Procedure : 2011/2196(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0094/2012

Indgivne tekster :

A7-0094/2012

Forhandlinger :

PV 09/05/2012 - 24
CRE 09/05/2012 - 24

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 218kWORD 105k
2. april 2012
PE 478.395v02-00 A7-0094/2012

om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU

2011/2196(INI)

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Philip Bradbourn

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU

(2011/2196(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "Handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne" (COM(2006)0819),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne" (2005/C 312/01),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "EU og dets naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde" (COM(2011)0415),

–   der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer - EU's politik på kort og mellemlang sigt(1),

–   der henviser til Kommissionens hvidbog om "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0094/2012),

A. der henviser til, at der i øjeblikket ikke er en generelt accepteret definition af "regional lufthavn"; der henviser til, at lufthavne, der hovedsagelig får sine passagerer fra en hovedstad, ikke er omfattet af denne betænkning; der henviser til, at det er blevet foreslået, at regionale lufthavne, dvs. lufthavne, som ikke er fordelingslufthavne, bør underinddeles i større og mindre lufthavne på grundlag af de typer forbindelser, disse lufthavne tilbyder, passagerantal og forbindelser til større byer og lufthavne, og henviser til, at Kommissionen bør formulere fælles kriterier med henblik på at lette en behørig definition af ”regional lufthavn”, der tager hensyn til alle de ovennævnte elementer; der henviser til, at "regional luftfartstjeneste" derimod defineres som en flyvning, der afgår fra og/eller ankommer i en regional lufthavn;

B.  der henviser til at regionale flyforbindelser, som andre transportformer, er et nøgleelement i borgernes mobilitet; der henviser til, at bedre forbindelser og effektiv intermodal mobilitet i betragteligt omfang kan bidrage til bedre adgang til regionerne, til forbedrede erhvervsmuligheder, til turisme og til udvikling af beslægtede tjenester samt til udbredelse af økonomisk velstand;

C. der henviser til, borgernes forskellige økonomiske situation og de forskellige niveauer af infrastrukturudvikling medfører forskelle i mulighederne for at anvende regionale flyforbindelser i medlemsstaterne;

D. der henviser til, at de forbindelser, luftfarten tilbyder borgere og erhvervsliv i EU’s regioner, og navnlig i utilgængelige regioner og på øer, er meget vigtige og bidrager til at sikre økonomisk bæredygtighed i disse områder; der henviser til, at Europas lufthavne står for et netværk på 150.000 ruter;

E.  der henviser til, at et betydeligt antal regionale lufthavne har et luftfartsselskab, der næsten har monopol, og som kan udnytte denne stilling til at udøve pres ved at stille flere og flere krav til den pågældende lufthavn og til de lokale og/eller regionale myndigheder bl.a. med hensyn til lufthavnsafgifter og luftfartssikkerhedsafgifter;

F.  der henviser til at omsætningen i lufthavnenes butikker er faldet væsentligt på grund af visse luftfartsselskabers indførelse af restriktive politikker for håndbagage; der henviser til, at reglen om "ét styk håndbagage", der anvendes af de luftfartsselskaber, og navnlig de lavprisluftfartsselskaber, der hovedsagelig opererer i disse lufthavne, sammen med yderligere omkostningsbegrænsende praksisser har gjort det mere besværligt at rejse og medført en dramatisk nedgang i omsætningen i butikkerne på næsten 70 % i visse regionale lufthavne; der henviser til, at en tredjedel af fortjenesten på salget i butikkerne går til støtte til luftfartsselskaberne i form af begrænsning af landingsafgifterne;

G. der henviser til, at den spanske regering udtrykkeligt har forbudt luftfartsselskaber at anvende reglen om "ét styk håndbagage", når de flyver fra spanske lufthavne;

H. der konstaterer, at større lufthavne i nogle EU-lande oplever en kapacitetsstramning;

I.   der konstaterer, at den finansielle krise og statsgældskrisen væsentligt har ændret betingelserne for finansieringer i lufthavne i EU, navnlig i lufthavne, som ikke er fordelingslufthavne;

J.   der henviser til, at etablering af nye regionale lufthavne bør baseres på en cost-benefit-analyse;

K. der henviser til, at der med hensyn til investeringer fra den offentlige sektor i omlægningen i lufthavnene bør være et rimeligt forhold mellem det beløb, der anvendes, og det antal passagerer, der benytter infrastrukturen;

Økonomien i de regionale luftfartstjenester

1.  understreger nødvendigheden af trafikpligt for luftfartstjenester af økonomisk og offentlig interesse, navnlig forbindelser i og mellem fjerntliggende regioner, øer og regioner i den yderste periferi på grund af disses afsides beliggenhed og fysiske og naturmæssige karakteristika, for at sikre fuld adgang til og fuld territorial integration af disse; mener, at den gældende trafikpligt bør fastholdes; mener, at sådanne tjenester ikke vil være økonomisk levedygtige uden offentlige midler; understreger betydningen af at øge konkurrenceevnen for regioner i den yderste periferi og af at fremme disses forbindelser til de øvrige regioner med henblik på at mindske den økonomiske kløft mellem disse regioner og resten af Europa;

2.  mener, at det vil være ønskeligt at undgå, at der etableres for mange regionale lufthavne, og bemærker, at udviklingen af regionale lufthavne bør målrettes for at undgå skabelse af ubenyttede eller ineffektivt udnyttede lufthavnsinfrastrukturer, hvilket vil kunne medføre en økonomisk byrde for de kompetente myndigheder; opfordrer tværtimod til at styrke de eksisterende forbindelser, navnlig i alle de områder, (f.eks. øer), der lider under geografiske handicaps; ser derfor positivt på ethvert initiativ, der tager sigte på at udvikle den offentlige transports rolle, også vejtransportens, når det gælder om at fremme forbindelserne; understreger, at offentlig finansiering af regionale lufthavne skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 106 og 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om statsstøtte; mener at der bør indføres en sanktionsordning mod de luftfartsselskaber, der forlader regionale lufthavne, der modtager støtte, inden den fastsatte dato;

3.  anmoder Kommissionen om at revidere afgørelse 2012/21/EU om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, hvori tærsklen for, hvornår en lufthavn kan modtage statsstøtte uden at skulle underrette Kommissionen, blev nedsat til 200 000 passagerer/år, under hensyntagen til, at det af Fællesskabets retningslinjer (2005/C312/01) fremgår, at en lufthavn kan blive omkostningseffektiv med en trafik på over 500 000 passagerer/år;

4.  mener, at de regionale lufthavne på grund af deres miljømæssige og økonomiske virkninger bør støttes hensigtsmæssigt af de nationale og regionale myndigheder, bør deltage i lokale og regionale høringer og - på grundlag af cost-benefit-analyser - bør kunne søge om EU-støtte og støtte fra EU's øvrige finansieringstekniske instrumenter i henhold til det nye rammeprogram; anbefaler, at Kommissionen overvejer de muligheder, de regionale lufthavne giver som element i det centrale europæiske transportnet;

5.  kræver, at kriterierne for at modtage støtte og offentlige midler er klare og gennemskuelige;

6.  opfordrer Kommissionen til at anlægge en rationel tilgang ved fremtidige revisioner af luftfartsbestemmelser med henblik på at opnå en socialt og økonomisk bæredygtig udvikling af de regionale luftfartstjenester, idet der tages hensyn til udviklingen af den infrastruktur, der er nødvendig for at sikre intermodalitet, samtidig med at EU-borgerne også tilsikres adgang til disse tjenester, under hensyntagen til nærheds- og forholdsprincippet;

7.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med støtte til udviklingen af regionale lufthavne og etableringen af nye regionale lufthavne (særlig i lande, hvis nationale lufthavne er beliggende i afsides liggende områder) at lægge særlig vægt på en afbalanceret territorial udvikling af regioner på niveau I og II i nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS) for at sikre innovation og konkurrenceevne i regioner, der ligger langt fra hovedstaden, og som ikke har god adgang til transport, og til at fremme udviklingen af egentlige økonomiske og transportmæssige centre;

8.  understreger, at en hensigtsmæssig udvikling af de regionale lufthavne bidrager til en sideløbende udvikling af turismen, som er en afgørende vigtig sektor for mange europæiske regioner;

9.  konstaterer, at turismen har vist sig at være uafhængig af den økonomiske krise, og at der bør lægges særlig vægt på alle økonomiske og politiske foranstaltninger og afgørelser, der kan fremme og forbedre turismen, som f.eks. lufttransport- og lufthavnsinfrastrukturprojekter;

10. påpeger, at visse regionale lufthavne kun er i drift i turisthøjsæsonen, hvilket ofte indebærer ekstra organisationsproblemer, højere enhedsomkostninger osv.; anmoder Kommissionen om at være opmærksom på disse sæsonafhængige regionale lufthavnes særlige karakter og problemer, når den vedtager ny lovgivning for sektoren;

11. understreger, at de regionale lufthavne bliver stadig vigtigere for charterselskaberne og for lavprisselskaberne; understreger, at hovedgrundlaget for charterselskaberne er langdistanceflyvninger til feriemål med en mindre afstand mellem flysæderne og en lavere service under flyvningen i forhold til ruteselskaberne, ofte fra regionale lufthavne, der ikke kan bære ruteflyvninger og flyvninger ud over lavprisselskabernes konkurrencemæssige ramme med disses kortdistancefly; minder om, at smalle fly foretrækkes på kortdistanceruter, navnlig hvor ruteselskaberne føder hovedlufthavne fra regionale lufthavne, og af lavprisselskaberne;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre korrekt anvendelse af europæisk og national lovgivning om luftfartsselskabernes sociale betingelser og ansættelsesbetingelser, så personale beskæftiget i regionale lufthavne ikke bliver ofre for social dumping, og så der kan sikres fair konkurrence og ens spilleregler inden for luftfartssektoren; opfordrer til, at lufthavnspersonalet sikres anstændige overenskomstmæssige vilkår, navnlig i lufthavne, hvor størstedelen af trafikken stammer fra lavprisselskaber;

13. udtrykker sin bekymring over, at visse praksisser blandt lavprisselskaber, der ofte opererer fra regionale lufthavne, fører til ringere service for passagererne og forringelse af arbejdsvilkårene; er på grund af den aktuelle aggressive forretningspraksis fra visse lavprisselskaber, der opererer fra regionale lufthavne og som udnytter deres dominerende stilling, og er, da kommercielle aktiviteter er en stor indtægtskilde for de regionale lufthavne, bekymret over bestemmelsen om kun ét stykke håndbagage og andre begrænsninger for håndbagagen, som visse luftfartsselskaber pålægger; mener, at disse praksisser er en overtrædelse af konkurrencebestemmelserne og finder, at disse begrænsninger er misbrug af selskabernes position; opfordrer derfor medlemsstaterne til at pålægge selskaberne øvre grænser, for så vidt angår sådanne restriktioner, og mener, at al kontrol af bagagens vægt og størrelse bør foretages, inden passagererne når afgangsgaten;

14. opfordrer til, at indkøb i lufthavne betragtes som "nødvendige genstande", som det i øjeblikket er tilfældet med genstande som f.eks. frakker; glæder sig over Spaniens beslutning om at forbyde de praksisser, der er nævnt i punkt 13, på sit område(2), og opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre en tilsvarende foranstaltning for alle flyvninger, der udgår fra Europa;

15. mener, at godstransport er en positiv faktor for regionale lufthavne, som kan fremme udvikling og beskæftigelse, ikke mindst ved at iværksætte de dertil knyttede ground service-tjenester og ved at skabe handel forbundet med den regionale lufthavn; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi, der fremmer godstransport og letter samarbejdet mellem regionale nabolufthavne;

16. opfordrer myndighederne i medlemsstaterne til at fremlægge planer for udvikling af de eksisterende regionale lufthavne med henblik på at gøre dem mere effektive;

17. mener, at regionale lufthavne ikke bør øge de offentlige underskud og som en generel regel bør være økonomisk bæredygtige på mellemlang sigt;

Miljø og innovation

18. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde udviklingen af det fællesforetagende, der skal udvikle den næste generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR), Clean Sky-initiativet og iværksættelsen af lovgivningen om det fælles europæiske luftrum som en hastesag; bemærker, at regionale lufthavne med SESAR's aktiviteter og den vigtige rolle, som den europæiske geostationære navigationsoverlaytjeneste (EGNOS) spiller, vil nyde godt af projekter som f.eks. kontroltårne med fjernstyring, hastigheds- og trafikstyring og forbedrede operationelle procedurer;

19. medgiver, at der ikke er samme kapacitetsforvaltning i lufthavne "med slotkoordinering" som i lufthavne "uden slotkoordinering"; er af den opfattelse, at der i mange regionale lufthavne er rigelig overskudskapacitet, som kan udnyttes, og at man ved at gøre brug af denne overskudskapacitet kan sikre mindre overbelastning og ”stacking” i større lufthavne og begrænse den miljømæssige påvirkning; erkender, at gode forbindelser mellem hovedlufthavnene og de nærliggende regionale lufthavne kan medvirke til at reducere trængslen;

20. understreger de regionale lufthavnes betydning som knudepunkt for etablering af innovationsklynger ved at mindske de placeringsbetingede omkostninger for nystartede virksomheder, navnlig i geografisk fjerntliggende regioner;

21. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til, ud over de økonomiske og finansielle aspekter, også at tage hensyn til miljømæssige, territoriale, geologiske og meteorologiske faktorer og til andre rationelle kriterier, når de træffer afgørelse om placering af lufthavne, og når regionale lufthavnsfaciliteter skal renoveres eller udbygges; understreger samtidig vigtigheden af at anvende og modernisere de eksisterende strukturer, inden der opføres nye;

Overbelastning og multimodalitet

22. konstaterer, at det af nylige undersøgelser fremgår, at de europæiske regioner mister forbindelser til nogle af de mest overbelastede lufthavne, og er skuffet over, at de undersøgelser, Kommissionen har foretaget, kun vedrører de store lufthavne; foreslår derfor, at fremtidige undersøgelser kommer til at omfatte de regionale lufthavne, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i den mellemliggende periode at fremme forbindelser mellem regionale lufthavne og hovedlufthavne i medlemsstaterne, hvilket vil bidrage til at fremme økonomien i områderne omkring de regionale lufthavne, mens det samtidig bidrager til at løse problemet med overbelastning i Europa;

23. opfordrer indtrængende alle parter og institutioner, der deltager i revisionen af forordning (EØF) nr. 95/93 (som ændret ved forordning (EF) nr. 793/2004), til at fokusere på at skaffe ny kapacitet i lufthavne snarere end at udkonkurrere regionale luftfartstjenester; mener, at det er vigtigt for regionale lufthavne at have adgang til fordelingslufthavne, og mener, at dette skal tages i betragtning i forbindelse med revisionen af forordning (EØF) nr. 95/93, navnlig som led i planerne for sekundær handel med slots og den forudsete gradvise indførelse af andre markedsmekanismer, herunder primær handel, som vil kunne resultere i afbrydelse af forbindelserne mellem regionale lufthavne og store fordelingslufthavne;

