Procedure : 2011/2207(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0090/2012

Indgivne tekster :

A7-0090/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 142kWORD 66k
30. marts 2012
PE 475.754v02-00 A7-0090/2012

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VII – Regionsudvalget

(COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VII – Regionsudvalget

(COM(2011)0473 – C7-0262 – 2011/2207(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(1),

–   der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0262/2011)(2),

–   der henviser til Regionsudvalgets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2010 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0090/2012),

1.  meddeler Regionsudvalgets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VII – Regionsudvalget

(COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(6),

–   der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0262/2011)(7),

–   der henviser til Regionsudvalgets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(8),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2010 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0090/2012),

1.  understreger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2010 har påpeget fejl vedrørende ansættelse af en fastansat medarbejder og indgåelse af en tolkekontrakt;

2.  er tilfreds med Regionsudvalgets svar vedrørende de konstaterende fejl samt med de beslutninger, der er truffet for at undgå en gentagelse heraf (forbedring af proceduren for ansættelse af en tjenestemand fra en anden institution, forbedring af systemet for tilsyn og kontrol med skøn over kontrakters værdi gennem indførelse af et standardformat for dokumentationen af disse skøn og forbedring af systemet for tilsyn og kontrol med modtagelsen af tilbud gennem etablering af en mailboks med begrænset adgang);

3.  glæder sig over, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2010, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst; bemærker, at den mest sandsynlige fejlprocent inden for sektoren for administrationsudgifter generelt vurderes til 0,4 % (punkt 7.9. og 7.10.);

4.  glæder sig over Regionudvalgets beslutning om at udvikle og gennemføre et standardformat for dokumentation af skøn i forbindelse med udbud med forhandling;

5.  konstaterer, at Regionsudvalget i 2010 rådede over forpligtelsesbevillinger på i alt 90 800 000 EUR (88 000 000 EUR i 2009), og at gennemførelsesraten for disse bevillinger forbedredes (99,4 % i 2010 og 98,37 % i 2009); understreger, at Regionsudvalgets budget er et rent administrationsbudget, hvor 72 % går til personer tilknyttet institutionen og 28 % til ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

6.  opfordrer Regionsudvalget til at begrænse stigningerne i sine fremtidige budgetter til et absolut minimum og til primært at finansiere nye eller udvidede aktiviteter gennem besparelser og rationaliseringer af eksisterende udgifter;

7.  konstaterer med tilfredshed, at Regionsudvalget har fulgt opfordringen i Parlamentets beslutning af 10. maj 2011(11) om decharge for 2009 og styrket sin budgetprocedure, som nu omfatter fire etaper: forberedelse i Regionsudvalgets administration, evaluering af det foreløbige forslag i Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender (UFAA), beslutning i Regionsudvalgets præsidium og plenarforsamling om budgetforslaget og midtvejsevaluering af gennemførelsen (mid-term review);

8.  glæder sig over, at det den 27. december 2011 endelig lykkedes for både Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) at blive EMAS-certificeret (fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision); ønsker at blive holdt orienteret om det samlede energiforbrug fra vedvarende energikilder;

9.  er tilfreds med resultaterne af midtvejsevalueringen af aftalen om administrativt samarbejde mellem Regionsudvalget og EØSU; noterer sig især, at etableringen af fælles tjenester har sikret begge udvalg budgetbesparelser; håber, at udvalgene vil gennemføre henstillingerne vedrørende sektorerne for personale (yderligere harmonisering af reglerne), social- og lægetjenesterne og de interne tjenester; ønsker inden den næste dechargeprocedure at modtage oplysninger om de opnåede besparelser;

10. lykønsker Regionsudvalget med kvaliteten af oversigten over den interne revisionstjenestes aktiviteter; henstiller, at revisionen af gennemførelsen af de nyetablerede rettigheder og budgetposternes forvaltning sker hurtigst muligt, og at man forbedrer opfølgningen af henstillingerne vedrørende etablering af interne kontrolstandarder og de finansielle kredsløbs kvalitet;

11. glæder sig over den forbedringsplan, som Regionsudvalget har forelagt efter selvevalueringen af sin forvaltning (CAF(12): ramme for selvevaluering i offentlige forvaltninger), og som har til formål at:

–   forbedre indvirkningen og opfølgningen af rådgivende og politiske aktiviteter

–   forbedre understøttelsen af politiske aktioner og styrke interinstitutionelle forbindelser og internationale partnerskaber

–   styrke samarbejdet med og mellem lokale og regionale myndigheder og disses sammenslutninger

–   undersøge potentialet for effektivitetsgevinster i forbindelse med Regionsudvalgets politiske mekanismer, herunder i form af mulige rejseudgiftsbesparelser gennem brug af videokonferencer

–   forbedre støtten til Regionsudvalgets medlemmer for så vidt angår information om Regionsudvalget til borgernes repræsentanter

–   afholde regelmæssige seminarer for ledelsen med deltagelse af Regionsudvalgets formand;

ønsker at blive holdt orienteret om dette initiativ i årsberetningen;

12. glæder sig over, at årsberetningen altid er af høj kvalitet; ønsker, at årsberetningen for fremtiden ligeledes kommer til at indeholde en udtømmende oversigt over alle de menneskelige ressourcer, Regionsudvalget råder over, opgjort efter kategori, lønklasse, køn, deltagelse i faglig uddannelse og nationalitet;

13. fastholder, at man for at sikre størst mulig gennemsigtighed bør gøre alle EU-institutionernes medlemmers erklæringer om finansielle interesser, inklusive regelmæssige opdateringer heraf, tilgængelige på internettet; bemærker i denne forbindelse med tilfredshed, at Regionsudvalgets præsidium i december 2011 besluttede at gøre medlemmernes erklæringer om finansielle interesser tilgængelige online på samme del af webstedet som de øvrige oplysninger om medlemmerne;

14. konstaterer, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde understreger nærhedsprincippets betydning, hvilket styrker Regionsudvalgets rolle; lykønsker i denne forbindelse Regionsudvalget, særligt med arbejdet med Europa 2020-strategien og flerniveaustyring;

15. mener, at Regionsudvalgets årsberetning er et nyttigt redskab til evaluering af udvalgets arbejde;

16. opfordrer til, at alle udtalelser fra Regionsudvalget efter anmodning vedføjes de relevante dossierer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(3)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1.

(4)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(7)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 1.

(8)

EUT C 326 af 10.11 2011, s. 1.

(9)

EUT C 332 af 14.11 2011, s. 134.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

        EUT L 250 af 27.9.2011, s. 102.

(12)

   Den fælles evalueringsramme, Det Europæiske Institut for Offentlig Administration, Maastricht 2006.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse