Procedūra : 2010/0326(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0031/2012

Pateikti tekstai :

A7-0031/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2012 - 7.5
CRE 14/02/2012 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 148kWORD 73k
2012 m. vasario 8 d.
PE 480.564v02-00 A7-0031/2012

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos

(16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Janusz Wojciechowski

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos

(16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16696 – C7-0011/2012),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0666) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0031/2012),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje (NAT/512 - CESE 538/11).

(2)

Priimti tekstai P7_TA(2011)0147.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio ligos

Nuorodos

16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

7.4.2011                     T7-0147/2011

Komisijos pasiulymas

05499/2011 - C7-0032/2011

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

19.1.2012

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

19.1.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2012

 

 

 

Priėmimo data

6.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Emilio Menéndez del Valle

Pateikimo data

8.2.2012

Atnaujinta: 2012 m. vasario 9 d.Teisinis pranešimas