24. opfordrer Kommissionen til at anlægge en rationel tilgang til udarbejdelsen af administrative og retlige regler om slotkoordinering i de regionale lufthavne, da der ellers kan opstå en begrænsning af forbindelsesnettet; opfordrer, da de store fordelingslufthavne og de store trafikknudepunkter er ved at nå deres maksimale kapacitet, Kommissionen til at udarbejde en strategi til allokering af slots i de regionale lufthavne for hermed at tiltrække nye luftfartsselskaber og fremme konkurrencen, aflaste de større lufthavne og udvikle de regionale lufthavne;

25. beklager, at regionale lufthavne, som ligger langt fra større byer, ofte ikke er tilstrækkeligt forbundet med transportnettet på stedet; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle deres intermodale politikker og til at investere i disse strategisk vigtige intermodale forbindelser, f.eks. forbindelser til jernbanenettet, da forbindelse af de regionale lufthavne med andre dele af transportnettet, inklusive andre lufthavne, vil føre til øget anvendelse af de regionale lufthavne, når der er kapacitetsproblemer i fordelingslufthavnene;

26. bemærker, at manglen på aktive foranstaltninger til at øge de regionale lufthavnes tilgængelighed ved hjælp af passende forbindelse med bycentrene, herunder investeringer i transportinfrastruktur, begrænser regionernes økonomiske og sociale udvikling;

27. konstaterer et behov for bedre integration af transportformerne; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en meddelelse, hvori branchen opfordres til at udvikle multimodal billetudstedelse mellem jernbane- og luftfartssektoren; påpeger, at ordninger af denne slags allerede anvendes i nogle medlemsstater, og opfordrer derfor alle parter til at udveksle bedste praksis på dette område;

28. konstaterer, at der er et presserende behov for at sikre lufthavnskapaciteten i EU for ikke at miste konkurrenceevne i forhold til andre vækstregioner og på denne måde undgå, at trafikken flytter til naboområder; mener, at de regionale lufthavne kan medvirke til at lette trængslen i Europas hovedlufthavne og gøre det muligt for dem fastholde en ledende rolle;

29. mener, at netudviklingsplanerne for jernbane- og vejsektoren bør tage hensyn til lufthavnenes placering, således at lufthavnene kan indgå i de nye landtransportnet, der skal etableres; konstaterer behovet for at udvikle netværk af regionale lufthavne, der er tæt forbundet med de store lufthavne for hermed at forbedre borgernes mobilitet samt godstransporten;

30. påpeger, at et veludviklet netværk af regionale lufthavne også vil forbedre sikkerheden for passagererne, da det bl.a. sikrer et netværk af nødlufthavne og alternative lufthavne i tilfælde af dårligt vejr eller af andre årsager;

31. mener, at det er yderst vigtigt at medtage specialiseringen i godstransport som et nødvendigt element, der kan bidrage ved planlægningen af placeringen af lufthavne og optimere anvendelsen af den disponible infrastruktur; påpeger, at en hensigtsmæssig anvendelse af dette princip sammen med en passende håndtering af slots for at adskille passager- og godstrafikken bør kunne bidrage til at hindre en overbelastning af hovedlufthavnene; fremhæver de regionale lufthavnes vigtige rolle i denne forbindelse;

Transeuropæiske transportnet (TEN-T)

32. mener, at de regionale lufthavnes rolle er afgørende for den regionale samhørighed og den sociale og økonomiske udvikling i regionerne, navnlig i regioner, hvor der mangler andre former for transport; anmoder derfor om, at der tages hensyn til de regionale lufthavne i den fremtidige politik vedrørende de transeuropæiske transportnet; mener endvidere, at større regionale lufthavne med konstant trafik året rundt, der yder et påviseligt bidrag til den økonomiske udvikling og skabelsen af ny dynamik inden for erhvervslivet og beskæftigelsen i deres region, bør indgå i overvejelserne vedrørende TEN-T-nettet, navnlig de, der har et stort antal forbindelser til tredjelande og trafik internt i Europa, og som bidrager til transportens multimodale karakter i deres region, samt de regionale lufthavne, som kan bidrage til at lette flaskehalsproblemer;

33. understreger, at regionale lufthavne i grænseregioner beliggende tæt på hinanden bør samarbejde og koordinere anvendelsen af eksisterende kapacitet som en forudsætning for at kunne modtage medfinansiering fra EU via TEN-T, samhørigheds- og regionalfondene;

34. mener, at de regionale lufthavne som del af TEN-T kunne spille en ledende rolle i etableringen af et større fælles europæisk luftfartsområde, som dækker 1 milliard mennesker i EU og nabolandene, i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (COM(2011)0415);

35. beklager, at Kommissionen ikke har taget hensyn til anmodningen fra Parlamentet og Rådet i artikel 10, stk. 4, i beslutning nr. 884/2004/EF om, at regionale lufthavne forbindes med nettet, navnlig i betragtning af behovet for sikre lufttransporttjenester til Europas regioner sideløbende med udvikling af jernbanetjenesterne, da lufttransport under visse omstændigheder kan nå længere ud og mere effektivt betjene tyndere markeder med hensyn til tid, udgifter og indvirkning på miljøet; understreger derfor, hvor vigtigt det er at skabe jernbaneforbindelser – navnlig højhastigheds- og langdistanceforbindelser – til lufthavnene;

36. mener, at øget integration af lufthavnene i de nye TEN-T-bestemmelser vil lette adgangen til privat finansiering af lufthavnsinfrastrukturprojekter og sende et positivt signal til kapitalmarkederne; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af TEN-T at anerkende den afgørende forbindelse, der er mellem regionale luftfartstjenester og økonomisk genopretning;

Sikkerhed

37. konstaterer, at udgifterne til gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger i mindre regionale lufthavne er forholdsmæssigt højere end i større lufthavne, som har stordriftsfordele; mener dog, at eventuelle forslag om finansiering af sikkerhedsforanstaltninger ikke må forvride konkurrencen mellem lufthavne og grupper af lufthavne;

38. minder om, at EU-direktivet om lufthavnsafgifter kun dækker lufthavne med over 5 mio. passagerer og/eller den største lufthavn i hver enkelt EU-medlemsstat; mener, at en vurdering af konsekvenserne for små og mellemstore lufthavne bør udgøre en central del af alle revisioner af de relevante direktiver;

39. opfordrer indtrængende Rådet til at tage stilling til luftfartssikkerhedsafgifter og mener, at strengere sikkerhedsforanstaltninger bør finansieres af de respektive medlemsstater over skatterne, da luftfartssikkerhed er et spørgsmål om national sikkerhed; understreger, at der bør gælde tilsvarende bestemmelser for alle andre transportformer for således at sikre fair konkurrence;

40. fastslår nødvendigheden af pålideligt udstyr til screening af væsker, aerosoler og geléer, som sikrer en høj grad af sandsynlighed for sporing af en lang række flydende sprængstoffer og opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje konsekvenserne for de regionale lufthavne af fremtidige krav til screening af væsker, aerosoler og geléer;

41. henleder opmærksomheden på virkningen af de nye forordninger for luftfragt og navnlig på, at mange regionale lufthavne er afhængige af luftfragttrafik; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at undersøge de økonomiske konsekvenser af disse forordninger for at sikre, at speditørerne ikke flytter deres aktiviteter uden for EU;

Gennemskuelighed

42. foreslår, at selskaberne skal tilbyde alle indbyggere i alle EU-medlemsstater en gratis betalingsordning via kredit- eller debetkort, og anbefaler desuden, at disse kort ikke pålægges månedlige gebyrer eller administrationsgebyrer, selv hvor det tilbydes af et selskab, der ikke er en del af luftfartsselskabet, og at dette gebyr, når en stor del af luftfartsselskabernes passagerer alligevel betaler det i tilknytning til betalingen, fjernes, betragtes som en uundgåelig udgift og derfor kommer til at indgå i billetprisen;

43. påpeger, at der, selv om bagagepladsen kan være begrænset i visse fly, ikke er fælles retningslinjer for størrelse og vægt af håndbagage eller indskrevet bagage på flyvninger i EU; foreslår, at Kommissionen opfordrer branchen til at fastsætte fælles øvre grænser for restriktioner, da dette vil give passagererne større sikkerhed, når de rejser; mener, at ICAO må inddrages i processen, hvis en sådan ordning skal fungere på verdensmarkedet;

44. konstaterer, at nogle luftfartsselskaber opkræver gebyrer for indskrevet bagage, som ofte er uforholdsmæssigt høje, og opfordrer Kommissionen til at undersøge denne praksis, for så vidt angår de i punkt 13 anførte forhold samt med henblik på at sikre en fair og klar prispolitik;

45. foreslår, at det beløb, luftfartsselskaberne kan opkræve for ekstra bagage og for overvægt, begrænses;

Tilgængelighed

46. opfordrer de selskaber, der forvalter de regionale lufthavne, til at foretage de nødvendige strukturtilpasninger med sigte på handicappede, således at disse kan nå frem til de forskellige lufthavnsområder uden assistance og uden problemer kan få adgang til alle tjenester;

47. understreger, at de regionale lufthavne på grund af deres mindre terminaler, kompakthed og organisation er en fordel for bevægelseshæmmede passagerer, passagerer, der rejser med familie osv.; anmoder Kommissionen, lufthavnene og de øvrige aktører om at lade sig inspirere heraf i forbindelse med design og konstruktion af terminaler, der er lettere tilgængelige og mere behagelige for passagererne;

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0250.

(2)

Lov 1/2011 (4. marts 2011) om indførelse af det statslige program for den civile luftfartssikkerhed, ved hvilken der gennemføres en ændring af lov 21/2003 om luftfartssikkerhed (7. juli 2003).


BEGRUNDELSE

Regionale lufthavne og luftfartstjenester er ikke blot vigtige som transportknudepunkter, idet de bidrager til at fremme et velfungerende indre marked i EU ved at transportere mennesker og varer mellem regionerne, men de er også væsentlige som dynamoer for økonomisk vækst i sig selv. Sammen udvider de traditionelle handelsruters horisont og styrker de byer og regioner, som de betjener, betydeligt. I betragtning af den betydning, som disse infrastrukturer og tjenester har for folk, der bor uden for større byområder, og for EU som helhed, er ordføreren meget bekymret over, at Kommissionen i forbindelse med fremsættelse af forslag til lovgivning på luftfartsområdet har tendens til at rette opmærksomheden mod store "fordelingslufthavne". I denne betænkning har jeg fremlagt anbefalinger, der søger at genoprette balancen og gøre opmærksom på den måde, hvorpå regionale lufthavne og luftfartstjenester ofte utilsigtet, men uforholdsmæssigt er blevet berørt af en del af EU-lovgivningen. Jeg har også indledt en debat om politiske valgmuligheder, som, hvis de vedtages af Kommissionen, kunne forbedre driftseffektiviteten og den økonomiske effektivitet i regionale lufthavne og luftfartstjenester samt give passagerer, der gør brug af disse faciliteter og tjenester, en bedre passageroplevelse.

Jeg har allerede nævnt i indledningen, at regionale lufthavne yder et stort økonomisk bidrag til samfundet, og som sådan har jeg fundet det slående, hvor vanskeligt det er at finde en enkelt, sammenhængende definition af, hvad en regional lufthavn er. Jeg har talt med Kommissionen samt interessenter inden for branchen, som imidlertid har givet mig mange utilstrækkelige, modstridende og ofte kolliderende definitioner. Hvis Kommissionen skal sikre, at den opfylder de mange behov, som EU's mange regionale lufthavne får i fremtiden, mener jeg, at der er behov for en klar, konkret, sammenhængende og præcis definition af regionale lufthavne. Der er rigtig mange regionale lufthavne, som ligger spredt i hele EU, og de varierer meget i størrelse, de tjenester de leverer, de markeder, de betjener, og de luftfartstjenester, som er til rådighed i deres lufthavne. Derfor vil definitioner, som blot fastsætter en vilkårlig passagertærskel eller omfatter alle lufthavne uden for hovedstæder/regioner, vise sig at være utilstrækkelige. I betragtning af at der i øjeblikket ikke findes en tilstrækkelig definition, har ordføreren med henblik på denne betænkning valgt at foreslå en enkelt, bred definition, hvori en regional lufthavn defineres som en lufthavn, "som ikke er en fordelingslufthavn" (uanset passagerkapacitet), og "regional luftfartstjeneste" defineres som en luftfartstjeneste, der afgår fra og/eller lander i en regional lufthavn.

Luftfartsbranchen er en branche med små margener, og som sådan er det afgørende, at vi opretter et EU-luftfartsområde, der er stærkt, konkurrencedygtigt og økonomisk bæredygtigt. Dette gælder især på regionalt plan, hvor margenerne kan være mindst. Ud over de økonomiske barrierer, vi står over for, er der også hindringer i forbindelse med luftfartens indvirkning på miljøet, overbelastning, sikkerhed samt behovet for at definere luftfartens bidrag til EU's transportnet bedre. Som følge heraf har ordføreren forsøgt at berøre alle disse centrale områder og behandle ikke blot emner, der er specifikke for regional luftfart, men også midler, hvormed regional luftfart kan spille en rolle i oprettelsen af et mere effektivt EU-luftfartsområde som helhed. F.eks. mener jeg, at man kan forestille sig, at de regionale lufthavne, der i øjeblikket ikke udnytter deres fulde kapacitet, kunne mindske overbelastningen for nogle af de stærkt belastede fordelingslufthavne, navnlig for så vidt angår regionale tjenester. Dette kunne, hvis det gennemføres korrekt, føre til mindre overbelastning og mere miljøeffektivitet. Tilsvarende ville jeg med hensyn til håndtering af slots opfordre Kommissionen til at være særligt opmærksom på regionale lufthave og luftfartstjenester, da de risikerer at blive udkonkurreret i lyset af større konsolidering blandt store lufthavne, luftfartsselskaber og alliancer af luftfartsselskaber. Et ukonkurrencedygtigt og monopolistisk marked ville være ekstremt skadeligt ikke blot for den regionale luftfart, men også for EU's borgere, som ville være stillet over for færre valgmuligheder og stigende priser.

Jeg har også opfordret til, at Kommissionen og medlemsstaterne hurtigst muligt fremskynder udviklingen af SESAR og det fælles europæiske luftrum, da færdiggørelsen af disse kunne føre til store økonomiske og miljømæssig besparelser, som opnås ved større effektivitet samt ved at gøre det muligt for nogle mindre regionale lufthavne at få fordel af SESAR-projekter, som f.eks. kontroltårne med fjernstyring. Endvidere mener jeg, at der kan tilføres transportområdet i EU større effektivitet ved at medtage nogle af de større regionale lufthavne i TEN-T basisnettet. Jeg er faktisk af den faste overbevisning, at regionale luftfartstjenester skal ses som en integreret del af nettet snarere end perifer i forhold til TEN-T nettet. Ordføreren mener, at vi ved bedre at integrere regionale lufthavne i transportnettet kan opmuntre branchen til at introducere yderligere fordele for EU-borgerne, som f.eks. at udvikle multimodal udstedelse af billetter, der gælder til både tog- og flydelen af en rejse.

Endelig har jeg forsøgt at behandle spørgsmål i forbindelse med gennemsigtighed, som kan have en stor virkning på passageroplevelsen, men også på de regionale lufthavnes mulighed for at vælge en indtægtsrig økonomisk model. Denne betænkning har til formål at tackle visse lavprisflyselskabers praksis, som f.eks. den meget omtalte praksis med at lægge visse uundgåelige gebyrer til den pris, der reklameres med for deres flybilletter, eller indføre meget strenge og byrdefulde regler om "ét styk håndbagage", som kan udgøre en alvorlig trussel for detailsalgets bæredygtighed som kilde til lufthavnsindtægter for regionale lufthavne, der ofte har forhandlet konkurrencedygtige landingsafgifter for at tiltrække luftfartsselskaber.

Afslutningsvis er jeg overbevist om, at europæiske regionale lufthavne og luftfartstjenester skal betragtes som centrale elementer i etableringen af et effektivt og velfungerende EU-transportnet, som fremmer handel og sikrer mobilitet for et større antal mennesker. Regional luftfart kan spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at fri bevægelighed i EU er en realitet ikke blot for mennesker, der bor i hovedstæder og større byer, men også for EU-borgere, der bor uden for disse områder, idet det sikres, at disse byer og regioner nyder godt af ikke blot fordelene som følge af større mobilitet, men også fordelene ved, at der skabes turisme og gives adgang til nye markeder, og ved at der tiltrækkes større udefra kommende økonomiske investeringer.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (6.2.2012)

til Transport- og Turismeudvalget

om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU

2011/2196(INI)

Ordfører for udtalelse: Giommaria Uggias

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger de regionale lufthavnes betydning for lufttransporten og deres vigtige rolle i forbindelse med at sikre den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed både i medlemsstaterne og i EU ved at forbinde regionerne; understreger, at den gældende trafikpligt bør fastholdes, og at alle sådanne forpligtelser, der aftales fremover, bør berettiges af nødvendigheden af at sikre adgangen til og den regionale kontinuitet i regionerne, herunder i regioner i den yderste periferi, afsides beliggende regioner, øregioner og centrale områder, der ikke ligger på de vigtigste transportlinjer, da hensigtsmæssige lufttransportforbindelser vil gøre det muligt for dem at afhjælpe deres geografiske handicaps; konstaterer, at intermodalitet bør prioriteres højt for at nå dette mål; ser positivt på muligheden for at indgå partnerskabsaftaler, som støttes af nationale og regionale myndigheder og af luftfartsselskaberne; påpeger betydningen af lufthavnene, som til tider er den eneste effektive forbindelse mellem en region og resten af Europa; understreger, at der ligeledes er behov for regionale lufthavne i Europas mindst udviklede regioner uden stærke vej- og jernbanenet; mener derfor, at der bør sikres gode forbindelser til regionerne; konstaterer, at der i forbindelse med den nuværende økonomiske krise og bestræbelserne på finanspolitisk konsolidering bør findes en passende balance mellem de enkelte lufthavnes behov for at kunne konkurrere og sikre balance i regnskaberne og de samfundsmæssige og regionale behov;

2.  mener, at irrationel udbredelse af yderligere regionale lufthavne vil modvirke kriterierne om effektivitet og bæredygtighed; opfordrer tværtimod til at styrke de eksisterende forbindelser, navnlig i alle de områder, (f.eks. øer), der lider under geografiske handicaps; ser derfor positivt på ethvert initiativ, der tager sigte på at udvikle den offentlige transports rolle, også vejtransportens, når det gælder om at fremme forbindelserne;

3.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at tage hensyn til, at gode flyforbindelser er vigtige for udvikling af den lokale økonomi og turismen, for at tiltrække investorer og for at sikre hurtig person- og godstransport; anerkender, at de regionale lufthavne er med til at fremme mobiliteten og de interregionale forbindelser og bidrager til at gøre regionerne mere attraktive; konstaterer, at turismen har vist sig at være uafhængig af den økonomiske krise, og at der bør lægges særlig vægt på alle økonomiske og politiske foranstaltninger og afgørelser, der kan fremme og forbedre turismen, som f.eks. lufttransport- og lufthavnsinfrastrukturprojekter;

4.  understreger de regionale lufthavnes betydning som knudepunkt for etablering af innovationsklynger ved at mindske placeringsomkostningerne for nystartede virksomheder, navnlig i geografisk fjerntliggende regioner;

5.  konstaterer de regionale lufthavnes betydning for den regionale økonomiske vækst og jobskabelsen, navnlig i mindre udviklede eller ugunstigt stillede regioner; understreger i den forbindelse nødvendigheden af at udnytte potentialet for grønne arbejdspladser mere effektivt; beklager imidlertid det store antal usikre jobs i denne sektor, og understreger, at det personale, der arbejder for lufthavnene, i virksomheder, der leverer tjenester dér eller i luftfartsselskaber, der opererer dér, skal være omfattet af ordentlige kontrakt- og lønforhold, og at det er nødvendigt at sikre overholdelse af arbejdsvilkårene for personalet i lufthavnene og at sikre visse minimumsbeskyttelsesstandarder, som ofte mangler, hvor navnlig lavprisselskaberne opererer;

6.  opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til ikke kun at tage hensyn til de økonomiske og finansielle aspekter, men også til miljømæssige, territoriale, geologiske og meteorologiske faktorer og andre rationelle kriterier, når de træffer afgørelse om placering af lufthavne, og når regionale lufthavnsfaciliteter skal renoveres eller udbygges; understreger samtidig vigtigheden af at anvende og modernisere de eksisterende strukturer, inden der opføres nye; understreger, at der ved udviklingen af lufttransporten bør tages hensyn til målene i Europa 2020-strategien; anbefaler følgelig, at lufthavnenes og lufttransportens CO2-emissioner i EU-luftrummet reduceres med 30 % inden 2020;

7.  anser det for særlig vigtigt at anvende intermodale transportløsninger, hvor det er muligt; mener derfor, at der i lyset af de nuværende teknologiske fremskridt på området bør skabes jernbaneforbindelser eller kollektive vejtransportforbindelser til lufthavnene, da disse er et ideelt middel til at integrere lufthavnene i de nationale og europæiske transportnet og til at lette kapacitetsproblemerne i disse lufthavne; mener, at en bedre forbindelse mellem de regionale lufthavne og de omliggende byer via lokal jernbane- eller sporvognstransport kan være miljømæssigt hensigtsmæssig og bidrage til at rationalisere den regionale transport som helhed; ønsker, at den særlige situation i visse regioner, hvor udviklingen af intermodalitet er berørt af fysiske og naturmæssige karakteristika, ikke bør overses; erkender, at de regionale lufthavne kan bidrage til at lette intensiteten i passagertransporten, forbedre situationen i overfyldte lufthavne og diversificere lufttransportruterne; opfordrer myndighederne i medlemsstaterne til at fremlægge planer til udvikling af de eksisterende regionale lufthavne med henblik på at gøre dem mere effektive;

8.  mener, at de regionale lufthavne på grund af deres miljømæssige og økonomiske virkninger bør støttes hensigtsmæssigt af de nationale og regionale myndigheder, bør deltage i lokale og regionale høringer og - på grundlag af cost-benefit-analyser - bør kunne søge om EU-støtte og støtte fra EU's øvrige finansieringstekniske instrumenter i henhold til det nye rammeprogram; anbefaler, at Kommissionen overvejer de muligheder, de regionale lufthavne giver som element i det centrale europæiske transportnet;

9.  mener, at der bør tages hensyn til udviklingen af de regionale lufthavne i forbindelse med foranstaltninger inden for det europæiske territoriale samarbejde med henblik på at fremme balancen mellem regionerne i form af adgang til lufthavne og den koordinerede udvikling af transportforbindelser med sigte på at fremme den territoriale samhørighed;

10. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre, at lufthavnene, i overensstemmelse med en særskilt territorial evaluering, der tager passende hensyn til det grænseoverskridende samarbejde, inddrages i regionernes fysiske planlægning og indgår i regionaludviklingsstrategierne - navnlig i forbindelse med de integrerede og bæredygtige mobilitetsplaner - samt i påkommende tilfælde i de eksisterende og fremtidige makroregionale strategier; opfordrer myndighederne i medlemsstaterne til at tage hensyn til de regionale lufthavnes betydning i forbindelse med forhandlingerne om de fremtidige operative programmer;

11. minder i denne sammenhæng om, at det er vigtigt at udarbejde, planlægge og iværksætte fælles grænseoverskridende strategier inden for udvikling af og adgang til lufthavnenes infrastruktur; understreger i denne sammenhæng, at det europæiske territoriale samarbejde er vigtigt for at opnå disse koordinerede strategier, og at det haster med visse grænseoverskridende investeringer; kræver, at der i strategien for alle makroregionale samordninger inkluderes en tilbundsgående undersøgelse af integration af transporttjenesterne, særlig lufttransporten, for at nå frem til en egentlig social og territorial samhørighed;

12. understreger betydningen af at øge konkurrenceevnen for regioner i den yderste periferi og af at fremme deres forbindelser til de øvrige regioner med henblik på at mindske den økonomiske kløft mellem disse regioner og resten af Europa.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Julie Girling


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Petri Sarvamaa

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse