toldkontingenter.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 5 udgår.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt -1 h (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1h. Artikel 7 affattes således:

 

"Artikel 7

 

Tekniske tilpasninger

 

Ændringer og tekniske tilpasninger af de detaljerede gennemførelsesbestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Unionen og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som ikke indebærer nogen væsentlige ændringer, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, i denne forordning."

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7a – stk. 3a og 3b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Som stk. 3a og 3b indsættes:

(a) Stk. 2, 3 og 4 udgår.

"3a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse.

 

3b. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5]."

 

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7 a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved afslutningen af konsultationerne kan Kommissionen, hvis det ikke har været muligt at finde en anden løsning, efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a, beslutte ikke at gribe ind eller træffe egnede foranstaltninger som omhandlet i artikel 24 og 25 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen. I hastende tilfælde gælder artikel 7a, stk. 3b.

Ved afslutningen af konsultationerne kan Kommissionen, hvis det ikke har været muligt at finde en anden løsning, efter undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, beslutte ikke at gribe ind eller træffe egnede foranstaltninger som omhandlet i artikel 24 og 25 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen. I hastende tilfælde gælder artikel 7fa, stk. 7.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7 b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der foreligger ekstraordinære og kritiske omstændigheder som omhandlet i artikel 25, stk. 4, litra b), og artikel 24, stk. 4, i interimsaftalen, og senere artikel 38, stk. 4, litra b), og artikel 37, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, kan Kommissionen straks træffe foranstaltninger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 24 og 25 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a. I hastende tilfælde gælder artikel 7a, stk. 3b.

Hvis der foreligger ekstraordinære og kritiske omstændigheder som omhandlet i artikel 24, stk. 4, litra b), og artikel 25, stk. 4, i interimsaftalen, og senere artikel 37, stk. 4, litra b), og artikel 38, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, kan Kommissionen straks træffe foranstaltninger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 24 og 25 i interimsaftalen, og senere artikel 37 og 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen efter rådgivningsproceduren i artikel 7fb, stk. 4. I hastende tilfælde gælder artikel 7fb, stk.6.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage omgående foranstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7e – stk. 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager om nødvendigt beskyttelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7a, stk. 3a, dog ikke i tilfælde af støtte, hvor Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og foranstaltningerne træffes efter procedurerne i nævnte forordning.

Kommissionen vedtager om nødvendigt beskyttelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 7fa, stk. 5, dog ikke i tilfælde af støtte, hvor Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og foranstaltningerne træffes efter procedurerne i nævnte forordning.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7f – stk. 3-6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. I artikel 7f foretages følgende ændringer:

 

(a) Stk. 3 affattes således:

 

"3. Så længe der ikke er fundet en gensidigt tilfredsstillende løsning inden for rammerne af de konsultationer, der er omhandlet i stk. 2, kan Kommissionen træffe de foranstaltninger, som den finder passende og nødvendige, ifølge artikel 30 i interimsaftalen, og senere artikel 43 i stabiliserings- og associeringsaftalen, samt undersøgelsesproceduren, der er henvist til i artikel 7fa, stk. 5."

 

(b) Stk. 4, 5 og 6 udgår.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 9 – punkt 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 153/2002

Artikel 7 f a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7fa

 

Udvalgsprocedure

 

1. Med henblik på artikel 2 bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EF) nr. 1254/1999. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2. Med henblik på artikel 4 bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3. Med henblik på artikel 7a, 7b, 7e og 7f bistås Kommissionen af et rådgivende udvalg, der er nedsat ved artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 3285/94. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

6. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

 

7. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 i sammenhæng med artikel 5.

 

8. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen."

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår forordning (EF) nr. 427/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [xxxx/2011] af [xx/yy/2011] om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

For så vidt angår forordning (EF) nr. 427/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om ændring af bilag I i denne forordning i overensstemmelse med traktatens artikel 290. Desuden bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Betragtning 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Følgende betragtning indsættes:

 

"(21a) For at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på ændring ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 625/2009 af 7. juli 2009 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande1 for at fjerne lande fra listen over tredjelande indeholdt i dette bilag, når de bliver medlemmer af WTO. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

_______________

 

1EUT L 185 af 17.7.2009, s. 1."

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Betragtning 22 affattes således:

 

"(22) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Begrundelse

Betragtning 22, der anfører, at ”Det er desuden nødvendigt at fastsætte konsultation af et rådgivende udvalg på regelmæssige og specifikke trin af undersøgelsen; udvalget bør være sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne med en repræsentant for Kommissionen som formand; henhold til betragtning 12 i Rådets afgørelse 1999/468/EF (1) er det rådgivende udvalg ikke omfattet af anvendelsesområdet for nævnte afgørelse.” strider mod institutionernes regler, beføjelser og forpligtelser efter artikel 290 og 291 i TEUF og mod forordning 182/2011.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Følgende betragtning indsættes:

 

“(22a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af overvågningsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt -1 j (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1j. Artikel 5, stk. 1, affattes således:

 

"(1) En undersøgelse indledes på begæring af en medlemsstat, en juridisk person eller en forening, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det er tydeligt for Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelig begrundelse for at indlede en undersøgelse."

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt -1 k (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1k. I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"2a. En anmodning om iværksættelse af en undersøgelse skal indeholde dokumentation for, at betingelserne for indførelse af beskyttelsesforanstaltninger, som disse er defineret i artikel 2, stk. 1, er opfyldt. Anmodningen skal generelt indeholde følgende oplysninger: hastigheden og størrelsen af stigningen i importen af det pågældende produkt absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og ændringer i salgstallene, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, fortjeneste og tab og beskæftigelsen.

 

Der kan også indledes en undersøgelse i det tilfælde, at der sker en importstigning, som er koncentreret i én eller flere medlemsstater, forudsat at der som fastsat på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 2, stk. 2, og artikel 3, foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne for indledning er opfyldt."

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 6a

 

Forudgående tilsynsforanstaltninger

 

1. Såfremt importen af et produkt med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvikler sig på en sådan måde, at der kan opstå en af de situationer, der henvises til i artikel 2 og 3, kan importen af dette produkt underkastes forudgående tilsynsforanstaltninger fra Unionens side.

 

2. Hvis der sker en stigning i importen af produkter tilhørende følsomme sektorer, som er koncentreret i én eller flere medlemsstater, kan Kommissionen indføre forudgående tilsynsforanstaltninger.

 

3. Forudgående tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen i henhold til den i artikel 15, stk. 1a, nævnte rådgivningsprocedure.

 

4. Forudgående tilsynsforanstaltningers gyldighedsperiode er begrænset. Medmindre andet fastsættes, udløber de ved afslutningen af den anden seksmåneders periode, der følger efter de første seks måneder fra foranstaltningernes indførelse.”

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 7 – stk. 1 – andet og tredje punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om sådanne midlertidige foranstaltninger efter proceduren i artikel 15, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 15, stk. 3.

Kommissionen træffer afgørelse om sådanne midlertidige foranstaltninger efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 15, stk. 3.

Begrundelse

I tilfælde af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger skal Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 2 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 7 – stk. 6 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) Stk. 6, sidste punktum, udgår.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 12 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Artikel 12, stk. 3, affattes således:

 

"3. Medens en beskyttelsesforanstaltning er gældende, føres der enten på en medlemsstats begæring eller på initiativ af Kommissionen konsultationer i det [...] udvalg for at undersøge foranstaltningens virkninger og vurdere, om anvendelsen deraf stadig er nødvendig."

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 5

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 12 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen ophæver eller ændrer beskyttelsesforanstaltningerne, såfremt den finder det nødvendigt."

"Kommissionen ophæver eller ændrer beskyttelsesforanstaltningerne, såfremt den finder det nødvendigt i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 15, stk. 2."

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 6

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Er det i Unionens interesse, kan foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse suspenderes i en periode på indtil ni måneder. Suspensionen kan forlænges for en yderligere periode, der ikke må overstige et år, efter proceduren i artikel 15, stk. 2. Foranstaltningerne må kun suspenderes, hvis markedsvilkårene midlertidigt har ændret sig på en sådan måde, at markedsforstyrrelsen efter alt at dømme ikke vil optræde på ny som følge af suspensionen. Foranstaltningerne kan til enhver tid, efter at der har fundet konsultationer sted, genindføres, hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere er gyldig.

4. Er det i Unionens interesse, kan foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse suspenderes i en periode på indtil ni måneder. Suspensionen kan forlænges for en yderligere periode, der ikke må overstige et år, efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 1a. Foranstaltningerne må kun suspenderes, hvis markedsvilkårene midlertidigt har ændret sig på en sådan måde, at markedsforstyrrelsen efter alt at dømme ikke vil optræde på ny som følge af suspensionen. Foranstaltningerne kan til enhver tid, efter at der har fundet konsultationer sted, genindføres, hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere er gyldig.

Begrundelse

Da en suspension af trufne foranstaltninger kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 14a

 

Kompetencetildeling

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b til at vedtage ændringer af Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 625/2009 af 7. juli 2009 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande1 for at fjerne lande fra listen over tredjelande indeholdt i dette bilag, når de bliver medlemmer af WTO.

 

_______________

 

1EUT L 185 af 17.7.2009, s. 1."

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 6 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 14 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 14b

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 22, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 22, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 10 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 19 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 19a

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af Kommissionen, komitéen og alle andre organer, som har ansvaret for gennemførelsen af forordningen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. Beretningen indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Kina.

 

3. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning.

 

5. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser. På grund af den kinesiske imports betydning for EU er det yderst vigtigt at lade alle berørte parter få del i de ikke-fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 10 – punkt 10 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 427/2003

Artikel 22 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10b. Artikel 22, stk. 3, affattes således:

 

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og 14b med henblik på ændring af bilag I til forordning EF nr. 625/2009 for at lade lande udgå på den i dette bilag indeholdte liste over tredjelande, når de bliver medlem af WTO."

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 11 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 452/2003

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning indsættes:

 

"(10a) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 11 – punkt 1

Forordning (EF) nr. 452/2003

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Skønner Kommissionen, at anvendelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger af toldmæssig art på en og samme vare får en større virkning end, hvad der er ønskeligt i henhold til Unionens handelsbeskyttelsespolitik, kan den efter proceduren i artikel 2a, stk. 2 vedtage de af følgende foranstaltninger, som den skønner egnede:

Skønner Kommissionen, at anvendelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger af toldmæssig art på en og samme vare får en større virkning end, hvad der er ønskeligt i henhold til Unionens handelsbeskyttelsespolitik, kan den efter undersøgelsesproceduren i artikel 2a, stk. 2, vedtage de af følgende foranstaltninger til gennemførelse af en retsakt, som den skønner egnede:

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gøre teksten i artikel 1, stk. 1, mere klar for at undgå at give indtryk af, at retsakter eller delegerede retsakter kan ændres under denne beføjelse. Ændringsforslaget har til formål at begrænse rækkevidden af Kommissionens beføjelser til foranstaltninger, der gennemfører retsakter.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 11 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 452/2003

Artikel 2 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1236/2005 AF 27. JUNI 2005 OM HANDEL MED VISSE VARER, DER KAN ANVENDES TIL HENRETTELSE, TORTUR ELLER ANDEN GRUSOM, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at ændre forordning (EF) nr. 1236/2005 fra juni 2005 med henblik på at skabe større overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten. Dette gøres, hvor det er passende, ved at give Kommissionen delegerede beføjelser til at ændre bilagene til denne forordning.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår forordning (EF) nr. 1236/2005 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på ændring af bilagene til denne forordning i overensstemmelse med traktatens artikel 290. I forordning (EF) nr. 1236/2006 foretages derfor følgende ændringer:

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – punkt 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. Betragtning 25 affattes således:

 

"25. For at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen i forbindelse med ændring af bilag II, III, IV og V til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – punkt 2 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

"2. [...] Kommissionen bemyndiges til efter artikel 15 og 15a at vedtage delegerede retsakter om ændring af bilag II, III, IV og V."

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – punkt 4 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Artikel 15 affattes således:

 

"Artikel 15

 

Tildeling af beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelse til efter artikel 15b at vedtage delegerede retsakter vedrørende ændringer af bilag II, III, IV og V."

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – punkt 5 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 15 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 12 a – punkt 6 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. Artikel 16 udgår.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 7 udgår.

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 8 affattes således:

 

"(8) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af detaljerede regler for gennemførelsen af visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 12. juni 2006. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

"(8a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af midlertidige foranstaltninger og ekstraordinære og kritiske omstændigheder samt en midlertidig ophævelse af en vis fortrinsbehandling i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige foranstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

“(8b) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende ekstraordinære og kritiske omstændigheder af typen omhandlet i artikel 26, stk. 4, i den midlertidige aftale, og derefter artikel 39, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftale, er påkrævet af særligt hastende årsager."

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 2 affattes således:

 

"Artikel 2

 

Indrømmelser for fisk og fiskevarer

 

Kommissionen vedtager efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 8a, stk. 2, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 15, stk. 1, i interimsaftalen, og derefter artikel 28, stk. 1, i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingenter for fisk og fiskevarer."

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Tekniske tilpasninger

 

Ændringer og tekniske tilpasninger af de bestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye eller ændrede aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Unionen og Republikken Montenegro, og som ikke indebærer nogen væsentlige ændringer, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2."

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 5 affattes således:

 

"Artikel 5

 

Generel beskyttelsesklausul

 

[...] Hvis Unionen har brug for at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 25 i interimsaftalen og derefter artikel 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren fastlagt i artikel 8a, stk. 2, medmindre andet er angivet i artikel 25 i interimsaftalen og derefter artikel 38 i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 6 affattes således:

 

"Artikel 6

 

Knaphedsklausul

 

[...] Hvis Unionen har brug for at træffe en foranstaltning som omhandlet i artikel 26 i interimsaftalen og derefter artikel 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren fastlagt i artikel 8a, stk. 2.

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 1

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 7 – stk. 3-5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer sådanne foranstaltninger efter proceduren i artikel 8a, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 3.

Kommissionen træffer sådanne foranstaltninger efter rådgivningsproceduren i artikel 8a, stk. 1b. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 2a.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage omgående foranstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Med henblik på anvendelse af artikel 2, 4 og 11, bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a, i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 7 og 8 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Med henblik på anvendelse af artikel 5, 7 og 8 bistås Kommissionen af et udvalg nedsat ved forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Med henblik på anvendelse af artikel 6 bistås Kommissionen af et udvalg, der nedsættes ved forordning (EØF) nr. 1061/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 8 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 11, 3. punktum, affattes således:

 

"Kommissionen kan efter rådgivningsproceduren i nærværende forordnings artikel 8a, stk. 1b, midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af produkterne som omhandlet i artikel 30, stk. 4, i interimsaftalen og derefter artikel 43, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Begrundelse

Da en suspension af en given præferencebehandling kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 13 – punkt 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1616/2006

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Artikel 12 udgår.

Begrundelse

I artikel 12 hedder det på nuværende tidspunkt: "Udvalg -- Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. -- Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. -- 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- 4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.” Ovenstående er omfattet af artikel 8a som ændret.

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 17 affattes således:

 

"(17) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

“(17a) Kommissionen bør en gang om året aflægge rapport om anvendelsen af sikkerhedsforanstaltningerne."

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I artikel 2 foretages følgende ændringer:

udgår

(a) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Kommissionen ændrer bilag I ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 24a, 24b og 24c med henblik på at tilføje regioner eller stater i gruppen af AVS-stater, der har afsluttet forhandlinger om en aftale mellem Unionen og den pågældende region eller stat, som mindst opfylder kravene i artikel XXIV i GATT 1994."

 

(b) I stk. 3 affattes hovedet således:

 

"3. En sådan region eller stat forbliver opført i bilag I, medmindre Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i henhold til artikel 24a, 24b og 24c om ændring af bilag I for at fjerne en region eller stat fra bilaget, hvilket navnlig vil ske når:"

 

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 5 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I artikel 5, stk. 3, affattes det indledende afsnit således:

 

"3. Konstaterer Kommissionen på grundlag af oplysninger fra en medlemsstat eller ved selvsyn, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan den efter rådgivningsproceduren i artikel 21, stk. 1d, suspendere den relevante behandling, forudsat at den først har:”

Begrundelse

Da en suspension af en given præferencebehandling kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 5 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Artikel 5, stk. 4, affattes således:

 

"4. Den suspensionsperiode, der fastlægges i henhold til denne artikel, begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte Unionens finansielle interesser. Perioden kan ikke overstige seks måneder, men kan dog forlænges. Ved periodens udløb beslutter Kommissionen enten at ophæve suspensionen [...] eller forlænge suspensionsperioden i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Artikel 5, stk. 6, andet afsnit, affattes således:

 

“Afgørelsen om at suspendere den relevante behandling træffes efter rådgivningsproceduren i artikel 21, stk. 1d.".

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Artikel 6, stk. 3, affattes således:

 

"3. De nærmere gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenterne i stk. 2 fastlægges efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e. Artikel 7, stk. 4, affattes således:

 

"4. De nærmere regler for, hvordan toldkontingenterne i denne artikel fordeles på de enkelte regioner og gennemføres, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 9 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1f. Artikel 9, stk. 5, affattes således:

 

"5. Kommissionen fastlægger detaljerede regler for underopdelingen af mængderne i stk. 1 og med henblik på forvaltning af den ordning, der er omhandlet i stk. 1, 3 og 4 i denne artikel, og afgørelse om suspension [...] efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 10 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1g. Artikel 10, stk. 4, affattes således:

 

"4. Kommissionen fastlægger nærmere regler for forvaltningen af denne ordning og afgørelse om suspension efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 16 – stk. 1 – andet og tredje punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midlertidige foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 21, stk. 3.

Midlertidige foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 21, stk. 1d. I hastende tilfælde gælder artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

I tilfælde af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger skal Kommissionen have mulighed for at vedtage sådanne hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 6

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 20 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om at indføre tilsyn efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

2. Kommissionen træffer afgørelse om at indføre tilsyn efter rådgivningsproceduren i artikel 21, stk. 1d.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås med henblik på dette kapitel af det udvalg, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 5, 16, 17, 18 og 20 af det udvalg, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Med henblik på anvendelse af artikel 4 bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der nedsættes ved forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. For så vidt angår artikel 6, bistås Kommissionen af et udvalg nedsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris1. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

__________________

 

1EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Med henblik på anvendelse af artikel 7 og 9 bistås Kommissionen af et udvalg nedsat ved Rådets forordning (EF) nr. 318/2006. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Artikel 24 udgår.

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 8

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 24 a, artikel 24 b og artikel 24 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Som artikel 24a, 24b og 24c indsættes:

udgår

"Artikel 24a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 2, stk. 2 og 3, for en ubegrænset periode.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 24b og 24c anførte betingelser.

 

Artikel 24b

 

Tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser

 

1. Den i artikel 2, stk. 2 og 3 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, gives den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og den oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Artikel 24c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelser herfor."

 

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 24 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 24d

 

Fortrolighed

 

1. De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.

 

2. Oplysninger modtaget i medfør af denne forordning, som er af fortrolig karakter eller er meddelt fortroligt, må ikke videregives, medmindre den, der har afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

 

3. Enhver anmodning om fortrolig behandling skal angive årsagerne til, at oplysningerne bør behandles fortroligt. Vil den, der har givet oplysningerne, imidlertid ikke offentliggøre dem eller give tilladelse til, at de videregives generelt eller i form af et sammendrag, og viser det sig, at anmodningen om fortrolig behandling er ubegrundet, kan der ses bort fra de pågældende oplysninger.

 

4. Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem.

 

5. Stk. 1-4 er ikke til hinder for, at EU's myndigheder tager hensyn til generelle oplysninger og navnlig begrundelserne for de afgørelser, der er truffet i henhold til denne forordning. Disse myndigheder tager imidlertid hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.”

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 14 – punkt 8 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 24e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 24e

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af Kommissionen, udvalgene og alle andre organer, som har ansvaret for gennemførelsen af forordningen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. Beretningen indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med AVS-landene.

 

3. Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

 

4. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning.

 

5. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 7 udgår.

