Procedura : 2011/0137(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0046/2012

Teksty złożone :

A7-0046/2012

Debaty :

PV 02/07/2012 - 19
CRE 02/07/2012 - 19

Głosowanie :

PV 03/07/2012 - 6.7
CRE 03/07/2012 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0272

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 618kWORD 913k
2 kwietnia 2012
PE 470.069v03-00 A7-0046/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann

Sprawozdawczynie komisji opiniodawczych (*):

Josefa Andrés Barea, Komisja Handlu Międzynarodowego

Marielle Gallo, Komisja Prawna

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu MiędzynarodowegO (*)
 OPINIA Komisji PrawneJ (*)
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0285),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0139/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Prawnej (A7-0046/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wprowadzaniu takich towarów na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wwozowi takich towarów na obszar celny i ich wprowadzaniu na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Z tego względu konsumenci powinni być dobrze poinformowani o ryzyku związanym z zakupem tych towarów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1383/2003 ukazał potrzebę pewnych ulepszeń ram prawnych w celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej oraz zapewnienia odpowiedniej jasności prawa, uwzględniając przy tym zmiany w sferach ekonomicznej, gospodarczej i prawnej.

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1383/2003 ukazał potrzebę pewnych ulepszeń ram prawnych w celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz zapewnienia odpowiedniej jasności prawa, uwzględniając przy tym zmiany w sferach ekonomicznej, gospodarczej i prawnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Organy celne powinny mieć możliwość kontrolowania towarów, które podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu na obszarze celnym Unii w celu egzekwowania praw własności intelektualnej. Egzekwowanie praw własności intelektualnej na granicach, a także w miejscu, w którym towary znajdują się lub powinny się znajdować, pod „dozorem celnym” zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny, stanowi dobre wykorzystanie zasobów. W przypadku zatrzymania towarów na granicy przez organy celne wymagane jest tylko jedna procedura prawna, natomiast zastosowanie takich samych środków egzekwujących przepisy w przypadku towarów ujawnionych na rynku, które zostały już rozdzielone i dostarczone sprzedawcom detalicznym, wymagałoby przeprowadzenia szeregu odrębnych procedur. Należy przewidzieć wyjątek dla towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu ze względu na ich końcowe przeznaczenie, ponieważ pozostają one pod dozorem celnym, mimo że zostały dopuszczone do swobodnego obrotu. Ponadto rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania to towarów przewożonych w bagażu podręcznym pasażerów, o ile towary te są przeznaczone do ich własnego użytku i brak jest przesłanek wskazujących na obrót handlowy.

(4) Organy celne powinny mieć możliwość kontrolowania towarów, które podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu na obszarze celnym Unii, w tym towarów objętych procedurą zawieszającą, w celu egzekwowania praw własności intelektualnej. Egzekwowanie praw własności intelektualnej na granicach, a także w miejscu, w którym towary znajdują się lub powinny się znajdować, pod „dozorem celnym” zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny, stanowi dobre wykorzystanie zasobów. W przypadku zatrzymania towarów na granicy przez organy celne wymagane jest tylko jedna procedura prawna, natomiast zastosowanie takich samych środków egzekwujących przepisy w przypadku towarów ujawnionych na rynku, które zostały już rozdzielone i dostarczone sprzedawcom detalicznym, wymagałoby przeprowadzenia szeregu odrębnych procedur. Należy przewidzieć wyjątek dla towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu ze względu na ich końcowe przeznaczenie, ponieważ pozostają one pod dozorem celnym, mimo że zostały dopuszczone do swobodnego obrotu. Ponadto rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania to towarów przewożonych w bagażu podręcznym pasażerów, o ile towary te są przeznaczone do ich własnego użytku i brak jest przesłanek wskazujących na obrót handlowy.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie obejmuje niektórych praw własności intelektualnej oraz wyłącza niektóre naruszenia. W celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej należy zatem rozszerzyć kontrolę celną na inne typy naruszeń takich jak naruszenia wynikające z handlu równoległego oraz inne naruszenia praw, które są już egzekwowane przez organy celne, ale nie są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. W tym samym celu należy objąć przepisami tego rozporządzenia, obok praw już objętych rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w którym są one chronione jako wyłączne prawa własności intelektualnej w danym prawie krajowym, topografie układów scalonych, wzory użytkowe i urządzenia służące do obchodzenia środków technicznych, jak również inne wyłączne prawa własności intelektualnej ustanowione prawodawstwem unijnym.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie obejmuje niektórych praw własności intelektualnej oraz wyłącza niektóre naruszenia. W celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej należy zatem rozszerzyć kontrolę celną na inne typy naruszeń nieobjęte rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. Z tego powodu należy objąć przepisami tego rozporządzenia, obok praw już objętych rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w którym są one chronione jako wyłączne prawa własności intelektualnej w danym prawie krajowym, topografie układów scalonych, wzory użytkowe i urządzenia służące do obchodzenia środków technicznych, jak również inne wyłączne prawa własności intelektualnej ustanowione prawodawstwem unijnym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Państwa członkowskie powinny przeznaczyć wystarczające środki, które umożliwią organom celnym wykonywanie ich zadań w rozszerzonym zakresie oraz zapewnianie należytego przeszkolenia funkcjonariuszy celnych. Komisja i państwa członkowskie powinny przyjąć wytyczne, które zagwarantują poprawne i jednolite wdrażanie kontroli celnych dla różnego rodzaju przypadków naruszenia przepisów wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Aby złagodzić obawy związane z możliwością skutecznego wywiązywania się przez organy celne z zobowiązań w związku z nowymi rodzajami naruszenia przepisów wchodzącymi w zakres stosowania rozporządzenia, należy podkreślić znaczenie przeznaczenia wystarczających środków, zapewnienia należytego przeszkolenia, jak również opracowania wytycznych w celu wsparcia organów celnych w przeprowadzaniu niezbędnych kontroli.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Niniejsze rozporządzenie – po jego pełnym wdrożeniu – powinno jeszcze bardziej przysłużyć się jednolitemu rynkowi, który gwarantuje skuteczniejszą ochronę uprawnionych, sprzyja kreatywności i innowacjom, a także daje konsumentom niezawodne produkty wysokiej jakości, które powinny z kolei usprawnić transakcje transgraniczne między konsumentami, firmami i handlowcami;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c) Komisja powinna podjąć wszelkie środki niezbędne do dopilnowania, by organy celne stosowały bez zbędnej zwłoki i w zharmonizowany sposób nowe ramy prawne w całej Unii w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej, co chroniłoby uprawnionych, nie utrudniając handlu. Wprowadzenie zmodernizowanego kodeksu celnego, a szczególnie interoperacyjnego systemu e-Cło, mogłoby w przyszłości ułatwić takie egzekwowanie praw.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5d) Państwa członkowskie dysponują coraz bardziej ograniczonymi zasobami w obszarze ceł. Dlatego żadne nowe rozporządzenie nie powinno nakładać na organy krajowe dodatkowych obciążeń finansowych. Należy wspierać propagowanie nowych strategii i technologii zarządzania ryzykiem w celu maksymalizacji zasobów, jakimi dysponują organy krajowe.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy proceduralne dla organów celnych. W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie wprowadza nowych kryteriów służących do stwierdzania naruszenia prawa własności intelektualnej, które ma zastosowanie.

(6) Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy proceduralne dla organów celnych. W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie określa kryteriów służących do stwierdzania naruszenia prawa własności intelektualnej, które ma zastosowanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z celem, w ramach którego zakłada się wyraźne oddzielenie prawa proceduralnego od prawa materialnego w dziedzinie własności intelektualnej, rozporządzenie nie powinno zawierać kryteriów określających naruszenie praw własności intelektualnej. Należy skreślić wszelkie obecne przepisy, które można interpretować w taki sposób.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu egzekwowania praw własności intelektualnej w przypadku gdy organy celne mają uzasadnione podejrzenie, że towary znajdujące się pod ich dozorem naruszają prawa własności intelektualnej, należy przewidzieć możliwość zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów przez organy celne, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne mogły wszcząć postępowanie w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu egzekwowania praw własności intelektualnej w przypadku gdy organy celne mają wystarczające poszlaki, by podejrzewać, że towary znajdujące się pod ich dozorem naruszają prawa własności intelektualnej, należy przewidzieć możliwość zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów przez organy celne, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne mogły wszcząć postępowanie w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Jeżeli zachodzi podejrzenie, że towary w tranzycie są imitacją lub kopią produktu chronionego w Unii przez prawo własności intelektualnej, ciężar udowodnienia ostatecznego miejsca przeznaczenia tych towarów powinien spoczywać na zgłaszającym lub posiadaczu towarów. Jeżeli zgłaszający towary, ich posiadacz lub właściciel nie przedstawi jasnych i przekonujących dowodów przeciwnych, zakłada się, że ostatecznym miejscem przeznaczenia tych towarów jest rynek Unii. Komisja powinna przyjąć wytyczne, które dostarczą organom celnym kryteriów służących skutecznej ocenie ryzyka skierowania towarów na rynek Unii, z uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin. Należy zatem przewidzieć wymóg wszczęcia postępowania, z wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane strony, tj. posiadacz towarów i uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się towarów w celu ich zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń przedmiotowych praw własności intelektualnej powinno stanowić zadanie właściwych organów prowadzących takie postępowanie.

skreślony

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W rozporządzeniu (WE) nr 1383/2003 dopuszczono stosowanie przez państwa członkowskie procedury umożliwiającej zniszczenie towarów bez konieczności wszczynania postępowania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone. Jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy, procedura ta odnosi duży sukces w państwach członkowskich, w których jest dostępna. Należy zatem wprowadzić obowiązek stosowania tej procedury w przypadku oczywistych naruszeń, które są łatwe do stwierdzenia na podstawie zwykłych oględzin przez organy celne, a procedura ta powinna być stosowana na wniosek uprawnionego, gdy ani zgłaszający ani posiadacz towarów nie sprzeciwiają się ich zniszczeniu.

(12) W rozporządzeniu (WE) nr 1383/2003 dopuszczono stosowanie przez państwa członkowskie procedury umożliwiającej zniszczenie towarów bez konieczności wszczynania postępowania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone. Jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy, procedura ta odnosi duży sukces w państwach członkowskich, w których jest dostępna. Należy zatem wprowadzić obowiązek stosowania tej procedury wobec wszystkich naruszeń, a procedura ta powinna być stosowana na wniosek uprawnionego, gdy uprawniony potwierdził naruszenie prawa własności intelektualnej i wyraził zgodę na zniszczenie towarów oraz gdy ani zgłaszający, ani posiadacz towarów nie sprzeciwiają się ich zniszczeniu.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Poza potwierdzeniem zgody na zniszczenie towarów uprawniony powinien również potwierdzić, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i określić, o które z praw własności intelektualnej chodzi, aby przejąć odpowiedzialność za zniszczenie towarów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum obciążeń i kosztów administracyjnych, należy wprowadzić szczególną procedurę w odniesieniu do małych przesyłek towarów podrobionych i pirackich, co pozwoliłoby na ich zniszczenie bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego. W celu określenia progów, poniżej których przesyłki towarów są uznawane za małe przesyłki, w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji prawo do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym na szczeblu ekspertów.

(13) W celu ograniczenia do minimum obciążeń i kosztów administracyjnych, bez uszczerbku dla prawa konsumentów do otrzymania w rozsądnym terminie należytych informacji o podstawie prawnej działań podjętych przez organy celne, należy wprowadzić szczególną procedurę w odniesieniu do małych przesyłek, co pozwoliłoby na ich zniszczenie bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego, jeżeli wystąpił on w swoim wniosku o zastosowanie szczególnej procedury.

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności prawa i ochrony interesów handlowców działających zgodnie z prawem przed potencjalnymi naruszeniami przepisów dotyczących egzekwowania prawa na granicach, należy zmienić ramy czasowe zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej, warunki dotyczące przekazywania przez organy celne uprawnionym informacji o przesyłkach towarów, warunki dotyczące stosowania procedury umożliwiającej zniszczenie towarów znajdujących się pod kontrolą organów celnych w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej innych niż towary podrobione i pirackie oraz wprowadzić przepis dający posiadaczowi towarów możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed wydaniem przez organy administracji celnej decyzji, która byłaby dla niego niekorzystna.

(15) W celu zapewnienia większej jasności prawa i ochrony interesów handlowców działających zgodnie z prawem przed potencjalnymi naruszeniami przepisów dotyczących egzekwowania prawa na granicach, należy zmienić ramy czasowe zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej, warunki dotyczące przekazywania przez organy celne uprawnionym informacji o przesyłkach towarów oraz warunki dotyczące stosowania procedury umożliwiającej zniszczenie towarów znajdujących się pod kontrolą organów celnych w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku gdy organy celne podejmują działania w następstwie uwzględnienia danego wniosku, należy również wprowadzić przepis dający posiadaczowi towarów możliwość przedstawienia swojego stanowiska, zanim organy administracji celnej zawieszą zwolnienie towarów lub zatrzymają towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej, które nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, ponieważ organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i zapobiegawczy charakter środków przyjmowanych w tej dziedzinie przez organy celne oraz sprzeczne interesy stron, na które środki te wpływają, należy dostosować niektóre aspekty tych procedur, aby zapewnić sprawne wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw zainteresowanych stron. Dlatego też w przypadku różnych typów powiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu organy celne powinny powiadamiać osobę, która wydaje się najbardziej właściwa na podstawie dokumentów dotyczących odprawy celnej lub sytuacji, w której znajdują się towary. Bieg terminów ustalonych w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wymaganych powiadomień powinien rozpoczynać się z chwilą ich wysłania przez organy celne, tak aby ujednolicić wszystkie terminy powiadomień wysyłanych do zainteresowanych stron. Okres, w którym przysługuje prawo do wysłuchania przed podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien wynosić trzy dni robocze, ponieważ posiadacze decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania zwrócili się z własnej inicjatywy do organów celnych o podjęcie działania, a zgłaszający lub posiadacz towarów musi wiedzieć o szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy są one obejmowane dozorem celnym. W przypadku szczególnej procedury dotyczącej małych przesyłek, gdy bezpośrednio zaangażowaną stroną są najczęściej konsumenci, od których nie można oczekiwać takiego samego poziomu staranności jak od przedsiębiorców, którzy zwykle zajmują się formalnościami celnymi, okres ten należy znacznie wydłużyć.

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i zapobiegawczy charakter środków przyjmowanych w tej dziedzinie przez organy celne oraz sprzeczne interesy stron, na które środki te wpływają, należy dostosować niektóre aspekty tych procedur, aby zapewnić sprawne wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw zainteresowanych stron. Dlatego też w przypadku różnych typów powiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu organy celne powinny powiadamiać osobę, która wydaje się najbardziej właściwa na podstawie dokumentów dotyczących odprawy celnej lub sytuacji, w której znajdują się towary. Bieg terminów ustalonych w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wymaganych powiadomień powinien rozpoczynać się z chwilą ich otrzymania. Okres, w którym przysługuje prawo do wysłuchania przed zawieszeniem zwolnienia lub zatrzymaniem towarów innych niż towary podrobione lub pirackie, powinien wynosić trzy dni robocze od dnia otrzymania powiadomienia, jeżeli posiadacze decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania zwrócili się z własnej inicjatywy do organów celnych o podjęcie działania. W przypadku szczególnej procedury dotyczącej małych przesyłek, gdy bezpośrednio zaangażowaną stroną są najczęściej konsumenci, od których nie można oczekiwać takiego samego poziomu staranności jak od przedsiębiorców, którzy zwykle zajmują się formalnościami celnymi, prawo do wysłuchania należy przyznać w przypadku wszystkich rodzajów towarów, a okres na skorzystanie z tego prawa należy wydłużyć. Biorąc pod uwagę potencjalne obciążenie pracą w zakresie egzekwowania przepisów celnych określonych w niniejszym rozporządzeniu, organy celne powinny w pierwszej kolejności zajmować się dużymi przesyłkami.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętą przez Konferencję Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 listopada 2001 r., porozumienie TRIPS może i powinno być interpretowane i wdrażane w taki sposób, aby wspierać prawa członków WTO do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności aby ułatwiać powszechny dostęp do leków. Szczególnie w odniesieniu do leków, których przewóz przez obszar Unii Europejskiej, obejmujący lub nieobejmujący przeładunek, składowanie, otwarcie luków ładunkowych czy też zmiany rodzaju lub środka transportu, stanowi jedynie część łącznej trasy rozpoczynającej się i kończącej poza obszarem Unii, organy celne powinny uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej istotne prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tych towarów i skierowania ich na rynek Unii.

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętą przez Konferencję Ministerialną WTO w Ad-Dausze w dniu 14 listopada 2001 r., porozumienie TRIPS może i powinno być interpretowane i wdrażane w taki sposób, aby wspierać prawa członków WTO do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności aby ułatwiać powszechny dostęp do leków. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby organy celne dopilnowały, by podjęte przez nie środki były zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i nie zatrzymywały ani nie zawieszały zwolnienia leków generycznych, których przewóz przez obszar Unii, obejmujący lub nieobejmujący przeładunek, składowanie, otwarcie luków ładunkowych czy też zmiany rodzaju lub środka transportu, stanowi jedynie część łącznej trasy rozpoczynającej się i kończącej poza obszarem Unii, jeżeli brak jest dostatecznych przesłanek uzasadniających podejrzenie, że są one przeznaczone do sprzedaży w Unii. Aby określić ryzyko zmiany przeznaczenia leków i skierowania ich na rynek Unii, organy celne powinny między innymi uwzględnić, czy odbiorca lub posiadacz towarów ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub status zapewniający uzyskanie zwrotu kosztów w jednym z państw członkowskich.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Leki, na których widnieje fałszywy znak towarowy lub opis handlowy, przekazują nieprawdziwe informacje dotyczące ich pochodzenia i jakości, w związku z czym należy je traktować jak sfałszowane leki na mocy dyrektywy 2011/62/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji1. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia takim produktom, a także innym produktom zdrowotnym, na których widnieje fałszywy znak towarowy lub opis handlowy, dotarcia do pacjentów i konsumentów. Do dnia ...* Komisja powinna przedstawić sprawozdanie analizujące skuteczność obecnych środków celnych mających na celu zwalczanie handlu sfałszowanymi lekami.

 

______________

 

1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.

 

*Dz.U.: Proszę wstawić datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Aby nasilić działania przeciwko naruszaniu praw własności intelektualnej, europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa powinno odgrywać istotną rolę, dostarczając organom celnym przydatnych informacji, by zapewniać szybkość i skuteczność ich działań.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) Przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej na zewnętrznych granicach Unii należy połączyć z ukierunkowanym działaniem u źródła. Wymaga to współpracy zarówno z państwami trzecimi, jak i na szczeblu międzynarodowym, w ramach której Komisja i państwa członkowskie powinny wspierać poszanowanie praw własności intelektualnej i propagować wysokie standardy ich ochrony. Współpraca ta powinna obejmować popieranie włączenia postanowień dotyczących praw własności intelektualnej i ich egzekwowania do porozumień handlowych, a także współpracę techniczną, zachęcanie do wymiany poglądów na różnych forach międzynarodowych, komunikację i wymianę informacji, jak również dalsze kroki w operacyjnej współpracy z państwami trzecimi i zainteresowanymi sektorami przemysłu.

Uzasadnienie

Ściślejsza współpraca dwustronna oraz skoordynowane działania międzynarodowe powinny być korzystne dla przeciwdziałania naruszeniom prawa własności intelektualnej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17d) W celu wyeliminowania międzynarodowego handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej art. 69 porozumienia TRIPS stanowi, że zadaniem członków WTO jest propagowanie wymiany informacji między organami celnymi na temat handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Taka wymiana informacji powinna umożliwić zidentyfikowanie sieci przemytu w celu położenia kresu wytwarzaniu i dystrybucji towarów naruszających prawa własności intelektualnej na wczesnym stadium łańcucha dystrybucji. Z tego względu należy stworzyć warunki wymiany informacji między organami celnymi w Unii a właściwymi organami w państwach trzecich, w tym również w odniesieniu do ochrony danych.

Uzasadnienie

Ze względu na międzynarodowy charakter podrabiania towarów oraz transgraniczne ekspansywne sieci fałszerzy, ważne jest, aby organy celne mogły wymieniać się informacjami również z państwami trzecimi i wspólnie z nich korzystać w celu identyfikowania sieci i tras fałszerzy.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17e) Zgodnie z unijnym celem zacieśniania współpracy międzynarodowej w zakresie walki z podrabianiem, piractwem i nielegalnym handlem równoległym towarami naruszającymi własność intelektualną zarejestrowanych uprawnionych, europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa ma do odegrania kluczową rolę polegającą na terminowym dostarczaniu organom celnym państw członkowskich odpowiednich informacji niezbędnych do przeprowadzania właściwych kontroli autoryzowanych importerów i dystrybutorów towarów na rynku wewnętrznym, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej, a także eksporterów tych towarów na rynki zagraniczne. Do zadań obserwatorium mogłoby również należeć opracowanie bazy danych oryginalnych produktów i usług UE chronionych znakami towarowymi, wzorami i patentami, którą to bazę danych można by udostępnić również zagranicznym organom celnym współpracującym z UE w dziedzinie lepszej ochrony praw własności intelektualnej i ich egzekwowania;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują działania po otrzymaniu wniosku, należy przewidzieć przepis, zgodnie z którym posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania przez organy celne powinien zwrócić wszystkie koszty poniesione przez organy celne w ramach działań egzekwujących jego prawa własności intelektualnej. Niemniej jednak przepis ten nie powinien uniemożliwiać posiadaczowi decyzji ubiegania się o odszkodowanie od osoby winnej naruszenia lub innych osób, które mogą zostać uznane za odpowiedzialne na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego. Koszty i straty ponoszone przez osoby inne niż organy administracji celnej w wyniku działań organów celnych w przypadku zatrzymania towarów w oparciu o roszczenie osoby trzeciej na podstawie praw własności intelektualnej powinny być uregulowane szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują działania po otrzymaniu wniosku, należy przewidzieć przepis, zgodnie z którym posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania przez organy celne powinien zwrócić wszystkie koszty poniesione przez organy celne w ramach działań egzekwujących jego prawa własności intelektualnej. Niemniej jednak posiadacz decyzji powinien mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie od osoby winnej naruszenia lub innych osób, które mogą zostać uznane za odpowiedzialne na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, takich jak niektórzy pośrednicy, np. przewoźnicy. Koszty i straty ponoszone przez osoby inne niż organy administracji celnej w wyniku działań organów celnych w przypadku zatrzymania towarów w oparciu o roszczenie osoby trzeciej na podstawie praw własności intelektualnej powinny być uregulowane szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym indywidualnym przypadku.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Niniejsze rozporządzenie umożliwia organom celnym przemieszczanie towarów, których zrzeczono się w celu ich zniszczenia, pod dozorem celnym między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii. Należy zachęcać organy celne do korzystania z niniejszego przepisu w celu ułatwienia niszczenia tych towarów w sposób jak najoszczędniejszy i najprzyjaźniejszy dla środowiska, jak również do celów edukacyjnych i pokazowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Należy umożliwić przemieszczanie towarów do celów edukacyjnych i pokazowych. Po pierwsze można je wykorzystywać do szkolenia urzędników celnych, w szczególności w odniesieniu do nowych i skomplikowanych przypadków naruszenia praw własności intelektualnej. Po drugie mogą one zostać wykorzystane do nauczenia konsumentów, jak rozpoznawać takie towary, i do informowania o rodzajach związanego z nimi ryzyka.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) W prawodawstwie Unii należy zdefiniować następujące elementy bazy danych: podmiot, który będzie kontrolował bazę danych i zarządzał nią oraz podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych zawartych w tej bazie. Wprowadzenie jakiegokolwiek rodzaju ewentualnej interoperacyjności lub wymiany powinno w pierwszej kolejności być zgodne z zasadą celowości, tj. dane powinny być wykorzystywane w takim celu, do jakiego została stworzona baza danych, i poza tym celem nie powinno się zezwalać na żadne dalsze wymiany lub wzajemne połączenia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do towarów w tranzycie na obszarze celnym Unii, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności nowe rozporządzenie powinno wyraźnie podjąć kwestię postępowania z towarami w tranzycie. W przypadku podejrzenia o naruszenie prawa własności intelektualnej potwierdzonego na mocy przedmiotowego prawa własności intelektualnej UE i państw członkowskich oraz w przypadku wyraźnego ryzyka wprowadzenia na rynek wewnętrzny towarów w tranzycie, organy celne mogą legalnie zatrzymać towar.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) wzór użytkowy, zgodnie z przepisami państwa członkowskiego;

k) wzór użytkowy w zakresie, w którym jest chroniony wyłącznym prawem własności intelektualnej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy i oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy i oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego, a także jakikolwiek symbol znaku towarowego, nawet przedstawiony oddzielnie, oraz opakowania towarów podrabianych oznaczone znakiem towarowym;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej” oznaczają towary, w odniesieniu do których organy celne mają uzasadnione podejrzenie, że w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary, są one prima facie:

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej” oznaczają towary, w odniesieniu do których organy celne mają wystarczające poszlaki, by podejrzewać, że w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary, są one prima facie:

Uzasadnienie

Nie można podejrzewać, że towary naruszają prawa własności intelektualnej i domagać się wystarczających dowodów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub tego państwa członkowskiego;

a) towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) formą lub matrycą specjalnie zaprojektowaną lub zaadoptowaną do celów wytwarzania towarów naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli takie formy lub matryce naruszają prawa uprawnionego na mocy prawa Unii lub prawa danego państwa członkowskiego;

c) formą lub matrycą specjalnie zaprojektowaną lub zaadoptowaną do celów wytwarzania towarów naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli takie formy lub matryce naruszają prawa uprawnionego w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. „zgłaszający” oznacza zgłaszającego określonego w art. 4 ust. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

13. „zgłaszający” oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne;

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa należy zdefiniować terminy w samym rozporządzeniu, zamiast odsyłać do innego aktu prawnego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15. „dozór celny” oznacza dozór organów celnych, o którym mowa w art. 4 ust. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

15. „dozór celny” oznacza ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom;

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa należy zdefiniować terminy w samym rozporządzeniu, zamiast odsyłać do innego aktu prawnego.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a. „mała przesyłka” oznacza pojedynczą paczkę o charakterze komercyjnym, która:

 

a) zawiera mniej niż trzy elementy; lub

 

b) zawiera elementy o łącznej wadze do 2 kilogramów.

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element niniejszego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17b. „towar łatwo psujący się” oznacza towar, którego wartość może z biegiem czasu znacznie się obniżyć lub który ze względu na swój charakter może ulec zniszczeniu.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) organizacje zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, które są uznane za uprawnione do reprezentowania uprawnionych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych;

b) organizacje zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, które są prawnymi przedstawicielami uprawnionych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) profesjonalne organizacje zrzeszające pełnomocników, uznane za posiadające prawo do reprezentowania uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej;

c) profesjonalne organizacje zrzeszające pełnomocników, które są prawnymi przedstawicielami uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Osoby, o których mowa w art. 4, powinny przedkładać tylko jeden wniosek w odniesieniu do każdego prawa własności intelektualnej chronionego w danym państwie członkowskim lub w Unii.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie składania wielu wniosków w odniesieniu do tego samego prawa własności intelektualnej oraz jednoczesnego składania wniosków krajowych i unijnych, co było źródłem niejasności w przeszłości.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja określa formularz wniosku w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Komisja określa formularz wniosku w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień wykonawczych Komisja konsultuje się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Uzasadnienie

Poprawka realizuje zalecenia wysunięte w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (2011/C 363/01).

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) szczegółowych i technicznych danych dotyczących autentycznych towarów, w stosownych przypadkach także ilustracji;

g) szczegółowych i technicznych danych dotyczących autentycznych towarów, w stosownych przypadkach także oznaczeń (np. kodów kreskowych) oraz ilustracji;

Uzasadnienie

W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) wszelkich informacji mających znaczenie dla analizy i oceny przez organy celne ryzyka naruszenia przedmiotowego prawa lub praw własności intelektualnej;

i) informacji mających znaczenie dla analizy i oceny przez organy celne ryzyka naruszenia przedmiotowego prawa lub praw własności intelektualnej, na przykład dotyczących autoryzowanych dystrybutorów;

Uzasadnienie

Wymaganie od uprawnionych przekazywania i aktualizowania „wszelkich” informacji jest przesadą, ponieważ każdy, nawet najmniejszy, szczegół może zostać uznany za istotny. W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) zobowiązania wnioskodawcy do wyrażenia zgody na to, aby Komisja przetwarzała dostarczone przez niego dane.

skreślona

Uzasadnienie

Takie niezwykle wrażliwe i poufne informacje mają być przeznaczone do wyłącznego użytku organów celnych do celów niniejszego rozporządzenia. Niniejszy ustęp nie określa, do jakich celów Komisja miałaby wykorzystywać takie dane i kto jeszcze miałby do nich dostęp. Spowodowałoby to problemy wykonawcze i stanowiłoby zagrożenie dla interesów handlowych (poufność, przepisy antymonopolowe itp.) uprawnionych.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wniosek zawiera informacje, których należy udzielić osobie, której dotyczą dane, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE.

Uzasadnienie

Poprawka realizuje zalecenia wysunięte w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (2011/C 363/01).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli do celów otrzymywania i przetwarzania wniosków dostępne są systemy komputerowe, wnioski składa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.

4. Jeżeli do celów otrzymywania i przetwarzania wniosków dostępne są systemy komputerowe, wnioski składa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Państwa członkowskie udostępniają takie systemy nie później niż dnia 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie

Powinien istnieć obowiązek inwestowania w interoperacyjne procedury systemu e-Cło, także w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy brakujących informacji w terminie określonym w ust. 1, właściwe służby celne odrzucają wniosek.

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy brakujących informacji w terminie określonym w ust. 1, właściwe służby celne mogą odrzucić wniosek. W takim przypadku właściwe służby celne podają uzasadnienie swojej decyzji i informacje o procedurze odwoławczej.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek powiadamia właściwe służby celne, które przyjęły tę decyzję, o:

Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek w ciągu pięciu dni roboczych powiadamia właściwe służby celne, które przyjęły tę decyzję, o:

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) nie stosuje się do określonych w art. 18 ust. 2 wymogów dotyczących zwrotu próbek;

skreślona

Uzasadnienie

Zwrot próbek nie zawsze jest możliwy, zaś tekst nie wyjaśnia, kto ocenia, czy okoliczności uzasadniają zwrot próbek czy nie. Ponadto jeden stan faktyczny nie powinien przesądzać, jakie działania podejmie w przyszłości uprawniony; przepisy powinny zapewnić wystarczająco elastyczne podejście do ochrony rynku unijnego.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) nie wszczyna postępowania zgodnie z art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 4 lub art. 24 ust. 9.

d) nie wszczyna postępowania zgodnie z art. 20 ust. 4 lub art. 24 ust. 9.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy organy celne państwa członkowskiego zidentyfikują, w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej objętego decyzją uwzględniającą wniosek o podjęcie działania, podejmują one decyzję o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu.

1. W przypadku gdy organy celne państwa członkowskiego zidentyfikują, w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej objętego decyzją uwzględniającą wniosek o podjęcie działania, zawieszają one zwolnienie towarów lub zatrzymują je.

Uzasadnienie

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionego nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też proponuje się skreślenie wyrazu „decyzja”.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą zwrócić się do posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o dostarczenie im stosownych informacji. Organy celne mogą również przekazać posiadaczowi decyzji informacje na temat faktycznej lub przypuszczalnej ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich ilustracje.

2. Przed zawieszeniem zwolnienia lub zatrzymaniem towarów organy celne mogą zwrócić się do posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o dostarczenie im stosownych informacji. Organy celne przekazują również posiadaczowi decyzji na jego wniosek informacje na temat faktycznej lub przypuszczalnej ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich fotografie.

Uzasadnienie

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionego nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też proponuje się skreślenie wyrazu „decyzja”. Dostarczenie uprawnionemu na jego wniosek informacji o towarach powinno należeć do obowiązków organów celnych. Powinno to pomóc uprawnionemu w stwierdzeniu naruszenia praw i podjęciu dalszych działań przeciwko osobie winnej takiego naruszenia.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne informują o tym zamiarze zgłaszającego lub – w przypadku zamierzonego zatrzymania towarów – posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie trzech dni roboczych od wysłania takiej informacji.

3. Jeżeli towary, co do których zaistniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, organy celne informują o tym zamiarze zgłaszającego lub – w przypadku zamierzonego zatrzymania towarów – posiadacza towarów przed zawieszeniem zwolnienia lub zatrzymaniem tych towarów. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że towary objęte procedurą zawieszającą są imitacją lub kopią produktu chronionego w Unii przez prawo własności intelektualnej, organy celne zwracają się do osoby zgłaszającej lub posiadającej te towary o przedstawienie w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku wystarczających dowodów na to, że ostateczne miejsce przeznaczenia tych towarów znajduje się poza terytorium Unii. W przypadku braku wystarczających dowodów przeciwnych organy celne zakładają, że ostateczne miejsce przeznaczenia towarów to terytorium Unii.

 

Do dnia …* Komisja przyjmuje wytyczne dla organów celnych w celu dokonania oceny ryzyka zmiany miejsca przeznaczenia towarów, o których mowa w akapicie pierwszym, i ich skierowania na rynek Unii zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2.  

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy celne powiadamiają posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającego lub posiadacza towarów o swojej decyzji dotyczącej zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów w terminie jednego dnia roboczego od przyjęcia decyzji.

Organy celne powiadamiają posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającego lub posiadacza towarów o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów w terminie jednego dnia roboczego. Alternatywnie, organy celne mogą zażądać od posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, żeby odpowiednio powiadomił zgłaszającego lub posiadacza towarów, jeżeli posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek gwarantuje, że dotrzyma terminów i zobowiązań przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powiadomienie kierowane do zgłaszającego lub posiadacza towarów zawiera informację o skutkach prawnych przewidzianych na mocy art. 20 w odniesieniu do towarów innych niż towary podrobione i pirackie oraz na mocy art. 23 w odniesieniu do towarów podrobionych i pirackich.

Powiadomienie kierowane do zgłaszającego lub posiadacza towarów zawiera informację o skutkach prawnych przewidzianych na mocy art. 20.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów informacje o faktycznej lub szacunkowej ilości oraz faktycznym lub przypuszczalnym rodzaju towarów – w tym, w odpowiednich przypadkach, ich ilustracje – których zwolnienie zostało zawieszone lub które zostały zatrzymane.

5. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów informacje o faktycznej lub szacunkowej ilości oraz faktycznym lub przypuszczalnym rodzaju towarów – w tym, w odpowiednich przypadkach, ich fotografie – których zwolnienie zostało zawieszone lub które zostały zatrzymane.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą, nieujawniając przy tym innych informacji niż faktyczna lub przypuszczalna ilość i rodzaj towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich ilustracje, zwrócić się do osoby uprawnionej do złożenia wniosku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej o dostarczenie im stosownych informacji.

2. Przed zawieszeniem zwolnienia lub zatrzymaniem towarów organy celne mogą, nieujawniając przy tym innych informacji niż faktyczna lub przypuszczalna ilość i rodzaj towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich fotografie, zwrócić się do osoby uprawnionej do złożenia wniosku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej o dostarczenie im stosownych informacji.

Uzasadnienie

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionego nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też proponuje się skreślenie wyrazu „decyzja”.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne informują o tym zamiarze zgłaszającego lub – w przypadku zamierzonego zatrzymania towarów – posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie trzech dni roboczych od wysłania takiej informacji.

skreślony

Uzasadnienie

Taki dodatkowy obowiązek stworzyłby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla organów celnych, potencjalnie prowadzące do ograniczenia możliwości zajmowania towarów. Podmioty gospodarcze, które importują towary do UE, mają świadomość, że przewożone towary mogą zostać poddane kontroli celnej, co może skutkować zawieszeniem ich zwolnienia. Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne korzystają jedynie z uprawnień i obowiązków nadanych im z mocy prawa.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że towary objęte procedurą zawieszającą są imitacją lub kopią produktu chronionego w Unii przez prawo własności intelektualnej, organy celne zwracają się do osoby zgłaszającej lub posiadającej te towary o przedstawienie w ciągu trzech dni roboczych od daty przesłania wniosku wystarczających dowodów na to, że ostateczny miejsce przeznaczenia tych towarów znajduje się poza terytorium Unii. W przypadku braku wystarczających przeciwnych dowodów organy celne zakładają, że ostateczne miejsce przeznaczenia towarów to terytorium Unii.

 

Do dnia …* Komisja przyjmuje wytyczne dla organów celnych w celu dokonania oceny ryzyka zmiany miejsca przeznaczenia towarów, o których mowa w akapicie pierwszym, i ich skierowania na rynek Unii zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ponieważ mało prawdopodobna jest zmiana prawa rzeczowego, tak aby obejmowało ono tylko przewóz towarów będących imitacjami lub kopiami towarów chronionych w UE, proponuje się wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia, aby uniemożliwić tym towarom wejście na rynek wewnętrzny. Aby organy celne mogły zawiesić zwolnienie lub zatrzymać towary, muszą zostać spełnione dwa warunki: musi zajść podejrzenie, że towary są podrobione lub są kopiami pirackimi, oraz przedstawione dowody muszą być niewystarczające.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku niemożności wskazania osoby uprawnionej do złożenia wniosku organy celne współpracują z właściwymi organami w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do jego złożenia.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest poprawa współpracy pomiędzy organami celnymi a właściwymi organami z myślą o wskazaniu osoby uprawnionej do złożenia wniosku. Rozwiązałoby to aktualny problem polegającym na tym, że organy celne muszą zwolnić towar, co do którego istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, lub zakończyć jego zatrzymanie, jeżeli nie są w stanie zidentyfikować osoby uprawnionej do złożenia wniosku w terminie jednego dnia roboczego.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy celne powiadamiają zgłaszającego lub posiadacza towarów o swojej decyzji dotyczącej zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów w terminie jednego dnia roboczego od przyjęcia tej decyzji.

Organy celne powiadamiają zgłaszającego lub posiadacza towarów o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów w terminie jednego dnia roboczego.

Uzasadnienie

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionego nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też proponuje się skreślenie wyrazu „decyzja”.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do towarów łatwo psujących się.

skreślony

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy celne mogą pobrać próbki oraz przekazać lub przesłać je posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz ułatwienia późniejszej procedury dotyczącej towarów podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

Organy celne mogą pobrać próbki reprezentatywne dla tych towarów jako całości oraz przekazać lub przesłać je posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz ułatwienia późniejszej procedury dotyczącej towarów podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

Uzasadnienie

W celu skutecznego zapobiegania podrabianiu konieczne jest zachęcanie do efektywnej i niedrogiej interakcji między organami celnymi a posiadaczami decyzji uwzględniającej wniosek.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, na jego prośbę i jeżeli są one znane: nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy odbiorcy, nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza towarów oraz informacje o procedurze celnej i pochodzeniu, miejscu wysyłki i miejscu przeznaczenia towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej.

3. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, a także – w stosownych przypadkach – organom ścigania, na ich prośbę i jeżeli są one znane: nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy odbiorcy, nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza towarów oraz informacje o procedurze celnej i pochodzeniu, miejscu wysyłki i miejscu przeznaczenia towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wszczęcie postępowania w celu ustalenia, czy naruszone zostało prawo własności intelektualnej;

a) wszczęcie postępowania w celu ustalenia, czy naruszone zostało prawo własności intelektualnej lub w trakcie takiego postępowania;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) podjęcie dalszych działań w celu zidentyfikowania osoby winnej naruszenia prawa własności intelektualnej;

Uzasadnienie

Uprawnieni powinni mieć prawo do wykorzystywania informacji w celu podjęcia dalszych działań umożliwiających określenie osoby winnej naruszenia, takich jak podjęcie dochodzenia i przekazanie informacji organom wykonawczym, w tym w państwach trzecich.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) wszczęcie postępowania karnego lub prowadzenie takiego postępowania;

Uzasadnienie

Uprawnieni powinni mieć prawo do wykorzystywania informacji w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom winnym naruszenia lub prowadzenia takiego postępowania.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dochodzenie odszkodowania od osoby winnej naruszenia lub innych osób, w przypadku gdy towary zostają zniszczone zgodnie z art. 20 ust. 3 lub art. 23 ust. 3.

b) dochodzenie odszkodowania od osoby winnej naruszenia lub innych osób, w przypadku gdy towary zostają zniszczone zgodnie z art. 20 ust. 3.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Dlatego też proponuje się skreślenie ustępów proponowanego art. 20 i zastąpienie ich ustępami proponowanego art. 23, które miałyby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wykorzystanie informacji, w tym informacji odnoszących się do prawa własności intelektualnej, do celów dochodzenia lub postępowania karnego lub w związku z nimi.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) wykorzystanie informacji w negocjacjach prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygania sporów.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Wymiana informacji i danych między organami celnymi

 

Zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych Komisja może zadecydować o udostępnieniu informacji i danych zgromadzonych zgodnie z art. 18 ust. 3 organom celnym w Unii oraz właściwym organom w państwach trzecich, a także stworzyć odpowiednie warunki takiej wymiany informacji i danych.

Uzasadnienie

Współpraca z państwami trzecimi jest kluczowa dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Aby współpraca ta była skuteczna, organy celne UE powinny mieć możliwość udostępniania swoim partnerom w państwach trzecich informacji i danych na temat naruszeń prawa własności intelektualnej z zachowaniem poufności, pod warunkiem że dostępne są najsurowsze zabezpieczenia w zakresie ochrony danych.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszczęcie postępowania i wcześniejsze zwolnienie towarów

Zniszczenie towarów, wszczęcie postępowania i wcześniejsze zwolnienie towarów

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszczęcie postępowania

Zniszczenie towarów i wszczęcie postępowania

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy towary inne niż towary objęte art. 23 i 24 są podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej, posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek wszczyna postępowanie w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

1. Towary, których zwolnienie zostało zawieszone lub które zostały zatrzymane zgodnie z art. 16, mogą zostać zniszczone pod kontrolą organów celnych bez konieczności ustalania, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym ujawniono te towary, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

W przypadku łatwo psujących się towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej okres na wszczęcie postępowania, o którym mowa w akapicie pierwszym, wynosi trzy dni robocze od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

a) posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek na podstawie informacji dostarczonych mu zgodnie z art. 16 ust. 2 potwierdził wobec organów celnych na piśmie, że zostało naruszone prawo własności intelektualnej, wskazując przy tym, które prawo zostało naruszone, w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów szybko psujących się – trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

 

b) posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek potwierdził wobec organów celnych na piśmie swoją zgodę na zniszczenie towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów łatwo psujących się – trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

 

c) zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych na piśmie swoją zgodę na zniszczenie towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów łatwo psujących się – trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

Uzasadnienie

Zmieniony art. 23 ust. 1: Poza potwierdzeniem zgody na zniszczenie towarów uprawniony powinien również potwierdzić, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i na podstawie informacji udzielonych przez organy celne określić, o które z praw własności intelektualnej chodzi. Tylko wtedy i pod warunkiem wyrażenia zgody przez zgłaszającego lub posiadacza towarów może dojść do zrzeczenia się towarów w celu ich zniszczenia. Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem powiadomienia, termin należy ustalić w odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś jego wysłania.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności celnych, o ile nie zostały poinformowane przez posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek w terminie określonym w ust. 1 o:

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie przekazał organom celnym, które podjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie towarów ani nie zgłosił sprzeciwu wobec zniszczenia towarów w terminach określonych w ust. 1 lit. c), organy celne uznają, że zgłaszający lub posiadacz towarów zgodził się na ich zniszczenie.

a) wszczęciu postępowania w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej; lub

 

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy posiadaczem decyzji uwzględniającej wniosek a posiadaczem towarów dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu ich zniszczenia.

 

Uzasadnienie

Zmieniony art. 23 ust. 2: Ze względu na pewność prawa zmieniono składnię zdania, jeśli chodzi o terminy, o których mowa w ust. 1 lit. c), tak aby miały one zastosowanie zarówno do zgody na zniszczenie towarów, jak i do sprzeciwu w tej kwestii. Ponadto należy zapewnić stosowanie koncepcji domniemanej zgody, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie dopełni obowiązku powiadomienia o swoim sprzeciwie, poprzez zastąpienie wyrażenia „mogą uznać” przez „uznają”, jak ma to już obecnie miejsce w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku porozumienia o zrzeczeniu się towarów w celu ich zniszczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. b), zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na koszt i odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, o ile przepisy państwa członkowskiego, w którym towary są niszczone, nie stanowią inaczej.

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na koszt i odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, o ile przepisy państwa członkowskiego, w którym towary są niszczone, nie stanowią inaczej. Przed zniszczeniem towarów można pobrać próbki.

Uzasadnienie

Oryginalny tekst art. 23 ust. 3 przeniesiono do art. 20, ponieważ art. 23 w zmienionej formie powinien mieć zastosowanie do wszelkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W stosownych przypadkach organy celne mogą przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, maksymalnie o 10 dni roboczych, na wniosek posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

4. Jeżeli nie została udzielona zgoda na zniszczenie towarów lub zgłaszający lub posiadacz towarów sprzeciwiają się takiemu zniszczeniu, posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek wszczyna postępowanie w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej, w ciągu 20 dni roboczych lub – w przypadku towarów szybko psujących się – trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku towarów łatwo psujących się okres, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, nie podlega przedłużeniu.

 

Uzasadnienie

Zmienione brzmienie art. 23 ust. 4: Uprawnieni powinni mieć możliwość zaczekania, aż zgłaszający lub posiadacz towarów wyrazi sprzeciw w terminie określonym w ust. 1 lit. c), zanim zapadnie decyzja o wszczęciu postępowania. Wymaga to wydłużenia przewidzianego okresu 10 dni roboczych.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie, stosownie do przypadku, niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności celnych, o ile nie zostały one poinformowane przez posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o:

 

a) jego zgodzie na zniszczenie towarów w terminach, o których mowa w ust. 1 lit. b);

 

b) wszczęciu postępowania w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej, w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Uzasadnienie

Oryginalny tekst art. 23 ust. 5 przeniesiono do art. 20, ponieważ art. 23 w zmienionej formie powinien mieć zastosowanie do wszelkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Towarów, których zrzeczono się na mocy art. 20, 23 lub 24, nie wolno:

1. Towarów, których zrzeczono się na mocy art. 20 lub 24, nie wolno:

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W ramach wyjątku w stosunku do przepisów ust. 1 organy celne mogą upoważnić do zastosowania powyższych środków organizacje publiczne lub prywatne, których celem jest walka z fałszowaniem i które uzyskały indywidualne upoważnienia przed przeprowadzeniem tych operacji. Przed zniszczeniem towarów, których się zrzeczono, upoważnione organizacje mogą składować je w warunkach określonych w upoważnieniu do celów analizy i stworzenia bazy danych informacji przeznaczonych do walki z fałszowaniem towarów. Upoważnione organizacje są wymienione na stronie internetowej Komisji.

Uzasadnienie

Analiza fałszowanych lub pirackich towarów zapewnia informacje niezbędne do zrozumienia problemu oraz pozwala na zastosowanie odpowiednich strategii walki z tymi zjawiskami. Konieczne jest zatem dokonanie analizy tych towarów przed ich zniszczeniem.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy celne mogą zezwolić na przemieszczanie towarów, o których mowa w ust. 1, pod dozorem celnym między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii w celu ich zniszczenia pod kontrolą organów celnych.

2. Organy celne mogą zezwolić na przemieszczanie towarów, o których mowa w ust. 1, pod dozorem celnym między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii w celu ich zniszczenia pod kontrolą organów celnych lub wykorzystania do celów edukacyjnych i pokazowych przy zapewnieniu należytych środków bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Należy umożliwić przemieszczanie towarów do celów edukacyjnych i pokazowych. Po pierwsze można je wykorzystywać do szkolenia urzędników celnych, w szczególności w odniesieniu do nowych i skomplikowanych przypadków naruszenia praw własności intelektualnej. Po drugie mogą one zostać wykorzystane do nauczenia konsumentów, jak rozpoznawać takie towary, i do informowania o rodzajach ryzyka z nimi związanego.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sekcja 3

skreślony

Towary podrobione i pirackie

 

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

skreślony

Niszczenie towarów i wszczynanie postępowania

 

1. Towary, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są towarami podrobionymi lub pirackimi, mogą zostać zniszczone pod kontrolą organów celnych bez konieczności ustalania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym ujawniono te towary, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

a) posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek poinformował na piśmie organy celne o swojej zgodzie na zniszczenie towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów łatwo psujących się – trzech dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

 

b) zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych, w formie pisemnej, swoją zgodę na zniszczenie towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów łatwo psujących się – trzech dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

 

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie przekazał organom celnym, które przyjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie towarów w terminach określonych w ust. 1 lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu wobec zniszczenia towarów, organy celne mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz towarów zgodził się na ich zniszczenie.

 

Organy celne informują o tym posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

 

Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów sprzeciwia się zniszczeniu towarów, organy celne informują o tym sprzeciwie posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

 

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na koszt i odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, o ile nie wskazano inaczej w przepisach państwa członkowskiego, w którym towary są niszczone. Przed zniszczeniem towarów można pobrać próbki.

 

4. Jeżeli nie została udzielona zgoda na zniszczenie towarów, posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek wszczyna postępowanie w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych lub – w przypadku towarów szybko psujących się – trzech dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

 

W stosownych przypadkach organy celne mogą przedłużyć okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, maksymalnie o 10 dni roboczych, na wniosek posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

 

W przypadku towarów łatwo psujących się okresy te nie są przedłużane.

 

5. Organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie, stosownie do przypadku, niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności celnych, o ile nie zostały one poinformowane przez posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o:

 

a) jego zgodzie na zniszczenie towarów w terminach, o których mowa w ust. 1 lit. a); lub

 

b) wszczęciu postępowania w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej, w terminie, o którym mowa w ust. 4.

 

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) towary, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że są towarami podrobionymi lub pirackimi;

a) towary, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej;

Uzasadnienie

Specjalna procedura dla małych przesyłek powinna mieć zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej w celu uproszczenia jego stosowania i poprawy skuteczności ochrony prawa własności intelektualnej.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek wystąpił w swoim wniosku o zastosowanie szczególnej procedury;

Uzasadnienie

Konieczne jest wyrażenie zgody przez uprawnionego na zastosowanie szczególnej procedury wobec przypadków naruszenia, których dotyczy wniosek, ponieważ uprawniony będzie również musiał pokryć koszty składowania i zniszczenia.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Art. 16 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie mają zastosowania.

2. Art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie mają zastosowania.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie 20 dni roboczych od wysłania informacji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu.

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania informacji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu.

Uzasadnienie

Zagwarantowanie zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów terminu 20 dni roboczych na potwierdzenie zgody na zniszczenie towarów wydaje się nieuzasadnione i nieproporcjonalne. Spowodowałoby to niepotrzebne spowolnienie procedur i zwiększenie kosztów składowania.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przedmiotowe towary mogą zostać zniszczone, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych, w ciągu 20 dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie towarów.

5. Przedmiotowe towary mogą zostać zniszczone, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych na piśmie swoją zgodę na zniszczenie towarów. Takiego zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych oraz na koszt posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby ograniczania terminu, w którym zgłaszający lub posiadacz towarów może potwierdzić zgodę na zniszczenie. Spowoduje to znacznie większą elastyczność w stosowaniu tej procedury, np. jeżeli organy celne otrzymają zgodę z jednodniowym opóźnieniem lub po tym, jak uprawniony skontaktował się z posiadaczem towarów lub zgłaszającym. Poza tym sposób potwierdzenia należy dostosować do sposobu przewidzianego w poprawce 34 do art. 21. Ustęp ten zawiera art. 24 ust. 7 w zmienionej formie.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych oraz na koszt organów celnych.

skreślony

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. W stosownych przypadkach organy celne udostępniają posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek informacje na temat faktycznej lub przypuszczalnej ilości zniszczonych towarów oraz ich rodzaju.

Uzasadnienie

Uprawnieni powinni uzyskać dostęp do informacji o towarach zniszczonych w ramach tej procedury, które mogą wykorzystać do prowadzenia dochodzenia. Skutecznym sposobem odpowiedniego zorganizowania tej kwestii bez nakładania nieproporcjonalnego obciążenia na organy celne mogłoby być utworzenie bazy danych, w której byłyby zarejestrowane wszystkie towary objęte decyzją uwzględniającą wniosek. Uprawnieni, którzy uzyskali decyzję uwzględniającą wniosek, mieliby dostęp wyłącznie do informacji na temat tych towarów.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów sprzeciwia się zniszczeniu towarów, organy celne informują posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o tym sprzeciwie oraz o ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, przekazują mu ich ilustracje.

8. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów w terminie 10 dni roboczych od otrzymania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu nie potwierdził zgody na zniszczenie ani nie poinformował o sprzeciwie wobec zniszczenia, organy celne informują posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o takim braku zgody lub sprzeciwie oraz o ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, przekazują mu ich ilustracje lub próbki.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 30 w sprawie wartości progowych, który zawiera definicję małych przesyłek do celów niniejszego artykułu.

skreślony

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek organów celnych posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek zwraca wszystkie koszty poniesione przez administrację celną w związku z przetrzymywaniem towarów pod dozorem celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 23.

1. Na wniosek organów celnych posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek zwraca wszystkie koszty poniesione przez administrację celną w związku z przetrzymywaniem towarów pod dozorem celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 24. Na wniosek posiadacz decyzji otrzymuje od organów celnych informacje, gdzie i w jaki sposób składuje się zatrzymane towary, jakie koszty są związane z takim składowaniem, oraz ma możliwość zgłoszenia uwag na temat tego składowania towarów.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają również inne prawa własności intelektualnej. Uprawnieni powinni również dokonać zwrotu kosztów w ramach szczególnej procedury dla małych przesyłek. Ponadto wymóg, by uprawniony dokonywał wyliczenia kosztów przy składaniu wniosku o podjęcie działania, może być problematyczny dla MŚP i może z kolei doprowadzić do tego, że uprawniony zdecyduje, iż nie złoży wniosku i w ten sposób pozwoli towarom naruszającym prawo na przekroczenie granicy.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli zidentyfikowanie osoby winnej naruszenia jest niemożliwe, jeżeli taka osoba jest nieuchwytna lub nie jest w stanie zapewnić odszkodowania, posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek może ubiegać się o odszkodowanie od właściciela towarów lub osoby w podobny sposób uprawnionej do dysponowania tymi towarami.

Uzasadnienie

Uprawniony może w pierwszej kolejności ubiegać się o odszkodowanie od odbiorców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w transakcję handlową.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Ustęp 2a nie ma zastosowania do procedury określonej w art. 24.

Uzasadnienie

Art. 2a (nowy) nie ma zastosowania w przypadku małych przesyłek, których odbiorcami są najczęściej konsumenci działający w dobrej wierze.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji administracyjnych mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane sankcje administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Bez uszczerbku dla prawa krajowego państwa członkowskie stosują zasady dotyczące sankcji administracyjnych obowiązujących w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane sankcje administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PROCEDURA KOMITETOWA, PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ I PRZEPISY KOŃCOWE

PROCEDURA KOMITETOWA I PRZEPISY KOŃCOWE

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreślony

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazuje się Komisji na warunkach określonych w tym artykule.

 

2. Przekazanie uprawnienia, o którym mowa w art. 24 ust. 10, obowiązuje przez czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 24 ust. 10, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 24 ust. 10 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe służby celne powiadamiają Komisję o:

1. Właściwe służby celne przedstawiają Komisji niezbędne informacje o:

a) wnioskach o podjęcie działania, w tym fotografii(-ach), ilustracji(-ach), broszurze(-ach);

a) decyzjach uwzględniających wnioski, w tym wnioski o podjęcie działania, oraz fotografii(-ach), ilustracji(-ach), broszurze(-ach);

b) decyzjach uwzględniających wnioski;

b) decyzjach przedłużających okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) decyzjach przedłużających okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) zawieszeniu decyzji uwzględniającej wniosek.

d) zawieszeniu decyzji uwzględniającej wniosek.

 

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane w centralnej bazie danych Komisji.

3. Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane w centralnej bazie danych Komisji. Po powstaniu centralnej bazy danych Komisji przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się przez tę bazę danych.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja udostępnia istotne informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, organom celnym państw członkowskich w formie elektronicznej.

4. Komisja udostępnia istotne informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, organom celnym państw członkowskich w formie elektronicznej niezwłocznie i nie później niż dnia 1 stycznia 2015 r.

 

4a. Aby zapewnić przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 1-4, centralna baza danych, o której mowa w ust. 3, jest tworzona w formie elektronicznej. Centralna baza danych zawiera informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 13 i 31.

 

4b. Organy celne państw członkowskich i Komisja mają dostęp do informacji zawartych w centralnej bazie danych.

 

4c. Organ celny wprowadza do centralnej bazy danych informacje dotyczące wniosków złożonych do właściwych służb celnych. Organ celny, który wprowadził informacje do centralnej bazy danych, w razie potrzeby zmienia, uzupełnia, poprawia lub usuwa takie informacje. Każdy organ celny, który wprowadził informacje do centralnej bazy danych, odpowiada za dokładność, adekwatność i trafność tych informacji.

 

4d. Komisja dokonuje i przestrzega odpowiednich ustaleń technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia wiarygodnego i bezpiecznego działania centralnej bazy danych. Organ celny każdego państwa członkowskiego dokonuje i przestrzega odpowiednich ustaleń technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych przy uwzględnieniu operacji przetwarzania dokonywanych przez odnośne organy celne oraz terminali centralnej bazy danych zlokalizowanych na terytorium tego państwa członkowskiego.

 

4e. Przetwarzanie danych osobowych w centralnej bazie danych dokonywane jest zgodnie z art. 32.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przetwarzanie danych osobowych w centralnej bazie Komisji dokonywane jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/200126 i pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

1. Przetwarzanie danych osobowych w centralnej bazie Komisji dokonywane jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/200126 i pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W każdym przypadku środki wykonawcze, które mają zostać przyjęte, powinny szczegółowo określać cechy funkcjonalne i techniczne bazy danych.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustępy 2 a-f (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Gromadzone w ten sposób dane osobowe są dokładne i regularnie aktualizowane.

 

2b. Każdy organ celny, który wprowadził dane osobowe do centralnej bazy danych, kontroluje przetwarzanie tych danych.

 

2c. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo wglądu do jej danych osobowych przetwarzanych w centralnej bazie danych i, w stosownych przypadkach, prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania tych danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 lub krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE.

 

2d. Wszystkie wnioski o skorzystanie z prawa do dostępu, poprawienia, usunięcia lub zablokowania są składane do właściwych służb celnych i przez nie przetwarzane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, złożyła wniosek o skorzystanie z prawa do dostępu, poprawienia, usunięcia lub zablokowania do innego urzędu organów celnych lub do urzędu Komisji, urząd, do którego wpłynął wniosek, przekazuje go odpowiednim służbom celnym.

 

2e. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez sześć miesięcy od daty cofnięcia odnośnej decyzji uwzględniającej wniosek lub upłynięcia ustalonego okresu, w którym organy celne miały podjąć działania.

 

2f. Jeżeli posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek wszczął postępowanie zgodnie z art. 20 ust. 1 lub art. 24 ust. 9 niniejszego rozporządzenia i powiadomił właściwe służby celne o wszczęciu takiego postępowania, dane osobowe są przechowywane przez sześć miesięcy po ostatecznym ustaleniu w postępowaniu, czy doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wejście w życie i stosowanie

Wejście w życie i sprawozdawczość

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia ...* Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski lub zalecenia.

 

_______________

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie to będzie źródłem przydatnych informacji na temat funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczących egzekwowania dodatkowych praw własności intelektualnej przez organy celne, a także specjalnej procedury dotyczącej małych przesyłek.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże art. 24 ust. 1–9 stosuje się od dnia XX.XX.20XX r.

skreślony

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, została zawarta w niniejszym rozporządzeniu, dlatego opóźnione stosowanie art. 24 ust. 1–9 nie jest konieczne.


UZASADNIENIE

Kontekst

Prawa własności intelektualnej mają fundamentalne znaczenie dla innowacji, które stanowią kluczowy priorytet strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ze względu na rosnącą liczbę przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej oraz międzynarodową wymianę handlową towarami naruszającymi te prawa wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE uzależnione są od skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej. Roczny koszt ponoszony przez przedsiębiorstwa europejskie w związku z piractwem i podrabianiem szacuje się na 250 mld EUR.

Poza negatywnymi skutkami dla przedsiębiorstw naruszanie tych praw może również powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. W 2010 r. 14,5% ogółu zatrzymanych artykułów stanowiły artykuły codziennego użytku oraz produkty potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów (tj. żywność i napoje, artykuły higieny osobistej, produkty lecznicze, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki).

Organy celne mają stosunkowo dobre możliwości skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej na zewnętrznych granicach UE, zanim towary zostaną dopuszczone na rynek wewnętrzny. Po rozprzestrzenieniu się towarów w różnych państwach członkowskich ich odnalezienie staje się trudniejsze i bardziej kosztowne, podobnie jak wszczęcie postępowania.

Znaczenie lepszego egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne podkreśla to, że w latach 2009–2010 liczba odnotowanych towarów podrobionych i pirackich niemal podwoiła się. W 2010 r. organy celne odnotowały 79 112 przypadków, wobec 43 572 przypadków w 2009 r. Szczególnie sprzedaż internetowa spowodowała spektakularny wzrost o 200% przypadków zatrzymania przesyłek pocztowych, w większości odzieży, obuwia i artykułów elektrycznych, a 69% zatrzymanych towarów stanowiły produkty lecznicze.

W ramach strategii w dziedzinie praw własności intelektualnej Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia (WE) nr 1383/2003, aby poprawić egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne, jak również zwiększyć pewność prawa poprzez dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowej sytuacji. Zmiana rozporządzenia przewidywana była również w planie działań przewidzianych do podjęcia przez organy celne w latach 2009–2012 zatwierdzonym przez Radę oraz w Akcie o jednolitym rynku.

Zalecenia

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zmianę rozporządzenia, ale pragnie przedstawić następujące zalecenia:

Zakres

Należy podkreślić, że wniosek dotyczący rozporządzenia powinien jedynie określać procedury umożliwiające organom celnym zapobieganie przepływowi towarów, w przypadku których podejrzewa się naruszenie praw własności intelektualnej. Tymczasem samo stwierdzenie naruszenia praw własności intelektualnej powinno się opierać wyłącznie na materialnym prawodawstwie UE w dziedzinie własności intelektualnej lub na prawie krajowym państw członkowskich. Oznacza to, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie można rozwiązać wielu istotnych problemów związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, a można to osiągnąć jedynie dzięki zmianie materialnych przepisów, takich jak dyrektywa w sprawie znaku towarowego i rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Tymczasem Komisja nie jest konsekwentna w stosowaniu takiego podejścia, skoro proponuje utrzymanie wyłączenia bagażu pasażerów do użytku prywatnego. Kwestia, czy import towarów podrobionych przez użytkowników końcowych można uznać za naruszenie prawa własności intelektualnej, została już rozwiązana w prawie materialnym. Z tego względu obecne wyłączenie ma wyłącznie charakter deklaratywny, ale stanowi niewłaściwy sygnał dla organów celnych, konsumentów i przedsiębiorstw handlowych, że import na własny użytek towarów, które naruszają prawo własności intelektualnej, jest dopuszczalny.

Sprawozdawca jest zdania, że w materialnym prawie własności intelektualnej należy uznać zasadę, że podrobione towary naruszają prawo własności intelektualnej również w przypadku, jeżeli są przeznaczone do użytku prywatnego, i zachęca Komisję do uwzględnienia tego problemu przez zmianę odnośnego prawodawstwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu rozporządzenia i objęcie nim wszelkich przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej przewidywanych w prawie materialnym UE i państw członkowskich, w tym handlu równoległego i przekroczeń. Według prawa materialnego różnych państw członkowskich import równoległy jest nielegalny, a organy celne powinny być uprawnione do egzekwowania przepisów materialnego prawa własności intelektualnej. Handel równoległy, często mylony z towarami podrobionymi i nieobjęty kontrolą jakości, jest nieuczciwy wobec konsumentów i może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej

Jeżeli organy celne państwa członkowskiego zidentyfikują towary, w przypadku których podejrzewa się naruszenie prawa własności intelektualnej i objęte decyzją uwzględniającą wniosek o podjęcie działania, przed wydaniem decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu, powinny one być zobowiązane do udzielenia uprawnionemu, na jego wniosek, informacji o tych towarach. Powinno to pomóc uprawnionemu w stwierdzeniu naruszenia praw i podjęciu dalszych działań przeciwko osobie winnej takiego naruszenia.

Dodatkowe zobowiązanie organów celnych do uwzględnienia prawa do wyrażania swojego stanowiska przed podjęciem niekorzystnej decyzji stworzyłoby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla organów celnych, które potencjalnie powodowałoby obniżenie poziomu ochrony praw własności intelektualnej. Ponadto podmioty gospodarcze, które importują towary do UE mają świadomość, że przewożone towary mogą zostać poddane kontroli celnej. Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne korzystają jedynie z uprawnień i obowiązków nadanych im z mocy prawa. Jednak nie powinno to naruszać prawa do wyrażenia swojego stanowiska w ramach szczególnej procedury dotyczącej małych przesyłek, kiedy dotyczyć to będzie prawdopodobnie bezpośrednio konsumentów.

Wszczęcie postępowania

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą obowiązkowego wdrożenia procedury uproszczonej we wszystkich państwach członkowskich. Sprawozdawca uważa jednak, że procedura uproszczona powinna mieć zastosowanie nie tylko do towarów podrobionych i pirackich, ale do wszelkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej. Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty).

Małe przesyłki

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję objęcia małych przesyłek szczególną, uproszczoną procedurą, ale proponuje szereg zmian:

Definicja terminu „mała przesyłka” stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego rozporządzenia i dlatego powinna być w nim zawarta. Sprawozdawca proponuje definicję opartą na liczbie towarów zawartej w przesyłce (mniej niż trzy) oraz na ich łącznej wadze (mniej niż 2 kg). Takie kryteria i pułapy opierają się na licznych odpowiedziach udzielonych przez zainteresowane strony oraz na informacjach pozyskanych podczas konsultacji społecznych. Sprawozdawca postanowił, że kryteria nie będą obejmować wartości towarów, gdyż nie udało się uzgodnić, którą wartość należy zastosować (wartość podejrzanych towarów, czy wartość towarów oryginalnych), oraz ze względu na brak obiektywnych kryteriów, które organy celne mogłyby zastosować do określenia wartości podrobionych towarów.

Procedura powinna mieć zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, zgodnie z podejściem przyjętym w stosunku do innych towarów.

Zniszczenie towarów przez służby celne bez potwierdzenia, że miało miejsce naruszenie praw własności intelektualnej, ze strony uprawnionego lub sądu mogłoby stanowić niedopuszczalne naruszenie podstawowych praw własności. Z tego względu uprawnieni muszą zadeklarować wolę zastosowania procedury dla małych przesyłek w swoim wniosku o interwencję organów celnych. Taki wniosek oznaczałby, że uprawnieni zgadzają się na pokrycie kosztów składowania i zniszczenia towarów.

Zgłaszający lub posiadacz towarów, czyli najprawdopodobniej konsumenci, powinni mieć zagwarantowane prawo przedstawienia swojego stanowiska. Jednak przewidziany okres należy skrócić, aby nie spowodować niepotrzebnego opóźnienia proceduralnego i zwiększenia kosztów składowania.

Uprawnieni powinni wreszcie uzyskać dostęp do informacji o towarach zniszczonych w ramach tej procedury, które mogą wykorzystać do prowadzenia dochodzenia. Skutecznym sposobem odpowiedniego zorganizowania tej kwestii jest utworzenie bazy danych, w której byłyby zarejestrowane wszystkie towary objęte decyzją uwzględniającą wniosek. Taki system mógłby się wzorować na bazie danych IPM (Interface Public Members) utworzonej przez Światową Organizację Celną.

Koszty

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zawarte we wniosku wyjaśnienie, że podczas gdy uprawniony musi z góry uregulować wszelkie koszty składowania i zniszczenia, ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie u osoby winnej naruszenia lub u innych osób.

Sprawozdawca pragnie jednak wyjaśnić pewne warunki, zgodnie z którymi osoby inne niż osoba winna naruszenia zaangażowane w transakcje handlową mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. To pomogłoby uprawnionym w ubieganiu się o zwrot kosztów, w przypadku gdy nie ustalono tożsamości osób winnych naruszenia, które są nieuchwytne (np. ponieważ znajdują się w państwie trzecim) lub nie są one zdolne do zapłaty.

W takim przypadku uprawniony może w pierwszej kolejności ubiegać się o odszkodowanie u odbiorców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w transakcję handlową.

Jeżeli nie można również zidentyfikować odbiorcy, jest on nieuchwytny lub niezdolny do zapłaty, uprawniony powinien mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie u pośredników, takich jak przewoźnik lub spedytor (będący w fizycznym posiadaniu towarów), jeżeli nie potraktowali oni przesyłki z należytą starannością. Kryteria pozwalające stwierdzić takie niewywiązanie się z obowiązków powinny zostać określone we wniosku dotyczącym rozporządzenia.

Przewożone towary

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane wyjaśnienia, które dotyczą postępowania w stosunku do towarów z państw trzecich, w przypadku których podejrzewa się naruszenie praw własności intelektualnej chronionych w UE, a objętych zewnętrzną procedurą tranzytu, co będzie pomocne w rozwiązywaniu sporów UE z WTO i ułatwi dostęp do produktów leczniczych w krajach rozwijających się.

We wniosku utrzymano uprawnienie organów celnych do kontroli towarów w celu egzekwowania praw własności intelektualnej, gdy tylko towary znajdują się pod ich nadzorem na obszarze celnym UE. Warto jednak odnotować, że zgodnie z materialnym prawem własności intelektualnej w UE tylko towary, w przypadku których można stwierdzić, że są one przeznaczone na sprzedaż w UE, mogą zostać sklasyfikowane jako naruszające prawo własności intelektualnej w UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił ostatnio, w jakich okolicznościach organy celne mogą podejrzewać, że towary deklarowane jako przewożone są w rzeczywistości przeznaczone na sprzedaż w UE (połączone sprawy C-446/09 i C-495/09). Warunki te powinny zostać uwzględnione we wniosku dotyczącym rozporządzenia ze względu na pewność prawa.

Zasada swobodnego przewozu towarów nigdy nie miała mieć zastosowania do nielegalnego handlu, w tym do towarów, które naruszają prawo własności intelektualnej. Sprawozdawca zachęca zatem Komisję do zapewnienia w przyszłości zmiany materialnego prawa własności intelektualnej, aby towary objęte procedurami zawieszającymi, które są imitacją lub kopią towarów chronionych w UE prawem własności intelektualnej, mogły zawsze zostać sklasyfikowane jako podrobione lub pirackie.


OPINIA Komisji Handlu MiędzynarodowegO (*) (30.1.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Josefa Andrés Barea

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W warunkach globalnej gospodarki własność intelektualna stała się głównym elementem europejskiej konkurencyjności. Ochrona wiedzy to ochrona europejskich inwestycji w badania, innowacje i miejsca pracy. Jednocześnie naruszenia prawa własności intelektualnej (PWI) i wynikający z nich światowy handel podrobionymi towarami budzą coraz większe zaniepokojenie zarówno w odniesieniu do skutków gospodarczych dla przemysłu europejskiego, jak również narażania zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Statystyki(1) dotyczące zatrzymań towarów przez organy celne zarejestrowanych na zewnętrznych granicach UE pokazują wyraźny wzrost liczby przesyłek towarów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia PWI. Wprawdzie brak wiarygodnych danych utrudnia ocenę pełnego wymiaru tego problemu, jednak statystyki dotyczące działań organów celnych UE sygnalizują wyraźną tendencję wzrostową, zwłaszcza konfiskat małych przesyłek pocztowych lub kurierskich pochodzących z zakupów internetowych. W 2010 r. prawie 69% towarów zatrzymanych w obrocie pocztowym stanowiły leki.

Na granicach UE organy celne są jednocześnie na pierwszej linii ognia i w pozycji uprzywilejowanej, aby podjąć walkę z podrabianiem oraz nielegalnym wprowadzaniem towarów na terytorium UE i zarazem, aby zapewniać konkurencyjność europejskiego środowiska handlowego. Jako że zasady i praktyki celne mają kluczowe znaczenie dla efektywnych działań, z zadowoleniem przyjmuje się wniosek Komisji, aby dokonać przeglądu obowiązującego rozporządzenia nr 1383/2003 dotyczącego egzekwowania praw własności intelektualnej, z myślą o poprawie egzekwowania tych przepisów przy jednoczesnym usprawnieniu procedur celnych.

Wniosek ten stanowi część szerszej, opartej na wiedzy strategii określonej w komunikacie Europa 2020, jak również unijnego planu działań organów celnych na lata 2009–2012 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.

Propozycje sprawozdawczyni

Jako że formalności celne mają bezpośredni wpływ na handel międzynarodowy, ważne jest, aby środki egzekwowania prawa nie stanowiły same w sobie przeszkody dla legalnego handlu. Poza spełnieniem nadrzędnych celów ułatwienia handlu, zagwarantowania ochrony przed nadużyciami oraz większej pewności prawa, środki te muszą być zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE.

Są to niektóre z kwestii, które leżą u podstaw moich wniosków jako sprawozdawczyni Komisji Handlu Międzynarodowego. W niniejszej opinii chciałabym podkreślić trzy aspekty warte szczególnej uwagi z punktu widzenia handlu zagranicznego: tranzyt towarów, handel równoległy i współpraca międzynarodowa.

Tranzyt towarów

Kwestie związane z tranzytem zasługują na szczególną uwagę. Punkt 17 preambuły projektu nowego rozporządzenia, które ma zastąpić rozporządzenie nr 1383/2003, odnosi się do szczególnego przypadku: importu leków generycznych. To odniesienie jest rezultatem dobrze znanych kwestii związanych z przypadkami zatrzymań leków znajdujących się w tranzycie na podstawie domniemanego naruszenia praw patentowych oraz wynikłych z tego sporów między Indiami i Brazylią a UE na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Punkt 17 stanowi pożądane przywrócenie zobowiązania UE do ułatwiania dostępu do leków w krajach rozwijających się, jak również jej obowiązku zagwarantowania wolności tranzytu zgodnie z zasadami WTO. Punkt ten wnosi ponadto dalszą jasność i pewność przepisów dotyczących odprawy celnej dla stron działających zgodnie z prawem, szczególnie w odniesieniu do leków, które są jedynie przewożone przez teren UE, a nie są przeznaczone na wewnętrzny rynek UE, ani nawet nie stwarzają potencjalnego ryzyka wprowadzenia na ten rynek.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem organy celne powinny uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia PWI istotne prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tych towarów i wprowadzenia ich na rynek UE. Organy celne mogłyby zatem zatrzymać towar w tranzycie pochodzący z państw spoza UE wyłącznie, gdy istnieją wystarczające dowody na zamiar nielegalnego wprowadzenia towaru na rynek wewnętrzny. Jednakże powyższy wniosek nie zawiera wskazówek ani kryteriów, które stanowiłyby podstawę interpretacji zamiaru sprzedaży towaru do UE. Dalsze sprecyzowanie tej kwestii byłoby korzystne dla nowego rozporządzenia.

Ponadto na mocy nowego rozporządzenia organy celne powinny być uprawnione do zatrzymania wszelkich towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są podrobione, nawet w przypadku towarów w tranzycie. W przeciwnym wypadku nielegalne towary mogłyby być nadal wprowadzane na rynek UE na podstawie fałszywego potwierdzenia pochodzenia i przeznaczenia jako towary w tranzycie, tak jak ma to już miejsce według doniesień przedsiębiorstw dotkniętych tym problemem.

Celem gwarancji wolnego tranzytu nigdy nie było wykorzystywanie jej do nielegalnego handlu. Ponadto kontrola nie powinna być ograniczana w przypadku, gdy podejrzewa się zagrożenie zdrowia publicznego, niezależnie od miejsca końcowego rozładunku towarów. Zapobieganie oraz ostrożność powinny stanowić podstawę działań organów celnych. Wprawdzie punkt 2 preambuły uznaje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, jakie przedstawiają towary naruszające PWI, ale rozporządzenie powinno określić, że organy celne UE mają prawo do zatrzymania podejrzanych towarów nawet w tranzycie, jeżeli istnieje wyraźne ryzyko wprowadzenia na rynek UE.

Małe przesyłki

Jako że przeciwdziałanie naruszeniom PWI towarów w tranzycie pozostaje wyzwaniem dla organów celnych państw członkowskich, z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie nowego i ogólnoeuropejskiego obowiązku stosowania uproszczonej procedury niszczenia towarów podrobionych bez konieczności formalnego postępowania sądowego. Powyższe można uznać za wyraźną poprawę, gdyż oznacza to zmniejszenie obciążenia zarówno dla uprawnionych, jak i administracji celnej, a jednocześnie oczekiwać można rezultatów w zakresie ułatwień w handlu.

Odnosi się to szczególnie do małych przesyłek podejrzanych towarów pochodzących z zakupów internetowych, a wprowadzanych na rynek UE za pomocą przesyłek pocztowych lub przesyłek realizowanych przez komercyjne przedsiębiorstwa kurierskie, mając na uwadze stosunek wartości podrobionych towarów do kosztów ich składowania i postępowania sądowego.

Jednakże korzystne byłoby dalsze zbadanie sprawy w celu określenia pojęcia małych przesyłek i terminów przewidzianych w mającej do nich zastosowanie procedurze. Istotne jest również, by organy celne informowały uprawnionych o wszelkiej istotnej zmianie lokalizacji małych przesyłek z podrobionym towarem, aby pomagać im w śledzeniu trasy towarów i tendencji w ich podrabianiu.

Handel równoległy

Dalsze rozszerzanie zakresu naruszeń objętych projektem rozporządzenia jest pożądane. Uprawnienie organów celnych UE do zatrzymywania importu równoległego dokonanego na rynku UE bez zgody uprawnionych powinno przyczynić się do poprawy egzekwowania PWI. Podczas gdy organy celne posiadają wyjątkową możliwość kontroli nielegalnego handlu równoległego, przechwycenie towarów tzw. „szarej strefy” i ustalenie rzeczywistej skali naruszeń pozostaje problematyczne.

W rzeczywistości istnieje ryzyko zwiększenia ograniczeń legalnego handlu. W celu zapobiegania nieuzasadnionym konfiskatom uprawnieni powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do zatrzymania importu równoległego na granicach. Rozszerzony zakres rozporządzenia należy połączyć z zapewnieniem odpowiednich zasobów oraz szkoleń dla pracowników organów celnych.

Współpraca międzynarodowa

Zwalczanie naruszeń PWI na granicach UE należy połączyć z ukierunkowanymi działaniami u źródła w celu zapobiegania eksportowi nielegalnego towaru do UE. Wymaga to zarówno współpracy z państwami trzecimi, jak i na szczeblu międzynarodowym, w tym również współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu, Światowej Organizacji Celnej i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Współpraca celna z innymi państwami, z których pochodzą towary, jak i państwami będącymi konsumentami, stanowi już rzeczywistość UE dzięki konkretnym inicjatywom, takim jak uzgodniony przez UE i Chiny plan działań dotyczący współpracy w zakresie praw własności intelektualnej. Mimo dialogu oraz wysiłków w ramach współpracy technicznej, wymiany danych, współpracy z przemysłem, a także pewnego postępu w prawodawstwie, nadal brakuje wyraźnego wpływu. W rzeczywistości Chiny(2) pozostają głównym źródłem towarów na rynku UE, które naruszają PWI. W 2010 r. 85% towarów zatrzymanych przez organy celne UE z powodu naruszenia PWI pochodziło z Chin (wzrost o 64% w porównaniu z 2009 r.).

Podczas gdy przeglądowi poddawana jest strategia UE z 2004 r. na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich i oczekiwany jest nowy program FISCUS, sprawozdawczyni zauważa wyraźną potrzebę pogłębienia ukierunkowanej i dostosowanej do potrzeb współpracy technicznej w zakresie własności intelektualnej z partnerami UE, a w szczególności z takimi państwami priorytetowymi jak Chiny, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony PWI zarówno dla przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem, jak i dla konsumentów.

Należy pogłębić dalszą współpracę operacyjną między organami celnymi UE oraz z krajami trzecimi, łącznie z wymianą informacji, a także współpracę z przemysłem. Ponadto podczas negocjacji postanowień dotyczących PWI w ramach umów handlowych Unia powinna dążyć do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jak ten obowiązujący na jej terytorium.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom. Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wprowadzaniu takich towarów na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom. Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wprowadzaniu takich towarów na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Z tego względu konsumenci powinni być dobrze poinformowani o ryzyku związanym z zakupem tych towarów.

 

 

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin. Należy zatem przewidzieć wymóg wszczęcia postępowania, z wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane strony, tj. posiadacz towarów i uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się towarów w celu ich zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń przedmiotowych praw własności intelektualnej powinno stanowić zadanie właściwych organów prowadzących takie postępowanie.

(11) Organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin. Należy zatem przewidzieć wymóg wszczęcia postępowania, z wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane strony, tj. posiadacz towarów i uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się towarów w celu ich zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń przedmiotowych praw własności intelektualnej powinno stanowić zadanie właściwych organów prowadzących takie postępowanie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W przypadku towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że stanowią podróbki produktów chronionych w Unii na podstawie prawa do znaku towarowego lub kopie produktów chronionych w Unii prawami autorskimi, prawami pokrewnymi lub prawami projektowymi, tranzyt na obszarze celnym Unii oraz ewentualna dystrybucja na rynku wewnętrznym pociąga za sobą zarówno znaczne straty dla legalnych przedsiębiorstw w Unii, jak i stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Organy celne powinny być uprawnione do stosowania środka zapobiegawczego w postaci inspekcji oraz zatrzymywania towarów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej, jeżeli przypuszcza się, że towary te zostaną wprowadzone na rynek wewnętrzny.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Należy uznać za dowód, że towary te przeznaczone są do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii, gdy zostały one sprzedane klientowi z Unii lub oferowane na sprzedaż czy wymienione w ogłoszeniu z myślą o sprzedaży konsumentom z Unii, albo też gdy z odnośnej dokumentacji lub korespondencji wynika zamiar ich dystrybucji na rynku wewnętrznym Unii. Jeśli przeznaczenie tych towarów nie jest podane, mimo że takie oświadczenie jest wymagane, lub też w przypadku niedostatecznej dokładności czy braku informacji potrzebnych do identyfikacji producenta lub dystrybutora przedmiotowych produktów, braku współpracy z organami celnymi lub wykrycia dokumentacji wskazującej na zamiar dystrybucji na rynku wewnętrznym, do zgłaszającego lub posiadacza rzeczonych towarów należy wykazanie, iż jego zamiarem nie jest ich sprzedaż na terenie Unii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) Przeciwdziałanie naruszeniom prawa własności intelektualnej na zewnętrznych granicach Unii należy połączyć z ukierunkowanym działaniem u źródła. Wymaga to współpracy zarówno z państwami trzecimi, jak i na szczeblu międzynarodowym, w ramach której Komisja i państwa członkowskie powinny budować poszanowanie prawa własności intelektualnej i promować wysokie standardy jego ochrony. Współpraca ta powinna obejmować popieranie włączenia postanowień dotyczących praw własności intelektualnej i ich egzekwowania do porozumień handlowych, a także współpracę techniczną, zachęcanie do wymiany poglądów na różnych forach międzynarodowych, komunikację i wymianę informacji, jak również dalsze kroki w operacyjnej współpracy z państwami trzecimi i zainteresowanymi gałęziami przemysłu.

Uzasadnienie

Wzmocniona współpraca dwustronna oraz skoordynowane działania międzynarodowe powinny przynieść korzyści przeciwdziałaniu naruszeniom prawa własności intelektualnej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17d) W celu wyeliminowania międzynarodowego handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej, art. 69 porozumienia TRIPS stanowi, że zadaniem członków WTO jest promowanie wymiany informacji między organami celnymi na temat handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Taka wymiana informacji powinna umożliwić zidentyfikowanie sieci przemytników w celu położenia kresu wytwarzaniu i dystrybucji towarów naruszających prawa własności intelektualnej na wczesnym stadium łańcucha dystrybucji. Z tego względu należy stworzyć warunki do wymiany informacji między organami celnymi z Unii a właściwymi organami z państw trzecich, w tym również w odniesieniu do ochrony danych.

Uzasadnienie

Ze względu na międzynarodowy charakter podrabiania towarów oraz transgraniczne ekspansywne sieci fałszerzy, ważne jest, aby organy celne mogły wymieniać się informacjami również z państwami trzecimi i wspólnie z nich korzystać w celu identyfikowania sieci i tras fałszerzy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17e) Zgodnie z unijnym celem wzmacniania współpracy międzynarodowej w zakresie walki z podrabianiem, piractwem i nielegalnym handlem równoległym towarami naruszającymi własność intelektualną zarejestrowanych uprawnionych, europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa ma do odegrania kluczową rolę polegającą na terminowym dostarczaniu organom celnym państw członkowskich odpowiednich informacji, niezbędnych do przeprowadzania właściwych kontroli autoryzowanych importerów i dystrybutorów towarów na rynku wewnętrznym, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej, a także eksporterów tych towarów na rynki zagraniczne. Do zadań obserwatorium mogłoby również należeć opracowanie bazy danych oryginalnych produktów i usług UE chronionych znakami towarowymi, wzorami i patentami, którą to bazę danych można by udostępnić również zagranicznym organom celnym współpracującym z UE w dziedzinie lepszej ochrony praw własności intelektualnej i egzekwowania tych praw;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do towarów w tranzycie na obszarze celnym Unii, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności nowe rozporządzenie powinno wyraźnie podjąć kwestię postępowania z towarami w tranzycie. W przypadku podejrzenia o naruszenie prawa własności intelektualnej potwierdzonego na mocy przedmiotowego prawa własności intelektualnej UE i państw członkowskich oraz w przypadku wyraźnego ryzyka wprowadzenia na rynek wewnętrzny towarów w tranzycie, organy celne mogą legalnie zatrzymać towar.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub tego państwa członkowskiego;

a) towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub tego państwa członkowskiego albo towarami, w przypadku których nie można wykluczyć, że są przedmiotem takiego działania i które jednocześnie stwarzają ewidentne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) szczegółowych i technicznych danych dotyczących autentycznych towarów, w stosownych przypadkach także ilustracji;

g) szczegółowych i technicznych danych dotyczących autentycznych towarów, w stosownych przypadkach także oznaczeń (np. kodów kreskowych) oraz ilustracji;

Uzasadnienie

W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) wszelkich informacji mających znaczenie dla analizy i oceny przez organy celne ryzyka naruszenia przedmiotowego prawa lub praw własności intelektualnej;

i) wszelkich informacji mających znaczenie dla analizy i oceny przez organy celne ryzyka naruszenia przedmiotowego prawa lub praw własności intelektualnej, takich jak lista autoryzowanych dystrybutorów;

Uzasadnienie

W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy prawo własności intelektualnej przestanie obowiązywać lub gdy wnioskodawca z innych przyczyn przestanie być osobą uprawnioną do złożenia wniosku, organy celne nie podejmują działania. Decyzja uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie do przypadku, cofnięta lub zmieniona przez organy celne, które ją wydały.

3. W przypadku gdy prawo własności intelektualnej przestanie obowiązywać lub gdy wnioskodawca z innych przyczyn przestanie być osobą uprawnioną do złożenia wniosku, wnioskodawca informuje o tym organy celne, a te nie podejmują dalszych działań. Decyzja uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie do przypadku, cofnięta lub zmieniona przez organy celne, które ją wydały.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy prawo własności intelektualnej przestanie obowiązywać lub gdy wnioskodawca z innych przyczyn przestanie być osobą uprawnioną do złożenia wniosku, organy celne nie podejmują działania. Decyzja o przedłużeniu okresu zostaje, stosownie do przypadku, cofnięta lub zmieniona przez organy celne, które ją wydały.

W przypadku gdy prawo własności intelektualnej przestanie obowiązywać lub gdy wnioskodawca z innych przyczyn przestanie być osobą uprawnioną do złożenia wniosku, wnioskodawca informuje o tym organy celne, a te nie podejmują dalszych działań. Decyzja o przedłużeniu okresu zostaje, stosownie do przypadku, cofnięta lub zmieniona przez organy celne, które ją wydały.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Wymiana informacji i danych między organami celnymi

 

Zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych Komisja może zadecydować o udostępnieniu informacji i danych zgromadzonych zgodnie z art. 18(3) organom celnym w Unii oraz właściwym organom w państwach trzecich i stworzyć odpowiednie warunki takiej wymiany informacji i danych.

Uzasadnienie

Współpraca z państwami trzecimi jest kluczowa dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania się handlu towarami naruszającymi prawo własności intelektualnej. Aby współpraca ta była skuteczna, organy celne UE powinny mieć możliwość udostępniania swoim partnerom w państwach trzecich informacji i danych na temat naruszeń prawa własności intelektualnej z zachowaniem poufności, pod warunkiem że dostępne są najsurowsze zabezpieczenia w zakresie ochrony danych.

PROCEDURA

Tytuł

Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

Odsyłacze

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

7.6.2011

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

17.11.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2011

20.12.2011

 

 

Data przyjęcia

26.1.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese Vaidere

(1)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/.

(2)

Zob.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf.


OPINIA Komisji PrawneJ (*) (26.1.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Marielle Gallo

(*)                Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Dnia 24 maja 2011 r. Komisja przyjęła komunikat „Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej” w celu wspierania kreatywności i innowacji w Europie. W tej ogólnej i spójnej strategii zdefiniowano plan dotyczący szeregu inicjatyw, które Komisja zamierza zrealizować do 2012 r. w różnych dziedzinach.

W ramach tych inicjatyw Komisja zaproponowała również nowe rozporządzenie dotyczące egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej, które to rozporządzenie zastąpi rozporządzenie 1383/2003/WE.

We wniosku tym uwzględniono analizę oceny wpływu zrealizowanej w 2010 r., w ramach której zgromadzono 89 wkładów, a także kontekst międzynarodowy, zwłaszcza w odniesieniu do konfliktu handlowego między Unią Europejską a Indiami i Brazylią dotyczącego tranzytu leków generycznych.

Sprawozdawczyni koncentruje się przede wszystkim na następujących kwestiach:

Uwagi

Przede wszystkim jeśli chodzi o zakres stosowania wniosku w sprawie rozporządzenia, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że należałoby objąć rozporządzeniem nazwy handlowe, topografie układów scalonych i wzory użytkowe.

Sprawozdawczyni opowiada się również za włączeniem w zakres stosowania naruszeń wynikających z urządzeń służących do obchodzenia środków technicznych oraz innych naruszeń praw już egzekwowanych przez organy celne.

Nie zgadza się jednak ona na objęcie przyszłym rozporządzeniem importu równoległego. Jest oczywiste, że taka praktyka może narazić podmioty praw na znaczne straty ekonomiczne. Niemniej jednak niniejsze rozporządzenie musi zapewniać skuteczność i szybkość interwencji organów celnych, ograniczając jednocześnie ryzyko utrudniania handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Poza tym podmioty praw będą mogły wnosić odwołania przewidziane w ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego celem obrony swoich praw.

Ponadto sprawozdawczyni popiera propozycję Komisji Europejskiej, której celem jest umocnienie praw stron mogących ucierpieć wskutek interwencji celnej. Uważa ona jednak, że należy wprowadzić rozróżnienie operatorów ekonomicznych dopełniających regularnie formalności celnych i konsumentów końcowych.

Operatorzy dopełniający regularnie formalności celnych doskonale znają procedury celne. Nie należy zatem wprowadzać uciążliwych procedur administracyjnych, które utrudniają skuteczne i szybkie działania właściwych organów celnych. Natomiast konsument końcowy, który nie jest obeznany z formalnościami celnymi, musi być chroniony w większym stopniu. Dlatego właśnie konsument końcowy musi mieć prawo do bycia wysłuchanym przed podjęciem decyzji przez organ celny, tak aby mógł wyrazić swój punkt widzenia.

Sprawozdawczyni jak najbardziej popiera wprowadzenie szczególnej procedury w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach. Liczba konfiskat w obrocie pocztowym znacznie wzrosła, z 15 000 w 2009 r. do ponad 43 000 w 2010 r., w związku z czym należy wprowadzić prostą i skuteczną procedurę celem ograniczenia tego zjawiska, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i interesów konsumenta końcowego.

Natomiast jeśli chodzi o wymianę danych między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, a zwłaszcza ustanowienie centralnej bazy danych Komisji, należy w pełni przestrzegać postanowień rozporządzenia 45/2001/WE, dyrektywy 95/46/WE oraz opinii EIOD z dnia 12 października 2011 r.(1)

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wprowadzaniu takich towarów na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę uprawnionym oraz przestrzegającym prawa producentom i handlowcom Wprowadza on również w błąd konsumentów, a w niektórych przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w największym możliwym zakresie, wchodzeniu takich towarów na obszar celny i ich wprowadzaniu na rynek oraz podjąć działania umożliwiające przeciwstawienie się tej bezprawnej działalności, nie ograniczając przy tym wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie obejmuje niektórych praw własności intelektualnej oraz wyłącza niektóre naruszenia. W celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej należy zatem rozszerzyć kontrolę celną na inne typy naruszeń takich jak naruszenia wynikające z handlu równoległego oraz inne naruszenia praw, które są już egzekwowane przez organy celne, ale nie są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. W tym samym celu należy objąć przepisami tego rozporządzenia, obok praw już objętych rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w którym są one chronione jako wyłączne prawa własności intelektualnej w danym prawie krajowym, topografie układów scalonych, wzory użytkowe i urządzenia służące do obchodzenia środków technicznych, jak również inne wyłączne prawa własności intelektualnej ustanowione prawodawstwem unijnym.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie obejmuje niektórych praw własności intelektualnej oraz wyłącza niektóre naruszenia. W celu wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej należy zatem rozszerzyć kontrolę celną na inne typy naruszeń, które nie są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. W tym celu należy objąć przepisami tego rozporządzenia, obok praw już objętych rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w którym są one chronione jako wyłączne prawa własności intelektualnej w danym prawie krajowym, topografie układów scalonych, wzory użytkowe i urządzenia służące do obchodzenia środków technicznych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu egzekwowania praw własności intelektualnej w przypadku gdy organy celne mają uzasadnione podejrzenie, że towary znajdujące się pod ich dozorem naruszają prawa własności intelektualnej, należy przewidzieć możliwość zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów przez organy celne, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne mogły wszcząć postępowanie w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu egzekwowania praw własności intelektualnej w przypadku gdy organy celne mają uzasadnione poszlakami podejrzenie, że towary znajdujące się pod ich dozorem naruszają prawa własności intelektualnej, należy przewidzieć możliwość zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów przez organy celne, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne mogły wszcząć postępowanie w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

Uzasadnienie

Uspójnienie z terminologią użytą przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. w połączonych sprawach C–446/09 i C-495/09, Philips/Nokia (jeszcze niepublikowane w Zb.Orz.).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin. Należy zatem przewidzieć wymóg wszczęcia postępowania, z wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane strony, tj. posiadacz towarów i uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się towarów w celu ich zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń przedmiotowych praw własności intelektualnej powinno stanowić zadanie właściwych organów prowadzących takie postępowanie.

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej nie są towarami podrobionymi ani pirackimi, organom celnym może być trudno stwierdzić naruszenie prawa własności intelektualnej na podstawie zwykłych oględzin. Należy zatem przewidzieć wymóg wszczęcia postępowania, z wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane strony, tj. zgłaszający lub posiadacz towarów i uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się towarów w celu ich zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń przedmiotowych praw własności intelektualnej powinno stanowić zadanie właściwych organów prowadzących takie postępowanie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum obciążeń i kosztów administracyjnych, należy wprowadzić szczególną procedurę w odniesieniu do małych przesyłek towarów podrobionych i pirackich, co pozwoliłoby na ich zniszczenie bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego. W celu określenia progów, poniżej których przesyłki towarów są uznawane za małe przesyłki, w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji prawo do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym na szczeblu ekspertów.

