Förfarande : 2012/2006(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0062/2012

Ingivna texter :

A7-0062/2012

Debatter :

PV 28/03/2012 - 22
CRE 28/03/2012 - 22

Omröstningar :

PV 29/03/2012 - 9.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0109

BETÄNKANDE     
PDF 504kWORD 756k
22 mars 2012
PE 483.663v03-00 A7-0062/2012

om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2013

(2012/2006(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2013

(2012/2006(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artikel 31,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2012 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2013 – avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X(3),

–   med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2013,

–   med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 12 mars 2012 i enlighet med artiklarna 23.7 och 79.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättade i enlighet med artikel 79.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 79 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0062/2012), och av följande skäl:

A. Taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för unionens budget för 2013 är 9 181 miljoner EUR i löpande priser(4).

B.  Kroatiens anslutning kommer att påverka parlamentets budget för 2013 när det gäller medel för nya ledamöter och personalrekrytering.

C. I en tid med tunga bördor till följd av statsskulder och återhållsamhet i samband med pågående insatser för att konsolidera nationella budgetar, bör parlamentet uppvisa budgetansvar och egen återhållsamhet med beaktande av skrivelsen av den 23 januari 2012 från kommissionsledamot Lewandowski till ordförandena för EU-institutionerna.

D. Det är av särskild vikt att budgetutskottet och presidiet fortsätter med ett utökat samarbete under hela budgetförfarandet enligt artiklarna 23 och 79 i parlamentets arbetsordning.

E.  Parlamentets behörighet att i kammaren anta budgetberäkningen och den slutliga budgeten kommer att bibehållas fullt ut i enlighet med fördraget och arbetsordningen.

F.  Ett inledande och ett ordinarie förlikningssammanträde mellan presidiets och budgetutskottets delegationer ägde rum den 6 och 13 mars 2012.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.  Europaparlamentet välkomnar det goda samarbetet mellan presidiet och budgetutskottet under det pågående budgetförfarandet och den överenskommelse som nåddes vid förlikningssammanträdet den 13 mars 2012.

2.  Europaparlamentet anser att parlamentets arbetsorter bör begränsas till ett enda säte för ledamöter och tjänstemän. Parlamentet uppmanar rådet att beakta de krav som parlamentet och EU-medborgarna har fört fram vid flera tillfällen om behovet av att fastställa ett enda säte för ledamöter och tjänstemän, ett krav som upprepas i punkt 7 i Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2013, övriga avsnitt(5).

3.  Europaparlamentet noterar att nivån på det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2013 års budget, enligt generalsekreterarens förslag i dennes rapport till presidiet, uppgår till 1 768 731 441 EUR. Den föreslagna ökningen är 2,96 procent jämfört med budgeten för 2012.

4.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts för att lägga fram en realistisk budgetberäkning och konstaterar att presidiet är berett att besluta om större besparingar än den ursprungliga nivå som föreslagits i generalsekreterarens rapport. Parlamentet betonar att målet för alla budgetförhandlingar bör vara att uppnå största möjliga effektivitet. Enligt den överenskommelse som nåddes mellan presidiet och budgetutskottet vid förlikningssammanträdet den 13 mars 2012 fastställs totalbeloppet för förslaget till budgetberäkning för 2013 till 1 759 391 671 EUR vilket motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med 2012 års budget, exklusive kostnaderna för Kroatiens anslutning. Parlamentet insisterar dessutom på behovet av strikt budgetkontroll, ett nära samarbete med budgetutskottet och ett fastställande av ytterligare möjliga besparingar under detta budgetförfarande.

Specifika frågor

5.  Europaparlamentet välkomnar de föreslagna besparingarna i samband med tjänstemännens resor och omfördelningar i tjänsteförteckningen.

6.  Europaparlamentet välkomnar de föreslagna besparingarna på cirka 3,5 miljoner EUR när det gäller assistentstödet till ledamöterna i generalsekreterarens rapport till presidieledamöterna om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret 2013. Parlamentet noterar att dessa besparingar tar hänsyn till utgiftsutfallet för denna budgetpost 2011.

7.  Europaparlamentet noterar planerna för en informationskampanj inför valet 2014, och begär att i god tid få mer information om detta.

