Procedură : 2011/0117(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0054/2012

Texte depuse :

A7-0054/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2012 - 19
CRE 11/06/2012 - 19

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0241

RAPORT     ***I
PDF 357kWORD 529k
9 martie 2012
PE 473.824v03-00 A7-0054/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate

(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Comisia pentru comerţ internaţional

Raportor: Christofer Fjellner

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate

(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2011)0241),

–    având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0116/2011),

–    având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–    având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0054/2012),

1.   adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uniunea Europeană îşi propune să definească şi să continue acţiunile în vederea favorizării dezvoltării durabile a ţărilor în curs de dezvoltare, pe plan economic, social şi ecologic, cu scopul primordial de a eradica sărăcia.

(3) Uniunea Europeană îşi propune să definească şi să continue acţiunile în vederea favorizării dezvoltării durabile a ţărilor în curs de dezvoltare, pe plan economic, social şi ecologic, cu scopul primordial de a eradica sărăcia şi de a contribui la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Justificare

Textul se referă la unul dintre obiectivele-cheie ale politicii UE cu privire la ţările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011, astfel cum a fost extins prin Regulamentul (UE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului pune în aplicare sistemul de preferinţe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul ”) până la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După această dată, sistemul va continua să se aplice fără termen de expirare. Cu toate acestea, el va fi revizuit la cinci ani după intrarea sa în vigoare.

(6) Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011, astfel cum a fost extins prin Regulamentul (UE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului pune în aplicare sistemul de preferinţe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul ”) până la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După această dată, sistemul va continua să se aplice timp de 10 ani, cu excepţia regimului special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate, care ar trebui să se aplice în continuare fără termen de expirare. Sistemul va fi revizuit la cinci ani după intrarea sa în vigoare.

Justificare

Comisia propune ca regulamentul să aibă valabilitate nelimitată, fără a stabili o dată-limită. Date fiind schimbările majore propuse şi faptul că este prima dată când Parlamentul European are posibilitatea de a contribui la acest regulament prin procedura legislativă ordinară, se propune introducerea unei durate limitate de zece ani. Aceasta ar reprezenta o perioadă suficient de lungă pentru a asigura stabilitate şi previzibilitate şi ar coincide cu perioada stabilită în prezent pentru orientările de aplicare a sistemului de preferinţe tarifare generalizate. Regimul „Totul în afară de arme” (Everything But Arms – EBA), ar trebui, totuşi, ca şi până acum, să aibă valabilitate nelimitată.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Oferind un acces preferenţial la piaţa Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a reduce sărăcia şi de a promova buna guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, ajutându-le să genereze venituri suplimentare prin intermediul comerţului internaţional, care să poată fi reinvestite ulterior pentru propria lor dezvoltare. Preferinţele tarifare din cadrul sistemului ar trebui să se concentreze pe sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare care au nevoi mai mari legate de dezvoltare, comerţ şi finanţe.

(7) Oferind un acces preferenţial la piaţa Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a reduce sărăcia şi de a promova buna guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, ajutându-le să îşi diversifice economiile şi să genereze venituri suplimentare prin intermediul comerţului internaţional, care să poată fi reinvestite ulterior pentru propria lor dezvoltare. Preferinţele tarifare din cadrul sistemului ar trebui să se concentreze pe sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare care au nevoi mai mari legate de dezvoltare, comerţ şi finanţe.

Justificare

Diversificarea economiilor reprezintă un factor-cheie pentru ieşirea din sărăcie a unei ţări în curs de dezvoltare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Rapoartele organismelor de supraveghere sunt esenţiale pentru monitorizarea şi retragerea preferinţelor. Aceste rapoarte pot fi însă completate de alte surse de informaţii, cu condiţia să fie precise şi fiabile. Fără a aduce atingere altor surse, acestea ar putea include informaţii furnizate de societatea civilă şi de Parlamentul European.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) „þãri” înseamnã þãrile ºi teritoriile care au autoritãþi vamale;

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a evita neînţelegerile cu privire la definiţia unei ţări în sensul prezentului regulament.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alienatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică în cazul ţărilor cel mai puţin dezvoltate.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul ţărilor cel mai puţin dezvoltate.

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a preciza faptul că ţările cel mai puţin dezvoltate vor beneficia în continuare de regimul „Totul în afară de arme” (Everything But Arms – EBA) atât timp cât sunt clasificate ca atare de ONU.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Alineatul 1 litera (a) nu se aplică timp de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ţărilor care, până la data intrării sale în vigoare, au încheiat negocierile pentru un acord bilateral de acces preferenţial pe piaţă cu Uniunea Europeană, acord care nu este încă aplicat, deoarece nu s-a finalizat procesul de ratificare.

Justificare

Dacă o ţară a încheiat un acord de acces preferenţial pe piaţă cu Uniunea Europeană, dar nu îl poate pune în aplicare la data intrării în vigoare a prezentului regulament deoarece nu s-a finalizat procesul de ratificare, ţara în cauză nu ar trebui exclusă de la aplicarea SPG. Această măsură este menită să evite reinstituirea taxelor aferente clauzei naţiunii celei mai favorizate (CNF) în cursul unei perioade de tranziţie, ceea ce ar putea duce la perturbarea comerţului unei ţări care s-a angajat să întărească relaţiile comerciale cu Uniunea Europeană.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a facilita informarea şi a spori transparenţa, Comisia se asigură şi că datele statistice relevante pentru secţiunile SPG sunt disponibile cu regularitate într-o bază de date publică.

Justificare

Pentru a spori transparenţa cu privire la toţi actorii implicaţi, este necesar ca datele statistice pe baza cărora se efectuează revizuirea să fie publicate la intervale regulate şi între revizuirile efective ale listei.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate în anexa VIII, iar cele mai recente concluzii disponibile din partea organismelor de supraveghere competente nu identifică probleme grave în ceea ce priveşte punerea în aplicare efectivă a acestor convenţii;

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate în anexa VIII, fără rezerve care s-au dovedit a fi incompatibile cu scopul şi obiectivele unui organism stabilit în temeiul convenţiilor respective, iar cele mai recente concluzii disponibile din partea organismelor de supraveghere competente nu identifică probleme grave în ceea ce priveşte punerea în aplicare efectivă a acestor convenţii;

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 10 – alienatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În urma examinării cererii, Comisia decide dacă acordă respectivei ţări solicitante beneficiul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări.

(4) În urma examinării cererii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36, să stabilească sau să modifice anexa III pentru a acorda respectivei ţări solicitante beneficiul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări şi pentru a adăuga ţara respectivă pe lista ţărilor care beneficiază de SPG+.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 10 – alienatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Atunci când o ţară care beneficiază de SPG+ nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a) sau îşi retrage unul dintre angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi (e), aceasta va fi exclusă de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG+.

(5) Atunci când o ţară care beneficiază de SPG+ nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a) sau îşi retrage unul dintre angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi (e), Comisia este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 36 şi să modifice anexa III pentru a exclude acea ţară de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG+.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 10 – alienatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În sensul alineatelor (4) şi (5), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36, de stabilire şi modificare a anexei III în vederea adăugării unei ţări pe lista ţărilor care beneficiază de SPG + sau a eliminării sale de pe respectiva listă.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 10 – alienatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia comunică ţării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatele (4) şi (5). Atunci când unei ţări i se acordă regimul special de încurajare, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare.

(7) Comisia comunică ţării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatele (4) şi (5) după modificarea anexei şi publică un anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care îşi anunţă şi îşi motivează decizia. Atunci când unei ţări i se acordă regimul special de încurajare, aceasta este informată cu privire la data la care respectivul act delegat intră în vigoare.

Justificare

Unul dintre obiectivele reformei SPG ar trebui să fie o mai mare transparenţă.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 13 – alienatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Începând cu data acordării preferinţelor tarifare prevăzute în cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi bunei guvernanţe, Comisia urmăreşte îndeaproape stadiul ratificării convenţiilor enumerate în anexa VIII şi monitorizează punerea lor efectivă în aplicare, prin examinarea concluziilor şi recomandărilor emise de organele de supraveghere competente.

(1) Începând cu data acordării preferinţelor tarifare prevăzute în cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi bunei guvernanţe, Comisia urmăreşte îndeaproape stadiul ratificării convenţiilor enumerate în anexa VIII şi monitorizează punerea lor efectivă în aplicare, precum şi cooperarea cu organele de supraveghere, prin examinarea concluziilor şi recomandărilor emise de organele de supraveghere competente.

Justificare

Obligaţiile şi angajamentele enumerate la articolul 9 alineatul (1) se referă şi la acceptarea unei supravegheri regulate, precum şi la participarea şi cooperarea cu privire la procedurile de supraveghere. Este important, aşadar, ca şi acest aspect să facă parte din evaluarea periodică pe care trebuie să o realizeze Comisia Europeană.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 14 – alienatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La elaborarea concluziilor sale privind punerea efectivă în aplicare a convenţiilor menţionate în anexa VIII, Comisia evaluează concluziile şi recomandările organismelor de supraveghere competente.

(4) La elaborarea concluziilor sale privind punerea efectivă în aplicare a convenţiilor menţionate în anexa VIII, Comisia evaluează concluziile şi recomandările organismelor de supraveghere competente, precum şi orice informaţii transmise de către părţi terţe, inclusiv de societatea civilă, de sindicate sau de Parlamentul European, fără a aduce atingere altor surse.

Justificare

Supravegherea punerii în aplicare a standardelor sociale, ecologice şi de guvernanţă ar trebui să fie mai transparentă. Este necesar ca societatea civilă, sindicatele şi Parlamentul European să poată contribui la procesul de supraveghere şi evaluare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 15 – alienatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care o ţară beneficiară nu îşi respectă angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi (e), regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe se retrage temporar, în ceea ce priveşte toate sau unele dintre produsele originare dintr-o ţară care beneficiază de SPG+.

(1) În cazul în care o ţară beneficiară nu îşi respectă angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi (e) sau nu îşi îndeplineşte obligaţia de a coopera cu Comisia şi de a furniza toate informaţiile necesare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe se retrage temporar, în ceea ce priveşte toate sau unele dintre produsele originare dintr-o ţară care beneficiază de SPG+.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 15 – alienatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul în care constatările Comisiei nu justifică retragerea temporară, aceasta adoptă o decizie de închidere a procedurii de retragere temporară, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2).

(8) În cazul în care constatările Comisiei nu justifică retragerea temporară, aceasta adoptă o decizie de închidere a procedurii de retragere temporară, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2). Decizia se motivează corespunzător pe baza dovezilor primite şi se publică imediat.

Justificare

Unul dintre obiectivele reformei SPG ar trebui să fie o mai mare transparenţă.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 15 – alienatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cazul în care Comisia ia o decizie de retragere temporară, respectiva decizie intră în vigoare la şase luni de la data adoptării sale.

(10) În cazul în care Comisia ia o decizie de retragere temporară, respectiva decizie intră în vigoare la şase luni de la data intrării în vigoare a respectivului act delegat.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia constată că motivele care justificau retragerea temporară a preferinţelor tarifare, prevăzute la articolul 15 alineatul (1), nu mai sunt valabile, aceasta restabileşte preferinţele tarifare acordate în cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe. În acest sens, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36, în vederea modificării anexei III.

În cazul în care Comisia constată că motivele care justificau retragerea temporară a preferinţelor tarifare, prevăzute la articolul 15 alineatul (1), nu mai sunt valabile, aceasta este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 şi să modifice anexa III pentru a restabili preferinţele tarifare acordate în cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia revizuieşte în permanenţă această listă, pe baza celor mai recente date disponibile. Dacă o ţară beneficiară a regimului „Totul în afară de arme” nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alineatul (1), aceasta este eliminată de pe lista ţărilor beneficiare ale regimului „Totul în afară de arme” printr-o decizie a Comisiei, după o perioadă de tranziţie de trei ani de la data adoptării respectivei decizii.

Comisia revizuieşte în permanenţă această listă, pe baza celor mai recente date disponibile. Dacă o ţară beneficiară a regimului „Totul în afară de arme” nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alineatul (1), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 şi să modifice anexa IV pentru a elimina ţara respectivă de pe lista ţărilor beneficiare ale regimului „Totul în afară de arme” după o perioadă de tranziţie de trei ani de la data intrării în vigoare a actului delegat.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul alineatului (2) al doilea paragraf, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, conform articolului 36, de modificare a anexei IV.

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pentru oricare dintre cazurile menţionate la alineatele (9) şi (10), decizia se bazează pe dovezile primite şi este publicată imediat.

Justificare

Trebuie să fie garantată transparenţa procesului în toate stadiile.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 19 – alienatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În cazul în care Comisia decide retragerea temporară, respectiva decizie intră în vigoare la şase luni de la adoptare.

(11) În cazul în care Comisia ia o decizie de retragere temporară, respectiva decizie intră în vigoare la şase luni de la data intrării în vigoare a respectivului act delegat.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care constată că motivele care justifică retragerea temporară a preferinţelor tarifare prevăzute la articolul 19 alineatul (1) nu mai sunt valabile, Comisia reintroduce preferinţele tarifare acordate în cadrul regimurilor preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2). În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36, de modificare a anexelor II, III sau IV, după caz.

În cazul în care constată că motivele care justifică retragerea temporară a preferinţelor tarifare prevăzute la articolul 19 alineatul (1) nu mai sunt valabile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36, de modificare a anexelor II, III sau IV, după caz, pentru a reintroduce preferinţele tarifare acordate în cadrul regimurilor preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 21 – alienatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Durata retragerii temporare nu trebuie să depăşească şase luni. La încheierea acesteia, Comisia decide, în conformitate cu procedura de urgenţă menţionată la articolul 38 alineatul (4), fie să suspende retragerea temporară, fie să prelungească perioada de aplicare a retragerii temporare.

(6) Durata retragerii temporare nu trebuie să depăşească şase luni. Cel mai târziu la încheierea acesteia, Comisia decide, în conformitate cu procedura de urgenţă menţionată la articolul 38 alineatul (4), fie să suspende retragerea temporară, fie să prelungească perioada de aplicare a retragerii temporare.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 24 – alienatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie încheiată în termen de 12 luni de la data iniţierii sale.

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie încheiată în termen de şase luni de la data iniţierii sale. În situaţii excepţionale, cum ar fi un număr neobişnuit de mare de părţi interesate sau condiţii de piaţă complexe, acest termen poate fi prelungit cu trei luni. Comisia notifică toate părţile interesate cu privire la orice astfel de prelungire şi explică motivele care au condus la aceasta.

Justificare

Termenul de 12 luni este prea lung. Este mai rezonabil să se stabilească un termen de şase luni cu posibilitatea de a-l prelungi cu trei luni în situaţii excepţionale.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru motive de urgenţă justificate în mod corespunzător, legate de o deteriorare a situaţiei economice şi/sau financiare a producătorilor din Uniunea Europeană care ar fi dificil de corectat, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura de urgenţă prevăzută la articolul 38 alineatul (4), în vederea reintroducerii taxelor prevăzute de Tariful Vamal Comun, aplicabile în mod normal, pentru o perioadă de până la 12 luni.

Pentru motive de urgenţă justificate în mod corespunzător, legate de o deteriorare a situaţiei economice şi/sau financiare a producătorilor din Uniunea Europeană şi în cazul în care întârzierea punerii în aplicare a măsurilor de salvgardare provizorii poate cauza un prejudiciu care ar fi dificil de corectat, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura de urgenţă prevăzută la articolul 38 alineatul (4), în vederea reintroducerii taxelor prevăzute de Tariful Vamal Comun, aplicabile în mod normal, pentru o perioadă de până la 12 luni.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia prezintă Parlamentului European un raport în care prezintă rezultatele şi concluziile întemeiate la care a ajuns cu privire la toate chestiunile pertinente, de fapt sau de drept, asigurând protecţia informaţiilor confidenţiale în sensul articolului 37a. Comisia dă publicităţii raportul în termen de şase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.

Justificare

Este important să se alinieze dispoziţiile de salvgardare din regulamentul privind SPG la alte norme de salvgardare adoptate de Uniunea Europeană şi ca Parlamentul European să primească informaţii complete cu privire la aceste aspecte importante legate de punerea în aplicare a regulamentului. Sunt necesare totuşi dispoziţii speciale privind confidenţialitatea, aşa cum s-a menţionat în amendamentele orizontale la aşa-numita propunere Omnibus I (COM(2011)0082).

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, din constatarea definitivă a faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 22 alineatul (1), Comisia adoptă o decizie de închidere a anchetei şi acţionează în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 38 alineatul (3). Decizia respectivă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dacă în perioada prevăzută la articolul 24 alineatul (4) nu se publică nici o decizie, ancheta se consideră închisă, iar eventualele măsuri preventive luate în regim de urgenţă se perimează în mod automat.

În cazul în care, din constatarea definitivă a faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 22 alineatul (1), Comisia adoptă o decizie de închidere a anchetei şi acţionează în conformitate cu procedura de consiliere prevăzută la articolul 38 alineatul (2). Decizia respectivă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dacă în perioada prevăzută la articolul 24 alineatul (4) nu se publică nici o decizie, ancheta se consideră închisă, iar eventualele măsuri preventive luate în regim de urgenţă se perimează în mod automat. Eventualele taxe vamale colectate ca urmare a măsurilor provizorii respective se rambursează.

Justificare

Este important să se alinieze dispoziţiile de salvgardare din regulamentul privind SPG la alte norme de salvgardare adoptate de Uniunea Europeană. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru reintroducerea taxelor aplicabile în mod normal conform Tarifului Vamal Comun, taxele plătite ar trebui rambursate beneficiarului.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

Articolul 29

(1) Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii I din prezentul capitol, la 1 ianuarie în fiecare an, Comisia, din proprie iniţiativă şi în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2), retrage preferinţele tarifare prevăzute la articolele 7 şi 13 cu privire la produsele din secţiunea 11 litera (b) a SPG sau produsele încadrate la codurile NC 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, şi 38249097, dacă importurile de asemenea produse, enumerate în anexa V, respectiv anexa IX, după caz, sunt originare dintr-o ţară beneficiară şi totalul lor:

(a)       creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în volum), în raport cu anul calendaristic precedent; sau

(b)       în cazul produselor încadrate la secţiunea 11 litera (b) a SPG, depăşeşte cota prevăzută în anexa VI alineatul (2) din valoarea importurilor în Uniunea Europeană de produse încadrate la secţiunea 11 litera (b) a SPG provenind din toate ţările şi teritoriile enumerate în anexa I în orice perioadă de douăsprezece luni.

(1) Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii I din prezentul capitol, la 1 ianuarie în fiecare an, Comisia, din proprie iniţiativă şi în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2), retrage preferinţele tarifare prevăzute la articolele 7 şi 12 cu privire la produsele din secţiunile 11a şi 11b ale SPG sau produsele încadrate la codurile NC 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, şi 38249097, dacă importurile de asemenea produse, enumerate în anexa V, respectiv anexa IX, după caz, sunt originare dintr-o ţară beneficiară şi totalul lor:

(a)       creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate (în volum), în raport cu anul calendaristic precedent; or

(b)       în cazul produselor încadrate la secţiunile 11a şi 11b ale SPG, depăşeşte cota prevăzută în anexa VI alineatul (2) din valoarea importurilor în Uniunea Europeană de produse încadrate la secţiunile 11a şi 11b ale SPG provenind din toate ţările şi teritoriile enumerate în anexa II în orice perioadă de douăsprezece luni.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 8 % din importurile în Uniunea Europeană de produse enumerate în anexa V sau anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 6 % pentru produsele specifice menţionate la articolul 29 alineatul (1) din importurile totale în Uniunea Europeană de produse identice celor enumerate în anexa V sau anexa IX, după caz.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 32 – alienatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii I din prezentul capitol, produsele care intră sub incidenţa capitolelor 1-24 din Tariful Vamal Comun, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, originare din ţările beneficiare, pot face obiectul unui mecanism special de supraveghere, pentru a evita perturbarea pieţelor Uniunii Europene. Comisia, din proprie iniţiativă sau la cererea unui stat membru, după consultarea comitetului relevant privind organizarea comună a pieţelor din domeniul agriculturii sau pescuitului, decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 38 alineatul (3), dacă să aplice sau nu acest mecanism special de supraveghere, şi identifică produsele cărora li se aplică respectivul mecanism de supraveghere.

(1) Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii I din prezentul capitol, produsele care intră sub incidenţa capitolelor 1-24 din Tariful Vamal Comun, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, originare din ţările beneficiare, pot face obiectul unui mecanism special de supraveghere, pentru a evita perturbarea pieţelor Uniunii Europene. Comisia, din proprie iniţiativă sau la cererea unui stat membru, după consultarea comitetului relevant privind organizarea comună a pieţelor din domeniul agriculturii sau pescuitului, decide, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2), dacă să aplice sau nu acest mecanism special de supraveghere, şi identifică produsele cărora li se aplică respectivul mecanism de supraveghere.

Justificare

Pentru adoptarea de măsuri de supraveghere este oportun să se utilizeze procedura de consultare, având în vedere efectele acestor măsuri şi logica lor secvenţială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 35 – alienatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În termen de şase săptămâni de la sfârşitul fiecărui trimestru, statele membre vor transmite către Eurostat datele lor statistice privind produsele care fac obiectul procedurii vamale de punere în liberă circulaţie în timpul trimestrului de referinţă în cadrul regimurilor de preferinţe tarifare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. Aceste date, furnizate prin trimitere la codurile din Nomenclatura combinată şi, după caz, la codurile TARIC, indică, în funcţie de ţara de origine, cantităţile, valorile şi orice unităţi suplimentare solicitate în conformitate cu definiţiile din prezentul regulament.

(2) În termenul prevăzut la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Consiliului, statele membre transmit către Eurostat datele lor statistice privind produsele care fac obiectul procedurii vamale de punere în liberă circulaţie în timpul perioadei de referinţă lunare în cadrul regimurilor de preferinţe tarifare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. Aceste date, furnizate prin trimitere la codurile din Nomenclatura combinată şi, după caz, la codurile TARIC, indică, în funcţie de ţara de origine, cantităţile, valorile şi orice unităţi suplimentare solicitate în conformitate cu definiţiile din prezentul regulament. Eurostat difuzează aceste date statistice în conformitate cu articolul 10 din regulamentul respectiv.

Justificare

Pentru a creşte transparenţa pentru toţi actorii implicaţi, şi nu în ultimul rând pentru ca exportatorii şi importatorii să îşi poată da seama de riscul unei posibile graduări a unui produs, este necesar ca datele statistice să fie disponibile cu regularitate, în concordanţă cu dispoziţiile prevăzute pentru alte statistici legate de comerţ.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.

Justificare

Este evident că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European şi Consiliul trebuie să fie informaţi simultan, iar acest alineat este inclus în mod normal în articolul la care se prevede dispoziţia privind adoptarea unui act delegat.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 36 – alienatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un act delegat adoptat în temeiul alineatului (2) intrã în vigoare doar dacã Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat nicio obiecþie într-un termen de 2 luni de la comunicarea actului cãtre Parlamentul European ºi Consiliu, sau dacã, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât ºi Consiliul au informat Comisia ca nu au obiecþii. Acest termen se prelungeºte cu 2 luni la iniþiativa Parlamentului European ºi a Consiliului.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul alineatului (2) intrã în vigoare doar dacã Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat nicio obiecþie într-un termen de 2 luni de la comunicarea actului cãtre Parlamentul European ºi Consiliu, sau dacã, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât ºi Consiliul au informat Comisia ca nu au obiecþii. Acest termen se prelungeºte cu patru luni la iniþiativa Parlamentului European ºi a Consiliului.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 37a

 

(1) Informaţiile primite în temeiul prezentului regulament pot fi utilizate doar în scopul în care au fost cerute.

 

(2) Nicio informaţie de natură confidenţială şi nicio informaţie furnizată în mod confidenţial, primite în temeiul prezentului regulament, nu sunt divulgate fără autorizarea specifică a persoanei care le furnizează.

 

(3) Fiecare cerere de tratament confidenţial indică motivele pentru care informaţia este confidenţială. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care a furnizat informaţia nu doreşte nici să o facă publică, nici să autorizeze divulgarea acesteia în termeni generali sau sub formă de rezumat şi în cazul în care se constată că cererea de tratament confidenţial nu este justificată, informaţia în cauză poate să nu fie luată în considerare.

 

(4) În orice caz, o informaţie este considerată confidenţială atunci când divulgarea ei poate avea consecinţe nefavorabile semnificative pentru persoana care a furnizat-o sau pentru sursa informaţiei.

 

(5) Alineatele (1)-(4) nu împiedică autorităţile Uniunii să facă trimitere la informaţii cu caracter general, în special la motivele pe care sunt bazate deciziile luate în temeiul prezentului regulament. Totuşi, aceste autorităţi ţin seama de interesul legitim al persoanelor fizice şi juridice în cauză care doresc ca secretele lor de afaceri să nu fie divulgate.

Justificare

Este important să se alinieze dispoziţiile de salvgardare din regulamentul privind SPG la alte norme de salvgardare adoptate de Uniunea Europeană şi ca Parlamentul European să primească informaţii complete cu privire la aceste aspecte importante legate de punerea în aplicare a regulamentului. Sunt necesare totuşi dispoziţii speciale privind confidenţialitatea, aşa cum s-a menţionat în amendamentele orizontale la aşa-numita propunere Omnibus I (COM(2011)0082).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 38 – alienatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din acelaşi regulament.

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din acelaşi regulament.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care avizul comitetului trebuie să fie obţinut prin procedură scrisă, aceasta se încheie fără rezultat dacă, în termenul de prezentare a avizului, preşedintele comitetului ia o decizie în acest sens sau acest lucru este cerut de majoritatea membrilor comitetului.

Justificare

Este necesar să se precizeze şi procedura în cazul în care avizul solicitat în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 trebuie obţinut printr-o procedură scrisă.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O dată la doi ani, Comisia prezintă Consiliului şi Parlamentului European un raport cu privire la efectele sistemului, vizând cea mai recentă perioadă de doi ani şi toate regimurile preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

(1) Comisia prezintă anual Parlamentului European un raport cu privire la aplicarea şi implementarea prezentului regulament. Raportul vizează toate regimurile preferenţiale menţionate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv obligaţiile privind barierele din calea comerţului, şi prezintă un rezumat al statisticilor şi al evoluţiei schimburilor comerciale cu ţările şi teritoriile beneficiare.

 

(2) Comitetul pentru preferinţe generalizate şi Parlamentul European examinează efectele sistemului pe baza raportului. Parlamentul European poate invita Comisia la o reuniune a comisiei sale competente pentru a prezenta şi explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(3) Comisia face public raportul în termen de cel mult şase luni de la prezentarea acestuia Comitetului pentru preferinţe generalizate şi Parlamentului European.

Justificare

Este important ca obligaţiile privind raportarea să fie clar definite în regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sistemul se aplică o perioadă de zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, data expirării nu se aplică regimului special pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, nici oricărei alte dispoziţii a prezentului regulament, în măsura în care aceasta se aplică împreună cu respectivul regim.

Justificare

Comisia propune ca regulamentul să aibă valabilitate nelimitată, fără a stabili o dată-limită. Date fiind schimbările majore propuse şi faptul că este prima dată când Parlamentul European are posibilitatea de a contribui la acest regulament prin procedura legislativă ordinară, se propune introducerea unei durate limitate de zece ani. Aceasta ar reprezenta o perioadă suficient de lungă pentru a asigura stabilitate şi previzibilitate şi ar coincide cu perioada stabilită în prezent pentru orientările de aplicare a sistemului de preferinţe tarifare generalizate. Regimul „Totul în afară de arme” (Everything But Arms – EBA), ar trebui, totuşi, ca şi până acum, să aibă valabilitate nelimitată.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Anexa V – text nou

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul Parlamentului

Codul NC

Descriere

Sensibile/ nesensibile

280519

Metale alcaline sau alcalino-pământoase, altele decât sodiu şi calciu

NS

280530

Metale din pământuri rare, scandiu şi ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele

NS

281820

Oxid de aluminiu, cu excepţia corindonului artificial

NS

310221

Sulfat de amoniu

NS

310240

Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanţe anorganice fără putere de fertilizare

NS

310250

Nitrat de sodiu

NS

310260

Săruri duble şi amestecuri de nitrat de calciu şi de nitrat de amoniu

NS

780199

Plumb sub formă brută, altul decât plumb rafinat, necuprins la poziţia 78.01

NS

810194

Tungsten (wolfram) în formă brută, inclusiv bare şi tije obţinute doar prin sinterizare

NS

810411

Magneziu sub formă brută, care conţine minimum 99,8 % magneziu în greutate

NS

810419

Magneziu sub formă brută (altul decât cel de la poziţia 8104,11)

NS

810720

Cadmiu sub formă brută; pulberi

NS

810820

Titan sub formă brută; pulberi

NS

810830

Deşeuri şi resturi de titan

NS

Justificare

Întrucât multe ţări mai competitive din punct de vedere economic nu sunt beneficiare ale sistemului, se poate extinde gama de produse vizate pentru a-i spori potenţialul de dezvoltare. În extinderea gamei de produse, produsele selectate trebuie desigur să nu aibă o valoare neglijabilă pentru ţările care beneficiază în continuare de sistem, avându-se grijă totodată să nu prejudicieze ţările cel mai puţin dezvoltate şi industria UE.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Anexa V – text nou

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul Parlamentului

Secţiunea

Codul NC

Descriere

Sensibile/ nesensibile

S-6b

3103 10

Superfosfaţi

S

3105

Îngrăşăminte minerale sau chimice care conţin două sau trei dintre elemente fertilizante azot, fosfor şi potasiu; alte îngrăşăminte; produse de la capitolul 31 prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

S

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; pigmenţi şi alte substanţe colorante; vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri; cu excepţia produselor de la poziţiile 3204 şi 3206, şi excluzând produsele de la subpoziţiile 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extracte tanante de eucalipt), ex 3201 90 90 (extracte tanante obţinute din fructe de gambier şi mirobalan) şi ex 3201 90 90 (alte extracte tanante de origine vegetală)

NS

3204

Substanţe colorante organice sintetice, chiar cu compoziţie chimică definită; preparate prevăzute la nota 3 de la capitolul 32 pe bază de substanţe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenţi de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziţie chimică definită

S

3206

Alte substanţe colorante; preparate prevăzute la nota 3 de la capitolul 32, altele decât cele de la poziţia 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziţie chimică definită

S

Capitolul 33

Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice

NS

Capitolul 34

Săpunuri, agenţi de suprafaţă organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreţinere, lumânări şi articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” şi preparate dentare pe bază de ipsos;

NS

3501

Cazeină, cazeinaţi şi alţi derivaţi ai cazeinei; cleiuri de cazeină

S

3502 90 90

Albuminaţi şi alţi derivaţi de albumine

NS

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafaţă sau colorate) şi derivaţii lor; clei de peşte (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepţia cleiurilor de cazeină de la poziţia 3501

NS

3504 00 00

Peptone şi derivaţii lor; alte substanţe proteice şi derivaţii lor, nedenumite şi necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

NS

3505 10 50

Amidonuri şi fecule esterificate sau eterificate

NS

3506

Cleiuri şi alţi adezivi preparaţi, nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1 kg

NS

3507

Enzime; enzime preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte

S

Capitolul 36

Pulberi şi explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

NS

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

NS

ex capitolul 38

Produse chimice diverse, cu excepţia produselor de la poziţiile 3802 şi 3817 00, subpoziţiile 3823 12 00 şi 3823 70 00, şi poziţia 3825, excluzând produsele de la subpoziţiile 3809 10 şi 3824 60

NS

3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

S

3817 00

Alchilbenzeni în amestec şi alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la poziţiile 2707 sau 2902

S

3823 12 00

Acid oleic

S

3823 70 00

Alcooli graşi industriali

S

3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite şi necuprinse în altă parte; deşeuri orăşeneşti; nămol de epurare; alte deşeuri menţionate la nota 6 de la capitolul 38

S

Justificare

În anexa V din propunerea Comisiei, caracterele „6b” au fost şterse din greşeală. Secţiunea 6b a SPG ar trebui să cuprindă liniile tarifare din acest amendament.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexa IX – text nou

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul Parlamentului

Codul NC

Descriere

Sensibile/ nesensibile

280519

Metale alcaline sau alcalino-pământoase, altele decât sodiu şi calciu

NS

280530

Metale din pământuri rare, scandiu şi ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele

NS

281820

Oxid de aluminiu, cu excepţia corindonului artificial

NS

780199

Plumb sub formă brută, altul decât plumb rafinat, necuprins la poziţia 78.01

NS

Justificare

Întrucât multe ţări mai competitive din punct de vedere economic nu sunt beneficiare ale sistemului, se poate extinde gama de produse vizate pentru a-i spori potenţialul de dezvoltare. În extinderea gamei de produse, produsele selectate trebuie desigur să nu aibă o valoare neglijabilă pentru ţările care beneficiază în continuare de sistem, avându-se grijă totodată să nu prejudicieze ţările cel mai puţin dezvoltate şi industria UE.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Începând cu anul 1971, Uniunea Europeană a acordat preferinţe comerciale nereciproce sub forma unor tarife reduse pentru bunuri provenind din ţări în curs de dezvoltare la intrarea pe piaţa europeană, în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate (sistemul SPG). Acesta face parte din politica comercială comună a UE, în conformitate cu dispoziţiile generale de reglementare a acţiunilor externe ale UE, şi a fost anterior pus în aplicare prin intermediul unor regulamente ale Consiliului. Ultimul sistem datează din 2008 şi acum trebuie revizuit. Pentru prima dată, acest regulament va fi adoptat prin procedura legislativă ordinară, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Scopul acestui instrument comercial cheie este de a permite ţărilor în curs de dezvoltare să participe mai intens la comerţul internaţional şi să genereze astfel venituri suplimentare din export pentru a sprijini creşterea veniturilor şi punerea în aplicare a propriilor strategii politice de dezvoltare durabilă şi de reducere a sărăciei.

În 2009, valoarea importurilor UE în cadrul sistemului s-a ridicat la aproximativ 60 de miliarde EUR, reprezentând 4% din totalul importurilor UE.

SPG cuprinde trei regimuri preferenţiale separate:

- regimul SPG „general”;

- regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe, cunoscut sub denumirea de „SPG+”. Regimul oferă reduceri tarifare suplimentare pentru a sprijini ţările în curs de dezvoltare vulnerabile în procesul de ratificare şi punere în aplicare a convenţiilor internaţionale relevante care protejează drepturile omului şi drepturile de muncă fundamentale, precum şi standardele în materie de bună guvernanţă.

- regimul „Totul în afară de arme” (Everything But Arms – EBA), conform căruia toate produsele provenind din ţările cel mai puţin dezvoltate nu fac obiectul niciunor taxe vamale sau contingente tarifare de import în UE, cu excepţia armelor şi a muniţiilor.

Noua propunere legislativă, deşi menţine această structură generală, introduce mai multe modificări la sistemul de import al produselor provenind din ţările în curs de dezvoltare, cu scopul de „a concentra preferinţele la import spre ţările în curs de dezvoltare care au cel mai mult nevoie de acestea”. În practică, aceasta înseamnă că pentru unele ţări se retrag preferinţele, crescându-se astfel valoarea preferinţelor pentru ţările care rămân în cadrul sistemului, proces care s-ar putea numi „consolidarea preferinţelor”.

1. Ţările vizate

Cea mai importantă schimbare din această propunere nouă sunt criteriile stabilite pentru acordarea acestor preferinţe, care ar urma să reducă semnificativ numărul beneficiarilor, de la 176 de ţări în prezent la aproximativ 80. Aceasta se datorează unui număr de trei aspecte din cadrul propunerii:

a)        ţările care beneficiază de un sistem alternativ de preferinţe, în special de acorduri de liber schimb, nu vor mai fi beneficiare ale SPG;

b)        ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM) ale UE, SUA şi Australia sunt de asemenea excluse din sistem;

c)      ţările care au fost clasificate de Banca Mondială ca ţări cu venituri mari sau ca ţări cu venituri medii-superioare timp de trei ani consecutiv imediat înainte de actualizarea listei ţărilor beneficiare nu vor mai beneficia de preferinţe. Printre ţările care şi-ar pierde preferinţele se află Kuweit, Arabia Saudită, Rusia, Brazilia şi Qatar.

Primele două criterii nu sunt controversate, dar al treilea criteriu va avea impact asupra ţărilor care îşi vor pierde preferinţele SPG şi care nu vor mai beneficia decât de clauza naţiunii celei mai favorizate, în special dacă marja de preferinţe pentru produsele exportate este substanţială. Motivul acestei propuneri este reducerea concurenţei pentru ţările mai puţin dezvoltate. Conform Comisiei, ţările cu o dezvoltare mai avansată reprezintă în prezent cei mai numeroşi beneficiari ai preferinţelor SPG, reprezentând în jur de 40% din importurile din cadrul SPG. Multe dintre aceste ţări negociază în prezent acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, ca o recunoaştere clară a nevoii lor de a beneficia de relaţii comerciale diferite. În acelaşi timp, această propunere ar putea, desigur, să aibă drept consecinţă o mai mare influenţă pentru UE în cadrul acestor negocieri.

În acest context, trebuie menţionat faptul că indexul Băncii Mondiale nu este o noutate pentru regulamentul privind SPG. În cadrul actualului regulament din 2008, se menţionează că ţările cu venituri ridicate ar trebui eliminate din sistem, dar această menţiune este însoţită de criterii de vulnerabilitate (principalele cinci secţiuni ale exporturilor către UE reprezintă maximum 75% din valoarea totală), iar în practică nicio ţară nu a fost exclusă pe baza acestor criterii.

Raportorul este de părere că este esenţial să ne putem baza pe criterii obiective, stabile şi recunoscute pe plan internaţional, care ar putea fi folosite şi în cadrul unui litigiu la OMC şi, în acest sens, indexul Băncii Mondiale pare să nu aibă concurenţă. Prin urmare, nu sunt introduse amendamente în acest sens. Cu toate acestea, este necesară modificarea perioadelor de tranziţie propuse, pentru a garanta că ţările care au încheiat acorduri bilaterale cu UE până la data intrării în vigoare a regulamentului nu îşi vor pierde preferinţele în cazul în care nu pot pune în aplicare acordurile încheiate din cauza procesului de ratificare, întrucât acest lucru ar putea duce la perturbarea comerţului.

2. Reguli de origine

Este, de asemenea, important să se clarifice consecinţele asupra comerţului, îndeosebi la nivel regional, ale reducerii semnificative a numărului de beneficiari ai SPG, şi astfel a numărului de ţări care pot beneficia de regulile de origine îmbunătăţite din cadrul SPG. Aceste reguli de origine noi facilitează cumulul regional şi introduc noţiunea de transformare unică. Dacă partenerii comerciali învecinaţi sunt eliminaţi din sistem, acest lucru ar putea avea un impact important asupra celor care rămân în continuare beneficiari ai SPG şi a capacităţii acestora de a importa sau exporta produse destinate să fie prelucrate. Dacă una sau două ţări dintr-o regiune actuală ar semna un acord de liber schimb cu UE, acest lucru ar afecta posibilităţile celorlalţi beneficiari ai SPG, cu excepţia cazului în care se prevăd dispoziţii speciale. Este evident că aceste consecinţe ar trebui să fie analizate în mai multă profunzime, ar trebui monitorizate îndeaproape de Comisie şi ar trebui să facă obiectul unor condiţii speciale de raportare.

3. Produse vizate

Reducerea numărului de beneficiari înseamnă şi o reducere semnificativă a volumului preferinţelor pentru ţările în curs de dezvoltare. Printre beneficiarii care rămân există multe ţări cu nivel ridicat al sărăciei şi indicatori relativ scăzuţi de dezvoltare umană, fără ca aceste ţări să fie încadrate în categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Raportorul consideră că revizuirea SPG ar trebui să vizeze extinderea beneficiilor la ţările mai sărace care rămân în sistem, pentru a spori potenţialul lor de dezvoltare. Printre produsele vizate ar trebui să se numere şi anumite produse cu o valoare specială pentru ţările în curs de dezvoltare, ţinându-se seama de faptul că nu trebuie să se erodeze preferinţele ţărilor cel mai puţin dezvoltate pentru produse esenţiale pentru economia lor.

4. Graduarea

Graduarea înseamnă că un sector de produse dintr-o anumită ţară îşi pierde sistemul preferenţial atunci când devine prea competitiv pe piaţa UE. Conform sistemului din 2008, graduarea se aplică atunci când media importurilor la o secţiune de produse dintr-o anumită ţară depăşeşte 15% din importurile din cadrul SPG de aceleaşi produse din toate ţările beneficiare ale SPG pe o perioadă de trei ani (sau 12,5% pentru textile). Comisia propune acum extinderea numărului de sectoare de produse de la 21 la 32, pentru a spori omogeneitatea categoriilor. Pragurile sunt ridicate la 17,5%, respectiv la 14,5%, dar, conform Comisiei, aceasta este în mare măsură o ajustare la noua situaţie şi nu o creştere în termeni reali.

Raportorul salută faptul că sectoarele de produse sunt mai detaliate, ceea ce ar trebui să favorizeze un sistem de graduare mai bine orientat, şi nu propune modificarea pragurilor. Parlamentul European ar trebui totuşi să monitorizeze îndeaproape impactul propunerii în viitor.

5. SPG+

Unul dintre obiectivele declarate ale reformei propuse este continuarea promovării drepturilor omului şi drepturilor de muncă fundamentale, precum şi a principiilor dezvoltării durabile şi bunei guvernanţe, oferindu-se stimulente pentru ca mai multe ţări să se alăture sistemului SPG+. SPG+ este un instrument important pentru promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale omului şi a principiilor dezvoltării durabile.

Realitatea este totuşi că, din cei 15 beneficiari câţi există în prezent, foarte puţini vor continua să fie eligibili în cazul în care criteriile propuse pentru regimul general sunt menţinute, fie pentru că aceste ţări au semnat un acord de liber schimb cu UE (ţările din America Centrală, Peru şi Columbia), fie pentru că sunt supuse graduării deoarece au devenit ţări cu venituri medii-superioare. Conform calculelor Comisiei, doar trei noi ţări vor fi eligibile dacă îndeplinesc toate criteriile.

Raportorul este de acord cu propunerile Comisiei pentru acest regim special, care cuprinde:

- lista celor 27 de convenţii care trebuie ratificate pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;

- criterii economice, inclusiv pragul de 2% pentru cota de importuri (în loc de 1%) şi menţinerea criteriului diversificării;

- absenţa graduării în cazul produselor;

- absenţa termenelor-limită pentru solicitare;

- un sistem mai transparent de monitorizare şi un mecanism de retragere mai eficace.

Unele dintre amendamente sunt introduse însă pentru a sublinia că nu ar trebui să existe rezerve la convenţiile care s-au dovedit a fi incompatibile cu scopul şi obiectivele lor şi pentru a evidenţia importanţa cooperării cu organismele de supraveghere şi partajarea informaţiilor cu Comisia Europeană.

6. Măsuri de salvgardare

Noul regulament include şi un set de măsuri de salvgardare şi de supraveghere, cum a fost cazul şi în trecut. Procedurile care antrenează aplicarea clauzelor de salvgardare au fost totuşi redefinite, în prezent producătorii din UE având dreptul legal de a solicita o intervenţie, care se va baza pe criteriul prejudiciului minim: „perturbări grave”, mai precis „afectarea situaţiei economice şi/sau financiare” vor fi considerate motive suficiente, în loc de formularea neclară „dificultăţi grave”. Se menţin clauzele de salvgardare pentru anumite textile, pentru sectorul agricol şi al pescuitului, iar pragurile sunt ajustate la pragurile din mecanismul de graduare. Raportorul propune ca domeniul de aplicare al măsurilor speciale de salvgardare pentru textile să fie extins pentru a include toate textilele, nu doar articolele de îmbrăcăminte, şi stabileşte praguri mai stricte pentru aplicarea măsurilor de salvgardare.

7. Procedura de adoptare a deciziilor

Noua propunere legislativă nu numai că face obiectul procedurii legislative ordinare, ci trebuie şi să includă noile dispoziţii privind procedura de adoptare a deciziilor conforme cu Tratatul de la Lisabona, cu referiri la actele de punere în aplicare şi la actele delegate. Se înţelege de la sine că rolul Parlamentului European va fi foarte diferit în cadrul acestui regulament comparativ cu ce s-a întâmplat în trecut şi în ceea ce priveşte deciziile adoptate pe parcursul etapei de punere în aplicare a regulamentului. În termeni generali, Comisia pare să împărtăşească în mare opinia Parlamentului European privind interpretarea tratatului în ceea ce priveşte distincţia dintre cele două proceduri diferite, iar procedura actelor delegate va fi foarte frecventă. Regulamentul privind SPG este însoţit de multe anexe, care vor fi adoptate ca acte delegate. Aceasta se datorează faptului că multe praguri etc. sunt calculate în funcţie de importurile SPG totale, care se schimbă, desigur, de-a lungul timpului şi care, prin urmare, vor trebui adaptate permanent. În acest domeniu, raportul introduce amendamente pentru a clarifica procedura şi pentru a alinia regulamentul la celelalte reglementări ale UE, îndeosebi cele din domeniul salvgardării.

8. Perioada de valabilitate a regulamentului

Comisia propune ca regulamentul să aibă valabilitate nelimitată, fără a menţiona o dată-limită la care acest regulament va trebui reînnoit. Se prevede o revizuire după cinci ani. Dat fiind faptul că este prima dată când regulamentul este adoptat prin procedura legislativă ordinară şi date fiind schimbările majore propuse, se propune introducerea unei durate limitate de zece ani. Aceasta ar reprezenta oricum un progres major faţă de situaţia actuală şi ar oferi operatorilor economici o perioadă suficient de lungă pentru a asigura stabilitatea şi previzibilitatea.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (25.1.2012)

destinat Comisiei pentru comerţ internaţional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate

(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Raportoare pentru aviz: Michèle Striffler

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemul SPG este unul dintre instrumentele comerciale ale UE care sunt esenţiale pentru sprijinirea eforturilor depuse de ţările în curs de dezvoltare în vederea promovării dezvoltării durabile, a reducerii sărăciei şi a asigurării respectării drepturilor omului.

Raportoarea observă că SPG este, înainte de toate, un instrument de dezvoltare şi reaminteşte că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona obligă UE să ţină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare atunci când aplică politici care pot să afecteze ţările în curs de dezvoltare.

Ţările vizate

Noul SPG prezentat de Comisia Europeană nu mai include ţările cu venituri ridicate şi nici cele cu venituri medii superioare. Sunt excluse, aşadar, majoritatea ţărilor din America Latină şi ţări precum Algeria, Africa de Sud, Gabon, Namibia şi majoritatea ţărilor din Insulele Caraibe.

Totodată, economii atât de puternice ca cele ale Indiei, Chinei, Indoneziei şi Thailandei vor fi în continuare eligibile, deşi temporar, pentru aplicarea regimului SPG.

Prin urmare, pare inechitabilă condiţionarea eligibilităţii pentru aplicarea regimului SPG exclusiv pe baza produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor, criteriu care dezavantajează ţările mici în pofida nivelului ridicat al sărăciei înregistrat în acestea.

Comisia ar trebui, aşadar, să analizeze serios posibilitatea utilizării unui ansamblu de indicatori şi de abordări metodologice.

SPG+

Comisia ar trebui să definească exact părţile autorizate să prezinte informaţii suplimentare cu privire la mecanismele de control, să elaboreze un sistem transparent de valori de referinţă (benchmarks), să desfăşoare un studiu de impact clar în materie de drepturi ale omului, adaptând totodată politicile comerciale ale UE astfel încât să asigure protecţia acestor drepturi, şi să ţină mai bine seama de rolul delegaţiilor UE.

O bună guvernanţă fiscală şi combaterea evaziunii fiscale şi a paradisurilor fiscale ar trebui, de asemenea, să constituie noi criterii pentru accesul la SPG+.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerţ internaţional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 9 - primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor ţărilor în curs de dezvoltare care au aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi care se află în stadii similare de dezvoltare economică. Ţările clasificate de Banca Mondială ca având venituri mari sau venituri medii-superioare înregistrează un nivel al veniturilor pe cap de locuitor care le permite să atingă un grad mai înalt de diversificare, fără intervenţia sistemului de preferinţe tarifare, şi includ acele economii care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de dezvoltare, comerciale şi financiare ca restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt într-o fază diferită de dezvoltare economică, cu alte cuvinte nu se află în aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a preveni discriminarea nejustificată, trebuie să fie tratate în mod diferit. În plus, utilizarea preferinţelor tarifare acordate în cadrul sistemului de către ţările cu venituri mari sau medii-superioare măreşte presiunea concurenţială asupra exporturilor din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, prin urmare ar putea impune o povară de nejustificat pentru ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile. Regimul general ia în considerare faptul că nevoile de dezvoltare, financiare şi comerciale se pot schimba şi garantează că acordul rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se modifică.

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor ţărilor în curs de dezvoltare care au aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi care se află în stadii similare de dezvoltare economică. Ţările clasificate de Banca Mondială ca având venituri mari sau venituri medii-superioare şi un indice al dezvoltării umane (IDU) foarte ridicat sau ridicat, înregistrează un nivel al veniturilor pe cap de locuitor şi un nivel al dezvoltării economice care le permite să atingă un grad mai înalt de diversificare, fără intervenţia sistemului de preferinţe tarifare, şi includ acele economii care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de dezvoltare, comerciale şi financiare ca restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt într-o fază diferită de dezvoltare economică, cu alte cuvinte nu se află în aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a preveni discriminarea nejustificată, trebuie să fie tratate în mod diferit. În plus, utilizarea preferinţelor tarifare acordate în cadrul sistemului de către ţările cu venituri mari sau medii-superioare măreşte presiunea concurenţială asupra exporturilor din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, prin urmare ar putea impune o povară de nejustificat pentru ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile. Regimul general ia în considerare faptul că nevoile de dezvoltare, financiare şi comerciale se pot schimba şi garantează că acordul rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se modifică.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Este necesar ca sistemul de preferinţe generalizate să contribuie la o mai bună coerenţă a politicilor interne şi externe ale Uniunii. Având în vedere dispoziţiile interne ale Uniunii privind protecţia animalelor, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe ar trebui acordat ţărilor care acordă o atenţie deosebită dispoziţiilor Uniunii privind bunăstarea animalelor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În anexa II este inclusă o listă a ţărilor eligibile clasificate, potrivit indicelui dezvoltării umane, ca având un nivel al dezvoltării umane scăzut sau mediu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Au fost clasificate de Banca Mondialã ca þãri cu venituri medii-superioare sau cu venituri mari timp de trei ani consecutiv, imediat înainte de actualizarea listei þãrilor beneficiare;

(a) au fost clasificate de Banca Mondială ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu venituri mari şi au fost clasificate, potrivit indicelui dezvoltării umane, ca având un nivel al dezvoltării umane foarte ridicat sau ridicat timp de trei ani consecutiv, imediat înainte de actualizarea listei ţărilor beneficiare;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) au fost clasificate de Banca Mondială ca ţări cu venituri medii-superioare timp de trei ani consecutiv, imediat înainte de actualizarea listei ţărilor beneficiare şi nu sunt considerate ţări vulnerabile din cauza lipsei de diversificare şi a integrării insuficiente în sistemul comercial internaţional, astfel cum este definit în anexa VII;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate în anexa VIII, iar cele mai recente concluzii disponibile din partea organismelor de supraveghere competente nu identifică probleme grave în ceea ce priveşte punerea în aplicare efectivă a acestor convenţii;

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate în anexa VIII, fără rezerve şi fără declaraţii interpretative incompatibile cu obiectivele convenţiilor respective, iar cele mai recente concluzii disponibile din partea organismelor de supraveghere competente nu identifică probleme grave în ceea ce priveşte punerea în aplicare efectivă a acestor convenţii;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Þara solicitantã prezintã cererea sa Comisiei, în scris. Cererea trebuie sã furnizeze informaþii complete privind ratificarea convenþiilor enumerate în anexa VIII ºi sã cuprindã angajamentele ferme prevãzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) ºi (e).

(2) Ţara solicitantă prezintă cererea sa Comisiei, în scris. Cererea trebuie să furnizeze informaţii complete privind ratificarea şi punerea în aplicare efectivă a convenţiilor enumerate în anexa VIII şi să cuprindă angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi (e).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Decizia Comisiei privind eligibilitatea iniţială se bazează pe concluziile şi recomandările organismelor de supraveghere competente şi pe informaţiile furnizate eventual de părţi terţe, inclusiv de societatea civilă şi de sindicate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia comunicã þãrii solicitante orice decizie luatã în conformitate cu alineatele (4) ºi (5). Atunci când unei þãri i se acordã regimul special de încurajare, aceasta este informatã cu privire la data la care respectiva decizie intrã în vigoare.

(7) Comisia comunică ţării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatele (4) şi (5) şi publică un anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care îşi anunţă şi îşi motivează decizia. Atunci când unei ţări i se acordă regimul special de încurajare, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia stabileşte un sistem clar de valori de referinţă pentru a monitoriza progresele realizate în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, inclusiv respectarea bunăstării animalelor, şi buna guvernanţă, inclusiv buna guvernanţă fiscală, şi realizează un studiu de impact asupra situaţiei drepturilor omului având ca obiect ţările care beneficiază de SPG+.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) informaţii şi o evaluare generală privind progresele realizate de ţările beneficiare ale SPG+ în vederea atingerii valorilor de referinţă stabilite de Comisie, inclusiv, eventual, identificarea tuturor cazurilor de încălcare gravă şi persistentă a drepturilor omului, de fraudă şi de corupţie;

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) informaţii referitoare la programele Biroului ONU pentru combaterea drogurilor şi a criminalităţii care privesc acordarea de asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva corupţiei, în special a sistemelor de prevenire a corupţiei şi a măsurilor de combatere a corupţiei legate de promovarea transparenţei, a integrităţii, a obligaţiei de raportare şi a strategiilor naţionale de combatere a corupţiei, în conformitate cu articolul 5 din convenţia menţionată.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul în care constatãrile Comisiei nu justificã retragerea temporarã, aceasta adoptã o decizie de închidere a procedurii de retragere temporarã, în conformitate cu procedura de consultare prevãzutã la articolul 38 alineatul (2).

(8) În cazul în care constatările Comisiei nu justifică retragerea temporară, aceasta adoptă o decizie de închidere a procedurii de retragere temporară, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 38 alineatul (2). Decizia se motivează corespunzător pe baza dovezilor primite şi se publică imediat.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) încălcarea gravă şi sistematică a principiilor definite de convenţiile enumerate în partea A din anexa VIII;

(a) încălcarea principiilor definite de convenţiile enumerate în partea A din anexa VIII, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2a);

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) încălcarea gravă şi sistematică a legislaţiei Uniunii Europene privind protecţia animalelor în timpul transportului sau al sacrificării.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia acceptă, în scopul unei analize, informaţiile furnizate de Parlamentul European sau de alte părţi terţe, inclusiv de sindicate sau de societatea civilă, cu privire la o presupusă încălcare a articolului 19 alineatul (1).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sã anunþe cã Comisia va monitoriza ºi va evalua situaþia din þara beneficiarã în cauzã timp de ºase luni de la data publicãrii respectivului aviz.

(b) să prezinte măsurile pe care ţara beneficiară trebuie să le ia pentru a se conforma dispoziţiilor de la articolul 19 alineatul (1); să anunţe că Comisia va monitoriza şi va evalua situaţia din ţara beneficiară în cauză timp de şase luni de la data publicării respectivului aviz.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În cazul în care constatãrile Comisiei nu justificã retragerea temporarã, Comisia adoptã o decizie de închidere a procedurii de retragere temporarã, în conformitate cu procedura de consultare menþionatã la articolul 38 alineatul (2).

(9) În cazul în care constatările Comisiei nu justifică retragerea temporară, Comisia adoptă o decizie de închidere a procedurii de retragere temporară, în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 38 alineatul (2). Decizia se motivează corespunzător pe baza dovezilor primite şi se publică imediat.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cazul în care Comisia considerã cã retragerea temporarã este justificatã de constatãrile sale, pentru motivele menþionate la alineatul (1), ea este împuternicitã, conform articolului 36, sã adopte acte delegate de modificare a anexei II, a anexei III sau a anexei IV, dupã caz, în vederea retragerii temporare a tarifelor preferenþiale prevãzute la articolul 1 alineatul (2).

(10) În cazul în care Comisia consideră că retragerea temporară este justificată de constatările sale, pentru motivele menţionate la alineatul (1), ea este împuternicită, conform articolului 36, să adopte acte delegate de modificare a anexei II, a anexei III sau a anexei IV, după caz, în vederea retragerii temporare a tarifelor preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2). Decizia se motivează corespunzător pe baza dovezilor primite şi se publică imediat.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B - punctul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

27a. Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în ceea ce priveşte conservarea şi gestionarea stocurilor de peşti anadromi şi a stocurilor de peşti mari migratori.

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul de preferinţe tarifare generalizate

Referinţe

COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

INTA

7.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

DEVE

7.6.2011

 

 

 

Examinare în comisie

5.12.2011

 

 

 

Data adoptării

25.1.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Santiago Fisas Ayxela, Niccolò Rinaldi, Patrizia Toia


PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul de preferinţe tarifare generalizate

Referinţe

COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)

Data prezentării la PE

10.5.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

INTA

7.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

DEVE

7.6.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Christofer Fjellner

21.6.2011

 

 

 

Examinare în comisie

12.7.2011

11.10.2011

20.12.2011

25.1.2012

Data adoptării

1.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

6

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Simon Busuttil, Jürgen Klute, Claudio Morganti

Data depunerii

9.3.2012

Ultima actualizare: 26 aprilie 2012Notă juridică