Procedure : 2011/2204(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0088/2012

Indgivne tekster :

A7-0088/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 149kWORD 98k
30. marts 2012
PE 475.752v02-00 A7-0088/2012

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion IV – Domstolen

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion IV – Domstolen

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Europa-Parlamentet

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(1),

–   der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM (2011)0473 – C7-0259/2011) (2),

–   der henviser til Domstolens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2010 med institutionernes svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(4),

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, artikel 317, 318 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0088/2012),

1.  meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion IV – Domstolen

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(6),

–   der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM (2011)0473 – C7-0259/2011) (7),

–   der henviser til Domstolens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(8),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(9),

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, artikel 317, 318 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0088/2012),

1.      påpeger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2010 konstaterede, at den ikke havde nogen bemærkninger om Domstolen. (punkt 7.23.);

2.      finder det glædeligt, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2010, som helhed betragtet var uden væsentlig fejl; bemærker, at den mest sandsynlige fejlprocent inden for sektoren for administrationsudgifter vurderes generelt til 0,4 % (punkt 7.9. og 7.10.);

3.      konstaterer, at i 2010 udgjorde Domstolens samlede forpligtelsesbevillinger 331 000 000 EUR (318 000 000 EUR i 2009), og at gennemførelsesprocenten for disse bevillinger lå på 97,9 % (98,50 % i 2009); understreger, at Domstolens budget er af rent administrativ karakter, idet 75 % anvendes til personer tilknyttet institutionen og 25 % til bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

4.      erindrer om, at Domstolens overvågnings- og kontrolsystemer var genstand for en grundig evaluering i 2009; understeger, at Revisionsretten konstaterede, at de anvendte kontrol- og overvågningssystemer effektivt fandt frem til eventuelle fejl og undtagelser;

5.      erindrer desuden om, at Revisionsretten i 2009 anførte, at Domstolen ikke havde taget højde for udløbet af en rammekontrakt; noterer sig Domstolens redegørelse i den årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret 2010(11) om den anvendte procedures lovlighed; bemærker, at det med styrkelsen af datastyringen vedrørende kontrakter i det integrerede styringssystem SAP (system for budgetforvaltning og finanskontrol) for fremtiden bør være muligt at undgå en sådan situation;

6.      bemærker med tilfredshed, at Direktoratet for tolketjenesten har fulgt den interne revisors henstillinger vedrørende forvaltningen af tolketjenesten og udgifterne til eksterne tolke, og at det senere vil blive kontrolleret, hvorvidt dette fungerer tilfredsstillende;

7.      noterer sig, at Generaldirektoratet for infrastruktur har udarbejdede en handlingsplan i 2009 med det formål at følge op på de væsentligste henstillinger fra den interne revisor vedrørende forvaltning og opbevaring af kunstværker; ønsker at blive underrettet om resultaterne i den årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret 2011;

8.      noterer sig, at den kompetente tjeneste har foretaget to interne revisioner af likviditetsstyringen, forvaltningen af bankkonti samt gennemførelsen af betalinger og udbetaling af dagpenge; ønsker at blive underrettet om opfølgningen af henstillingerne i forbindelse med den årlige aktivitetsrapport;

9.      glæder sig over, at udviklingen af applikationen "e-Curia", der muliggør elektronisk overgivelse og forkyndelse af processkrifter, i 2010 overgik til afprøvningsfasen med to medlemsstater; e-Curia forventes ultimativt at gøre det muligt at afskaffe en stor del af postforsendelserne, digitalisere indgående og udgående processkrifter og optimere de interne arbejdsgange;

10.    bemærker med tilfredshed, at Domstolen har behandlet spørgsmålet om tolkning i sin årsberetning for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med Parlamentets anmodning i beslutning af 10. maj 2011(12) om decharge for regnskabsåret 2009 (punkt 14); konstaterer en betydelig stigning i antallet af møder (+27 %), som hovedsagelig er forbundet med udvidelsen og Lissabontraktatens ikrafttræden:

     Antal møder(13)

Med tolkning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Retsmøder

350

411

366

369

517

454

520

Andre møder

63

51

78

54

30

37

102

Møder i alt

413

462

444

423

547

491

622

11.    understreger, hvad angår forvaltningen og ansættelsen af tolke, betydningen af det interinstitutionelle samarbejde;

12.    bemærker med tilfredshed, at Domstolen i april 2011 forelagde budgetmyndighederne en ajourført plan for investeringer i fast ejendom for 2011-2013, som tog udgangspunkt i to hovedmålsætninger, som var dels at samle alle Domstolens tjenestegrene på et sted, dels at købe bygningerne; bemærker, at byggeomkostningerne skønsmæssigt er fastsat til 355 300 000 EUR med en saldo, der skal konsolideres, på omkring 40 000 000 EUR ved udgangen af 2010;

13.    finder det tilfredsstillende, at Domstolens statistikker over retssagerne for 2010 generelt viser stor produktivitet og større effektivitet med hensyn til sagsbehandlingstiden: 16,1 måneder for præjudicielle forelæggelser, 16,7 måneder for direkte søgsmål (mod 17,1 måneder i 2009) og 14,3 måneder for appelsager (mod 15,4 i 2009);

14.     forventer at se fortsatte fremskridt i nedbringelse af sagsbehandlingstiden; mener således, at en intern omorganisering og omrokering af det specialiserede personale til deres respektive ekspertiseområder vil være hensigtsmæssigt med dette mål for øje;

15.    er foruroliget over, at antallet af sager indbragt for Domstolen (631 i 2010) steg markant, mens antallet af afsluttede sager i sammen tidsrum forblev stabilt; konstaterer desuden, at antallet af verserende sager ved Domstolen steg til 799 i det omhandlede år, selv om den gennemsnitlige behandlingstid var meget lav, nemlig 16,1 måneder;

         Domstolens generelle virksomhed(14)

Sager

2006

2007

2008

2009

2010

Indbragte sager

537

581

593

562

631

Afsluttede sager

546

570

567

588

574

Verserende sager

731

742

768

742

799

16.    bemærker med foruroligelse, at der er sket en stor stigning i antallet af sager indbragt for Retten (636 i 2010); konstaterer et mindre fald i antallet af afsluttede sager; påpeger dog, at antallet af verserende sager ved Retten nåede op på 1 300, selv om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt (27,2 måneder i 2009 mod 24, 7 måneder i 2010);

         Rettens generelle virksomhed(15)

Sager

2006

2007

2008

2009

2010

Indbragte sager

432

522

629

568

623

Afsluttede sager

436

397

605

555

527

Verserende sager

1029

1154

1178

1191

1300

17.    støtter følgelig, at Domstolen ultimo marts 2011 tog initiativ til at forelægge den lovgivende myndigheds to parter et forslag til reform af Domstolens vedtægt (med bl.a. forslag om udnævnelse af yderligere 12 dommere i Retten); mener, at dette initiativ bør gennemføres på en så omkostningseffektiv måde som muligt; håber, at de strukturelle foranstaltninger kan godkendes i begyndelsen af 2012 og iværksættes snarest muligt samme år;

18.    ønsker, at den årlige aktivitetsrapport ligeledes kommer til at indeholde en udtømmende oversigt over alle de menneskelige ressourcer, Domstolen råder over, opgjort efter kategori, grad, køn, deltagelse i videreuddannelse og nationalitet; glæder sig dog allerede over årlige aktivitetsrapports omfattede oplysninger vedrørende personaleforvaltningen såvel som Domstolens svar på Parlamentets supplerende spørgsmål på dette område; henstiller, at disse oplysninger fremover systematisk medtages i Domstolens rapport, og at den også redegør for resultaterne af personalets brug af telearbejde og flekstid.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(3)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1.

(4)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(7)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(8)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1.

(9)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

Årlig aktivitetsrapport for regnskabsåret 2010, s. 92.

(12)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 90

(13)

Årlig aktivitetsrapport for regnskabsåret 2010, s. 54.

(14)

Årlig aktivitetsrapport for regnskabsåret 2010, s. 6.

(15)

Årlig aktivitetsrapport for regnskabsåret 2010, s. 8.

Seneste opdatering: 3. oktober 2012Juridisk meddelelse