Postup : 2011/2240(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0109/2012

Predkladané texty :

A7-0109/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.42
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 183kWORD 111k
4. apríla 2012
PE 474.056v02-00 A7-0109/2012

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2010 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(3), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0109/2012),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ARTEMIS absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ARTEMIS , Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2010 spolu s odpoveďami spoločného podniku(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(7) a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0109/2012),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ARTEMIS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010

(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2010 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(11) a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0109/2012),

A.     keďže spoločný podnik ARTEMIS bol zriadený v decembri 2007 na obdobie desiatich rokov s cieľom určovať a realizovať výskumný plán v oblasti vývoja kľúčových technológií pre vstavané počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia v záujme posilnenia európskej konkurencieschopnosti a udržateľnosti a umožnenia vzniku nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.     keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.     keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

D.     keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 420 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu pre výskum;

E.     keďže rozpočet spoločného podniku za rozpočtový rok 2010 predstavoval 38 500 000 EUR;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.      so znepokojením konštatuje, že rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2010 nebol prijatý do konca predchádzajúceho roka; berie na vedomie odpoveď spoločného podniku, že jeho rozpočet na rok 2010 bol prijatý v januári 2011 z toho dôvodu, že časť rozpočtu venovaná operačným výdavkom závisí od príspevku členských štátov a že väčšina z nich môže stanoviť výšku príspevku až po prijatí svojho štátneho rozpočtu; vyzýva spoločný podnik a prispievajúce členské štáty, aby sa dohodli na časovom rozvrhu a praktických otázkach týkajúcich sa zverejnenia jednotlivých príspevkov, aby bolo možné prijať rozpočet spoločného podniku včas, a aby o tejto otázke informovali orgán udeľujúci absolutórium;

2.      so znepokojením konštatuje, že štruktúra ani prezentácia rozpočtu spoločného podniku na rok 2010 neboli v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových pravidiel; na základe informácií od spoločného podniku rozumie, že štruktúra a prezentácia rozpočtu boli upravené v rozpočte na rok 2011; žiada Dvor audítorov, aby orgán udeľujúci absolutórium uistil, že štruktúra a prezentácia rozpočtu spoločného podniku sú plne v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami;

3.      z výročnej správy o činnosti spoločného podniku za rok 2010 rozumie, že viazané rozpočtové prostriedky, ktoré spoločný podnik použil na operačné výdavky, dosiahli výšku 36 000 000 EUR; berie na vedomie, že pokiaľ ide o administratívne výdavky, spoločný podnik a Komisia sa dohodli na nasledujúcom rozdelení:

- spoločný podnik a ARTEMISIA: 1 000 000 EUR;

- Komisia: 1 500 000 EUR;

berie však na vedomie, že potreby spoločného podniku súvisiace s administratívnymi výdavkami dosiahli výšku 1 900 000 EUR a v dôsledku toho bol príspevok Komisie obmedzený na 935 315,91 EUR;

4.      berie na vedomie, že v konečnom rozpočte spoločného podniku boli zahrnuté platobné rozpočtové prostriedky vo výške 27 000 000 EUR; na základe konečnej ročnej účtovnej závierky berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky boli zaviazané vo výške 99,9 %, ale s poľutovaním konštatuje, že miera čerpania dosiahla úroveň len 37,78 %;

5.      vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou plnenia rozpočtu, ako aj nad príslušnými činnosťami spoločného podniku; zdôrazňuje, že prostriedky uložené na bankových účtoch dosahovali na konci roku 2010 výšku 16 600 000 EUR a predstavovali 60 % dostupných platobných rozpočtových prostriedkov;

Systémy vnútornej kontroly

6.      vyzýva spoločný podnik, aby v plnej miere uplatňoval svoje systémy vnútornej kontroly a finančných informácií, predovšetkým pokiaľ ide o operatívne overovanie žiadostí o preplatenie nákladov, záruky vnútroštátnych orgánov prostredníctvom osvedčení a stratégiu auditov ex post;

7.      vyjadruje znepokojenie nad tým, že v oblasti overovania ex ante sa spoločný podnik opiera výhradne o osvedčenia, ktoré poskytujú vnútroštátne orgány, a že na zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov deklarovaných príjemcami nevykonáva žiadne ďalšie kontroly; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby zriadil mechanizmus overovania ex ante, aby sa zamedzilo chybám a/alebo podvodom v deklarovaných výdavkoch;

8.      konštatuje, že vykonávaním ex post auditov žiadostí o preplatenie nákladov týkajúcich sa projektov boli v plnej miere poverené členské štáty; preto sa domnieva, že spoločný podnik bude mať ťažkosti zabezpečiť, aby boli finančné záujmy jeho členov náležite chránené a aby boli príslušné transakcie zákonné a správne; vyzýva spoločný podnik, aby prehodnotil svoju stratégiu zameranú na ex post audit žiadostí o preplatenie nákladov na projekty a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o mechanizme, ktorý bol zavedený s cieľom zabezpečiť súlad s článkom 12 jeho zakladajúceho nariadenia (ES) č. 74/2008;

