Procedure : 2011/2206(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0092/2012

Indgivne tekster :

A7-0092/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 145kWORD 68k
30. marts 2012
PE 475.756v02-00 A7-0092/2012

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(1),

–   der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011)(2),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2010, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0092/2012),

1.  meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(6),

–   der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011)(7),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2010, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(9), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0092/2012),

1.  konstaterer, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i 2010 rådede over forpligtelsesbevillinger til et samlet beløb af 127 200 000 EUR (122 000 000 EUR i 2009), og at udnyttelsen af disse bevillinger var på 98 % (98 % i 2009); understreger, at EØSU's budget udelukkende er administrativt, idet 70 % blev anvendt på personer med tilknytning til institutionen og 30 % på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

2.  opfordrer EØSU til i de kommende år at begrænse stigningen i dets budget til et absolut minimum og til primært at finansiere nye og udvidede aktiviteter gennem besparelser;  

3.  erindrer om, at det i sin beslutning om decharge til EØSU for regnskabsåret 2009(10) opfordrede til, at der hurtigst muligt foretoges en omfattende undersøgelse af udgifterne til alle aktivitetsområder for at sikre, at alle udgiftsprogrammer giver mest mulig værdi for pengene, og for at finde frem til mulige besparelser, som vil kunne lette presset på budgettet i disse krisetider;

4.  glæder sig over, at Revisionsretten i sin årsberetning på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2010, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst; bemærker, at den mest sandsynlige fejlprocent inden for sektoren for administrationsudgifter generelt vurderes til 0,4 % (punkt 7.9. og 7.10.);

5.  understreger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2010 har fremsat bemærkninger vedrørende godtgørelsen af rejseudgifter til medlemmerne af EØSU og indgåelsen af offentlige aftaler inden for rammerne af et begrænset udbud;

6.  noterer sig med tilfredshed, at EØSU's Præsidium den 6. december 2011 vedtog en reform af ordningen for godtgørelse af medlemmernes udgifter, hvormed formålet navnlig er udelukkende at godtgøre billetter på grundlag af de faktiske udgifter, at bringe dagpenge og rejsegodtgørelser på linje med de beløb, der udbetales af Parlamentet, og at fastsætte kompensationsgodtgørelser for den tid, medlemmerne bruger på at udøve deres hverv og for de hermed forbundne administrative udgifter, eftersom medlemmerne af EØSU ikke modtager nogen form for vederlag eller pension over EU's budget;

7.  opfordrer til og forventer en hurtig gennemførelse af denne beslutning;

8.   undrer sig over det høje antal langdistanceflyvninger (gennemsnitligt 2 000 km), der blev faktureret af medlemmerne af EØSU i 2010; forlanger, at EØSU forelægger en detaljeret opgørelse over flyrejser faktureret i 2010 med angivelse af afgangslufthavn, mellemstop, destination, flyveturens varighed og de omkostninger, rejserne har medført for Europas skatteborgere;

9.  glæder sig over, at de ændringer, der på EØSU's Præsidiums møde den 21. februar 2012 foretoges vedrørende tilstedeværelsesattester og godtgørelse for deltagelse i videokonferencer, var i overensstemmelse med Parlamentets anbefalinger (styrkelse af garantierne for dokumentation for godtgørelse i artikel 12 og fjernelse af punktet om videokonferencer); ser frem til resultaterne af forhandlingerne mellem EØSU og Rådet med henblik på at nå frem til en endelig og tilfredsstillende løsning på alle disse spørgsmål, hvis afgørelse afhænger af Rådet;

10. noterer sig med tilfredshed EØSU's Præsidiums beslutning om at offentliggøre medlemmernes erklæringer om finansielle interesser; glæder sig over, at denne beslutning allerede er implementeret;

11. glæder sig over EØSU-medlemmernes nylige og voksende interesse for finansielle og budgetmæssige anliggender, navnlig i budgetgruppen, idet en sådan interesse er tegn på et fuldt engagement i såvel budgetlægningen som i kontrollen med gennemførelsen af budgettet; ønsker en styrkelse af EØSU-medlemmernes samarbejde med Parlamentets Budgetkontroludvalg;

12. glæder sig over, at det den 27. december 2011 endelig lykkedes de to udvalg, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at opnå EMAS-certifikatet (EU's ordning for miljøledelse og miljørevision); vil gerne årligt informeres om, hvilke fremskridt man har planlagt og/eller gennemført for yderligere at reducere udvalgets aktiviteters negative indflydelse på miljøet;

13. er tilfreds med resultaterne af midtvejsevalueringen af aftalen om administrativt samarbejde mellem Regionsudvalget og EØSU; bemærker især, at etableringen af fælles tjenester har sikret begge udvalg budgetbesparelser; håber, at udvalgene vil gennemføre henstillingerne vedrørende sektorerne for personale (yderligere harmonisering af reglerne), social- og lægetjenesterne og de interne tjenester;

14. foreslår en øget overensstemmelse i de to udvalgs prioritering af budgetposter; mener, at dette vil føre til øgede besparelser og en yderligere styrkelse af det interinstitutionelle samarbejde;

15. anmoder EØSU om at foretage en vurdering af sit arbejde, således som Regionsudvalget allerede har gjort (KVIK(11): KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence);

16. noterer sig ligeledes med tilfredshed, at EØSU har taget Revisionsrettens bemærkninger til efterretning, og at en påmindelse om vigtige elementer, der skal overholdes i udbudsproceduren, er blevet sendt til alle bemyndigede anvisningsberettigede; bemærker ligeledes, at EØSU vil intensivere sine bestræbelser på at sikre, at bedømmelsesudvalgene råder over den nødvendige ekspertise i behandlingen af offentlige kontrakter;

17. opfordrer EØSU til at forbedre kvaliteten af resuméet af Den Interne Revisionstjenestes aktiviteter således, at Parlamentet kan vurdere overvågnings- og kontrolmekanismerne i EØSU; insisterer på, at resuméet skal være informativt og relevant; opfordrer EØSU til straks at sende en ny version til Parlamentets kompetente udvalg;

18. fandt årsberetningens bilag D med en oversigt over aktivitets- og resultatindikatorerne meget nyttigt; er bekymret over, at 12,3 % af de tolketjenester, der var blevet anmodet om, blev annulleret, hvilket svarer til en udgift på 913 344 EUR; ønsker at blive informeret om, hvilke hastetiltag man har indført for at løse dette problem;

19. opfordrer til bedre finansiel planlægning og budgetstyring for at undgå lignende situationer i fremtiden;

20. forventer, at årsberetningen fremover suppleres med en fuldstændig oversigt over alle de menneskelige ressourcer, som EØSU råder over, opgjort efter kategori, lønklasse, køn, deltagelse i efteruddannelse og nationalitet;

21. gentager sin anmodning til Ombudsmanden om at underrette Budgetkontroludvalget om resultaterne af undersøgelserne vedrørende procedurerne for personaleforfremmelse;

22. opfordrer til, at alle EØSU's udtalelser efter anmodning vedhæftes de relevante dossierer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)

EUT C 332 af 14.11.2011, s. 1.

(3)

EUT C 326 af 10.11.2011, s. 1.

(4)

EUT C 332 af 14.11.2011, s. 134.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(7)

EUT C 332 af 14.11.2011, s. 1.

(8)

EUT C 332 af 14.11.2011, s. 134.

(9)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)

        EUT L 250 af 27.9.2011, s. 98.

(11)

        Common Assessment Framework, European Institute for Public Administration, Maastricht 2006.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse