Procedūra : 2011/0815(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0064/2012

Pateikti tekstai :

A7-0064/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2012 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     *
PDF 144kWORD 76k
2012 m. kovas 22 d.
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

dėl protokolo dėl Airijos gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties (Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 3 dalis) projekto

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Paulo Rangel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl protokolo dėl Airijos gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties (Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 3 dalis) projekto

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. 27 valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimo Europos Vadovų Taryboje sprendimą dėl Airijos gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties (pirmininkaujančios valstybės narės išvadų 1 priedas),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 20 d. Airijos vyriausybės laišką Tarybai, atsiųstą atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį, dėl pasiūlymo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėti protokolo projektą dėl Airijos gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties (protokolo projektas),

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. spalio 11 d. Taryba pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį pateikė šį pasiūlymą Europos Vadovų Tarybai,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi konsultavosi su Parlamentu (C7-0387/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0064/2012),

A. kadangi 2008 m. Airijos vyriausybė nusprendė surengti referendumą dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo;

B.  kadangi dėl neigiamo 2008 m. birželio 12 d. referendumo rezultato, Airija negalėjo ratifikuoti Lisabonos sutarties;

C. kadangi Europos Vadovų Taryba 2008 m. gruodžio 11–12 d. susitikime, Airijos vyriausybei paprašius, sutiko, jog būtų priimtas sprendimas, kad Komisiją po 2014 m. ir toliau sudarys po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės;

D. kadangi turint mintyje Lisabonos sutarties įsigaliojimui taikomą vienbalsiškumo reikalavimą tikėtasi, kad Airijos vyriausybė ras išeitį iš padėties, susidariusios dėl sprendimo surengti referendumą ir referendume išreikšto nepritarimo sutarčiai;

E.  kadangi Europos Vadovų Tarybos 2009 m. birželio 19 d. susitikime valstybių ar vyriausybių vadovai priėmė sprendimą numatyti tinkamas teisines garantijas atsižvelgiant į Airijos gyventojų nuogąstavimus, susijusius su teise į gyvybę, šeima ir švietimu, mokesčiais, saugumu ir gynyba, ir nutarė sudarant kitą stojimo sutartį ir atsižvelgiant į atitinkamus konstitucinius reikalavimus nustatyti šio sprendimo nuostatas protokole, kuris, kaip Lisabonos sutarties nuostatų, dėl kurių nerimauja Airijos gyventojai, paaiškinimas bus pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo;

F.  kadangi protokolo projekto 1 straipsnyje nurodant, kad jokios Lisabonos sutarties nuostatos nedaro poveikio teisės į gyvybę apsaugos, šeimos apsaugos ir teisių siekti išsilavinimo, numatytų Airijos Konstitucijoje, apimčiai ir taikomumui, aptariami klausimai, neįeinantys į Sąjungos kompetencijos sritis pagal Europos Sąjungos sutarties 4 ir 5 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2–6 straipsnius arba kuriuos sprendžiant Sąjungai tenka tik papildomas vaidmuo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnis);

G. kadangi protokolo 2 straipsnyje dėl mokesčių teigiama, kad „valstybių narių atžvilgiu nė viena Lisabonos sutarties nuostata jokiu būdu nekeičia Europos Sąjungos kompetencijos mokesčių srityje masto ar veikimo“ ir neužkerta kelio toliau siekti didesnio Sąjungos ekonomikos koordinavimo;

H. kadangi protokolo projekto 3 straipsnyje aiškinamos Lisabonos sutarties nuostatos dėl saugumo ir gynybos (Europos Sąjungos sutarties 42 – 46 straipsniai), kuriuose aiškiai nurodoma, kad Sąjungos bendra saugumo ir gynybos politika nedaro poveikio Airijos, saugumo ir gynybos politikai arba jos įsipareigojimams ir kad, jeigu valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, ši politika apima įpareigojimą jai teikti pagalbą ir veikti bendrai pagal solidarumo sąlygą laikantis atitinkamai Europos Sąjungos 42 straipsnio 7 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnio;

I.   kadangi būtina atsižvelgti į ankstesnius politinius vyriausybių susitarimus ir kadangi protokolo projekto turinys yra susijęs tik su padėtimi Airijoje;

1.  pritaria Europos Vadovų Tarybos sprendimui išnagrinėti siūlomus Sutarčių pakeitimus;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pat the Cope Gallagher

Atnaujinta: 2012 m. balandis 4 d.Teisinis pranešimas