Postup : 2012/2011(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0097/2012

Předložené texty :

A7-0097/2012

Rozpravy :

PV 19/04/2012 - 16
CRE 19/04/2012 - 16

Hlasování :

PV 20/04/2012 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0138

ZPRÁVA     
PDF 143kWORD 66k
2. dubna 2012
PE 483.797v02-00 A7-0097/2012

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise

(08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Francesca Balzani

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise

(08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012, přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2011(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2012 Evropské unie na rozpočtový rok 2012, který předložila Komise dne 27. ledna 2011 (COM(2012)0031),

–   s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2011, který Rada přijala dne 26. března 2012 (08136/2012 – C7-0088/2012),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0097/2012),

A. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2012 je zapsat do rozpočtu na rok 2012 částku 650 milionů EUR v prostředcích na závazky, a to do článku 08 20 02 Euratom – Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E);

B.  vzhledem k tomu, že tato úprava rozpočtu je plně v souladu s dohodou, které dosáhly Evropský parlament a Rada v prosinci 2011 s cílem pokrýt částku dodatečných nákladů na projekt ITER v letech 2012–2013 ve výši 1 300 milionů EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2012;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2012 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2012 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0521.

(3)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012 navazuje na dohodu, které dosáhly tři orgány ve věci financování dodatečných nákladů na projekt ITER v letech 2012–2013 ve výši 1 300 milionů EUR.

Tuto dohodu lze přehledně shrnout takto (částky jsou v mil. EUR):

 

2012

2013

2012−13

Příspěvek z okruhu 1a (včetně využití rozpětí, nástroje pružnosti a dalších prostředků jiných než revize)

100

360

460

Zvýšení stropu okruhu 1a VFR (formou revize)(1)

 

650

190

840

Celkem

750

550

1300

Strop celkových prostředků na platby pro rok 2013 byl navýšen o 580 milionů EUR; toto zvýšení bylo vykompenzováno odpovídajícím snížením stropu pro rok 2011.

(1)

Celkové zvýšení o 840 milionů EUR bude kompenzováno odpovídajícím snížením stropů prostředků na závazky v okruhu 2 (o 450 milionů EUR v roce 2011) a okruhu 5 (o 243 milionů EUR v roce 2011 a o 147 milionů EUR v roce 2012).


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Frédéric Daerden, Jan Mulder, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jens Rohde

Poslední aktualizace: 10. dubna 2012Právní upozornění