Postup : 2011/0070(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0087/2012

Predkladané texty :

A7-0087/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


ODPORÚČANIE     ***
PDF 179kWORD 95k
30. marca 2012
PE 469.771v02-00 A7-0087/2012

k návrhu nariadenia Rady o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

(10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Zbigniew Ziobro

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

(10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (10222/5/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0076/2012),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A7-0087/2012),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  pripomína Rade, že ak by požiadavka jednomyseľnosti podľa článku 352 ZFEÚ a prebiehajúce vnútroštátne parlamentné postupy v Spojenom kráľovstve viedli k akejkoľvek zmene návrhu znenia, musel by sa opätovne vyžiadať súhlas Parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Komisia predstavila tento návrh 4. apríla 2011 s cieľom zlepšiť právnu istotu rozšírením prístupu k právnym predpisom EÚ a umožniť každému spoľahnúť sa na elektronické vydanie Úradného vestníku Európskej únie (ÚV), ako na úradnú, autentickú, aktualizovanú a kompletnú verziu. Návrh preto stanovuje, že elektronické vydanie bude predstavovať platné vydanie ÚV, vo výnimočných a časovo obmedzených prípadoch nečakaného prerušenia elektronického vydania, by malo právnu hodnotu tlačené vydanie.

Východiskom tejto navrhovanej zmeny je rozsudok Súdneho dvora z roku 2007, v ktorom sa uvádza, že na základe elektronickej verzie ÚV sa nemožno domáhať práv a presadzovať povinnosti(1).

Návrh sa takisto zaoberá technickými podmienkami, ktoré musí elektronické uverejnenie spĺňať, aby bolo rovnocenné s platným vydaním, a stanovuje právomoci Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (OPOCE) v tejto oblasti.

Podľa článku 5 návrhu nariadenia má toto nariadenie nadobudnúť účinnosť prvý deň štvrtého mesiaca po jeho schválení.

Voľba právneho základu

Komisia navrhuje ako právny základ článok 352 ZFEÚ, tzv. doložku flexibility, ktorá si vyžaduje použitie postupu súhlasu, pri ktorej má Parlament dve možnosti: môže návrh buď schváliť alebo zamietnuť. Ak sa však podobne, ako v tomto prípade, požaduje pre navrhovaný legislatívny akt súhlas, gestorský výbor sa môže rozhodnúť predložiť parlamentu predbežnú správu o návrhu, a to v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu, stanovením odporúčaní na zmenu alebo vykonanie navrhovaného aktu (článok 81 ods. 3).

Predchodca súčasnej doložky flexibility, článok 308 Zmluvy o EHS, nezahŕňal požiadavku získania súhlasu Parlamentu. Tento návrh je preto prvým použitím doložky flexibility so zapojením Parlamentu.

Komisia v návrhu neposkytuje žiadne odôvodnenie použitia doložky flexibility, ani nediskutuje o použití akýchkoľvek nových základov zavedených Lisabonskou zmluvou.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“(2). Voľba nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Prerokúvanie tohto aktu vo Výbore pre právne veci a Výbore pre ústavné veci sa preto sústredilo na otázku výberu správneho právneho základu.

Doložka flexibility v článku 352 ZFEÚ je posledným možným právnym základom, čo znamená, že sa môže použiť iba v prípade, že zmluvy neposkytli Únii potrebné právomoci konať v rámci politík vymedzených v zmluvách v záujme dosiahnutia jedného z cieľov stanovených v zmluvách.

ÚV bol vytvorený na základe článku 191 Zmluvy o EHS rozhodnutím Rady z roku 1958(3), ktorým sa využila „implicitná právomoc“, podľa ktorej Únia môže prijímať akty, ktoré sú potrebné na jej fungovanie za predpokladu, že nejestvuje právny základ pre legislatívny postup. V článku 191 Zmluvy o EHS sa iba stanovuje, že právne predpisy Únie sa musia zverejňovať v úradnom vestníku, no neposkytuje sa žiadny právny základ. Rozhodnutie Rady z roku 1958 bolo preto prijaté s využitím bežného rozhodovacieho postupu v tom čase, pri ktorom Rada prijala konečné rozhodnutie. Článok 191 Zmluvy o EHS korešponduje s článkami 287 a 297 ZFEÚ, ktoré zachovávajú povinnosť zverejnenia bez poskytnutia akéhokoľvek právneho základu. Možno dôvodiť, že na základe precedensu z roku 1958 by sa súčasný návrh Komisie mal schváliť na základe teórie implicitnej právomoci, ale s využitím postupu, ktorý je rozhodovacím postupom prevládajúcim v súčasnosti, čiže riadneho legislatívneho postupu.

Vzhľadom na to, že existencia implicitnej právomoci sa odchyľuje od zásady prenesenia právomoci, treba ju starostlivo zhodnotiť, a Únia je teda oprávnená využiť implicitnú právomoci iba vtedy, keď je to nevyhnutné na zaručenie praktického účinku ustanovení zmluvy. Okrem toho je nevyhnutné objektívne doložiť úzke prepojenie medzi implicitnou právomocou a výslovnou právomocou, ktorú dopĺňa, a je potrebné, aby to Súdny dvor mohol preveriť. Ustanovenie zmluvy, ktoré umožňuje výslovnú právomoc, s ktorou sa spája implicitná právomoc, určuje rozhodovací postup, ktorý musí Únia použiť pri výkone tejto právomoci(4).

OCE je medziinštitucionálnym orgánom s hlavnou zodpovednosťou za uverejňovanie ÚV. Jeho činnosť riadi rozhodnutie 2009/496/EC, Euratom z 26. júna 2009 o organizácii a fungovaní Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie(5). Toto rozhodnutie však nie je legislatívnym aktom, ale medziinštitucionálnou dohodou, ktorá stanovuje praktické podrobnosti a podmienky zverejňovania v ÚV podľa povinnosti, ktorá v tejto súvislosti vyplýva z článkov 287 a 297 ZFEÚ.

Spravodajca sa nazdáva, že aj keď Únia nemá výslovnú právomoc zverejňovať akty podľa článkov 287 a 297, v tomto prípade nejestvuje explicitný uplatniteľný právny základ, ktorý by umožňoval použitie konkrétneho rozhodovacieho postupu. Uvedený precedens implicitnej právomoci z roku 1958 sa stal bezpredmetným na základe mnohých revízií zmlúv a zmien rozhodovacích postupov, ku ktorým došlo za viac než 50 rokov, ktoré medzitým uplynuli. Zverejňovanie v ÚV a súvisiace činnosti OPOCE predstavujú ciele, ktoré treba podľa zmlúv dosiahnuť, a preto je vhodné použitie doložky flexibility z článku 352 ZFEÚ.

Postupy vnútroštátneho parlamentného preskúmania

Elektronické zverejňovanie ÚV bolo jednou z priorít maďarského predsedníctva od januára do júla 2011 vo vzťahu k významu prístupu verejnosti k právnym predpisom Únie. Avšak vzhľadom na výhrady Rady k postupom vnútroštátneho parlamentného preskúmania bola formálna žiadosť Rady o súhlas Európskeho parlamentu poslaná až

13. marca 2012.

Podľa rozhodnutia nemeckého ústavného súdu(6) o Lisabonskej dohode z roku 2009 by sa nemecký zákonodarca (Bundestag a Bundesrat) musel vysloviť k použitiu doložky flexibility, ak by predmetný návrh mohol prípadne rozšíriť právomoci EÚ nad rámec zmlúv, a nemecký zástupca v Rade nesmie vysloviť formálny súhlas v mene Nemecka s návrhom Komisie založeným na článku 352 ZFEÚ, pokým nie sú splnené ústavou požadované podmienky.

Nemecká delegácia v Rade preto vyjadrila výhrady k parlamentnému preskúmaniu a postup bol pozastavený do stiahnutia výhrad po ukončení interných postupov v Nemecku. Podobné výhrady v Rade vyjadrili aj delegácie Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Zatiaľ čo výhrady Nemecka a Českej republiky boli koncom roku 2011 stiahnuté, Spojené kráľovstvo v čase tohto odporúčania zatiaľ svoju výhradu nestiahlo. Spojené kráľovstvo sa však vyjadrilo, že môže akceptovať obsah návrhu pod podmienkou pozitívneho výsledku vnútroštátnych parlamentných postupov, a medzičasom súhlasilo so žiadosťou o súhlas Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie postupu vyslovenia súhlasu

Spravodajca sa nazdáva, že text Rady poskytuje vítanú reformu spôsobu, ktorým sa zverejňuje ÚV, pretože zaručuje zvýšenie právnej istoty a lepší prístup občanov k právnym aktom Európskej únie. V súčasnosti takmer každý používateľ konzultuje elektronickú verziu právnych aktov EÚ. Je neprijateľné, že elektronická verzia právnych aktov nie je právne záväzná a vytvára to neistotu ohľadom presného obsahu právnych aktov EÚ, ktoré sú v súčasnosti dostupné v databáze EUR-LEX. Okrem toho konzultácia tlačených verzií úradného vestníka je časovo náročný, nákladný postup, ktorý vykonávajú iba niektorí používatelia. Reforma preto zvýši právnu istotu a zníži náklady prístupu občanov a podnikov. Všetky takéto reformy by mala EÚ vrelo privítať.

Navrhované zmeny majú čisto technický charakter a neohrozujú žiadne prípadné politické rozhodnutia, ku ktorým by sa Európsky parlament v úlohe spoluzákonodarcu mal vysloviť. K tomuto návrhu nariadenia Rady by sa preto mal vysloviť súhlas, aby mohol nadobudnúť platnosť čo najskôr.

(1)

Rozsudok vo veci C-161/06 Skoma-Lux [2007] Zb. s. 10841, bod 48.

(2)

Vec C-45/86, Komisia v. Rada (všeobecné colné preferencie) [1987] Zb. s. 1439, bod 5; vec C-440/05 Komisia v. Rada [2007] Zb. s. I-9097; vec C-411/06 Komisia v. Parlament a Rada (8. september 2009) (Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 8).

(3)

Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Úradný vestník Európskych spoločenstiev, Ú. v. ES 017, 6.10.1958, s. 390. Doslovný text tohto rozhodnutia:

           „RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na článok 191 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, so zreteľom na návrhy predsedu Európskeho parlamentu a predsedov Vysokého úradu, Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Komisie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

keďže je účelné, aby Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu mali spoločný úradný vestník,

SA ROZHODLA:

založiť ako úradný vestník spoločenstva v zmysle článku 191 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva Úradný vestník Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 15. septembra 1958.

Za Radu

predseda

ERHARD"

(4)

Pozri Lenaerts & Van Nuffel, European Union Law, tretie vydanie, Sweet & Maxwell 2011, str. 120 – 121.

(5)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom z 26. júna 2009 o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 41).

(6)

Rozhodnutie z 30. júna 2009 dostupné v angličtine pod týmto odkazom: http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Posledná úprava: 25. apríla 2012Právne oznámenie