Postup : 2011/0243(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0034/2012

Předložené texty :

A7-0034/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2012 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0215

ZPRÁVA     ***I
PDF 214kWORD 254k
8. února 2012
PE 475.949v02-00 A7-0034/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Dominique Riquet

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉPRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADYKOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0566),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0269/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–   s ohledem na dopis, který dne 25. listopadu 2011 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0034/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení Rady

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny některých odkazů na příslušná pravidla MARPOL 73/78 a na rezoluce MEPC 111(50) a 94(46), aby byly tyto odkazy uvedeny do souladu se změnami těchto pravidel a rezolucí přijatými IMO, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení.

(21) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské uniesouvislostiněkterými odkazy na příslušná pravidla MARPOL 73/78 a na rezoluce MEPC 111(50) a 94(46), aby byly tyto odkazy uvedeny do souladu se změnami těchto pravidel a rezolucí přijatými IMO, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komiserámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace,tona odborné úrovni. Při přípravěnavrhování aktůpřenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány včasvhodným způsobem současně Evropskému parlamentuRadě.

Odůvodnění

Dříve než Komise přijme akt v přenesené pravomoci, měla by vést řádné konzultace. Pokud Evropský parlament přenese pravomoci na Komisi, je dále důležité zajistit, aby Komise Parlament řádně informovala a poskytovala mu příslušné dokumenty. Tento pozměňovací návrh přihlíží k novému standardnímu znění týkajícímu se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení Rady

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- 1. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovenýchtomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 prvním pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 1 je svěřena Komisi na období pěti let od [datum vstupuplatnost]. Komise vypracuje zprávupřenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každéhotěchto období.

 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou kdykoli zrušit přenesení pravomoci uvedenéčl. 10 prvním pododstavci. Rozhodnutímzrušení se ukončuje přenesení pravomociněm blíže určené. Zrušení nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutíÚředním věstníku Evropské unie nebopozdějšímu datu, které jerozhodnutí upřesněno. Neovlivní platnost jakýchkoli již platných aktůpřenesené pravomoci.

 

3. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

 

4. Aktpřenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 prvního pododstavce vstoupíplatnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví žádnou námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlamentRada před uplynutím této lhůty informují Komisisvém úmyslu námitky nevyslovit. Tato lhůta sepodnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodloužídva měsíce.

Odůvodnění

Přenesení pravomocí na Komisi by mělo být časově omezeno na dobu pěti let, kterou je možné za určitých podmínek prodloužit, jako například v případě, kdy se připravuje návrh zprávy a Parlament a Rada nevyslovily námitky. Mělo by být možné, aby období pro vznesení námitek k aktu v přenesené pravomoci trvalo celkem čtyři měsíce. To je reálnější lhůta, která Evropskému parlamentu nebo Radě umožní dodržet postup nezbytný pro vypracování námitky. Tento pozměňovací návrh přihlíží k novému standardnímu znění týkajícímu se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení Rady

Články 12, 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou kdykoli zrušit přenesení pravomoci uvedenéčl. 11 prvním pododstavci.

 

2. Orgán, který zahájil interní postupcílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se přičiníinformování druhého orgánuKomiserozumném předstihu před přijetím konečného rozhodnutíuvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení, včetně důvodů takového zrušení.

 

3. Rozhodnutízrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určenýchdaném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebopozdějšímu datu, kteréněm bude upřesněno. Neovlivní platnost již daných aktůpřenesené pravomoci. Bude zveřejněnoÚředním věstníku Evropské unie.

 

Článek 13

 

Námitku proti aktůmpřenesené pravomoci

 

1. Evropský parlamentRada mohou proti aktupřenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodlouženajeden měsíc.

 

2. Pokud uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktupřenesené pravomoci námitky nevyslovily, bude vyhlášenÚředním věstníku Evropské unievstoupíplatnost dnemněm stanoveným.

 

Aktpřenesené pravomoci může být vyhlášenÚředním věstníku Evropské unievstoupitplatnost před uplynutím této lhůty pokud Evropský parlamentRada Komisi informovalysvém úmyslu námitky nevyslovit.

 

3. Aktpřenesené pravomoci nevstoupíplatnostpřípadě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán vyslovující námitky proti aktupřenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.

 

Odůvodnění

Toto vypuštění má za cíl uvést znění do souladu s novým standardním zněním týkajícím se aktů v přenesené pravomoci.

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod:

Urychlené zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem je velmi významným tématem. Ropné skvrny, které zapříčinila opakovaná ztroskotání ropných tankerů, zejména tankerů Erika v roce 1999 a Prestige v roce 2002, znamenají závažné ekologické katastrofy a představují tragédii pro mořskou flóru a faunu.