8.  Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens initiativ från 2011 att föreslå en omorganisation av översättnings- och tolkningstjänsterna. Parlamentet anser att detta initiativ kommer att leda till betydande besparingar i 2012 års budget och uppmanar till en fortsättning av detta initiativ 2013. Parlamentet försvarar dock principen om flerspråkighet och betonar att Europaparlamentet är unikt när det gäller behov av tolkning och översättning. Parlamentet framhåller dessutom vikten av interinstitutionellt samarbete på detta område.

9.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att lägga fram en oberoende utvärdering av parlamentets budget i syfte att finna besparingar i alla budgetposter och överlämna denna utvärdering till budgetutskottet senast i september 2012. Parlamentet påminner i detta hänseende generalsekreteraren och presidiet om sin begäran om en uppdatering av generalsekreterarens rapport till presidiet från 2002 om kostnaderna för att behålla de tre arbetsorterna. Parlamentet påminner dessutom generalsekreteraren och presidiet om sin begäran om att det ska inrättas en arbetsgrupp så snart som möjligt. Parlamentet anser att denna grupp bland annat bör diskutera slutsatserna i den begärda rapporten om ledamöternas resor, som ska läggas fram senast den 31 mars 2012, resultaten från en jämförande studie med budgetarna för ett representativt urval av medlemsstatsparlament och med budgeten för Förenta staternas kongress samt finansieringen av fastighetspolitiken. Parlamentet påminner om att gruppens slutsatser bör genomföras snarast.

10. Europaparlamentet begär en rapport om de besparingar som uppnåtts under genomförandet av 2012 års budget, i linje med de uppmaningar till besparingar som uttrycktes i dess ståndpunkt av den 26 oktober 2011 om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt(6). Parlamentet väntar sig att denna rapport kommer att översändas till budgetutskottet senast den 31 augusti 2013.

11. Europaparlamentet framhåller sin beredvillighet att aktivt bidra till att bibehålla budgetdisciplin genom att frysa alla budgetposter för resor och att inte indexera några av ledamöternas individuella ersättningar fram till slutet av valperioden.

12. Europaparlamentet noterar ledamöternas ökade arbetsinsats i fråga om ärenden som inte berör lagstiftning enligt vad som anges i arbetsordningen, ett arbete som tar stora delar av parlamentets och övriga EU-institutioners resurser i anspråk. Parlamentet uppmanar presidiet och generalsekreteraren att analysera detta faktum innan parlamentets budget för 2013 antas, och att lägga fram alternativ för hur denna ökade börda kan minskas.

13. Europaparlamentet anser att en ytterligare omorganisation av parlamentets arbetsmetoder bör övervägas. Parlamentet upprepar att stora besparingar skulle kunna göras om Europaparlamentet får ett enda säte. Parlamentet betonar att Europaparlamentet borde ha rätt att fatta beslut om sina egna arbetsformer. Generalsekreteraren uppmanas att genomföra en eventuell översyn av kalendern för utskottssammanträden och delegationsresor. Dessutom uppmanas generalsekreteraren att undersöka eventuella ytterligare möjligheter till besparingar när det gäller delegationerna. Om sådana förändringar kan genomföras 2012, begär parlamentet att administrationen tillhandahåller budgetutskottet en förteckning över besparingar som åstadkommits under 2012 inom dessa områden.

14. Europaparlamentet noterar den höga nivån på de anslag som föreslagits för en fortsättning av den fleråriga IKT-strategin. Parlamentet inser att det kan ta flera år för pågående projekt att slutföras. Parlamentet välkomnar lanseringen av e-utskottsprogrammet. Parlamentet har förstått att ett pilotprojekt för e-sammanträdesprogrammet för närvarande är på gång. Parlamentet begär ytterligare information om de eventuella kostnaderna för detta program och när det kommer att genomföras till fullo. Parlamentet begär att en kostnads-nyttoanalys av projektet med papperslösa sammanträden ska läggas fram inför budgetutskottet. Parlamentet uppmanar sin administration att fortsätta de åtgärder som kommer att göra det möjligt för ledamöterna att använda effektiva verktyg baserade på ny teknik och ge ett effektivare stöd åt lagstiftningsprocessen, särskilt genom att kunskapshanteringssystemet förverkligas. Av samma skäl uppmanar parlamentet till en ökad användning av videokonferenser, vilket skulle bidra till en ytterligare minskning av resekostnaderna för såväl ledamöter som personal.

15. Europaparlamentet noterar att man genom inrättande av ett direktorat för demokratistöd söker förstärka samverkanseffekterna mellan de olika tjänster inom förvaltningen som sysslar med demokratifrågor. Parlamentet förväntar sig att det beslut som fattats kommer att göra organisationen av tjänsterna mer transparent, samstämmig och ändamålsenlig. Parlamentet insisterar på att denna omorganisation av tjänsterna måste var budgetneutral.

16. Europaparlamentet noterar de villkor som fastställs i förordningen om finansieringen av politiska partier(7). Parlamentet är oroat över att ”de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen” inte respekteras till fullo. Parlamentet insisterar på att Europaparlamentet endast ska bevilja medel till de partier som till fullo försvarar såväl de principer som EU grundar sig på som stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet begär därför att reglerna omarbetas i enlighet med detta.

17. Med beaktande av utfallsnivåerna under 2011 och 2010 och de budgetbegränsningar som krävs i dessa kristider anser Europaparlamentet att alla anslag till utgifter för representation för budgetåret 2013 bör frysas och hållas under strikt kontroll.

18. Europaparlamentet noterar att enligt den överenskommelse som nåddes vid förlikningssammanträdet mellan presidiet och budgetutskottet ska reserven för prioriterade projekt under utveckling (kapitel 10 6) på tre miljoner EUR tas ur budgetberäkningen.

19. Europaparlamentet noterar att den anslagsnivå som föreslagits i det preliminära förslaget till budgetberäkning för EMAS-reserven avsevärt höjts jämfört med 2012 års nivå. Parlamentet begär en detaljerad förklaring till denna höjning senast i augusti 2012.

Fastigheter

20. Europaparlamentet är medvetet om att KAD-projektet är ett betydande åtagande för parlamentet som syftar till att rationalisera parlamentets administration i Luxemburg för att uppnå samverkansfördelar. Parlamentet är oroat över att ytterligare projektförseningar skulle kunna leda till avsevärt högre kostnader. Parlamentet begär därför uppdaterad information som specificerar tidsplanen för projektet fram till dess slutförande (planerat till senast 2017), utvecklingen av de uppskattade kostnaderna för KAD I- och KAD II-projektet sedan 2008 jämfört med de ursprungliga beräkningarna, arbetets framåtskridande med projektet och alla oförutsedda nya händelser, vilka ska meddelas budgetutskottet så snart som möjligt. Parlamentet anser att man vid varje inrättande av nya tjänster som är specifika för projektet ska sträva efter att hitta rätt balans mellan tjänster som är begränsade till projektets varaktighet och tjänster som planeras bli permanenta. Parlamentet framhäver vidare behovet av att ta hänsyn till ändringar och insisterar på att bli rådfrågat före varje beslut om ökad finansiering av projektet och inrättande av nya tjänster.

21. Europaparlamentet välkomnar översynen av de beräknade driftskostnaderna för Europeiska historiens hus. Parlamentet noterar att 2013 års budget kommer att känna av en betydande ökning av dess finansiering med tanke på att öppnandet är planerat till 2014. Parlamentet är oroat över de uppskattade utvecklingskostnaderna och begär därför att man strikt håller sig till minimikostnaderna och att beloppen i beräkningen inte överskrids. Parlamentet bör leta efter andra möjliga finansieringskällor än sin egen budget. Dessutom förväntar sig parlamentet, med hänvisning till ett brev från Europeiska kommissionens ordförande av den 28 september 2011, att ett konkret avtal om samfinansiering av driftskostnaderna kommer att undertecknas senast i augusti 2013.

22. Europaparlamentet noterar att man i det preliminära förslaget till budgetberäkning begär en 22-procentig ökning jämfört med 2012 för genomförandet av förstärkt underhåll. Parlamentet begär fler upplysningar från generalsekreteraren när det gäller detta och hur de föreslagna anslagen kommer att användas. Parlamentet förstår att vissa fastigheter behöver renoveras. Parlamentet begär dock mer detaljerad information om tider och kostnader när det gäller renoveringar.

o

o         o

23. Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2013.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2012)0050.

(4)

Utgiftstaket för rubrik 5 inbegriper personalens avgifter till pensionssystemet.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2012)0050.

(6)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0461.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).


BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

Europeiska gemenskapernas bidrag till finansieringen av Europaparlamentets

utgifter för budgetåret 2013

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

1 759 391 671

Egna inkomster

146 607 091

Bidrag

1 612 784 580

INKOMSTER

Avdel-ningKapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

 

4

 

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

 

 

 

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

 

 

 

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

65 727 926

63 103 216

59 911 584,97

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

8 927.87

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

8 437 391

8 130 225

7 651 055.76

 

 

Kapitel 4 0 — Totalt

74 165 317

71 233 441

67 571 568,60

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

62 096 836

63 032 588

59 587 394,69

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 134 938

9 134 938

19 412 415,58

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

10 000

0,00

 

 

Kapitel 4 1 — Totalt

71 241 774

72 177 526

78 999 810,27

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 2 1

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

35 042,83

 

Kapitel 4 2 — Totalt

p.m.

p.m.

35 042.83

 

 

Avdelning 4 — Totalt

145 407 091

143 410 967

146 606 421,70

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

 

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

 

 

 

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

 

 

 

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

100 807,15

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

21 781,92

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

118 893,21

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

234 062,89

 

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

475 545,17

5 1

HYRESINKOMSTER

 

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

 

 

 

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 865 007,33

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 607,76

 

Kapitel 5 1 — Totalt

p.m.

p.m.

1 867 615,09

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

 

 

 

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

1.200.000

1.200.000

1 241 174,39

 

Kapitel 5 2 — Totalt

1.200.000

1.200.000

1 241 174,39

5 5

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

 

 

 

5 5 0

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 729 663,53

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

4 112 861,49

 

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

7 842 525,02

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

 

 

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 187 113,18

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 735 433,48

 

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

3 922 546,66

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

 

 

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

122 499,40

 

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

p.m.

122 499,40

 

 

Avdelning 5 — Totalt

1 200 000

1 200 000

15 471 905,73

6

 

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

 

 

 

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

 

 

 

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

 

 

 

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

9 584 345,17

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

0,00

 

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

9 584 345,17

 

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

9 584 345,17

9

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

1 630 759,36

 

Kapitel 9 0 — Totalt

p.m.

p.m.

1 630 759,36

 

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

1 630 759,36

 

 

TOTALSUMMA

146 607 091

144 610 967

173 293 431,96

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2013 och 2012) och genomförande (2011)

Avdel-ningKapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

 

1

 

1 0

 

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

 

LEDAMÖTER

209 597 304

197 362 360

195 411 480

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

591 596 397

576 721 497

540 454 419

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

116 219 399

112 763 320

118 800 097

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

19 079 850

17 926 450

14 489 624

 

 

Avdelning 1 — Totalt

936 492 950

904 773 627

869 155 619

 

2

 

 

2 0

 

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH

DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

214 295 000

210 520 856

195 529 891

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

130 488 500

129 855 624

117 290 772

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

14 632 000

14 570 000

9 652 197

 

Avdelning 2 — Totalt

359 415 500

354 946 480

322 472 860

 

3

 

 

3 0

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

37 580 010

38 072 350

32 807 760

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

134 254 011

111 117 836

92 059 312

 

 

Avdelning 3 — Totalt

171 834 021

149 190 186

124 867 072

 

 

4

 

 

4 0

 

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

92 944 200

88 215 000

83 078 152

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

187 345 000

190 840 175

170 564 354

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

360 000

360 000

340 000

 

 

Avdelning 4 — Totalt

280 649 200

279 415 175

253 982 506

 

 

10

 

10 0

 

 

ÖVRIGA UTGIFTER

 

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

14 118 481

0

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 000 000

15 374 172

0

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

p.m.

0

10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

p.m.

p.m.

0

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-RESERV

1 000 000

50 000

0

 

Avdelning 10 — Totalt

11 000 000

29 542 653

0

 

TOTALSUMMA

1 759 391 671

1 717 868 121

570 478 058

Inkomster — Egna inkomster

Avdelning 4 — Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionssorgan

Kapitel 4 0 — Skatter och diverse avdrag

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

65 727 926

63 103 216

59 911 584,97

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

8 927,87

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft till och med den 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

8 437 391

8 130 225

7 651 055,76

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

62 096 836

63 032 588

59 587 394,69

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

9 134 938

9 134 938

19 412 415,58

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

10 000

10 000

0,00

Kapitel 4 2 — Övriga avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 2 1 — Avgifter från parlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

35 042,83

Anmärkningar

De bestämmelser som avser kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — Inkomster från institutionens administration

Kapitel 5 0 — Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

100 807,15

Anmärkningar

Under denna punkt upptas inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som tillhör institutionen.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

21 781,92

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

118 893,21

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

234 062,89

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 j i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — Hyresinkomster

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

1 865 007,33

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

2 607,76

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

1 200 000

1 200 000

1 241 174,39

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

3 729 663,53

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

4 112 861,49

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

1 187 113,18

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 f i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 c i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

2 735 433,48

Kapitel 5 8 — Diverse ersättningar

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

122 499,40

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 h i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal och gemenskapsprogram

Kapitel 6 6 — Andra bidrag och återbetalningar

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

9 584 345,17

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,00

Avdelning 9 — Diverse inkomster

Kapitel 9 0 — Diverse inkomster

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Sifferuppgifter

Budget 2013

Budget 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

1 630 759,36

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — utgifter

Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen

Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

72 610 000

69 880 000

67 373 853,88

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 0 4

73 743 140

64 203 310

69 748 956,88

10 0

 

11 326 466

0,—

Totalt

73 743 140

75 529 776

69 748 956,88

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

En del av anslaget är avsett att beakta minskningar av utgifterna för resor till följd av parlamentets resolution av den 10 maj 2011 (EUT L 250, 27.9.2011, s. 3) om att använda bonuspoäng från flygningar i samband med tjänsteresor för att köpa flygbiljetter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 0 5

5 154 639

4 448 082

4 572 202,03

10 0

 

792 015

 

Totalt

5 154 639

5 240 097

4 572 202,03

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 0 6

39 388 525

39 275 428

37 843 364,12

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Denna ersättning ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 0 7

184 000

181 000

173 699,85

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 1 0

2 769 000

3 322 540

1 269 237,26

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt artikel 21 och bilaga IV (övergångstillämpning under 18 månader efter den sjätte valperiodens slut).

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Detta anslag är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 140 000 EUR.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 1 2

384 000

384 000

273 154,56

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 2

800 000

490 000

747 314,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 3 0

10 818 000

11 084 000

9 924 539,99

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 14 och 28.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 49, 50 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 3 1

395 000

418 000

343 741,07

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 15.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 51–57 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 3 2

2 820 000

2 930 000

2 695 823,19

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 17.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 58–60 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 3 3

31 000

46 000

65 674,62

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 0 5

500 000

700 000

379 918,51

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Artikel 1 0 9 — Preliminärt anslag

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Kapitel 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

585 792 997

569 732 297

535 880 699,27

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

 Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

 Schablonersättningar för övertid.

 Diverse ersättningar och bidrag.

 Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

 Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Detta anslag är också avsett att täcka försäkringspremier avseende «olycksfall i samband med idrottsutövning» för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

En del av anslagen ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder och med fördjupade kunskaper av funktionshindrades rättigheter och politik mot diskriminering, som ett led i genomförandet av den handlingsplan (2009–2013) för främjande av jämställdhet och mångfald inom Europaparlamentets generalsekretariat som antagits genom presidiets beslut (PE413.568/BUR) i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. En årsrapport ska utarbetas om hur anslagen har använts för detta ändamål.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 800 000 EUR.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 2 0 2

400 000

455 200

230 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 2 0 4

4 460 000

5 035 000

2 725 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

 Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

 Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

 Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

 Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

 Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 2 2 0

391 400

402 000

447 800,15

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som

 står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

 innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 2 2 2

552 000

1 097 000

1 170 919,22

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller förordningarna (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och (EG, Euratom) nr 1748/2002.

 Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

 Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Rättsliga grunder

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Artikel 1 2 4 — Preliminärt anslag

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättsliga grunder

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

Kapitel 1 4 — Övrig personal och externa tjänster

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

38 500 000

36 848 800

30 538 390,72

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

 Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

 Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

En del av anslagen ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder och med fördjupade kunskaper av funktionshindrades rättigheter och politik mot diskriminering, som ett led i genomförandet av den handlingsplan (2009–2013) för främjande av jämställdhet och mångfald inom Europaparlamentets generalsekretariat som antagits genom presidiets beslut (PE413.568/BUR) i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. En årsrapport ska utarbetas om hur anslagen har använts för detta ändamål.

Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 3 500 EUR.

Punkt 1 4 0 2 — Konferenstolkar

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 4 0 2

53 000 000

53 000 000

56 964 283,06

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Avtal om extraanställda konferenstolkar.

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter inom ramen för det interinstitutionella samarbetet:

 Ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar inkallade av parlamentet till möten som organiseras av parlamentet eller av andra institutioner och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar inte har möjlighet att tjänstgöra.

 Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

 Tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar.

 Resekostnader och traktamenten knutna till tjänster som i samband med internationellt samarbete tillhandahålls parlamentet av tolkar som är anställda av internationella institutioner.

 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 4 0 4

8 097 950

7 961 520

5 973 048,23

Anmärkningar

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer (presidiets beslut av den 7 mars 2005).

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet (presidiets beslut av den 4 maj 2009).

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 1 februari 2006).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Traktamenten och utgifter för resor i början och slutet av praktikperioden för praktikanterna.

 Olycksfalls- och sjukförsäkring för praktikanterna under praktikperioden.

 Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

 Utgifterna i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

 Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

 Utgifterna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 20.8 i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 4 0 6

447 449

1 200 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets arbetsordning.

Artikel 1 4 2 — Externa tjänster

Punkt 1 4 2 0— Externa tjänster

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 4 2 0

15 800 000

13 370 000

24 987 456,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 2 2 — Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 4 2 2

374 000

383 000

336 918,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning och som syftar till att främja det interinstitutionella samarbetet på språkområdet.

 Utgifter för publikationer, informationsverksamhet och pr-verksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor på språkområdet.

Artikel 1 4 4 — Preliminärt anslag

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättsliga grunder

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Kapitel 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 1 0

378 850

402 775

270 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

 Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 1 2

4 750 000

4 400 000

3 913 224,64

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 3 0

718 000

711 500

544 095,05

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

 tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

 Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

 Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 8 000 EUR.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 3 1

1 000 000

996 000

512 344,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 3 2

305 000

310 400

293 375,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 800 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 5 0

1 285 000

1 135 000

1 006 583,27

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 5 2

3 960 000

3 960 000

2 600 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 2 000 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Daghemmet och kontrakterade daghem

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 6 5 4

6 683 000

6 010 775

5 350 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Det inkomstbelopp från föräldraavgifter som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 2 200 000 EUR.

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa

Artikel 2 0 0 — Fastigheter

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 0

33 032 000

34 131 999

29 166 071,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 1

16 141 000

25 910 000

3 867 436,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 3

p.m.

p.m.

31 412 520,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 5

7 213 000

6 995 000

5 177 752,52

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 7

39 459 000

33 625 000

23 514 945,21

10 0

 

2 000 000

 

Totalt

39 459 000

35 625 000

23 514 945,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 0 8

4 210 000

5 100 000

2 849 962,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

 förvaltning och hantering av avfall,

 obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

 tekniska biblioteket,

 förvaltningsstöd (Building Helpdesk),

 förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

 övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande fastigheter

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 2 2

57 264 000

46 965 000

43 815 032,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 2 4

18 975 000

18 435 000

18 590 859,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 82 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 0 2 6

37 010 000

38 405 857

36 279 709,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i Europeiska unionen samt kontoren i tredjeländerna.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

991 000

953 000

855 600,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Kapitel 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

33 016 000

37 392 000

32 309 241,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 152 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

68 587 000

62 933 000

60 263 388,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

Det ska också täcka parlamentets del av kostnaderna för rådgivningstjänsten för det nya löneutbetalningssystemet för personalen (NAP) som inrättats genom en överenskommelse mellan institutionerna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 458 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

3 232 500

3 277 500

3 140 618,19

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av institutionens lösa egendom.

När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärv av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

19 585 000

19 983 124

15 734 462,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

 diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv.,

 utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

 specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

 ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 205 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Fordon

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

6 068 000

6 270 000

5 843 061,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 175 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Löpande administrativa utgifter

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 339 500

2 608 000

1 904 200,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

75 000

170 000

324 549,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 714 000

1 314 000

1 316 614,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter som domstolen, tribunalen, Europeiska unionens personaldomstol eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

 Utgifter för advokatbistånd i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

 Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

 Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder som anges i artikel 8.3 i budgetförordningen.

 Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 69 och 70 i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 5 — Telekommunikationer

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

7 421 000

7 441 000

4 612 355,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nätverk för dataöverföring mellan de tre arbetsorterna, datorcentralerna och informationsbyråerna samt för abonnemang och kommunikationsavgifter (fast och mobil telefoni, television).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

357 000

352 500

269 919,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 100 000

950 000

686 445,84

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 40 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

561 500

784 500

538 111,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer och flyttkarlar, läkare och vårdpersonal samt tekniker.

 Diverse utgifter för drift och förvaltning samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

 Diverse inköp i samband med Emas verksamheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 064 000

950 000

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med handlingsplanen från gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas-handlingsplanen) som antagits av presidiet.

Avdelning 3 — Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

Kapitel 3 0 — Sammanträden och konferenser

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

28 616 000

29 070 000

25 950 467,44

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionerna, utlånade nationella experter eller praktikanter mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 361 350

1 361 350

964 092,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

 Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

 Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

 Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 och/eller 25 år.

 Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

 Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

 Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

 Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 600 000

2 600 000

2 594 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 405 000

1 396 000

1 060 451,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

 Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

 Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 3 0 4 3 — Diverse utgifter för anordnande av möten i parlamentariska församlingar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 473 000

1 562 000

596 075,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka i synnerhet utgifter, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av möten i

– den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, den parlamentariska församlingen Euronest samt deras organ,

– den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium, samt Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget,

– de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och WTO-delegationerna samt organisationsutgifter i samband med sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

2 124 660

2 083 000

1 642 673,41

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med parlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

11 530 000

11 420 000

7 590 304,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ och för administration, bland annat för förverkligandet av ”Den europeiska historiens hus”.

 Utgifter för utvärdering av studierna och medverkan av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i vetenskapliga organ.

 Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till parlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten samt till studie- och arbetsgrupper.

 Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning samt arkivering

Punkt 3 2 2 0 — Utgifter för dokumentation och bibliotek

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

4 927 111

4 516 686

4 064 806,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.

 Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

 Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

 Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

 Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Europaparlamentet åtagit sig inom ramen för internationellt och/eller interinstitutionellt samarbete.

 Inköp eller hyra av särskilt materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och underhåll av detta materiel och dessa system.

 Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system för kvalitetsförvaltning etc.

 Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.

 Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden (nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).

 Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Ett anslag på 10 000 EUR får användas för att täcka utgifter för resor, uppehälle och logi för författare som bjuds in för att presentera sitt arbete för Europaparlamentets ledamöters bokklubb.

Punkt 3 2 2 2 — Utgifter för arkivsamlingar

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 965 000

1 932 500

1 799 861,29

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt de tillämpningsföreskrifter som antagits inom Europaparlamentet.

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.

Bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet som antogs av presidiet den 4 juli 2011.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster för arkivering, exempelvis för

 överföring av arkivsamlingar på olika medier (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt inköp, hyra, underhåll och reparationer av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk, böcker, tidskrifter) och tillhörande externa tjänster,

 kostnader för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.),

 kostnader för extern verksamhet för att förvärva primära arkivkällor (vittnesmål som erhållits genom journalisters och/eller historikers och/eller arkivariers arbete) eller sekundära arkivkällor (dokument på alla typer av medier).

Detta anslag ska också täcka utgifter för att behandla det arkivmaterial som parlamentsledamöterna har byggt upp under sin mandatperiod.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 3 2 3 — Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

750 000

535 000

467 352,77

Anmärkningar

Slutsatser från konferensen för EU:s talmän i Köpenhamn 2006 och Bratislava 2007.

Presidiets beslut av den 18 juni 2007.

Berört geografiskt område: länder utanför Europeiska unionen, med undantag för kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament från tredjeländer samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier och till att främja parlamentens användning av ny informations- och kommunikationsteknik.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

4 000 000

5 056 000

3 703 321,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

5 175 000

4 760 000

5 456 313,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

 Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivnings- och översättningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 30 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

23 755 900

21 626 000

17 629 067,94

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

3 916 000

3 600 000

2 472 062,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

29 996 000

28 940 000

27 197 373,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP). Det ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare. Antalet deltagare i ett besök kan variera mellan minst 10 och högst 110.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

6 830 300

3 696 650

1 992 279,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, exempelvis Sacharovpriset, gemensamma möten mellan unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina samt Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.

 Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

 Åtgärder till stöd för flerspråkighet såsom seminarier och konferenser, möten med tolkutbildare, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och tolkyrket, insatser och åtgärder som genomförs som en del av det interinstitutionella och internationella samarbetet samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

 Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifterna för tjänsteresor för dess medlemmar.

Detta anslag ska även täcka utgifterna i samband med organisationen av dessa verksamheter, bland annat utgifter för tillhandahållande av tjänster samt för mat och dryck.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för inbjudan av journalister till parlamentets verksamheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

8 000 000

8 500 000

7 897 416,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

En utvärdering av prototypen kommer att göras. I denna utvärdering måste man beakta innehållet och kostnaden för projektet, inklusive strukturerna och nivån för de politiska gruppernas deltagande och fastställandet av programmens innehåll.

Punkt 3 2 4 7 — Europeiska historiens hus

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

11 700 000

 

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 000 EUR.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audivisuell information

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

20 133 700

14 760 000

11 105 032,67

Anmärkningar

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

 Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

 Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

475 000

675 000

167 659,36

Anmärkningar

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001). Berört geografiskt område: länder i Europeiska unionen samt kandidatländer och länder som ännu inte har fått status av kandidatland.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

 Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

 Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen www.ipex.eu, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1 100 000

1 100 000

516 459,84

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, diverse småutgifter.) för Europaparlamentets informationskontor.

Avdelning 4 — Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

Kapitel 4 0 — Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

58 750 000

57 165 000

54 692 881,35

Anmärkningar

Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 30 juni 2003, senast ändrade den 26 september 2011.

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

 sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

 utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50.000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

21 794 200

18 900 000

17 289 881,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

12 400 000

12 150 000

11 095 390,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

Kapitel 4 2 — Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

Punkt 4 2 2 0 — Assistentstöd till ledamöterna

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

186 845 000

190 340 175

170 564 354,10

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5a och 125 till 139.

Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 400 000 EUR.

Punkt 4 2 2 2 — Växelkursskillnader

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

500 000

500 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Kapitel 4 4 — Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

200 000

200 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Sifferuppgifter

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

160 000

160 000

140 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Avdelning 10 — Övriga utgifter

Kapitel 10 0 — Preliminära anslag

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 0

p.m.

14 118 481

0,—

Anmärkningar

Kapitel 10 1 — Reserv för oförutsedda utgifter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 1

10 000 000

15 374 172

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

Kapitel 10 3 — Reserv för utvidgningen

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 3

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 4

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — Preliminära anslag för fastigheter

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 5

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Parlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att parlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — Reserv för prioriterade projekt under utveckling

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 6

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — EMAS-reserv

Sifferuppgifter

 

Budget 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

10 8

1 000 000

50 000

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter parlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

Bilaga S — PERSONAL

Bilaga S 1 — Avsnitt I — Europaparlamentet

Tjänstegrupper och grader

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

502

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

271

 

10

99

Totalt AD

2 548

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

563

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

280

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

234

 

5

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

192

 

1

93

Totalt AST

2 991

10

68

600

Totalt

5 540 (1)

20(2)

129

1 015

Totalsumma

6 684 (3)

Tjänstegrupper och grader

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

209

2

6

25

AD 13

459

8

2

37

AD 12

203

 

12

65

AD 11

131

 

5

35

AD 10

191

 

6

27

AD 9

167

 

5

21

AD 8

297

 

7

24

AD 7

397

 

5

37

AD 6

179

 

1

57

AD 5

288

 

11

76

Totalt AD

2 567

10

62

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

81

 

17

25

AST 9

215

 

4

31

AST 8

485

 

4

48

AST 7

518

 

1

48

AST 6

424

 

6

64

AST 5

285

 

7

68

AST 4

296

 

22

65

AST 3

314

 

7

73

AST 2

140

 

 

72

AST 1

90

 

 

74

Totalt AST

2 999

10

68

601

Totalt

5 567(4)

20(5)

130

1 016

Totalsumma

6 713(6)

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2011

2013

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel

100 806,15

80 000

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

21 780,92

5 000

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

118 892,21

118 000

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

234 061,89

160 000

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

1 865 007,33

1 162 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

2 606,76

475 000

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

3 729 662,53

820 000

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

4 112 860,49

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

1 187 112,18

148 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

0,00

p.m.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

2 735 432,48

p.m.

581

Inkomster från försäkringsersättningar

122 498,40

2 000

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

9 584 344,17

2 303 000

 

TOTALT

23 815 064,51

5 273 000,00

(1)

Varav fem befordringar med personlig placering (3 AD 14 till AD 15, 1 AST 10 till AST 11, och 1 AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till välmeriterade tjänstemän.

(2)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(3)

1 AD 5 och 4 AST 3 (personalutbildning) samt 2 AD 5 och 2 AST 1 (översättning) har förts upp i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag.

(4)

Varav fem personliga befordringar ”ad personam” (3 AD 14 till AD 15, 1 AST 10 till AST 11 och 1 AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.

(5)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(6)

1 AD 5 och 4 AST 3 (personalutbildning) samt 2 AD 5 och 2 AST 1 (översättning) har förts upp i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frédéric Daerden, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Eva Ortiz Vilella

Senaste uppdatering: 26 mars 2012Rättsligt meddelande