Ændringsforslag  177

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 8 affattes således:

 

"(8) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af detaljerede regler for gennemførelsen af visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side, der blev undertegnet den 15. oktober 2007. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  178

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

“(8a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af overvågningsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger og for midlertidig suspension af præferencebehandling i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  179

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(8b) Kommissionen bør vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende særlige og kritiske omstændigheder af typen omhandlet i artikel 26, stk. 5, litra b), og artikel 27, stk. 4, i den midlertidige aftale, og derefter artikel 41, stk. 4, litra b), og artikel 42, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftale, er påkrævet af særligt hastende årsager."

Ændringsforslag  180

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 2 affattes således:

 

"Artikel 2

 

Indrømmelser for fisk og fiskevarer

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8a, stk. 2, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 14 i interimsaftalen og senere artikel 29 i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingenter for fisk og fiskevarer."

Ændringsforslag  181

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Tekniske tilpasninger

 

Ændringer og tekniske tilpasninger af de bestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye eller ændrede aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Unionen og Republikken Montenegro, og som ikke indebærer nogen væsentlige ændringer, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2."

Ændringsforslag  182

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – afsnit 15 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 5 affattes således:

 

"Artikel 5

 

Generel beskyttelsesklausul

 

[...] Hvis Unionen har brug for at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 26 i interimsaftalen og senere artikel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren fastlagt i denne forordnings artikel 8a, stk. 2, medmindre andet er angivet i artikel 26 i interimsaftalen og senere artikel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Ændringsforslag  183

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 6 affattes således:

 

"Artikel 6

 

Knaphedsklausul

 

[...] Hvis Unionen har brug for at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 27 i interimsaftalen og senere artikel 42 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren fastlagt i denne forordnings artikel 8a, stk. 2.

Ændringsforslag  184

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 1

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 7 – stk. 3-5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer sådanne foranstaltninger efter proceduren i artikel 8a, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 3.

Kommissionen træffer sådanne foranstaltninger efter rådgivningsproceduren i artikel 8a, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 2a.

Begrundelse

I tilfælde af særlige og kritiske omstændigheder skal Kommissionen have mulighed for at vedtage omgående foranstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  185

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Med henblik på anvendelse af artikel 2, 4 og 11, bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  186

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. -1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Med henblik på anvendelse af artikel 6 bistås Kommissionen af et udvalg, der nedsættes ved forordning (EØF) nr. 1061/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  187

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 7 og 8 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 5, 7 og 8 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  188

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  189

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  190

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 8 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  191

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 11, 3. punktum, affattes således:

 

“Kommissionen kan i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i nærværende forordnings artikel 8a, stk. 1a, midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af produkterne som omhandlet i artikel 31, stk. 4, i interimsaftalen og derefter artikel 46, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Begrundelse

Da en suspension af en given præferencebehandling kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  192

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 15 – punkt 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 140/2008

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Artikel 12 udgår.

Begrundelse

I artikel 12 hedder det på nuværende tidspunkt: "Udvalg -- Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. -- Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. -- 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- 4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.”, integreres i artikel 8a som ændret.

Ændringsforslag  193

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 11 udgår.

Begrundelse

Betragtning (11), hvor det for øjeblikket hedder "Med henblik på at definere begrebet varer med oprindelsesstatus, oprindelsescertificering og administrative samarbejdsprocedurer bør afsnit IV, kapitel 2, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1) anvendes.”, udgår, eftersom dens indhold er omfattet af forordningen som ændret.

Ændringsforslag  194

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 12 udgår.

Ændringsforslag  195

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Betragtning 13 affattes således:

 

"(13) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  196

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(13a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af overvågningsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger og for midlertidig suspension af præferencebehandling i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  197

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 3, stk. 3, affattes således:

 

"3. Uanset denne forordnings øvrige bestemmelser, herunder navnlig artikel 10, kan Kommissionen, hvis EU-markederne og deres reguleringsmekanismer bliver udsat for alvorlige forstyrrelser på grund af import af landbrugsprodukter, træffe passende foranstaltninger ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2."

Ændringsforslag  198

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Anvendelse af toldkontingenter for mejeriprodukter

 

Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter de detaljerede bestemmelser for, hvordan toldkontingenterne for produkter henhørende under KN-kode 0401-0406 skal anvendes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2."

Ændringsforslag  199

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 7 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 7, indledningen affattes således:

 

"Kommissionen vedtager efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning — bortset fra de i artikel 4 omhandlede bestemmelser — navnlig:”

Ændringsforslag  200

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 8 udgår.

Ændringsforslag  201

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig, uregelmæssigheder eller systematisk manglende overholdelse af eller ingen sikkerhed for overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer samt manglende administrativt samarbejde, jf. artikel 2, stk. 1, eller manglende overholdelse af de øvrige betingelser fastsat i artikel 2, stk. 1, fra Moldovas side, kan den efter proceduren i artikel 11a, stk. 2, træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger for en periode på højst seks måneder, forudsat at den forinden:

1. Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig, uregelmæssigheder eller systematisk manglende overholdelse af eller ingen sikkerhed for overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer samt manglende administrativt samarbejde, jf. artikel 2, stk. 1, eller manglende overholdelse af de øvrige betingelser fastsat i artikel 2, stk. 1, fra Moldovas side, kan den efter rådgivningsproceduren i artikel 11a, stk. 1b, træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger for en periode på højst seks måneder, forudsat at den forinden:

Ændringsforslag  202

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) Stk. 3 affattes således:

 

"3. Ved udløbet af suspensionsperioden træffer Kommissionen afgørelse om enten at bringe den midlertidige suspension til ophør [...] eller at forlænge suspensionsforanstaltningen efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2.

Begrundelse

Da en suspension af en given præferencebehandling kun er et mellemstadium, og den endelige afgørelse træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  203

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Artikel 11, stk. 5, affattes således:

 

"5. Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af seks måneder efter offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, forlænge denne periode efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2."

Ændringsforslag  204

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Artikel 11, stk. 6, affattes således:

 

"6. Kommissionen træffer senest efter tre måneder afgørelse efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2. En sådan afgørelse træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen.”

Ændringsforslag  205

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 2 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Artikel 11, stk. 7, affattes således:

 

"7. Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen [...] i henhold til proceduren i artikel 11a, stk. 2a, træffe enhver strengt nødvendig forebyggende foranstaltning."

Ændringsforslag  206

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 11 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 3, stk. 3, artikel 12 og artikel 11 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  207

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen bistås med henblik på artikel 4 af det udvalg, der er nedsat ved artikel 195 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  208

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 a – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  209

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  210

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 11 a – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  211

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 16 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 55/2008

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

"Hvis Moldova ikke overholder oprindelsesreglerne eller ikke udøver administrativt samarbejde, som påkrævet i artikel 2, for nævnte kapitel 17, 18, 19 og 21, eller hvis importen af de i disse kapitler omhandlede varer under de præferenceordninger, der er indrømmet i medfør af denne forordning, massivt overstiger det sædvanlige niveau for eksporten fra Moldova, træffes passende foranstaltninger i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 11a, stk. 2."

Ændringsforslag  212

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 7 udgår.

Ændringsforslag  213

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 8 affattes således:

 

"(8) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af detaljerede regler for gennemførelsen af visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 16. juni 2008. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

_______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  214

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

“(8a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af overvågningsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger og for midlertidig suspension af præferencebehandling i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  215

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(8b) Kommissionen bør vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende særlige og kritiske omstændigheder af typen omhandlet i artikel 24, stk. 5, litra b), og artikel 25, stk. 4, i den midlertidige aftale, og derefter artikel 39, stk. 5, litra b), og artikel 40, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, er påkrævet af særligt hastende årsager."

Ændringsforslag  216

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 2 affattes således:

 

"Artikel 2

 

Indrømmelser for fisk og fiskevarer

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2, detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 13 i interimsaftalen og senere artikel 28 i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingenter for fisk og fiskevarer.”

Ændringsforslag  217

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e. Artikel 4 affattes således:

 

"Artikel 4

 

Tekniske tilpasninger

 

Ændringer og tekniske tilpasninger af de bestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye eller ændrede aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Unionen og Bosnien-Hercegovina, og som ikke indebærer nogen væsentlige ændringer, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2."

Ændringsforslag  218

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – afsnit 17 – punkt -1 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1f. Artikel 5 affattes således:

 

"Artikel 5

 

Generel beskyttelsesklausul

 

[...] Hvis Unionen har brug for at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 24 i interimsaftalen og senere artikel 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2, medmindre andet er angivet i artikel 24 i interimsaftalen og senere artikel 39 i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Ændringsforslag  219

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt -1 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1g. Artikel 6 affattes således:

 

"Artikel 6

 

Knaphedsklausul

 

Hvis Unionen har brug for at træffe en foranstaltning som omhandlet i artikel 25 i interimsaftalen og siden artikel 40 i stabiliserings- og associeringsaftalen, vedtages de i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 8a, stk. 2.”

Ændringsforslag  220

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 1

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 7 – stk. 3-5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager sådanne foranstaltninger efter proceduren i artikel 8a, stk. 2. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 3.

Kommissionen vedtager sådanne foranstaltninger efter rådgivningsproceduren i artikel 8a, stk. 1a. I hastende tilfælde gælder artikel 8a, stk. 2a.

Begrundelse

I tilfælde af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger skal Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger hurtigst muligt. Derfor er rådgivningsproceduren det rette valg. I hastende tilfælde skal det være muligt at vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter. Dette gælder også i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  221

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Med henblik på anvendelse af artikel 2, 4 og 11, bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  222

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. -1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Med henblik på anvendelse af artikel 6 bistås Kommissionen af et udvalg, der nedsættes ved forordning (EF) nr. 1061/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  223

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 7 og 8 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. […./2011].

1. Kommissionen bistås med henblik på artikel 5, 7 og 8 af det udvalg for beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  224

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  225

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  226

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 8 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  227

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 11, stk. 3, affattes således:

 

“Kommissionen kan i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i nærværende forordnings artikel 8a, stk. 1a, midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af produkterne som omhandlet i artikel 29, stk. 4, i interimsaftalen og derefter artikel 44, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen."

Begrundelse

Da en suspension af en given præferencebehandling kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  228

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 17 – punkt 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 594/2008

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Artikel 12 udgår.

Begrundelse

Indholdet af artikel 12, hvor det på nuværende tidspunkt hedder: "Udvalg -- Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. -- Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. -- 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. -- 4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.”, integreres i artikel 8a som ændret.

Ændringsforslag  229

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår forordning (EF) nr. 732/2008 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [xxxx/2011] af [xx/yy/2011] om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

For så vidt angår forordning (EF) nr. 732/2008 bør Kommissionen tillægges en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilag I til nævnte forordning. For så vidt angår forordning (EF) nr. 732/2008 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  230

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Følgende betragtning indsættes:

 

"(24a) For at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvad angår afgørelsen om, hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og følgelig ændre bilag I, idet der vedtages detaljerede regler for gennemførelse af bestemmelserne om sænkning af toldkontingenterne i den fælles toldtarif for varer henhørende under KN-kode 1701, ophævelse af toldkontingenterne for varer henhørende under KN-kode 1001 og 1701, krav om importtilladelse for import af produkterne under KN-kode 1701, et lands udtagelse af ordningen under bilag I samt indførelse af en overgangsperiode, ophævelse af præferenceordningerne under denne forordning, idet man midlertidigt ophæver præferenceordningerne for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, og vedtagelse af ændringer til bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag  231

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 25 affattes således:

 

"(25) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, for indførelsen af forudgående overvågningsforanstaltninger og for afslutning af undersøgelser og procedurer uden foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  232

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

“(25a) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren i forbindelse med øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter bruges til indledning og forlængelse af en undersøgelse, vedtagelse af en afgørelse om overvågning og evaluering af situationen i det begunstigede land for en periode på seks måneder, hvis den mener, at den midlertidige tilbagetrækning af præferencerne er berettigede, og for tilpasning af de midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige sikkerhedsforanstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  233

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. I artikel 10 foretages følgende ændringer:

 

(a) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for efter gennemgangen af anmodningen at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og følgelig ændre bilag I.

 

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 27b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke."

 

(b) Stk. 5 affattes således:

 

"5. Kommissionen står for alle forbindelser med et ansøgerland vedrørende anmodningen, jf. rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 5.

Begrundelse

Den lovgivningsmæssige afgørelse om, hvilke lande der skal nyde godt af GSP+, tildeles Kommissionen af praktiske grunde. Lovgiveren beholder dog retten til at intervenere i tilfælde af, at den ikke er enig i Kommissionens tilgang.

Ændringsforslag  234

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. I artikel 11 foretages følgende ændringer:

 

(a) Stk. 7 affattes således:

 

"7. Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at indføre detaljerede regler for gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4, 5 og 6 i denne artikel.

 

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 27b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke."

 

(b) Stk. 8 affattes således:

 

"8. Når De Forenede Nationer udelukker et land fra listen over mindst udviklede lande, fjernes det fra listen over begunstigede lande under ordningen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at fjerne et land fra ordningen ved at ændre bilag I og fastsætte en overgangsperiode på mindst tre år."

Ændringsforslag  235

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 16 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 27, stk. 6, suspendere de i denne forordning omhandlede præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, hvis den finder, at der er tilstrækkeligt bevis for, at midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de i stk. 1 og 2 omhandlede årsager, forudsat at den forinden:

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at suspendere de i denne forordning omhandlede præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, hvis den finder, at der er tilstrækkeligt bevis for, at midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de i stk. 1 og 2 omhandlede årsager, forudsat at den forinden:

Ændringsforslag  236

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 18 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Artikel 18, stk. 6, affattes således:

 

"(6) Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af et år. Kommissionen kan forlænge denne periode efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 5."

Ændringsforslag  237

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 3 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 19 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-a) Stk. 1 affattes således:

 

"Kommissionen aflægger rapport om sine resultater til det i artikel 27, stk. 1, nævnte udvalg og til Europa-Parlamentet."

Ændringsforslag  238

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 3 – litra -a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 19 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-aa) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Skønner Kommissionen, at resultaterne af undersøgelsen ikke gør en midlertidig tilbagetrækning berettiget, træffer den efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 5, afgørelse om at afslutte undersøgelsen. I så fald offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om afslutningen af undersøgelsen med angivelse af de vigtigste konklusioner.”

Ændringsforslag  239

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 19 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Stk. 3, andet punktum, affattes således:

a) Stk. 3 affattes således:

"Kommissionen underretter det begunstigede land om beslutningen og offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den har til hensigt at foretage en midlertidig tilbagetrækning af præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, medmindre det pågældende begunstigede land inden udløbet af perioden giver tilsagn om at træffe de nødvendige foranstaltninger til inden for en rimelig frist at efterkomme de i bilag III, del A, opførte konventioner."

"Hvis Kommissionen mener, at konklusionerne gør en midlertidig tilbagetrækning berettiget af de i artikel 15, stk. 1, litra a), anførte årsager, beslutter den efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 5, at overvåge og evaluere situationen i det pågældende begunstigede land i en periode på seks måneder. Kommissionen underretter det begunstigede land om beslutningen og offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den har til hensigt at foretage en midlertidig tilbagetrækning af præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, medmindre det pågældende begunstigede land inden udløbet af perioden giver tilsagn om at træffe de nødvendige foranstaltninger til inden for en rimelig frist at efterkomme de i bilag III, del A, opførte konventioner."

Ændringsforslag  240

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen finder en midlertidig tilbagetrækning nødvendig, træffer den afgørelse herom efter proceduren i artikel 27, stk. 6. I det i stk. 3 omhandlede tilfælde træffer Kommissionen afgørelser ved udløbet af den periode, der er omhandlet i det pågældende stykke.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at træffe afgørelse om midlertidig tilbagetrækning. I det i stk. 3 omhandlede tilfælde træffer Kommissionen afgørelser ved udløbet af den periode, der er omhandlet i det pågældende stykke.

Ændringsforslag  241

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 19 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om midlertidig tilbagetrækning, træder afgørelsen i kraft seks måneder efter, at den er truffet, medmindre den inden da beslutter, at begrundelsen for afgørelsen ikke længere foreligger.

5. Hvis Kommissionen vedtager en delegeret retsakt om midlertidig tilbagetrækning, træder afgørelsen i kraft seks måneder efter, at den er truffet, medmindre den delegerede retsakt er tilbagekaldt, eller Kommissionen beslutter, at tilbagekalde den inden, fordi begrundelsen for den ikke længere foreligger.

Begrundelse

For så vidt angår indførelsen af delegerede retsakter er det logisk at fastholde, at samme procedure, som gælder for vedtagelsen af den originale liste, også bør gælde for den midlertidige tilbagetrækning af præferencer for et eller flere lande. Afgørelsen om at tilbagetrække præferencer er et supplement til hovedretsakten på samme måde, som listen over lande, der er omfattet af GSP+.

Ændringsforslag  242

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 20 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Undersøgelsen skal være afsluttet inden for en frist på seks måneder fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, forlænge denne periode efter proceduren i artikel 27, stk. 5.

5. Undersøgelsen skal være afsluttet inden for en frist på seks måneder fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, forlænge denne periode efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 6.

Ændringsforslag  243

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 4 – litra c

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 20 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 27, stk. 7, træffe enhver strengt nødvendig forebyggende foranstaltning.

7. Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 27, stk. 7, træffe enhver strengt nødvendig midlertidig foranstaltning.

 

Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om øjeblikkelig intervention, og betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

 

Midlertidige foranstaltninger må ikke finde anvendelse i mere end 200 dage.

 

Ophæves de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, fordi undersøgelsen viser, at betingelserne i denne artikel ikke er opfyldt, tilbagebetales enhver told opkrævet som følge af disse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger uden yderligere formaliteter.

Begrundelse

Artikel 20, stk. 7, er harmoniseret med artikel 16, stk. 6 (nyt), i forordning (EU) nr. 260/2009 om den fælles importordning. Medlemsstaterne må have ret til at anmode om en omgående afgørelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag  244

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 6

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Artikel 22, stk. 2, udgår.

6. Artikel 22, stk. 2, affattes således:

 

"2. Forudgående tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 5.”

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  245

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Følgende artikel indsættes:

 

" Artikel 22a

 

1. Hvis det af de endeligt fastlagte kendsgerninger fremgår, at betingelserne i artikel 20 ikke er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse om at indstille undersøgelsen efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 6.

 

2. Kommissionen forelægger under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 27c, en beretning om de resultater og begrundede konklusioner, den når frem til vedrørende alle relevante faktiske og retlige spørgsmål. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Ændringsforslag  246

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 6 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b. Artikel 25, indledningen, affattes således:

 

”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at vedtage de ændringer af bilagene, som bliver nødvendige:”

Begrundelse

En ændring af bilagene er klart en ændring af den grundlæggende retsakt. Lovgiveren kan vælge at delegere bemyndigelsen til at foretage sådanne ændringer af ikke-væsentlige elementer i basisretsakten.

Ændringsforslag  247

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 7

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. I artikel 27 tilføjes følgende som stk. 6 og 7:

7. Artikel 27 affattes således:

 

"1. [...] Kommissionen bistås af Udvalget for Generelle Præferencer. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

[...]

 

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

6. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse.

6. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

7. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5]."

7. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse i sammenhæng med dennes artikel 4.

 

7a Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen."

Ændringsforslag  248

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 27 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 16, stk. 3, artikel 19, stk. 4 og 5, og artikel 25, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 16, stk. 3, artikel 19, stk. 4 og 5, og artikel 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 16, stk. 3, artikel 19, stk. 4 og 5, og artikel 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  249

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 7 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 27 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27 b

 

Hasteprocedure

 

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

 

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 27a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse."

Ændringsforslag  250

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt 7 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 27 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7c. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27c

 

Fortrolighed

 

1. De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.

 

2. Oplysninger modtaget i medfør af denne forordning, som er af fortrolig karakter eller er meddelt fortroligt, må ikke videregives, medmindre den, der har afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

 

3. Enhver anmodning om fortrolig behandling skal angive årsagerne til, at oplysningerne bør behandles fortroligt. Vil den, der har givet oplysningerne, imidlertid ikke offentliggøre dem eller give tilladelse til, at de videregives generelt eller i form af et sammendrag, og viser det sig, at anmodningen om fortrolig behandling er ubegrundet, kan der ses bort fra de pågældende oplysninger.

 

4. Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem.

 

5. Stk. 1-4 er ikke til hinder for, at EU's myndigheder tager hensyn til generelle oplysninger og navnlig begrundelserne for de afgørelser, der er truffet i henhold til denne forordning. Disse myndigheder tager imidlertid hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.”

Ændringsforslag  251

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 18 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 732/2008

Artikel 27 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7d. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27d

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen skal omfatte alle de præferencearrangementer, der er anført i artikel 1, stk. 2, indeholde oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af de forskellige organer, som har ansvaret for at føre tilsyn med gennemførelsen af forordningen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer, og et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med de begunstigede lande og territorier.

 

2. Udvalget for Generelle Præferencer og Europa-Parlamentet undersøger ordningens virkninger på grundlag af denne beretning. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at deltage i et ad hoc-møde i Parlamentets ansvarlige udvalg for at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen.

 

3. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet og Udvalget for Generelle Præferencer offentliggør Kommissionen den."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser. Navnlig når der er tale om tildeling af handelspræferencer inden for GPS, GPS+ eller EBA, er det vigtigt for både Europa-Parlamentet, offentligheden og de berørte parter at blive godt informeret om alle de foranstaltninger, der gennemføres.

Ændringsforslag  252

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 16 affattes således:

 

"(16) Det er nødvendigt at fastsætte, at en sag normalt skal afsluttes inden for en frist på 11 måneder og i intet tilfælde senere end 12 måneder efter indledningen af undersøgelsen, uanset om der er fastsat endelige foranstaltninger. Kun hvis medlemsstaterne meddeler Kommissionen, at de venter betydelig uenighed under beslutningsproceduren, som gør det nødvendigt at forelægge appeludvalget et udkast til gennemførelsesretsakt, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, bør Kommissionen kunne træffe afgørelse om forlængelse af fristen til højst 13 måneder."

Begrundelse

Udkastet til gennemførelsesretsakt kan forelægges appeludvalget enten efter en negativ udtalelse med kvalificeret flertal fra udvalget (se artikel 5, stk. 3, i komitologiforordningen), eller hvis der ikke er afgivet udtalelse af udvalget, og et simpelt flertal af udvalgets medlemmer er imod udkastet (artikel 5, stk. 5, i komitologiforordningen). Ovenstående henvisning til artikel 5 er således bred og omfatter begge situationer.

Ændringsforslag  253

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Betragtning 26 udgår.

Ændringsforslag  254

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b. Følgende betragtning indsættes:

 

"(26a) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige foranstaltninger og for afslutning af undersøgelser og procedurer uden foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

_______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  255

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Betragtning 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c. Følgende betragtning indsættes:

 

"(26b) Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af midlertidige foranstaltninger og til afslutning af en undersøgelse i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige foranstaltninger. Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger forårsager skader, der kan være svære at udbedre, er det nødvendigt, at Kommissionen har beføjelse til at indføre øjeblikkeligt gældende midlertidige foranstaltninger."

Ændringsforslag  256

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d. Artikel 10, stk. 1, afsnit 2, affattes således:

 

”Klagen kan indgives til Kommissionen eller til en medlemsstat, der videresender den til Kommissionen. Kommissionen sender medlemsstaterne en genpart af enhver klage, den modtager. En klage anses for at være indgivet på den første arbejdsdag efter afleveringen til Kommissionen pr. anbefalet post eller efter Kommissionens skriftlige anerkendelse af modtagelsen. Inden indledning af en procedure informerer Kommissionen medlemsstaterne og giver dem mulighed for at give udtryk for deres synspunkter.”

Begrundelse

Medlemsstaterne børe høres på et tidligt tidspunkt i proceduren for at sikre hurtige og hensigtsmæssige fremskridt i undersøgelsesproceduren med henblik på den endelige afgørelse. Kommissionen må gøre sit bedste for at fjerne alle hindringer for en afgørelse i undersøgelsesudvalget.

Ændringsforslag  257

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden et år. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes senest 13 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger. Kommissionen kan under særlige omstændigheder af hensyn til undersøgelsens kompleksitet dog senest 8 måneder efter indledningen af undersøgelsen beslutte at forlænge denne frist til højst 18 måneder.

9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden 11 måneder. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes senest 12 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne børe høres på et tidligt tidspunkt i proceduren for at sikre hurtige og hensigtsmæssige fremskridt i undersøgelsesproceduren med henblik på den endelige afgørelse. Kommissionen må gøre sit bedste for at fjerne alle hindringer for en afgørelse i undersøgelsesudvalget.

Ændringsforslag  258

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I artikel 11 indsættes følgende stykke:

 

"9a. Senest syv en halv måned efter indledningen af undersøgelsen hører Kommissionen medlemsstaterne på grundlag af resultaterne af undersøgelsen. Medlemsstaterne meddeler i forbindelse med denne høring Kommissionen, hvorvidt de venter betydelig uenighed under beslutningsproceduren vedrørende endelige foranstaltninger, jf. artikel 14 og 15, som sandsynligvis vil give anledning til anvendelse af appelproceduren i artikel 6 i forordning (EU) nr. 182/2011. Er dette tilfældet, kan Kommissionen senest 8 måneder efter indledningen af undersøgelsen beslutte at forlænge fristen i stk. 9 til højst 13 måneder. Kommissionen offentliggør denne afgørelse.”

Begrundelse

Udkastet til gennemførelsesretsakt kan forelægges appeludvalget enten efter en negativ udtalelse med kvalificeret flertal fra udvalget (se artikel 5, stk. 3, i komitologiforordningen), eller hvis der ikke er afgivet udtalelse af udvalget, og et simpelt flertal af udvalgets medlemmer er imod udkastet (artikel 5, stk. 5, i komitologiforordningen). Ovenstående henvisning til artikel 5 er således bred og omfatter begge situationer.

Ændringsforslag  259

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage og ikke senere end ni måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren. I særlige tilfælde og under hensyntagen til undersøgelsens kompleksitet kan Kommissionen senest otte måneder efter undersøgelsens indledning beslutte at forlænge denne frist til maksimalt 12 måneder.

Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage og ikke senere end otte måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren. I tilfælde af at medlemsstaterne i henhold til artikel 11, stk. 9a, meddeler Kommissionen, at de venter betydelig uenighed under beslutningsproceduren vedrørende endelige foranstaltninger, jf. artikel 14 og 15, som sandsynligvis vil give anledning til anvendelse af appelproceduren i artikel 6 i forordning (EU) nr. 182/2011, kan Kommissionen senest otte måneder efter undersøgelsens indledning beslutte at forlænge denne frist til maksimalt ni måneder.

Begrundelse

Udkastet til gennemførelsesretsakt kan forelægges appeludvalget enten efter en negativ udtalelse med kvalificeret flertal fra udvalget (se artikel 5, stk. 3, i komitologiforordningen), eller hvis der ikke er afgivet udtalelse af udvalget, og et simpelt flertal af udvalgets medlemmer er imod udkastet (artikel 5, stk. 5, i komitologiforordningen). Ovenstående henvisning til artikel 5 er således bred og omfatter begge situationer.

Ændringsforslag  260

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 13 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Såfremt tilsagn godtages, afsluttes undersøgelsen. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til proceduren i artikel 25, stk. 2.

5. Såfremt tilsagn godtages, afsluttes undersøgelsen. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2. Formanden kan indhente udvalgets udtalelse i en skriftlig procedure som anført i artikel 15, stk. 5.

Ændringsforslag  261

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 5

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 14 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt beskyttelsesforanstaltninger ikke er nødvendige, afsluttes undersøgelsen eller proceduren. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til proceduren i artikel 25, stk. 2.

Såfremt beskyttelsesforanstaltninger ikke er nødvendige, afsluttes undersøgelsen eller proceduren. Kommissionen afslutter undersøgelsen i henhold til rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a. Formanden kan indhente udvalgets udtalelse i en skriftlig procedure som anført i artikel 15, stk. 5.

Begrundelse

Da der hidtil aldrig har været problemer i praksis, når en undersøgelse er afsluttet, er rådgivningsproceduren det mest hensigtsmæssige valg.

Ændringsforslag  262

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 10 – litra a

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Undersøgelser i henhold til artikel 18 og 19 gennemføres hurtigt og afsluttes normalt senest 12 måneder efter indledningen af den fornyede undersøgelse. Undersøgelser i henhold til artikel 18 og 19 skal i alle tilfælde afsluttes senest 15 måneder efter deres indledning. Kommissionen kan under særlige omstændigheder af hensyn til undersøgelsens kompleksitet dog senest 9 måneder efter indledningen af undersøgelsen beslutte at forlænge denne frist til højst 18 måneder.

Undersøgelser i henhold til artikel 18 og 19 gennemføres hurtigt og afsluttes normalt senest 11 måneder efter indledningen af den fornyede undersøgelse. Undersøgelser i henhold til artikel 18 og 19 skal i alle tilfælde afsluttes senest 14 måneder efter deres indledning. Senest syv en halv måned efter indledningen af undersøgelsen, jf. artikel 11, hører Kommissionen medlemsstaterne på grundlag af resultaterne af undersøgelsen. Medlemsstaterne meddeler i forbindelse med denne høring Kommissionen, hvorvidt de venter betydelig uenighed under beslutningsproceduren vedrørende endelige foranstaltninger, jf. artikel 14 og 15, som sandsynligvis vil give anledning til anvendelse af appelproceduren i artikel 6 i forordning (EU) nr. 182/2011. I så tilfælde kan Kommissionen senest otte måneder efter undersøgelsens indledning beslutte at forlænge denne frist til højst 15 måneder. Kommissionen offentliggør denne afgørelse.

Begrundelse

Udkastet til gennemførelsesretsakt kan forelægges appeludvalget enten efter en negativ udtalelse med kvalificeret flertal fra udvalget (se artikel 5, stk. 3, i komitologiforordningen), eller hvis der ikke er afgivet udtalelse af udvalget, og et simpelt flertal af udvalgets medlemmer er imod udkastet (artikel 5, stk. 5, i komitologiforordningen). Ovenstående henvisning til artikel 5 er således bred og omfatter begge situationer.

Ændringsforslag  263

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 10 – litra c

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen indleder undersøgelser i henhold til artikel 18, 19 og 20.

2. Kommissionen indleder undersøgelser i henhold til artikel 18, 19 og 20. Inden indledning af en procedure informerer Kommissionen medlemsstaterne og giver dem mulighed for at give udtryk for deres synspunkter.

Begrundelse

Medlemsstaterne børe høres på et tidligt tidspunkt i proceduren for at sikre hurtige og hensigtsmæssige fremskridt i undersøgelsesproceduren med henblik på den endelige afgørelse. Kommissionen må gøre sit bedste for at fjerne alle hindringer for en afgørelse i undersøgelsesudvalget.

Ændringsforslag  264

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 12 – litra a

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Er det i Unionens interesse, kan foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse suspenderes i en periode på indtil ni måneder. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 25, stk. 2, forlænge suspensionen med en yderligere periode, der ikke overstiger et år.

4. Er det i Unionens interesse, kan foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse suspenderes i en periode på indtil ni måneder. Kommissionen kan efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a, forlænge suspensionen med en yderligere periode, der ikke overstiger et år.

Begrundelse

Da en suspension af en truffet foranstaltning kun er et mellemstadium, og de endelige afgørelser træffes efter undersøgelsesproceduren, er det hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren.

Ændringsforslag  265

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 13

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. Rådgivningsudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. Ændringsforslag skal stilles senest tre dage inden mødet i udvalget.

Ændringsforslag  266

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 13

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Undersøgelsesudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. Ændringsforslag skal stilles senest tre dage inden mødet i udvalget.

Ændringsforslag  267

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 13

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 25 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel [8] i forordning (EU) nr. [xxxx/2011] anvendelse i sammenhæng med artikel [5].

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse i sammenhæng med dennes artikel 4.

Ændringsforslag  268

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 13

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Forelægges et udkast til gennemførelsesretsakt for appeludvalget, jf. artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) nr. 182/2011, afgiver dette sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. Ændringsforslag skal stilles senest tre dage inden mødet i udvalget.

Begrundelse

I betragtning af det store tidspres under proceduren må det sikres, at både rådgivnings- og undersøgelsesudvalget og appeludvalget afgiver deres udtalelse så hurtigt som muligt. Der er ikke råd til at spilde tid. Af samme årsag må der pålægges medlemsstaterne streng disciplin, for så vidt angår ændringsforslag.

Ændringsforslag  269

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 13

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 25 – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag  270

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 19 – punkt 16 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 33a

 

Beretning

 

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Beretningen indeholder oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, indførelse af forudgående tilsynsforanstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger, undersøgelser og kontrolbesøg og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for overvågning af gennemførelsen af forordningen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser.

 

2. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen, indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af forordningen.

 

3. Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at informere Europa-Parlamentet og offentligheden om alle aspekter af EU’s handelsforbindelser. Navnlig når der er tale om defensive handelsinstrumenter (TDI), er det væsentligt for Europa-Parlamentet såvel som for offentligheden og de berørte parter at være velorienteret om alle de foranstaltninger, der er sat i værk.

Ændringsforslag  271

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 20 – punkt -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 260/2009

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Betragtning 11 affattes således:

 

"(11) Gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige og endelige beskyttelsesforanstaltninger og for indførelse af forudgående tilsynsforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  272

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – sektion 20 – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 260/2009

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag