Postup : 2011/2232(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0103/2012

Predkladané texty :

A7-0103/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.17
CRE 10/05/2012 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 287kWORD 238k
3. apríla 2012
PE 473.984v04-00 A7-0103/2012

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie

2011/2232(DEC)

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie (2011/2232(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 14. novembra 2011 o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2009 [COM(2011)0736] a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie [SEC(2011)1350 a SEC(2011)1351],

–    so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup [COM(2008)0135],

–    so zreteľom na svoje uznesenie z ... mája 2012 o absolutóriu za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ(1),

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 96,

–    so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 5/2008 s názvom Agentúry Európskej únie: dosahovanie výsledkov,

–    so zreteľom na osobitné výročné správy(4) Dvora audítorov o účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2010,

–    so zreteľom na svoju štúdiu s názvom Príležitosť a realizovateľnosť zriadenia spoločných podporných služieb pre agentúry EÚ, ktorá bola vydaná 7. apríla 2009,

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii(5), na svoje písomné vyhlásenie č. 2/2010 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii(6) a na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o boji proti korupcii v EÚ [COM(2011)0308],

–    so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0103/2012),

A.     keďže v tomto uznesení sa uvádzajú pri každom subjekte, na ktorý sa vzťahuje článok 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, poznámky horizontálneho charakteru k rozhodnutiu o udelení absolutória v súlade s článkom 96 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 a článkom 3 prílohy VI rokovacieho poriadku Parlamentu;

B.     keďže zvyšovanie počtu agentúr nabralo v poslednom desaťročí výrazné rozmery – ich počet sa zvýšil z troch v roku 2000 na 24 v roku 2010;

C.     keďže rozhodnutia o vytvorení agentúr a vyčlenení prostriedkov pre agentúry, ktoré prijala Rada v priebehu posledných rokov, spôsobili vysoké výdavky a neúčinné fungovanie príslušných agentúr, pretože nevychádzali z úvah o efektívnosti a okrem iného viedli k vytvoreniu agentúr vo vzdialených lokalitách a vysokým nákladom na sídla agentúr;

D.     keďže rozpočet decentralizovaných agentúr sa v období rokov 2007 až 2010 výrazne zvýšil, a to z 1 055 000 000 EUR (pre 21 agentúr) na 1 658 000 000 EUR (pre 24 agentúr);

E.     keďže príspevky Únie decentralizovaným agentúram na rozpočtový rok 2010 dosiahli vyše 620 000 000 EUR;

F.     keďže po schválení uvedeného oznámenia Komisie z 11. marca 2008 Parlament, Rada a Komisia opätovne spustili projekt vymedzenia spoločného rámca pre agentúry a v roku 2009 založili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre agentúry;

G.    keďže siedma schôdza tejto medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na politickej úrovni sa konala 13. decembra 2011 a keďže na tejto schôdzi sa diskutovalo o kritériách zriaďovania nových agentúr, výbere sídla agentúr a dohode o sídle, zložení správnych rád, postupoch menovania riaditeľov, hodnotení a výkonnosti, viacročnom programe a administratívnej podpore;

H.     keďže na osobitnú správu Dvora audítorov o referenčnom porovnávaní nákladov agentúr Európskej únie, ktorá mala byť podľa plánu zverejnená do konca roka 2011, sa stále čaká; keďže list Dvora audítorov z 15. februára 2012 obsahuje zhrnutie a uvádzajú sa v ňom niektoré údaje z rokov 2008 až 2010 týkajúce sa nákladov na riadenie agentúr, ich finančného hospodárenia a prevádzkovej efektívnosti;

I. SPOLOČNÉ VÝZVY TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami (vrátane prenesených a zrušených prostriedkov)

1.     vyzýva Komisiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium každoročne poskytla konsolidované informácie o celkovom ročnom financovaní jednotlivých agentúr zo všeobecného rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že tento dokument by mal obsahovať tieto informácie:

-       pôvodný príspevok Únie k rozpočtu agentúry;

-       výška prostriedkov pochádzajúcich z vrátenia prebytku;

-       celkový príspevok Únie k rozpočtu agentúry;

-       výška príspevku od Európskeho združenia voľného obchodu;

        vyzýva Komisiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium každoročne poskytla konsolidované informácie o výške vlastných príjmov agentúr a príspevkov členských štátov a tretích strán, ak je to relevantné;

2.      vyzýva Komisiu, aby porovnateľným a transparentným spôsobom poskytla informácie uvedené v odseku 1 za rozpočtový rok 2010, ako aj za predchádzajúce rozpočtové roky s cieľom umožniť Parlamentu a verejnosti porovnávať postupom času príspevok Únie pre každú agentúru; tento krok tiež zabezpečí jasnosť, transparentnosť a verejnú kontrolu vynakladania prostriedkov Únie;

3.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby zastavila zvyšovanie rozpočtov agentúr a aby dokonca zvážila zníženie príspevkov Únie do ich rozpočtov, a to najmä v prípade agentúr, ktoré sa zaoberajú predovšetkým výskumom; taktiež nalieha na agentúry, aby znížili svoje prevádzkové a režijné náklady, okrem iného zlúčením agentúr s podobnými alebo prekrývajúcimi sa úlohami či viacerými sídlami, a zaviedli mechanizmy, ktoré umožnia preukázať jasné a zodpovedné vynaloženie každého eura a dosiahnuť významné úspory prostriedkov Únie;

4.      žiada, aby všetky agentúry vo svojich správach o ročnej účtovnej závierke a vo výročných správach o rozpočtovom a finančnom hospodárení systematicky odôvodňovali opravné rozpočty, presuny a prenosy;

5.      poznamenáva, že niektoré agentúry majú problémy s včasným vynaložením svojich rozpočtových prostriedkov a že financie sú vyčleňované na projekty, ktoré sa nevzťahujú na daný rozpočtový rok; je znepokojený skutočnosťou, že značné množstvá rozpočtových prostriedkov sa poskytujú na konci daného rozpočtového roka; domnieva sa, že ide o prípadný náznak toho, že prostriedky Únie sú v niektorých prípadoch zbytočne vynaložené; vyzýva Dvor audítorov, a najmä samotné agentúry, aby poskytli dodatočné informácie a odôvodnenie, pokiaľ ide o Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií, Európsku železničnú agentúru, Eurojust a Agentúru pre základné práva, ktoré vynaložili viac než 25 % svojich rozpočtových prostriedkov v posledných dvoch mesiacoch roka 2010, ako aj Európsku policajnú akadémiu, Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Frontex a Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, ktoré neustále vykazujú vysoký podiel prenosov, ktoré musia byť zrušené;

6.      je znepokojený skutočnosťou, že v prípade Európskej chemickej agentúry, Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, Európskej železničnej agentúry, Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Agentúry pre základné práva, Európskej policajnej akadémie, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Eurojustu, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Frontexu a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu bol v roku 2010 pomer výdavkov k prenosom nižší než 50 %; požaduje od uvedených agentúr dodatočné informácie a odôvodnenie, keďže údaje svedčia o tom, že viac než polovica ich prenosov sa vzťahuje na činnosti, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom roku, čo by v prípade, že sa neposkytne odôvodnenie, predstavovalo porušenie zásady ročnej platnosti rozpočtu;

7.      poukazuje na veľký objem prenesených a zrušených operačných rozpočtových prostriedkov viacerých agentúr v rozpočtovom roku 2010, čo Dvor audítorov vo svojich správach o ročnej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2010 neoznačil za podstatné či neoprávnené; privítal by preto, keby ho Dvor audítorov informoval o kritériách, ktoré používa na posúdenie toho, čo predstavuje podstatné alebo neoprávnené prenosy;

8.      upozorňuje na to, že vysoká úroveň prenosov a rušenia vo všeobecnosti poukazuje na neschopnosť agentúry zvládnuť veľké zvýšenie svojho rozpočtu; žiada, aby schopnosť čerpať prostriedky a čas potrebný na vykonanie dodatočných úloh zohrávali dôležitejšiu úlohu v rozpočtových rozhodnutiach; nalieha, aby sa ročný rozpočet príslušnej agentúry znížil v prípade, že sa neprijali žiadne štrukturálne opatrenia s cieľom vyriešiť túto otázku;

9.      naliehavo vyzýva agentúry, aby zlepšili riadenie svojich záväzkov, ako aj svoje vnútorné plánovanie a odhady všeobecných príjmov s cieľom optimalizovať svoje miery prenosov a rušenia, ako aj svoje výdavky; pripomína agentúram, že musia zlepšiť svoj systém plánovania a monitorovania a uzatvárať zmluvy na začiatku kalendárneho roka, aby nebolo potrebné prenášať toľko prostriedkov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti poskytla usmernenia a dôsledne vykonávala dohľad;

10.    uznáva však, že niektoré agentúry, ako napríklad Európska agentúra pre lieky, majú vzhľadom na svoje spôsoby financovania na konci každého rozpočtového roka vysokú mieru prenosov; vyzýva tieto agentúry, aby vytvorili skutočný mechanizmus, ktorý im umožní včas stanoviť odhadovanú mieru prenosov; zastáva názor, že takýto mechanizmus je nevyhnutný na posúdenie toho, či je miera prenosov na konci roka opodstatnená a či je daná agentúra schopná riadne hospodáriť so svojím rozpočtom;

11.    uznáva skutočnosť, že niektoré agentúry pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú operačné agentúry a že plnenie ich rozpočtu môže závisieť od vonkajších faktorov;

12.    víta zámer Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania naďalej znižovať mieru prenesených prostriedkov monitorovaním plnenia rozpočtu (záväzky, platby) a vývoja v oblasti verejného obstarávania pomocou štandardizovaných vzorov; domnieva sa, že to je postup, ktorý by mali používať aj ostatné agentúry;

13.    upozorňuje, že pred akýmkoľvek outsourcingom alebo zlúčením je potrebná dôkladná analýza nákladov a prínosov s cieľom posúdiť, či je možné znížiť administratívne náklady napríklad v oblasti plánovania rozpočtu a riadenia zamestnancov; v tejto súvislosti odkazuje na štúdiu s názvom Príležitosť a realizovateľnosť zriadenia spoločných podporných služieb pre agentúry EÚ, ktorú Parlament uskutočnil už v roku 2009;

14.    pripomína, že rozpočet agentúr musí byť vyvážený; zdôrazňuje, že niektoré agentúry dosahujú prostredníctvom svojich činností zisky, čo niekedy vedie k prebytku; zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré sú v plnej miere financované z rozpočtu Európskej únie, by sa mal prebytok dosiahnutý v roku n jednoznačne odpočítať z dotácií Únie poskytnutých v roku n+1;

15.    žiada agentúry, aby prehodnotili svoje vnútorné administratívne postupy s cieľom znížiť administratívnu záťaž; poukazuje predovšetkým na postupy v oblasti verejného obstarávania a prijímania pracovníkov, v prípade ktorých sa dá dosiahnuť výrazné skrátenie lehôt;

16.    nalieha na agentúry, aby v rámci prípravy plánov budúcich zdrojov zohľadnili vlastné administratívne náklady v porovnaní s nákladmi svojich partnerov a aby pri vymenovávaní osôb na voľné pracovné miesta vzali do úvahy tabuľku s porovnaním platových tried administratívneho personálu;

17.    okrem toho sa domnieva, že pokiaľ ide o agentúry, ktoré sú sčasti samofinancované, zákazníci by mali uhrádzať plnú výšku nákladov na služby, ktoré im tieto agentúry poskytujú, a to vrátane pomerného príspevku zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia; čo sa týka otázky, ako riešiť prípadný nedostatok prostriedkov vo vzťahu k odhadovanej výške poplatkov vybraných od zákazníkov a potrebe zabezpečiť dostupnosť potrebných finančných prostriedkov pre agentúry, vyzýva Komisiu, aby preskúmala potrebu a prípadné spôsoby vytvorenia obmedzeného a oddeleného rezervného fondu, ktorý by sa mal využívať transparentným spôsobom;

18.   vyzýva všetky príslušné rozpočtové subjekty, aby dodržiavali svoju povinnosť poskytovať primerané odôvodnenie svojich žiadostí týkajúcich sa rozpočtov agentúr (t. j. počiatočné rozpočtové požiadavky, zvýšenia, zníženia) stanovenú v rámci rozpočtového postupu a aby v budúcnosti obozretnejšie rozhodovali o zvýšeniach v rozpočtoch agentúr vzhľadom na čas potrebný na vykonávanie nových činností; zastáva názor, že rozpočty agentúr by mali vychádzať z ich aktuálnych reálnych potrieb; vyzýva preto Komisiu a všetky príslušné strany zapojené do rozpočtového postupu, aby čo najskôr vykonali odporúčania Dvora audítorov týkajúce sa tvorby rozpočtov agentúr na nulovom základe, čo znamená, že rozpočet každej agentúry je vytvorený bez ohľadu na predchádzajúce sumy a na základe potrieb danej agentúry;

19.   naliehavo vyzýva agentúry, aby minimalizovali počet oneskorených platieb vykonávaním nápravných opatrení; vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že oneskorené platby zvyšujú riziko povinného splácania úrokov a uhrádzania poplatkov za oneskorené platby, na ktoré neboli v rozpočte vyčlenené žiadne prostriedky;

20.   vyzýva tiež agentúry, aby poskytli presné a úplné informácie o výnimkách v súlade s normou vnútornej kontroly č. 16;

Nedostatky v postupoch verejného obstarávania

21.    poukazuje na nedostatky v postupoch verejného obstarávania; vyzýva agentúry, aby zvýšili efektívnosť svojich systémov vnútornej kontroly, aby zabránili neustálym chybám oslabujúcim zákonnosť a správnosť transakcií agentúr alebo aby ich odhalili;

22.    preto naliehavo vyzýva agentúry, aby posilnili svoje postupy verejného obstarávania, a to najmä svoje postupy schvaľovania verejného obstarávania pri rozhodovaní o financovaní a vypracúvaní pracovných programov; poznamenáva, že napríklad v prípade Európskej námornej bezpečnostnej agentúry nedostatok základných údajov na podporu rozhodnutia o financovaní plánovaného prevádzkového verejného obstarávania môže ohroziť platnosť jej rozhodnutia;

23.   vyzýva agentúry, aby uviedli vo svojich ročných pracovných programoch jasné informácie o celkovom objeme rozpočtových prostriedkov vyhradených na verejné obstarávania, ako aj orientačný počet a typy plánovaných zmlúv; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v ročných pracovných programoch agentúr nie sú výslovne uvedené všetky informácie týkajúce sa nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích predpisov; pripomína, že tento nedostatok sa vyskytuje hlavne v Európskej námornej bezpečnostnej agentúre a Európskej železničnej agentúre;

24.   vyzýva agentúry, aby zabezpečili presné a včasné informovanie o výnimkách v rámci svojich výročných správ o činnosti, a to komplexným spôsobom; podrobné zoznamy a potvrdenia o obehu by umožnili agentúram jasne vymedziť úlohy každého zamestnanca a zabezpečiť primerané monitorovanie prípadných nezrovnalostí;

25.   okrem toho naliehavo vyzýva agentúry, aby zabezpečili, že správna rada bude náležite a včasne informovaná o rokovacom konaní, ktoré by sa malo použiť za prísne vymedzených podmienok, aby bola plne oboznámená s rozsahom týchto postupov;

26.   ďalej vyzýva agentúry, aby vykonávali následné kontroly a podávali o nich správy s cieľom zabezpečiť primerané monitorovanie prípadných nezrovnalostí; v tejto súvislosti podporuje iniciatívy, ktoré rozvíjajú ústrednú a koordinovanú kapacitu na úrovni riaditeľstva každej agentúry s cieľom znížiť riziko neefektívneho využívania zdrojov a nekoordinovaného monitorovania zmlúv;

27.   víta iniciatívu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vypracovať praktickú príručku verejného obstarávania, v ktorej by boli podrobne opísané úlohy a povinnosti v každej etape procesu a ktorá by sa pravidelne aktualizovala; domnieva sa, že tento príklad by mali nasledovať aj ostatné agentúry;

28.    víta skutočnosť, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročné účtovné závierky všetkých agentúr pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2010 sú zo všetkých významných hľadísk spoľahlivé a že príslušné transakcie sú zákonné a správne; konštatuje, že absolutórium za plnenie rozpočtu týchto agentúr by sa aj v budúcnosti malo zakladať na ich výkonnosti počas celého roka;

II. SPOLOĆNÉ VÝZVY V OBLASTI VÝKONNOSTI

Viacročný program

29.   naliehavo vyzýva agentúry, aby vypracovali viacročné strategické programy a pokyny prispôsobené osobitnej povahe svojich činností; domnieva sa, že je dôležité, aby toto viacročné plánovanie činností (ciele a prostriedky na ich dosiahnutie) bolo spojené s viacročným plánovaním zdrojov (najmä rozpočtu a personálu) a aby sa to jednoznačne premietlo do ročných pracovných programov; vyzýva agentúry, aby v tejto súvislosti konzultovali s Parlamentom;

30.   nabáda agentúry, aby vypracovali viacročný strategický plán v oblasti IT na podporu svojich operačných činností;

Ročný pracovný program

31.    domnieva sa, že vnútorný postup agentúr, ktorý sa používa pri vypracovávaní ročných pracovných programov, má veľký vplyv na spoľahlivosť informácií, ktoré agentúra poskytuje svojim zainteresovaným stranám a orgánu udeľujúcemu absolutórium; preto naliehavo vyzýva agentúry, aby zabezpečili konzistentnosť svojho plánovania, primerané postupy a usmernenia a dostatočnú dokumentáciu na vypracovanie ročného pracovného programu s cieľom poskytnúť informácie o všetkých činnostiach, ktoré sa majú vykonať, a zdrojoch, ktoré sa majú vyčleniť na každú činnosť;

32.    považuje za absolútne nevyhnutné, aby výbory príslušné pre agentúry čo najpodrobnejšie preskúmali ročné pracovné programy agentúr a aby zabezpečili, aby tieto programy zodpovedali súčasnej situácii a politickým prioritám;

33.    v tejto súvislosti očakáva, že agentúry budú pri zostavovaní ročných pracovných programov užšie spolupracovať s Komisiou;

34.    vyzýva na úzku spoluprácu medzi agentúrami ako spôsob, ktorým sa zabezpečí efektívna koordinácia ich ročných pracovných programov;

35.    nalieha predovšetkým na to, aby agentúry prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť, že ich ročné pracovné programy budú úplné a budú obsahovať všetky požadované informácie (informácie o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva agentúra, a zdrojoch, ktoré sa majú vyčleniť na každú činnosť), ako aj podrobné informácie a odhady týkajúce sa rozpočtových prostriedkov prenesených do nasledujúceho roka;

36.   v tejto súvislosti vyzýva agentúry, aby vypracovávali svoje ročné pracovné programy podľa vzoru s cieľom uľahčiť porovnávanie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vypracovala pokyny týkajúce sa tohto vzoru;

37.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že zodpovednosť za prípravu a prijímanie ročného pracovného programu nie je uvedená v zakladajúcom rozhodnutí niektorých agentúr (napr. Eurojustu); domnieva sa, že to môže viesť k nejasnostiam a nedostatočnej angažovanosti pri príprave a prijímaní ročného pracovného programu; očakáva návrh Komisie na zmenu právneho základu;

Výročná správa o činnosti

38.    naliehavo vyzýva agentúry, aby štandardizovali štruktúru svojich výročných správ o činnosti v súlade s formátom, ktorý používajú generálne riaditeľstvá Komisie, a aby v nich zodpovedajúcim spôsobom uvádzali podrobné a úplné informácie o: vykonávaní svojho ročného pracovného programu, rozpočte a pláne pracovných miest, ukazovateľoch rozpočtového hospodárenia, ako sú napríklad výdavky na konci roka (t. j. rozpočtové záväzky, ktoré daná agentúra prijala v priebehu posledných troch mesiacov roka), systémoch riadenia a vnútornej kontroly, zisteniach vnútorného/vonkajšieho auditu, odporúčaniach prijatých v nadväznosti na audit, odporúčaniach týkajúcich sa absolutória a vyhlásení výkonného riaditeľa o vierohodnosti; vyzýva tiež agentúry, aby poskytli vo svojich výročných správach o činnosti informácie vyplývajúce z finančných výkazov a správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení, ktorej vypracovanie je naplánované v rámci postupu udelenia absolutória, pod podmienkou, že sa dodrží časový harmonogram na vypracovanie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky Únie;

39.   žiada, aby každá agentúra zahrnula do štruktúry svojej výročnej správy o činnosti niekoľko spoločných prvkov vychádzajúcich z osvedčených postupov, ktoré používajú všetky agentúry, s cieľom uľahčiť porovnávanie; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala v spolupráci s agentúrami orientačný vzor;

40.   vyzýva riaditeľov agentúr, aby postúpili svoje výročné správy o činnosti za rok n a hodnotenie správnej rady Dvoru audítorov, Parlamentu, Rade a Komisii do 1. júla roka n+1;

41.   víta, že Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytla vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2010 podrobné údaje s porovnaním jednotlivých rokov, čo umožňuje orgánu udeľujúcemu absolutórium účinnejšie vyhodnotiť výkonnosť agentúry; domnieva sa, že to je postup, ktorý by mali používať aj ostatné agentúry;

42.   vyzýva tiež agentúry, aby zvýšili úsilie s cieľom zabezpečiť, že ich výročné správy o činnosti budú skutočne odrážať ich ročné pracovné programy; zdôrazňuje, že ide o kľúčový prvok potrebný na riadne zhodnotenie činností a výsledkov agentúr vo vzťahu k príspevku Únie, a teda aj posúdenie ich výkonnosti; v tejto súvislosti chváli najmä Európsku chemickú agentúru, Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a Európsky policajný úrad za ich výročné správy o činnosti a ročné pracovné programy; poznamenáva však, že u niektorých agentúr (napr. u Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a u Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém) sa v tejto súvislosti zistili nedostatky a že ich plánovanie zdrojov na jednotlivé činnosti nebolo v súlade s organizačnou štruktúrou agentúry tak, aby bolo možné monitorovať plnenie rozpočtu;

43.   víta iniciatívu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania sprístupniť v rámci svojej výročnej správy o činnosti za rok 2010 Ganttove diagramy pre hlavné operačné činnosti; pripomína agentúram, že tieto diagramy ponúkajú stručný prehľad počtu hodín, ktoré strávi každý zamestnanec na jednotlivých projektoch, a motivujú k prístupu zameranému na dosiahnutie výsledkov; nabáda agentúry, aby zahrnuli Ganttove diagramy do plánovania každej zo svojich operačných činností;

Hodnotenie agentúr

44.    vyzýva agentúry, aby každé dva roky vypracovávali a predkladali celkové hodnotenie svojich činností a svojej výkonnosti a efektívnosti, ktorého vypracovanie zadá Komisia, Parlament a/alebo Dvor audítorov a aby sprístupňovali tieto správy na svojich internetových stránkach; agentúry musia byť potom vyzvané, aby vypracovali plán a následný akčný plán, ktoré budú vychádzať zo záverov týchto hodnotení, a aby o tom každý rok podali správu;

Správa vypracovaná v súlade s článkom 96

45.   pripomína, že podľa článku 96 ods. 2 rámcového rozpočtového nariadenia sú agentúry povinné predložiť orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach prijatých na základe pripomienok a odporúčaní orgánu udeľujúceho absolutórium uvedených v jeho predchádzajúcich správach o absolutóriu;

46.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie, ktoré agentúry uvádzajú v správach vypracovaných v súlade s článkom 96, poskytujú ony samy, a preto nie je možné úplne potvrdiť a zaručiť správnosť ich vyhlásení; vyzýva preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre agentúry, aby zvážila možnosť vytvoriť a používať mechanizmus na overovanie informácií, ktoré agentúry poskytujú v rámci správ vypracovaných v súlade s článkom 96, aby si orgán udeľujúci absolutórium mohol byť istý správnosťou poskytnutých informácií a aby bolo možné dôkladne monitorovať vykonávanie opatrení prijatých na základe pripomienok a odporúčaní, ktoré Parlament uviedol vo svojich predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu;

Tabuľka pripojená k výročným správam Dvora audítorov

47.   víta skutočnosť, že agentúry uviedli v tabuľke pripojenej k osobitnej výročnej správe Dvora audítorov za rok 2010 porovnanie operácií vykonaných v rokoch 2009 a 2010, čo umožnilo orgánu udeľujúcemu absolutórium účinnejšie vyhodnotiť ich výkonnosť z roka na rok; poznamenáva, že orgán udeľujúci absolutórium to požadoval už od postupu udelenia absolutória agentúram za rozpočtový rok 2008;

Úloha koordinátora siete agentúr

48.   chváli Európsku chemickú agentúru za jej účinnú prácu vo funkcii koordinátora siete agentúr v rámci postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2010; domnieva sa, že to je postup, ktorý by mali nasledovať čoraz početnejšie spoločné podniky;

III. SPOLOĆNÉ VÝZVY V OBLASTI TRANSPARENTNOSTI

Internetové stránky agentúr

49.    naliehavo vyzýva agentúry, aby poskytovali na svojich internetových stránkach informácie potrebné na zabezpečenie transparentnosti, a to najmä finančnej transparentnosti; nalieha predovšetkým na to, aby agentúry sprístupnili na svojich internetových stránkach zoznam všetkých zmlúv uzavretých za posledné tri roky, ako aj zoznam členov svojich správnych rád spolu s ich vyhláseniami o finančných záujmoch a zoznam všetkých podnikov, ktoré sú účastníkmi zmlúv o verejno-súkromných partnerstvách alebo ktoré majú iné obchodné vzťahy s agentúrami; vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie o úplné sprístupnenie týchto informácií a aby ich zahrnula do svojho systému finančnej transparentnosti;

Vzťahy so zainteresovanými stranami

50.   vyzýva agentúry, aby zabezpečili, že budú vykonávať svoje funkcie v koordinácii s rôznymi zainteresovanými stranami;

51.    naliehavo vyzýva agentúry, aby posilnili účasť európskych inštitúcií a najmä Parlamentu na svojom ročnom plánovaní;

Konflikt záujmov

52.    vyzýva agentúry, aby zaviedli účinné postupy, prostredníctvom ktorých sa náležite vyriešia údajné konflikty záujmov v niektorých agentúrach a/alebo ich správnych radách, najmä v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, Európskej environmentálnej agentúre a v Európskom úrade pre bezpečnosť potravín;

53.    víta iniciatívu niektorých agentúr, napríklad Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, ktorej oddelenie vnútorného auditu pripravilo interný kurz odbornej prípravy a poskytlo potrebnú odbornú prípravu o etike a integrite v agentúre; víta najmä, že účasť na tejto odbornej príprave je povinná pre všetkých zamestnancov, aby sa zabezpečila ich informovanosť o etických a organizačných hodnotách, predovšetkým o etickom správaní, predchádzaní konfliktom záujmov a podvodom a oznamovaní nezrovnalostí;

54.   vyzýva agentúry, aby dôkladne dokumentovali a posudzovali svoje systémy kontroly s cieľom vyhnúť sa konfliktom záujmov medzi zamestnancami a odborníkmi, ktorí pre ne pracujú; okrem toho vyzýva správne rady agentúr, aby vo vzťahu k svojim členom prijali a uplatňovali čo najprísnejšie pravidlá a mechanizmy kontroly s cieľom zabezpečiť ich úplnú nezávislosť od súkromných záujmov; znova pripomína, že dobré meno agentúry bude poškodené v prípadoch, keď bude agentúra čeliť obvineniam z konfliktu záujmov, čo bude mať negatívny dosah aj na reputáciu Únie;

55.    pripomína, že európsky ombudsman kritizoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín za spôsob, akým vyhodnocuje prípadné konflikty záujmov a tzv. prípady otáčavých dverí; vyzýva ostatné agentúry, aby používali efektívne postupy na odhaľovanie prípadov konfliktu záujmov a na predchádzanie takýmto prípadom; zastáva názor, že je potrebné objasniť prechodné obdobia pred prijatím novej funkcie pre osoby, ktoré zastávali funkciu riaditeľa agentúry alebo vykonávali dôležité úlohy v rámci agentúry;

56.    preto vyzýva agentúry, aby predložili príslušným výborom a Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu podrobný prehľad postupov, kritérií a mechanizmov kontroly, ktoré sa používajú na zabránenie tzv. prípadom otáčavých dverí a akýmkoľvek prípadom konfliktov záujmov; keďže táto úloha sa vykonáva v spolupráci s vnútroštátnymi subjektmi, naliehavo vyzýva agentúry, aby objasnili rozdelenie úloh s cieľom vyhnúť sa nedostatkom v oblasti zodpovednosti v prípadoch konfliktov záujmov;

57.    okrem toho pripomína svoju výzvu Komisii, aby do konca roka 2012 poskytla informácie o existencii a uplatňovaní predpisov a pravidiel týkajúcich sa prechodných období pred prijatím novej funkcie a o porovnateľných prípadoch v rámci všetkých agentúr;

58. vyjadruje potešenie nad zámerom Dvora audítorov vykonať dôkladnú analýzu prístupu jednotlivých agentúr a ich konkrétnych postupov na riešenie prípadov konfliktov záujmov s cieľom predchádzať konfliktom záujmov, pričom je potrebné zohľadniť vymedzenie pojmu konflikt záujmov, ako ho stanovila OECD, a príslušné pravidlá;

59.   pripomína, že vo vyššie uvedenom uznesení z 15. septembra 2011 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii Parlament okrem iného vyzval Komisiu a agentúry Únie, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť prostredníctvom vypracovania, prípadne skvalitnenia už existujúcich kódexov správania, ktoré by obsahovali aspoň jasné pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov;

60.   pripomína, že konflikty záujmov sú zdrojom korupcie, podvodov, zlého hospodárenia s finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi a zvýhodňovania, majú negatívny vplyv na nestrannosť rozhodnutí a kvalitu práce a oslabujú dôveru občanov Únie v inštitúcie Únie vrátane agentúr;

Prijímanie riaditeľov agentúr

61.   vyzýva medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby riešila problém týkajúci sa spôsobov vymenovania riaditeľov agentúr s cieľom zabezpečiť otvorený, transparentný a dôveryhodný postup prijímania zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby zabezpečila, že v jej spoločnom vyhlásení sa uvedie, že vybraní uchádzači o miesto riaditeľa agentúry budú musieť absolvovať verejné vypočutie výbormi Parlamentu;

62.   poznamenáva, že v prípade Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskeho orgánu pre bankovníctvo a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (agentúry vytvorené v roku 2010, ktoré začali fungovať v roku 2011) menuje výkonného riaditeľa dozorná rada, ale až po schválení Parlamentom ako orgánom udeľujúcim absolutórium; zdôrazňuje, že tento postup by sa mal stať pravidlom pri vymenovávaní výkonných riaditeľov všetkých agentúr;

Prevencia podvodov

63.    vyzýva agentúry, aby boli aktívnejšie v oblasti odhaľovania a prevencie podvodov a aby náležite a pravidelne informovali o týchto činnostiach; zdôrazňuje, že úloha Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) vo vzťahu k agentúram by sa mala formalizovať, posilniť a viac zviditeľniť;

Systém rýchleho varovania

64.   domnieva sa, že pokiaľ má Komisia vážne dôvody obávať sa, že agentúra prijme rozhodnutia alebo sa zapojí do činností, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s jej mandátom, ktorými by sa mohli porušiť právne predpisy Únie alebo ktoré by mohli byť v zjavnom rozpore s cieľmi politík Únie, je povinná okamžite informovať Parlament a Radu s cieľom umožniť im prijatie vhodných opatrení;

IV. SPOLOČNÉ VÝZVY V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Postupy prijímania zamestnancov

65.   naliehavo vyzýva agentúry, aby prijali opatrenia na posilnenie zákonnosti, transparentnosti a objektívnosti svojich postupov prijímania zamestnancov; poznamenáva, že vo viacerých agentúrach sa opäť vyskytli nedostatky v postupoch výberu zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto postupov a/alebo porušujú zásadu rovnakého zaobchádzania pri uplatňovaní kritérií oprávnenosti; poznamenáva predovšetkým, že Dvor audítorov opakovane poukazoval na tieto nedostatky:

–       neexistujú dôkazy o tom, či sú kritériá výberu a prahy, ktoré uchádzači musia splniť, aby boli pozvaní na písomné testy/pohovory, stanovené pred začatím procesu hodnotenia,

–       nedostatočná dokumentácia týkajúca sa postupov prijímania zamestnancov,

–       k interným a externým uchádzačom sa v týchto postupoch nepristupuje rovnako,

–       obmedzená konkurencia;

domnieva sa, že tieto nedostatky znižujú schopnosť agentúr vyvrátiť možné tvrdenia o svojvoľných rozhodnutiach o prijímaní zamestnancov a prijať vhodné nápravné opatrenia;

66.   víta iniciatívu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania týkajúcu sa online nástroja pre nábor pracovníkov RECON (nábor na internete v roku 2010), ktorý stredisku pomôže urýchliť a zefektívniť postup prijímania zamestnancov a zvýšiť jeho transparentnosť; vyzýva všetky agentúry, aby nasledovali tento príklad;

67.   je presvedčený, že každoročne dochádza k výmene zamestnancov medzi agentúrami, a to vrátane riaditeľov; vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu prehľad všetkých zamestnancov, najmä riaditeľov a osôb na riadiacich pozíciách, ktorí zmenili pracovné miesto a prešli do inej agentúry alebo inej inštitúcie Únie, a to aspoň od roku 2008;

68.   vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu podrobný prehľad kritérií, ktoré sa uplatňujú s cieľom zabezpečiť nezávislosť, nestrannosť a primeranú kvalifikáciu prijímaných pracovníkov, a to vrátane kritérií zameraných na zastavenie alebo prevenciu konfliktov záujmov, a aby v prípade akejkoľvek nezrovnalosti uplatnila odrádzajúce sankcie;

69.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré agentúry mali v roku 2010 ešte stále vysoký podiel voľných pracovných miest; vyzýva tieto agentúry, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť opätovnému vzniku tejto situácie;

Chúlostivé úlohy, ktorými sú poverení dočasní zamestnanci

70.    znova vyzýva agentúry, aby zabezpečili, že dočasní zamestnanci nebudú poverovaní chúlostivými úlohami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch agentúry prijali takýchto zamestnancov na plnenie chúlostivých úloh alebo im umožnili prístup k citlivým informáciám; zdôrazňuje riziko možného narušenia bezpečnosti spojené s prístupom dočasných zamestnancov k citlivým informáciám alebo s tým, že títo zamestnanci nie sú oboznámení s postupmi, ktoré majú dodržiavať, alebo s konfliktmi záujmov;

Pružný pracovný čas – dovolenka

71.    vyzýva všetky agentúry, aby informovali príslušný orgán udeľujúci absolutórium o počte dní dovolenky, na ktorý mali v roku 2010 nárok zamestnanci v jednotlivých platových triedach v rámci pružného pracovného času a systému náhradného voľna;

V. VÝZVY V OBLASTI SYSTÉMOV VNÚTORNEJ KONTROLY

72.   vyzýva agentúry, aby naďalej zlepšovali svoje systémy vnútornej kontroly, a podporili tak ročné vyhlásenie riaditeľov o vierohodnosti; zdôrazňuje tiež, že pre agentúry je dôležité, aby skutočne vytvorili funkciu riadenia rizika na registrovanie rizík a tvorbu plánov pre zmierňujúce opatrenia;

Útvar pre vnútorný audit (IAS)

73.    poznamenáva, že podľa platných právnych predpisov agentúry nie sú povinné poskytovať Výboru pre kontrolu rozpočtu správy Útvaru pre vnútorný audit; považuje túto skutočnosť za nedostatok v právnych predpisoch; zastáva názor, že správy vnútorného audítora by mali byť dostupné pre členov Výboru pre kontrolu rozpočtu, pokiaľ možno na základe vyhradeného prístupu; naliehavo vyzýva spoluzákonodarcov, aby zmenili a doplnili nariadenie o rozpočtových pravidlách, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, s cieľom požadovať od vnútorného audítora, aby postupoval svoje správy orgánu udeľujúcemu absolutórium prostredníctvom sekretariátu Výboru pre kontrolu rozpočtu;

74.   považuje úlohu IAS ako vnútorného audítora decentralizovaných agentúr za kľúčovú; zdôrazňuje najmä, že IAS vydáva nezávislé stanoviská ku kvalite systémov riadenia a kontroly a odporúčania na zlepšenie podmienok vykonávania operácií a na presadzovanie riadneho finančného hospodárenia agentúr;

75.   vyzýva preto správne rady agentúr, aby riadne zohľadnili odporúčania IAS v záujme rýchlej nápravy zistených nedostatkov a aby odôvodnili pred orgánom udeľujúcim absolutórium odmietnutie vykonávať odporúčania IAS alebo oneskorenia v ich vykonávaní;

VI. VÝZVY V OBLASTI SYSTÉMOV VONKAJŠEJ KONTROLY

Audit Dvora audítorov týkajúci sa agentúr

76.     poznamenáva, že IAS a Dvor audítorov poskytujú agentúram odporúčania na riešenie ich nedostatkov; víta úsilie oboch audítorských inštitúcií poskytovať agentúram užitočné rady v záujme nápravy ich nedostatkov; dôrazne pripomína agentúram, že je nevyhnutné, aby brali odporúčania vážne a prijali potrebné opatrenia na nápravu svojich nedostatkov; žiada IAS, aby informoval rozpočtový orgán o nedostatkoch správ, ktoré vypracovali riaditelia agentúr v súlade s článkom 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, a aby otvorene zverejnil odporúčania poskytnuté agentúram s cieľom zaručiť ich verejný charakter, a tým aj účinnosť ich audítorských úloh;

77.      poznamenáva, že Dvor audítorov vydal 32 verejných dokumentov o činnosti agentúr EÚ v roku 2010, ktoré boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú dostupné na internetových stránkach Dvora audítorov a Výboru pre kontrolu rozpočtu; preto vyzýva Dvor audítorov, aby naďalej dôkladne a nestranne vykonával svoju úlohu uskutočňovať audit agentúr a aby uvádzal všetky svoje zistenia a odporúčania vo svojich verejných výročných alebo osobitných správach s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu vykonávať v plnej miere funkciu orgánu udeľujúceho absolutórium a zaistiť, že občania Únie budú v tejto súvislosti priebežne informovaní;

78.      konštatuje, že Dvor audítorov sa zameriava na postupy verejného obstarávania ako na súčasť svojich výročných auditov agentúr; podporuje Dvor audítorov v jeho úlohe vonkajšieho audítora s cieľom zaručiť, že vyvinie maximálne úsilie o získanie čo najúplnejších informácií o postupoch verejného obstarávania, aby sa potvrdilo, že výzvy agentúr týkajúce sa vypracovania, zverejnenia, hodnotenia a riadenia zmlúv plne dodržiavajú zásadu maximálnej a otvorenej hospodárskej súťaže a zásadu nákladovej efektívnosti a že Dvor audítorov môže overiť striedanie spoločností, s ktorými má každá agentúra uzatvorenú zmluvu, s cieľom zaručiť, že toto striedanie nie je len výsledkom zmeny oficiálneho názvu zmluvnej strany;

79.      žiada Dvor audítorov, aby vzhľadom na nárast počtu príslušných údajov v rámci auditu vytvoril verejnú databázu, ktorá bude zahŕňať okrem iného tieto údaje v ľahko dostupnom formáte (napr. súbory Excel a/alebo CSV):

– rozpočtové záväzky prijaté v posledných troch mesiacoch daného roka,

– výška prenesených rozpočtových prostriedkov v pomere k rozpočtu agentúr,

– rozdiel medzi odhadovanou (ex ante) a skutočnou (ex post) výškou      prenesených rozpočtových prostriedkov,

– priemerná mesačná voľne použiteľná hotovosť,

– výška zrušených rozpočtových prostriedkov v pomere k priemernej ročnej voľne použiteľnej hotovosti,

– príjmy z úrokov v pomere k priemernej voľne použiteľnej hotovosti agentúr,

– priemerná voľne použiteľná hotovosť v pomere k priemerným denným výdavkom,

– jedineční užívatelia internetových stránok agentúr a ich publikácií/tlačových správ v pomere k prostriedkom vyčleneným na vzťahy s verejnosťou;

preto naliehavo vyzýva agentúry, aby včas poskytli Dvoru audítorov potrebné údaje a odhady;

80.    žiada Dvor audítorov, aby na základe hlavných ukazovateľov v oblasti dobrého finančného a rozpočtového hospodárenia, nízkych nákladov na riadenie a efektívnej prevádzkovej účinnosti vypracoval verejne dostupný a transparentný postup určovania poradia agentúr a aby poskytol príslušné údaje v ľahko dostupnom formáte (napr. súbory Excel a/alebo CSV);

Správy Dvora audítorov o ročných účtovných závierkach

81.   pripomína, že v rámci predchádzajúcich postupov udelenia absolutória agentúram vyzval orgán udeľujúci absolutórium Dvor audítorov, aby poskytol ďalšie informácie o:

–       efektívnosti systémov vnútornej kontroly každej agentúry,

–       prípadných konfliktoch záujmov v agentúrach,

–       hodnotení výročnej správy každej agentúry o činnosti,

–       výkonnosti agentúr;

82.    víta skutočnosť, že Dvor audítorov pripojil k svojmu hodnoteniu výročných správ o činnosti agentúr osobitnú tabuľku s porovnaním činností v rokoch 2009 a 2010, a tým poskytol verejnosti informácie o týchto činnostiach;

83.   pripomína, že Dvor audítorov koná ako externý nezávislý kontrolný orgán s cieľom naplniť právo európskych občanov vedieť, ako sa vynakladajú ich peňažné prostriedky a ako sú riadené agentúry; v tejto súvislosti pripomína, že agentúry slúžia verejnému záujmu a mali by sa zodpovedať občanom, ktorých záujmom slúžia; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium čo najpodrobnejšie informácie o opatreniach prijatých v rámci predchádzajúcich auditov a o nezrovnalostiach, ktoré nepovažuje za dostatočne závažné na to, aby na ne poukázal, s cieľom podporovať orgán udeľujúci absolutórium v jeho úlohe vykonávať dohľad nad agentúrami;

Dve osobitné správy Dvora audítorov: jedna je naplánovaná, ale ešte sa nevypracovala, druhá sa má predložiť v priebehu roka 2012

84.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že napriek informáciám, ktoré poskytol Dvor audítorov vo svojom ročnom pracovnom programe na rok 2011, a opakovaným žiadostiam Parlamentu nebola ešte stále predložená osobitná správa o referenčnom porovnávaní nákladov agentúr; berie na vedomie, že Dvor audítorov sa snaží poskytovať Parlamentu informácie o referenčnom porovnávaní nákladov agentúr; vyjadruje však údiv nad tým, že predseda Dvora audítorov zaslal 15. februára 2012 predsedovi Európskeho parlamentu list s prílohou, v ktorom sa v podstate uvádza, že i) príloha nie je osobitnou správou o referenčnom porovnávaní nákladov agentúr, ii) má neverejný charakter a iii) mohla by sa použiť na účely absolutória za rok 2011, hoci údaje, ktoré obsahuje, sa vzťahujú na obdobie 2008 – 2010; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby zintenzívnil svoje úsilie predložiť Parlamentu a verejnosti osobitnú správu o referenčnom porovnávaní nákladov agentúr v súlade s odbornými normami v oblasti auditu;

85.   berie na vedomie, že Dvor audítorov zverejní osobitnú správu o riadení konfliktov záujmov v agentúrach Únie do konca júna 2012; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že viaceré agentúry sú opakovane napádané vo veciach týkajúcich sa konfliktov záujmov, a preto víta toto rozhodnutie a naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby zvýšil svoje úsilie predložiť túto osobitnú správu v plánovanom termíne;

Externalizácia auditov Dvora audítorov týkajúcich sa agentúr

86.   domnieva sa, že pokiaľ majú byť do externého auditu účtovných závierok agentúr zapojení audítori zo súkromného sektora, výber a vymenovanie súkromných audítorov by sa mali uskutočniť v súlade s uplatniteľnými pravidlami vrátane pravidiel týkajúcich sa transparentnosti verejného obstarávania, pričom by sa mali zaviesť vhodné mechanizmy s cieľom zaručiť, že overenie zákonnosti a správnosti príjmov a výdavkov a spoľahlivosti účtovných závierok agentúr sa vykoná v súlade s požadovanými normami; domnieva sa tiež, že za aspekty týchto externalizovaných auditov vrátane podávania správ o zisteniach z auditov musí naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý bude musieť riadiť všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania a financovať ich zo svojho vlastného rozpočtu bez toho, aby požiadal o dodatočný rozpočet, keďže táto úloha patrí do jeho pôsobnosti; okrem toho súčasná kríza neumožňuje poskytovať dodatočné rozpočtové prostriedky na vykonávanie úloh, ktoré patria do pôsobnosti inštitúcií Únie, v tomto prípade do pôsobnosti Dvora audítorov;

87.   naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby pri uzatváraní zmlúv o nezávislom audite agentúr zabránil akémukoľvek konfliktu záujmov;

88.   domnieva sa tiež, že ak sa pristúpi k externalizácii auditu, správu nezávislých audítorov musia okamžite zverejniť samotní nezávislí audítori, ako aj Dvor audítorov; na tento účel Parlament vyzýva Dvor audítorov, aby sa zdržal začlenenia povinných doložiek o dôvernosti do zmlúv uzavretých s prípadným nezávislým dodávateľom, pokiaľ ide o zverejnenie správ vo forme, v akej ich vypracoval nezávislý dodávateľ; zároveň musí Dvor audítorov prevziať zodpovednosť za vykonanie nezávislého auditu a konať zodpovedajúcim spôsobom;

VII. RIADENIE AGENTÚR

Správna rada

89.    konštatuje, že veľkosť správnych rád niektorých agentúr, ich zloženie a vysoká fluktuácia ich členov môžu viesť k neúčinnosti orgánu prijímajúceho rozhodnutia; vyzýva preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre agentúry, aby sa zaoberala touto otázkou, ako aj prehodnotila povahu štatútu členov agentúr, rozsah ich kompetencií a záležitosti týkajúce sa konfliktov záujmov; navrhuje tiež, aby sa zvážila možnosť zlúčenia správnych rád agentúr, ktoré pôsobia v príbuzných oblastiach, s cieľom znížiť náklady na schôdze;

90.    poukazuje na zodpovednosť, ktorú nesú správne rady za riadenie agentúr a dohľad nad nimi; zastáva názor, že niektoré rozhodnutia správnych rád, napríklad odmietnutie vykonať jedno či viac odporúčaní vnútorného audítora bez udania objektívneho dôvodu, môžu mať nepriaznivý dosah na fungovanie agentúr; žiada, aby sa prehodnotila pozícia Komisie v rámci správnych rád agentúr tak, aby sa jej udelilo hlasovacie právo a možnosť vytvoriť blokujúcu menšinu v súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa rozpočtového a finančného hospodárenia a administratívneho riadenia; okrem toho vyzýva Komisiu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o všetkých rozhodnutiach prijatých správnymi radami, ktoré sú v rozpore so zásadou riadneho rozpočtového a finančného hospodárenia agentúr alebo s nariadením o rozpočtových pravidlách;

91.    víta skutočnosť, že na návrh Dvora audítorov boli prijaté opatrenia zamerané na prísnejšie monitorovanie a kontrolu presunov rozpočtových prostriedkov, a očakáva tiež, že rozpočty agentúr budú aj naďalej predmetom dôkladnej kontroly; zastáva názor, že problémy spojené so zostavovaním rozpočtu podľa činností vznikajú z dôvodu ťažkostí s oddelením personálnych, administratívnych a operačných výdavkov v prípade agentúr, ktorých činnosti zahŕňajú oblasti poskytovania informácií, poradenstva a budovania dôvery;

92.    vyzýva agentúry, aby vo svojich správach o činnosti transparentnejšie vykazovali stav zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov; očakáva dohodu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry, keďže významným spôsobom prispeje k plánovaniu rozpočtu a činnosti agentúr;

93.    so znepokojením berie na vedomie, že v roku 2010 sa v ôsmich agentúrach – Európskej policajnej akadémii, Európskej chemickej agentúre, Európskom úrade pre bezpečnosť potravín, Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť, Európskej námornej bezpečnostnej agentúre, Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie, Agentúre pre základné práva a Frontexe – pohybovali priemerné náklady na schôdzu a člena správnej rady medzi 1 017 EUR a 6 175 EUR; domnieva sa, že tieto náklady sú nadmerné a musia sa výrazne znížiť;

Administratívna podpora

94.   okrem toho vyzýva agentúry, aby pri uvažovaní o možnom poskytnutí čo najefektívnejšej administratívnej podpory zvážili tieto možnosti:

–       zlúčiť menšie agentúry a agentúry zamerané na výskum s cieľom dosiahnuť úspory a odstrániť problém prekrývajúcich sa cieľov a/alebo vyhnúť sa mu, ako aj zabrániť vynakladaniu ďalších prostriedkov z rozpočtu Únie,

–       výmena služieb poskytovaných jednotlivými agentúrami, a to buď z dôvodu geografickej blízkosti alebo podľa jednotlivých politických oblastí; v tejto súvislosti víta iniciatívu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, ktoré sa delia o funkciu vnútorného auditu; domnieva sa však, že ide len o začiatok, na ktorý by malo nadväzovať prijímanie opatrení v oblasti reštrukturalizácie a zlučovania, do ktorého sa zapoja všetky agentúry;

95.    vyzýva Komisiu a/alebo Dvor audítorov, aby vykonali hodnotenie všetkých agentúr s cieľom odhaliť a analyzovať:

– možné synergie a výskyt zbytočných alebo prekrývajúcich sa činností agentúr,

– ako aj zbytočne vysoké náklady vzhľadom na umiestnenie sídla,

        aby pripravila komplexnú analýzu nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu týkajúce sa zlúčenia alebo zrušenia niektorých agentúr, ak sa pridaná hodnota alebo účinnosť jednej agentúry ukáže ako nedostatočná, a aby o tejto veci informovala Parlament včas pred udelením absolutória za rok 2011;

96.    vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie rozhodnutia 2009/371/SVV zvážila zlúčenie Európskej policajnej akadémie s Európskym policajným úradom s cieľom zlepšiť alokáciu zdrojov a znížiť administratívne náklady;

97.   naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby zohľadnili skutočnú potrebu každej agentúry a potrebu ušetriť v tomto období finančnej a hospodárskej krízy peniaze daňových poplatníkov, t. j. občanov Únie, a aby nezohľadnili záujem niektorých členských štátov o umiestnenie danej agentúry na ich území z iných dôvodov ako z dôvodov spojených s  verejným záujmom na úrovni Únie;

Disciplinárne konanie

98.   opäť pripomína, že Parlament už od svojho uznesenia o absolutóriu za rok 2006 vyzýva agentúry, aby zvážili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady, ktorá by nestranne udeľovala disciplinárne sankcie, pričom môže dôjsť až k vylúčeniu; berie na vedomie prekážky, ktoré naďalej bránia realizácii tohto projektu; vyzýva agentúru zodpovednú za koordináciu siete agentúr, aby vytvorila sieť zamestnancov, ktorí sú na úrovni požadovanej pre členstvo v nestrannej disciplinárnej rade;

VIII. ÚVAHY O AGENTÚRACH: SPOLOČNÝ PRÍSTUP

99.    víta prebiehajúcu prácu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry, ktorej cieľom je posúdiť úlohu a postavenie decentralizovaných agentúr v inštitucionálnom prostredí Únie, zriadenie, štruktúru a fungovanie týchto agentúr, ako aj otázky týkajúce sa financovania, rozpočtu, dohľadu a riadenia; žiada medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby predložila návrh spoločnej dohody o agentúrach medzi Parlamentom, Radou a Komisiou;

100.  vyzýva Komisiu, aby navrhla spôsoby, ako možno zabezpečiť a vykonávať profesionálne riadenie peňažných prostriedkov držaných agentúrami;

101.  žiada medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby určila oblasti, v ktorých dochádza v rámci existujúcich agentúr k zdvojovaniu a prekrývaniu činností, a aby zvážila, či by bolo možné niektoré agentúry zlúčiť;

102.  domnieva sa, že agentúry by mali prospech zo spoločného využívania administratívnych služieb podobne, ako je to v prípade spolupráce medzi Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom; naliehavo vyzýva medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby sa zaoberala otázkou geografickej rozptýlenosti agentúr, ktorá vo významnej miere zvyšuje ich náklady a sťažuje spoluprácu; domnieva sa, že ak by boli agentúry zoskupené v malom počte sídel, mohli by spoločne znášať režijné náklady a náklady na riadenie, najmä v oblasti IT, ľudských zdrojov a finančnej správy;

103.      napokon uvádza, že najmä v tomto období krízy by sa mala dôkladne a urýchlene analyzovať skutočná pridaná hodnota agentúr s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek nepovinným a zbytočným výdavkom a vhodne reagovať na potreby Únie a jej občanov, ako aj na ich obavy a očakávania týkajúce sa dôvery v inštitúcie; zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty nemôžu žiadať občanov Únie, aby šetrili prostriedky bez toho, aby to robili oni sami; požaduje spravodlivosť, pokiaľ ide o hlavné úspory orgánov Únie vrátane agentúr, keďže dosahovanie úspor sa požaduje aj od občanov, ktorí sú daňovými poplatníkmi prispievajúcimi do rozpočtu Únie;

o

o         o

104.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje postup udelenia absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

15.2.2012

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie

(2011/2232(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Csaba Őry

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  považuje za absolútne nevyhnutné, aby výbory príslušné pre agentúry čo najpodrobnejšie preskúmali ročné pracovné programy agentúr a aby zabezpečili, aby tieto programy zodpovedali súčasnej situácii a politickým prioritám;

2.  v tejto súvislosti očakáva, že agentúry budú pri zostavovaní ročných pracovných programov užšie spolupracovať s Komisiou;

3.  vyzýva na úzku spoluprácu medzi agentúrami ako spôsob, ktorým sa zabezpečí efektívna koordinácia ich ročných pracovných programov;

4.  víta skutočnosť, že na návrh Dvora audítorov boli prijaté opatrenia na zavedenie podrobnejšieho sledovania a kontroly presunov rozpočtových prostriedkov, a očakáva tiež, že rozpočty agentúr budú aj naďalej predmetom dôkladnej kontroly, zastáva názor, že problémy spojené so zostavovaním rozpočtu podľa činností vznikajú z dôvodu ťažkostí s oddelením personálnych, administratívnych a operačných výdavkov v prípade agentúr, ktorých činnosti zahŕňajú oblasti poskytovania informácií, poradenstva a budovania dôvery;

5.  vyzýva agentúry, aby vo svojich správach o činnosti transparentnejšie vykazovali stav zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov; očakáva dohodu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry, keďže významným spôsobom prispeje k plánovaniu rozpočtu a činnosti agentúr;

6.  upozorňuje, že pred akýmkoľvek outsourcingom alebo zlúčením je potrebná dôkladná analýza s cieľom posúdiť, či je možné znížiť administratívne náklady napríklad v oblasti plánovania rozpočtu a riadenia zamestnancov; v tejto súvislosti odkazuje na štúdiu s názvom Príležitosť a realizovateľnosť zriadenia spoločných podporných služieb pre agentúry EÚ, ktorú Parlament uskutočnil už v roku 2009.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

13.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

10.2.2012

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010 – výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

(2011/2232(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wim van de Camp

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Agentúry pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

1.  víta skutočnosť, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročné účtovné závierky všetkých agentúr pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2010 sú zo všetkých významných hľadísk spoľahlivé a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že väčšina týchto agentúr vykazuje vysokú úroveň prenesených prostriedkov; vyzýva tieto agentúry, aby zlepšili monitorovanie plnenia svojho rozpočtu a plánovanie svojich činností; uznáva skutočnosť, že niektoré agentúry pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú operačné agentúry a že plnenie ich rozpočtu môže závisieť od vonkajších faktorov;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré agentúry mali v roku 2010 ešte stále vysoký podiel voľných pracovných miest; vyzýva tieto agentúry, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť opätovnému vzniku tejto situácie;

4.  vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie rozhodnutia 2009/371/SVV zvážila zlúčenie Európskej policajnej akadémie s Európskym policajným úradom s cieľom zlepšiť alokáciu zdrojov a znížiť administratívne náklady;

5.  konštatuje, že absolutórium za plnenie rozpočtu týchto agentúr by sa aj v budúcnosti malo zakladať na ich výkonnosti počas celého roka.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvador Garriga Polledo, Petru Constantin Luhan

(1)

Ú. v. EÚ L 000, 00.0.2012, s. 000.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(4)

Ú. v. EÚ C 368, 16.12.2011.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0388.

(6)

P7_DCL(2010)0002.

Posledná úprava: 27. apríla 2012Právne oznámenie