9.      berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že spoločný podnik má úroveň správy a postupov v oblasti IT primeranú svojej veľkosti a poslaniu; zdôrazňuje však, že cyklus strategického plánovania a monitorovania v oblasti IT, politiky a pravidlá v oblasti bezpečnosti, plán riadenia rizík v oblasti IT a zabezpečenia pokračovania činnosti a plán obnovy systému po havárii sa oneskorujú; žiada spoločný podnik, aby napravil túto situáciu a poskytol o tom orgánu udeľujúcemu absolutórium aktualizovanú správu;

10.    berie na vedomie skutočnosť, že účtovník spoločného podniku validoval finančné a účtovné systémy (ABAC a SAP); poznamenáva však, že príslušné podnikové procesy neboli validované, najmä proces, ktorý poskytuje finančné informácie o validácii a úhrade žiadostí o preplatenie nákladov prijatých od vnútroštátnych orgánov; žiada spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o stave validácie príslušných podnikových procesov;

Vnútorný audit

11.    berie na vedomie skutočnosť, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku neboli doposiaľ zmenené a doplnené tak, aby zahrnuli ustanovenie týkajúce sa právomocí vnútorného audítora Komisie vo vzťahu k všeobecnému rozpočtu ako celku;

12.    konštatuje však, že Komisia a spoločný podnik prijali opatrenia, aby zabezpečili jednoznačné vymedzenie príslušných operačných úloh Útvaru pre vnútorný audit Komisie a funkcie vnútorného auditu spoločného podniku;

Výzva na predloženie návrhov a rokovania o projektoch

13.    na základe výročnej správy o činnosti berie na vedomie, že výzva spoločného podniku na predloženie návrhov 2010 bola zverejnená 26. februára 2010 a že vo fáze náčrt projektu (Project Outline – PO) bolo v rámci tejto výzvy predložených 73 návrhov výskumných projektov, z ktorých 72 spĺňalo kritériá oprávnenosti; berie na vedomie, že objem 11 vybratých návrhov je v rozmedzí od 45 000 000 EUR do 3 400 000 EUR a 4 projekty sú v hodnote 15 000 000 EUR alebo viac, čo predstavuje 66 % celkových investícií; konštatuje však, že z pôvodných 11 projektov, o ktorých bol výkonný riaditeľ poverený rokovať, jeden bol s nezvratnou platnosťou vyhlásený za neúspešný a úspešne prerokovaných bolo teda 10 projektov;

14.    berie na vedomie zavedenie koncepcie tzv. indexu zrelosti (Maturity Index) počas výzvy na predloženie návrhov 2010; chápe, že nástroj, ktorý má pomôcť pri podrobnejšej analýze, sa používal vo fáze náčrt projektu na posúdenie subjektívnej kvality týchto náčrtov a na zistenie úrovne zrelosti reakcie spoločenstva ARTEMIS na pracovný program;

15.    na základe výročnej správy o činnosti berie na vedomie, že pokiaľ ide o rokovania a spustenie projektov výskumu a vývoja, v dodávke „prevádzkového prostredia“ pre zmluvné rokovania spoločného podniku bolo zaznamenané určité oneskorenie v dôsledku určitých zmien priorít služieb Komisie zodpovedných za riadenie nástrojov IT v rámci 7. rámcového programu; berie na vedomie informácie spoločného podniku o tom, že toto technické oneskorenie je pod kontrolou a že sa očakáva, že plne funkčné prevádzkové prostredie bude dodané v polovici januára 2011; poznamenáva však, že v záujme toho, aby sa predišlo ďalším oneskoreniam v zmluvných rokovaniach spoločného podniku existuje náhradné riešenie založené na manuálnom spracovaní, ktoré by umožnilo ukončiť všetky rokovania v prvom štvrťroku 2011 (za predpokladu, že sa podpíšu vnútroštátne zmluvy) v prípade, ak by IT nástroje ešte v tom čase neboli k dispozícii;

16.    na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že na konci roku 2010 boli podpísané dohody spoločného podniku o grantoch týkajúce sa 13 projektov z výzvy na predloženie návrhov 2009, pričom všetky projekty boli začaté;

17.    domnieva sa, že je pozitívne, že spoločný podnik monitoroval a preskúmal projekty z výzvy na predloženie návrhov 2008; poznamenáva však, že hodnotenia výsledkov projektov sú často málo podrobné na to, aby bolo možné posúdiť ich fungovanie; predovšetkým konštatuje, že výsledky projektov CHARTER, eDIANA, SYSMODEL, iLAND, INDEXYS, CHESS a CESAR sú ohodnotené len ako „pozitívne“; vyzýva spoločný podnik, aby vytvoril a zaviedol presnejšie ukazovatele výkonnosti na účely monitorovania a skúmania svojich projektov v budúcnosti;

