Процедура : 2011/0816(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0065/2012

Внесени текстове :

A7-0065/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2012 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 151kWORD 62k
22 март 2012 г.
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

относно предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент за добавянето към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Paulo Rangel

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент за добавянето към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението от 19 юни 2009 г. на държавните или правителствени глави на 27-те държави членки, заседаващи в Европейския съвет, относно загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (Приложение 1 към заключенията на председателството),

–   като взе предвид писмото на ирландското правителство до Съвета от 20 юли 2011 г., изпратено съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, относно предложението за добавяне към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз на проект на протокол относно загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон („проектът на протокол”),

–   като взе предвид внасянето от Съвета на 11 октомври 2011 г. на това предложение пред Европейския съвет съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид писмото от 25 октомври 2011 г. от председателя на Европейския съвет до председателя на Европейския парламент във връзка с проекта на протокол,

–   като взе предвид искането за одобрение за това да не бъде свикван конвент, внесено от Европейския съвет съгласно член 48, параграф 3, алинея втора от Договора за Европейския съюз (C7–0388/2011),

–   като взе предвид член 74а и член 81, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A7- 0065/2012),

A. като има предвид, че на Европейския съвет на19 юни 2009 г. държавните или правителствени глави се договориха да вземат решение, за да внесат спокойствие и да отговорят на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон във връзка с правото на живот, семейство и образование, данъчно облагане и сигурност и отбрана;

Б.  като има предвид, че държавните или правителствени глави също заявиха, че решението е правно обвързващо и ще влезе в сила на датата на влизане в сила на Договора от Лисабон;

В.  като има предвид, че те заявиха също така, че по време на сключването на следващия договор за присъединяване и в съответствие с конституционните им изисквания, ще приложат към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз протокол относно разпоредбите на решението;

Г.  като има предвид, че на практика държавните или правителствени глави, заседаващи в Европейския съвет на 19 юни 2009 г., вече са се договорили по същество за разпоредбите, предложени в проекта на протокол, така че въпросът вече е решен от политическа гледна точка и изглежда не предполага свикването на конвент;

1.  одобрява предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета и на Комисията.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pat the Cope Gallagher

Последно осъвременяване: 4 април 2012 г.Правна информация