Procedure : 2011/2208(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0089/2012

Indgivne tekster :

A7-0089/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 131kWORD 62k
30. marts 2012
PE 475.753v02-00 A7-0089/2012

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(1),

–   der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(2),

–   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring for regnskabsåret 2010 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed(4), jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0089/2012),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Europa-Parlamentet                                 

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(6),

–   der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(7),

–   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(8),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed(9), jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0089/2012),

1.  påpeger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2010 konstaterede, at den "ingen bemærkninger (havde) at fremsætte om Den Europæiske Ombudsmand" (punkt 7.31.); gør dog opmærksom på, at Revisionsretten havde anmodet Den Europæiske Ombudsmand (Ombudsmanden) om at fastlægge bestemmelser vedrørende procedurerne for ansættelse af midlertidigt personale; havde gerne set, at Revisionsretten havde orienteret det om resultaterne;

2.  konstaterer, at Ombudsmanden i 2010 rådede over forpligtelsesbevillinger på i alt 9 332 275 EUR (9 000 000 EUR i 2009), og at gennemførelsessatsen for disse bevillinger var på 89,65 %, hvilket er under de øvrige institutioners gennemsnit og to procentpoint under det foregående års gennemførelsessats (91,98 % i 2009); konstaterer imidlertid, at udsvingene i gennemførelsessatsen først og fremmest afhænger af de personalemæssige udsving, og understreger, at Ombudsmandens budget er et rent administrationsbudget, hvor 79 % går til personer tilknyttet institutionen, 15 % til ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter og 6 % til institutionens udførelse af generelle opgaver;

3.  opfordrer til bedre finansiel planlægning for at sikre en mere effektiv budgetgennemførelse;

4.  glæder sig over, at Ombudsmanden har fastsat centrale resultatindikatorer i handlingsplanen for 2010 samt en resultattavle, der gør det muligt at måle institutionens ydelser ved hjælp af et benchmarkingsystem; ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort i årets løb;

5.  vil dog ønske, at antallet og andelen af sager, hvor afgørelsen om behandling træffes inden for en måned, vil stige yderligere; konstaterer, at satsen herfor for øjeblikket ligger på 66 %;

6.  vil også ønske, at antallet og andelen af undersøgelser, der afsluttes på under et år, fortsat vil stige; konstaterer, at satsen herfor for øjeblikket ligger på 66 %;

7.  glæder sig over, at der er indført en ny procedure for ansættelse af midlertidigt ansatte samt for beregning af de individuelle rettigheder;

8.  ser med tilfredshed på den revision, der blev foretaget af den interne revisor i 2010 under hensyntagen til bemærkningerne fra 2009, og hvori det konkluderedes, at forvaltnings- og kontrolsystemet er effektivt under forudsætning af, at de aftalte aktioner gennemføres;

9.  minder om, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2010 for nylig er blevet behandlet i en initiativbetænkning, som Parlamentet vedtog den 27. oktober 2011(10); ønsker derfor ikke at tilføje yderligere bemærkninger;

10. ønsker, at Ombudsmandens årsberetning for 2011 vil omfatte et kapitel om opfølgning af Parlamentets dechargebeslutning og desuden indeholde en fuldstændig oversigt over de menneskelige ressourcer, Ombudsmanden har til rådighed, opdelt efter kategori, lønklasse, køn, deltagelse i faglig uddannelse og nationalitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(3)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1. 1.

(4)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(7)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(8)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1.

(9)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(10)

       Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0467.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse