Menettely : 2011/2204(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0088/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0088/2012

Keskustelut :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     
PDF 144kWORD 86k
30. maaliskuuta 2012
PE 475.752v02-00 A7-0088/2012

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV – Tuomioistuin

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV – Tuomioistuin

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010 (COM(2011)0473 – C7-0259/2011)(2),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2010 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 ja toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2010 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0088/2012),

1.  myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV – Tuomioistuin

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(6),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010 (COM(2011)0473 – C7-0259/2011)(7),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2010 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 ja toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2010 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0088/2012),

1.  korostaa tilintarkastustuomioistuimen todenneen varainhoitovuoden 2010 vuosikertomuksessaan, että sillä "ei ole esitettävänä tuomioistuinta koskevia huomautuksia" (7.23 kohta);

2.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksensa perusteella, ettei virhetaso kaiken kaikkiaan ole olennainen toimielinten ja muiden unionin elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2010 päättyneeltä varainhoitovuodelta; panee merkille, että hallintomenojen todennäköisimmäksi virhetasoksi arvioidaan yleisesti 0,4 prosenttia (7.9 ja 7.10 kohta);

3.  toteaa, että vuonna 2010 tuomioistuimella oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja kaikkiaan 331 000 000 euroa (318 000 000 euroa vuonna 2009) ja että niiden käyttöaste oli 97,9 prosenttia (98,5 prosenttia vuonna 2009); korostaa, että tuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että määrärahoista käytetään 75 prosenttia toimielimen henkilöstöön ja 25 prosenttia kiinteistöihin, kalusteisiin, laitteisiin ja erityisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

4.  palauttaa mieliin, että vuonna 2009 tuomioistuimen valvontajärjestelmät arvioitiin perusteellisesti; korostaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että käytössä olevat valvontajärjestelmät toimivat vaikuttavasti mahdollisten virheiden ja poikkeusten havaitsemiseksi;

5.  muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen vuonna 2009 myös, että tuomioistuin ei ennakoinut erään puitesopimuksen päättymistä; panee merkille tuomioistuimen vuoden 2010 vuosikertomuksessaan(11) antamat selvitykset valitun menettelyn laillisuudesta; toteaa, että kun sopimuksia koskevien tietojen käsittelyä tehostetaan yhdennetyssä SAP-hallintojärjestelmässä (talousarvio- ja varainhallinnon väline), tällaiset tilanteet pitäisi voida vastaisuudessa välttää;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että tulkkausosasto on pannut täytäntöön sisäisen tarkastajan suositukset, jotka koskevat tulkkauksen hallinnointia ja ulkoiseen tulkkaustoimintaan liittyviä kustannuksia, ja että toiminnan moitteettomuus tarkastetaan myöhemmin;

7.  panee merkille, että infrastruktuurien pääosasto laati vuonna 2009 toimintasuunnitelman, jolla se pyrkii vastaamaan sisäisen tarkastajan esittämiin taideteosten hallinnointia ja säilyttämistä koskeviin keskeisiin suosituksiin; pyytää saada vuoden 2011 vuosikertomuksessa tietoja asian etenemisestä;

8.  ottaa huomioon, että asiasta vastaava yksikkö on suorittanut kaksi sisäistä tarkastusta, jotka koskevat kassanhallintaa, pankkitilejä ja maksujen suorittamista sekä päivärahoja; pyytää antamaan vuosikertomuksessa tietoja suositusten täytäntöönpanosta;

9.  on tyytyväinen siihen, että e-Curia-hankkeen, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisen ja tiedoksi antamisen sähköisesti, kehityksessä päästiin vuonna 2010 kahden jäsenvaltion kanssa testausvaiheeseen; katsoo, että e-Curia-hankkeen avulla on aikanaan voitava lopettaa suuri osa kirjeenvaihdosta ja saapuvien ja lähtevien oikeudenkäyntiasiakirjojen numerointi sekä optimoida sisäinen työnkulku;

10. panee tyytyväisenä merkille, että tuomioistuin on käsitellyt tulkkausta koskevaa kysymystä vuoden 2010 vuosikertomuksessaan, kuten parlamentti pyysi 10. toukokuuta 2011 vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2009 antamassaan päätöslauselmassa(12) (14 kohta); panee merkille istuntojen määrän huomattavan kasvun (+27 prosenttia), joka johtuu pääasiassa laajentumisesta ja Lissabonin sopimuksen voimaantulosta;

     Istuntojen lukumäärä(13):

istunnot, joissa tulkkaus

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

suulliset käsittelyt

350

411

366

369

517

454

520

muut kokoukset

63

51

78

54

30

37

102

istunnot yhteensä

413

462

444

423

547

491

622

11. korostaa tulkkauksen hallinnoinnin ja tulkkien palvelukseenoton yhteydessä toimielinten välisen yhteistyön tärkeyttä;

12. on tyytyväinen siihen, että tuomioistuin toimitti huhtikuussa 2011 budjettivallan käyttäjille ajantasaistetun, vuosiksi 2011–2013 laaditun kiinteistöinvestointeja koskevan suunnitelman, jossa otetaan huomioon kaksi päätavoitetta: tuomioistuimen kaikkien yksikköjen keskittäminen yhteen paikkaan sekä toisaalta kiinteistöjen hankkiminen tuomioistuimen omistukseen; toteaa, että rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 355 300 000 euroa, josta maksamatta oleva määrä oli vuoden 2010 lopussa noin 40 000 000 euroa;

13. panee tyytyväisenä merkille tuomioistuimen vuoden 2010 oikeudenkäyntitilastot, joista käy yleisesti ilmi, että menettelyjen keston yhteydessä tuottavuus on pysynyt ennallaan ja tehokkuus lisääntynyt: ennakkoratkaisupyyntöjen kohdalla kesto oli 16,1 kuukautta, suorien kanteiden kohdalla 16,7 kuukautta (17,1 kuukautta vuonna 2009) ja valitusten kohdalla 14,3 kuukautta (15,4 kuukautta vuonna 2009);

14. toivoo, että menettelyjen kestoa pyritään edelleen lyhentämään; katsoo, että tässä mielessä olisi hyödyllistä suorittaa sisäinen uudelleenjärjestely ja siirtää erikoistunutta henkilöstöä aloille, joilla heillä on asiantuntemusta;

15. on huolestunut tuomioistuimessa vireille tulleiden asioiden määrän suuresta lisäyksestä (631 asiaa vuonna 2010), kun samaan aikaan ratkaistujen asioiden lukumäärä on pysynyt samana; toteaa myös, että kyseisenä vuonna tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden määrä nousi 799:ään, vaikka menettelyjen keskimääräinen kesto oli lyhyempi eli 16,1 asiaa kuukaudessa;

     Tuomioistuimen yleinen toiminta(14):

Asiat

2006

2007

2008

2009

2010

vireille tulleet

537

581

593

562

631

ratkaistut

546

570

567

588

574

vireillä olevat

731

742

768

742

799

16. panee huolestuneena merkille yleisessä tuomioistuimessa vireille tulleiden asioiden määrän suuren lisäyksen (636 asiaa vuonna 2010); toteaa, että ratkaistujen asioiden määrä on vähentynyt hiukan; toteaa kuitenkin, että yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden määrä on 1 300, vaikka menettelyjen keskimääräinen kesto on lyhentynyt (27,2 kuukautta vuonna 2009 ja 24,7 kuukautta vuonna 2010);

     Yleisen tuomioistuimen yleinen toiminta(15):

Asiat

2006

2007

2008

2009

2010

vireille tulleet

432

522

629

568

623

ratkaistut

436

397

605

555

527

vireillä olevat

1029

1154

1178

1191

1300

17. kannattaa näin ollen tuomioistuimen aloitetta, jossa se esitti maaliskuun 2011 lopussa molemmille lainsäädäntövallan käyttäjille ehdotuksen perussääntönsä muuttamiseksi (uudistuksessa esitetään 12 uuden tuomarin nimittämistä yleiseen tuomioistuimeen); katsoo, että aloite olisi toteutettava mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla; toivoo, että rakenteelliset toimet voidaan hyväksyä vuoden 2012 alussa, jotta ne voidaan panna täytäntöön mahdollisimman pian saman vuoden aikana;

18. toivoo, että vuosikertomuksessa esitetään myös kattava taulukko kaikista tuomioistuimen käytettävissä olevista henkilöresursseista tehtäväryhmän, palkkaluokan, sukupuolen, ammatilliseen koulutukseen osallistumisen sekä kansallisuuden mukaan jaoteltuna; on joka tapauksessa tyytyväinen siihen, että tuomioistuin antaa vuosikertomuksessaan tyhjentävät tiedot henkilöstöhallinnostaan ja vastaa parlamentin aihetta koskeviin täydentäviin kysymyksiin; pyytää tuomioistuinta sisällyttämään vastaisuudessa tällaiset tiedot viran puolesta vuosikertomukseensa ja tiedottamaan myös tuloksista, jotka liittyvät siihen, kuinka henkilöstö käyttää mahdollisuutta etätyöhön ja joustavaan työaikaan.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUVL L 64, 12.3.2010.

(2)

EUVL C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)

EUVL C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)

EUVL C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 64, 12.3.2010.

(7)

EUVL C 332, 14.11.2011, s. 1.

(8)

EUVL C 326, 10.11.2011, s. 1.

(9)

EUVL C 332, 14.11.11, s. 134.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Vuosikertomus vuodelta 2010, s. 92.

(12)

EUVL L 250, 27.9.2011, s. 90.

(13)

Vuosikertomus vuodelta 2010, s. 54.

(14)

Vuosikertomus vuodelta 2010, s. 6.

(15)

Vuosikertomus vuodelta 2010, s. 8.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2012Oikeudellinen huomautus