Procedure : 2009/2195(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0072/2012

Ingediende teksten :

A7-0072/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.52
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 212kWORD 229k
27 maart 2012
PE 464.999v02-00 A7-0072/2012

tot wijziging van de artikelen 87 bis en 88 van het Reglement van het Europees Parlement

(2009/2195(REG))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Carlo Casini

AMENDEMENTEN
ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 87 bis en 88 van het Reglement van het Europees Parlement

(2009/2195(REG))

Het Europees Parlement,

–   gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 9 oktober 2009,

–   gezien de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 mei 2010 over bevoegdheidsdelegatie(1),

–   gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0072/2012),

1.  besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.  wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in werking treden;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie

Amendement  1

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis

Bestaande tekst

Amendement

Indien in een wetgevingshandeling de bevoegdheid om bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling aan te vullen of te wijzigen aan de Commissie wordt gedelegeerd,

1. Wanneer de Commissie het Parlement een gedelegeerde handeling toezendt, verwijst de Voorzitter deze naar de voor de basiswetgevingshandeling bevoegde commissie, die een rapporteur voor de behandeling van een of meerdere gedelegeerde handelingen kan benoemen.

– behandelt de bevoegde commissie ontwerpen van gedelegeerde handelingen die ter toetsing aan het Parlement zijn toegezonden;

 

– kan de bevoegde commissie het Parlement een ontwerpresolutie met passende voorstellen overeenkomstig de bepalingen van de wetgevingshandeling voorleggen.

 

Artikel 88, leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

 

Amendement  2

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis. De Voorzitter doet het Parlement mededeling van de datum van ontvangst van de gedelegeerde handeling in alle officiële talen alsook van de termijn voor eventuele bezwaren. Deze termijn gaat op die dag in.

 

De mededeling wordt gepubliceerd in de notulen van de vergadering onder vermelding van de bevoegde commissie.

Amendement  3

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 ter (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 ter. De bevoegde commissie kan het Parlement, met inachtneming van het bepaalde in de basiswetgevingshandeling en indien zij zulks wenselijk acht, na raadpleging van alle betrokken commissies, een met redenen omklede ontwerpresolutie voorleggen. In deze ontwerpresolutie wordt aangegeven of het Parlement al dan niet bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling. Wordt in de ontwerpresolutie bezwaar gemaakt, dan worden de gronden voor het bezwaar hierin vermeld; ook kan de Commissie hierin worden verzocht om met een nieuwe gedelegeerde handeling te komen, waarin met de aanbevelingen van het Parlement rekening wordt gehouden.

Amendement  4

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 quater (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 quater. Indien de bevoegde commissie tien werkdagen voor het begin van de vergaderperiode waarvan de woensdag voorafgaat aan en het dichtst ligt bij de datum waarop de in lid 1 quiquies bedoelde termijn verstrijkt geen ontwerpresolutie heeft ingediend, kan een fractie of een groep van ten minste veertig leden een ontwerpresolutie indienen om het onderwerp op de ontwerpagenda van voornoemde vergaderperiode te plaatsen.

Amendement  5

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 quinquies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 quinquies. Het Parlement spreekt zich uit over ingediende ontwerpresoluties binnen de in de basiswetgevingshandeling gestelde termijn bij de in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorgeschreven meerderheid.

 

Wanneer de bevoegde commissie het wenselijk acht om, met inachtneming van het bepaalde in de basiswetgevingshandeling, de termijn voor bezwaar tegen de gedelegeerde handeling te verlengen, stelt de voorzitter van de bevoegde commissie namens het Parlement de Raad en de Commissie van deze verlenging in kennis.

Amendement  6

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 sexies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 sexies. Wanneer de bevoegde commissie het Parlement voor het verstrijken van de in de basiswetgevingshandeling gestelde termijn aanbeveelt geen bezwaar tegen de gedelegeerde handeling te maken,

 

stelt zij de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters bij een met redenen omkleed schrijven daarvan op de hoogte en dient zij een aanbeveling in die zin in;

 

- brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, wanneer ofwel in de daaropvolgende vergadering van de Conferentie van commissievoorzitters, ofwel, in dringende gevallen, middels een schriftelijke procedure hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt, dit ter kennis van de Voorzitter van het Parlement, die de plenaire vergadering zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stelt;

 

wordt de aanbeveling, wanneer een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur na de mededeling ter plenaire vergadering ertegen bezwaar maken, in stemming gebracht;

 

wordt de voorgestelde aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd indien binnen diezelfde termijn geen bezwaar is gemaakt;

 

kunnen na goedkeuring van de aanbeveling geen voorstellen tot bezwaar tegen de gedelegeerde handeling meer worden ingediend.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de aanbeveling zo snel mogelijk wordt behandeld in de plenaire vergadering. De verplichting de Raad en het Parlement te informeren wordt herhaald aan het eind van het artikel.

Amendement  7

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 septies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 septies. Met inachtneming van het bepaalde in de basiswetgevingshandeling kan de bevoegde commissie op eigen initiatief het Parlement een met redenen omklede ontwerpresolutie voorleggen waarmee de bij deze handeling verleende bevoegdheidsdelegatie geheel of ten dele wordt ingetrokken. Het Parlement spreekt zich uit bij de meerderheid die is voorgeschreven in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement  8

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 87 bis – lid 1 octies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 octies. De Voorzitter informeert de Raad en de Commissie over de overeenkomstig dit artikel ingenomen standpunten.

Amendement  9

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – titel

Bestaande tekst

Amendement

Uitvoeringsmaatregelen

Uitvoeringshandelingen en -maatregelen

Motivering

Aangezien het Parlement ervoor pleit dat de maatregelen in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing gedelegeerde handelingen worden bij de wijziging van bestaande regelgeving, lijkt het beter een terminologie aan te houden die duidelijk het verschil aangeeft tussen uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit artikel 291 van het VWEU en maatregelen die, tijdens een overgangsperiode, onder de regelgevingsprocedure met toetsing blijven vallen..

Amendement  10

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1. Indien de Commissie het Parlement een ontwerp van uitvoeringsmaatregelen voorlegt, verwijst de Voorzitter het ontwerp van maatregelen naar de commissie die bevoegd was voor het besluit dat ten grondslag ligt aan de uitvoeringsmaatregelen. Indien bij de behandeling van het basisbesluit de procedure met medeverantwoordelijke commissies is toegepast, verzoekt de ten principale bevoegde commissie alle medeverantwoordelijke commissies hun standpunt mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.

1. Wanneer de Commissie het Parlement een ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel voorlegt, verwijst de Voorzitter dit ontwerp naar de voor de basiswetgevingshandeling bevoegde commissie, die een rapporteur voor de behandeling van een of meerdere ontwerpen van uitvoeringshandeling of -maatregel kan benoemen.

Amendement  11

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2. De voorzitter van de bevoegde commissie stelt een termijn vast binnen welke de leden de commissie kunnen voorstellen bezwaar te maken tegen het ontwerp van maatregelen. Indien de commissie zulks wenselijk acht, kan zij besluiten een van haar leden of vaste plaatsvervangers tot rapporteur te benoemen. Indien de commissie bezwaar maakt tegen het ontwerp van maatregelen, dient zij een ontwerpresolutie in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de aanneming van het ontwerp van maatregelen en waarin ook kan worden aangegeven welke wijzigingen in het ontwerp van maatregelen dienen te worden aangebracht.

2. De bevoegde commissie kan het Parlement een met redenen omklede ontwerpresolutie voorleggen waarin wordt verklaard dat het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel de bij de basiswetgevingshandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of anderszins niet verenigbaar is met het recht van de Unie.

Indien het Parlement binnen de vanaf de datum van ontvangst van het ontwerp van maatregelen geldende termijn een dergelijke resolutie aanneemt, verzoekt de Voorzitter de Commissie het ontwerp van maatregelen in te trekken of te wijzigen, dan wel volgens de toepasselijke wetgevingsprocedure een voorstel in te dienen.

 

Amendement  12

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 3

Bestaande tekst

Amendement

3. Wanneer er vóór het verstrijken van deze termijn geen vergaderperiode plaatsvindt, wordt het recht van bezwaar geacht te zijn overgedragen aan de bevoegde commissie. Een en ander gebeurt in de vorm van een schrijven van de commissievoorzitter aan het verantwoordelijke lid van de Commissie; alle leden van het Parlement worden hiervan in kennis gesteld.

3. In de ontwerpresolutie kan de Commissie worden verzocht de handeling of maatregel, dan wel het ontwerp van handeling of maatregel in te trekken, deze/dit met inachtneming van de door het Parlement geformuleerde bezwaren te wijzigen of een nieuw wetgevingsvoorstel in te dienen. De Voorzitter stelt de Raad en de Commissie van het standpunt van het Parlement in kennis.

Amendement  13

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – inleidend gedeelte

Bestaande tekst

Amendement

4. Indien de door de Commissie beoogde uitvoeringsmaatregelen onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is lid 3 niet van toepassing en worden de leden 1 en 2 als volgt aangevuld:

4. Wanneer de door de Commissie beoogde uitvoeringsmaatregelen onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen in de zin van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, zijn daarnaast de volgende bepalingen van toepassing:

Amendement  14

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – letter a

Bestaande tekst

Amendement

a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra het ontwerp van maatregelen in alle officiële talen aan het Parlement is voorgelegd. Wanneer ingekorte termijnen gelden (artikel 5 bis, lid 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) en in geval van dwingende urgente redenen (artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG) gaat de termijn voor toetsing in op de datum van ontvangst door het Parlement van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de taalversies waarin het aan de leden van het overeenkomstig Besluit 1999/468/EG opgerichte comité is voorgelegd, tenzij de voorzitter van de bevoegde commissie hiertegen bezwaar maakt. Artikel 146 is in dit geval niet van toepassing;

a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra het ontwerp van maatregelen in alle officiële talen aan het Parlement is voorgelegd. Wanneer ingekorte termijnen gelden in de zin van artikel 5 bis, lid 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG en in geval van dwingende urgente redenen in de zin van artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG, gaat de termijn voor toetsing in op de datum van ontvangst door het Parlement van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatregel in de taalversies waarin het aan de leden van het overeenkomstig Besluit 1999/468/EG opgerichte comité is voorgelegd, tenzij de voorzitter van de bevoegde commissie hiertegen bezwaar maakt. Artikel 146 is in dit geval niet van toepassing;

Amendement  15

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis) indien het ontwerp van de uitvoeringsmaatregel gebaseerd is op lid 5 of lid 6 van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG, dat voorziet in ingekorte termijnen voor het Parlement om bezwaar te maken, kan een ontwerpresolutie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de aanneming van de het ontwerp van de maatregel door de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend worden, wanneer de commissie zelf in de beschikbare tijd niet bijeen kon komen.

Amendement  16

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – letter b

Bestaande tekst

Amendement

b) het Parlement kan, met een meerderheid van zijn leden, bezwaar maken tegen de aanneming van het ontwerp van maatregelen en daarbij als argument naar voren brengen dat het ontwerp van maatregelen de uitvoeringsbevoegdheden waarin het basisbesluit voorziet, overschrijdt, niet verenigbaar is met het doel of de inhoud van het basisbesluit of niet strookt met het subsidiariteits- of evenredigheidsbeginsel;

b) het Parlement kan, met een meerderheid van zijn leden, bezwaar maken tegen de aanneming van het ontwerp van een uitvoeringsmaatregel door naar voren te brengen dat het ontwerp de uitvoeringsbevoegdheden waarin de basishandeling voorziet, overschrijdt, niet verenigbaar is met het doel of de inhoud van de basishandeling of niet strookt met het subsidiariteits- of evenredigheidsbeginsel;

Amendement  17

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – letter c

Bestaande tekst

Amendement

c) indien het ontwerp van maatregelen gebaseerd is op lid 5 of lid 6 van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG, dat voorziet in ingekorte termijnen voor het Parlement om bezwaar te maken, kan een ontwerpresolutie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de aanneming van het ontwerp van maatregelen door de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend worden, wanneer de commissie in de beschikbare tijd niet bijeen kon komen.

Schrappen

Amendement  18

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

c bis) wanneer de bevoegde commissie naar aanleiding van een naar behoren gemotiveerd verzoek van de Commissie de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters bij een met redenen omkleed schrijven aanbeveelt dat het Parlement voor het verstrijken van de in artikel 5 bis, lid 3, onder c) en/of artikel 5 bis, lid 4, onder e) van Besluit 1999/468/EG voorgeschreven termijn geen bezwaar zal maken tegen de voorgestelde maatregel, is de procedure van artikel 87 bis, lid 1 sexies, van toepassing.

Amendement  19

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 bis – titel (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 88 bis

 

Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of gezamenlijke commissievergaderingen

Amendement  20

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 bis – lid 1 (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1. Wanneer de basiswetgevingshandeling door het Parlement is aangenomen volgens de procedure van artikel 50, zijn voor de behandeling van gedelegeerde handelingen en ontwerpen van uitvoeringshandeling of -maatregelen daarnaast de volgende bepalingen van toepassing:

 

de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel wordt verwezen naar de commissie ten principale en de medeverantwoordelijke commissie;

 

- de voorzitter van de commissie ten principale stelt de termijn vast waarbinnen de medeverantwoordelijke commissie voorstellen kan formuleren voor wat betreft de punten die onder haar exclusieve bevoegdheid dan wel onder de gezamenlijke bevoegdheid van beide commissies vallen;

 

valt de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel voornamelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie, dan worden de voorstellen van die commissie zonder deze in stemming te brengen door de commissie ten principale overgenomen; zo niet, dan kan de Voorzitter de medeverantwoordelijke commissie toestemming verlenen om het Parlement een ontwerpresolutie voor te leggen.

Amendement  21

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 88 bis – lid 2 (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

2. Wanneer de basiswetgevingshandeling door het Parlement is aangenomen volgens de procedure van artikel 51, zijn voor de behandeling van gedelegeerde handelingen en ontwerpen van uitvoeringshandeling of -maatregel daarnaast de volgende bepalingen van toepassing:

 

Onmiddellijk na ontvangst van de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel bepaalt de Voorzitter, met inachtneming van de in artikel 51 vastgelegde criteria en van eventuele afspraken tussen de voorzitters van de desbetreffende commissies, welke commissie bevoegd is dan wel welke commissies gezamenlijk bevoegd zijn voor de behandeling ervan.

 

- wanneer een gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel voor behandeling volgens de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen is verwezen, kan elke commissie om bijeenroeping van een gezamenlijke vergadering voor de behandeling van een ontwerpresolutie verzoeken. Mochten de betrokken commissievoorzitters geen overeenstemming bereiken, dan wordt de gezamenlijke vergadering door de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters bijeengeroepen

Amendement  22

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 216 – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4. De rectificatie wordt in de eerstvolgende vergaderperiode bekendgemaakt. Zij wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden ten hoogste achtenveertig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen. Wanneer de rectificatie niet wordt goedgekeurd, wordt zij terugverwezen naar de bevoegde commissie, die een gewijzigde rectificatie kan voorstellen of de procedure kan sluiten.

4. De rectificatie wordt in de eerstvolgende vergaderperiode bekendgemaakt. Zij wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden ten hoogste vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen. Wanneer de rectificatie niet wordt goedgekeurd, wordt zij terugverwezen naar de bevoegde commissie, die een gewijzigde rectificatie kan voorstellen of de procedure kan sluiten.

Motivering

Aangezien de ondertekening van wetgevingshandelingen steeds woensdagmiddag gebeurt, zorgt de termijn van achtenveertig uur voor problemen voor wetgevingsteksten waarvoor de aankondiging, de goedkeuring en de opneming van een rectificatie nodig is en die, omwille van juridische of politieke redenen, absoluut door de Voorzitters van het Parlement en de Raad moeten worden ondertekend tijdens dezelfde vergaderperiode...

(1)

PB C 81E van 15.3.2011, blz. 6.


TOELICHTING

Achtergrond

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de comitologieprocedure ingrijpend veranderd en omgezet in een nieuw systeem voor de aanneming van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Over de toepassing van artikel 290 werd niet bindende “gemeenschappelijke overeenstemming” (1) tussen de instellingen bereikt. Voor de toepassing van artikel 291 van het VWEU werd een verordening aangenomen tot vaststelling van "de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren(2).

Dankzij de aanpassing van het Reglement als gevolg van deze wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan eveneens worden ingegaan op de wens van de Voorzitter van het Europees Parlement om een versnelde procedure voor de goedkeuring van een gedelegeerde handeling of een uitvoeringshandeling te creëren.

Zowel in het nieuwe artikel 87 bis als in het nieuwe artikel 88 wordt de normaliter te volgen procedure omschreven, te weten die met een commissie ten principale zonder medeverantwoordelijke of gezamenlijk bevoegde commissies. De in laatstgenoemde gevallen toepasselijke procedure wordt nader omschreven in het nieuwe artikel 88 bis.

Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis)

In leden 1, 2 en 3 van het nieuwe artikel wordt de procedure uiteengezet die moet worden gevolgd wanneer de Commissie het Parlement een gedelegeerde handeling toezendt. In het eerste lid wordt bepaald dat de gedelegeerde handeling wordt verwezen naar de voor de basiswetgevingshandeling bevoegde commissie die eventueel een rapporteur kan benoemen. Overeenkomstig punt 7 van de "gemeenschappelijke overeenstemming" wordt in lid 2 bepaald wanneer de termijn om bezwaar te maken ingaat en wordt in lid 5 bepaald dat het Parlement zich uitspreekt binnen de in de basiswetgevingshandeling vastgestelde termijn bij de meerderheid die is voorgeschreven in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De commissie ten principale is weliswaar in eerste instantie de commissie die een bezwaarprocedure kan inleiden, doch het is geenszins de bedoeling haar een monopoliepositie in dezen te geven. Op grond van lid 4 wordt de Conferentie van voorzitters de mogelijkheid geboden het onderwerp op basis van een ontwerpresolutie van een fractie of ten minste veertig leden op de ontwerpagenda van de plenaire vergadering in te schrijven.

Voorts diende een kader te worden uitgewerkt voor de procedure volgens welke het Parlement overeenkomstig punt 11 van de "gemeenschappelijke overeenstemming" ("common understanding") voor het verstrijken van de in de wetgevingshandeling vastgestelde termijn kenbaar kan maken geen bezwaar te zullen maken tegen de gedelegeerde handeling, met name om het besluit een bepaalde rechtszekerheid te geven. De door de rapporteur gevolgde procedure is grotendeels gebaseerd op die van artikel 211 van het Reglement: zodra is besloten dat geen bezwaar wordt gemaakt, kunnen geen nieuwe voorstellen tot bezwaar meer worden ingediend.

Ten slotte wordt in het laatste lid de procedure voor de intrekking van de bij een basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden uiteengezet.

Uitvoeringshandelingen (artikel 88)

Bij Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, aangenomen op grond van Artikel 291, lid 3, van het VWEU, worden de voorwaarden vastgesteld voor de uitoefening (door de Commissie of in specifieke gevallen door de Raad) van de bij Artikel 291, lid 2, van het VWEU toegekende uitvoeringsbevoegdheden.

Bij de aanpassing van het Reglement aan deze nieuwe bepalingen moet niet alleen met de gelijkenissen met de procedure voor de gedelegeerde handelingen, maar ook met een aantal specifieke kenmerken rekening worden gehouden.

Vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie geregeld bij Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999.

Alhoewel de nieuwe bepalingen uitsluitend op de na de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening (EU) 182/2011 vastgestelde wetgevingshandelingen van toepassing zijn (en artikel 13 daarvan in overgangsbepalingen voor de aanpassing van bestaande basishandelingen voorziet, wanneer naar de artikelen 3, 4 of 5 van Besluit 1999/468/EG wordt verwezen), zal toch gedurende een voor de aanpassing van de bestaande wetgeving noodzakelijke overgangsperiode voor een aantal wetgevingshandelingen de regelgevingsprocedure met toetsing overeenkomstig artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EEG blijven voortbestaan.

Derhalve blijven de bepalingen van artikel 5 bis van dit besluit voor de basishandelingen waarin naar dit artikel wordt verwezen, gehandhaafd. In lid 4 van het nieuwe artikel 88 zijn grotendeels bestaande bepalingen van het Reglement overgenomen en zijn daarnaast bepalingen betreffende de versnelde goedkeuringsprocedure opgenomen.

Specifieke bepalingen voor de procedures met medeverantwoordelijke commissies of gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 88 bis)

De toevoeging van een nieuw artikel 88 bis is noodzakelijk om rekening te houden met gevallen waarin de basishandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de procedures van artikel 50 of 51 van het Reglement. Dit nieuwe artikel waarin de in die gevallen te volgen procedure wordt omschreven, vormt dan ook een aanvulling op het bepaalde in de voorafgaande artikelen.

(1)

Gemeenschappelijke overeenstemming over praktische regelingen voor het gebruik van gedelegeerde handelingen (Artikel 290 VWEU).

(2)

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zuzana Brzobohatá, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Laatst bijgewerkt op: 27 april 2012Juridische mededeling