Vzhledem k obavám o životní prostředí a ve snaze poučit se z minulých chyb je cílem současného nařízení snížit rizika nepředvídatelného znečištění ropou v evropských vodách pomocí urychleného zavedení dvojitého trupu. V lodích s jednoduchým trupem odděluje ropu v nákladních nádržích od moře pouze plechové dno a stěny. V případě, že by došlo k poškození tohoto plechu v důsledku srážky nebo ztroskotání, hrozilo by, že obsah nákladních nádrží se vylije do moře a zapříčiní vážné znečištění. Účinný způsob, jak tomuto riziku zabránit, je obklopit nákladní nádrže další vnitřní vrstvou plechu v dostatečné vzdálenosti od vnější plechové stěny. Takováto koncepce „dvojitého trupu“ chrání nákladní nádrže proti nehodě, a tak snižuje riziko znečištění.

Návrh Komise:

Návrh Komise je přepracovaným zněním nařízení o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem.

Na počátku hodlala Komise navrhnout postup kodifikace a prostě spojit různé akty do nového nařízení, aniž by měnila podstatu a aniž by prováděla jiné než formálně požadované změny.

Mezitím však vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a článek 290 SFEU nyní umožňuje legislativnímu orgánu přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné.

Proto Komise následně navrhla namísto kodifikace přepracované znění, aby bylo možné začlenit nezbytné změny některých ustanovení, u nichž se takové přenesení pravomoci jevilo jako vhodné.

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

Stanovisko zpravodaje:

Lze se domnívat, že rozsah přenesení pravomoci na Komisi je v navrhovaném přepracování příliš široký. Zpravodaj má v úmyslu ve svém návrhu zprávy omezit trvání pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci a zároveň zavést podmínky prodloužení této pravomoci. Žádost o vypracování zprávy umožní Evropskému parlamentu a Radě získat řádný kontext, na jehož základě budou moci být hodnoceny budoucí návrhy.

Kromě toho má zpravodaj v úmyslu zvýšit na dva měsíce prodloužení lhůty pro Evropský parlament a Radu, pokud jde o námitky k aktům v přenesené pravomoci. Tak by lhůta pro zajištění nezbytného postupu činila celkem čtyři měsíce, což je reálnější lhůta pro vypracování námitky.

Všechny pozměňovací návrhy, které zpravodaj předkládá v tomto návrhu zprávy, zohledňují nové standardní znění týkající se aktů v přenesené pravomoci, které stanovil Parlament.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2011)58410

pan Brian SIMPSON

předseda Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ASP 12G205

26/04/2011 Brusel

Věc:           Návrh nařízení Evropského parlamentuRadyurychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukceropných tankerůjednoduchým trupem (přepracované znění)

                  (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, kteréněm byly jako takové označeny, informujetom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovenýchčláncích 156157, jsoupříslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má všaksouladubodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výborúmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl RaděKomisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postojpozměňovacím návrhůmto, zda má či nemáúmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele, se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s výše uvedenými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich podstaty.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 22. listopadu 2011 doporučuje 19 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování(1), aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny.

(1)

Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Luigi Berlinguer (místopředseda), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉPRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADYKOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 14. října 2011

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění)

KOM(2011)0566 ze dne 23. 9. 2011 – 2011/0243(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 29. září 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh Komise.

Na této schůzi(1) dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem a o zrušení nařízení Rady, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) Pokud jde o věcnou změnu navrhovanou tímto přepracováním, která spočívá ve zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU, znění uvedené v bodě odůvodnění 21, v čl. 10 odst. 1 a v článcích 11, 12 a 13 bude třeba uvést do souladu se zněním standardních doložek, které jsou přílohou společné dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

3) V čl. 10 odst. 1 by slovo „změnit“ obsažené v aktuálně platném znění čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 417/2002 mělo následovat úvodní slova „Komise může“. Toto slovo mělo být rozlišeno pomocí označení obecně užívaného pro vyznačení „věcných vypuštění“, tj. „dvojitým přeškrtnutím“ a zároveň podkladem písma v šedém odstínu.

Na základě projednání návrhu tudíž došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího právního znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby                         vedoucí právní služby              generální ředitel

(1)

Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Urychlené zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (Přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)

Datum predložení EP

23.9.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

29.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

29.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.12.2011

 

 

 

Datum přijetí

6.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ioan Enciu

Datum předložení

8.2.2012

Poslední aktualizace: 10. dubna 2012Právní upozornění