Förfarande : 2011/2241(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0108/2012

Ingivna texter :

A7-0108/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.46
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 179kWORD 93k
4 april 2012
PE 474.055v02-00 A7-0108/2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010

(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Monica Luisa Macovei

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010

(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för det budgetår som avslutades den 31 december 2010, samt det gemensamma företagets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(3), särskilt artikel 11.4,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0108/2012).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010

(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för det budgetår som avslutades den 31 december 2010, samt det gemensamma företagets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(7), särskilt artikel 11.4,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0108/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010

(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för det budgetår som avslutades den 31 december 2010, samt det gemensamma företagets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(11), särskilt artikel 11.4,

–   med beaktande av de finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel som antogs genom ett beslut i dess styrelse 2 februari 2009,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0108/2012), och av följande skäl:

A. Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en period på tio år för att avsevärt öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

C. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att det gemensamma företagets räkenskaper för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D. EU:s bidrag till det gemensamma företaget under perioden på tio år får uppgå till högst 1 000 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.  För budgetåret 2010 uppgick det gemensamma företagets budget till 107 150 584 EUR.

Budget och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar med oro att det gemensamma företagets budget för 2010 och genomförandeplanen antogs av styrelsen den 16 mars 2010 och att företaget därför under nästan hela det första kvartalet var tvunget att utnyttja budgetbestämmelsen om tillfälliga tolftedelar för att kunna göra utbetalningar.

2.  Europaparlamentet är oroat över att det gemensamma företagets medlemmar inte i tid kunde fastställa och komma överens om vilka vetenskapliga prioriteringar som skulle ingå i den årliga genomförandeplanen. Detta ledde till att inbjudan att lämna in förslag gick ut först den 22 oktober 2010.

3.  Europaparlamentet konstaterar att i det gemensamma företages slutliga budget för 2010 uppgick åtagandebemyndigandena till 107 150 584 EUR och betalningsbemyndigandena till 29 009 840 EUR. Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraderna för tillgängliga åtagande- och betalningsbemyndiganden var 6 respektive 35 procent.

4.  Europaparlamentet oroar sig över budgetens låga genomförandegrad och även över det gemensamma företagets underliggande affärsprocesser. Parlamentet understryker att kassabehållningen låg på 70 731 612,03 EUR vid årets slut (65 procent av tillgängliga betalningsbemyndiganden 2010).

5.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget hävdade att det låga utnyttjandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden och den höga nivån för kassabehållningen berodde på följande:

–   Dröjsmål vid fastställandet av det gemensamma företagets vetenskapliga prioriteringar och ämnen för ansökningsomgångarna, vilket fördröjde offentliggörandet av ansökningsomgångar och förfarandet för utvärdering och urval.

–   Förhandsbetalningar till framgångsrika samarbetsprojekt från ansökningsomgång 3, vilka gjordes 2011 i stället för 2010 som man ursprungligen budgeterat för, till följd av dröjsmål inom utsedda konsortier, vilket påverkade undertecknandet av bidragsöverenskommelserna.

Parlamentet uppmanar dock det gemensamma företaget och dess medlemmar att vidta lämpliga åtgärder för att se till att de vetenskapliga prioriteringarna och ämnena för ansökningsomgången fastställs i tid och för att möjliggöra en balanserad budget under framtida budgetår.

Bedömning av bidrag i natura

6.  Europaparlamentet påminner om att det gemensamma företaget upprättades i december 2007 och började arbeta självständigt i november 2009. Parlamentet uttrycker djup oro över att de metoder för bedömning av bidrag in natura som ska fastställas i det gemensamma företagets interna bestämmelser och förfaranden i överensstämmelse med de finansiella bestämmelserna ännu inte har godkänts av styrelsen. Detta medförde att den europeiska läkemedelsbranschorganisationen EFPIA:s medlemmar i det gemensamma företaget inte kunde rapportera om de kostnader som uppkom under den första rapporteringsperioden, såsom fastställs i bidragsöverenskommelserna.

7.  Europaparlamentet konstaterar på basis av det gemensamma företagets svar att det pågår samråd om vilka metoder som ska användas för bedömning av bidrag in natura från EFPIA:s medlemsföretag i det gemensamma företagets projekt, och att enskilda rapporter om bidrag i natura kommer att lämnas in när styrelsen har godkänt den reviderade mallen för bidragsöverenskommelser. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget och dess styrelse att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten uppdaterad i denna fråga.

Upphandlingsförfaranden

8.  Europaparlamentet konstaterar på basis av det gemensamma företagets verksamhetsrapport att man under 2010 antagit riktlinjer för upphandlingar med lågt värde. Dessa riktlinjer syftar till att skapa förenlighet med kommissionen allmänna riktlinjer för offentlig upphandling och återspeglar de maximala upphandlingsbelopp som fastställts i företagets finansiella bestämmelser för offentlig upphandling.

9.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att det gemensamma företaget under 2010 anordnade två upphandlingar med höga värden, för IT-infrastruktur respektive efterhandsrevisioner, vilka utmynnade i ramkontrakt som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. Parlamentet understryker att dessa förfaranden inleddes tillsammans med andra gemensamma företag. Parlamentet anser att det gemensamma företagets initiativ att anordna gemensamma upphandlingsförfaranden är intressant. Parlamentet tror att detta skulle ge det gemensamma företaget möjlighet att åstadkomma stordriftsfördelar och spara skattebetalarnas pengar. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget därför att så ofta som möjligt utnyttja gemensamma upphandlingsförfaranden.

10. Europaparlamentet har förstått att det gemensamma företaget inledde förfaranden för upphandlingar med låga värden för utveckling av sin webbplats, anordnande av informationsevenemang under året och för inköp av kontorsmöbler till de nya lokalerna.

11. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget som en del av sina rättsliga skyldigheter lade ut en förteckning över tilldelade kontrakt på sin webbplats. Parlamentet noterar att förteckningen anger de kontrakt som tilldelats från och med företagets grundande fram till den 31 oktober 2010. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att regelbundet uppdatera sin förteckning över tilldelade kontrakt.

Ansökningsomgångar och projektförhandlingar

12. Europaparlamentet påminner om att det gemensamma företaget inledde en tredje ansökningsomgång den 22 oktober 2010.

13. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2010 avslutade förhandlingarna om den andra inbjudan att lämna förslag och började ta emot och betala ersättningsanspråk från de stödmottagare som deltog i projekt som finansierades inom ramen för den första inbjudan att lämna förslag. Den första inbjudan att lämna förslag organiserades av kommissionen och inleddes i april 2008.

14. Angående den andra inbjudan att lämna förslag konstaterar Europaparlamentet på basis av det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport att oberoende experter deltog i utvärderingspanelerna, med undantag för den slutliga bedömningen, utan rösträtt. Dessutom bjöd det gemensamma företagets verkställande kontor in oberoende observatörer att delta i tvåstegsförfarandet för utvärdering. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den verifieringsmekanism som man tillämpar för att garantera att experter och observatörer verkar helt oberoende och sålunda för att minska riskerna för intressekonflikter vid utvärderingen av anbuden.

15. Europaparlamentet ser av den årliga verksamhetsrapporten att de oberoende observatörerna är ansvariga för att utfärda en rapport i varje steg av utvärderingsförfarandet. Parlamentet noterar också att en handlingsplan baserad på de oberoende observatörernas rapport om utvärderingen av steg två offentliggjordes i september 2010 och att företagets verkställande kontor tillämpar dessa åtgärder på den tredje ansökningsomgången. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den om i vilken utsträckning var och en av de åtgärder som ingår i handlingsplanen har genomförts.