(13) W celu ograniczenia do minimum obciążeń i kosztów administracyjnych, bez uszczerbku dla prawa konsumenta końcowego do otrzymania w rozsądnym terminie informacji o podstawie prawnej działań podjętych przez organy celne, należy wprowadzić szczególną procedurę w odniesieniu do małych przesyłek towarów podrobionych i pirackich, co pozwoliłoby na ich zniszczenie bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego. W celu określenia progów, poniżej których przesyłki towarów są uznawane za małe przesyłki, w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji prawo do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje publiczne podczas swych prac przygotowawczych, w tym z organizacjami konsumentów i organizacjami działającymi na rzecz praw obywatelskich oraz na szczeblu ekspertów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie odrębnej procedury w odniesieniu do małych przesyłek towarów w celu ograniczenia obciążeń i kosztów administracyjnych nie może podważać zaufania konsumentów do handlu elektronicznego, patrz 16 punkt preambuły z uzasadnieniem.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności prawa i ochrony interesów handlowców działających zgodnie z prawem przed potencjalnymi naruszeniami przepisów dotyczących egzekwowania prawa na granicach, należy zmienić ramy czasowe zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej, warunki dotyczące przekazywania przez organy celne uprawnionym informacji o przesyłkach towarów, warunki dotyczące stosowania procedury umożliwiającej zniszczenie towarów znajdujących się pod kontrolą organów celnych w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej innych niż towary podrobione i pirackie oraz wprowadzić przepis dający posiadaczowi towarów możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed wydaniem przez organy administracji celnej decyzji, która byłaby dla niego niekorzystna.

(15) W celu zapewnienia większej jasności prawa i ochrony interesów handlowców działających zgodnie z prawem przed potencjalnymi naruszeniami przepisów dotyczących egzekwowania prawa na granicach, należy zmienić ramy czasowe zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej, warunki dotyczące przekazywania przez organy celne uprawnionym informacji o przesyłkach towarów, warunki dotyczące stosowania procedury umożliwiającej zniszczenie towarów znajdujących się pod kontrolą organów celnych w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej innych niż towary podrobione i pirackie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i zapobiegawczy charakter środków przyjmowanych w tej dziedzinie przez organy celne oraz sprzeczne interesy stron, na które środki te wpływają, należy dostosować niektóre aspekty tych procedur, aby zapewnić sprawne wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw zainteresowanych stron. Dlatego też w przypadku różnych typów powiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu organy celne powinny powiadamiać osobę, która wydaje się najbardziej właściwa na podstawie dokumentów dotyczących odprawy celnej lub sytuacji, w której znajdują się towary. Bieg terminów ustalonych w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wymaganych powiadomień powinien rozpoczynać się z chwilą ich wysłania przez organy celne, tak aby ujednolicić wszystkie terminy powiadomień wysyłanych do zainteresowanych stron. Okres, w którym przysługuje prawo do wysłuchania przed podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien wynosić trzy dni robocze, ponieważ posiadacze decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania zwrócili się z własnej inicjatywy do organów celnych o podjęcie działania, a zgłaszający lub posiadacz towarów musi wiedzieć o szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy są one obejmowane dozorem celnym. W przypadku szczególnej procedury dotyczącej małych przesyłek, gdy bezpośrednio zaangażowaną stroną są najczęściej konsumenci, od których nie można oczekiwać takiego samego poziomu staranności jak od przedsiębiorców, którzy zwykle zajmują się formalnościami celnymi, okres ten należy znacznie wydłużyć.

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i zapobiegawczy charakter środków przyjmowanych w tej dziedzinie przez organy celne oraz sprzeczne interesy stron, na które środki te wpływają, należy dostosować niektóre aspekty tych procedur, aby zapewnić sprawne wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw zainteresowanych stron. Dlatego też w przypadku różnych typów powiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu organy celne powinny powiadamiać osobę, która wydaje się najbardziej właściwa na podstawie dokumentów dotyczących odprawy celnej lub sytuacji, w której znajdują się towary. Bieg terminów ustalonych w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wymaganych powiadomień powinien rozpoczynać się z chwilą ich wysłania przez organy celne, tak aby ujednolicić wszystkie terminy powiadomień wysyłanych do zainteresowanych stron. W przypadku szczególnej procedury dotyczącej małych przesyłek, gdy bezpośrednio zaangażowaną stroną są najczęściej konsumenci, od których nie można oczekiwać takiego samego poziomu staranności jak od przedsiębiorców, którzy zwykle zajmują się formalnościami celnymi, należy przewidzieć prawo do bycia wysłuchanym zanim organy celne podejmą decyzję.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętą przez Konferencję Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 listopada 2001 r., porozumienie TRIPS może i powinno być interpretowane i wdrażane w taki sposób, aby wspierać prawa członków WTO do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności aby ułatwiać powszechny dostęp do leków. Szczególnie w odniesieniu do leków, których przewóz przez obszar Unii Europejskiej, obejmujący lub nieobejmujący przeładunek, składowanie, otwarcie luków ładunkowych czy też zmiany rodzaju lub środka transportu, stanowi jedynie część łącznej trasy rozpoczynającej się i kończącej poza obszarem Unii, organy celne powinny uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej istotne prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tych towarów i skierowania ich na rynek Unii.

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętą przez Konferencję Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 listopada 2001 r., porozumienie TRIPS może i powinno być interpretowane i wdrażane w taki sposób, aby wspierać prawa członków WTO do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności aby ułatwiać powszechny dostęp do leków. Szczególnie w odniesieniu do leków generycznych, których przewóz przez obszar Unii Europejskiej, obejmujący lub nieobejmujący przeładunek, składowanie, otwarcie luków ładunkowych czy też zmiany rodzaju lub środka transportu, stanowi jedynie część łącznej trasy rozpoczynającej się i kończącej poza obszarem Unii, organy celne powinny uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej istotne prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tych towarów i skierowania ich na rynek Unii.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują działania po otrzymaniu wniosku, należy przewidzieć przepis, zgodnie z którym posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania przez organy celne powinien zwrócić wszystkie koszty poniesione przez organy celne w ramach działań egzekwujących jego prawa własności intelektualnej. Niemniej jednak przepis ten nie powinien uniemożliwiać posiadaczowi decyzji ubiegania się o odszkodowanie od osoby winnej naruszenia lub innych osób, które mogą zostać uznane za odpowiedzialne na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego. Koszty i straty ponoszone przez osoby inne niż organy administracji celnej w wyniku działań organów celnych w przypadku zatrzymania towarów w oparciu o roszczenie osoby trzeciej na podstawie praw własności intelektualnej powinny być uregulowane szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują działania po otrzymaniu wniosku, należy przewidzieć przepis, zgodnie z którym posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działania przez organy celne powinien zwrócić wszystkie koszty poniesione przez organy celne w ramach działań egzekwujących jego prawa własności intelektualnej. Niemniej jednak posiadacz decyzji powinien mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie od osoby winnej naruszenia lub innych osób, które mogą zostać uznane za odpowiedzialne na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego. Koszty i straty ponoszone przez osoby inne niż organy administracji celnej w wyniku działań organów celnych w przypadku zatrzymania towarów w oparciu o roszczenie osoby trzeciej na podstawie praw własności intelektualnej powinny być uregulowane szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym indywidualnym przypadku.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 – podpunkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.13. inne prawo, które zostało ustanowione jako wyłączne prawo własności intelektualnej na mocy prawodawstwa unijnego;

skreślony

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 5 – podpunkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1 towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy i oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego;

5.1 towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy i oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego, a także jakikolwiek symbol znaku towarowego, nawet przedstawiony oddzielnie, oraz opakowania towarów podrabianych oznaczone znakiem towarowym;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej” oznaczają towary, w odniesieniu do których organy celne mają uzasadnione podejrzenie, że w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary, są one prima facie:

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej” oznaczają towary, w odniesieniu do których organy celne mają uzasadnione poszlakami podejrzenie, że w państwie członkowskim, w którym ujawniono te towary, są one prima facie:

Uzasadnienie

Uspójnienie z terminologią użytą przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. w połączonych sprawach C–446/09 i C-495/09, Philips/Nokia (jeszcze niepublikowane w Zb.Orz.).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku właściwe służby celne stwierdzą, że nie zawiera on wszystkich informacji, które są wymagane na mocy art. 6 ust. 3, zwracają się one do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących informacji w terminie 10 dni roboczych od wysłania powiadomienia.

1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku właściwe służby celne stwierdzą, że nie zawiera on wszystkich informacji, które są wymagane na mocy art. 6 ust. 3, zwracają się one do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących informacji.

W takich przypadkach termin, o którym mowa w art. 8 akapit pierwszy, zostaje zawieszony do czasu otrzymania odpowiednich informacji.

 

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 2.)

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy brakujących informacji w terminie określonym w ust. 1, właściwe służby celne odrzucają wniosek.

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy brakujących informacji, właściwe służby celne mogą odrzucić wniosek

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 1.)

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą zwrócić się do posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o dostarczenie im stosownych informacji. Organy celne mogą również przekazać posiadaczowi decyzji informacje na temat faktycznej lub przypuszczalnej ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich ilustracje.

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą zwrócić się do posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek o dostarczenie im stosownych informacji. Organy celne mogą również przekazać posiadaczowi decyzji informacje na temat faktycznej lub przypuszczalnej ilości i rodzaju towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich zdjęcia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne informują o tym zamiarze zgłaszającego lub – w przypadku zamierzonego zatrzymania towarów – posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie trzech dni roboczych od wysłania takiej informacji.

skreślony

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów informacje o faktycznej lub szacunkowej ilości oraz faktycznym lub przypuszczalnym rodzaju towarów – w tym, w odpowiednich przypadkach, ich ilustracje – których zwolnienie zostało zawieszone lub które zostały zatrzymane.

5. Organy celne przekazują posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów informacje o faktycznej lub szacunkowej ilości oraz faktycznym lub przypuszczalnym rodzaju towarów – w tym, w odpowiednich przypadkach, ich zdjęcia – których zwolnienie zostało zawieszone lub które zostały zatrzymane.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą, nieujawniając przy tym innych informacji niż faktyczna lub przypuszczalna ilość i rodzaj towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich ilustracje, zwrócić się do osoby uprawnionej do złożenia wniosku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej o dostarczenie im stosownych informacji.

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne mogą, nieujawniając przy tym innych informacji niż faktyczna lub przypuszczalna ilość i rodzaj towarów oraz, w stosownych przypadkach, ich zdjęcia, zwrócić się do osoby uprawnionej do złożenia wniosku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej o dostarczenie im stosownych informacji.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu towarów organy celne informują o tym zamiarze zgłaszającego lub – w przypadku zamierzonego zatrzymania towarów – posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie trzech dni roboczych od wysłania takiej informacji.

skreślony

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do towarów łatwo psujących się.

skreślony

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy celne mogą pobrać próbki oraz przekazać lub przesłać je posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz ułatwienia późniejszej procedury dotyczącej towarów podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

2. Organy celne mogą pobrać próbki reprezentatywne dla wszystkich towarów oraz przekazać lub przesłać je posiadaczowi decyzji uwzględniającej wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz ułatwienia późniejszej procedury dotyczącej towarów podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy posiadaczem decyzji uwzględniającej wniosek a posiadaczem towarów dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu ich zniszczenia.

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy posiadaczem decyzji uwzględniającej wniosek a zgłaszającym lub posiadaczem towarów dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu ich zniszczenia.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie przekazał organom celnym, które przyjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie towarów w terminach określonych w ust. 1 lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu wobec zniszczenia towarów, organy celne mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz towarów zgodził się na ich zniszczenie.

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie przekazał organom celnym, które przyjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie towarów w terminach określonych w ust. 1 lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu wobec zniszczenia towarów, organy celne uznają, że zgłaszający lub posiadacz towarów zgodził się na ich zniszczenie.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na koszt i odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, o ile nie wskazano inaczej w przepisach państwa członkowskiego, w którym towary są niszczone. Przed zniszczeniem towarów można pobrać próbki.

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na koszt i odpowiedzialność posiadacza decyzji uwzględniającej wniosek, o ile nie wskazano inaczej w przepisach państwa członkowskiego, w którym towary są niszczone. Przed zniszczeniem towarów można pobrać próbki reprezentatywne dla wszystkich towarów.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Art. 16 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie mają zastosowania.

2. Art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie mają zastosowania.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie 20 dni roboczych od wysłania informacji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu.

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów umożliwia się przedstawienie swojego stanowiska w terminie 5 dni roboczych od wysłania informacji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przedmiotowe towary mogą zostać zniszczone, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych, w ciągu 20 dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie towarów.

5. Przedmiotowe towary mogą zostać zniszczone, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów potwierdził wobec organów celnych, w ciągu 10 dni roboczych od wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie towarów.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji administracyjnych mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane sankcje administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Bez uszczerbku dla prawa krajowego państwa członkowskie stosują zasady dotyczące sankcji administracyjnych obowiązujących w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane sankcje administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe służby celne powiadamiają Komisję o:

1. Właściwe służby celne przedstawiają Komisji niezbędne informacje o:

a) wnioskach o podjęcie działania, w tym fotografii(-ach), ilustracji(-ach), broszurze(-ach);

a) decyzjach uwzględniających wnioski, w tym wnioski o podjęcie działania, oraz fotografiach, ilustracjach i broszurach;

b) decyzjach uwzględniających wnioski;

b) decyzjach przedłużających okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) decyzjach przedłużających okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) zawieszeniu decyzji uwzględniającej wniosek.

d) zawieszeniu decyzji uwzględniającej wniosek.

 

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane w centralnej bazie danych Komisji.

3. Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane w centralnej bazie danych Komisji przez okres nie dłuższy niż okres konieczny do realizacji celów niniejszego rozporządzenia..

PROCEDURA

Tytuł

Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

Odsyłacze

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

      Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.6.2011

 

 

 

Komisja(e) zaangażowana(e) – data ogłoszenia na posiedzeniu

17.11.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2011

20.12.2011

 

 

Data przyjęcia

26.1.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Ortiz Vilella

(1)

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-10-12_Intellectual_property_rights_PL.pdf


PROCEDURA

Tytuł

Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

Odsyłacze

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

7.6.2011

JURI

7.6.2011

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

17.11.2011

INTA

17.11.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jürgen Creutzmann

13.7.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2011

5.10.2011

22.11.2011

6.2.2012

Data przyjęcia

29.2.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

Data złożenia

6.3.2012

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2012Informacja prawna