Postup : 2011/2206(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0092/2012

Predkladané texty :

A7-0092/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 155kWORD 91k
30. marca 2012
PE 475.756v02-00 A7-0092/2012

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(1),

–   so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0092/2012),

1.  udeľuje absolutórium generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(6),

–   so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0092/2012),

1.  konštatuje, že v roku 2010 Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) disponoval viazanými rozpočtovými prostriedkami v celkovej sume 127 200 000 EUR (122 000 000 EUR v roku 2009) a že miera plnenia týchto rozpočtových prostriedkov bola 98 % (98 % v roku 2009); zdôrazňuje, že rozpočet EHSV je čisto administratívny – 70 % prostriedkov je vynaložených na osoby pracujúce v inštitúcii a 30 % na budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky;

2.  vyzýva EHSV, aby počas budúcich rokov obmedzil zvyšovanie svojho rozpočtu na absolútne minimum a aby financoval rozsiahle nové činnosti najmä prostredníctvom úspor;  

3.  pripomína požiadavku, ktorú uviedol vo svojom uznesení(11) o absolutóriu EHSV za rozpočtový rok 2009, aby sa bezodkladne vykonalo komplexné preskúmanie výdavkov vo všetkých oblastiach činnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky výdavky vynakladali účelne a identifikovať prípadné úspory, ktoré by umožnili znížiť tlak na rozpočet v tomto období úsporných opatrení;

4.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe na základe svojej audítorskej práce odhadol, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2010, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcii a orgánov, sa nevyskytli významné chyby; najpravdepodobnejšia miera chýb, pokiaľ ide o administratívne výdavky vo všeobecnosti, sa odhaduje na 0,4 % (body 7.9 a 7.10);

5.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2010 uviedol pripomienky týkajúce sa úhrady cestovných nákladov členov EHSV a verejného obstarávania v užšej súťaži;

6.  s uspokojením konštatuje, že Predsedníctvo EHSV schválilo 6. decembra 2011 reformu systému úhrady nákladov členov, ktorej cieľom je najmä uhrádzať cestovné lístky výhradne na základe skutočných nákladov, ktorou sa denné diéty a príspevky na dopravu s diétami vyrovnali s príspevkami uhrádzanými Parlamentom, a ktorá ustanovuje kompenzačné príspevky za čas venovaný členmi na výkon svojich funkcií a za príslušné administratívne náklady, a to všetko vzhľadom na skutočnosť, že členovia EHSV nepoberajú žiadnu formu odmeny ani dôchodku z rozpočtu Únie;

7.  podporuje toto rozhodnutie a očakáva jeho skoré zavedenie;

8.  vyjadruje údiv nad vysokým počtom a dĺžkou letov (v priemere 2 000 km) fakturovaných členmi EHSV; žiada EHSV o vypracovanie podrobného zoznamu všetkých vyúčtovaných letov za rok 2010 s uvedením miesta odletu, medzipristátia, cieľovej destinácie, dĺžky letu a nákladov, ktoré vznikli európskym daňovým poplatníkom;

9.  víta skutočnosť, že počas schôdze Predsedníctva EHSV 21. februára 2012 boli zavedené zmeny týkajúce sa potvrdenia o účasti a úhrady za účasť na videokonferenciách v súlade s usmerneniami Parlamentu (posilnenie záruk odôvodnenia úhrad uvedené v článku 12 a vypustenie bodu týkajúceho sa videokonferencií); očakáva výsledky rokovaní medzi EHSV a Radou v záujme dosiahnutia konečnej a uspokojivej dohody v týchto otázkach, v ktorých rozhodnutie závisí od Rady;

10. s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva ESHV, na základe ktorého sa plánuje zverejniť vyhlásenia o finančných záujmoch členov; s potešením konštatuje, že toto rozhodnutie sa už zrealizovalo;

11. víta nedávno vyjadrený a silný záujem členov EHSV o finančné a rozpočtové záležitosti, najmä v skupine pre rozpočet, ktorý zahŕňa zapojenie sa v plnej miere do zostavovania rozpočtu, ako aj do monitorovania jeho plnenia; želá si posilnenie spolupráce členov EHSV s Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu;

12. víta skutočnosť, že obidvom výborom – Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – sa 27. decembra 2011 nakoniec podarilo získať certifikát EMAS (schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit); očakáva, že bude každoročne informovaný o plánovanom a/alebo dosiahnutom pokroku s cieľom ďalej znižovať negatívny vplyv činností výboru na životné prostredie;

13. vyjadruje spokojnosť s výsledkami, na ktoré sa poukazuje v hodnotiacej správe v polovici trvania o fungovaní dohody o administratívnej spolupráci medzi Výborom regiónov a EHSV; poznamenáva predovšetkým, že vytvorenie spoločných útvarov umožnilo týmto dvom výborom dosiahnuť rozpočtové úspory; vyjadruje želanie, aby tieto výbory uplatnili odporúčania týkajúce sa oblastí personálu (harmonizovanejšie pravidlá), sociálnych a zdravotníckych služieb a vnútorných útvarov;

14. navrhuje, aby sa zvýšila zlučiteľnosť prioritných rozpočtových riadkov týchto dvoch výborov; je presvedčený, že by to mohlo viesť k zvýšeniu úspor a k ďalšiemu zintenzívneniu medziinštitucionálnej spolupráce;

15. žiada EHSV, aby zorganizoval hodnotenie svojej práce tak, ako to už uskutočnil Výbor regiónov (CAF(12): rámec na samohodnotenie verejných správ);

16. s uspokojením tiež konštatuje, že EHSV uznal v plnej miere pripomienky Dvora audítorov a všetkým povoľujúcim úradníkom vymenovaným subdelegovaním bolo zaslané upozornenie týkajúce sa dôležitých prvkov, ktoré treba zohľadňovať v rámci postupov verejného obstarávania; zároveň berie na vedomie, že EHSV zvýši svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby v hodnotiacich výborov boli k dispozícii ľudia s požadovanými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania;

17. žiada EHSV, aby zlepšil kvalitu súhrnu činností Útvaru pre vnútorný audit s cieľom umožniť Parlamentu, aby zhodnotil mechanizmy dohľadu a kontroly v rámci EHSV; trvá na tom, aby bol súhrn informatívny a výstižný; vyzýva EHSV, aby prepracovanú verziu bezodkladne zaslal príslušnému výboru;

18. považuje prílohu D výročnej správy o činnosti, v ktorej sa uvádzajú ukazovatele činností a výkonnosti, za veľmi užitočnú; vyjadruje obavy v súvislosti so skutočnosťou, že 12,3 % vyžiadaných tlmočníckych služieb bolo zrušených, čo predstavuje náklady vo výške 913 344 EUR; očakáva, že bude informovaný o naliehavých opatreniach prijatých s cieľom napraviť túto situáciu;

19. požaduje lepšie finančné plánovanie a rozpočtové riadenie s cieľom predchádzať podobným situáciám v budúcnosti;

20. očakáva, že výročná správa o činnosti bude v budúcnosti doplnená o podrobný prehľad všetkých ľudských zdrojov, ktorými EHSV disponuje, a to podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, účasti na odbornom vzdelávaní a štátnej príslušnosti;

21. opakuje voju žiadosť ombudsmanovi, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o výsledkoch vyšetrovania týkajúceho sa postupu povýšenia zamestnancov;

22. žiada, aby sa na základe žiadosti všetky stanoviská EHSV pripájali k príslušným spisom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

         Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(2)

         Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)

         Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)

         Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)

         Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

         Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(7)

         Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(8)

         Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(9)

         Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(10)

        Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

        Ú. v. EÚ C 250, 27.9.2011, s. 98.

(12)

        Spoločný hodnotiaci rámec, Európsky inštitút verejnej správy, Maastricht, 2006.

Posledná úprava: 26. apríla 2012Právne oznámenie