16. Europaparlamentet har via det gemensamma företaget fått veta att man i sina driftsprocesser vidtagit flera genomförandeåtgärder för att undvika intressekonflikter. Parlamentet konstaterar särskilt att alla personer som är engagerade i det gemensamma företagets verksamhet måste respektera väletablerade och tillämpade normativa bestämmelser. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder och tidsfrister för att förhindra intressekonflikter och förbättra transparensen och meddela detta till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

Internkontrollsystem

17. Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att slutföra genomförandet av sina system för internkontroll och finansiell information. Parlamentet uppmanar särskilt det gemensamma företaget att fastställa och dokumentera viktiga delar av sitt system för internkontroll, såsom redovisningsrutiner och kontroller i samband med avslutande av räkenskaperna och godkännande och beräkning av driftsutgifterna.

18. Europaparlamentet uppmanar dessutom det gemensamma företaget, och särskilt dess räkenskapsförare, att formalisera och validera de underliggande affärsprocesserna i tid enligt kraven i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget svarat att validering av de underliggande affärsprocesserna till stöd för redovisningssystemet avslutades i juni 2011. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att förklara detta dröjsmål för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

19. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att det gemensamma företaget har en tillräcklig IT-styrning och IT-användning för sin storlek och sitt uppdrag. Parlamentet understryker emellertid att formaliseringen av strategier och förfaranden släpar efter när det gäller den strategiska cykeln för IT-planering och IT-övervakning, IT-riskhanteringen samt kontinuitets- och katastrofplanen. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder och tidsfrister för att påskynda formaliseringen av strategier och förfaranden på de ovannämnda områdena och att rapportera de uppnådda resultaten till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

20. Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företagets strategi för efterhandsrevision antogs genom ett styrelsebeslut den 14 december 2010. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omgående genomföra strategin genom att utföra kontroller på plats och finansiella revisioner hos deltagarna i forskningsverksamhet som finansieras av det gemensamma företaget. Det gemensamma företaget uppmanas även att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lämna in en årsrapport, som utarbetats av dess direktör, med slutsatser över dessa revisioner, de rekommendationer som gjorts och de finansiella korrigeringar som krävts.

Internrevision

21. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser ännu inte ändrats så att de även skulle inbegripa befogenheterna för kommissionens internrevisor avseende budgeten som helhet.

22. Europaparlamentet konstaterar emellertid att kommissionen och det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder för att se till att de operativa rollerna för kommissionens tjänst för internrevision (IAS) och för det gemensamma företagets internrevisionsfunktion är tydligt definierade.

23. Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets kommentarer om att behovet av att ytterligare klargöra vilken roll kommissionens tjänst för internrevision ska ha i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser kommer att bedömas när den pågående översynen av rambudgetförordningen har avslutats.

24. Europaparlamentet ser av det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport för 2010 att man inrättat sin egen internrevisorsfunktion (IAC) i november 2010.

25. Europaparlamentet slår fast, på basis av det gemensamma företagets svar till revisionsrätten, att rollerna för det gemensamma företagets internrevisionsfunktion och IAS klargjordes och formaliserades genom godkännandet av stadgarna för dessa i mars 2011. Parlamentet konstaterar även att en samordnad strategisk revisionsplan för perioden 2012–2014 håller på att utarbetas. Planen ska säkerställa att planerade revisioner får optimal effekt och att dubbelarbete för internrevisionsfunktionen och kommissionens tjänst för internrevision minimeras. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det aktuella läget när det gäller utarbetandet och genomförandet av den strategiska revisionsplanen för perioden 2012–2014.

Verksamhetsresultat

26. Europarlamentet konstaterar att kommissionen hade beställt en interimsöversyn i enlighet med artikel 11.2 i det gemensamma företagets inrättandeförordning (EG) nr 73/2008 och att översynen fokuserade på det gemensamma företagets kvalitet, effektivitet och bidrag till uppfyllandet av de fastställda målen.

27. Europaparlamentet konstaterar att vissa svagheter fastställdes i interimsöversynen, närmare bestämt följande:

–   Interna styrfunktioner fungerar inte ännu optimalt.

–   Proaktiv kommunikationsverksamhet saknas.

–   Rådgivningspotentialen hos ett flertal aktörer utnyttjas inte fullt ut.

–   Det gemensamma företagets avsaknad av fastställda och tillämpade centrala resultatindikatorer innebär en risk för att hela initiativets resultat blir diffust.

Parlamentet konstaterar att interimsöversynen avslutades i december 2010 och utmynnade i 7 rekommendationer. Parlamentet påpekar att det gemensamma företaget förband sig att åtgärda och följa upp slutsatserna i interimsöversynen.

28. Europaparlamentet begär därför att det gemensamma företaget ska meddela den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka åtgärder som vidtagits, inklusive tidsram för genomförande, för att tillmötesgå rekommendationerna i interimsöversynen, samt att regelbundet ge uppdaterad information om de framsteg som gjorts.

Inget värdskapsavtal

29. Europaparlamentet upprepar att det gemensamma företaget snarast bör ingå ett värdskapsavtal med Belgien beträffande kontorslokaler, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget enligt inrättandeförordningen (EG) nr 73/2008.

°

° °

Övergripande iakttagelser om gemensamma företag

30. Europaparlamentet framhåller att sju gemensamma företag hittills har inrättats av Europeiska kommissionen enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet konstaterar att sex gemensamma företag (Initiativet för innovativa läkemedel, Artemis, Eniac, Clean Sky, Bränsleceller och vätgas samt Iter – Fusionsenergi) är verksamma inom forskningsområdet under kommissionens GD RTD och INFSO och ett har i uppdrag att utveckla ett nytt system för flygledningstjänsten (Sesar) på transportområdet, vars verksamheter övervakas av GD MOVE.

31. Europaparlamentet noterar att de vägledande totala resurser som bedömdes nödvändiga för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 21 793 000 000 EUR.

32. Europaparlamentet noterar att det totala unionsbidrag som bedömdes nödvändigt för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 11 489 000 000 EUR.

33. Europaparlamentet konstaterar att unionens totala bidrag till de gemensamma företagens budget för budgetåret 2010 uppgick till 505 000 000 EUR.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten information om den totala finansieringen per gemensamt företag från unionens allmänna budget i syfte att garantera transparens och klarhet i användningen av unionens medel och återställa förtroendet bland europeiska skattebetalare.

35. Europaparlamentet välkomnar Artemis initiativ att inkludera information i sin årliga verksamhetsrapport om uppföljning och övervakning av pågående projekt. Parlamentet anser att denna praxis borde följas av andra gemensamma företag.

36. Europaparlamentet påminner om att de gemensamma företagen är offentlig-privata partnerskap och följaktligen är offentliga och privata intressen sammanflätade. Parlamentet anser att under dessa omständigheter bör man inte avfärda sannolikheten för intressekonflikter utan i stället ta itu med dem. Det gemensamma företaget uppmanas därför att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de kontrollmekanismer som existerar i deras respektive strukturer för att möjliggöra att intressekonflikter hanteras och förebyggs på ett korrekt sätt.

37. Europaparlamentet konstaterar att med undantag av det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi är de gemensamma företagen relativt små strukturer och geografiskt koncentrerade. Parlamentet anser därför att de bör sammanföra sina resurser där så är möjligt.

38. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en uppföljning av de synpunkter den haft för vart och ett av de gemensamma företagen, i de respektive rapporterna om årsredovisningen för företagen för budgetåret 2011.

39. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att inom en rimlig tidsfrist tillhandahålla parlamentet en särskild rapport om mervärdet med att inrätta gemensamma företag för ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet noterar vidare att denna rapport också bör innehålla en bedömning av effektiviteten i inrättandet av de gemensamma företagen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 17.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 17.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 17.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

Senaste uppdatering: 26 april 2012Rättsligt meddelande