Procedure : 2011/2240(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0109/2012

Indgivne tekster :

A7-0109/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.42
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 84k
4. april 2012
PE 474.056v02-00 A7-0109/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret, der afsluttedes 31. december 2010, med fællesforetagendets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(3), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0109/2012),

1.  meddeler direktøren for fællesforetagendet Artemis decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for fællesforetagendet Artemis, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), navnlig artikel 185;

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(7), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0109/2012),

1.  godkender afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for fællesforetagendet Artemis, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2010,

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret 2010;

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Artemis for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(9);

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012);

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), navnlig artikel 185;

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(11), særlig artikel 11, stk. 4;

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI;

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0109/2012);

A.     der henviser til, at fællesforetagendet Artemis blev oprettet i december 2007 for en periode af 10 år til fastlæggelse og gennemførelse af en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke den europæiske konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål;

B.     der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i oktober 2009;

C.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er pålideligt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.     der henviser til, at det maksimale bidrag for perioden på 10 år fra Unionen til fællesforetagendet er 420 000 000 EUR, som skal udbetales fra budgettet for det syvende rammeprogram for forskning;

E.     der henviser til, at budgettet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2010 beløb sig til 38 500 000 EUR;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.      bemærker med bekymring, at fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2010 ikke blev vedtaget ved slutningen af det foregående år; konstaterer ud fra fællesforetagendets svar, at budgettet for 2010 blev vedtaget i januar 2011, hvilket skyldes, at den operationelle del af budgettet afhænger af medlemsstaternes støtte, og for de fleste medlemsstaters vedkommende kan støttebeløbet først fastsættes efter vedtagelsen af de nationale budgetter; opfordrer fællesforetagendet og de bidragende medlemsstater til at indgå en aftale vedrørende en tidsramme og de praktiske rammer for fremlæggelsen af deres respektive forpligtelser, således at fællesskabets budget kan vedtages i tide, samt til at holde dechargemyndigheden underrettet herom;

2.      er bekymret over, at udformningen og fremlæggelsen af fællesforetagendets budget for 2010 ikke var i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle bestemmelser; kan forstå fra fællesforetagendet, at budgettets udformning og fremlæggelse er blevet tilpasset i budgettet for 2011; anmoder Revisionsretten om at forsikre dechargemyndigheden om, at udformningen og fremlæggelsen af fællesskabets budget nu er fuldt i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser;

3.      anerkender, at forpligtelsesbevillingerne, der blev gennemført af fællesforetagendet for driftsomkostninger, i henhold til fællesforetagendet årlige aktivitetsrapport beløb sig til 36 000 000 EUR; bemærker, at fællesforetagendet og Kommissionen med hensyn til de administrative omkostninger blev enige om følgende fordeling:

· Fællesforetagendet og Artemisia: 1 000 000 EUR

· Kommissionen: 1 500 000 EUR.

bemærker dog, at fællesforetagendets behov i forbindelse med administrative omkostninger beløb sig til 1 900 000 EUR, og at Kommissionens bidrag derfor blev reduceret til 935 315,91 EUR;

4.      noterer sig, at fællesforetagendets endelige budget indeholdt betalingsbevillinger på et beløb af 27 000 000 EUR; anerkender med udgangspunkt i det endelige årsregnskab, at disse bevillinger blev indgået til 99,9 %, men beklager, at udnyttelsesgraden blot nåede 37,78 %;

5.      er bekymret over den lave budgetgennemførelsesprocent samt over fællesforetagendets underliggende aktiviteter; understreger, at der ved udgangen af 2010 var indeståender på bankkonti til en samlet værdi af 16 600 000 EUR, hvilket svarer til 60 % af de tilgængelige betalingsbevillinger;

Interne kontrolsystemer

6.      opfordrer fællesforetagendet til fuldt ud at gennemføre sine interne kontrolsystemer og finansielle informationssystemer, navnlig i forbindelse med den operationelle kontrol af godtgørelseskrav, den sikkerhed, der stilles i forbindelse med de nationale myndigheders attester, samt strategien for forudgående kontrol;

7.      er bekymret over, at man på området forudgående kontrol forlader sig fuldstændig på de attester, der kommer fra de nationale myndigheder, og at fællesforetagendet ikke gennemfører andre kontroller for at sikre, at de udgifter, støttemodtagerne har angivet, er lovlige og formelt rigtige; opfordrer fællesforetagendet til at etablere en mekanisme til forudgående kontrol for at undgå fejl og/eller svig i forbindelse med de angivne udgifter;

8.      bemærker, at de efterfølgende revisionskontroller af godtgørelseskrav i forbindelse med projekter er fuldt uddelegeret til medlemsstaterne; mener derfor, at fællesforetagendet vil få svært ved at sikre sig, at medlemsstaternes finansielle interesser er tilstrækkeligt beskyttet, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige; opfordrer fællesforetagendet til at genoverveje sin strategi for efterfølgende kontroller af godtgørelseskrav samt til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der gennemføres for at sikre overholdelse af artikel 12 i forordning (EF) nr. 74/2008 om oprettelse;

9.      tager til efterretning, at Revisionsretten bemærker, at fællesforetagendet har et i forhold til dets størrelse og formål tilstrækkeligt niveau for it-administration og it-praksis; understreger imidlertid, at den strategiske it-planlægnings- og -overvågningscyklus, sikkerhedspolitikker og -bestemmelser og it-risikostyring samt kontinuitetsplanen og katastrofeberedskabsplanen halter bagefter; opfordrer fællesforetagendet til at rette op på situationen og aflevere en opdateret beretning om forholdene til dechargemyndigheden;

10.    noterer sig, at Fællesforetagendets regnskabsfører godkendte finans- og regnskabssystemerne (ABAC og SAP); bemærker dog, at de underliggende forretningsprocesser ikke er blevet godkendt, navnlig den, der giver finansielle oplysninger om godkendelse og betaling af godtgørelseskrav modtaget fra de nationale myndigheder; anmoder derfor fællesforetagendet om at oplyse dechargemyndigheden om status for godkendelsen af de underliggende forretningsprocesser;

Intern revision

11.    bemærker, at Fællesforetagendets finansielle bestemmelser endnu ikke er blevet ændret, således at de omfatter en henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste vedrørende det almindelige budget som helhed;

12.    bemærker imidlertid, at Kommissionen og fællesforetagendet har taget skridt til at sikre, at Kommissionens interne revisionstjenestes og fællesforetagendets interne revisionsfunktions operationelle rolle defineres klart;

Indkaldelse af forslag og projektforhandlinger

13.    konstaterer ud fra den årlige aktivitetsrapport, at fællesforetagendets indkaldelse af forslag for 2010 blev offentliggjort den 26. februar 2010, og at 73 forslag til forskningsprojekter blev indsendt som svar på projektudkastsfasen af denne indkaldelse af forslag, hvoraf 72 opfyldte kriterierne for støtteberettigelse; bemærker, at de 11 udvalgte forslag ligger i størrelsesordenen fra 45 000 000 EUR til 3 400 000 EUR med fire projekter til en værdi af 15 000 000 EUR eller mere, hvilket udgør 66 % af den samlede investering; noterer sig imidlertid, at ud af de oprindelige 11 projekter, som den administrerende direktør fik mandat til at forhandle, måtte det ene projekt erklæres for uigenkaldeligt mislykket, hvilket betød, at der i alt var 10 projekter, der blev forhandlet med succes;

14.    bemærker, at begrebet "modenhedsindeks" blev indført under indkaldelsen af forslag for 2010: forstår, at værktøjet, der har til formål at bidrage til yderligere analyse, blev anvendt under projektudkastfasen til vurdering af den subjektive kvalitet af projektudkastene samt til at observere modenhedsniveauet for Artemis-fællesskabets svar på arbejdsprogrammet;

15.    konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at der i forbindelse med forhandling og opstart af forsknings- og udviklingsprojekter blev registreret en vis forsinkelse ved leveringen af "produktionsmiljøet" til fællesforetagendets kontraktforhandlinger, hvilket skyldtes en prioritetsændring i Kommissionens tjenestegrene, der er ansvarlig for forvaltningen af FP7 it-værktøjerne; noterer sig på baggrund af fællesforetagendet, at den tekniske forsinkelse er under kontrol, og at et fuldt funktionsdygtigt produktionsmiljø forventedes at blive leveret i midten af januar 2011; bemærker imidlertid, at der for at forhindre yderligere forsinkelser i forbindelse med fællesforetagendets kontraktforhandlinger er etableret en nødløsning baseret på manuel behandling, hvilket skulle sikre, at alle forhandlinger kunne lukkes i første kvartal af 2011 (forudsat at de nationale kontrakter underskrives), hvis it-værktøjerne ikke var klar;

16.    fastslår på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at fællesforetagendets tilskudsaftaler blev underskrevet for 13 af projekterne i indkaldelsen til projektforslag for 2009 ved udgangen af 2010, og at alle projekter blev sat i gang;

17.    finder det positivt, at fællesforetagendet overvågede og kontrollerede, at projekterne fra indkaldelsen til projektforslag for 2008; bemærker dog, at evalueringen af resultaterne af projekterne ofte mangler tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere resultaterne af disse; bemærker især, at resultaterne af projekterne CHARTER, eDIANA, SYSMODEL, iLAND, INDEXYS, CHESS og CESAR blot er vurderet som "positive"; opfordrer fællesforetagendet til at udvikle og gennemføre mere nøjagtige resultatindikatorer til den fremtidige overvågning og kontrol af projekterne;

Resultater

18.    noterer sig på baggrund fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport, at Kommissionens rapport om den første midtvejsevaluering af de fælles teknologiinitiativer ARTEMIS og ENIAC blev vedtaget den 16. december 2010;

19.    understreger, at midtvejsevalueringen indeholdt tre henstillinger til fællesforetagendet:

- for at løse problemet med "friløb" bør fællesforetagendet etablere et system, hvor hvert støttemodtagende land, der ikke er medlem, betaler en andel af sit EU-bidrag som et gebyr for fællesforetagendets omkostninger;

- evaluerings- og udvælgelsesprocesserne bør revideres, således at der er bedre overensstemmelse mellem porteføljen af støttede projekter og de strategiske europæiske mål for programmet;

- medlemsstaterne og industrisammenslutningerne bør samarbejde om at fastsætte processer, hvor mulige forslagsstillere kan få tidlig, konstruktiv feedback på deres projektudkast, hvortil der ansøges om støtte;

anmoder fællesforetagendet om at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der indføres som følge af resultaterne af den første midtvejsevaluering;

20.    noterer sig Kommissionens forslag til gennemførelse af det specifikke program for gennemførelse af Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), hvor Kommissionen åbner muligheden for at samle de to fællesforetagender Artemis og ENIAC i ét samlet initiativ samt muligheden for at oprette nye fællesforetagender i forbindelse med gennemførelsen af delen "Samfundsmæssige udfordringer" i Horisont 2020; opfordrer Kommissionen til at holde dechargemyndigheden underrettet om dette spørgsmål;

Manglende værtsstatsaftale

21.    gentager, at fællesforetagendet meget hurtigt skal indgå en værtsstatsaftale med Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet, som fastsat i forordningen (EF) nr. 74/2008 om dets oprettelse.

°

°          °

Horisontale bemærkninger om fællesforetagender

22.    understreger, at Europa-Kommissionen hidtil har oprettet syv fællesforetagender i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; bemærker, at der er oprettet seks fællesforetagender (IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY, FCH og ITER-F4E) inden for forskningsområdet under Kommissionens GD RTD og INFSO, mens et har til opgave at udvikle det nye lufttrafikstyringssystem (SESAR) på transportområdet, hvis aktiviteter overvåges af GD MOVE;

23.    bemærker, at de samlede vejledende ressourcer, der skønnes at være nødvendige for fællesforetagenderne i deres levetid, udgør 21 793 000 000 EUR;

24.    bemærker, at det skønnede samlede EU-bidrag, som fællesforetagenderne har behov for i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

25.    bemærker, at Unionens samlede bidrag til fællesforetagendernes budget i finansåret 2010 udgjorde 505 000 000 EUR;

26.    opfordrer Kommissionen til hvert år at stille konsoliderede oplysninger om den samlede årlige finansiering fra Unionens almindelige budget for de enkelte fællesforetagender til rådighed for dechargemyndigheden for at sikre gennemsigtighed og klarhed vedrørende brugen af Unionens midler og genoprette tilliden blandt de europæiske skatteydere;

27.    glæder sig over fællesforetagendet ARTEMIS' initiativ om at medtage oplysninger om overvågning og revision af sine igangværende projekter i sin årlige aktivitetsrapport; mener, at dette er en praksis, som de øvrige fællesforetagender burde tage op;

28.    erindrer om, at fællesforetagender er offentlig-private partnerskaber, og at offentlige og private interesser dermed hænger sammen; mener, at man under disse omstændigheder ikke bør afvise muligheden for, at der kan opstå interessekonflikter, men at disse skal håndteres korrekt; opfordrer derfor fællesforetagenderne til at informere dechargemyndigheden om de kontrolmekanismer, der findes inden for deres respektive strukturer, med henblik på at give mulighed for en korrekt administration og forebyggelse af interessekonflikter;

29.    bemærker, at fællesforetagenderne, med Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling som en bemærkelsesværdig undtagelse, er forholdsvis små strukturer, der er koncentreret rent geografisk; mener derfor, at de bør samle deres ressourcer, når dette er muligt;

30.    opfordrer Revisionsretten til at tilsende dechargemyndigheden en opfølgning på dennes bemærkninger til de enkelte fællesforetagender i deres respektive årsberetninger for finansåret 2011;

31.    opfordrer Revisionsretten til inden for en rimelig frist at tilsende Parlamentet en særberetning om merværdien ved at oprette fællesforetagender med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af EU's programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker endvidere, at den samme beretning bør indeholde en vurdering af effektiviteten af fællesforetagendets oprettelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 1.

(2)

EFT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(4)

EFT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 1.

(6)

EFT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(8)

EFT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 368, 16.12.2011, s. 1.

(10)

EFT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(12)

EFT L 357, 31.12.2002, s. 72.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse