Förfarande : 2011/2226(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0106/2012

Ingivna texter :

A7-0106/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.26
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 213kWORD 137k
4 april 2012
PE 473.970v02-00 A7-0106/2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Monica Luisa Macovei

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(3), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0106/2012).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(7), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0106/2012).

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(11), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0106/2012), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 10 maj 2011 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2009(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

–  Parlamentet uppmanade myndigheten att stärka de budgetprocesser som avser differentierade anslag, liksom planeringen och övervakningen av det fleråriga genomförandet.

–  Parlamentet uppmanade dessutom myndigheten att förbättra sin budgetförvaltning för att minska sina höga överförda belopp.

–  Parlamentet uppmanade myndigheten att inleda en utredning om potentiella intressekonflikter för dess ledande vetenskapsmän, styrelseledamöter och panelmedlemmar, så att eventuella utelämningar av information i intresseförklaringarna kan upptäckas och åtgärdas i tid.

C. Byråns totala budget för 2010 uppgick till 74 700 000 EUR jämfört med 71 400 00 EUR 2009, vilket innebar en ökning på 4,6 procent. Det ursprungliga anslaget från EU-budgeten till byrån för 2010 uppgick till 69 041 000 EUR, vilket innebar en ökning på 4,36 procent jämfört med dess ursprungliga anslag 2009(14).

D. Arbetsmängden fortsätter att öka, både vad gäller volym och komplexitetsgrad – över 560 vetenskapliga yttranden har antagits.

Budget och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja myndigheten ansvarsfrihet i avvaktan på utförliga svar och reaktioner på de kritiska kommentarer och krav som har framförts.

2.  Europaparlamentet erinrar om att det ursprungliga anslaget från EU-budgeten till byrån för 2010 uppgick till 69 041 000 EUR. Parlamentet konstaterar dock att 3 950 000 EUR från överföring av överskott lades till detta belopp, vilket resulterade i ett totalt anslag från unionsbudgeten på 72 991 000 EUR för 2010.

3.  Europaparlamentet konstaterar från iakttagelserna i myndighetens årliga verksamhetsrapport att myndigheten 2010 hade ett budgetutnyttjande på 98,8 procent för åtagandebemyndiganden och 83,5 procent för betalningsbemyndiganden. Parlamentet konstaterar att budgeten har utnyttjats till fullo inom avdelning 1 (personal) och avdelning 2 (infrastruktur), medan genomförandegraden för avdelning 3 (driftskostnader) nådde 96,5 procent.

4.  Europaparlamentet konstaterar emellertid utifrån samma rapport att myndigheten 2010 hade ett budgetgenomförande på endast 83,5 procent för betalningsbemyndiganden, vilket låg 11 procent under myndighetens fastställda mål. Parlamentet ser av myndighetens kommentarer att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var lägre än väntat av främst följande orsaker:

–       Större projekt för databehandling och operativt datastöd inleddes i november 2010 och genererade därför betalningar för ett belopp på 4 300 000 EUR först 2011.

–       Dröjsmål vid upphandling för vetenskapliga samarbetsverksamhet och lägre betalningsnivåer under det befintliga bidrags- och upphandlingsprogrammet orsakade ett underutnyttjande av de relaterade differentierade anslagen motsvarande ett belopp på 1 300 000 EUR.

–       Betalningar för ett belopp på 1 100 000 EUR för särskilda projekt inom förvaltning och kommunikation sköts upp till 2011.

5.  Europaparlamentet har av myndigheten fått veta att budgetgenomförandet rapporterades till styrelsen varje månad, avvikelser från målen för budgetgenomförandet per verksamhet eller i förhållande till det vetenskapliga samarbetsprogrammet påpekades och korrigerande åtgärder vidtogs.

6.  Europaparlamentet uppmanar emellertid myndigheten att vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra ett tillfredsställande budgetgenomförande, både när det gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden, och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de resultat som uppnåtts.

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i linje med kommissionens tidsplan hade planerat att gå över till systemet med periodiserad redovisning (ABAC) i september 2011, vilket även gjordes vid denna tidpunkt.

8.  Med hänsyn till att myndighetens styrelse består av endast 15 personer, anser Europaparlamentet det vara oacceptabelt att varje styrelsemöte kostar i genomsnitt 92 630 EUR, vilket motsvarar ett belopp på 6 175 EUR per styrelseledamot. Parlamentet understryker att detta belopp nästan är tre gånger högre än motsvarande belopp för den näst dyraste styrelsen i ett decentraliserat organ. Parlamentet anser att kostnaderna för styrelsemötena är alldeles för höga och måste skäras ned radikalt. Parlamentet uppmanar myndigheten och dess styrelse att omedelbart rätta till denna situation och att före den 30 juni 2012 informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits.

Överföringar och förvaltning av kontrakt

9.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att man blev tvungen att låta 6 procent (270 000 000 EUR) i åtaganden för operativ verksamhet som hade förts över från 2009 förfalla. Parlamentet konstaterar att detta är en förbättring jämfört med tidigare år: 19 procent av åtagandena för operativ verksamhet fördes över från 2008, 37 procent av dessa åtaganden fördes över från 2007 och 26 procent av dessa åtaganden fördes över från 2006.

10. Europaparlamentet uppmanar på nytt myndigheten att förbättra sin budgetförvaltning för att minska sina höga överförda belopp. Parlamentet påpekar att denna situation visar på svagheter i myndighetens kontraktshantering och övervakning av inlämnandet av rapporter och kostnadsredovisningar.

11. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att utveckla och genomföra ett system för gemensam övervakning när det gäller förvaltningen av alla kontrakt. Parlamentet påtalar särskilt avsaknaden av en central och samordnad enhet på direktoratsnivå med ansvar för övervakningen av kontrakt. Parlamentet understryker att detta innebär en risk för ineffektivt utnyttjande av resurser och bristande samordning av övervakningen av kontrakt, och uppmanar därför myndigheten att centralisera dessa ansvarsområden inom alla direktorat.

12. Europaparlamentet uppmanar dessutom myndigheten att förbättra rapporteringen om genomförandet av kontrakt i syfte att säkra en effektiv övervakning och förvaltning av myndighetens operativa verksamhet.

Upphandling

13. Europaparlamentet noterar på basis av kommentarerna i myndighetens årliga verksamhetsrapport att myndigheten under 2010 slutförde 24 upphandlingsförfaranden inom kommunikation och förvaltning för ett belopp på 48 800 000 EUR samt 75 upphandlingskontrakt och 10 bidragsöverenskommelser som en del av det vetenskapliga samarbetsprogrammet för belopp på 5 700 000 respektive 2 100 000 EUR.

14. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har haft en praktisk handledning för upphandlingar sedan 2008 för att ge personalen vägledning i arbetet med att förbereda och genomföra upphandlingsförfaranden och efterföljande kontrakt, och att denna handledning uppdateras regelbundet. Parlamentet konstaterar dessutom att man nu ser över handledningen för att ta hänsyn till de bestämmelser som kommissionen nyligen antagit om offentlig upphandling och översynen av budgetförordningen.

Personalresurser

15. Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att 99 procent av de planerade tjänsterna antingen var tillsatta eller omfattades av ett anställningserbjudande i slutet av 2010.

16. Europaparlamentet uppmanar byrån att åtgärda de brister i rekryteringsförfarandena som äventyrar transparensen i dem. Parlamentet inser på basis av revisionsrättens iakttagelser att myndigheten inte garanterat anonymitet vid de skriftliga proven och att poängtalet för att gå vidare till de olika stegen i rekryteringsprocessen bestämdes efter det att utvärderingen hade inletts.

17. Europaparlamentet oroas över att myndigheten dröjde över 12 månader med att åtgärda internrevisionstjänstens (IAS) ”mycket viktiga” rekommendation där myndigheten uppmanades att definiera förfarandet för förlängning av kontrakt och att garantera transparens i beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar därför byrån att förklara för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka orsaker som ligger bakom detta dröjsmål och snabbt rätta till denna brist.

Intressekonflikter och fall av ”svängdörrspolicy”

18. Europaparlamentet konstaterar särskilt att det i september 2010 rapporterades att styrelseordföranden hade direkta kontakter till livsmedelsindustrin och att hon var styrelseledamot i ILSI (International Life Science Institute) – Europe.

19. Europaparlamentet anser att samtidigt som en dialog med industrin om produktbedömningsmetoder är legitim och nödvändig, bör denna dialog inte undergräva myndighetens oberoende eller riskbedömningsförfarandenas integritet. Med hänsyn till att myndighetens styrelseledamöter, panel- eller arbetsgruppsmedlemmar eller anställda för närvarande deltar, eller nyligen har deltagit, i ILSI:s verksamhet, såsom i arbetsgrupper, vetenskapliga kommittéer eller som ordförande vid konferenser, uppmanar parlamentet myndigheten att betrakta sådant deltagande som en intressekonflikt.

20. Europaparlamentet uppmanar bestämt revisionsrätten att slutföra och lägga fram sin granskning av intressekonflikterna inom myndigheten.

21. Europaparlamentet påminner om att den nuvarande styrelseordföranden år 2010 underlät att meddela att hon ingick i styrelsen för ILSI. Parlamentet konstaterar att ILSI finansieras av företag inom livsmedels-, kemi- och läkemedelssektorerna.

22. Europaparlamentet anser därför att en grundlig analys från fall till fall av dessa rapporter och av eventuella och konkreta fall av intressekonflikter bör utföras för att bedöma myndighetens objektivitet och opartiskhet på alla nivåer och det arbete som utförs. Parlamentet uppmanar dessutom myndigheten att göra en detaljerad granskning av de intresseförklaringar som lämnas in av dess personal, experter och styrelseledamöter, åtföljd av konkreta åtgärder för att sätta stopp för intressekonflikter och informera allmänheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att i en detaljerad skriftlig rapport, före den 30 juni 2012 informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den detaljerade granskningen och vilka konkreta åtgärder som vidtagits.

23. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har konstaterat att genomgången av styrelseledamöternas intresseförklaringar inte är tillräckligt noggrann och detaljerad och innebär en risk för att detta förfarande inte är tillräckligt heltäckande och transparent.

24. Europaparlamentet anser att produktbedömning inte uteslutande bör bygga på industrins uppgifter, utan att man även bör beakta oberoende vetenskapliga artiklar som publicerats i expertgranskade tidskrifter. Parlamentet understryker att man bör vara särskilt på sin vakt med industrins inflytande över utarbetandet av riktlinjer och bedömningsmetoder, vilka inte bör favorisera undersökningar som finansierats av industrin på spekulativa grunder, och vilka bör utarbetas på ett öppet, transparent och välavvägt sätt.

25. Europaparlamentet påminner myndigheten om att bestämmelserna om intresseförklaringarna även bör åtföljas av en uppsättning sanktioner som ska tillämpas vid brott mot dessa bestämmelser. Myndigheten bör dessutom i högre grad ha allmänintresset i fokus när den fattar sina oberoende beslut genom att ta hänsyn till alla relevanta uppgifter och all relevant information.

26. Europaparlamentet konstaterar att en tysk icke-statlig organisation vände sig till Europeiska ombudsmannen i mars 2010 med klagomål om att myndigheten inte hade behandlat korrekt den eventuella intressekonflikt som hängde samman med att chefen för enheten för genmodifierade organismer gick över till ett bioteknikföretag 2008, mindre än två månader efter det att den berörda anställda lämnat myndigheten utan tillämpning av någon karensperiod.

27. Europaparlamentet understryker att ombudsmannen slog fast att myndigheten inte hade gjort en grundlig bedömning av den påstådda potentiella intressekonflikten och uppmanade myndigheten att förbättra det sätt på vilket den tillämpar sina regler och förfaranden vid framtida fall av ”svängdörrspolicy”. Parlamentet betonar dessutom att ombudsmannen även konstaterade att förhandlingar som förs av en anställd om en framtida anställning som skulle kunna skapa fall av ”svängdörrspolicy” i sig skulle utgöra en intressekonflikt, och rekommenderade myndigheten att följaktligen skärpa sina bestämmelser och förfaranden. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka konkreta åtgärder som vidtagits och om deras respektive tidsfrister, samt att på lämpligt sätt framföra slutsatserna till ombudsmannen.

28. Europaparlamentet uppmanar än en gång myndigheten att vidta lämpliga åtgärder i fall av intressekonflikter och fall av ”svängdörrspolicy”, inbegripet fall som påträffas inom styrelsen, och att omgående informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och allmänheten om de åtgärder som vidtagits.

29. Europaparlamentet konstaterar på basis av myndighetens årliga verksamhetsrapport att myndigheten 2010 tog flera initiativ när det gäller att förebygga och hantera intressekonflikter:

–       Myndigheten beställde en oberoende rapport för bedömning av myndighetens genomförande av sin policy för intresseförklaringar från 2007.

–       Myndigheten beställde en oberoende rapport för att riktmärka myndighetens system för oberoende i förhållande till system som tillämpas av nationella och internationella peer review-organisationer.

–       En extern oberoende granskning av myndighetens bedömningar av intresseförklaringar slutfördes.

30. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har antagit en ny definition av intressekonflikter, på grundval av OECD:s definition, men uppmärksammar myndigheten på att ytterligare förbättringar krävs för att stärka myndighetens policy för oberoende. Parlamentet understryker särskilt att kriterierna för vad som definieras som intressekonflikt bör förtydligas och utvidgas till att omfatta pågående eller nyligen utövad verksamhet.

31. Europaparlamentet noterar att en översyn av myndighetens policy för intresseförklaringar ägde rum 2011och att dess styrelse antog en ny policy om oberoende och vetenskapliga beslutsprocesser.

32. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten upprepade gånger utsatts för påståenden om intressekonflikter som involverar medlemmar i expertpanelerna, särskilt avseende panelen för näringsstillsatser och andra livsmedelstillsatser och panelen för genetiskt modifierade organismer. Parlamentet understryker att åtta av myndighetens paneler samt dess vetenskapliga kommitté skulle ses över i mars 2012 och att myndighetens kapacitet att tillämpa den nya politiken håller på att granskas. Parlamentet uppmanar därför myndigheten att skriftligen, senast den 30 juni 2012, informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att genomföra den nya policyn om oberoende och vetenskapliga beslutsprocesser och för att respektera OECD:s definition av intressekonflikt när sammansättningen av dess paneler och vetenskapliga kommitté ska förnyas. Parlamentet uppmanar samtidigt myndigheten att senast den 30 juni 2012 informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om panelernas och den vetenskapliga kommitténs sammansättning.

33. Europaparlamentet noterar omarbetningen av myndighetens förfaranden i december 2010 för att garantera genomförandet av skyldigheterna enligt artiklarna 16.2, 17 och 19 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(15). Parlamentet har informerats om att under 2010 lämnade 20 anställda myndigheten, och att samtliga i samband med att de lämnade myndigheten fick ett brev som påminde dem om deras skyldigheter gentemot myndigheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare förbättra det sätt på vilket den tillämpar sina regler och förfaranden för att undvika sådana ”karuselldörrsfall” som nyligen uppmärksammats av Europeiska ombudsmannen. Parlamentet anser att problem i samband med tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och intresseförklaringarna underminerar myndighetens trovärdighet.

34. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten granskats av revisionsrätten inom ramen för den särskilda rapporten om hantering av intressekonflikter inom unionens byråer, och kan via revisionsrätten meddela att den särskilda rapporten enligt planerna ska offentliggöras i juni 2012.

35. Europaparlamentet ser av den särskilda rapporten att kommissionen överväger en ändring av den framtida finansieringen av organisationen och föreslagit för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och rådet att man beaktar möjligheten med en delvis avgiftsbaserad finansieringsstruktur för myndigheten. Parlamentet konstaterar att kommissionen håller på att utarbeta en konsekvensbedömning om frågan. Parlamentet uttrycker emellertid oro över att det nya finansieringssystem som kommissionen föreslagit skulle kunna påverka myndighetens oberoende.

Verksamhetsresultat

36. Europaparlamentet noterar på basis av myndighetens årliga verksamhetsrapport att en översyn av dess effektivitet inleddes 2010, under ledning av externa konsulter, i samband med lanseringen av e3-programmet. Parlamentet noterar att den inledande fasen handlade om att fastställa programutbudet samt struktur och styrning som en förberedelse av den strukturella omorganisation som skulle äga rum 2011. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de slutsatser som dragits av översynen och de åtgärder som myndigheten antagit och genomfört till följd av dessa slutsatser.

37. Europaparlamentet välkomnar myndighetens planer på att förbättra sin medellångsiktiga planering när det gäller att i högre grad involvera medlemsstaterna i myndighetens verksamhet och bättre koncentrera sina resurser i hela Europa. Parlamentet stöder myndigheten i dess strävan att stärka sitt samarbete med medlemsstaterna på området för riskbedömning.

38. Europaparlamentet understryker att myndigheten måste se till att dess råd är av hög kvalitet och oberoende för att garantera överensstämmelse med unionens säkerhetsnormer och garantera vetenskaplig kompetens och oberoende i alla frågor med direkt eller indirekt betydelse för livsmedel, livsmedelssäkerhet och växtskydd. Parlamentet rekommenderar, särskilt för att främja transparensen, att åtgärder vidtas för att ytterligare främja och följa upp de interna bestämmelserna om intresseförklaringarna från myndighetens personal och experter som arbetar för myndigheten.

39. Europaparlamentet anser att de viktigaste uppgifterna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i frågor med direkt eller indirekt koppling till livsmedelssäkerhet, genomföra riskbedömningar som ska förse unionens institutioner, medlemsstaterna och de beslutande organen med en god vetenskaplig grund för fastställandet av politiska lagstiftnings- och regleringsåtgärder och att samla in och analysera vetenskapliga uppgifter.

Internrevision

40. Europaparlamentet konstaterar att sex ”mycket viktiga” rekommendationer från IAS fortfarande måste genomföras och att tre av dem redan har fördröjts mer än 12 månader. Parlamentet konstaterar särskilt att dessa dröjsmål avser ledningssystemet för informationssäkerhet, förfarandet för förlängning av kontrakt och transparens i beslutsfattandet samt klassificerings- och arkiveringspolitiken. Parlamentet uppmanar därför byrån att snabbt åtgärda dessa brister och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppnådda resultat.

o

o o

41. Europaparlamentet uppmärksammar de rekommendationer från sina tidigare betänkanden om beviljande av ansvarsfrihet som tas upp i bilagan till denna resolution.

42. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den .... 2012 om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

BILAGA

Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

 

Europeiska myndigheten för livsmedels-säkerhet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Verksamhets-resultat

– Ingen riskbedömning eller definierade lämpliga resultatindikatorer, och inte heller dokumenterade system eller interna kontrollförfaranden för styrning av myndighetens verksamhet.

 

Ingen uppgift

– Parlamentet uppmanar myndigheten att fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer samt att upprätta ett Gannt-diagram och främja en resultatorienterad strategi

– Parlamentet rekommenderar myndigheten att stärka planeringen och övervakningen av de budgetprocesser som avser differentierade anslag

– Parlamentet understryker att myndigheten måste se till att dess råd är av hög kvalitet och oberoende. Parlamentet rekommenderar att åtgärder vidtas för att ytterligare främja och följa upp de interna bestämmelserna om intresseförklaringarna från myndighetens personal och experter som arbetar för myndigheten.

– Parlamentet uppmanar revisionsrätten att göra effektivitetsrevisioner av myndigheten.

 

Budgetför-valtning och ekonomisk förvaltning/ upphandling

– Budgetprincipen om ettårighet har inte följts strikt: Ett stort antal överföringar gjordes, av vilka många koncentrerades till slutet av året (31 av 49 överföringar).

 

– Brister i upphandlingsförfarandena: Urvalskriterierna fastställdes inte. Metoden för prisbedömning definierades inte förrän utvärderingsförfarandet hade inletts. Vag beskrivning av kvalitetskriterierna.

– Budgetprincipen om ettårighet har inte följts strikt: Svagheter i programplaneringen och budgeteringen av de planerade verksamheterna.

 

– Brister i budgetförvaltningen: Vad gäller kommissionens bidrag till Kroatien och Turkiet (föranslutningsstrategin) borde dessa ha behandlats i budgeten som inkomster avsatta för särskilda ändamål. De behandlades dock som om de hade utgjort del av normalt gemenskapsstöd.

– Budgetprincipen om ettårighet har inte följts strikt: Brister i programplaneringen, kontrollen av kontraktsenliga tidsfrister och myndighetens budget→

1) Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sin budgetförvaltning för att minska sina höga överförda belopp: 23 % 2008, 16 % 2007, 20 % 2006.

2) Ett stor antal åtaganden fick förfalla (37 % av åtagandena för operativ verksamhet överfördes från 2007 och 26 % från 2006).

– Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att behovsinriktad förvaltning av likvida medel till fullo tillämpas → hög likviditet (19 990 492,26 EUR).

– Parlamentet uppmanar myndigheten att stärka de budgetprocesser som avser differentierade anslag, liksom planeringen och övervakningen av det fleråriga genomförandet.

– Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sin budgetförvaltning för att minska sina höga överförda belopp. Parlamentet understryker att revisionsrätten uppmärksammat de anslag som förs över till följande år. Denna situation visar på brister i myndighetens kontraktshantering och övervakning av inlämnandet av rapporter och kostnadsredovisningar.

– Revisionsrätten påpekade att myndigheten blev tvungen att låta de åtaganden för driftsverksamhet som förts över från föregående år förfalla. Parlamentet uppmanar myndigheten att råda bot på denna situation och underrätta revisionsrätten om vilka åtgärder som vidtagits.

– Parlamentet konstaterar att revisionsrätten rapporterade svårigheter i samband med genomförandet av arbetsprogrammet för 2009. Parlamentet uppmanar myndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att råda bot på dessa brister.

BILAGA

Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

Europeiska myndigheten för livsmedels-säkerhet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

 

Personalresurser

– Inga realistiska rekryteringsmål

– Myndigheten lyckades uppnå sina rekryteringsmål och tillsatte 273 av totalt 300 tjänster i tjänsteförteckningen: Granskningen av rekryteringsförfarandena visade att uttagningskommittén i regel inte hade fastställt vare sig viktningen av de urvalskriterier som ska tillämpas eller det poängtal som krävs för att gå vidare till nästa steg i uttagningsprovet inom den tidsfrist som anges i meddelandet om ledig tjänst.

 

 

Ingen uppgift

 

 

 

                                  Ingen uppgift

 

 

Internrevision

 

Ingen uppgift

 

Ingen uppgift

– 20 av de 25 rekommendationer som utfärdats av internrevisionstjänsten och internrevisionsenheten har genomförts (80 procent).

– Parlamentet är oroat över att 1 av de 48 rekommendationer som getts betraktas som kritisk, medan 27 betraktas om mycket viktiga och 20 som viktiga. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten har emellertid inte informerats om innehållet i dessa rekommendationer. Myndighetens verkställande direktör uppmanas tillhandahålla denna information.

– Parlamentet upprepar sin begäran att myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder i fall då intressekonflikter förekommer. Parlamentet uppmanar myndigheten att inleda en utredning om potentiella intressekonflikter för dess ledande vetenskapsmän, styrelseledamöter och panelmedlemmar, så att eventuella utelämningar av information i intresseförklaringarna kan upptäckas och åtgärdas i tid.

24.1.2012

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Föredragande: Jutta Haug

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att de viktigaste uppgifterna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i frågor med direkt eller indirekt koppling till livsmedelssäkerhet, genomföra riskbedömningar som ska förse unionens institutioner, medlemsstaterna och de beslutande organen med en god vetenskaplig grund för fastställandet av politiska lagstiftnings- och regleringsåtgärder och att samla in och analysera vetenskapliga uppgifter.

2.  Europaparlamentet noterar att myndighetens budget för 2010 uppgick till 74 700 000 EUR, jämfört med 71 400 000 EUR året innan. Dessa belopp kommer helt och hållet från unionens budget.

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten inte har gjort några särskilda iakttagelser och anser att myndighetens räkenskaper för 2010 är tillförlitliga, lagenliga och korrekta. Parlamentet påminner emellertid om revisionsrättens kommentarer om översynen av intresseförklaringarna från styrelseledamöterna och om rekryteringsförfarandena. Parlamentet noterar i detta avseende myndighetens svar angående detta.

4.  Europaparlamentet påminner om att den nuvarande styrelseordföranden år 2010 underlät att meddela att hon ingick i styrelsen för International Life Sciences Institute (ILSI). Parlamentet konstaterar att ILSI finansieras av företag inom livsmedels-, kemi- och läkemedelssektorerna.

5.  Europaparlamentet påminner myndigheten om att bestämmelserna om intresseförklaringarna även bör åtföljas av en uppsättning sanktioner som ska tillämpas när dessa bestämmelser inte iakttas. Myndigheten bör dessutom i högre grad ha allmänintresset i fokus när den fattar sina oberoende beslut genom att ta hänsyn till alla relevanta uppgifter och all relevant information.

6.  Europaparlamentet noterar omarbetningen av myndighetens förfaranden i december 2010 för att garantera genomförandet av skyldigheterna enligt artiklarna 16.2, 17 och 19 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(16). Parlamentet har informerats om att under 2010 lämnade 20 anställda myndigheten, och att samtliga i samband med att de lämnade myndigheten fick ett brev som påminde dem om deras skyldigheter gentemot myndigheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare förbättra det sätt på vilket den tillämpar sina regler och förfaranden för att undvika sådana ”karuselldörrsfall” som nyligen uppmärksammats av Europeiska ombudsmannen. Parlamentet anser att problem i samband med tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och intresseförklaringarna underminerar myndighetens trovärdighet.

7.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att två gånger per år informera utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om det förbättrade genomförandet av de åtgärder som vidtagits med avseende på personal och experter. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att verkställande direktören för Europeiska livsmedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2010.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Louis Grech

(1)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 106.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 106.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 106.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250, 27.9.2011, s. 162.

(14)

EUT L 64, 12.3.2010, s. 991.

(15)

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(16)

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Senaste uppdatering: 26 april 2012Rättsligt meddelande