Procedure : 2011/2226(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0106/2012

Indgivne tekster :

A7-0106/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.26
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 214kWORD 137k
4. april 2012
PE 473.970v02-00 A7-0106/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010, med autoritetens svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(3), særlig artikel 44,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0106/2012),

1.  udsætter sin beslutning om at meddele den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010, med autoritetens svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(7), særlig artikel 44,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0106/2012),

1.  udsætter afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010,

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010, med autoritetens svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), navnlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(11), særlig artikel 44,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0106/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets administrerende direktør for gennemførelsen af tilsynsmyndighedens budget for regnskabsåret 2009(13), og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen om decharge bl.a.

-  opfordrede autoriteten til at styrke budgetprocesserne i forbindelse med sine opdelte bevillinger og planlægningen og styringen af sin flerårige gennemførelse

-  opfordrede desuden indtrængende autoriteten til at forbedre sin budgetstyring med henblik på at reducere de store fremførsler

-  anmodede autoriteten om at indlede en undersøgelse af mulige interessekonflikter for så vidt angår ledende videnskabsfolk og medlemmer af bestyrelser og paneler, således at det bliver muligt at opdage og reagere på eventuelle udeladelser i interesseerklæringerne i tide;

C. der henviser til, at autoritetens samlede budget for 2010 var på 74 700 000 EUR, sammenlignet med 71 400 000 EUR i 2009, hvilket udgør en stigning på 4,6 %; der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til autoritetens budget for 2010 var 69 041 000 EUR, hvilket udgør en stigning på 4,36 % sammenlignet med dets oprindelige bidrag i 2009(14);

D. der henviser til, at arbejdsmængden fortsat er stigende både i omfang og i kompleksitet med vedtagelsen af over 560 forskningsmæssige resultater;

1.      udsætter afgørelsen om at meddele autoriteten decharge, indtil der modtages fyldestgørende svar og træffes foranstaltninger vedrørende de fremsatte kritiske bemærkninger og anmodninger;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

2.      minder om, at Unionens oprindelige bidrag til autoriteten for 2010 beløb sig til 69 041 000 EUR; bemærker dog, at 3 950 000 EUR hidrørende fra tilbagebetalte overskud blev lagt til dette beløb, hvormed EU's samlede bidrag udgjorde 72 991 000 EUR i 2010;

3.      konstaterer på baggrund af de bemærkninger, der er fremsat i autoritetens årlige aktivitetsrapport, at den i 2010 havde en budgetgennemførelsesrate på 98,8 % med hensyn til forpligtelsesbevillinger og 83,5 % med hensyn til betalingsbevillinger; noterer sig, at budgettet blev gennemført fuldt ud under afsnit 1 (personaleudgifter) og afsnit 2 (infrastrukturudgifter), mens gennemførelsesrate lå på 96,5 % under afsnit 3 (aktionsudgifter);

4.      bemærker dog på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at autoriteten i 2010 havde en budgetgennemførelsesrate på kun 83,5 % med hensyn til betalingsbevillinger, hvilket er 11 % under det mål, autoriteten havde opstillet; udleder af autoritetens bemærkninger, at gennemførelsesraten med hensyn til betalingsbevillinger er lavere end forventet af følgende primære årsager:

-  i november 2010 der blev iværksat større projekter vedrørende it og it-driftsstøttesystemer, og derfor vil der i 2011 alene blive udløst betalinger på 4 300 000 EUR;

-  forsinkelser i forbindelse med indgåelse af kontrakter om videnskabelige samarbejdsaktiviteter og lavere godtgørelsesniveauer under det eksisterende program for ydelse af tilskud og indgåelse af aftaler førte til et underforbrug af de tilknyttede opdelte kreditter på 1 300 000 EUR;

-  betalinger til et beløb på 1 100 000 EUR til specifikke projekter inden for administration og kommunikation blev udskudt til 2011;

5.      erfarer fra autoriteten, at budgetgennemførelsen blev indberettet til bestyrelsen på månedsbasis, der blev gjort opmærksom på afvigelser fra målene for budgetgennemførelsen efter aktivitet eller i forbindelse med det videnskabelige samarbejdsprogram, og der blev truffet korrigerende foranstaltninger;

6.      opfordrer dog autoriteten til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at muliggøre en tilfredsstillende budgetgennemførelse med hensyn til både forpligtelses- og betalingsbevillinger og til at underrette dechargemyndigheden om de opnåede fremskridt;

7.      bemærker på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at overgangen til periodiserede regnskaber (ABAC) i henhold til Kommissionens tidsplan var planlagt til september 2011, og at det er blevet gennemført i overensstemmelse hermed;

8.      finder det uacceptabelt, at selv om autoritetens bestyrelse kun tæller 15 medlemmer, beløber omkostningerne for hvert møde sig til gennemsnitligt 92 630 EUR, hvilket svarer til 6 175 EUR pr. medlem; understreger, at dette beløb er næsten tre gange højere end den næstdyreste bestyrelse for et decentraliseret agentur; mener, at omkostningerne til bestyrelsesmøder er for høje og bør skæres væsentligt ned; opfordrer autoriteten og dens bestyrelse til øjeblikkelig at rette op på denne situation og senest den 30. juni 2012 underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

Fremførsler og kontraktstyringsproces

9.      konstaterer på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at 6 % (270 000 000 EUR) af forpligtelserne til aktionsudgifter, der blev fremført fra 2009 måtte annulleres; bemærker, at dette er en forbedring i forhold til det foregående år, hvor 19 % af forpligtelserne til aktionsudgifter blev fremført fra 2008, 37 % af forpligtelserne til aktionsudgifter blev fremført fra 2007, og 26 % af forpligtelserne til aktionsudgifter blev fremført fra 2006;

10.    opfordrer endnu engang indtrængende autoriteten til at forbedre sin budgetforvaltning med henblik på at reducere de store fremførsler; bemærker især, at denne situation viser svagheder i autoritetens kontraktstyring og overvågning af overførslen af rapporter og omkostningsopgørelser;

11.    opfordrer autoriteten til at udvikle og gennemføre et fælles overvågningssystem til styring af alle sine kontrakter; bemærker især, at der mangler en central og koordineret kapacitet på direktoraternes niveau med ansvar for overvågning af kontrakter; understreger, at dette indebærer en risiko for ineffektiv brug af ressourcer og ukoordineret overvågning af kontrakter, og anmoder derfor autoriteten om at centralisere disse ansvarsområder på de enkelte direktoraters niveau;

12.    opfordrer desuden indtrængende autoriteten til at forbedre rapporteringen om gennemførelsen af kontrakter for at garantere et effektivt tilsyn og en effektiv forvaltning af autoritetens aktionsudgifter;

Offentlige indkøbsaftaler

13.    noterer sig på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at autoriteten i 2010 afsluttede 24 udbudsprocedurer inden for kommunikation og administration til et beløb på 48 800 000 EUR samt 75 indkøbskontrakter og 10 tilskudsaftaler som del af det videnskabelige samarbejdsprogram til hhv. 5 700 000 EUR og 2 100 000 EUR;

14.    bemærker, at autoriteten siden 2008 har haft en praktisk guide til indkøb, der skal give medarbejderne praktisk vejledning i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbudsprocedurer og de efterfølgende kontrakter, og at denne vejledning opdateres jævnligt; bemærker endvidere, at guiden revideres med henblik på at tage højde for Kommissionens nyligt vedtagne regler om offentlige indkøb og revision af finansforordningen;

Menneskelige ressourcer

15.    bemærker på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at 99 % af de planlagte stillinger ved årets udgang enten var besat eller opslået;

16.    opfordrer indtrængende autoriteten til at afhjælpe svaghederne i forbindelse med ansættelsesprocedurerne, der udgør en risiko for disse procedurers gennemsigtighed; konstaterer navnlig, på baggrund af Revisionsrettens oplysninger, at autoriteten ikke har overholdt anonymiteten i forbindelse med de skriftlige prøver og vedtog beståelseskaraktererne for de forskellige trin i udvælgelsesprocessen, efter at evalueringsprocessen allerede var påbegyndt;

17.    er bekymret over, at autoriteten udsatte den interne revisionstjenestes "meget vigtige" henstilling, hvormed autoriteten opfordredes til at definere procedurerne for fornyelse af kontrakter og sikre gennemsigtighed i beslutningstagningen, i mere end 12 måneder; opfordrer derfor autoriteten til over for dechargemyndigheden at redegøre for baggrunden for udsættelsen og hurtigt at udbedre denne mangel;

Interessekonflikt og "svingdørsproblemer"

18.    bemærker navnlig, at det i september 2010 kom frem, at formanden for bestyrelsen har direkte forbindelser til fødevareindustrien og er medlem af bestyrelsen for International Life Sciences Institute (ILSI) - Europe;

19.    mener at en dialog med industrien om produktvurderingsmetoder både er berettiget og nødvendig, men at denne dialog ikke bør undergrave autoritetens uafhængighed eller risikovurderingsprocedurernes integritet; anmoder derfor om, at autoriteten betragter det som en interessekonflikt, at medlemmer af dens bestyrelse, panel og arbejdsgruppe eller dens medarbejdere deltager eller har deltaget i aktiviteter under International Life Science Institute (ILSI), såsom i taskforcer, videnskabelige komitéer eller som formænd for konferencer;

20.    opfordrer Revisionsretten til at færdiggøre og fremlægge sin revision af interessekonflikter i autoriteten;

21.    erindrer om, at den nuværende formand for bestyrelsen i 2010 ikke oplyste, at hun var medlem af bestyrelsen for ILSI; noterer sig, at ILSI finansieres af virksomheder fra fødevare-, kemi- og lægemiddelsektoren;

22.    mener derfor, at der skal foretages en grundig analyse fra sag til sag af disse beretninger og mulige og faktiske interessekonflikter med henblik på at undersøge autoritetens objektivitet og upartiskhed på alle niveauer og med hensyn til det arbejde, den udfører; opfordrer endvidere autoriteten til at foretage en grundig screening af de interesseerklæringer, der indgives af medarbejdere, eksperter og medlemmer af bestyrelsen, efterfulgt af konkrete foranstaltninger for at få sat en stopper for interessekonflikter og formidle oplysninger til offentligheden; anmoder autoriteten om senest den 30. juni 2012 at underrette dechargemyndigheden om screeningsprocessen og de konkrete foranstaltninger, der er truffet, i en detaljeret skriftlig rapport;

23.    bemærker, at Revisionsretten har konstateret, at gennemgangen af interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen ikke er tilstrækkeligt streng og detaljeret og udgør en risiko for denne procedures fuldstændighed og gennemsigtighed;

24.    mener, at en produktvurdering ikke udelukkende bør baseres på oplysninger fra industrien, men bør tage behørigt hensyn til uafhængig videnskabelig litteratur, som er offentliggjort i peer-evaluerede tidsskrifter; fremhæver, at man bør være særlig opmærksom på industriens indflydelse i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer og vurderingsmetoder, som ikke bør favorisere erhvervsfinansierede undersøgelser af spekulationsmæssige årsager, og som bør udarbejdes på en åben, gennemsigtig og afbalanceret måde;

25.    minder autoriteten om, at reglerne for interesseerklæringer bør suppleres med sanktionsforskrifter, for det tilfælde at reglerne ikke overholdes; bemærker endvidere, at autoriteten derudover bør øge sit fokus på offentlighedens interesse i forbindelse med sin uafhængige beslutningstagning ved at inddrage alle relevante data og oplysninger;

26.    bemærker, at en tysk ngo i marts 2010 klagede til den Europæiske Ombudsmand over, at autoriteten ikke i tilstrækkelig grad har taget hånd om en mulig interessekonflikt, da chefen for afdelingen for genetisk modificerede organismer i 2008 flyttede til en bioteknisk virksomhed mindre end to måneder, efter at den pågældende medarbejder havde forladt autoriteten, uden en "betænkningsperiode";

27.    understreger, at Den Europæiske Ombudsmand fastslog, at autoriteten ikke havde foretaget en grundig vurdering af den påståede mulige interessekonflikt, og opfordrede autoriteten til at forbedre den måde, hvorpå den anvender sine regler og procedurer, med henblik på at undgå fremtidige "svingdørssituationer"; understreger endvidere, at Ombudsmanden også bemærkede, at en tjenestegørende medarbejders forhandlinger om et fremtidigt job, der ville kunne føre til en "svingdørssituation", i sig selv udgør en interessekonflikt, og anbefalede, at autoriteten forbedrede sine regler og procedurer i så henseende; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om, hvilke konkrete foranstaltninger der er truffet med henblik på at efterleve Ombudsmandens konklusioner korrekt samt tidsfristerne for disse foranstaltninger;

28.    opfordrer endnu en gang indtrængende autoriteten til at træffe passende foranstaltninger i forbindelse med interessekonflikter og "svingdørsproblemer", herunder ved sager, der forekommer i bestyrelsen, og omgående at informere både dechargemyndigheden og offentligheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

29.    konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at autoriteten i 2010 tog adskillige initiativer inden for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter:

-  bestilling af en uafhængig rapport med henblik på at vurdere autoritetens gennemførelse af sin politik om interesseerklæringer fra 2007;

-  bestilling af en uafhængig rapport med henblik på at sammenligne autoritetens system med hensyn til uafhængighed med systemerne i såvel nationale som internationale peerorganisationer;

-  fuldførelse af en ekstern, uafhængig gennemgang af dens vurderinger af interesseerklæringer;

30.    glæder sig over, at autoriteten har vedtaget en ny definition af interessekonflikter baseret på OECD's definition, men gør opmærksom på, at der er behov for yderligere forbedringer for at styrke autoritetens uafhængighedspolitik; fremhæver navnlig, at kriterierne for, hvornår der foreligger en interessekonflikt, bør præciseres og udvides til at omfatte både nuværende og tidligere aktiviteter;

31.    bemærker ud fra autoritetens oplysninger, at dens politik om interesseerklæringer blev gennemgået i 2011, og at dens bestyrelse vedtog en ny uafhængighedspolitik og strategi for videnskabelig beslutningstagning;

32.    bemærker, at autoriteten gentagne gange har været anklaget for påståede interessekonflikter i forbindelse med medlemmer af ekspertpanelerne, navnlig eksperter i panelerne vedrørende tilsætningsstoffer og næringsstoffer tilsat til fødevarer (ANS) og genetisk modificerede organismer (GMO); understreger, at der i marts 2012 afholdes genvalg til otte af autoritetens paneler samt til dets videnskabelige komité, og at autoritetens kapacitet til at gennemføre den nye politik skal undersøges nærmere; anmoder derfor autoriteten om inden den 30. juni 2012 skriftligt at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at gennemføre den nye politik for uafhængighed og videnskabelig beslutningstagning, samt til at overholde OECD's definition af interessekonflikt, når der indsættes nye medlemmer i panelerne og den videnskabelige komité; anmoder ligeledes autoriteten om inden den 30. juni 2012 at underrette dechargemyndigheden om panelernes og den videnskabelige komités nye sammensætning;

33.    noterer sig revisionen af autoritetens procedurer i december 2010 med henblik på at sikre gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af artikel 16, stk. 2, og artikel 17 og 19 i forordningen om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(15); er blevet underrettet om, at tyve ansatte i 2010 forlod autoriteten, og at alle ved afgangen modtog en skrivelse med påmindelse om deres forpligtelser over for Fødevaresikkerhedsautoriteten; opfordrer autoriteten til yderligere at forbedre den måde, hvorpå den anvender sin vedtægt og sine procedurer, med det formål at undgå “svingdørsproblemer”, som Den Europæiske Ombudsmand for nylig har gjort opmærksom på; finder, at alle problemer vedrørende håndhævelsen af personalevedtægten og interesseerklæringerne undergraver autoritetens troværdighed;

34.    bemærker, at Revisionsretten har revideret autoriteten inden for rammerne af særberetningen om håndteringen af interessekonflikter i EU-agenturer, og konstaterer på baggrund af Revisionsrettens oplysninger, at ovennævnte særberetning offentliggøres i slutningen af juni 2012;

35.    konstaterer på baggrund af førnævnte beretning, at Kommissionen overvejer at ændre den fremtidige finansieringsordning for autoriteten og har foreslået dechargemyndigheden og Rådet at overveje en delvist afgiftsbaseret finansiering af autoriteten; bemærker, at Kommissionen er i gang med at foretage en konsekvensanalyse af dette spørgsmål; giver dog udtryk for sin bekymring over, at den nye finansieringsordning, der er foreslået af Kommissionen, vil kunne påvirke autoritetens uafhængighed;

Præstation

36.    konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at der i 2010 med lanceringen af det tredje program blev iværksat en gennemgang af autoritetens effektivitet, med eksterne konsulenter i spidsen; konstaterer, at den indledende fase af det pågældende program omhandlede udarbejdelsen af programporteføljen, strukturen og forvaltningen med henblik på at forberede den strukturelle omstrukturering, som skulle gennemføres i 2011; anmoder autoriteten om at informere dechargemyndigheden om de konklusioner, der drages på baggrund af gennemgangen, og de foranstaltninger, der træffes og gennemføres med henblik på at imødekomme konklusionerne;

37.    bifalder autoritetens planer om at styrke sin planlægning på mellemlang sigt, således at medlemsstaterne i højere grad kan involveres i autoritetens arbejde og samordne ressourcerne på tværs af Europa; støtter autoritetens bestræbelser på at styrke samarbejdet med medlemsstaterne, for så vidt angår risikovurdering;

38.    understreger nødvendigheden af, at autoriteten sikrer, at dens rådgivning er af høj kvalitet og uafhængig for at sikre overholdelse af EU's sikkerhedsnormer og videnskabelig kvalitet og uafhængighed i alle spørgsmål med en direkte eller indirekte indvirkning på fødevare- og fodersikkerhed samt plantebeskyttelse; anbefaler, navnlig af hensyn til gennemsigtigheden, foranstaltninger til yderligere at fremme og overvåge de interne bestemmelser om interesseerklæringer fra autoritetens ansatte og eksperter, som arbejder for autoriteten;

39.    mener, at autoritetens hovedopgaver er at yde uafhængig videnskabelig rådgivning i spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører fødevaresikkerheden, at foretage risikoanalyser, der skal give EU-institutionerne, medlemsstaterne og de politiske, beslutningstagende organer et solidt videnskabeligt grundlag for fastlæggelsen af de politik-motiverede lovgivnings- eller reguleringsmæssige foranstaltninger og at indsamle og analysere videnskabelige data;

Intern revision

40.    konstaterer, at der stadig er seks "meget vigtige" henstillinger fra den interne revisionstjeneste, der mangler at blive gennemført, og at tre af disse allerede har været forsinket i mere end 12 måneder; bemærker især, at disse henstillinger vedrører: forvaltning af informationssikkerheden, kontraktfornyelsesproceduren og gennemsigtighed i beslutningstagningen samt politikken for klassificering og arkivering; opfordrer derfor autoriteten til hurtigt at afhjælpe disse mangler og at informere dechargemyndighederne om de opnåede resultater;

o

o         o

41.    henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

42.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Præstation

- Der foreligger hverken en risikovurdering eller velegnede resultatindikatorer eller dokumenterede systemer eller procedurer for intern kontrol i forbindelse med autoritetens aktiviteter

 

Ikke relevant

- Opfordrer autoriteten til at anvende SMART-mål og RACER-indikatorer samt til at udarbejde et Gantt-diagram → fremme af en resultatorienteret tilgang

- Råder autoriteten til at styrke planlægningen og overvågningen af budgetprocesser i forbindelse med opdelte bevillinger

- Understreger nødvendigheden af, at autoriteten sikrer, at dens rådgivning er af høj kvalitet og uafhængig og anbefaler foranstaltninger til yderligere at fremme og overvåge de interne bestemmelser om interesseerklæringer fra autoritetens ansatte og eksperter, som arbejder for autoriteten

- Anmoder Revisionsretten om at gennemføre resultatrevisioner af autoriteten

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

/Offentlige indkøbsaftaler

- Princippet om etårighed blev ikke overholdt fuldt ud: der blev foretaget et stort antal overførsler, mange af dem sidst på året (31 af de 49 overførsler)

 

- Svagheder i indkøbsprocedurerne: udvælgelseskriterierne var ikke fastlagt; prisevalueringsmetoden blev først fastlagt, når evalueringsproceduren nærmede sig; uklar beskrivelse af kvalitetskriterierne

- Princippet om etårighed blev ikke overholdt fuldt ud: svagheder ved programmeringen, programmeringen og budgetteringen af de planlagte aktiviteter

 

- Svagheder i forvaltningen af budgettet: de bidrag Kommissionen, har givet til Kroatien og Tyrkiet (førtiltrædelsesstrategi), skulle have været behandlet som formålsbestemte indtægter i budgettet. Ikke desto mindre blev de behandlet, som om de var del af de normale bidrag fra EU

- Princippet om etårighed blev ikke overholdt fuldt ud: svagheder i autoritetens programmering, kontrollen med kontraktmæssige frister og budgettering→

1) Opfordrer autoriteten til at forbedre sin budgetstyring med henblik på at reducere de store fremførsler: 23 % i 2008; 16 % i 2007; 20 % i 2006

2) Et stort antal forpligtelser måtte annulleres (37 % af forpligtelserne til aktionsudgifter fremført fra 2007 og 26 % fra 2006)

- Opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan det kan sikres, at princippet om behovsorienteret likviditetsstyring gennemføres fuldt ud→ høj likviditetsbeholdning (19 990 492,26 euro)

- Opfordrer autoriteten til at styrke budgetprocesserne i forbindelse med sine opdelte bevillinger og planlægningen og styringen af sin flerårige gennemførelse

- Opfordrer desuden indtrængende autoriteten til at forbedre sin budgetstyring med henblik på at reducere de store fremførsler og understreger, at Revisionsretten noterer sig bevillinger, der er fremført til det efterfølgende år, denne situation viser svagheder i autoritetens kontraktstyring og overvågning af overførslen af rapporter og omkostningsopgørelser

- Revisionsretten noterer sig, at forpligtelser til aktionsudgifter fremført fra det foregående år er blevet annulleret og opfordrer autoriteten til at ændre denne situation og underrette Revisionsretten om, hvilke foranstaltninger der er truffet

- Bemærker, at Revisionsretten rapporterede om vanskeligheder i gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2009 og opfordrer autoriteten til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på disse mangler

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

 

Menneskelige ressourcer

- Ingen realistiske ansættelsesmål

- Autoriteten nåede sine ansættelsesmål og besatte 273 af de 300 stillinger i stillingsfortegnelsen: revisionen af ansættelsesprocedurerne viste, at udvælgelseskomitéen normalt hverken havde fastlagt vægtningen af de udvælgelseskriterier, der skulle anvendes, eller de tærskelpoint, der skulle opnås for at komme videre i udvælgelsesprøven, inden den frist, der var fastsat i stillingsopslaget

 

 

Ikke relevant

 

 

 

                                  Ikke relevant

 

 

Intern revision

Ikke relevant

Ikke relevant

- 20 ud af 25 henstillinger fra den interne revisionstjeneste og den interne revisionsfunktion er blevet opfyldt (80 %)

- Er bekymret over, at ud af de 48 henstillinger, betragtes én som kritisk, 27 som meget vigtige og 20 som vigtige, men at dechargemyndigheden ikke har modtaget nogen oplysninger om indholdet af disse henstillinger; anmoder derfor indtrængende autoritetens direktør om at fremsende disse oplysninger

- Gentager sit krav om, at autoriteten skal træffe passende foranstaltninger i tilfælde af interessekonflikter, og anmoder autoriteten om at indlede en undersøgelse af mulige interessekonflikter for så vidt angår ledende videnskabsfolk og medlemmer af bestyrelsen og paneler, således at det bliver muligt rettidigt at opdage og reagere på eventuelle udeladelser i interesseerklæringerne

24.1.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

(C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC))

Ordfører for udtalelse: Jutta Haug

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  mener, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets hovedopgaver er at yde uafhængig videnskabelig rådgivning i spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører fødevaresikkerheden, at foretage risikoanalyser, der skal give EU-institutionerne, medlemsstaterne og de politiske, beslutningstagende organer et grundigt videnskabeligt grundlag for fastlæggelsen af de politik-motiverede lovgivnings- eller reguleringsmæssige foranstaltninger og at indsamle og analysere videnskabelige data;

2.  bemærker, at autoritetens budget i 2010 var på 74 700 000 EUR, sammenlignet med 71 400 000 EUR det foregående år, og at midlerne udelukkende kommer fra EU-budgettet;

3.  bemærker, at Revisionsretten ikke har fremsat nogen særlige bemærkninger og anser autoritetens regnskaber for 2010 for pålidelige, lovlige og formelt rigtige; minder dog om de bemærkninger, som Revisionsretten har fremsat vedrørende gennemgangen af interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og vedrørende ansættelsesprocedurerne; tager i denne forbindelse autoritetens svar herpå til efterretning;

4.  erindrer om, at den nuværende formand for bestyrelsen i 2010 ikke oplyste, at hun var medlem af bestyrelsen for International Life Sciences Institute (ILSI); noterer sig, at ILSI finansieres af virksomheder fra fødevare-, kemi- og lægemiddelsektoren;

5.  minder autoriteten om, at reglerne for interesseerklæringer tillige bør suppleres med sanktionsforskrifter, for det tilfælde at reglerne ikke overholdes; bemærker endvidere, at autoriteten derudover bør øge sit fokus på offentlighedens interesse i forbindelse med sin beslutningstagning ved at inddrage alle relevante data og oplysninger;

6.  noterer sig revisionen af autoritetens procedurer i 2010 med henblik på at sikre gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af artikel 16, stk. 2, og artikel 17 og 19 i forordningen om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(16); er blevet underrettet om, at tyve ansatte i 2010 forlod autoriteten, og at alle ved afgangen modtog en skrivelse med påmindelse om deres forpligtelser over for Fødevaresikkerhedsautoriteten; opfordrer autoriteten til yderligere at forbedre den måde, hvorpå den anvender sin vedtægt og sine procedurer, med det formål at undgå “svingdørsproblemer”, som Den Europæiske Ombudsmand for nylig har gjort opmærksom på; finder, at alle problemer vedrørende håndhævelsen af personalevedtægten og interesseerklæringerne undergraver autoritetens troværdighed;

7.  opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed to gange årligt om den forbedrede gennemførelse af de foranstaltninger, der træffes vedrørende personale og eksperter; mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2010.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Louis Grech

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 106.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 106.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 106.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 162.

(14)

EUT L 64, 12.3.2010, s. 991.

(15)

EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(16)

EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse