Postup : 2011/2209(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0093/2012

Předložené texty :

A7-0093/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 152kWORD 87k
30. března 2012
PE 475.757v02-00 A7-0093/2012

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010(1),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2010 (COM (2011)0473 – C7-0264/2011)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2010,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(4) a legalitě a správnosti uskutečněných operací, které za rozpočtový rok 2010 předložil Účetní dvůr podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0093/2012),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010(6),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2010 (COM (2011)0473 – C7-0264/2011)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu Evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2010,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(9) a legalitě a správnosti uskutečněných operací, které za rozpočtový rok 2010 předložil Účetní dvůr podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0093/2012),

1.  konstatuje, že ve své výroční zprávě za rok 2010 uvedl Účetní dvůr následující připomínku: „I když odborná povaha funkcí vykonávaných úřadem evropského inspektora ochrany údajů může pořádání interního výběrového řízení [v roce 2009 bylo uspořádáno v oblasti práva, technologií, lidských zdrojů a správní podpory] odůvodňovat, tento postup by neměl být pravidlem.“ Osvědčeným postupem je využívat služeb Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), který pravidelně pořádá otevřená výběrová řízení.“ (bod 7.32.);

2.  je spokojen, že evropský inspektor ochrany údajů uspořádal na přelomu let 2009/2010 v úzké spolupráci s úřadem EPSO otevřené výběrové řízení v oblasti ochrany údajů k náboru vysoce specializovaných zaměstnanců;

3.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr na základě svého auditu dospěl k závěru, že platby v rozpočtovém roce uzavřeném dne 31. prosince 2010 nejsou v oblasti správních výdajů a ostatních výdajů orgánů a institucí obecně zatíženy významnými chybami; nejpravděpodobnější míra chyb v oblasti „správních výdajů“ je odhadována na 0,4 % (body 7.9., 7.10. a 7.32.);

4.  připomíná, že Účetní dvůr úřad evropského inspektora kontroly údajů v rozpočtovém roce 2009 žádal, aby své zaměstnance vyzval k pravidelnému předkládání dokumentů prokazujících jejich osobní situaci; konstatuje, že evropský inspektor kontroly údajů mezitím v letech 2010 a 2011 napravil chyby zjištěné v prohlášení o věrohodnosti účtů za rok 2009 a zavedl nástroje umožňující zlepšit správu příspěvků; Účetní dvůr ověří dosažený pokrok ve své výroční zprávě za rok 2011;

5.  konstatuje, že v roce 2010 měl evropský inspektor ochrany údajů k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 7 104 351 EUR (7 000 000 v roce 2009) a že míra plnění těchto prostředků dosáhla 82,73 % (81,44 % v roce 2009); zdůrazňuje, že rozpočet evropského inspektora ochrany údajů je čistě administrativní, 65 % výdajů souvisí s osobami pracujícími v orgánu (hlava 1) a 35 % se týká budov, nábytku, zařízení a různých provozních výdajů (hlava 2);

6.  vyzývá evropského inspektora ochrany údajů, aby připravoval roční rozpočty odpovídající jeho potřebám (hlava 1 byla v roce 2010 využita jen ze 75 %) a aby dbal na lepší plnění rozpočtu (bod 7.35.);

7.  s uspokojením konstatuje, že doporučení uvedená ve zprávách Účetního dvora a Komise týkající se rozpočtového roku 2009 byly provedeny následujícím způsobem:

–   k finančním pracovním postupům („workflow“) byl přidán nový vnitřní systém finančního ověřování,

–   byl stanoven účetní poradce,

–   byl zaveden ústřední rejstřík výjimek,

–   v současnosti je schvalován systém zpětného ověřování;

8.  bere na vědomí hlubokou změnu organizace zaměstnanců, jež byla zavedena v roce 2010, a žádá, aby byl informován o výsledcích nového plánu pracovních míst; v této souvislosti by ocenil, kdyby evropský inspektor ochrany údajů ve své výroční zprávě uvedl také opatření navazující na doporučení Parlamentu;

9.  konstatuje, že zavedení zabezpečeného elektronického systému správy spisů představuje pokrok; v příští výroční zprávě o činnosti si přeje být informován o dalším vývoji;

10. konstatuje, že úřad evropského inspektora ochrany údajů vytvoří v řídícím plánu na rok 2012 systém stanovující klíčové ukazatele výkonnosti i souhrn výsledků, což umožní měřit úsilí tohoto úřadu prostřednictvím systému srovnávacího hodnocení („benchmarking“); zdůrazňuje, že tento plán bude posuzován jako součást výroční zprávy o činnosti za rok 2012;

11. konstatuje, že výroční zpráva o činnosti za rok 2011 bude obsahovat kapitolu o opatřeních navazujících na usnesení Parlamentu o udělení absolutoria;

12. přeje si, aby výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 poskytla také vyčerpávající přehled všech lidských zdrojů, které má inspektor ochrany údajů k dispozici, rozdělený podle kategorie, třídy, pohlaví, účasti na odborném vzdělávání a státní příslušnosti.

10. 2. 2012

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů na rozpočtový rok 2010

(C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC))

Navrhovatel: Simon Busuttil

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že platby v roce končícím 31. prosincem 2010 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami a že systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly z hlediska zajišťování správnosti plateb účelné;

2.  bere na vědomí připomínku Účetního dvora týkající se uspořádání interního výběrového řízení a odpověď evropského inspektora ochrany údajů; připomíná, že výběrová řízení pořádaná Evropským úřadem pro výběr personálu by měla zůstat normou pro přijímání zaměstnanců; vyzývá evropského inspektora ochrany údajů, aby zlepšil své plánování lidských zdrojů, aby se podobné situace již neopakovaly;

3.  bere na vědomí a podporuje opatření, která byla přijata pro včasné monitorování dokladů, jež slouží zaměstnancům evropského inspektora ochrany údajů k osvědčení jejich osobní situace pro účel sociálních dávek;

4.  konstatuje, že absolutorium za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů by mělo i nadále vycházet z jeho výkonnosti v průběhu celého roku.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 64, 12.3.2010.

(2)

Úř. Věst. C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 64, 12.3.2010.

(7)

Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1.

(9)

Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 134.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 26. dubna 2012Právní upozornění