Процедура : 2011/0382(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0099/2012

Внесени текстове :

A7-0099/2012

Разисквания :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Гласувания :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0134

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 183kWORD 100k
3 април 2012 г.
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

относно проект на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Sophia in 't Veld

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на решение на Съвета (17433/2011),

–   като взе предвид Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати, приложено към проекта на решение на Съвета (17434/2011)

–   като взе предвид Съобщението на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави (COM(2010)0492),

–   като взе предвид резолюциите си от 14 февруари 2007 г. относно СУИФТ, Споразумението за регистрация на пътници (СРП) и трансатлантическия диалог по тези въпроси(1), от 12 юли 2007 г. относно Споразумението със САЩ за системата за регистрация на пътници(2), от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за споразумения със Съединените американски щати, Австралия и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR)(3) и от 11 ноември 2010 г. относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави и относно препоръките на Комисията към Съвета да даде разрешение за започването на преговори между Европейския съюз и Австралия, Канада и Съединените щати(4),

–   като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните от 19 октомври 2010 г. относно Съобщение на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави(5) и от 9 декември 2011 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати(6),

–   като взе предвид Становище 7/2010 от 12 ноември 2010 г. относно Съобщение на Европейската комисия относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави, прието от работната група по член 29 за защита на данните, и писмото от 6 януари 2012 г. относно Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати,

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), във връзка с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0511/2011),

–   като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7-0099/2012),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  счита, че е отпаднало основанието за процедура 2009/0187(NLE) в резултат на замяната на Споразумението PNR между Европейския съюз и Съединените щати от 2007 г. с ново споразумение PNR;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството на Съединените американски щати.

(1)

OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 349.

(2)

OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 564.

(3)

OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 70.

(4)

OВ C 74 E, 13.3.2012 г., стр. 8.

(5)

ОВ С 357, 30.12.2010 г., стр. 7.

(6)

OВ С 35, 9.2.2012 г., стр. 16.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52, параграф 3 от Правилника за дейността

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Споразумението между ЕС и Съединените щати относно предаването на резервационни данни за пътниците (PNR данни) не отговаря на гаранциите, изискани от ЕП в предходните му резолюции. Тези гаранции съставляваха действителни задължителни условия.

Комисията нито представи фактически доказателства в подкрепа на твърдението, че съхраняването и обработката на PNR данни за целите на правоприлагането е необходима и пропорционална мярка, нито разгледа задълбочено други възможности, включващи по-малко вмешателство.

Комисията не успя да подобри споразумението от 2007 г. по никакъв начин. Пътници, които с нищо не будят подозрение, ще бъдат въпреки всичко профилирани, сортирани в непрозрачни рискови категории и техните данни ще се съхраняват в продължение на 15 години. След това техните данни ще станат „напълно анонимни“, а няма да бъдат заличени. Това повдига сериозно безпокойство относно съвместимостта на споразумението с Хартата на основните права, както и със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и Конституционния съд на Германия.

Подчертаваме ангажимента си да сътрудничим със Съединените щати и други трети държави в борбата срещу тероризма, но считаме, че повсеместното съхраняване и обработване на резервационните данни на всички пътници е несъвместимо с нашата представа за отворено общество.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (5.3.2012)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Докладчик по становище: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз и Съединените щати са изправени пред редица общи предизвикателства по отношение на гарантирането на ефективна борба с международния тероризъм като част от един по-широкообхватен световен дневен ред. Споделянето на информация в рамките на това общо начинание и по-специално прехвърлянето на резервационните данни на пътниците (PNR) от въздушните превозвачи, извършващи полети между ЕС и САЩ, обслужва целта за борба със заплахата за международния мир и стабилност.

За да постигнат напредък в сътрудничеството си в обмена на данни с цел възпиране на международния тероризъм, през 2007 г. ЕС и САЩ подписаха споразумение за резервационните данни на пътниците, което оттогава се прилага при временни условия. През май 2010 г. Европейският парламент отказа да даде одобрението си и поиска повторно договаряне на временното споразумение, като се позова на необходимостта да се спазят европейските стандарти за защита на данните. В резолюцията си Парламентът подчерта решимостта си да се бори с международния тероризъм и с организираната и транснационалната престъпност като ключов елемент от външната дейност на ЕС и да води политика на превенция.

Едновременно с това той поиска да бъдат защитени основните права и да се гарантира най-пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС в съответствие със съответните стандарти на ЕС и с нормите за защита на данните. Парламентът призова новото споразумение да предвиди, наред с другото, подходящи механизми за независим преглед и съдебен надзор, да уреди – в съответствие с метода PUSH – използването на PNR данни единствено за целите на правоприлагането и сигурността в случай на терористични деяния и транснационална престъпност, както и да се забрани при всякакви обстоятелства употребата на резервационните данни на пътниците за извличане на данни и профилиране. Европейският парламент потвърди също така, че необходимостта и пропорционалността продължават да бъдат ключови принципи, без които борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност не могат да бъдат ефективни.

Предоговореното споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците, което беше парафирано през ноември 2011 г. и понастоящем очаква одобрението на Парламента, предвижда по-добро споделяне на информация между правоприлагащите органи от ЕС и САЩ, въвежда редица по-строги разпоредби, отнасящи се до защитата на данните на европейските граждани, и засилва предпазните клаузи по отношение на защитата на данните. Целта на обработване на PNR данни е ограничена до предотвратяването, разкриването и преследването на терористични и тежки, транснационални престъпления, срокът на съхраняване на данни е ограничен, разкриването на информация, съдържаща се в резервационните данни на пътниците, става предмет на правни ограничения, а методът PUSH е признат за стандартен начин на прехвърляне. На физическите лица се предоставя, наред с другото, правото на достъп, поправка и заличаване на техните данни и всеки гражданин на ЕС вече е в състояние да търси ефективна административна и съдебна защита.

Въпреки че отчита някои недостатъци в новия проект за споразумение, особено що се отнася до широките цели, за които се използват PNR данните, сроковете на тяхното съхраняване и някои въпроси относно последващото прехвърляне на данни на трети страни, докладчикът изразява ангажираността си спрямо едно споразумение, което би подсилило общата борба на ЕС и САЩ срещу международния тероризъм в интерес на сигурността на гражданите на ЕС. Той изразява категорична увереност, че ЕС и САЩ трябва да се обединят в усилията за намаляване на заплахата от тероризма, като следват многостранен подход, включващ споделяне на информация, за да намалят многобройните рискове, свързани с него.

Като има предвид гореизложените разпоредби, докладчикът споделя виждането, че новият проект на споразумение е съществен и необходим елемент на тясното трансатлантическо сътрудничество в успешната обща борба срещу тероризма и предоставя основните предпазни клаузи за зачитане на правата на защита на данните на гражданите на ЕС.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

12

13

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Кристиан Вигенин

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

31

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Последно осъвременяване: 10 април 2012 г.Правна информация