Процедура : 2011/2289(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0037/2012

Внесени текстове :

A7-0037/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.8
CRE 13/03/2012 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0073

ДОКЛАД     
PDF 175kWORD 93k
14 февруари 2012 г.
PE 478.483v02-00 A7-0037/2012

относно управлението на качеството на европейската статистика

(2011/2289(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Edward Scicluna

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно управлението на качеството на европейската статистика

(2011/2289(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ (СOM(2011)0211),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по регионално развитие (A7-0037/2012),

A. като има предвид, че Евростат съществува от 1953 г. и че необходимостта от запазване на нейната независимост е широко призната;

Б.  като има предвид, че надеждната и точна статистика е от съществено значение, за да могат да се изготвят ефективни икономически и бюджетни политики от държавите членки и на равнището на Съюза;

В.  като има предвид, че успехът на стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“ и на пакета за икономическо управление, включително Европейския семестър, изисква независима статистика с високо качество;

Г.  като има предвид, че на ползвателите на статистиката следва да се предоставят относими, актуални и точни данни, които са събрани и изготвени от националните органи в съответствие с принципите на безпристрастност, обективност и професионална независимост;

Д. като има предвид, че статистиката следва да бъде общодостъпна, лесно разбираема както за политиците, така и за гражданите, и подходяща за сравнение на годишна база;

Е.  като има предвид, че качеството на европейската статистика зависи от интегритета на целия процес на изготвянето й; като има предвид, че текущата модернизация на методите за изготвяне на статистическа информация представлява жизненоважна обществена инвестиция в рационализирането на цялата верига на изготвяне и изисква трайна ангажираност на равнище ЕС и на национално равнище;

Ж. като има предвид, че дълговата криза в еврозоната подчерта опасностите от статистическа неточност и статистическа измама, които възникват вследствие на слабостите в качеството на публичните счетоводни данни нагоре по веригата и в настоящите механизми за статистическо управление;

З.  като има предвид, че статистическите служби следва не само да бъдат независими по закон, но също така и да разполагат с механизми и защитни системи, за да се гарантира отделянето им от политическия процес и по този начин да се избегнат сривовете в системата; в същото време обаче е необходимо да се подчертае, че държавата е отговорна за точността и достоверността на статистическите данни;

И. като има предвид, че следва да се засили връзката между Евростат и националните сметни палати;

Й. като има предвид, че националните статистически институти в държавите членки следва да бъдат реформирани възможно най-скоро, така че да отговарят на новото европейско законодателство;

К. като има предвид, че приблизително 350-те регламента в областта на статистиката, които важат за всички държави членки, налагат върху по-малките държави членки пропорционално по-голяма тежест във връзка със статистическото съответствие;

Л. като има предвид, че Евростат ще предоставя икономическите показатели, които се изискват за надзора на фискалните политики и за контролното табло за макроикономическите неравновесия, както и нови механизми за правоприлагане; като има предвид, че последните законови реформи, най-вече пакетът от шест законодателни мерки за икономическо управление, са поставили стабилната и надеждна статистика в основата на икономическото управление на равнище ЕС;

1.  счита, че към качеството следва да се възприеме системен подход, който може да изисква реформа на метода за изготвяне на европейската статистика и постепенно преминаване от коригиращ подход към превантивен подход за управление на качеството на европейската статистика като цяло и в частност на статистиката на публичните финанси; приветства задължителния характер на правилата по отношение на изготвянето и проверката на точността на европейската статистика; счита, че наличието на независими статистически органи е от съществено значение за поддържане на надеждността на статистическите данни;

2.  призовава Комисията да предостави съдействие и експертни познания на държавите членки, за да им помогне да се справят с ограниченията по отношение на изследванията и сериозните методологични пречки, с цел да се гарантира съответствие и осигуряване на данни с високо качество;

3.  подкрепя намерението на Комисията да предложи изменения към Регламент 223/2009 (Регламент относно статистиката), с цел да се установи проактивен подход за наблюдение и оценка на ранен етап на данните за публичните финанси нагоре по веригата, за да има възможност за коригиращи действия в най-ранния възможен момент; поддържа предложението за създаване на правна рамка, която е насочена към укрепване на управленската рамка, особено що се отнася до професионалната независимост на националните статистически органи и Евростат, и която изисква държавите членки официално да поемат ангажимент за предприемане на всички необходими мерки на национално равнище за поддържане на доверието в статистиката и да позволят по-стриктното прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика;

4.  настоятелно призовава Комисията да предложи на Европейския парламент и Съвета предложения за законодателство, насочено към въвеждане на елементи от преразгледания Кодекс на европейската статистическа практика в законодателството на ЕС, с цел да се направи ясно разграничение между отговорностите и правомощията на националните статистически органи и тези на правителствата на държавите членки, и да осигури по-прозрачна и координирана отчетност относно качеството на данните;

5.  настоятелно призовава Евростат, във взаимодействие с основните доставчици и потребители на данни, да продължи да полага усилия за модернизиране на методите за изготвяне на европейската статистика, с цел да се запази ефективността на разходите;

6.  призовава Евростат да гарантира, че във всички държави членки са въведени счетоводни системи за публичния сектор по стандартизиран начин и че те са подсилени с механизми за вътрешен и външен одит, което включва прилагането на преразгледаната неотдавна правна рамка на Регламент 479/2009, както и допълнителни законодателни предложения по целесъобразност; приветства намерението на Европейската комисия да даде на Евростат по-големи правомощия за провеждане на разследване;

7.  подчертава, че всички държави членки следва да се уверят, че статистическите данни са точни на всички нива на управление; насърчава Евростат да оповестява публично дали има съмнения относно точността на всички видове статистически данни;

8.  счита, че наскоро приетият пакет от мерки за икономическо управление изисква да се въведат стандарти по отношение на подробните данни за експозициите на публичния сектор, свързани с гаранции и условни задължения, например посредством гаранции и експозиции по отношение на публично-частните партньорства на публичния сектор; тези стандарти следва своевременно да се изготвят и да се оповестят от Евростат, като се вземат предвид всички нива на управление;

9.  приветства действията на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ЕКССУ) при упражняването на независим надзор върху Евростат и върху Европейската статистическа система; призовава Евростат и другите статистически служби да изпълнят препоръките, отправени от ЕКССУ в неговия годишен доклад за 2011 г.;

10. подчертава, че е необходимо Евростат да гарантира прозрачност по отношение на собствения си персонал, като публикува информация относно своите длъжностни лица (служители) и договорно наети служители, и да предостави сведения за начина на разпределение на националните експерти;

11. подчертава, че независимостта на статистическите служби трябва да бъде предпазвана, както на национално, така и на европейско равнище, от заплахата от евентуална политическа намеса;

12. отбелязва, че системата за управление на качеството ще изисква тясно сътрудничество между Евростат и националните органи, отговорни за проверката на данните за публичните финанси нагоре по веригата; призовава Комисията да представи предложения, гарантиращи по-голяма независимост и по-голяма съгласуваност на компетентността на националните сметни палати при проверката на качеството на източниците, използвани при определянето на стойностите на националния дълг и дефицит, и укрепващи координиращата роля на Европейската сметна палата;

13. подчертава факта, че управлението на качеството на държавната финансова статистика и на други национални статистически данни, както и точността и своевременното докладване на данните са предпоставки за правилното функциониране на Европейския семестър;

14. отчита, че предоставянето на точна статистика в много случаи може да включва събиране и сверяване на данни от множество източници; отбелязва, че поради това съкращаването на сроковете за публикуване на статистиката в някои случаи може да намали надеждността или точността на статистиката или да увеличи разходите за събиране на данните; препоръчва при разглеждане на най-добрите практики в тази област да се помисли внимателно за намирането на баланс между навременността, надеждността и разходите за подготовка;

15. настоятелно призовава Евростат да търси начини да направи своите публикации, особено публикациите онлайн, по-лесни за ползване за средностатистическия гражданин и неспециалист, особено по отношение на използването на графики; счита, че интернет сайтът на Евростат следва да предоставя по-лесен достъп до пълни серии от дългосрочни данни и да включва интуитивни и сравнителни графики, за да се осигури по-голяма добавена стойност за гражданите; освен това добавя, че при периодичното му актуализиране следва да се предоставя, по възможност, информация за всяка държава членка и да се предлагат серии от данни година по година и месец по месец и, ако това е възможно и е от полза, серии от дългосрочни данни;

16. подчертава, че предоставянето на точна, подходяща и висококачествена статистика е от ключово значение за устойчивото и балансирано регионално развитие; отбелязва, че прецизните и точни данни представляват основа за получаване на подробна информация за отделните области като демографското развитие, икономиката и околната среда и че следователно те изпълняват ключова роля в процеса на вземане на решения относно регионалното развитие, по-специално в контекста на изпълнението на стратегията „Европа 2020“;

17. призовава Комисията да продължи да предприема мерки във връзка с необходимостта от надеждна статистическа информация, благодарение на която европейските политики могат да реагират по-удачно на икономическите, социалните и териториалните обстоятелства на регионално равнище;

18. подкрепя намерението на Евростат да създаде правна рамка за „ангажименти във връзка с доверието в статистиката“; подчертава, че спазването на правилото за поверителност на данните в рамките на ЕСС (Европейска статистическа система), както и на принципа на субсидиарност, ще спомогне за повишаване на доверието в статистическите агенции;

19. отбелязва, че е от съществено значение да се подобри начинът на функциониране на счетоводните системи за публичния сектор; въпреки това изисква от Комисията да разясни дали стандартизирането на счетоводните системи за публичния сектор във всички държави членки е необходимо и възможно; призовава Комисията да изготви обща методология и да приложи ефективни, подходящи и доказани решения;

20. подчертава необходимостта от разработване на съгласувана система за изследване на социално-икономическите процеси в трансграничните райони, включително в регионите, разположени на външните граници на Европейския съюз, заедно със статистически данни за макрорегионите, с цел получаване на надеждна, пълна и точна картина на икономиката по отношение на регионалното и макрорегионалното развитие, която да обхваща както градското измерение, така и селските райони; счита, че следва да се подобрят изследователските механизми, свързани с платежния баланс; освен това отбелязва, че следва да се извършва внимателен мониторинг на регионалните и националните сметки като част от една стабилна система за управление на качеството на европейската статистика.

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (27.1.2012)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно управлението на качеството на европейската статистика

(2011/2289(INI))

Докладчик: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че предоставянето на точна, подходяща и висококачествена статистика е от ключово значение за устойчивото и балансирано регионално развитие; отбелязва, че прецизните и точни данни представляват основа за получаване на подробна информация за отделните области, като например демографията, икономиката и околната среда, и следователно имат ключова роля в процеса на вземане на решения относно регионалното развитие, по-специално в контекста на изпълнение на стратегията „Европа 2020“;

2.  призовава Комисията да продължи да разглежда необходимостта от надеждна статистическа информация, която дава възможност на политиките на ЕС да отговарят по-добре на икономическата, социална и териториална реалност на регионално равнище;

3.  подкрепя намерението на Евростат да създаде правна рамка за „ангажименти във връзка с доверието в статистиката“; подчертава, че спазването на правилото за поверителност на данните в рамките на ЕСС (Европейска статистическа система), както и на принципа на субсидиарност, ще спомогне за повишаване на доверието в статистическите агенции;

4.  отбелязва, че е от съществено значение да се подобри начинът на функциониране на счетоводните системи за публичния сектор; въпреки това изисква от Комисията да разясни дали стандартизирането на счетоводните системи за публичния сектор във всички държави членки е необходимо и възможно; призовава Комисията да изготви обща методология и да приложи ефективни, подходящи и доказани решения;

5.  подчертава необходимостта от разработване на съгласувана система за изследване на социално-икономическите процеси в трансграничните райони, включително в регионите, разположени на външните граници на Европейския съюз, заедно със статистически данни за макрорегионите, с цел получаване на надеждна, пълна и точна картина на икономиката по отношение на регионалното и макрорегионалното развитие, която да обхваща както градското измерение, така и селските райони; счита, че следва да се подобрят изследователските механизми, свързани с платежния баланс; освен това отбелязва, че следва да се извършва внимателен мониторинг на регионалните и националните сметки като част от една стабилна система за управление на качеството на статистиката на ЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Евгени Кирилов, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Julie Girling


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Последно осъвременяване: 1 март 2012 г.Правна информация