Postopek : 2011/2289(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0037/2012

Predložena besedila :

A7-0037/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2012 - 8.8
CRE 13/03/2012 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0073

POROČILO     
PDF 153kWORD 99k
14. februar 2012
PE 478.483v02-00 A7-0037/2012

o vodenju kakovosti za evropsko statistiko

(2011/2289(INI))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Edward Scicluna

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vodenju kakovosti evropske statistike

(2011/2289(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom K trdnemu vodenju kakovosti za evropsko statistiko (COM(2011)0211),

–    ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A7-0037/2012),

A. ker Eurostat obstaja od leta 1953 , potreba po ohranitvi njegove neodvisnosti pa je splošno priznana;

B.  ker je zanesljiva in natančna statistika nujno potrebna, da se omogoči učinkovito oblikovanje gospodarske in proračunske politike v državah članicah in na ravni Unije;

C. ker je za uspeh strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta ter paketa za gospodarsko upravljanje, tudi evropskega semestra, potrebna visokokakovostna neodvisna statistika;

D. ker je treba uporabnikom statistike zagotoviti ustrezne, pravočasne in natančne podatke, ki jih zbirajo in urejajo nacionalne agencije v skladu z načeli nepristranskosti, objektivnosti in strokovne neodvisnosti;

E.  ker bi morala biti statistika dostopna javnosti, lahko razumljiva tako za oblikovalce politik kot za državljane in primerna za medletno primerjavo;

F.  ker je kakovost evropske statistike odvisna od neoporečnosti celotnega procesa priprave; ker pomeni posodobitev metod priprave statistike, ki je v teku, temeljno javno naložbo za racionalizacijo celotne verige priprave in zahteva trajno zavezanost na nacionalni ravni in ravni EU;

G. ker se je ob dolžniški krizi v euroombočju izkazalo, kako nevarni sta netočnost ali ponarejanje statističnih podatkov, ki izhajata iz pomanjkljivih javnofinančnih podatkovnih virov in sedanje ureditve upravljanja statističnih podatkov;

H. ker ne le, da morajo biti statistični uradi zakonsko neodvisni, temveč morajo imeti vzpostavljene tudi mehanizme in „požarne zidove“, da bi zagotovili svojo ločenost od političnega procesa in s tem preprečili sistemske napake; vendar je hkrati treba poudariti, da je država odgovorna za pravilnost in pristnost statističnih podatkov;

I.   ker je treba okrepiti odnose med Eurostatom in nacionalnimi računskimi sodišči;

J.   ker je treba nacionalne statistične urade v državah članicah reformirati, da bodo čim prej skladni z novo evropsko zakonodajo;

K. ker približno 350 statističnih uredb, ki veljajo za vse države članice, sorazmerno večje breme glede skladnosti statističnih podatkov nalaga manjšim državam članicam;

L.  ker bo Eurostat zagotovil gospodarske kazalnike, potrebne za nadzor fiskalnih politik in preglednico o makroekonomskih neravnovesjih, poleg novih mehanizmov izvrševanja; ker so nedavne zakonodajne reforme, zlasti „šesterček“ o gospodarskem upravljanju, postavile trdno in zanesljivo statistiko v središče gospodarskega upravljanja na ravni EU;

1.  meni, da je potreben sistemski pristop h kakovosti, za kar utegneta biti potrebna reforma načinov pridobivanja evropskih statističnih podatkov in postopen prehod od korektivnega k preventivnemu pristopu glede vodenja kakovosti evropskih statistik na splošno in posebej statistik o javnih financah; pozdravlja zavezujoča pravila o pripravi in preverjanju natančnosti evropske statistike; meni, da so neodvisni statistični organi bistvenega pomena za ohranjanje verodostojnosti statističnih podatkov;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi pomoč ter strokovno znanje in izkušnje državam članicam, da jim bo pomagala pri spoprijemanju z omejitvami in velikimi metodološkimi ovirami ter tako zagotovila skladnost in zagotavljanje visokokakovostnih podatkov;

3.  podpira namero Komisije, da predlaga spremembe Uredbe 223/2009 (statistična uredba) za vzpostavitev proaktivnega pristopa k spremljanju in ocenjevanju javnofinančnih podatkov v zgodnji začetni fazi, da se omogočijo čim zgodnejši korektivni ukrepi; podpira predlog za vzpostavitev pravnega okvira, namenjenega okrepitvi okvira upravljanja zlasti glede strokovne neodvisnosti nacionalnih statističnih organov in Eurostata, ki bo omogočil doslednejše izvrševanje kodeksa ravnanja, in poziva države članice, naj se uradno zavežejo, da bodo na nacionalni ravni sprejele vse potrebne ukrepe za ohranitev zaupanja v statistiko ter omogočijo strožje izvrševanje kodeksa ravnanja evropske statistike;

4.  odločno poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodajo, s katero se bodo elementi revidiranega kodeksa ravnanja evropske statistike uvedli v pravo EU, da bi bila jasna razlika med pristojnostmi in odgovornostmi nacionalnih statističnih agencij ter vladnih statističnih agencij, ter zagotovi preglednejšo in bolj usklajeno odgovornost za kakovost podatkov;

5.  poziva Eurostat, naj si v povezavi z glavnimi dajalci podatkov in uporabniki podatkov še naprej prizadeva za posodobitev metod priprave evropske statistike, da se tako ohrani stroškovna učinkovitost;

6.  Evrostat tudi poziva, naj zagotovi standardizirano vzpostavitev sistemov javnega računovodstva v vseh državah članicah in njihovo okrepitev z mehanizmi notranje in zunanje revizije, vključno z izvajanjem nedavno pregledanega zakonodajnega okvira Uredbe 479/2009, ter, če so potrebni, nadaljnjimi zakonodajnimi predlogi; pozdravlja namero Evropske komisije, da Eurostatu podeli večja pooblastila za preiskovanje;

7.  poudarja, da bi morale vse države članice zagotavljati natančne statistike na vseh ravneh upravljanja; spodbuja Eurostat, naj javno razkrije, ali ima pomisleke glede takšne natančnosti pri vseh vrstah statistik;

8.  meni, da so za nedavno sprejeti sveženj za gospodarsko upravljanje potrebni standardi za posamične podatke o izpostavljenosti javnega sektorja zaradi jamstev in pogojnih obveznosti, npr. zaradi jamstev javnega sektorja in izpostavljenosti do javno-zasebnih partnerstev; Eurostat bi moral hitro razviti standarde in jih objaviti, pri tem pa upoštevati vse ravni upravljanja;

9.  pozdravlja delovanje Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (ESGAB) pri zagotavljanju neodvisnega nadzora Eurostata in evropskega statističnega sistema; Eurostat in druge statistične urade poziva, naj izvajajo priporočila, ki jih je ESGAB podal v svojem letnem poročilu za leto 2011;

10. poudarja, da mora Eurostat zagotoviti preglednost v zvezi s svojim osebjem z objavo informacij o uslužbencih (ki so javni uslužbenci) in pogodbenem osebju ter informacije o načinu napotitve nacionalnih strokovnjakov;

11. poudarja, da je treba neodvisnost statističnih uradov zaščititi pred grožnjo morebitnih političnih posegov tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni;

12. ugotavlja, da bo pri sistemu vodenja kakovosti potrebno tesno usklajevanje med Evrostatom in nacionalnimi organi, pristojnimi za preverjanje javnofinančnih podatkovnih virov; poziva Komisijo, naj predstavi predloge za zagotavljanje večje neodvisnosti in večje skladnosti, kar zadeva pristojnosti nacionalnih računskih sodišč pri preverjanju kakovosti virov, ki se uporabljajo za določanje podatkov o nacionalnem dolgu in primanjkljaju, ter za krepitev usklajevalne vloge Evropskega računskega sodišča;

13. poudarja, da so vodenje kakovosti državnih finančnih statistik in drugih nacionalnih statističnih podatkov ter natančnost in pravočasno sporočanje podatkov osnovni pogoji za pravilno delovanje evropskega semestra;

14. se zaveda, da lahko zagotavljanje natančne statistike v veliko primerih vključuje zbiranje in primerjanje podatkov iz številnih virov; zato poudarja, da lahko skrajšanje časovnih okvirov za objavo statistike v nekaterih primerih zmanjša njeno zanesljivost ali natančnost oziroma poveča stroške zbiranja podatkov; priporoča, da se pri opredeljevanju najboljše prakse na tem področju skrbno preučiti ravnovesje med pravočasnostjo, zanesljivostjo in stroški priprave;

15. poziva Eurostat, naj preuči načine, kako bi bile njegove objave, zlasti tiste na spletu, bolj prijazne do uporabnikov, tj. do povprečnih državljanov in nestrokovnjakov, zlasti kar zadeva uporabo grafov; meni, da bi morala spletna stran Eurostata omogočati lažji dostop do celotnih dolgoročnih podatkovnih serij ter vključevati intuitivne in primerjalne grafe, da bi tako državljanom dala večjo dodano vrednost; k temu dodaja, da bi morale biti redne statistične posodobitve Eurostata v celoti razčlenjene po posameznih državah članicah ter nuditi medletne in medmesečne serije in, kadar je to mogoče in koristno, dolgoročne podatkovne serije;

16. poudarja, da je zagotavljanje natančnih, ustreznih in visokokakovostnih statističnih podatkov ključnega pomena za trajnosten in uravnotežen regionalni razvoj; ugotavlja, da so točni, natančni podatki podlaga za pridobivanje podrobnih informacij o posameznih področjih, kot so demografija, gospodarstvo in okolje, ter imajo zato ključno vlogo pri sprejemanju odločitev v zvezi z regionalnim razvojem, zlasti pri izvajanju strategije Evropa 2020;

17. poziva Komisijo, naj še naprej upošteva potrebo po zanesljivih statističnih informacijah, ki evropskim politikam omogoča boljši odziv na gospodarsko, socialno in ozemeljsko stvarnost na regionalni ravni;

18. podpira Eurostatovo namero, da vzpostavi pravni okvir za „zaveze za zaupanje v statistiko“; poudarja, da bo spoštovanje pravila o zaupnosti podatkov v okviru evropskega statističnega sistema in načela subsidiarnosti pomagalo okrepiti zaupanje v statistične agencije;

19. ugotavlja, da je pomembno izboljšati delovanje sistemov javnega računovodstva; kljub temu poziva Komisijo, naj pojasni, ali je standardizacija sistemov javnega računovodstva v vseh državah članicah potrebna in možna; poziva Komisijo, naj pripravi skupno metodologijo ter uveljavi učinkovite, primerne in preverjene rešitve;

20. poudarja, da je treba razviti skladen sistem za raziskave socialno-ekonomskih procesov na čezmejnih območjih, tudi na tistih v regijah na zunanjih mejah Evropske unije, skupaj s statistiko za makroregije, da bi dobili zanesljivo, popolno in natančno sliko gospodarstva v smislu regionalnega in makroregionalnega razvoja, ki bi vključevala mesta in podeželje; meni, da je treba izboljšati raziskovalne mehanizme, ki so povezani s plačilno bilanco; ugotavlja tudi, da je treba skrbno spremljati regionalne in nacionalne račune v okviru trdnega sistema vodenja kakovosti za evropsko statistiko;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (27.1.2012)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o vodenju kakovosti za evropsko statistiko

(2011/2289(INI))

Poročevalka: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da je zagotavljanje natančnih, ustreznih in visokokakovostnih statističnih podatkov ključnega pomena za trajnosten in uravnotežen regionalni razvoj; ugotavlja, da so točni in natančni podatki podlaga za pridobivanje podrobnih informacij o posameznih področjih, kot so demografija, gospodarstvo in okolje, ter imajo zato ključno vlogo pri sprejemanju odločitev v zvezi z regionalnim razvojem, zlasti pri izvajanju strategije Evropa 2020;

2.  poziva Komisijo, naj še naprej upošteva potrebo po zanesljivih statističnih informacijah, ki politikam EU omogoča boljši odziv na gospodarsko, socialno in ozemeljsko stvarnost na regionalni ravni;

3.  podpira namero Eurostata, da vzpostavi pravni okvir za „zaveze za zaupanje v statistiko“; poudarja, da bo spoštovanje pravila o zaupnosti podatkov v okviru ESS (evropskega statističnega sistema) in načela subsidiarnosti pomagalo okrepiti zaupanje v statistične agencije;

4.  ugotavlja, da je pomembno izboljšati delovanje sistemov javnega računovodstva; kljub temu poziva Komisijo, naj pojasni, ali je standardizacija sistemov javnega računovodstva v vseh državah članicah potrebna in možna; poziva Komisijo, naj pripravi skupno metodologijo ter uveljavi učinkovite, primerne in preverjene rešitve;

5.  poudarja, da je treba razviti skladen sistem za raziskave socialno-ekonomskih procesov na čezmejnih območjih, tudi na tistih v regijah na zunanjih mejah Evropske unije, skupaj s statistiko za makroregije, da bi dobili zanesljivo, popolno in natančno sliko gospodarstva v smislu regionalnega in makroregionalnega razvoja, ki bi vključevala mesta in podeželje; meni, da je treba izboljšati raziskovalne mehanizme, ki so povezani s plačilno bilanco; ugotavlja tudi, da je treba skrbno spremljati regionalne in nacionalne račune v okviru trdnega sistema vodenja kakovosti za statistiko EU.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.1.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Mihalis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Julie Girling


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Zadnja posodobitev: 1. marec 2012Pravno obvestilo