Výkonnosť

18.    na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že 16. decembra bola prijatá správa Komisie o prvom priebežnom hodnotení spoločných technologických iniciatív ARTEMIS a ENIAC;

19.    zdôrazňuje, že v priebežnom hodnotení boli uvedené tri odporúčania pre spoločný podnik:

- aby sa vyriešil problém „parazitovania“, spoločný podnik by mal vytvoriť systém, na základe ktorého by každý príjemca, ktorý nie je členom, platil určité percento príspevku Únie ako príspevok na náklady spoločného podniku;

- proces hodnotenia a výberu by sa mal zmeniť, aby sa zlepšilo spájanie portfólia podporovaných projektov so strategickými európskymi cieľmi programu;

- členské štáty a združenia priemyslu by mali spolupracovať na vytvorení procesov, prostredníctvom ktorých by sa prípadným navrhovateľom mohla poskytovať včasná a konštruktívna spätná väzba, pokiaľ ide o ich vyhliadky na získanie podpory;

žiada spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe výsledkov tohto prvého priebežného hodnotenia;

20.    berie na vedomie návrh Komisie na zriadenie osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020), v ktorom Komisia uvádza možnosť spojenia spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC do jednej iniciatívy, ako aj možnosť vytvoriť nové spoločné podniky v rámci realizácie časti Spoločenské výzvy programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, aby o tejto otázke naďalej informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Chýbajúca dohoda s hostiteľským štátom

21.    znova zdôrazňuje, že spoločný podnik by mal urýchlene uzavrieť hostiteľskú dohodu s Belgickom týkajúcu sa kancelárskych priestorov, výsad a imunít a inej podpory, ktorú poskytne Belgicko spoločnému podniku, ako sa stanovuje v jeho zakladajúcom nariadení (ES) č. 74/2008;

°

° °

Horizontálne poznámky týkajúce sa spoločných podnikov

22.    zdôrazňuje, že Európska komisia doteraz zriadila sedem spoločných podnikov podľa článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; konštatuje, že šesť spoločných podnikov (IMI, ARTEMIS, ENIAC, ČISTÉ NEBO, FCH a ITER-F4E) je v oblasti výskumu v rámci GR RTD a GR INFSO Komisie a jeden, ktorého úlohou je vyvíjať nový systém riadenia letovej prevádzky (SESAR), je v oblasti dopravy a na jeho činnosť dohliada GR MOVE;

23.    konštatuje, že celková orientačná výška zdrojov potrebných pre spoločné podniky na obdobie ich existencie predstavuje 21 793 000 000 EUR;

24.    konštatuje, že celkový príspevok Únie potrebný pre spoločné podniky na obdobie ich existencie predstavuje 11 489 000 000 EUR;

25.    konštatuje, že celkový príspevok Únie do rozpočtu spoločných podnikov na rozpočtový rok 2010 predstavoval 505 000 000 EUR;

26.    vyzýva Komisiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium každoročne poskytla konsolidované informácie o celkovom ročnom financovaní jednotlivých spoločných podnikov zo všeobecného rozpočtu Únie s cieľom zabezpečiť transparentnosť a jasnosť v súvislosti s použitím prostriedkov Únie a obnoviť dôveru európskych daňových poplatníkov;

27.    víta iniciatívu spoločného podniku ARTEMIS zahrnúť informácie o sledovaní a revízii prebiehajúcich projektov do svojej výročnej správy o činnosti; domnieva sa, že to je postup, ktorý by mali nasledovať ostatné spoločné podniky;

28.    pripomína, že spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá a že v dôsledku toho sa verejné a súkromné záujmy prelínajú; zastáva názor, že za týchto okolností nemožno pravdepodobnosť konfliktu záujmov vylúčiť, ale naopak treba sa ňou náležite zaoberať; vyzýva preto spoločné podniky, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o mechanizmoch overovania, ktoré sú zavedené v ich príslušných štruktúrach s cieľom umožniť náležité riadenie a prevenciu vzniku konfliktu záujmov;

29.    konštatuje, že s výnimkou spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy sú spoločné podniky pomerne malými subjektmi a sú geograficky koncentrované; domnieva sa preto, že by mali spoločne využívať svoje zdroje, ak to je možné;

30.    vyzýva Dvor audítorov, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol informácie nadväzujúce na pripomienky, ktoré vyslovil v prípade každého spoločného podniku v príslušnej správe o overení ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2011;

31.    vyzýva Dvor audítorov, aby v primeranej lehote poskytol Parlamentu osobitnú správu o pridanej hodnote vytvorenia spoločných podnikov pre efektívne vykonávanie výskumu, technologického rozvoja a demonštračných programov v Únii; ďalej konštatuje, že uvedená správa by mala zahŕňať posúdenie účinnosti zriadenia spoločných podnikov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

Ú. v. EÚ C 368, 16.12.2011, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(4)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Ú. v. EÚ C 368, 16.12.2011, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(8)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Ú. v. EÚ C 368, 16.12.2011, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(12)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

Posledná úprava: 26. apríla 2012Právne oznámenie