Procedūra : 2011/0330(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0044/2012

Pateikti tekstai :

A7-0044/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/03/2012 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0108

PRANEŠIMAS     *
PDF 219kWORD 284k
2012 m. kovo 5 d.
PE 475.980v02-00 A7-0044/2012

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje

(COM(2011) 0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: David Casa

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje

(COM(2011) 0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0730),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0447/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0044/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2a) kuriant Europos fiskalinę sąjungą reikėtų užtikrinti išsamų, spartų, veiksmingą, patogų ir, jei įmanoma, automatinį valstybių narių keitimąsi informacija siekiant geriau kovoti su mokesčių slėpimu;

Pagrindimas

Kiekvienas atskiras ES teisės aktas mokesčių srityje turėtų būti laikomas svarbia priemone užtikrinant vienalaikį mikro- ir makroekonominių tikslų įgyvendinimą. Taigi šiame reglamente svarbu pateikti aiškią nuorodą į vidaus rinką ir Europos fiskalinę sąjungą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) grįžtamoji informacija yra tinkama priemonė užtikrinti nuolatinį informacijos, kuria keičiamasi, kokybės gerinimą. Todėl reikėtų sukurti grįžtamosios informacijos teikimo sistemą;

(11) grįžtamoji informacija yra tinkama priemonė užtikrinti nuolatinį informacijos, kuria keičiamasi, kokybės gerinimą ir supaprastinti biurokratines procedūras. Todėl reikėtų sukurti grįžtamosios informacijos teikimo sistemą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys neturėtų būti saugomi ilgiau nei reikia pagal taikomą nacionalinę ir Sąjungos teisę;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) siekiant veiksmingai taikyti šį reglamentą, gali reikėti apriboti tam tikrų teisių ir įsipareigojimų, nustatytų Direktyvoje 95/46/EB, ypač jos 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose apibrėžtų teisių taikymo sritį, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai, atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir didelę šiame reglamente nurodytos informacijos svarbą veiksmingai kovai su sukčiavimu. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos taikyti tokius apribojimus, jeigu jie būtini ir proporcingi;

(19) siekiant veiksmingai taikyti šį reglamentą, gali reikėti apriboti tam tikrų teisių ir įsipareigojimų, nustatytų Direktyvoje 95/46/EB, ypač jos 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose apibrėžtų teisių taikymo sritį, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai, atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir didelę šiame reglamente nurodytos informacijos svarbą veiksmingai kovai su sukčiavimu. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos taikyti tokius apribojimus, jeigu jie būtini ir proporcingi. Atsižvelgiant į tai, kad tais atvejais, kai įtariami fiskaliniai pažeidimai ar sukčiavimas, siekiant išsaugoti įrodymus ir neleisti, kad būtų trukdoma tinkamai įvertinti, kaip laikomasi teisės aktų dėl akcizų, keičiantis asmens duomenimis pagal šį reglamentą gali prireikti apriboti duomenų valdytojo įpareigojimus ir duomenų subjekto teises, susijusias su informacijos teikimu, prieiga prie duomenų ir tvarkymo operacijų viešinimu;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento 8, 16, 19, 20, 21 ir 34 straipsnių įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija šiuos įgaliojimus turėtų vykdyti remdamasi 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

(20) kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos ir aprašytos pagrindinės duomenų, kuriais valstybės narės gali keistis pagal šį reglamentą, kategorijos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) asmens duomenys, susiję su pažeidimais, kaltinamaisiais nuosprendžiais ar saugumo priemonėmis, turi būti tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalies ar Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 5 dalies nuostatų;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Būtina stebėti ir įvertinti šio reglamento veikimą. Todėl reikėtų numatyti, kad valstybės narės rinktų statistinius duomenis ir kitą informaciją ir kad Komisija reguliariai rengtų ataskaitas;

(22) Būtina stebėti ir įvertinti šio reglamento veikimą. Todėl reikėtų numatyti, kad valstybės narės rinktų statistinius duomenis ir kitą informaciją ir kad Komisija reguliariai rengtų ataskaitas; Valstybių narių surinkti duomenys ir Komisijos ataskaitos turėtų būti teikiami kasmet ir persiunčiami ir Parlamentui, ir Tarybai;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) Komisija turėtų įsteigti naują PVM ir akcizų forumą, panašų į Jungtinį sandorių kainodaros forumą (JSKF), kuriame įmonės galėtų spręsti problemas, susijusias su joms taikomu PVM, ir valstybių narių ginčus;

Pagrindimas

Siekiant alternatyviai spręsti tarpvalstybinius ginčus, reikia sukurti veiksmingą ir skaidrią teisinę priemonę. Palyginti su įprastomis teisės gynimo priemonėmis, alternatyvus ginčų sprendimas yra spartesnis ir ekonomiškai naudingesnis įmonių ar įmonių ir galutinių vartotojų ginčų sprendimo būdas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame prašyme gali būti pateiktas motyvuotas prašymas atlikti konkretų administracinį tyrimą. Jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, nusprendžia, kad administracinis tyrimas nėra būtinas, ji nedelsdama praneša prašančiajai institucijai apie tokio sprendimo priežastis.

3. 1 dalyje nurodytame prašyme gali būti pateiktas motyvuotas prašymas atlikti konkretų administracinį tyrimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Institucija, į kurią kreipiamasi, gali prašyti prašančiosios institucijos pateikti pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, remdamasi pateikta informacija, ėmėsi prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jei toks prašymas pateikiamas, prašančioji institucija, nepažeisdama jos valstybėje narėje taikomų slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau siunčia tokią ataskaitą su sąlyga, kad tuo jai nesudaroma neproporcinga administracinė našta.

5. Institucija, į kurią kreipiamasi, gali prašyti prašančiosios institucijos pateikti pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, remdamasi pateikta informacija, ėmėsi prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jei toks prašymas pateikiamas, prašančioji institucija, nepažeisdama jos valstybėje narėje taikomų slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau siunčia tokią ataskaitą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu tarpusavio administracinės pagalbos dokumentą naudoti nepraktiška, kitomis priemonėmis galima visiškai arba iš dalies keistis pranešimais. Tokiais išimtiniais atvejais su pranešimu pateikiamas paaiškinimas, kodėl buvo nepraktiška naudoti tarpusavio administracinės pagalbos dokumentą.

4. Jeigu tarpusavio administracinės pagalbos dokumentą naudoti nepraktiška, kitomis priemonėmis galima visiškai arba iš dalies keistis pranešimais. Tokiais išimtiniais atvejais, jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad to reikia, su pranešimu pateikiamas paaiškinimas, kodėl buvo nepraktiška naudoti tarpusavio administracinės pagalbos dokumentą.

Pagrindimas

Dėl tokio reikalavimo atsirastų papildoma našta, jei ne dėl kitų priežasčių, tai paprasčiausiai dėl sudėtingos ir daug laiko užimančios atitinkamos korespondencijos, taigi keitimasis informacija dar pailgėtų. Taigi nepageidautina, kad šis reikalavimas būtų privalomas: būtų geriau, jei kiekvienu konkrečiu atveju institucijai būtų leidžiama spręsti dėl dokumento tinkamumo.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Institucija, į kurią kreipiamasi, įsipareigoja pateikti dokumentų originalus tik tuomet, kai tokių dokumentų reikia prašančiosios institucijos siekiamam tikslui ir kai tai neprieštarauja valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi institucija, galiojančioms nuostatoms.

(2) Institucija, į kurią kreipiamasi, įsipareigoja pateikti dokumentų originalus tik tuomet, kai tokių dokumentų reikia prašančiosios institucijos siekiamam tikslui ir kai tai neprieštarauja valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi institucija, į kurią kreipiamasi, galiojančioms nuostatoms.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija, būtina teisingam akcizų teisės aktų taikymui užtikrinti, dvi ar daugiau valstybių narių, remdamosi rizikos analize, gali susitarti savo teritorijose atlikti vienalaikius vieno ar kelių ūkinės veiklos vykdytojų ar kitų asmenų, dėl kurių jos turi bendrą ar papildomą interesą, akcizų mokėjimo patikrinimus, jei tokie patikrinimai būtų veiksmingesni už vien tik vienos valstybės narės atliekamą patikrinimą.

1. Siekdamos užtikrinti teisingą akcizų teisės aktų taikymą, dvi ar daugiau valstybių narių, remdamosi rizikos analize, kai tai yra tikslinga, gali susitarti savo teritorijose atlikti vienalaikius vieno ar kelių ūkinės veiklos vykdytojų ar kitų asmenų, dėl kurių jos turi bendrą ar papildomą interesą, akcizų mokėjimo patikrinimus, jei tokie patikrinimai būtų veiksmingesni už vien tik vienos valstybės narės atliekamą patikrinimą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu sudaromas 1 dalyje nurodytas susitarimas, kiekviena tame susitarime dalyvaujanti kompetentinga institucija paskiria atstovą, atsakingą už vienalaikio patikrinimo priežiūrą ir koordinavimą.

4. Kai sudaromas 1 dalyje nurodytas susitarimas, kiekviena tame susitarime dalyvaujanti kompetentinga institucija paskiria atstovą, atsakingą už vienalaikio patikrinimo priežiūrą ir koordinavimą.

Pagrindimas

Vienalaikis patikrinimas turėtų būti numatytas ne kaip galimybė, bet kaip įprasta šiuo reglamentu nustatyta procedūra.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) tikslias informacijos, kuria turi būti keičiamasi pagal 15 straipsnio 1 dalį, kategorijas;

(a) tikslias informacijos, kuria turi būti keičiamasi pagal 15 straipsnio 1 dalį, kategorijas, siekiant parengti išsamų informacijos sąrašą, kuris bus atnaujinamas du kartus per metus, kad būtų atsižvelgiama į naujus keitimosi informacija poreikius;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu jos gali naudotis kompiuterizuota sistema, jeigu šia sistema galima tvarkyti tokią informaciją.

Šiuo tikslu pageidautina naudotis kompiuterizuota sistema, jeigu šia sistema galima tvarkyti tokią informaciją.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija, perdavusi kitai institucijai informaciją pagal 1 dalį, gali prašyti, kad kita institucija pateiktų pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, remdamasi pateikta informacija, ėmėsi prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jeigu toks prašymas pateikiamas, kita institucija, nepažeisdama jos valstybėje narėje taikytinų slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau pateikia tokią ataskaitą su sąlyga, kad tuo jai nesudaroma neproporcinga administracinė našta.

2. Institucija, perdavusi kitai institucijai informaciją pagal 1 dalį, gali prašyti, kad kita institucija pateiktų pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, remdamasi pateikta informacija, ėmėsi prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jei institucija perdavė informaciją apie tai, kad buvo atskleistas neįprastas, tačiau ekonominiu požiūriu reikšmingas pažeidimas, ji reikalauja pateikti pažangos stebėjimo veiksmų ataskaitą. Jeigu toks prašymas pateikiamas, kita institucija, nepažeisdama jos valstybėje narėje taikytinų slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau pateikia tokią ataskaitą, jei tuo jai nesudaroma neproporcinga administracinė našta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) ūkinės veiklos vykdytojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas arba patalpų pavadinimas ir adresas;

(b) ūkinės veiklos vykdytojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas arba patalpų pavadinimas ir adresas, arba, jei tai 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodyti registruoti gavėjai, paslaugos, kurią patvirtino kompetentingos registracijos valstybės narės institucijos, teikimo adresas;

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad SEED sistemos registruotų gavėjų registre nurodytas adresas turi būti tas pats, kuriuo gavėjas gauna prekes pagal akcizų mokėjimo atidėjimo režimą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami dokumentai gali būti parengti bet kokia kalba, dėl kurios susitaria institucija, į kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija. Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, pagrindžia, kodėl reikia vertimo.

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami dokumentai gali būti parengti bet kokia kalba, dėl kurios susitaria institucija, į kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija. Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, tinkamai pagrindžia, kodėl reikia vertimo.

Pagrindimas

Vertimą į visas oficialias kalbas turėtų pateikti valstybės narės. Kompetentingoms institucijoms tai neproporcinga administracinė našta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami dokumentai gali būti parengti bet kokia kalba, dėl kurios susitaria institucija, į kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija. Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, pagrindžia, kodėl reikia vertimo.

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami dokumentai gali būti parengti bet kokia kalba, dėl kurios iš anksto susitaria institucija, į kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija. Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, pagrindžia, kodėl reikia vertimo.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentinga institucija gali atsisakyti perduoti informaciją, jeigu prašančioji valstybė narė negali suteikti panašios informacijos dėl teisinių priežasčių.

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Prašymas suteikti informaciją, kuri atskleistų komercinę, pramoninę arba profesinę paslaptį ar komercinį procesą arba kurios atskleidimas prieštarautų viešajai tvarkai, gali būti atmestas. Valstybės narės negali atsisakyti pateikti informacijos apie ūkinės veiklos vykdytoją vien tik dėl tos priežasties, kad šią informaciją turi bankas arba kita finansų įstaiga, paskirtasis asmuo arba asmuo, veikiantis kaip agentas arba patikėtinis, arba kadangi ji susijusi su nuosavybės teisėmis į juridinio asmens kapitalo dalį.

(4) Prašymas suteikti informaciją, kuri, kaip galima įrodyti, atskleistų komercinę, pramoninę arba profesinę paslaptį ar komercinį procesą arba kurios atskleidimas prieštarautų viešajai tvarkai, gali būti atmestas. Valstybės narės negali atsisakyti pateikti informacijos apie ūkinės veiklos vykdytoją vien tik dėl tos priežasties, kad šią informaciją turi bankas arba kita finansų įstaiga, paskirtasis asmuo arba asmuo, veikiantis kaip agentas arba patikėtinis, arba kadangi ji susijusi su nuosavybės teisėmis į juridinio asmens kapitalo dalį.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vis dėlto informaciją teikiančios valstybės narės kompetentinga institucija leidžia prašančiosios institucijos valstybei narei naudotis šia informacija kitais tikslais, jeigu pagal institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės teisės aktus informaciją toje valstybėje narėje galima naudoti panašiais tikslais.

Vis dėlto informaciją teikiančios valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti prašančiosios institucijos valstybei narei naudotis šia informacija kitais tikslais, jeigu pagal institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės teisės aktus informaciją toje valstybėje narėje galima naudoti panašiais tikslais.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nurodytam informacijos saugojimui ir keitimuisi ja taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/64/EB.

Šiame reglamente nurodytam valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą patvirtinančius įrodymus, pagal šį reglamentą gauta informacija gali būti perduota tai trečiajai šaliai, jei dėl to sutinka informaciją pateikusios kompetentingos institucijos, vadovaujantis jų nacionaline teise, tais pačiais tikslais, kuriais ši informacija buvo pateikta, ir laikantis Direktyvos 95/46/EB, visų pirma nuostatų dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims, bei nacionalinių teisinių priemonių, kuriomis įgyvendinama ši direktyva.

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą patvirtinančius įrodymus, pagal šį reglamentą gauta informacija valstybės narės kompetentingos institucijos gali būti perduota tai trečiajai šaliai, jei dėl to sutinka informaciją pateikusios kompetentingos institucijos, vadovaujantis jų nacionaline teise, tais pačiais tikslais, kuriais ši informacija buvo pateikta, ir laikantis Direktyvos 95/46/EB, įskaitant nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims, bei nacionalinių teisinių priemonių, kuriomis įgyvendinama ši direktyva.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip taikomas šis reglamentas. Šiuo tikslu Komisija reguliariai apibendrina valstybių narių patirtį, siekdama pagerinti šiuo reglamentu nustatytos sistemos veikimą.

1. Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip taikomas šis reglamentas. Šiuo tikslu Komisija reguliariai lygina ir analizuoja valstybių narių patirtį, siekdama pagerinti šiuo reglamentu nustatytos sistemos veikimą.

Pagrindimas

Komisija turėtų atlikti aiškų ir aktyvų vaidmenį vykdant šio reglamento taikymo stebėseną. Tai turėtų būti daroma ne tik apibendrinant, bet ir išsamiai analizuojant valstybių narių patirtį ES lygmeniu.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Europos Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikia Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl sukčiavimo akcizų srityje ir, jei reikia, šio reglamento pakeitimus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Norėdamos įvertinti šios administracinio bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais susijusiu sukčiavimu, valstybės narės gali perduoti Komisijai bet kokią kitą turimą informaciją, nei 1 dalyje nurodyta informacija.

Norėdamos įvertinti šios administracinio bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais susijusiu sukčiavimu, valstybės narės perduoda Komisijai bet kokią kitą turimą informaciją, nei 1 dalyje nurodyta informacija.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remdamasi visų pirma valstybių narių suteikta informacija, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Kas trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remdamasi visų pirma valstybių narių suteikta informacija, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Pagrindimas

Penkerių metų laikotarpis šio reglamento taikymo ataskaitai parengti yra per ilgas, ypač tuo metu, kai ES lygmeniu įgyvendinamos didelės reformos mokesčių ir fiskalinės sąjungos srityje. Taigi siūloma nustatyti trumpesnį laikotarpį, siekiant užtikrinti veiksmingesnį poveikio vertinimą, ir prireikus galbūt pakeisti teisės aktą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje

Nuorodos

COM(2011) 0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.11.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

30.11.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Priėmimo data

29.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pateikimo data

5.3.2012

Atnaujinta: 2012 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas