Procedure : 2011/0315(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0085/2012

Indgivne tekster :

A7-0085/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 159kWORD 75k
30. marts 2012
PE 480.820v03-00 A7-0085/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Robert Sturdy

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0715),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0396/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0085/2012),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Baggrundsoplysninger

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation (Rusland) på den anden side trådte i kraft den 1. december 1997(1). Inden for rammerne af denne partnerskabs- og samarbejdsaftale indgik Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderations regering den 26. oktober 2007 en aftale om handel med visse stålprodukter(2).

Denne aftale om handel med visse stålprodukter (i det følgende benævnt "aftalen") blev gennemført i EU i form af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for importen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation(3). Aftalen fastsatte kontingenter (kvantitative lofter) for importen til EU af stål fra Den Russiske Føderation. Endvidere er det fastsat i aftalens artikel 10, stk. 4, at hvis Rusland tiltrådte Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden aftalens udløb, ville aftalen ophøre, og de kvantitative lofter ville blive ophævet.

Ifølge Europa-Kommissionen var Rusland i 2010 den største eksportør af stål til EU med mere end 6,5 mio. tons, hvilket udgjorde 24 % af EU's samlede stålimport(4).

Begrundelse for ophævelsen

Kommissionens forslag om at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007, der gennemfører aftalen i EU, følger af den ovennævnte artikel 10, stk. 4. Eftersom Den Russiske Føderation blev medlem af WTO den 16. december 2011, har EU fra og med den dag ikke længere ret til at anvende de ovennævnte kontingenter for import af stål. At beholde forordning (EF) nr. 1342/2007 i EU-lovgivningen og dermed bevare kontingenterne for stålimporten ville være i strid med WTO-reglerne og gøre det muligt for Rusland at anlægge sag mod EU.

Konsekvenser af Ruslands tiltrædelse af WTO i forbindelse med de tilbageværende hindringer for handel med stålprodukter mellem EU og Rusland

Efter Ruslands tiltrædelse af WTO's regelbaserede multilaterale handelssystem kan EU forvente at drage fordel af en mere liberal adgang til det russiske marked. Kommissionen skønner, at den øgede eksport vil have en værdi af ca. 107 mio. EUR pr. år(5) i jern- og stålsektoren. Kommissionen forventer også, at konkurrenceevnen i EU's stålsektor vil stige som følge af faldet i eksportafgifterne på jernskrot fra de nuværende 15 % til 5 % over en femårig periode fra datoen for Ruslands tiltrædelse og de justerede gaspriser for indenlandske industrielle forbrugere i Rusland.

Tilbageværende hindringer, som stadig måtte gælde for bilateral handel med stålprodukter, bør være minimale og bør kun kunne anvendes inden for WTO-reglernes klare rammer, som regulerer områder som afgifter, gældende handelsbeskyttelsesforanstaltninger, tekniske standarder, told- og behandlingsprocedurer etc. Fraviger parterne de gældende WTO-regler, kan WTO's eksisterende tvistbilæggelsesordning om nødvendigt tages i brug. Ordføreren støtter et omhyggeligt tilsyn med og fjernelse af handels- og investeringshindringer, som endnu måtte bestå på begge sider efter Ruslands tiltrædelse af WTO.

Ordførerens holdning

Ordføreren er fuldt overbevist om, at WTO fortsat er den bedste garant for et regelbaseret multilateralt handelssystem og udtrykker håb om, at både det nye medlem, Rusland, og EU vil leve op til alle deres forpligtelser i WTO. Ordføreren ønsker også at se EU og Ruslands handelsforbindelser udvikle sig i fuld overensstemmelse med ved fælles overenskomst fastlagte bestemmelser i allerede eksisterende bilaterale aftaler. Ud fra den ovennævnte begrundelse anbefaler ordføreren derfor Europa-Parlamentet at godkende forslaget om at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007.

(1)

EFT L 327 af 28.11.1997, s. 3.

(2)

EUT L 300 af 17.11.2007, s. 52.

(3)

EUT L 300 af 17.11.2007, s. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/

(5)

Europa-Kommissionens baggrundsdokument af 16. november 2011 til Handelspolitikudvalget "Illustration of positive effects of Russia's WTO accession on the EU trade", sendt til Rådet, Europa-Parlamentet og interessenter.


PROCEDURE

Titel

Ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

Referencer

COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD)

Dato for høring af EP

9.11.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

22.11.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Robert Sturdy

8.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

25.1.2012

1.3.2012

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Gabriel Mato Adrover

Dato for indgivelse

30.3.2012

Seneste opdatering: 25. april 2012Juridisk meddelelse